Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint alapító tag részvételével működő Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Salgótarján megyei jogú város (a továbbiakban: település) közigazgatási területén a Társulás Társulási Megállapodásában, a Ht. alapján megkötött közszolgáltatási szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) Az Önkormányzat a település közigazgatási területén képződő állati hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére, valamint a központi állati hulladék begyűjtő-átrakó állomás üzemeltetésre közszolgáltatást szervez és ennek keretében - külön szerződés alapján -a feladat ellátására szolgáltatót bíz meg.

(3) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint az állati hulladékkal kapcsolatos, (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás a település közigazgatási területére terjed ki.

(4) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal, valamint az állati hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató - az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás esetén a Társulással kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés), a (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás esetén az Önkormányzattal kötött külön szerződés (továbbiakban: Külön Szerződés) alapján - a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató a központi jogszabályok, a jelen szakaszban megjelölt szerződések, valamint jelen rendelet alapján látja el feladatait.

2. § Jelen rendeletben használt fogalmak a Ht. és végrehajtási rendeletei szerint értendők.

2. Adatkezelés

3. § * 

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részletes szabályai

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató kötelezettségei

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladékot, vegyes hulladékot, valamint elkülönített gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetésére.

5. § (1) A Közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a központi jogszabályok szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki. A Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását a település közigazgatási területén a jogszabályoknak, a Közszolgáltatási Szerződésnek és a jelen rendeletnek megfelelően.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja, ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönített gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is.

(3) A közszolgáltatás körében a szállítóeszközökhöz rendszeresített gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 120 literes edény, 36 kg

b) 240 literes edény, 72 kg

c) 770 literes edény, 225 kg

d) 1.100 literes edény, 330 kg

e) 5.000 literes edény, 5000 kg.

(3a) *  A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1a)-(1c) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő ingatlanhasználók tekintetében a jogosultságokat a Korm. rendeletben meghatározott űrmértékű új edényzet biztosítását mellőzve, a 120 literes gyűjtőedényre irányadó közszolgáltatási díjnak az adott jogosultság figyelembevételével arányosított számlázása útján érvényesíti.

(3b) *  A Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés b) pontjában írt jogosultság igazolására a feltételeknek megfelelő ingatlanhasználó részére a települési önkormányzat - a lakcímnyilvántartás adatai alapján - az ingatlanhasználó kérelmére igazolást ad ki.

(3c) *  A Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés a) pontjában írt 80 literes űrmértékű gyűjtőedényhez kapcsolódó jogosultságot a Közszolgáltató - a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében írtakra tekintettel - a lakóingatlan két természetes személy ingatlanhasználó általi használata esetén biztosítja.”

(4) A közszolgáltatás körében jelen rendeletben meghatározott feltételek esetén alkalmazásra kerülő gyűjtőzsákok típusai:

- 80 literes sárga (emblémázott).

(5) A Közszolgáltató a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott gyakorisággal, rendben, időben és alkalommal végzi a feladatok ellátását.

(6) A Közszolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal gondoskodni a lomtalanítás megszervezéséről és annak során a Közszolgáltatónak átadott vagy a közterületre kihelyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről és elszállításáról. A lomtalanítás meghirdetéséről a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(7) Amennyiben a Közszolgáltató hulladékgyűjtő pontot, hulladékgyűjtő udvart üzemeltet, az ott gyűjtött vagy az átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja.

(8) A Közszolgáltató feladatát képezi a település közterületein elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - elszállítása és kezelése, amennyiben a hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.

(9) A Közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó, a (2)-(8) bekezdések szerint összegyűjtött és elszállított települési hulladék kezeléséről (hasznosításáról és ártalmatlanításáról) a jogszabályokban és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Salgótarján Térségi Hulladéklerakó (Salgótarján 0331/5. hrsz.) hulladékgazdálkodási létesítményben (továbbiakban: Hulladéklerakó). . A Közszolgáltató a Hulladéklerakóra bérleti szerződést köt az Önkormányzattal, és azt a Közszolgáltatási Szerződés hatálya alatt folyamatosan megújítja.

(10) A Közszolgáltató köteles a Hulladéklerakót, valamint a hozzá tartozó gépeket, berendezéseket jó gazda módjára, a jogszabályoknak megfelelően üzemeltetni.

(11) A Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosításáról gondoskodni, köteles továbbá biztosítani a minősítési okirat Közszolgáltatási Szerződés hatálya alatti folyamatos meglétét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően. * 

(12) A Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítani, köteles továbbá a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni.

(13) A Közszolgáltató elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos, Közszolgáltatási Szerződésben és a jogszabályokban meghatározottak szerinti ellátásához szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat.

(14) A Közszolgáltató a jogszabályban meghatározottak szerint köteles folyamatosan eleget tenni a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, köteles továbbá az ehhez szükséges feltételek biztosításáról gondoskodni.

(15) A Közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás díjainak beszedéséről és a kintlévőségek kezeléséről. A be nem fizetett díjak adók módjára történő behajtásáról a Ht. rendelkezéseivel összhangban a Nemzeti Adó-és Vámhivatalon (továbbiakban: NAV) keresztül gondoskodik.

(16) *  A Közszolgáltató a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése során a Korm. rendelet előírásait köteles alkalmazni.

6. § (1) *  A Közszolgáltató az ingatlanhasználók önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet.

(2) A Közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározottakon túlmenően:

a) *  a minősítő okiratot,

b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat,

c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat,

d) *  a közszolgáltatási szerződést és annak módosításait,

e) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat,

f) - ha a Közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz - az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat az ügyfélszolgálatán és honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

(3) A Közszolgáltató az ügyfélszolgálata keretében a panaszok fogadását az alábbi módokon biztosítja:

a) telefonon,

b) elektronikus levél útján,

c) postai levél útján,

d) személyesen.

(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók tájékoztatása érdekében honlapján közzéteszi az alábbiakat:

a) a Közszolgáltató bemutatása, hulladékgazdálkodási tevékenysége,

b) közérdekű adatai,

c) a közszolgáltatás díjai,

d) panaszkezelés, ügyfélszolgálat elérhetőségei,

e) * 

f) alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozó megnevezése, és az alvállalkozói szerződéssel érintett települések felsorolása,

g) *  a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakat.

4. A Társulás és az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

7. § (1) A Társulás a település közigazgatási területén a Társulás Társulási Megállapodásában, a Közszolgáltatási Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Az Önkormányzat által a Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök alapján a Társulás feladatát képezi:

a) a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című, KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003. azonosítószámú pályázat (továbbiakban: KEOP pályázat I. * ) keretében megvalósuló települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése,

b) begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése a település közigazgatási területén,

c) a település közigazgatási területén a települési hulladék elkülönített gyűjtésének, szállításának megszervezése,

d) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználótól történő összegyűjtése és elszállítása-ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is,

e) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználótól történő összegyűjtése, átvétele és elszállítása,

f) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött, vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtése és elszállítása,

g) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése,

h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,

i) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetése, ideértve a KEOP pályázat I. *  keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is,

j) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő közszolgáltató kiválasztása/kijelölése,

k) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése az Önkormányzat javára,

l) *  a „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” elnevezésű, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 azonosítószámú pályázat keretében megvalósított projekt eszközeinek üzemeltetése a j)-k) pontok alapján kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján, a jelen szakaszban megjelölt feladatkörök ellátása során a komplex hulladékgazdálkodási rendszer működtetése érdekében.

(2) Az Önkormányzat a jogszabályok keretei között, valamint a Társulás (1) bekezdésben meghatározott feladatára tekintettel megalkotja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályaira vonatkozó önkormányzati rendeletet.

5. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

8. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a jogszabályokban meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá azt a Közszolgáltatónak átadni.

Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

a) a Ht. rendelkezéseinek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a Közszolgáltató számára biztosítani,

b) az ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjteni, azt a Közszolgáltatónak átadni és az ingatlanon keletkező települési hulladék kezelésére a Társulás által szervezett közszolgáltatást igénybe venni; jelen pontban foglalt kötelezettség a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tekintetében a háztartásihoz hasonló vegyes hulladék tekintetében áll fenn,

c) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.

(2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék Közszolgáltatónak való átadásáról a Ht. 39. § (2) bekezdése szerint is gondoskodhat.

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 39. § (3) bekezdése szerint gondoskodik.

(4) *  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, a bejelentésre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül:

a) ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,

b) ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége megszűnik,

c) ha személyes adataiban változás következik be,

d) ha a jelen rendelet 5. § (3a)-(3c) bekezdéseiben meghatározott, az ingatlanhasználó által igénybe vett jogosultságok feltételeinek már nem felel meg.

A hátáridőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó szolgáltatás igénybe vevő felel a szolgáltatási díj megfizetéséért.

(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

(6) Ha az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat jegyzője erre határozattal kötelezi. A határozat elleni fellebbezést Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el.

(7) Az ingatlanhasználó egyéb kötelezettségei tekintetében a Ht. és végrehajtási rendeletei irányadók.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi ellátásának rendje

9. § (1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás esetében - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A háztartásihoz hasonló (vegyes) hulladékra vonatkozó közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet esetében a közszolgáltatási jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt szerződés megkötésével jön létre.

(4) A közszolgáltatási jogviszony létrejöttéről, valamint a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni.

Az értesítésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

e) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi.

f) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,

g) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit,

h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti esetleges többletszolgáltatást és annak díját,

i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,

j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

k) az irányadó jogszabályok meghatározását.

(5) A közszolgáltatási jogviszony létrejöttéről szóló értesítés mintáját jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A közszolgáltatás tárgyában kötött szerződés tartalmi elemei megegyeznek a (4) bekezdésben foglalt értesítés tartalmával.

(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

7. A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

10. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt - üdülő esetén gyűjtőzsákot - köteles igénybe venni.

(2) Az igénybeveendő gyűjtőedények típusait, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladékok maximális súlyát az 5. § (3) bekezdés tartalmazza.

(3) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, s a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó kérelmére rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni, ha a tárolási kötelezettsége az ingatlanon belül van.

(4) Belterületen garázssor kivételével - a háztartási és a háztartásihoz hasonló hulladékok gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor - heti egyszeri ürítést feltételezve - két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 120 1 hulladék mennyiséget kell figyelembe venni.

Garázssor esetében a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor - kéthetente történő egyszeri ürítést feltételezve - a két ürítés közötti időszakra garázsonként legkevesebb 5.5 l/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. A gyűjtőedény típusa 5000 l-es konténer. A konténereket úgy kell elhelyezni, hogy a közszolgáltatással érintett garázstól mért távolság a 250 m-t nem haladhatja meg.

Üdülőingatlanok esetén a gyűjtőzsákok méretének és számának meghatározásakor - április 15-től október 15-ig terjedő időszakban kéthetente egy ürítést feltételezve - ingatlanonként legkevesebb 5,5 l/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. A gyűjtőzsák a Közszolgáltató által rendszeresített, 80 l-es űrtartalmú.

(5) Amennyiben a Közszolgáltató az (4) bekezdésben meghatározott minimális hulladékmennyiség egyszeri ürítéséhez szükséges edényzetet az ingatlan adottsága miatt nem tudja rendelkezésre bocsátani, abban az esetben a Közszolgáltató köteles a minimális közszolgáltatási szintet az ürítések gyakoriságának növelésével biztosítani.

(6) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(7) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (7) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.

(9) A Közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, a Közszolgáltató tulajdonát képező gyűjtőedényeket a természetes személy ingatlanhasználók, valamint a társasházak, lakásszövetkezetek, garázsszövetkezetek részére a közszolgáltatás részeként, a gazdálkodó szervezetek részére pedig erre irányuló írásbeli szerződés alapján átmeneti tárolás céljára külön díj ellenében biztosítja. A Közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

8. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadásra szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

11. § (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedény közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezhető el.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve az (1) bekezdés második mondatában megjelölt esetet.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedények fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

12. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. E kötelezettség alól kivételt képeznek a közterületen tartósan elhelyezett 770, 1100, , 5000 literes gyűjtőedények, melyek tisztítását és fertőtlenítését legalább kéthavonta, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal a Közszolgáltató végzi.

Fertőtlenítésre csak a külön jogszabályban meghatározott és engedélyezett szerek használhatók.

(2) A közterületre szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlanhasználó által a 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint átvett gyűjtőedény rendeltetésétől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisítése miatt keletkezett kár megtérítésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(2) Tilos a gyűjtőedénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

9. A lomtalanítás alá tartozó települési hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

14. § (1) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(2) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. Elhagyott hulladék

15. § (1) Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék Ht. 31. §-a szerinti elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

(2) A közterületen elhagyott , illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállításáról és kezeléséről a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az Önkormányzat gondoskodik.

(3) Ha az a személy, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy a közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, azonosíthatóvá válik, a Ht. rendelkezései szerint kell eljárni.

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

16. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ht.-ben meghatározottak szerint a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegét az ingatlanhasználó a Ht. szerinti Koordináló Szervnek fizeti meg.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jogszabályok szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(4) *  A közszolgáltatási díj megfizetésének rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.

(5) * 

(6) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre áll.

(7) Az a lakóingatlan tulajdonos, aki legalább 60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanán, és az ingatlant más nem használja, a távollét idejére legfeljebb 90 napig mentesül a közszolgáltatás díja alól. A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a Közszolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A távollét tényét hitelt érdemlően - közüzemi elszámoló számlával - igazolni kell. *  Az igazolás elmaradása esetén a Közszolgáltató az engedélyezett időtartamra kiszámlázza a szolgáltatási díjat.

(8) * 

12. Elkülönítetten gyűjtött hulladék

17. § (1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a Ht. 39. § (5) bekezdés szerinti (kötelező) elkülönített gyűjtés bevezetéséig jogosult az elkülönített gyűjtést megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését a Közszolgáltatónak úgy kell megszerveznie, hogy az elősegítse a hulladék összetevőinek:

a) anyagában történő, vagy energetikai hasznosítását, vagy

b) ártalmatlanítását.

(2) Az elkülönített hulladék kezelésének feltételeit:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) hulladékgyűjtő udvarokkal,

c) gyűjtőszigetekkel

vagy ezek kombinációjával a fokozatosság elve alapján a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességeinek figyelembe vételével kell kialakítani. A létesítmények olyan rendszert alkotnak, amely a hulladék birtokosai számára kedvező feltételeket teremt azok igénybevételére.

(3) A hulladékgyűjtő udvarban - a létesítésre kiadott engedélyben foglaltak szerint - begyűjthetők a települési hulladék hasznosítható, valamint veszélyes hulladék összetevői.

(4) A hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítási művelteket nem szabad végezni.

(5) A hulladékgyűjtő szigeten csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése történhet.

(6) A gyűjtőjárat eszközeinek alkalmasnak kell lennie a tervezett hasznosítható, illetőleg veszélyes hulladékösszetevők begyűjtésére.

(7) Elkülönített hulladékgyűjtés esetén a gyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényként és gyűjtőzsákként a Ht. végrehajtási rendeleteiben megjelölt színű és jelzéssel vagy felirattal ellátott gyűjtőedény, illetve gyűjtőzsák használható.

18. § A hulladékgyűjtő udvar, illetve gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy ingatlanhasználó számára - amennyiben a Ht. 39. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint veszi igénybe a közszolgáltatást - a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.

13. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése, korlátozása

19. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése a Ht. és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint szüneteltethető és korlátozható.

