Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kvtv. 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, és a Kvtv. 46. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Nógrád Megye Önkormányzata véleményének kikérésével a környezetvédelem részleges helyi szabályozására a következőket rendeli el:

1. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1. § Jelen rendelet célja, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város környezeti állapotának jobbítására - lehetőségeinek figyelembevételével - az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékek, a környezet minőségének megóvása érdekében megállapítsa:

1. a levegőtisztaság-védelem,

2. a zaj- és rezgésvédelem

helyi szabályait.

2. § (1) E rendelet tárgyi hatálya levegőtisztaság-védelem szempontjából kiterjed a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék, illetve tarló, valamint avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályokra, a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre, továbbá a porképző és bűzös anyagok kezelésére.

(2) E rendelet tárgyi hatálya zaj- és rezgésvédelem szempontjából kiterjed a közterületi rendezvények és a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek zajvédelmi szabályaira, továbbá a hangosító berendezések használatának és az építési-bontási tevékenység végzésének egyes kérdéseire.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre, amely:

1. a gyülekezési jogról szóló, valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések során végzett tevékenységnek tekinthető,

2. vallási tevékenység végzésének tekinthető,

3. természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból (pl: közművezeték meghibásodása) származik.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. közterületi rendezvény: előre meghatározott célból, helyen és időben, közterületen szervezett formában tartandó összejövetel, bemutató, térzene, stb.;

2. hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás (pl.: gépzene, diszkózene, stb.), beleértve az élőzene, vagy élő műsor szolgáltatását is (hangerősítő eszközzel vagy anélkül);

3. magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek:

a) a kerti gépek (motoros fűnyírás, -fűrészelés, kerti traktor, stb.) használata

b) egyéb hobby tevékenység,

c) kerti összejövetelek, családi rendezvények tartása,

d) pirotechnikai eszközök használata;

(a)-d) továbbiakban együtt: alkalomszerű használat)

e) klíma kültéri egység használata,

f) szellőző ventilátor működtetése,

g) szivattyú, vízforgató berendezés és hasonló zajforrások;

(e)-g) továbbiakban együtt: rendszeres használat)

4. vendéglátó egység: a vendéglátást folytató kereskedelmi üzlethelyiség;

5. avar- és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok;

3. Szabálysértési rendelkezések

4. § (1) * 

(2) * 

2. Fejezet

Levegőtisztaság-védelem

4. Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék kezelésének, égetésének, szabályai

5. § (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező helyi szolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani.

(2) Belterületen mezőgazdasági eredetű hulladékot égetni tilos.

(3) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más módon történő ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetés csak október 1-je és április 30-a között lehet.

(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon felügyelet mellett, a tűzoltásra megfelelő eszközök biztosításával 8 óra és 18 óra között lehet.

(5) Az égetendő hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) nem tartalmazhat.

(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.

(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.

(8) Szeles időben, tűzgyújtási tilalom vagy szmoghelyzet alatt az égetés tilos.

5. Tarló égetésre vonatkozó szabályok

6. § (1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt az első fokon illetékes környezetvédelmi hatóság adja ki.

(2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, fertőzésveszély elhárítása érdekében engedélyezhető.

(3) A tarlóégetés csak az 5. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak betartásával végezhető.

6. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

7. § (1) Avar és kerti hulladék elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállítással ártalmatlanítható. Az elszállítás során a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező helyi szolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani.

(2) Fertőzés esetén avart és kerti hulladékot égetni október 1-je és október 30-a, valamint április 1-je és április 30-a között lehet.

(3) Az égetés csak az 5. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak betartásával végezhető.

7. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

8. § Az egyedi fűtéssel rendelkező épületekben, építményekben a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni, hulladék háztartási tüzelőberendezésben való égetése tilos.

8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat betartása

9. § Az 5-8. §-ban szabályozottak esetében be kell tartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásait.

9. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

10. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával letakarva - porképző anyagoknál nedvesített állapotban - szabad szállítani.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest, illetve egyéb közterület (járda, árok, lépcső stb.) felbontásánál keletkező por terjedésének megakadályozására a felületeket vízzel kell nedvesíteni.

(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad szállítani.

(4) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében biztosítani kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani.

3. Fejezet

Zaj- és rezgésvédelem

10. Közterületi rendezvények

11. § (1) Nappali (6 óra és 22 óra közötti) időszakban 1 órát meghaladó időtartamú, valamint éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) időszakban bármilyen időtartalmú közterületi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetése engedélyköteles. Az engedély megadása során tekintettel kell lenni az érintett lakosság érdekeire.

(2) Az engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés üzemeltetőjének a közterületi rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtania a polgármesterhez a közterület-használati engedély kiadására irányuló kérelemmel együtt. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kitöltött zajvédelmi adatlapot (1. számú melléklet),

2. 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe venni tervezett területet (útvonalat), a színpad és a hangszórók elhelyezkedését.

(3) Utcai zenészeknek közterületen zenélni csak nappal 10 óra és 20 óra között erősítő nélkül szabad, ha a közterület használatára előzetesen engedélyt kaptak.

(4) Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt megkérni ünnepi megemlékezések (pl. koszorúzás) és egyéb olyan társadalmi, politikai rendezvények során, amelyekhez szórakoztató és sportrendezvények nem kapcsolódnak.

11. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek

12. § (1) A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő alkalomszerű tevékenységek - kivételt képeznek a kerti összejövetelek, családi rendezvények - során a zajkeltés:

1. hétköznapokon és munkaszüneti napokon 6 óra és 20 óra között,

2. vasárnap és ünnepnapokon 8 óra és 18 óra között engedélyezett.

(2) A kerti összejövetelek, családi rendezvények megtartásakor fokozott figyelemmel kell lenni a szomszédok nyugalmának biztosítására.

