Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2001. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Sopron, Belváros és kapcsolódó történeti városrészek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról * 

I. Fejezet

Általános előírások

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város városközpontjára és a kapcsolódó történeti városrészekre terjed ki, a 2122, 2133/4, 2138/1, 2138/2, 2156/2, 2156/3, 2156/6 és a 2161 helyrajzi számú ingatlanok kivételével. A terület határa északon az Ikva patak, keleten a Híd utca - Fapiac - délen a Magyar utca - Móricz Zsigmond utca - Széchenyi tér - Erzsébet utca - Deák tér - Csatkay Endre utca - nyugaton a Kossuth Lajos utca - Ferenczy János utca - Dózsa utca - Csarnok utca - Patak utca az Ikváig.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen a területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épület együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, a rendeltetését megváltoztatni, elmozdítani (továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) az Országos Településrendezési és Építési Követelmények 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), valamint jelen rendelet és az 1. számú melléklet (továbbiakban: szabályozási terv) szerint szabad.

(3) Jelen rendelet szerinti előírások csak a szabályozási terv hitelesített másolataival együtt érvényesek.

A beépítésre szánt területek, építési övezetek felhasználásának, beépítésének általános feltételei és szabályai

2. § (1) *  A beépítésre szánt területek határait a szabályozási terv tünteti fel.

(2) *  Az övezetekben az új épületek építésénél a környezet védett értékeihez való illeszkedést biztosítani kell.

(3) A zártsorú beépítés előkert nélkül, az utcai telekhatáron történő épület-elhelyezést jelent.

(4) Az építési hely külön jelölés hiányában a telek teljes terület.

(5) * 

(6) *  Az övezeti előírásokban a „K” a kialakult állapotot, az „sz-sz” a szabályozási terv szerint kialakítandót jelöli. Beépítetlen foghíjteleknél a „K” jel a szomszédos, beépített telkek esetében kialakult állapotot jelenti.

(7) *  A szintterület-sűrűség számításánál a térszín alatti helyiségek alapterületét (például mélygarázs) nem kell figyelembe venni.

(8) * 

(9) *  Bontási engedély azon esetekben, ahol a bontás következtében utcai foghíj jön létre, csak a keletkező foghíj beépítésére vonatkozó építési engedéllyel együtt adható ki.

(10) *  A bontással létrehozott foghíjat 5 éven belül be kell építeni.

(11) * 

(12) *  A Helyi Építési Szabályzatban rögzítettektől eltérni a szabályozási terv és a szabályzat módosítása nélkül akkor lehet, ha az eltérés

a) a kialakult városkép, a védett értékek láthatósága és védelme és új építészeti értékek létrehozása érdekében szükséges,

b) közérdeket nem sért,

c) *  numerikus értékek esetében nem haladja meg a 10%-ot, a funkcióval kapcsolatos előírás esetében az adott övezetben az OTÉK által nem tiltott funkcióra vonatkozik, telekkorrekciók esetében előre nem látható, értelmezhetetlen, vagy szükségtelenül hátrányos helyzetet tesz elkerülhetővé.

d) * 

(13) *  A gyalogos közforgalomnak kötelezően átadott területek, valamint az újonnan nyitott utcák és egyéb közlekedő felületek felett a beépítés átvihető, a zárt térfalban az átközlekedés kapuzat jelleggel biztosítható.

(14) *  Azokban az övezetekben, ahol a megengedett beépítettség 70%, vagy azt meghaladó, ott közösségi funkciók céljából történő udvarlefedés esetén a megengedett beépítettség 100%-ig növelhető.

(15) *  A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen bővítmény csak a meglévő épülettömeggel összefüggően, vagy a szabályozási terven jelölt, illetve a szabályzat előírásai szerint építhető.

(16) *  A meglévő, ipari jellegű üzemi terület bővítése, átalakítása, korszerűsítése - kivéve a környezeti terhelést csökkentő építési munkát - nem engedélyezhető, új ipari létesítmény nem építhető.

