Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a tehetséges salgótarjáni fiatalok felsőfokú tanulmányainak, valamint salgótarjáni munkáltató által történő foglalkoztatásának támogatása érdekében „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” elnevezéssel ösztöndíjat alapít. Az Önkormányzat ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek.

Az ösztöndíj feltételei

2. § *  (1) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.

(2) Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki

a) salgótarjáni székhelyű középfokú köznevelési intézményben érettségizett, az olyan speciális képzést nyújtó köznevelési intézmény kivételével, amely Salgótarján közigazgatási területén nem található,

b) beiratkozott valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű, államilag finanszírozott vagy önköltséges alap vagy első mesterképzésének nappali tagozatára,

c) vállalja, hogy felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének megszerzését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít salgótarjáni székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató).

(3) A 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést az általános orvos és fogorvos képzés esetén nem kell alkalmazni.

(4) A pályázat tartalmi elemei:

a) pályázó adatai,

b) a pályázó részletes önéletrajza,

c) a felsőoktatási intézményre vonatkozó adatok,

d) a tanulmányokra megjelölt képzési-és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időkeret megjelölése,

e) az érettségi bizonyítvány másolata,

f) a felsőoktatási intézmény igazolása a beiratkozásról, illetve a hallgatói jogviszonyról.

Az ösztöndíj igénylése, mértéke, elbírálása

3. § (1) *  Az ösztöndíjpályázatot az Önkormányzat minden év március 31-ig hirdeti meg Salgótarján város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.

(2) A pályázat benyújtásának határideje minden év szeptember 20. napja.

(3) A pályázat elbírálásának határideje minden év október 31. napja.

(4) A szerződés megkötésének határideje minden év november 10. napja.

(5) Az ösztöndíj összege 50 000 Ft/hó, tanulmányi félévente 5 hónap időtartamra.

(6) *  Az ösztöndíjprogramban az első évben 5 fő, ezt követően minden évben további 5 fő ösztöndíjas támogatására van lehetőség. Amennyiben az adott tárgyévben támogatott pályázók között vannak olyan hallgatók, akik felsőbb évfolyamon kapcsolódnak be az ösztöndíjprogramba és a támogatást nem a teljes képzési időtartam alatt veszik igénybe, abban az esetben további pályázók támogatására is lehetőség van az önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében.

(7) *  A pályázat elbírálása során - kérelemre - figyelembe vehető a pályázó szociális helyzete is. Az elbírálás során elsősorban azon képzésben résztvevők részesülnek ösztöndíjban, akik a salgótarjáni munkaerő-piaci keresletnek megfelelően az adott évben ösztöndíj programban résztvevő Munkáltató feltételeinek megfelelnek.

(8) Az ösztöndíjak elbírálásáról Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a polgármester dönt.

(9) A Bizottság tagjai:

a) az ágazatért felelős alpolgármester

b) a Népjóléti Bizottság elnöke

c) a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

d) a (7) bekezdésben meghatározott munkáltató képviselője

(10) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(11) A Bizottság döntéséről a pályázók elektronikus úton írásbeli értesítést kapnak.

(12) A pályázat eredményét az Önkormányzat az internetes honlapján és a helyben szokásos módon teszi közzé * .

Az ösztöndíj folyósítása

4. § (1) Az ösztöndíj folyósításának feltétele a beiratkozás tényének igazolása, valamint, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázó 3 oldalú támogatási szerződést köt (a továbbiakban: szerződés) az önkormányzattal és a foglalkoztatását vállaló salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató).

(2) Az ösztöndíj első folyósításának - szeptember 1. napjáig visszamenőleges - határideje november 20. napja. Az ösztöndíj további folyósítására havonta, minden hónap 20. napjáig kerül sor a képzési időtartam ideje alatt.

(3) Az ösztöndíj folyósításnak további feltétele a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás benyújtása tanulmányi félévenként Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára. A benyújtás határideje minden év s szeptember 15. és február 15. napja * .

A szerződés tartalmi elemei

5. § (1) A szerződés tartalmi elemei különösen:

a) Az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy

aa) *  a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn belül, de legfeljebb a képzési- és kimeneti követelményekben előírt idő 2 félévvel meghosszabbított időtartamán belül megszerzi a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,

ab) az oklevél megszerzését követően Munkáltatóval foglakoztatásra irányuló jogviszonyt létesít legalább annyi hónap időtartamra, amennyi hónapra ösztöndíj támogatást kapott.

b) Az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy amennyiben

ba) nem szerez oklevelet az aa) pontban meghatározott idő alatt,

bb) az oklevél megszerzését követően nem létesít Munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt,

bc) * 

bd) a szerződést felmondja,

a képzési idő alatt folyósított támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét a visszafizetési kötelezettséget megalapozó tény bekövetkezésétől számított 60 napon belül visszafizeti. A Polgármester méltányosságból a visszafizetési kötelezettség, vagy annak egy része alól indokolt esetben felmentést adhat, illetve részletfizetést engedélyezhet.

c) Az Önkormányzat kötelezettségvállalása, hogy az 5. § (1) aa) pontjában meghatározott képzési idő alatt folyósítja az ösztöndíjat.

d) Munkáltató kötelezettségvállalása, hogy

da) az ösztöndíjast az oklevél megszerzését követően szakirányú végzettségének megfelelő munkakörben foglalkoztatja legalább annyi hónap időtartamra, amennyi hónapra ösztöndíj támogatást kapott,

db) amennyiben neki felróható okból a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat által az ösztöndíjas részére folyósított ösztöndíjnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét megtéríti az Önkormányzatnak.

6. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

(2) Az önkormányzat a pályázatot 2013. évben a rendelet hatálybalépését követő napon hirdeti meg, a pályázati eljárásban meghatározott határidőkre egyebekben a 3. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Salgótarján, 2013. április 25.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Gaál Zoltán s. k.
polgármester jegyző

Melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!”
ösztöndíj elnyerésére
a 2013/2014. tanévre

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A támogatás megnevezése

„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj

2. A pályázat célja

Az Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)a tehetséges salgótarjáni fiatalok felsőfokú tanulmányainak, valamint salgótarjáni munkáltató által történő foglalkoztatásának támogatása érdekében „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” elnevezésű ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek.

3. A pályázók köre

Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik,gondviselője, szülője salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik, salgótarjáni középfokú köznevelési intézményben érettségizett, és beiratkozott államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzés nappali tagozat állami finanszírozott formájára.

3. A pályázat benyújtása

A pályázatot a mellékelt Pályázati adatlapon, annak mellékleteivel együtt kell benyújtani. A hiánytalanul kitöltött, a pályázó által aláírt adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt, 2 példányban, zárt borítékban, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára személyesen vagy postai úton a következő címre lehet benyújtani:

Salgótarján Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda (III. emelet 319. sz.)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

4. A pályázat benyújtásának határideje

2013. szeptember 20.

5. A támogatás mértéke

Az ösztöndíj összege 50 000 Ft/hó (tanulmányi félévenként 5 hónap) a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időtartam alatt.

6. A pályázat elbírálása

A határidőn belül beérkezett pályázatokat a Bíráló Bizottság 2013. október 31. napjáig bírálja el, döntéséről írásban értesíti a pályázókat. A hiányosan vagy határidőn túl érkezett pályázatokat a Bizottság nem fogadja. A pályázat elbírálása során elsősorban azon képzésben résztvevők részesülnek ösztöndíjban, akik a salgótarjáni munkaerő-piaci keresletnek megfelelően az adott évben ösztöndíj programban résztvevő Munkáltató feltételeinek megfelelnek.

A Bíráló Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

7. Támogatható pályázók száma

Az ösztöndíjprogramban évente legfeljebb 5 fő ösztöndíjas támogatására van lehetőség.

8. Támogatási feltételek

Az ösztöndíj folyósításának feltétele a beiratkozás tényének igazolása, valamint 3 oldalú támogatási szerződés megkötése az önkormányzattal és a foglalkoztatását vállaló salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató), amelyben az ösztöndíjas vállalja, hogy a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn belül, de legfeljebb a képzési- és kimeneti követelményekben előírt idő egy félévvel meghosszabbított időtartamán belül megszerzi a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet, és az oklevél megszerzését követően a Munkáltatóval foglakoztatásra irányuló jogviszonyt létesít legalább annyi hónap időtartamra, amennyi hónapra ösztöndíj támogatást kapott.

Az ösztöndíjas a szerződés hatálya alatt köteles a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolását benyújtani tanulmányi félévenként Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára minden év szeptember 30. és március 1. napjáig

9. A szerződés megkötésének határideje

2013. november 10.

Az adatlap letölthető a www.salgotarjan.hu/pályázatok honlapról, vagy személyesen átvehető a Népjóléti Irodán.

Pályázati adatlap
az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!”
önkormányzati tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez
2013/2014.

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁN, LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN!

A MEGADOTT MEZŐK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ, A HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ŰRLAP FORMAI HIBÁS ÉS NEM FOGADHATÓ EL!

A pályázó neve:
A pályázó születési helye, ideje:
A pályázó anyja születési (leánykori) neve:
A pályázó lakóhelyének irányítószáma, címe:
A pályázó adóazonosító jele:
A pályázó szülője, gondviselője lakóhelyének irányítószáma, címe:
A pályázó telefonszáma:
A pályázó e-mail címe:
A pályázó számlavezető bankja és számlaszáma:
Felsőoktatási intézmény megnevezése és címe:
Kar: (a karral nem rendelkező felsőoktatási intézménynél üresen hagyható)
Szak, szakpár:
Képzési forma: (aláhúzással jelölendő)
- felsőfokú alapképzés (BA, BSc)
- egységes, osztatlan alapképzés
Az érettségit adó középfokú intézmény neve:
A tanulmányokra megjelölt képzési időkeret:
A pályázó által fontosnak tartott egyéb körülmények:


A kérelem rövid indoklása:

A kitöltött pályázati adatlap csak az alábbiakban felsorolt kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.

Jelen adatlaphoz csatolt mellékletek száma:..................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” Bíráló Bizottsága az adatok ellenőrzése céljából a Polgármesteri Hivatallal környezettanulmányt végeztethet.

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró nyilvántartásba vegye, és azokat kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából a támogatás időtartama alatt maga kezelje.

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és a pályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

................................................, 2013. .........................................

............................................................
a pályázó aláírása

Kötelező mellékletek:

- részletes önéletrajz

- érettségi bizonyítvány másolata

- felvételi határozat a sikeres felvételiről

- a 2013/2014-es tanév első félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolása,

- a pályázó és gondviselője lakcímkártyájának másolata

- nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van ilyen)


  Vissza az oldal tetejére