III. fejezet

14. Az állati hulladék kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatási tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

20. § (1) Az állati hulladék kezeléséről a keletkezését követő 24 órán belül gondoskodni kell. Ha az állati hulladék birtokosa a hulladék ártalmatlanításáról más jogszabályban foglaltak alapján nem tud gondoskodni, a keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és elszállítani az erre a célra a Hulladéklerakón kialakított központi állati hulladék begyűjtő-átrakó állomásra.

(2) Az Önkormányzat az állati hulladék begyűjtésével, kezelésével kapcsolatos szolgáltatást, valamint a központi állati hulladék begyűjtő-átrakó állomás üzemeltetését a Külön Szerződés alapján a Közszolgáltatón keresztül biztosítja.

(3) Az Önkormányzat és a Közszolgáltató által kötött Külön Szerződés értelmében a Salgótarján és a vele külön megállapodás alapján együttműködő települések közigazgatási területén keletkező állati hulladék összegyűjtésére és átmeneti tárolására - Salgótarján tekintetében kizárólagos jelleggel - a központi állati hulladék begyűjtő-átrakó állomás szolgál.

(4) A Közszolgáltató által a (2)-(3) bekezdések szerint nyújtott szolgáltatást a Salgótarjánban lakóhellyel rendelkező természetes személy állattartók - az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - kötelesek igénybe venni.

(5) A közterületen elhullott állatok esetében az Önkormányzat, továbbá a területükön elhullott állatok esetében az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek és a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - szintén kötelesek a (2)-(3) bekezdések szerinti szolgáltatást igénybe venni.

(6) A gazdálkodó szervezetek akkor kötelesek igénybe venni a szolgáltatást, ha a hulladék kezeléséről nem a Ht. 31. §-a szerint gondoskodnak.

(7) Az állati hulladék kezelésének részletes szabályait az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet határozza meg.

(8) Az állati hulladék kezelésének költségét a szolgáltatás igénybe vevője, illetve amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője nem a hulladék tulajdonosa, és a hulladék tulajdonosa ismeretlen, az Önkormányzat viseli. Ha a tulajdonos ismertté válik, a díjat köteles megtéríteni, melyet az Önkormányzat nevében a Közszolgáltató jogosult kiszámlázni.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

15. Hatályba léptető rendelkezések

21. § (1) Jelen rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az 5. § (8) bekezdés 2015. január 1. napján lép hatályba.

16. Átmeneti rendelkezések

22. § *  (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ht. 91. §-a állapítja meg.

(2) Az 5. § (3a), (3b), (3c) bekezdéseiben, valamint a 8. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltakat 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

17. Hatályon kívül helyező rendelkezések

23. § (1) Hatályát veszti:

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet,

b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 32/2002. (XII. 12.) Ör. sz. rendelet,

c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 44/2003. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet,

d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 28/2004. (VIII. 26.) Ör. számú rendelet,

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 42/2004. (XII. 16.) Ör. sz. rendelet,

f) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 5/2005. (II. 15.) Ör. sz. rendelet,

g) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 51/2005. (XII. 15.) számú rendelet,

h) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 23/2006. (VIII. 31.) sz. rendelet,

i) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 34/2006. (X. 31.) rendelet,

j) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 55/2006. (XII. 12.) rendelet,

k) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 24/2007. (IX. 27.) rendelet,

l) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 38/2007. (XII. 18.) rendelet,

m) az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések módosításáról szóló 15/2008. (III. 25.) rendelet 8. §-a,

n) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 25/2008. (V. 27.) rendelet,

o) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 34/2008. (VIII. 26.) rendelet,

p) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 28/2009. (VI. 30.) rendelet,

q) a belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséből eredő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 45/2009. (X. 27.) rendelet 13. §-a,

r) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 39/2010. (XII. 16.) rendelet,

s) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről szóló 21/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a,

t) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 40/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet,

u) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 47/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet,

v) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 5/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

(2) * 

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Gaál Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