(3) Magánszemélyek részéről pirotechnikai eszközök alkalmi használata csak legfeljebb 22 óráig, félórás időtartamban megengedett.

(4) A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő rendszeres tevékenysége által okozott zajkeltés nem lépheti túl a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban az épületek zajtól védendő helységeire megállapított határértékeket.

12. Hangosító berendezésekkel kapcsolatos használati előírások

13. § (1) Hangosító berendezést működtető vendéglátó egységhez tartozó terasz és kerthelyiség működtetése 22 óra és 6 óra között tilos.

(2) Többlakásos lakóépületekben lévő vendéglátóhelyeken 22 óra és 6 óra között hangosító berendezés nem üzemeltethető.

(3) Zárt térben hangosító berendezést működtető vendéglátó egység 22 óra után - a terhelési határérték teljesülésén túl - csak zsilipelt rendszerű bejárati ajtóval és csukott ablakokkal működhet. (A zsilipelt rendszerben egy ajtó mindig csukott.)

(4) Hangosító berendezést működtető vendéglátó egységben a zajterhelési határérték maradéktalan betartása érdekében hangerő korlátozót (limitert) kell alkalmazni, ha a szokásosan használt hangerő kisebb a beállítható legnagyobb hangerőnél.

(5) E rendelet hatályba lépését megelőzően már üzemelő és hangosító berendezést működtető vendéglátó egységek esetében lakossági panasz esetén, amennyiben műszeres mérés alapján határérték túllépés mutatható ki az éjjeli időszakra vonatkozóan, úgy a (3) és (4) bekezdésben foglaltak teljesítésére kötelezhető az üzemeltető.

(6) A város területén hirdetési célokra alkalmazott mobil hangosító berendezés 10 óra és 12 óra között, 15 óra és 17 óra között üzemeltethető kivéve, ha a hirdetés közérdekű célokat szolgál.

(7) Mobil hangosító berendezés álló helyzetű járművön nem üzemeltethető.

13. Építési/bontási tevékenységre vonatkozó előírások

14. § (1) Építési telken, valamint egyéb ingatlanon vasárnap, valamint ünnepnapokon zajjal járó magánerős építési/bontási tevékenységet és szakipari, szerelési munkát végezni csak 8 óra és 18 óra között engedélyezett.

(2) Iparszerű építési/bontási tevékenységet 20 óra és 6 óra között tilos végezni, kivételt képez a közvetlen balesetet és életveszélyt megszüntető/elhárító tevékenység, illetve a műszakilag indokolt folyamatos építési tevékenység, amelyhez kapcsolódóan a környezetvédelmi hatóság egyéb jogszabály alapján már hozzájárult.

(3) Társasházban az épületen belüli bontási-, szerelési tevékenységekre az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

14. Eljárási szabályok

15. § (1) Az engedélyezett, vagy a meglévő hangosító berendezések által okozott zajra vonatkozó panaszbejelentés esetén a környezetvédelmi hatóság ellenőrző zajvizsgálatot végeztet.

(2) A zajvizsgálat költségeit a hangosító berendezések üzemeltetője köteles viselni, amennyiben a vizsgálat a határérték túllépését igazolja.

(3) A rendeletben foglalt előírások betartását a közterület-felügyelet valamint az önkormányzati környezetvédelmi munkatárs ellenőrzi.

4. Fejezet

15. Záró rendelkezések

16. § Jelen rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba.

17. § Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 5/1999. (II. 22.) Ör. sz. rendelete, valamint az azt módosító 21/2000. (IX. 25.) és 15/2008. (III. 25.) sz. rendeletei.

Salgótarján, 2011. január 20.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Gaál Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. számú melléklet a 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

Zajvédelmi adatlap
rendszeres és alkalmi rendezvényeken alkalmazandó hangosító berendezés, zeneszolgáltatás engedélyezéséhez

1. A berendezés szolgáltatójának (üzemeltetőjének) neve:

......................................................................................................................................................

2. Címe: .......................................................................................................................................

Telefonszáma: ..............................................................................................................................

3. A rendezvény megnevezése:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. A rendezvény helyszíne, útvonala:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. A rendezvény tervezett időpontja: ................ év ................ hónap ................ nap

6. A hangosító berendezés alkalmazásának tervezett időpontja:

................ órától ................ óráig

7. A rendezvény helyének környezetében, legközelebbi védendő épület:

van-nincs

Ha van, lakóépület: ................ m-re, szállásépület: ................ m-re

8. A zeneszolgáltatás kért időtartama:

nappal: ................ órától ................ óráig

éjjel: ................ órától ................ óráig

9. A zeneszolgáltatás módja:

élőzene hangosítással,

élőzene hangosítás nélkül,

gépi műsorforrás (lemezjátszó, erősítő, stb.)

egyéb, éspedig:

10. Hangosító berendezés tervezett legnagyobb hangnyomásszintje:

maximum ................ dB

11. Az alkalmazandó hangosító berendezés üzemeltetésének időtartama:

folyamatos 1 órát meghaladó / 1 órát nem haladja meg

12. Hangosító berendezés adatai:

................ db ................................................................................ típusú erősítő

................ db ................................................................................ típusú hangszóró

................ db ................................................................................ típusú zenegép

egyéb, éspedig: ................ db .......................................................

13. Erősítő berendezésen hangerő korlátozót (limitert) alkalmaznak-e: igen / nem

14. Üzemelés során zajvédő szerkezetet alkalmaznak-e: igen / nem

15. Élőzene szolgáltatás esetén alkalmazandó hangszerek:

................ db ......................................................................................................

................ db ......................................................................................................

Dátum: ................................................................................

Aláírás:
.......................................................................


  Vissza az oldal tetejére