Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3) bekezdésében, valamint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása tagönkormányzatainak hozzájárulásával a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: Társulás) által alapított és fenntartott Egészségügyi - Szociális Központ (a továbbiakban: Központ) szervezeti keretei között biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokra, azok igénybevételére, valamint térítési díjára terjed ki.

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Társulásban résztvevő helyi önkormányzatok közigazgatási területére, a Társulási Megállapodásban, valamint a Központ alapító okiratában foglaltak szerint,

b) a Központ szervezeti keretei között biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre.

A személyes gondoskodás formái

3. § A Társulás a Központ szervezeti keretei között az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

a) Szociális alapszolgáltatások:

aa) étkeztetés,

ab) házi segítségnyújtás,

ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

ad) családsegítés,

ae) támogató szolgálat,

af) közösségi ellátások, ezen belül a szenvedélybetegek közösségi ellátása, a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, az alacsonyküszöbű ellátás,

ag) időskorúak nappali ellátása,

ah) fogyatékos személyek nappali ellátása,

ai) hajléktalan személyek nappali melegedője,

b) Szociális szakosított ellátás:

ba) hajléktalan személyek átmeneti szállása,

bb) hajléktalan személyek éjjeli menedékhely

bc) tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó ellátás (idősek otthona)

bd) fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

c) Gyermekjóléti alapellátások:

ca) gyermekjóléti központ,

cb) családi napközi,

cc) gyermekek átmeneti gondozása, ezen belül gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona.

Az ellátások igénybevételének módja

4. § A 3. §-ban meghatározott ellátások igénybevételének módját, szabályait a Gyvt., az Szt. vonatkozó rendelkezései, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, a szolgáltatások szakmai programjai, valamint e rendelet egyes rendelkezései tartalmazzák.

5. § (1) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban részesülő tartós beteg személy és az Sztv. 38. § (1) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásban vagy az Sztv. 50. §-a szerint közgyógyellátásra jogosult,

b) az Sztv. 32/B. § (1) bekezdése szerint időskorúak járadékában részesül,

c) 18. életévét betöltötte és

1. megváltozott munkaképességű, amennyiben a munkaképesség csökkenés mértéke eléri az 50%-ot, és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet nem folytat, vagy

2. egészségkárosodott, amennyiben az egészségkárosodás mértéke eléri a 67%-ot, és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet nem folytat, vagy

3. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján, a Munkaügyi Központ által álláskeresőként nyilvántartott személy, aki az Sztv. 38. § (1) bekezdése szerint lakásfenntartási támogatásra jogosult,

4. az Sztv. 33. § (1) bekezdése alapján aktív korúak ellátására, és az Sztv. 38. § (1) bekezdése szerint lakásfenntartási támogatásban részesülő személy,

5. fogyatékos személy,

6. a pszichiátriai beteg személy,

7. a szenvedélybeteg,

8. a hajléktalan személy.

(2) A saját jogú nyugellátás igazolására a személyi igazolvány, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata, vagy igazolása szolgál.

(3) A megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás igazolására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított igazolás vagy szakvélemény, álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről a Munkaügyi Központ igazolása, aktív korúak ellátására, az időskorúak járadékára, közgyógyellátásra, lakásfenntartási támogatásra való jogosultság igazolására a megállapító határozat; folyószámla-kivonat, vagy kifizetési utalvány szelvény szolgál.

(4) A fogyatékosság igazolására a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegséget pszichiáter, neurológus szakvéleménnyel, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított igazolással vagy szakvéleménnyel szükséges igazolni.

(5) Az étkeztetést igénylő családi és szociális körülményeiről, illetve önellátó képességéről szükség esetén a Központ környezettanulmányt készít. Az (1) bekezdésben foglaltaktól az intézmény igazgatója környezettanulmány alapján eltérhet.

6. § (1) A Központ szervezeti keretei között működő családi napköziben való elhelyezésre irányuló kérelem a Központban nyújtható be. A családi napközibe való felvételről az intézmény vezetője dönt.

(2) A családi napközibe a gyermek nem vehető fel, ha egyik szülője gyermekgondozási díjban (GYED) részesül. A gyermekgondozási segélyen (GYES-en) lévő, illetve a gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesülő szülő gyermeke kizárólag a szülő munkavégzése esetén a munkavégzéshez szükséges időtartamra vehető fel a családi napközibe.

