Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az egyes adókötelezettségek teljesítésének eljárási szabályairól * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adóhatóság: Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője,

2. adókötelezettség: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott adókötelezettségek közül a bejelentési, a változás bejelentési, az adóbevallási kötelezettségek, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség.

2. Adókötelezettség teljesítése

2. § (1) Az adózónak a helyi iparűzési adóval és az építményadóval kapcsolatos, az adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettségét - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/C. §-ában foglalt kivétellel - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) honlapján (www.salgotarjan.hu) közzétett nyomtatványok alkalmazásával kell teljesíteni.

(2) Az adózó a helyi iparűzési adóval és az építményadóval kapcsolatos adókötelezettségét az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesítheti.

(3) A Htv. 52. § 26. pontjában nevesített vállalkozó a helyi iparűzési adóval és az építményadóval kapcsolatos adókötelezettségét kizárólag az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton teljesítheti.

(4) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a teljesítendő adókötelezettséget, úgy legkésőbb az első elektronikus ügyintézés időtartamát megelőző munkanapon, az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon az adóhatósághoz be kell jelenteni a képviseleti jogosultságot és azt, hogy a képviseleti jogosultság mely adókötelezettségre terjed ki. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában az adókötelezettség nem teljesíthető.

3. A papír alapon és elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségre vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Az adóhatóság az adókötelezettség teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít.

(2) A 2. § (3) bekezdésében rögzítettek kivételével, a rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos értékű, ha az e-adó rendszerben (salgotarjan.eado.hu) közzétett nyomtatványt számítógépes program segítségével tölti ki és állítja elő, majd a kinyomtatott iratot aláírva benyújtja, vagy elektronikus úton küldi meg.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése 2017. január 1. napján lép hatályba.

Fekete Zsolt s. k. Tóthné dr. Kerekes Andrea s. k.
alpolgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére