Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya Salgótarján Megyei Jogú Város (továbbiakban: település) közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre, - ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket - valamint az azokon lévő terményekre, termékekre, felszerelésekre, eszközökre, haszonállatokra, mezőgazdasági építményekre és földmérési jelekre (továbbiakban együtt: ingóságok) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden termőföld tulajdonosra, illetve termőföldet használó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli társaságra (továbbiakban termőföldet használók együtt: földhasználó).

II. A mezei őrszolgálat

2. § (1) A Közgyűlés a település közigazgatási területén található termőföldek és ingóságok őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot létesít.

(2) A mezei őrszolgálat a rendelet 1. mellékletében meghatározott körzetekben működik, a mezőőri feladatokat 2 fő látja el.

(3) A mezőőr feladatát a települési önkormányzat utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv és a városi rendőrkapitányság látja el.

(4) A mezőőrök megkülönböztető zöld formaruhát, sörétes vadászlőfegyvert, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackot, valamint jelvényt viselnek, feladataikat rugalmas munkaidőben látják el.

III. A mezőőrök jogai és kötelezettségei

3. § (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles

a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani,

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni,

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni,

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni,

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.

(2) A mezőőr köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint - ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn - a tudomására jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezni.

(3) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a működési területén lévő vadásztársaságokkal, rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveivel, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltósággal, a természetvédelmi őrszolgálattal, az erdészeti hatósággal, a vadászati hatósággal, a halászati hatósággal, az önkormányzati szervekkel, a járási hivatallal, a fegyveres biztonsági őrséggel, valamint munkája során a polgárokkal és a civil egyesületekkel jó viszonyt alakít ki.

(4) A mezőőr szolgálati sörétes vadászlőfegyverét kizárólag a külön jogszabályban meghatározott esetekben használhatja.

IV. A mezőőri járulék

4. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a mindenkori földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.

(2) A mezőőri járulék mértéke: 0 Ft. A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi.

V. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2014. június 26.

Székyné dr. Sztrémi Melinda s. k. dr. Gaál Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 17/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

1. mezőőri körzet

Salgóbánya
1. Árpád út 16. Madách Imre út
2. Balassi út 17. Medvesi út
3. Deák Ferenc út 18. Mikes Kelemen út
4. Derencsényi utca 19. Nádas u.
5. Dornyay u. 20. Orgona u.
6. Eresztvény btp. 21. Salgó puszta
7. Eresztvény alsó-felső btp. 22. Salgó Hotel
8. Eresztvény túristaház 23. Szapolyai János út
9. Fácán u. 24. Toldi út
10. Fecske u. 25. Törökvész út
11. Felső vár út 26. Újbánya telep
12. Galamb u. 27. Vár út
13. Gólya u. 28. Várberek u.
14. Jókai sor 29. Zsombékos u.
15. Kutas puszta
Somoskő Beszterce
30. Bajza József u. 46. Camping út
31. Csörgő btp. 47. Csillag u.
32. Juhász Gyula u. 48. Gedőc puszta
33. Kőbánya u. 49. Gedőci u.
34. Köves u. 50. Görbe u.
35. Lovassy László köz 51. Gyermekkert u.
36. Magyar btp. 52. Hold u.
37. Medves puszta 53. Medves krt.
38. Nyerges u. 54. Teraszos u.
39. Partizánok útja 55. Tó-strand
40. Perczel Mór u. 56. Ybl Miklós út
41. Sátorhegy u. 57. Beszterce tér
42. Somoskői út 58. Kőműves köz
43. Szemere Bertalan út 59. Madzsar József út
44. Vároldal u. 60. Sebaji út
45. Wesselényi u.
Forgách
61. Forgách Antal út a határ
62. Faiskola út
63. Szérűskert út
64. Irinyi János út
65. Dobó Katica út és köz
66. Egri út
67. Munkás út
68. Munkásotthon tér
69. Rokkant
70. Berzsenyi Dániel út
71. Damjanich út
72. Erdőalja köz
73. Hunyadi krt.
74. József Attila út
75. Kazinczy Ferenc út
76. Hargita krt.
77. Meredek u.
78. Munkácsy út
79. Vereckei út
80. Szent Flórián tér
81. Szerpentin út
Napsugár ltp.
82. Báthory út
83. Béke krt.
84. Füleki út páratlan oldal (ez a határ)
85. Mikszáth Kálmán út
86. Ruhagyári út
87. Zrínyi út
Rónafalu, Rónabánya
88. Farkasbükk út
89. Fénykő út
90. Rónai út
91. Vajda János út
92. Asztalos János út
93. Határőr út
94. Szilváskő
95. Vasas út
Zagyvaróna
96. Budavölgyi út 112. Zagyva út
97. Csernyik völgy 113. Beatrix u.
98. Dér u. 114. Corvina u.
99. Harmat u. 115. Csalános u.
100. Homok u. 116. Feketesereg u.
101. Kisponyi puszta 117. Fenyvesalja út
102. Kovács Gáspár tanya 118. Holló u.
103. Liliom út 119. Huszita u.
104. Margittáró u. 120. Iskola út
105. Nagyponyi puszta 121. Mátyás Király útja
106. Ötvözetgyár út 122. Nagykert út
107. Petikláza 123. Őrhegy út
108. Rudolfi út 124. Posta út
109. Salakhegy út 125. Sallai út
110. Tarjáni út 126. Váralja út
111. Vadvirág u.
Acélgyár
127. Acélgyári út
128. Béke út
129. Kaszinó sor
130. Dózsa György út
131. Salgó út
132. Zagyvai rakodó
133. Akácos út
134. Alpári Gyula út
135. Borbély Lajos u.
136. Határ út
137. Hegyi út
138. Ilona út
139. Jónásch krt.
140. Kandó Kálmán út
141. Nádasdi krt.
142. Táncsics út
143. Zalka Máté út
144. Bátki József út
145. Bugát Pál út
146. Építők út
147. Fenyves út
148. Hamuhegy út
149. Izsó Miklós út
150. Kisfaludy út
151. Művész köz
152. Pécskő puszta
153. Rózsa Ferenc út
154. Somogyi Bacsó út
155. Tározó u.
Belváros
156. Rákóczi út (határ)
157. Arany János út
158. Március 15. út
159. Főtér
160. Pécskő út
161. Kistarján út
162. Kissomlyó út

2. mezőőri körzet

Belváros
163. Budapesti út (határ)
164. Forgách Antal út (határ)
165. Újaknai út
166. Vasvári Pál út és köz
167. Liszt Ferenc út
168. Mikóvölgyi út
Somlyó
169. Áfonya u. 185. Kökény u.
170. Almafa u. 186. Körtefa u.
171. Barack u. 187. Málna u.
172. Bimbó u. 188. Meggyfa u.
173. Bodza u. 189. Mogyoró u.
174. Borbolya u. 190. Nefelejcs u.
175. Ciklámen u. 191. Pipacs u.
176. Csille köz 192. Ribizli u.
177. Galagonya u. 193. Sástó puszta
178. Gesztenye u. 194. Somlyói út
179. Hanga u. 195. Szilvafa u.
180. Hérics u. 196. Szőlő u.
181. Ibolya u. 197. Teréztáró u.
182. Jázmin u. 198. Vájár u.
183. Kazári út 199. Völgyhíd u.
184. Kikerics u. 200. Zsálya u.
Zagyvapálfalva
201. Csokonai út 211. Kálmán Imre út
202. Rózsafa út 212. Réka köz
203. Kölcsey út 213. Egressy Béni út
204. Volán bázis 214. Viola u.
205. Honvéd út 215. Mandula u.
206. Batsányi út 216. Patakpart út
207. Bródy Sándor út 217. Lakatos Péter út
208. Esze Tamás út 218. Sugár út
209. Szabó Ervin út 219. Ipari park: Park út, Patak út
210. Nagymező út

3. mezőőri körzet

Zagyvapálfalva
220. Füleki út (határ)
221. Vadaskert út
222. Kékkői út
Kemerovó
223. Fáy András krt.
224. Gazdaság út
225. Gizella út
226. József rakodó
227. Kercseg út
228. Móricz Zsigmond út
229. Losonci út
230. Liget u.
231. Mártírok út
232. Kassai sor
233. Fürdő út
234. Május 1. út
235. Kossuth út
236. Alkotmány út
237. Bem út (határ)
238. Karancs út
239. Kővár út
240. Aknász út
241. Corvin út
242. Gerber Frigyes köz
243. Erdész út, Gyurtyános
244. Virágos út
245. Bányász u.

4. mezőőri körzet

Kemerovó Baglyas
246. Bem út-Kővár út-Karancs út (határ) 261. II. András király út
247. Szécsényi út (határ) 262. Bóna Kovács Károly út
248. Alsó idegér út 263. Dűlő u.
249. Felső idegér út 264. Erkel köz
250. Bereczki Máté út 265. Erkel Ferenc út
251. Ady Endre út 266. Frankel Leó út
252. Zemlinszky út 267. Furák Teréz köz
253. Kun út 268. Jakubi u.
254. Kővirág út 269. Kakuk József út
255. Domb u. 270. Katalin u.
256. Mezei u. 271. Kis u.
257. Fazekas Mihály út 272. Kisvasút u.
258. Nyár út 273. Nyárjas puszta
259. Katona József út 274. Temető út
260. Nap u. 275. Gárdonyi Géza út
276. Nagy Sándor József út
277. Petőfi út
278. Régiposta u.
Gorkij
279. Barátság u. 290. Hősök út
280. Gorkij krt. 291. Hársfa út
281. Nyírfácska u. 292. Déryné út
282. Brezina 293. Bercsényi Miklós út
283. Csehov u. 294. Budapesti út (határ)
284. Frigyes krt. 295. Makarenkó út
285. Gagarin út 296. Zöldfa út
286. Blaha Lujza út 297. Centrál köz
287. Radnóti köz 298. Kinizsi út
288. Radnóti Miklós út 299. Csókás krt.
289. Szánas alja

5. mezőőri körzet

Gorkij
300. Szécsényi út (határ)
301. Csalogány út
302. Keszi út
303. Nyék út
304. Megyer út
305. Jenő út
306. Kürtgyarmat út
307. Budapesti út (határ)
308. Kotyháza puszta

  Vissza az oldal tetejére