Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 54. § (5) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek városképi, városrendezési, környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület használatának rendjét, valamint a rendeltetéstől eltérő közterület-használatot.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületekre, valamint minden természetes, jogi személyre és a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekre.

(2) *  Nem terjed ki a rendelet hatálya a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény, továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján megtartott rendezvényekre.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. * 

2. *  Jármű tulajdonosa: az, aki a hatósági forgalmi engedélyben tulajdonosként, vagy üzembentartóként van bejegyezve, valamint aki okirattal hitelt érdemlően igazolja, hogy a forgalmi engedélyben található bejegyzéssel szemben nyilvántartásban át nem vezetett tulajdonjoggal, üzembentartói vagy használói joggal rendelkezik.

3. *  Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

4. * 

5. Közterületi értékesítés: a közterületen vagy közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység.

6. Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, továbbá járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz.

7. * 

8. Reklám: olyan közlés, tájékoztatás vagy megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

9. Szabadtéri reklámhordozó: reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz.

10. *  Tárolás: az üzemképtelen jármű 30 napon túli közterületen történő elhelyezése, valamint ha a 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú jármű 22.00-6.00 óra között egy óránál, ezen túli időszakokban három óránál hosszabb ideig folyamatosan a közterületen áll.

11. *  Út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére vagy csak a járművek, vagy csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület vagy magánterület (közút, magút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is.

12. *  Üzemképtelen jármű:

a) érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.

b) üzemképességet kizáró sérüléssel rendelkező jármű

c) közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmatlan jármű.

13. Üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, továbbá önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.

14. * 

4. Közterület rendeltetése

4. § * 

5. Közterület-használat engedélyezése

5. § (1) *  Közterületet rendeltetéstől eltérő célra és módon használni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak közterület-használati engedéllyel szabad. A közterület-használat engedélyezésével összefüggő hatásköröket a polgármester gyakorolja (a továbbiakban: engedélyező hatóság).

(2) *  A közterület-használat iránti kérelem elbírálásakor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

(3) *  Közterület rendeltetésétől eltérő használatára különösen az alábbi célokra, tevékenységekre adható engedély:

a) közterületre 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat (portál), valamint a közterület fölé benyúló árkádjellegű épületszerkezeti részén kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésre,

b) *  árusító pavilon elhelyezésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet, továbbá a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet figyelembe vételével,

c) mozgóbolt elhelyezésére,

d) vendéglátó-ipari előkert céljára,

e) árusító és egyéb automata elhelyezésre,

f) *  őstermelő és kistermelő részére árusítás céljára,

g) üzlethelyiséggel rendelkező kereskedő idényjellegű vagy ideiglenes árusítására, árubemutatására,

h) közterületi értékesítés kereskedelmi forma keretében történő árusításra,

i) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, felvonulási terület céljára, építési területen kívüli felvonulási épület elhelyezésére,

j) rendezvényekre,

k) film- és televízió felvételre,

l) reklám és hirdetőtevékenységre,

m) utcai zenélésre, portré rajzolásra, javító-szolgáltató tevékenységre,

n) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges rakodási terület céljára,

o) 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú járműnek közúton vagy közúton kívüli más közterületen való tárolására,

p) személy- és tehertaxi-állomás céljára.

q) *  üzemképtelen jármű tárolására.

