Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. § a)-e) pontjában, 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszter véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § * 

2. Adómentességek

2. § (1) Az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben az 1 millió forintot nem haladja meg, mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól * .

(2)-(10) * 

3. Adómérték

3. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adómértéke naptári naponként 5000 forint.

4. Nyilvántartás

4. § A vállalkozó a nyilvántartásait úgy köteles vezetni, hogy azok az adó alapjának és a mentességeknek a megállapítására, valamint ellenőrzésére alkalmasak legyenek.

5. Adóelőleg, adó megfizetése

5. § (1) A vállalkozó az adóelőleg első félévi részletét - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az adóév május 15. napjáig fizeti meg.

(2) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó az adóelőleg első félévi részletét az adóév ötödik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.

6. § Az adóhatóság jogosult a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42. § (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadni.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 14/1991. (VI. 24.) Ör. sz. rendelet.

Fekete Zsolt s. k. Tóthné dr. Kerekes Andrea s. k.
alpolgármester jegyző

1. melléklet a 40/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 40/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére