Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi eljárásokról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Atvr.) 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 15/A. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Salgótarján város közigazgatási területén történő házasságkötésekre, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény), az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. hivatali helyiség: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által térítésmentesen biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.),

2. hivatali munkaidő: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény - az Atvr.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén - akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(2) Anyakönyvi esemény - az Atvr.-ben meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül csütörtöki napokon 16.15 órától 18 óráig, pénteki napon 13.45 órától 17 óráig, szombati napon 11 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

(3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak

Hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény lebonyolítása

4. § (1) Az önkormányzat a hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) *  Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 10 000 Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(3) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása

5. § (1) *  A hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért 5 000 Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(2) *  Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért 40 000 Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

6. § *  Az anyakönyvvezető minden év január 15. napjáig írásban köteles nyilatkozni, hogy az adott naptári évben a hivatali munkaidőn kívül bonyolított anyakönyvi események során végzett munkája ellentételezéseként 20 nap meghatározott szabadidő kiadását vagy anyakönyvi eseményenként 2000 Ft díjazást kér-e.

Szolgáltatási díj megfizetése

7. § (1) A rendelet 4-5. §-ában meghatározott szolgáltatási díjak, valamint az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások jelen rendelet 1. melléklete szerinti díjainak megfizetése az erre rendszeresített postautalványon történik, melyet az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor ad át a szolgáltatást igénybe venni kívánóknak.

(2) Az anyakönyvvezető - a jegyző engedélye alapján - a jelen rendeletben meghatározott összegű szolgáltatási díj befizetésének igazolását követően tűzi ki a szolgáltatást igénybevevőkkel egyeztetett időpontra az anyakönyvi esemény időpontját.

(3) A fizetendő szolgáltatási díjról a szolgáltatást igénybevevők részére a Polgármesteri Hivatal számlát állít ki.

Záró rendelkezések

8. § Jelen rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti kérelem alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

9. § A 6.§ (1) bekezdésben foglalt nyilatkozatot e rendelet hatálybalépésének évében legkésőbb április 15. napjáig kell megtennie az anyakönyvvezetőnek.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Gaál Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 13/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó igénybe vehető egyéb szolgáltatások

Megnevezés Költség
Zeneszolgáltatás (CD-ről) 1000,-/alkalom
Pezsgő szervírozása (max. 8 fő részére) 1000,-/alkalom
Díszborító 1000,-/alkalom
Emléklap (igény szerint) 1000,-/alkalom
Szülőköszöntés 1000,-/alkalom
Gyertyagyújtás 1000,-/alkalom

  Vissza az oldal tetejére