(3) A családi napközis ellátás megszűnik, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, továbbá ha szülő élet- és munkakörülményeiben változás következik be, valamint a szülő kérésére, ha a gyermek napközbeni ellátását más módon kívánja megoldani. Abban az esetben, ha a gyermek a gyermekvédelmi eljárás keretében kerül a családi napközibe, csak az illetékes családgondozó egyetértésével - kivéve, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte - szüntethető meg a napközbeni ellátás.

Térítési díjra vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A 3. §-ban meghatározott ellátások intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete, a személyi térítési díj megállapítása során alkalmazandó kedvezményeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

(3) A kötelezett a Központ szervezeti keretein belül megszervezett és általa igénybe vett ellátásért a személyi térítési díjat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - előre köteles megfizetni.

(4) Abban az esetben, ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül kérelmével a Szociális Bizottságához fordulhat. A bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Gaál Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet * 

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja és a javasolt kedvezmények 2016. április 1-től

1. *  Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 965 Ft/óra

Kedvezmények szociális segítés esetén

Intézményi térítési díj 965 Ft/fő/óra
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme Kedvezmény mértéke
42 750 Ft alatt 820 Ft/fő/óra
42 751 Ft - 71,250 Ft 790 Ft/fő/óra
71 251 Ft-tól - 99 750 Ft 740 Ft/fő/óra
99 751 Ft felett 665 Ft/fő/óra
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.

Kedvezmények személyi gondozás esetén

Intézményi térítési díj 965 Ft/fő/óra
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme Kedvezmény mértéke
42 750 Ft alatt 820 Ft/fő/óra
42 751 Ft - 71 250 Ft 790 Ft/fő/óra
71 251 Ft-tól - 99 750 Ft 740 Ft/fő/óra
99 751 Ft felett 665 Ft/fő/óra
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.”

2. Étkeztetés:

2.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 585 Ft/fő/nap

Az étel igénybevétel helyére történő kiszállításának intézményi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

Kedvezmények:

Intézményi térítési díj 585 Ft/fő/nap
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme Kedvezmény mértéke
42 750 Ft alatt 325 Ft/fő/nap
42 751 Ft - 71 250 Ft 255 Ft/fő/nap
71 251 Ft - 99 750 Ft 185 Ft/fő/nap
99 751 Ft felett 135 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

Az étel igénybevétel helyére történő kiszállításának személyi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

2.2. A feladatra társult tagönkormányzatok - kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város - közigazgatási területén

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 775 Ft/fő/nap

Az étel igénybevétel helyére történő kiszállításának intézményi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

Kedvezmények:

Intézményi térítési díj 775 Ft/fő/nap
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme Kedvezmény mértéke
42 750 Ft alatt 495 Ft/fő/nap
42 751 Ft - 71 250 Ft 395 Ft/fő/nap
71 251 Ft - 99 750 Ft 280 Ft/fő/nap
99 751 Ft felett 235 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

Az étel igénybevétel helyére történő kiszállításának személyi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap

3. Nappali ellátást nyújtó intézmények

3.1. Idősek nappali ellátása

Napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja: 600 Ft/fő/nap

A kedvezmény mértéke: 600 Ft/fő/nap

Napközbeni tartózkodás és ott étkezés intézményi térítési díja:

- Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén:

600 Ft/fő/nap + 585 Ft/fő/nap = 1185 Ft/fő/nap

- a feladatellátásra társult tagönkormányzatok - kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város - közigazgatási területén:

600 Ft/fő/nap + 775 Ft/fő/nap = 1375 Ft/fő/nap

Kedvezmények Salgótarján közigazgatási területén

Intézményi térítési díj 1.185 Ft/fő/nap
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme Kedvezmény mértéke
42 750 Ft alatt 925 Ft/fő/nap
42 751 Ft - 71 250 Ft 855 Ft/fő/nap
71 251 Ft - 99 750 Ft 785 Ft/fő/nap
99 751 Ft felett 735 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

Kedvezmények a feladatellátásra társult tagönkormányzatok - kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város - közigazgatási területén:

Intézményi térítési díj 1.375 Ft/fő/nap
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme Kedvezmény mértéke
42 750 Ft alatt 1.095 Ft/fő/nap
42 751 Ft - 71 250 Ft 995 Ft/fő/nap
71 251 Ft - 99 750 Ft 880 Ft/fő/nap
99 751 Ft felett 835 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