A hulladékszállítás rendje és területi határai

A hulladékszállítás gyűjtőedényenkénti és gyakoriság szerinti meghatározása

1. Lakóingatlanok esetén

1.1. 120 (240) literes kuka alkalmazásával történő hulladékszállítás

heti 1x gyakorisággal:
út megnevezése
heti 1x gyakorisággal:
út megnevezése
heti 1x gyakorisággal
út megnevezése
Akácos Damjanich Gerber F. köz
Aknász Deák F. Gizella
Alpári Gy. Derencsényi Görbe
Alsó Idegér Dér Hargita krt.
II.András király Dobó K. Haris köz
Arany J. (családi házas) Dobó K. köz Harmat
Árpád Domb Határ
Asztalos Dűlő Határőr
Baglyasi Egressy Hegyi
Bajcsy-Zs. (családi házas) Egri Holló
Bajza J. Eötvös Honvéd
Balassi Építők Hősök (családi házas)
Bányász Erdész Hunyadi krt.
Bátki J. Erdőalja Huszita
Batsányi Erkel Huta
Beatrix Erkel köz Ilona
Béke krt. Esze T. Irinyi
Bem Faiskola Iskola
Bercsényi Farkasbükk Izsó M.
Bereczki M. Fazekas Jakubi
Berzsenyi Feketesereg Jenő
Berkenye köz Felső Idegér Jókai sor
Blaha L. Felső Vár Jónásch krt.
Bóna K. Fénykő József A.
Bródy S. Fenyves Juhász Gy.
Budapesti (családi házas) Fenyvesalja Kakukk J.
Budavölgy Forgách A. (családi házas) Kálmán I.
Bugát P. Forgách A. telep Karancs
Corvin Frankel Kassai sor (családi házas)
Corvina Frigyes krt. Katalin
Csalános Furák T. köz Katona J.
Csalogány Füleki (családi házas) Kazári
Csehov Fülemüle Kazinczy
Csókás krt. Fürdő Kékkői
Csokonai Gárdonyi Camping
Kér Gazdaság Szabó E.
Kercseg (családi házas) Gedőci Szécsényi
Kertész Nádasdi krt. Szeder köz
Keszi Nagykert Szemere
Kinizsi Nagymező Szérűskert
Kisfaludy Nagy S. Táncsics
Kisvasút Nap Tarjáni
Nyár
Nyék
Kölcsey F. Nyerges Tározó
Kőműves köz Orgona Táglagyár köz
Kotyháza pt. Őrhegy Temető
Kovácshegy köz Ötvözetgyár Törökvész
Kővár Patakpart Újakna
Köves Perczel M. Vadaskerti
Kővirág Petőfi Vadvirág
Kun Pipishegy Vajda J.
Kürtgyarmat Posta Vár
Lakatos P. Radnóti Váralja
Liget Rákóczi (családi házas) Vároldal
Liliom Régiposta Vásártéri
Liszt F. Réka köz Vasas
Losonci Rónai Vasút
Lovassy köz Rózsa F. Vasvári
Madách Rózsafa Vasvári köz
Május 1. Rudolfi Vereczkei
Makarenkó Ruhagyári Viola
Mandula Salakhegy Virágos
Mártírok Sallai Wesselényi
Mátyás király Sátorhegy Ybl M. (családi házas)
Medvesi Somogyi B. Zagyva
Megyer Somoskői Zagyvafő
Mezei Sugár Zalka M.
Mikes K. Zrínyi M.
Mikóvölgyi
Mikszáth
Móricz Zs.
Művész köz

heti 3x gyakorisággal

út megnevezése házszám szerint

Arany J. 15; 17; 19; 25.

Március 15. út 2-12.

Pécskő 2; 4; 6; 8; 10.

Kistarján 2.

1.2. 770 literes konténer alkalmazásával történő hulladékszállítás

heti 3x gyakorisággal:

út megnevezése házszám szerint

Március 15. út 11-24; 26-34.

