Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a költségvetési szervek elismert tartozásállományával és az önkormányzati biztos megbízásával kapcsolatos eljárás szabályairól * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv, az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-éig köteles a polgármester részére az 1. melléklet szerinti formában és adattartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az adatszolgáltatásnak - az adatlapon túl - tartalmaznia kell:

a) a tartozás okát,

b) a tartozás megszüntetésére tett intézkedéseket,

c) a tartozás megszüntetéséhez rendelkezésre álló forrásainak bemutatását.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti tartozásállomány esetében a polgármester haladéktalanul tájékoztatja

a) a Pénzügyi Bizottság elnökét,

b) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálóját,

c) a jegyzőt.

3. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati biztos megbízása jogát a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

(2) Az önkormányzati biztos megbízásával összefüggő valamennyi kiadás az önkormányzat költségvetési rendelet 1. melléklet Helyi önkormányzat fejezetben e célra elkülönített előirányzatot terheli.

4. § Ez a rendelet 2016. szeptember 30. napján lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a költségvetési szervek elismert tartozásállományával és az önkormányzati biztos megbízásával kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 28/1997. (IX.30.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt s. k. Tóthné dr. Kerekes Andrea s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 27/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS
önkormányzat költségvetési szerve által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: ...............................................................................

A költségvetési szerv számlaszáma:

- -
év
eredeti éves költségvetés
kiadási előirányzata e Ft-ban
eredeti éves költségvetés
kiadási előirányzatának 10%-a e Ft-ban

Sor-

Tartozásállomány megnevezése
Tartozásállomány ezer forintban
szám 25-30 nap közötti
állomány
30 napon túli
állomány
Összesen
1. Állammal szembeni tartozások
2. Központi költségvetési
szervekkel szemben fennálló
tartozás
3. Elkülönített állami
pénzalapokkal szembeni
tartozás
4. Társadalombiztosítási
alapokkal szembeni tartozás
5. Egyéb tartozásállomány
6. Összesen

Salgótarján, 20... év............. hó ......nap

......................................
cégszerű aláírás

Kitöltési útmutató
az „ADATSZOLGÁLTATÁS önkormányzat költségvetési szerve által elismert tartozásállományról” űrlaphoz

A költségvetési szerv adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig teljesíti a polgármester felé az űrlapon.

A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves eredeti költségvetési kiadási előirányzata és annak 10%-a rovatot ezer forintban, kerekítve kell kitöltenie. A tájékoztató adatok a tartozásállomány jogszabályban meghatározott mértékével való összehasonlításhoz szükségesek.

A tartozásállománynál a 25 napot 1 nappal is meghaladó kifizetetlen tartozásállományt kell figyelembe venni:

1. Állammal szembeni tartozások - ideértve a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben fennálló adósságállományt, valamint az illetéktartozásokat is - sor kitöltése az intézmény analitikus nyilvántartása, valamint az adónemekre előírt bevallások alapján történik.

2-3. A központi költségvetési szervekkel, valamint az elkülönített állami pénzalapokkal szemben fennálló tartozásállomány kitöltése a belföldi szállítók, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek analitikus, részletező nyilvántartása alapján történik.

4. Társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozás megállapítása - a társadalombiztosítási bevallások és a bevallási nyomtatvány alapján történik.

5. Egyéb tartozásállomány: a belföldi és külföldi szállítói számlák, valamint működési célú hitelek analitikus nyilvántartása alapján kell a sort kitölteni.


  Vissza az oldal tetejére