Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2015. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően meghatározza Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) sporttal kapcsolatos feladatait, az önkormányzat helyi sportfejlesztési koncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, továbbá a helyi sporttevékenységek támogatásának kereteit.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Salgótarján közigazgatási területén működő és salgótarjáni székhellyel nyilvántartásba vett, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 15. §-ában meghatározott sportszervezetre (a továbbiakban: sportszervezetek),

b) az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, vagy önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező, sportfeladatokat ellátó gazdasági társaságra,

c) sportlétesítményeket üzemeltető, az önkormányzat által alapított költségvetési szervre,

d) közszolgáltatási szerződés vagy megállapodás alapján sportfeladatot ellátó egyéb szervezetre,

e) önkormányzati támogatás felhasználására.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. § Az önkormányzat az Stv. 55. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglaltakat alapul véve a sportfeladatok ellátása és a helyi sporttevékenység támogatása során kiemelt feladatának tekinti különösen:

a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportfejlesztési koncepció meghatározását és megvalósítását,

b) sportfejlesztési koncepcióval összhangban a sportszervezetekkel és sportszövetségekkel való együttműködést,

c) a tulajdonában álló sportlétesítmények működtetését, fenntartását és fejlesztését, a helyi sportélet alapját képező diáksport feltételeinek javítását figyelembe véve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakat,

d) a verseny- és élsport valamint az utánpótlás-nevelés támogatását,

e) a sportszervezetek működésének támogatását,

f) a sportrendezvények lebonyolításának segítését,

g) városi szabadidős sportversenyek, események támogatását,

h) a fogyatékkal élők sportjának támogatását,

i) az egészséges életvitelhez való igény alakításának segítését,

j) a sportági szakszövetségek működésének segítését,

k) a nemzetközi sportkapcsolatok, versenyek segítését.

A sporttámogatás

4. § (1) * 

(2) Az önkormányzat a sportfeladatok ellátására és a sport támogatására fordított összeg mértékét minden évben a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az önkormányzat által a sport támogatására biztosított összeg különösen az alábbi területeken hasznosítható:

a) versenysport és szabadidősport támogatása,

b) fogyatékkal élők, mozgássérültek sportjának támogatása,

c) sporttal kapcsolatos rendezvények támogatása,

d) olimpikonok, paralimpikonok támogatása,

e) kiemelkedő és kiváló utánpótlás- és felnőtt sportolók, edzők, sportvezetők jutalmazása, díjazása.

5. § (1) Az önkormányzati támogatás formái:

a) pénzbeli támogatás,

b) kedvezményes létesítményhasználat.

(2) A sporttámogatásnak a sportfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célokra és fejlesztési irányokra kell épülnie.

6. § *  (1) A polgármester minden évben az önkormányzat tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadását követő 15 napon belül meghirdeti a sportszervezetek tevékenységének, valamint a Salgótarjánban megvalósítandó sportrendezvények, szabadidősport rendezvények támogatására vonatkozó pályázatot (a továbbiakban: sportpályázat).

(2) Az önkormányzat a mindenkori sportfejlesztési koncepcióban határozza meg a kiemelt önkormányzati támogatásban részesítendő sportágak, sportrendezvények, sportversenyek körét.

(3) A sportszervezetek részéről beérkezett pályázatokat a mindenkori sportfejlesztési koncepcióban meghatározott prioritási szempontok alapján a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája (a továbbiakban: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda) rangsorolja.

(4) A sportpályázat keretében a támogatás odaítéléséről és összegéről - a Népjóléti Bizottság véleményezését követően - a Közgyűlés dönt.

(5) A sportpályázat keretében benyújtott kérelem tartalmi követelményeit az 1. melléklet, a sporttámogatás odaítélésének szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat azon sportszervezeteket, melyek az olimpiai sportágak körébe tartozó sporttevékenységet folytatnak, vagy tradicionális salgótarjáni sportágakat művelnek és utánpótlás nevelést is folytatnak, a 6. §-ban meghatározott nyilvános pályázati eljárás lefolytatása nélkül, kiemelten támogathat. A támogatás egy versenyszezonra/bajnoki szezonra állapítható meg. A támogatásról szóló megállapodást a Közgyűlés hagyja jóvá.

Az utánpótlás- és felnőtt sportolók, edzők, sportvezetők jutalmazása, díjazása

8. § (1) Az a sportoló, sportvezető, edző, és közösség, aki/amely kiemelkedő sporteredményeivel, a sporttal kapcsolatos tevékenységével hírnevet szerezett Salgótarjánnak, az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Kitüntetésekről szóló rendelet) meghatározottak szerint „Salgótarján Sportjáért”- díjra terjeszthető fel. A díjból évente egy kerül kiosztásra, odaítéléséről a Népjóléti Bizottság véleményének kikérésével a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

(2) Az önkormányzat minden év októberében kiírja a tanulásban és a sportolásban egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános iskolás és középiskolás tanulók részére a „Salgótarján Város Jó tanuló - Jó sportolója” cím elnyerésére szóló pályázatot. A pályázati szempontokat évente, a pályázati kiírásban a polgármester határozza meg. A pályázati feltételeknek megfelelt tanulók elismerő címben részesülnek.

(3) A polgármester a „Salgótarján Város Jó tanuló - Jó sportolója” díj átadásával egy időben, jutalomban részesítheti a legeredményesebb utánpótlás nevelő munkát végző edzőket, testnevelőket.

(4) Az önkormányzat évente odaítéli „Az Év Legeredményesebb Sportolója” és „Az Év Legeredményesebb Csapata” díjakat. A díjban a tárgyévet megelőző év legeredményesebb ifjúsági lány, ifjúsági fiú, felnőtt nő és felnőtt férfi sportolói, valamint legeredményesebb csapatai közül kategóriánként legfeljebb kettő személy/csoport részesülhet. Évente legfeljebb kettő „Különdíj” is odaítélhető. A polgármester ugyanezen alkalommal adhatja át „Az Év Szponzora” elismerő oklevelet és tárgyjutalmat is. A díjazottakra a szakterületért felelős alpolgármester, a Népjóléti Bizottság elnöke, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) sportszakmai csoportvezetője és a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda szakterületért felelős munkatársa *  által alkotott bizottság tesz javaslatot. A díjak odaítélésről a polgármester dönt.

(5) Az önkormányzat a hazai, illetve a világversenyeken (olimpia, világbajnokság, Európa bajnokság) kiemelkedő helyezést elért sportolókat és edzőiket a Kitüntetésekről szóló rendeletben meghatározottak szerint „Salgótarján Emlékérem”-ben részesítheti. A kitüntető emlékérem odaítéléséről a polgármester dönt.

Sportlétesítmények üzemeltetése

9. § (1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetéséről, üzemeltetéséről az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Kft., a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ), közszolgáltatási szerződés, illetve megállapodás útján gondoskodik.

(2) A Kft. - előzetes egyeztetés és az önkormányzat döntései alapján, valamint sportszakmai szempontok figyelembe vételével - nyilvántartja, szervezi, felügyeli és koordinálja az általa kezelt sportlétesítményekben a sportszervezetek működéséhez, illetve a városi köznevelési intézmények mindennapos testnevelés megszervezéséhez szükséges létesítményhasználatot.

(3) A KIGSZ koordinálja és felügyeli a köznevelési intézményekben általa üzemeltetett sportlétesítmények használatát.

(4) A Kft. az általa kezelt sportlétesítményekben, előre egyeztetett időpontban, évente legfeljebb 12 alkalommal térítésmentes létesítményhasználatot biztosít az önkormányzat részére, az önkormányzat által szervezett, illetve támogatott rendezvényekhez.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) önkormányzati rendelete.

Fekete Zsolt s. k. Tóthné dr. Kerekes Andrea s. k.
alpolgármester jegyző

1. melléklet a 47/2015. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

A sporttámogatási kérelem tartalmi követelményei

1. A sporttámogatási kérelem benyújtása

A támogatást igénylő sportszervezetek, sportszövetségek sporttámogatási kérelmüket a Humánszolgáltatási és Szervezési Irodán *  nyújthatják be.

2. A sportszervezet, sportszövetség támogatási kérelmének tartalmaznia kell:

a) a kérelmező pontos megnevezését, címét, képviselőjének nevét és címét;

b) a kérelmező bankszámla számát, adószámát, az illetékes bíróság nyilvántartásba-vételét elrendelő jogerős végzésének másolatát;

c) igazolást arról, hogy a sportszervezet nem áll csőd, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, továbbá arról, hogy nincs adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása;

d) a sportági szakszövetségnél, sportszövetségnél igazolt versenyzők számát korosztályi és nemenkénti bontásban;

e) az edzőként alkalmazottak számát a képesítés megjelölésével;

f) az előző évi magyar és nemzetközi versenyrendszerben elért eredmények, helyezések bemutatását, a nemzeti válogatott sportolók korcsoportonkénti felsorolását;

g) az utánpótlás-nevelő tevékenység bemutatását;

h) a kérelmező előző évi költségvetését a bevételek és kiadások bemutatásával;

i) az előző év rövid szakmai értékelését;

j) a tárgyév tervezett költségvetését a bevételek - külön megjelölve az igényelt önkormányzati támogatás összegét - és a kiadások bemutatásával;

k) a tárgyév versenynaptárát.

l) a sportszervezet a tárgyévet megelőző évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének közzétételéről szóló igazolását.

3. A kiemelt sportrendezvények, sportversenyek és a szabadidősport esemény támogatási kérelemének tartalmaznia kell:

a) a kérelmező pontos megnevezését, címét, képviselőjének nevét és címét;

b) a kérelmező bankszámla számát, adószámát, az illetékes bíróság nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős végzésének másolatát;

c) igazolást arról, hogy a sportszervezet nem áll csőd, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, továbbá arról, hogy nincs adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása;

d) a sportszervezet a tárgyévet megelőző évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének közzétételéről szóló igazolását.

e) a befizetendő nevezési díjak várható összegét.

f) a sportrendezvény megnevezését, időpontjának helyének megjelölését;

g) a rendezvényen résztvevő csapatok, sportolók várható létszámát, a várható nézőszámot;

h) a rendezvény rövid szakmai bemutatását;

i) a sportrendezvény költségvetés-tervezetét, külön megjelölve az igényelt önkormányzati támogatás összegét;

j) a sportrendezvény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy nevét, címét.

Szabadidősport esemény támogatási kérelemének a 3. pontban meghatározottakon túl tartalmaznia kell:

a) a szabadidősport esemény, program megnevezését, időpontjának, helyének megjelölését;

b) a sportprogram szakmai-tartalmi bemutatását;

c) az aktívan résztvevők várható számát, amennyiben jellemző és lehetséges, a résztvevők korosztályi, nemenkénti bemutatását;

d) a sportprogram költségvetés-tervezetét, külön megjelölve az igényelt önkormányzati támogatás összegét;

e) a sportesemény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy nevét, címét.

4. Fogyatékkal élők sporttevékenysége támogatási kérelemének a 3. pontban meghatározottakon túl tartalmaznia kell:

a) a kérelmező pontos megnevezését, címét, képviselőjének nevét és címét;

b) a kérelmező bankszámla számát, adószámát,

c) az igényjogosultságot bizonyító dokumentum alapján a fogyatékosság, betegség leírását;

d) az igényjogosultságot igazoló hivatalos dokumentumot vagy annak másolatát;

e) a sporttevékenység leírását, jellemzését;

f) az igényelt önkormányzati támogatás összegét, felhasználásának részletezését;

g) speciális szervezet esetében hány fő és milyen rendszerességgel végez testmozgást szervezett keretek között.

2. melléklet a 47/2015. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

A sporttámogatás odaítélésének szabályai

1. Sporttámogatás odaítélésére akkor kerülhet sor, ha:

a) a támogatás felhasználása kizárólag a sport céljait szolgálja,

b) a támogatást a pályázati kiírásban meghatározott módon és időben kérelmezték,

c) a támogatást kérő sportszervezet legkésőbb a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámol az előző évben kapott önkormányzati támogatás cél szerinti felhasználásáról, a felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolót készít

d) a sportszervezettel szemben sem a sportolóknak, sem az edzőknek nincs fennálló jogos követelése.

e) a támogatandó eleget tett az adatszolgáltatási kötelezettségének,

f) a támogatandó felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és biztosítja az önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrizhetőségét,

g) az önkormányzati pénzbeli támogatás mértéke a tárgyévben nem haladhatja meg a sportszervezet előző évi sportcélú összes bevételének 50%-át,

h) a támogatandó csapatsportág tekintetében a támogatást a sportszervezet valamennyi korosztályos csapatának működtetésére használja.

2. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználási célját az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül megváltoztatja, vagy a felhasználás nem felel meg a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek, a támogatást az önkormányzat időlegesen felfüggesztheti, vagy visszavonhatja. Amennyiben a támogatási kérelemben meghatározott célok megszűntek, a támogatást vissza kell fizetni.

3. A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda *  és a Közgazdasági Iroda a pénzügyi és okmányfegyelemnek megfelelően bonyolítja és tartja nyilván a támogatásokat. Elszámoltatja a támogatásban részesülőket

4. A támogatás elkülönített elszámolás mellett, kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel.

5. A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda *  ellenőrzési jogkörben eljárva jogosult a támogatottnál - a támogatás cél szerinti felhasználására vonatkozóan - helyszíni ellenőrzést is végezni, a bizonylatokba betekinteni.

6. Ha a támogatott az előírt elszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni, illetve a további támogatásban nem részesülhet.

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételeket az önkormányzat folyamatosan biztosítja.


  Vissza az oldal tetejére