Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13. § (1) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A rendelet 2. és 3. §-ában meghatározott szabályokat a polgármester és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester tekintetében is alkalmazni kell.

(3) A rendelet 2. és 3. §-ának rendelkezéseit - az (5) bekezdés c/ pontjában foglaltakat kivéve - értelemszerűen alkalmazni kell a Hivatalban foglalkoztatott - a Munka Törvénykönyve XII. fejezete hatálya alá tartozó - munkavállalókra (a továbbiakban: munkavállaló).

(4) A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket és munkavállalókat illetik meg, akik a Hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba.

(5) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására a Hivatalban foglalkoztatottakra,

b) a közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú munkavégzés keretében, valamint alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottakra,

c) a Hivatalban foglalkoztatott azon munkavállalókra, akik foglalkoztatására pályázat alapján megvalósuló projekt keretében kerül sor.

Juttatások

2. § (1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat a következő juttatásokat biztosítja:

a) lakásépítéshez kölcsön,

b) lakásvásárláshoz kölcsön,

c) pénzbeli szociális támogatás

- rendkívüli szociális segély,

- temetési segély,

d) a Ktv. 49/F. §-a szerinti cafetéria-juttatás

e) illetményelőleg.

(2) A Hivatal a köztisztviselő javára egyszeri díjas kockázati élet-, illetve baleset- és betegbiztosítást köthet.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

Kegyeleti támogatások

3. § (1) A jegyző a köztisztviselőt a közszolgálat halottjává, illetve a munkavállalót a Hivatal saját halottjává nyilváníthatja.

(2) Az elhunyt köztisztviselővel és munkavállalóval közös háztartásban élt közeli hozzátartozót - amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, illetve a munkavállalót nem nyilvánították a Hivatal saját halottjává - kérelmére temetési segély illeti meg.

(3) A támogatás mértékét, feltételeit és az elbírálás rendjét a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

A nyugállományú köztisztviselők és munkavállalók támogatásának szabályai

4. § (1) A nyugállományú köztisztviselő és munkavállaló a tárgyévi költségvetésben biztosított szociális keret terhére szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján az alábbi pénzbeli támogatásokban részesülhet:

a) eseti szociális segély,

b) temetési segély.

(2) A jegyző a szociális támogatások körültekintő felhasználása, a nyugállományú köztisztviselők és munkavállalók szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítése céljából szociális bizottságot hoz létre.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások megállapítására kérelemre, vagy hivatalból, a bizottság kezdeményezése alapján kerülhet sor.

(4) A támogatásról a bizottság írásos előterjesztése alapján a jegyző dönt.

5. § (1) A rendeletben meghatározott juttatások fedezetét - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében köteles biztosítani.

(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti juttatás alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha a tárgyévi költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll.

(3) A támogatás folyósításával kapcsolatos feladatokat a Közgazdasági Iroda látja el.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 24/2001. (IX. 24.) Ör. számú rendelet hatályát veszti.

Salgótarján, 2009. december 15.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Kádár Zsombor s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére