Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2009. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Salgótarján megyei jogú város szmogriadó tervéről * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdésében, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 20. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) A szmogriadó terv célja, hogy meghatározza a rendkívüli intézkedést igénylő légszennyezettség kialakulása esetén az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

(2) A rendelet hatálya Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén, azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat.

(3) * 

II. Szmoghelyzet megelőzését szolgáló intézkedések

2. § (1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó közigazgatási szervek környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén a rendkívüli intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló 3/2009. (III. 20.) KvVM utasításban(továbbiakban: Ut.) foglaltak szerint a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMK) *  minden év április 30-ig a polgármesternek megküldi azon helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek listáját, amelyek az egységes környezethasználati engedélyhez kötött üzemeltetőknek minősülnek és e rendeletben a szmogriadóhoz kapcsolódóan a meghatározott intézkedésekre tekintettel szmoghelyzeti felkészülési tervet kell készíteniük.

(2) A PMK *  az (1) bekezdés szerinti lista meghatározása során:

a) *  figyelembe veszi az üzemeltetők által a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben (továbbiakban: határérték rendelet) felsorolt légszennyező anyagok legfrissebb kibocsátási adatait, továbbá ózon esetében a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletében felsorolt ózonképződést elősegítő anyagoknak (prekurzorok) rendelkezésére álló legfrissebb kibocsátási adatait;

b) légszennyező anyagonként közli az üzemeltető nevét, a telephely címét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti lista adatai alapján a helyhez kötött jelentős légszennyező pontforrások üzemeltetőit Salgótarján megyei jogú város Polgármestere (továbbiakban: polgármester) - hatósági jogkörében hozott határozatában - a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) útján kötelezi az (1) bekezdés szerinti aktualizált szmoghelyzeti felkészülési tervük elkészítésére és annak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belüli a Polgármesteri Hivatalhoz történő megküldésére.

(4) A Polgármesteri Hivatal az üzemeltető(k) által készített szmoghelyzeti felkészülési terve(ke)t megküldi a PMK *  részére, mint az (1) bekezdésben meghatározott légszennyező pontforrások üzemeltetéséhez kapcsolódóan az egyéb hatályos jogszabályban meghatározott első fokon környezetvédelmi hatósági jogkört ellátó hatóságnak.

(5) A polgármester hatósági jogkörében hozott határozatában a PMK *  állásfoglalása alapján fogadja-, illetve utasítja el a szmoghelyzeti felkészülési terve(ke)t.

III. A szmogriadó elrendelésének előfeltételei, a szmogriadó esetei

3. § (1) Szmogriadót kell elrendelni, ha határérték rendeletben feltüntetett legalább egy légszennyező anyag koncentrációja az ott meghatározott időtartamban, az ott meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket eléri.

(2) A szmogriadót és az e rendeletben meghatározott intézkedéseket a polgármester rendeli el és szünteti meg.

(3) A szmogriadó esetei a következők:

a) tájékoztatási küszöbérték elérés: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira, elrendelésével együtt azonnali tájékoztatást kell adni az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint, továbbá a 7. §-ban foglaltak szerint intézkedni kell.

b) riasztási küszöbérték elérés: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a teljes lakosságra, elrendelésével együtt azonnali tájékoztatást kell adni az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint, valamint azonnali korlátozó intézkedéseket kell elrendelni a 8. §-ban foglaltak szerint.

(4) A polgármester e rendelet szerinti tájékoztatását, bejelentését és intézkedéseit a Magyar Távirati Irodához eljuttatott sajtóközlemény útján adja ki, valamint a város honlapján megjeleníti és a helyi médiában közli.

IV. Szmogriadó elrendelése, megszüntetése

4. § (1) A szmogriadó elrendelésének és megszüntetésének alapja a határérték rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott légszennyező anyagok koncentrációja, amit a PMK *  az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat keretében, folyamatos mérésekkel határoz meg.

(2) A szálló porra (PM10) vonatkozó riasztási küszöbérték elérés esetén a szmogriadó elrendeléséhez és megszüntetéséhez - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - az Országos Meteorológiai Szolgálat (továbbiakban: OMSZ) által - az Ut. 4. §-a szerint - kiadott meteorológiai előrejelzése is szükséges.

5. § (1) A szmogriadót akkor kell elrendelni, ha a helyi mérőállomáson mért légszennyező anyag(ok) koncentrációjának 3 egymást követő 1 órás átlaga, illetve a szálló por (PM10) esetében 2 egymást követő 24 órás (naptári napra vonatkozó) átlaga eléri a határérték rendeletben rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei.

(2) A tájékoztatási küszöbérték elérés miatt elrendelt szmogriadó és az ahhoz kapcsolódóan hozott intézkedések megszüntethetőek, ha a határérték rendeletben megjelölt légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve szálló por (PM10) esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a tájékoztatási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei. Ózon esetében a tájékoztatási küszöbérték elérése miatt elrendelt szmogriadó megszüntetésének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon koncentrációja ne lépje túl 3 egymást követő órában a tájékoztatási küszöbértéket.

(3) A riasztási küszöbérték elérés miatt elrendelt szmogriadó és az ahhoz kapcsolódóan hozott intézkedések megszüntethetőek, ha a határérték rendeletben megjelölt légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve szálló por (PM10) esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei. Ózon esetében a riasztási küszöbérték elérése miatt elrendelt szmogriadó megszüntetésének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon koncentrációja ne lépje túl 3 egymást követő órában a riasztási küszöbértéket.

V. Szmoghelyzet kezelése

6. § (1) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a szmoghelyzet kezelésére és megszüntetésére munkacsoportot hoz létre „Szmog Intéző Munkacsoport” (továbbiakban: SZIM) néven.

(2) A SZIM javaslatot fogalmaz meg a polgármesternek a szmogriadó keretén belül a polgármester döntési kompetenciájába tartozó intézkedések megválasztására, mértékére. Javaslatait a beérkező légszennyezettségi és meteorológiai adatok alapján teszi meg. Koordinálja a polgármester által hozott döntések végrehajtását. A megtett intézkedéseket és a végrehajtás tapasztalatait dokumentumban rögzíti.

(3) *  A SZIM állandó tagjai:

a) Polgármester,

b) Polgármesteri Hivatal 2 fő,

c) *  Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1 fő,

d) *  Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály *  1 fő,

e) * 

(4) A SZIM elnöke és képviselője a polgármester, akit akadályoztatása esetén az e feladattal megbízott alpolgármester teljes körűen helyettesít.

(5) A SZIM ügyrendjét maga állapítja meg. Ezen ügyrend tartalmazza a rendkívüli intézkedések előkészítésében, elrendelésében és végrehajtásában érintett szervezetek, személyek elérhetőségeit, illetve az értesítés rendjét is. A SZIM az ügyrendjét jelen rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül köteles elfogadni.

(6) A SZIM tevékenységét a Városháza épületében (Salgótarján, Múzeum tér 1.) végzi.

(7) A polgármester a SZIM ülését a szmoghelyzet kialakulásáról történő értesülést követően köteles haladéktalanul összehívni. A SZIM a személyesen jelen lévő tagok egyszerű többségével alakítja ki javaslatát, melyre alapozva hozza meg a polgármester e rendelet szerinti döntéseit.

(8) A Felügyelőségtől érkező légszennyezettségi illetve az OMSZ által közölt meteorológiai adatok fogadását és ezek SZIM felé való továbbítását Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatal kijelölt tisztségviselője végzi.

VI. Tájékoztatási küszöbérték elérése esetén alkalmazható intézkedések

7. § (1) A polgármester a tájékoztatási küszöbérték elérése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések és ezen rendelet alapján az 1. számú mellékletben foglaltak szerint;

b) *  felkérheti a jegyzőt és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát, a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében a tilalom alóli kivételt képező időszakban a szmogriadó idejére elrendeli az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát;

c) felkérheti a jegyzőt, hogy fokozottan ellenőrizze a porképző anyagok más jogszabályban előírtak szerinti szállítását;

d) felkérést ad ki a szmoghelyzet további romlásának megelőzése érdekében a lakossági és az üzemi légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire, ezen belül:

da) *  a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 3. melléklete alapján a rendszámtáblán fekete színű * , hatszögletű plakettel ellátott gépjárművek (továbbiakban: korszerűtlen, nem környezetbarát járművek) használatának szüneteltetésére;

db) a városi úti célok eléréséhez az egyéni gépjárműhasználat mérséklésére, lehetőség szerint szüneteltetésére, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítésére;

dc) a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére;

dd) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatának mérséklésére;

de) nitrogén-dioxid szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a gázfűtésű berendezések használatának mérséklésére;

e) *  felkérést ad ki, az ózonszint miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a 2. § (1) bekezdésben meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően az ózonprekurzorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve - a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén kibocsátással) járó tevékenységek (például: festés, mázolás, bitumenolvasztás) mérséklésére, lehetőség szerinti szüneteltetésére;

f) szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén az építési, bontási - a halasztást nem tűrő állékonyságot, életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek megszüntetése kivételével - munkák lehetőség szerinti szüneteltetését kérheti;

g) szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén az időjárási viszonyokat tekintve kérheti a közterületek, utak locsolással történő pormentesítését.

h) *  felkérést ad ki a társadalmi felelősségvállalásra tekintettel a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek kibocsátásuk csökkentésére, az elfogadott szmoghelyzeti felkészülési terv(ek)ben foglaltak szerint.

VII. Riasztási küszöbérték elérésekor alkalmazandó intézkedések

8. § (1) A polgármester a riasztási küszöbérték elérésének esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések és ezen rendelet alapján az 1. számú mellékletben foglaltak szerint;

b) *  utasítja a jegyzőt és felkérheti a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát, a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében a tilalom alól kivételt képező időszakban a szmogriadó idejére elrendeli az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát;

c) utasítja a jegyzőt, hogy fokozottan ellenőrizze a porképző anyagok más jogszabályban előírtak szerinti szállítását;

d) felkérést ad ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire, ezen belül:

da) *  a korszerűtlen, nem környezetbarát járművek használatának szüneteltetésére;

db) a városi úti célok eléréséhez az egyéni gépjárműhasználat szüneteltetésére, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítésére;

dc) a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének mérséklésére;

dd) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatának mérséklésére;

de) nitrogén-dioxid szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a gázfűtésű berendezések használatának mérséklésére;

e) az ózon szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a 2. § (1) bekezdésben meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően, ózon prekurzorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve - a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogénkibocsátással) járó tevékenységek (például festés, mázolás, bitumenolvasztás) szüneteltetését rendeli el;

f) szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén az építési, bontási - a halasztást nem tűrő állékonyságot, életet- és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek megszüntetése kivételével - munkák szüneteltetését rendeli el;

g) szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén az időjárási viszonyokat tekintve kéri a közterületek, utak locsolással történő pormentesítését;

h) elrendeli, illetve kezdeményezi a a 2. § (1) bekezdésben meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára történő kötelezését, vagy a kibocsátás csökkentését az elfogadott szmoghelyzeti felkészülési terv(ek)ben foglaltak szerint.

VIII. Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) * 

(2) *  Ezen rendelet előírásait megszegőkkel szemben az R. 9. mellékletében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2009. november 24.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Kádár Zsombor s. k.
polgármester jegyző

1. számú melléklet

A szmogriadó elrendelése, kihirdetése és közzététele

(1) A Polgármester döntése alapján a SZIM a szmogriadó elrendeléséről telefonon és faxon/e-mailen értesíti a 2. § (1) bekezdésben meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltető üzemeket, akiknek szmogot előidéző szennyezőanyag kibocsátásaikat a szmogriadó idején korlátozni kell.

(2) A tájékoztatási küszöbérték elérését követően egy órán belül, szálló por (PM10) esetén 5 órán belül e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint kell tájékoztatni a lakosságot és az intézményeket, különös tekintettel a 7. § alapján hozott döntésekre vonatkozóan.

(3) A szmoghelyzetről folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket. Tájékoztatási eszközként alkalmazható a városba telepített Hörmann-Rema lakossági riasztó- és tájékoztató rendszer is.

(4) *  A riasztási küszöbérték túllépését követő 2 órán belül, szálló por (PM10) esetén 8 órán belül e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint kell bejelenteni a szmogriadó riasztási fokozatát. Szálló por esetén a bejelentés lehetőségéről előző nap legkésőbb 18 óráig a lakosságot és az intézményeket tájékoztatni kell, amely tájékoztatásnak ki kell terjednie a szmogriadó tervben foglalt korlátozások bevezetésének várható időpontjára, illetve a várható korlátozásokra.

(5) Ha a polgármester a szmogriadó megszüntetését rendeli el, akkor e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint kell tájékoztatni a lakosságot és az intézményeket, továbbá a SZIM telefonon és faxon/emailen erről értesíti az (1) pontban körülírt üzemeket.

(6) A lakossági tájékoztatást a hatályos jogszabályokban meghatározott tartalommal és részletezettséggel kell kiadni.

2. számú melléklet * 

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

1. A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

2. Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

A B B C
1 Légszennyező anyag
Átlagolási időszak Tájékoztatási küszöbérték Riasztási küszöbérték
[CAS szám] μg/m3
2 Kén-dioxid
[7446-09-5]
1 óra 400
három egymást követő órában
500
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 400
3 Nitrogén-dioxid
[10102-44-0]
1 óra 350
három egymást követő órában
400
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 350
4 Szén-monoxid
[630-08-0]
1 óra 20 000
három egymást követő órában
30 000
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 20 000
5 Szálló por
[PM10]
24 óra 75
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
100
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
6 Ózon
[10028-15-6]
1 óra 180
három egymást követő órában
240
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 180

  Vissza az oldal tetejére