(4) Nem kell közterület-használati engedély:

a) közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához,

b) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, vagy az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz, valamint a közművek építéséhez és fenntartásához,

d) tüzelőanyagok, építőanyagok, építési állványok, bútorok és egyéb tárgyak 48 óránál rövidebb idejű elhelyezésére, ha az nem kereskedelmi-szolgáltató tevékenység gyakorlásához szükséges,

e) *  már meglévő épület átalakítása során akadálymentes közlekedést biztosító rámpa és lépcső létesítéséhez, mely 1,60 m-ig benyúlhat, amennyiben az műszakilag indokolt, a gyalogos forgalmat nem akadályozza, kialakítása révén könnyen észlelhető és balesetveszélyt nem jelent. A létesítés előtt a közterület tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

(5) Nem adható közterület-használati engedély:

a) környezetszennyezéssel járó tevékenység folytatására,

b) szeszesital árusításra, kivétel a vendéglátó-ipari előkertek, az egyedileg engedélyezett rendezvények, amennyiben a közegészségügyi előírások és feltételek biztosítottak,

c) közlekedés biztonságát zavaró berendezésekre és tárgyakra,

d) *  sátor- vagy ponyvagarázs elhelyezésére,

e) gépjárműjavító, karbantartó tevékenység végzésére,

f) erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek közterületen való elhelyezésére, árusítására,

g) üzemanyag közterületen történő tárolására, árusítására,

h) olyan helyre, mely a közművek, vagy azok műtárgyai rendeltetésszerű használatát akadályozzák, vagy veszélyeztetik,

i) nem kijelölt hirdetési felületen történő plakát elhelyezésére,

j) fizető parkolási övezetbe telephelyszerű tárolás céljára,

k) olyan, a közterületbe 50 cm-t meghaladó benyúlású épületszerkezetre, melynek elbontása a közterülethasználati engedély megszűnése esetén az épület használatát korlátozná, vagy lehetetlenné tenné,

l) *  olyan jármű tárolására, amely a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel vehet részt, de hatósági jelzéssel nem rendelkezik.

(6) *  A közterület-használati engedély ideiglenes vagy idényjelleggel, határozott időre és - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - maximum 1 évre adható.

(7) *  Üzemképtelen járműre közterület-használati engedély legfeljebb 30 napra adható.

6. Engedély iránti kérelem

6. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet rendeltetésétől eltérőenkívánja használni.

(1a) *  A közterület-használati engedély iránti kérelmet Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Irodájára kell benyújtani.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét, adószámát, elérhetőségét,

b) a használat célját,

c) a használat időtartamát,

d) a használt közterület pontos megjelölését,

e) a használat mértékét, az elfoglalt terület vízszintes vetületét, valamint táblák esetében a hirdetési felület nagyságát,

f) az engedélyben előírtak betartásáért és az elfoglalt terület helyreállításáért felelős személy nevét, címét,

g) a 7. §-ban részletezett hozzájárulásokat,

h) törvény által előírt illetéket.

(3) Az engedélyező hatóság helyszínrajz, tervrajz vagy fotó benyújtását is előírhatja.

7. § (1) A közutak belterületi és külterületi szakasza mellett hirdetőtáblák kihelyezése iránti engedély megadásához a közút kezelőjének hozzájárulása is szükséges, továbbá figyelemmel kell lenni a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendeletben foglaltak előírásaira.

(2) Az engedélyező hatóság szükség esetén a közműkezelők hozzájáruló nyilatkozatának benyújtását is előírhatja.

(3) Műtárgyakon történő hirdető-berendezés elhelyezéséhez a tulajdonos vagy üzemeltető hozzájárulását is be kell szerezni.

(4) Az önkormányzati közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén szükséges az út kezelőjének hozzájárulása.

(5) Az 5. § (3) bekezdés o) pontja szerinti használathoz az út kezelőjének hozzájárulása szükséges.

(6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti hozzájárulást a kérelmező szerzi be.

7/A. § *  A kérelemhez csatolni kell

a) törzskönyvi jogi személy esetén három hónapnál nem régebbi törzskönyvi kivonatot,

b) cég esetén három hónapnál nem régebbi cégkivonatot,

c) a kérelmezőnek a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a kérelmező bevett egyház vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő belső egyházi jogi személy,

d) a kérelmezőnek a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a kérelmező a nyilvántartás hatálya alá tartozik,

e) a kérelmezőnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a kérelmező egyéni vállalkozó,

f) őstermelő esetén az őstermelői igazolvány másolatát,

g) nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra irányuló kérelem esetében az ingatlan tulajdonosának - társasház esetében közös képviselőjének - hozzájáruló nyilatkozatát,

h) kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolás másolatát,

i) mozgóbolt esetén az útvonal jegyzékét, valamint a jármű forgalmi engedélyének másolatát,

j) településképi bejelentési eljáráshoz kötött eljárások esetén a településképi bejelentés igazolásának másolatát,

k) reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon történő elhelyezése esetén az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyének másolatát,

l) rendezvény esetén annak igazolását, hogy a rendezvényt annak szervezője, több szervező esetén felelős szervezője bejelentette a rendezvény helye szerinti állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalnak.

7. A közterület-használati engedély kérelem elbírálása

8. § (1) *  A közterület-használat engedélyezésére irányuló kérelmet - az igénybevételt megelőzően legalább 8 nappal korábban - kell benyújtani. Ellenkező esetben az engedélyező hatóság érdemben csak akkor bírálja el a kérelmet, ha a tervezett igénybevételt megelőzően a tényállás teljes körűen tisztázott. A kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(2) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a városrendezési terveket, városképi szempontokat, köztisztasági előírásokat, valamint a 7. § szerinti hozzájárulásokban előírt követelményeket.

(3) Az engedélyező hatóság elutasítja a kérelmet, ha a kérelmező a közterület használatával kapcsolatos szabályokat 2 éven belül többször és szándékosan megszegte. Engedély az utolsó jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig nem adható.

(4) Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget.

(5) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes , nevét, lakóhelyének, székhelyének (telephelyének) címét, adószámát,

b) a közterület-használat helyét, célját, mértékét, időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

c) az engedélyezési eljárásban közreműködők hozzájárulásának feltételeit,

d) az engedély megszüntetése, lejárta vagy visszavonása esetére az eredeti állapot visszaállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

e) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj összegét és fizetésének módját, az esetleges kedvezményeket,

f) *  az igénybe vett közterület tisztán tartására vonatkozó előírásokat.

(6) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

a) * 

b) * 

c) a közterület ellenőrzésére jogosult szervezet vezetőjével,

d) a 7. §-ban meghatározott érdekeltekkel.

8. Eseti előírások

9. § (1) A díjövezetek területi meghatározását a rendelet 1. melléklete tartalmazza, mely szerint a város területe I., II., III. övezetre tagolódik.

(2) Az 1. melléklet I. díjövezetében építési törmelék tárolása kizárólag zárt konténerben engedélyezhető.

(3) *  Közterület-használati engedélyt csak oda lehet kiadni, ahol a rendeltetéstől eltérő használat nem akadályozza az ott lévő ingatlanba való bejutást, különös figyelemmel a katasztrófa-elhárítást, vagy -felszámolást, az életmentést, valamint a rendvédelmi szervek tevékenységét.

(4) *  3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú jármű közúton vagy közúton kívül más közterületen történő tárolására csak az engedélyező hatóság által kijelölt helyekre adható engedély.

(4a) *  Üzemképtelen jármű közúton vagy közúton kívül más közterületen történő tárolására csak az engedélyező hatóság által kijelölt helyekre adható engedély.

(4b) *  A (4)-(4a) bekezdésben foglaltak alapján kiadott engedélyről az engedélyező hatóság - az engedély kiadásával egyidejűleg - igazolást állít ki. Az igazolást a közterület-használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles a jármű szélvédője mögött - teljes terjedelmében, jól látható helyen és ellenőrizhető módon - elhelyezni.

(5) A közterület használat során igénybe venni kívánt terület nagysága - figyelemmel a közlekedési viszonyokra, városképi szempontokra - a kérelemben megjelölt terület nagyságától eltérően is megállapítható.

9. Közterület-használati díj mértéke és fizetésének módja

10. § (1) *  A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni a 2. mellékletben meghatározott díjak szerint.

(2) * 

(3) Az igénybe vett terület nagyságánál minden megkezdett négyzetméter egésznek számít.

(3a) *  Hirdetőtábla és hirdetőberendezés elhelyezése esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni.

(4) *  A közterület-használati díjat az engedélyes az engedélyező hatóság határozata alapján, 6 havi vagy ennél rövidebb ideig tartó közterület-használat esetén előre, egy összegben csekken vagy átutalással köteles megfizetni. A fizetendő díjról a Polgármesteri Hivatal számlát állít ki.

(5) Egy év határozott időtartamra szóló közterület-használat esetén 11 havi díjat kell fizetnie annak az engedélyesnek, aki a kérelem beadásakor vállalja, hogy éves díjfizetési kötelezettségét előre egy összegben teljesíti.

10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

11. § Az engedélyező hatóság a következő esetekben a közterület használati díj fizetése alól - részben vagy egészben - felmentést adhat:

a) kulturális vagy sportesemény megrendezése esetén,

b) a fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem rendezvényei alkalmával,

c) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele esetén,

d) ha a díjfizetésre kötelezett közvetlenül vagy közvetett módon az önkormányzat lenne,

e) *  karitatív rendezvények esetén.

11. Közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

12. § (1) *  A közterület-használat településrendezési eszköz módosítása érdekében bármikor megszüntethető. Az engedélyes részére - más helyszínen - közterület-használati lehetőséget biztosítani nem kell. Ez esetben az előre fizetett díj arányos részét vissza kell fizetni.

(2) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja vagy díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(3) A vendéglátó-ipari előkertre (teraszra) engedélyezett közterület használat igénybevételére kiadott engedélyt az engedélyező hatóság visszavonhatja, amennyiben az egység vendégkörének magatartása sérti a közízlést vagy a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát és az üzemeltető az engedélyező hatóság felhívására a zavaró körülményt nem szünteti meg.

(4) A közterület-használati engedély lejárta előtti megszüntetést az engedélyes köteles a közterület-használatát engedélyező hatóságnál bejelenteni. A megszüntetés bejelentésének napjáig esedékes közterület-használati díj befizetésétől eltekinteni nem lehet.

(5) A közterület-használati engedély lejártával, amennyiben engedélyes azt meghosszabbítani nem kívánja, a közterületet saját költségén, minden kártalanítási igény támasztása nélkül, eredeti állapotára helyreállítani köteles.

(6) A közterület-használat a (2)-(4) bekezdésben foglalt módon történő megszűnése esetén, a már esedékessé vált befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

12. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

13. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő vagy engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság vagy a közterület-felügyelő felhívására köteles a használatot azonnal megszüntetni és a közterületet saját költségén, minden kártalanítási igény nélkül eredeti állapotára helyreállítani.

(2) *  Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal, vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

(3) *  A közigazgatási bírságot a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester szabja ki. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult.

II. Fejezet

Különös rendelkezések

13. Járművek tárolása közterületen

14. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) *  Az üzemképtelen járműveket azok tulajdonosa saját ingatlanán, vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy közterületről ne legyen látható és a városképet ne rontsa.

(5) Autószerelő műhely előtt a közterületen egy időben legfeljebb 3 db hatósági jelzéssel ellátott, javításra váró jármű tárolható.

14. Üzemképtelen járművek elszállítása

15. § * 

16. § * 

17. § * 

15. Reklám és hirdető tevékenység

18. § *  Üzletek hirdetési céllal kihelyezett mozgatható szabadtéri reklámhordozói csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt lehetnek közterületen. A reklámtábla csak az engedélyben meghatározott helyre helyezhető el.

19. § * 

20. § (1) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni és az engedélyest a szabadtéri reklámhordozó eltávolítására fel kell szólítani, ha:

a) * 

b) az engedélyes vagy megbízottja tisztán tartási, karbantartási vagy felújítási kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget,

c) *  az engedélyes a reklámtáblát nem az engedély tartalmának megfelelően helyezte el.

(2) A hirdető szervezeteknek, valamint a berendezések tulajdonosainak gondoskodniuk kell a hirdetőeszközök műszaki esztétikai karbantartásáról, az elavult hirdetések eltávolításáról a közterület szennyezése nélkül.

16. Rendezvényekkel kapcsolatos közterület-használat

21. § (1) *  A közterületen tartandó rendezvényekhez a rendezvényszervező köteles - a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal - az engedélyt a közterület igénybevételére megkérni. A rendezvény alkalmával, annak közvetlen környezetében árusítani szándékozó vállalkozóknak csak a rendezvény szervező hozzájárulásával lehet közterület-használati engedélyt adni.

(2) Közterületi rendezvény megtartására csak abban az esetben adható engedély, ha a kérelem tartalmazza a résztvevők várható számát, valamint megnevezi a főrendező személyét, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik.

(3) Az engedély megadásakor különös figyelemmel kell lenni a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben foglalt előírásokra.

(4) A rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek biztosítani a rend betartását és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást. A rendezőknek meg kell akadályozniuk a szándékos rongálásokat.

22. § (1) A rendezvény területének folyamatos tisztán tartásáról az engedélyes köteles gondoskodni úgy, hogy a kérelem benyújtásával egy időben az e tevékenység ellátására jogosult szolgáltatóval a terület tisztán tartására vonatkozóan kötött szerződést az engedélyező hatóságnak bemutatja.

(2) A rendezvény ideje alatt a szükséges számú illemhely üzemeltetését az engedélyesnek biztosítania kell.

(3) Közterületi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetéséhez a közterület-használati engedély kérelemmel egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet szerinti engedély iránti kérelmet is be kell nyújtania a kérelmezőnek.

(4) A rendezvény megtartásához szükséges hozzájárulások beszerzése a kérelmező feladata.

17. Kereskedelem

23. § (1) * 

(2) *  Az I. díjövezetben mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységre nem adható engedély.

(3) *  Az I. díjövezetben közterületi értékesítésre - a szilveszteri cikkek és fenyőfa kivételével - nem adható engedély. Fenyőfát és szilveszteri cikket az I. díjövezetben csak az engedélyező hatóság által kijelölt árusító helyeken szabad árulni.

(4) * 

(5) * 

(6) A közterület-használat során legalább másfél méter szélességű közlekedési felületet (a járda legkisebb hasznos szélessége) biztosítani kell, úgy, hogy az igénybe vett terület az üzlet homlokzatától számítva azzal párhuzamosan az egy métert nem haladhatja meg. Amennyiben ez nem biztosított, úgy a közterület rendeltetéstől eltérő használata nem engedélyezhető.

17/A. Filmforgatási célú közterület-használat * 

23/A. § (1) *  A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület használat vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy a rendelet díjszámításra, kérelem benyújtásra, engedélyezésre és a mentességek körére vonatkozó rendelkezései helyett, a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló kormányrendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő közgyűlési hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) A filmforgatási célú közterület-használati díj alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(4) *  A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használatot olyan időtartamban kell meghosszabbítani, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(5) * 

(6) A közterület filmforgatás célú igénybevétele szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősülnek az alábbiakban felsorolt önkormányzati tulajdonú területek:

a) Salgótarján, December 8 tér hrsz. 3920

b) Salgótarján, Erzsébet tér hrsz. 3892, hrsz. 3890

c) Salgótarján, Fő tér hrsz. 3751, hrsz. 3881/1-3

d) Salgótarján, Múzeum tér hrsz. 3894

e) Salgótarján, Szent István tér hrsz. 1787/11

f) Salgótarján - Salgóbánya,Vár út emlékpark hrsz. 12035/1

g) Salgótarján - Somoskő, Vároldal u. Emlékliget hrsz. 16433, hrsz. 16428

III. Fejezet

Záró és hatályba léptető rendelkezések

18. Záró rendelkezések

24. § * 

19. Hatályba léptető rendelkezések

25. § (1) E rendelet 2012. április 16. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/1996. (II. 26.) Ör. sz. rendelete.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Vásárokról és Piacokról szóló 16/1995. (IX. 25.) Ör. sz. rendelete.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 28/1996. (IX. 30.) Ör. sz. rendelete 1. § (2) bekezdésének b) pontja.

(5) E rendelet a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekre nem alkalmazható.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Gaál Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Díjövezetek

1.1. Az I. díjövezetbe tartozó közterületek - Városközpont

A B C
1 A hely neve Helyrajzi száma
Hrsz.
* Út, utca, tér,
**Járda, és egyéb közterület
2 Ady Endre út 1237, 1249 *
3 Alagút utca 3927 *
4 Alkotmány út 1795 *
5 Arany János út 3714, 3743 *
6 Bajcsy-Zsilinszky út 3942, 1773/1, *
7 Bajcsy-Zsilinszky út 3951 **
8 Bem utca 1516/12 *
9 Bem utca 3899/1, 3899/3, 3899/2 **
10 Damjanich út 4357 *
11 December 8. tér 3920 *
12 Erzsébet tér 3890, 3892 *
13 Fő tér 3751, 3881/2, 3881/3 *
14 Fő tér 3881/1 **
15 Fürdő út 1516/14, 1762 **
16 Hargita körút 4381 *
17 Játszó utca 3911/2 *
18 József Attila út 4178 *
19 Karancs út a 9-70. házszámú szakaszon 1696 *
20 Kassai sor 1783, 1813 *
21 Kissomlyó utca 3766 *
22 Kistarján út 3728 *
23 Klapka György utca 3879 *
24 Kossuth Lajos út 1. házszám mellett 3865 **
25 Kossuth Lajos út 1812, 3869/2 *
26 Kossuth Lajos út 3869/1, 3869/3 **
27 Kővár út 1289 *
28 Losonci utca a 4-34. házszámú szakaszon 1929 *
29 Lőwy Sándor út 3912, 3917 *
30 Május 1. út 1792, 1854 *
31 Március 15. utca 3698 **
32 Március 15. utca 3702/2, 3703, 3753, 3758, 3760, 3761 *
33 Meredek utca 4133, 4149 *
34 Meredek utca 1-3. mellett 4109 **
35 Mérleg utca 3785 *
36 Meszes utca 1787/12 **
37 Munkás út 4148/1, *
38 Múzeum tér 3894, 3897/1 *
39 Óvoda tér 3884 *
40 Pécskő út 3859/1, 3771/32 *
41 Rákóczi út 3860/4 *
42 Rákóczi út melletti járdák 3755, 3860/2, 3860/3, 3860/5, 4103/1, 4103/2, 4103/3, 4103/4, 4103/5, 4103/6, 4103/7, 4103/9, 4103/10 **
43 Rákóczi út 28-34. körüli terület 4118/6 **
44 Szent István tér 1787/11 *
45 Szerpentin út 4138, 4148/2 *
46 Tanács út 3919 *
47 Úttörők út 3934 *
48 Zemlinszky Rezső utca 1238 *

