Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott óvodában,

b) az önkormányzat közigazgatási területén lévő tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben és kollégiumban (a továbbiakban a)-b) pont alattiak együtt: köznevelési intézmény) biztosított gyermekétkeztetésre.

2. § A köznevelési intézményben fizetendő intézményi térítési díj egy ellátottra jutó napi összegét köznevelési intézmény típusonként az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A személyi térítési díjat egy hónap időtartamra előre kell megfizetni a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatója által megjelölt helyen és időpontban.

4. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 36/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt s. k. Tóthné dr. Kerekes Andrea s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 34/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Intéz-
mény-
típus
Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen
Nyers-
anyag költség
Áfa (27%) Intéz-
ményi térítési díj
Nyers-
anyag költség
Áfa (27%) Intéz-
ményi térítési díj
Nyers-
anyag költség
Áfa (27%) Intéz-
ményi térítési díj
Nyers-
anyag költség
Áfa (27%) Intéz-
ményi térítési díj
Nyers-
anyag költség
Áfa (27%) Intéz-
ményi térítési díj
Nyers-
anyag
költség
Áfa (27%) Intéz-
ményi
térítési díj
Óvoda 64,7 17,5 82,2 229,1 61,9 291,0 53,2 14,4 67,6 347,0 93,8 440,8
Általános iskola 74,8 20,2 95,0 265,4 71,7 337,1 64,7 17,5 82,2 404,9 109,4 514,3
Közép-
iskola
290,3 78,4 368,7 290,3 78,4 368,7
Ált. Isk. Kollé-
gium
128,2 34,6 162,8 74,8 20,2 95,0 265,4 71,7 337,1 64,7 17,5 82,2 181,4 49,0 230,4 714,5 193,0 907,5
Kollé-
gium
128,2 34,6 162,8 290,3 78,4 368,7 181,4 49,0 230,4 599,9 162,0 761,9
Alkal-
mazotti étkezés
563,9 125,2 689,1 563,9 125,2 689,1

  Vissza az oldal tetejére