Nyírfácska

Kistarján 4; 6; 8.

Gorkij krt. 21-27.

1.3. 1100 literes konténer alkalmazásával történő hulladékszállítás

heti 1x gyakorisággal:
út megnevezése
heti 2x gyakorisággal:
út megnevezése
heti 3x gyakorisággal
út megnevezése
Madzsar Állomás Acélgyári
Füleki 39. Bartók Alagút
Homok 1. Báthori Alkotmány
Ötvözetgyár 13; 14; 15; 16; 17-20. Budapesti Arany J.
Petőfi 85. Déryné Bajcsy-Zs.
Zagyva 46; 48. Forgách A. 77; 83; 85; 87. Barátság
Hársfa Bem
Hősök 37-45. Beszterce tér
Hősök 36-38. December 8 tér
Losonci Erzsébet tér
Makarenkó Fáy A. krt.
Meredek Gagarin
Munkácsy Gorkij krt.
Munkás Játszó
Rákóczi 26; 30; 33; 38; 39; Kaszinó sor
Rákóczi 42; 43;44;48; 184. Kercseg
Salgó 54/A; 54/B; 56; 58; 60. Lőwy S.
Somlyóbánya Medves krt.
Teraszos Meredek 1;3.
Újakna A-B. Pécskő
Zemlinszky Salgó
Sebaji
Szerpentin
Tanács
Úttörők
Ybl M.
Zöldfa
2. Garázsok esetén

1100 literes konténer alkalmazásával történő hulladékszállítás

heti 1x gyakorisággal lakóházak közé beékelődött, burkolt úttal rendelkező szervezett garázsszövetkezetek részére

5000 literes konténer alkalmazásával történő hulladékszállítás

havi 2x gyakorisággal peremterületeken lévő, szervezett garázsszövetkezetek részére
3. Üdülőingatlanok esetén (április 15-október 15.)

80 literes gyűjtőzsák alkalmazásával történő hulladékszállítás

havi 2x gyakorisággal (gyűjtőgépjárművel biztonságosan megközelíthető területeken)
4. Egyéb települési szilárd hulladék esetén

A szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint.

2. melléklet az 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Értesítés
Lakástulajdonosok részére

Név:............................................................................................................

Cím:...........................................................................................................

Értesítjük Tisztelt Címet, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete alapján a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás igénybevétele kötelező. A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást az Ön számára cégünk, a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja.

1. A megjelölt közszolgáltatást a Közszolgáltató .................................... napjától folyamatosan biztosítja.

2. A szolgáltatás teljesítésének helye: ...............................................................

3. A keletkező hulladék gyűjtésére és átmeneti tárolására Közszolgáltató az alábbi típusú és darabszámú gyűjtőedényt biztosítja:

Típus Azonosító Darabszám
- .............................. - .............................. - ..............................
- .............................. - .............................. - ..............................
- .............................. - .............................. - ..............................

4. A gyűjtőedény ürítési gyakorisága: ............ alkalom/hét, ürítési nap: H, K, SZ, CS, P

5. Az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége (Ör. szerint min. 120 l/hét) ...................................................................................................

6. A közszolgáltatási díj mértékét évente a miniszteri rendelet határozza meg, melynek mértéke 2014. évre vonatkozóan:

Ürítési díj: ...................................................................................... Ft/hó
Áfa: ...................................................................................... Ft/hó
Összesen: ...................................................................................... Ft/hó

7. A díjat számla alapján a tárgynegyedév utolsó napjáig kell átutalással, vagy a számlával egyidejűleg megküldött csekken teljesíteni.

8. Az értesítésben meghatározott mennyiséget meghaladó többletszolgáltatás díjának mértéke megegyezik a közszolgáltatás díjának mértékével, azonban a szolgáltatás nyújtását követően külön kerül kiszámlázásra.

9. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan a 2012. évi CLXXXV. törvény és az 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.

Salgótarján, 201......................

VGÜ Salgótarjáni
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

  Vissza az oldal tetejére