Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az országos verseny-helyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az országos tanulmányi, szakmai és művészeti versenyeken kiválóan helytálló tanulók és diákcsoportok, valamint az őket felkészítő tanárok munkájának megerősítése és megbecsülése céljából a Közgyűlés a következő elismerő címeket alapítja:

a) „Salgótarján város ifjú tehetsége”

b) „Salgótarján város ifjú művésztehetsége”

c) „Salgótarján város kiváló ifjúsági művészeti csoportja”

d) „Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa”

2. § *  Az elismerő címekre Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező és működő és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete által fenntartott köznevelési intézményekből azok terjeszthetők fel, akik, amely diákcsoportok az oktatási és kulturális miniszter, a szakképzés tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter, illetve a szakképzésért felelős miniszterek által az adott tanévre meghirdetett országos versenyek döntőjében - a Népjóléti Bizottság véleménye kikérésével a polgármester által minden év február hónapjában kiírásra kerülő pályázati felhívásban meghatározott - helyezést értek el, minősítést szereztek, különdíjat vagy nívódíjat kaptak, illetve felkészítő tanárként ehhez hozzájárultak.

3. § *  (1) Az elismerő címre való felterjesztést kezdeményezheti a tanuló osztályfőnöke, az iskola igazgatója, az iskolaszék, vagy a szülői munkaközösség elnöke, a rendelet mellékletét képező pályázati adatlapban megfogalmazott indoklással ellátva. A felterjesztéshez mellékelni kell a versenyeredményről szóló oklevél, értesítés hitelesített másolatát.

(2) Az elismerést kezdeményezők a javaslatot minden év május 5. napjáig az iskola igazgatójához nyújthatják be, aki minden év május 10. napjáig továbbítja azt a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára * .

(3) Amennyiben a verseny nem zárul le a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, az elismerést kezdeményezők a javaslatot minden év július 25. napjáig az iskola igazgatójához nyújthatják be, aki minden év július 31. napjáig továbbítja azt a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára * .

4. § Az elismerő címek odaítéléséről a Népjóléti Bizottság *  véleményének kikérésével a polgármester dönt.

5. § Az elismerő címben részesülőknek a polgármester oklevelet és könyvvásárlási utalványt adományoz. A könyvvásárlási utalvány értéke egyéni elismerés esetén 10.000 Ft, diákcsoport, illetve több tanár közös felkészítő munkája elismeréseként 20.000 Ft.

A címekkel járó anyagi elismerés fedezetét az önkormányzat minden évben a város költségvetésében biztosítja.

6. § *  A díjak átadására a 3. § (2) bekezdésében meghatározott pályázati eljárás során a minden évben megrendezésre kerülő városi tanévzáró ünnepségen, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott pályázati eljárás során a minden évben megrendezésre kerülő városi tanévnyitó ünnepségen kerül sor. Az elismerő címeket a város polgármestere adja át.

7. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2009/2010. tanévtől kell alkalmazni.

Salgótarján, 2009. június 30.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Kádár Zsombor s. k.
polgármester jegyző

Melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

„Salgótarján város ifjú tehetsége”,

„Salgótarján város ifjú művésztehetsége”,

„Salgótarján város kiváló ifjúsági művészeti csoportja”,

„Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa”

elismerő cím elnyeréséhez

(megfelelő cím aláhúzással jelölendő)

Az elismerő cím elnyerésére javasolt tanuló, vagy diákcsoport, illetve pedagógus

- neve/megnevezése:

- lakcíme/értesítési címe:

- iskolájának megnevezése és címe:

A verseny a pontos megnevezése:

A javasolt tanuló, vagy diákcsoport eredménye, illetve a felkészítő tanár tanítványainak helyezése:

Indoklás:

Kelt:

...................................................... ......................................................
javaslattevő igazgató
aláírása aláírása

(Az adatlaphoz csatolni kell az eredményt igazoló oklevél vagy hivatalos értesítés intézményvezető által hitelesített másolatát.)


  Vissza az oldal tetejére