3.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása

Napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja 1865 Ft/fő/nap
Az étkezés intézményi térítési díja felnőtt ellátottra 580 Ft/fő/nap
Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevő felnőtt ellátottra 2445 Ft/fő/nap
Az étkezés intézményi térítési díja gyermekkorú ellátottra 515 Ft/fő/nap
Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevő gyermekkorú ellátottra 2380 Ft/fő/nap

Kedvezmények:

Felnőttkorú ellátott esetében:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme Kedvezmény mértéke csak napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén Kedvezmény mértéke nappali ellátás és étkezés igénybevétele esetén
42 750 Ft alatt 1765 Ft/fő/nap 2045 Ft/fő/nap
42 751 Ft - 57 000 Ft 1715 Ft/fő/nap 1875 Ft/fő/nap
57 001 Ft fölött 1665 Ft/fő/nap 1795 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15%-át. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

Gyermekkorú ellátott esetében:

A családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem Kedvezmény mértéke nappali ellátás igénybevétele esetén Kedvezmény mértéke nappali ellátás és étkezés igénybevétele esetén
42 750 Ft alatt 1765 Ft/fő/nap 1980 Ft/fő/nap
42 751 Ft - 57 000 Ft 1715 Ft/fő/nap 1810 Ft/fő/nap
57 001 Ft fölött 1665 Ft/fő/nap 1730 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 15%-át. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30%-át.

5. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

Napi intézményi térítési díj Havi intézményi térítési díj
4975 Ft/fő/nap 149 305 Ft/fő/hó
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 80%-át.

6. *  Hajléktalan személyek átmeneti szállása

Szolgáltatás Napi intézményi térítési díj Havi intézményi térítési díj
Férfi Átmeneti Szálló (Salgótarján, Acélgyári út 61.) 1955 Ft/nap 58 650 Ft/hó
Női Átmeneti Szálló (Salgótarján, Hősök útja 35.) 2250 Ft/nap 67 500 Ft/hó

Kedvezmények:

Férfi Átmeneti Szálló
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme Kedvezmény mértéke
28 500 Ft alatt 1655 Ft/fő/nap
28 501 Ft - 42 750 Ft 1485 Ft/fő/nap
42 751 Ft fölött 1425 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 60%-át.
Női Átmeneti Szálló
A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme Kedvezmény mértéke
28 500 Ft alatt 1950 Ft/fő/nap
28 501 Ft - 42 750 Ft 1780 Ft/fő/nap
42 751 Ft fölött 1720 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 60%-át.”

7. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díj: 0 Ft

8. Tartós bentlakásos intézményi ellátása

Napi intézményi térítési díj Havi intézményi térítési díj Kedvezmény mértéke
Idősek Otthona Cered 4705 Ft/fő/nap 144 845 Ft/fő/hó 49 845 Ft/fő/hó
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 80%-át.

9. Gyermekjóléti alapellátások

Szolgáltatás Napi intézményi térítési díj
(étkezés nélkül)
Havi intézményi térítési díj
(étkezés nélkül)
Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar 1645 Ft/nap 49 350 Ft/hó
Családok Átmeneti Otthona - Etes 1295 Ft/nap 38 850 Ft/hó
Szolgáltatás Napi intézményi térítési díj
(étkezés igénybevételével)
Havi intézményi térítési díj
(étkezés igénybevételével)
Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar 2160 Ft/fő/nap 64 800 Ft/fő/hó
Családok Átmeneti Otthona - Etes 1810 Ft/fő/nap 54 300 Ft/fő/hó

Kedvezmények:

Családok átmeneti otthona - Etes
Ellátott gyermekek száma Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a jövedelem %-a
1 szülővel 2 szülővel
1 gyermek esetén 20% 25%
2 gyermek esetén 25% 30%
3 gyermek esetén 30% 35%
4 gyermek esetén 35% 40%
5 vagy több gyermek esetén 45% 50%
Gyermekek átmeneti otthona - Zabar
Ellátott gyermekek száma Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a jövedelem %-a
1 gyermek esetén 25%
2 gyermek esetén 30%
3 gyermek esetén 35%
4 gyermek esetén 45%
5 vagy több gyermek esetén 50%

10. Gyermekek napközbeni ellátása

Szolgáltatás Gondozás intézményi térítési díja Kedvezmény mértéke a gondozás intézményi térítési díjából Étkeztetés intézményi térítési díja
Bölcsőde 1020 Ft/fő/nap 870 Ft/fő/nap 515 Ft/fő/nap
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a gyermek családjában egy főre jutó rendszeres jövedelem 25%-át.”

  Vissza az oldal tetejére