1.2. A II. díjövezetbe tartozó közterületek - Beszterce, Kemerovo és Gorkij lakótelep

A B C
1 A hely neve Helyrajzi száma
Hrsz.
* Út, utca, tér,
**Járda, és egyéb közterület
2 Barátság utca hrsz. 6581, 6592/7 *
3 Beszterce tér 2695/1 *
4 Budapesti út 6920 *
5 Camping út 2297 *
6 Camping út 2296/5 **
7 Camping út eleje a Teraszos utcáig 2411 *
8 Corvin út 1653 *
9 Csehov utca 6625 *
10 Csokonai út 5958/1 *
11 Fáy András körút 2069, 2082, 2084, 2081, 2102 *
12 Frigyes körút 6599, 6653/6 *
13 Füleki út 201. és 203. házszám mellett 2296/3 **
14 Füleki út mellett a Tóstrand felől 2298, 3064/1, 3064/4 **
15 Gagarin utca 6588 *
16 Gorkij körút 6593, 6697 *
17 Gyermekkert utca 2694 **
18 Kercseg út 2154 *
19 Kőműves köz 2346 *
20 Losonci utca 36. házszámtól végig 1929 *
21 Medves körút 2680, 2704, 2719 *
22 Móricz Zsigmond út hrsz. 2138 *
23 Nyírfácska utca 6688/2 *
24 Sebaji út 2743 *
25 Ybl Miklós út 2753 *
26 Ybl Miklós út 30. és 50., 84-86., 86-106. mellett 2364, 2400, 2410 **

1.3. A III. díjövezetbe tartozó közterületek

Az I-II. díjövezetbe nem tartozó közterületek.

2. melléklet a 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelethez * 

A közterület-használati díj mértékéről

Sor-
szám
A közterület-használat
igénybevételének módja
Területi besorolás szerint fizetendő díj Mértékegység
I. II. III.
1. Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
hirdető-berendezés,
(fényreklám) cég- és címtábla
625 505 380 Ft/hó/m2
2. Üzleti védőtető, (előtető)
ernyőszerkezet
260 260 260 Ft/hó/m2
3. Árusító pavilon 940 800 685 Ft/hó/m2
4. Mozgóbolt 6240 6240 Ft/hó/m2
5. Vendéglátó-ipari előkert, terasz épített vagy idényjellegű 1200 965 840 Ft/hó/m2
6. Árusító és egyéb automata 3000 1500 1000 Ft/hó/db
7. Őstermelő, kistermelő árusítása 1510 885 625 Ft/nap/m2
8. Idényjellegű, ideiglenes árusítás, árubemutatás
(üzlettel érintkező homlokzaton)
655 400 260 Ft/nap/m2
9. Közterületi értékesítés 1510 885 625 Ft/nap/m2
10. Építőanyag tárolására, közterület
igénybevétel
435 380 320 Ft/hó/m2
11. Rendezvények:
Kiállítás, vásár
745 435 320 Ft/nap/m2
12. Mutatványos tevékenység,
sport és kulturális rendezvény
30 30 20 Ft/nap/m2
13.  *  Film és televízió felvétel A díj összegét évente a mozgóképről szóló törvény rendelkezései szerint kell megállapítani. Ft/nap/m2
14. Épülettől különálló reklám,
hirdetés (fix)
4 m2 alatt
4 m2 felett


1315
3120


1.055
2.495


785
1.875


Ft/hó/m2
Ft/hó/m2
15. Reklám hirdetés (mobil,
nyitástól zárásig)
2495 1875 975 Ft/hó/m2
16. Utcai zenélés, portré rajzolás 50 30 20 Ft/nap/m2
17. Egyes létesítményekhez
szükséges gépjármű
várakozó hely
62 985 48 860 48 860 Ft/év/gk
18. 3500 kg-nál nagyobb
össztömegű jármű tárolása
22 215 22 215 22 215 Ft/év/gk
19. Személytaxik állomáshelye 14 360 14 360 14 360 Ft/év/gk
20. Tehertaxik állomáshelye 22 215 22 215 22 215 Ft/év/gk
21. Üzemképtelen jármű tárolása 10 000 10 000 10 000.- Ft/hó/gk
22. Egyéb a díj mértékét a fentiek figyelembevételével esetenként kell megállapítani
A közterület-használati díjak az ÁFÁT tartalmazzák.

  Vissza az oldal tetejére