(17) *  A KL/1,2,4,5 és aTV/1,2,3 övezetekre vonatkozó különleges előírások:

a) *  Közterülethez csatlakozó, vagy onnan látható épületrészeknél kötelező a hagyományos anyagok és szerkezetek használata, a jellemzően vakolt architektúra, kő, vagy vakolt lábazatok, utcaképbe illeszkedő fal-nyílás arányok. Nyílászárók cseréjekor kötelező az eredetivel egyező arányú, osztásrendszerű, tokszerkezetű nyílászárók alkalmazása, melyek anyaga eltérhet az eredetitől, feltéve, ha azonos megjelenésű.

b) Átalakításnál a meglévő homlokzatok feltárt nyílásait fel kell használni, vagy kőanyagát vakolatlanul kell bemutatni. Új nyílás csak álló téglány alakú lehet.

c) Kerítések csak tömör falként, maximálisan 1,8 m magassággal, vakoltan, vagy vakolatlanul, utóbbi esetben vegyes vagy kőfalként készíthetők.

(18) *  Az OTÉK 36. § (2) pontjában meghatározott legkisebb távolság - amennyiben a telekhatáron álló tűzfal és nyílással bíró homlokzati fal között alakítandó ki - nem lehet kisebb, mint a nyílással bíró homlokzati fal magasságának fele, sem pedig 3 m.

Gépjármű elhelyezés * 

2/A. § *  (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület lakó és vegyes besorolású övezeteinek telkein

a) önálló felszíni parkolóterület nem alakítható ki,

b) az OTÉK és jelen rendelet előírásai szerint számított kialakítandó minimális parkolóhelynél több parkolóhely nem alakítható ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó terület lakó és vegyes besorolású övezeteinek telkein

a) új épület építése,

b) meglévő épület új lakást eredményező bővítése, átalakítása és

c) meglévő épületben új lakást eredményező rendeltetésváltozás esetén

új lakásonként 2 db parkolóhelyet kell kialakítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti parkolóhelyeket teljes egészében az épület saját telkén kell kialakítani, kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat.

(4) Amennyiben a (2) bekezdés b), c) pontjában foglalt esetekben a telek fizikai adottságai miatt az új lakásokhoz kialakítandó parkolóhelyek elhelyezésére az épület saját telkén teljes egészében nincs lehetőség, a kialakítandó parkolóhelyek számának legfeljebb 10%-át közterület megváltással, közterületen lehet biztosítani.

(5) A (2) bekezdés szerinti parkolóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a parkoló állások gépjárművel egy másik parkoló állás igénybevétele nélkül megközelíthetőek legyenek.

II. Fejezet

Beépítésre szánt terület

3. § A beépítésre szánt területek építési használatuk szerint az alábbiak:

a) lakóterületek

b) vegyes területek

c) gazdasági területek

Lakóterületek

Kisvárosias lakóterület

4. § (1) KL/1. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezetben a meglévő telkek tovább nem oszthatók. Kivétel, a közterület, vagy e célra kötelezően átadott terület kialakítása.

b) Az egy házszám alatt elérhető, külön helyrajzi szám alatt szereplő telkek összevonhatók, amennyiben egy tulajdonba kerülnek úgy összevonandók.

c) A fenti folyamat lezárultáig a közös udvar magánútnak tekintendő, így a róla megközelíthető telkek építési teleknek minősülnek - a közterületi megközelítés vonatkozásában. Abban az esetben, amikor a közterületi kapcsolat kapualjon keresztül történik, úgy a kapualj is a magánút részét képezi.

d) Fedett, közforgalmú gyalogos passzázs létesítése esetén ilyen célra a telek további, maximum 40%-a vehető igénybe.

e) Az egy házszám alatt szereplő, külön helyrajzi számmal rendelkező telkek az OTÉK 36. § (3) pontjában foglaltak tekintetében (tűztávolság) egy teleknek minősülnek.

f) A magánút a felület 80%-án lehet burkolt, a fennmaradó területet növényzettel fedetten kell kialakítani. Az övezetben az építési hely a kötelező 6,0 m hátsókert kivételével a teljes telekterület, kivéve a telkek hátsó oldalán gyalogos forgalom számára kötelezően átadott magánút.

g) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe (m2) legnagyobb beépítettsége (%) építményének legkisebb - legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú KL-1 K (kialakult) 60 K (kialakult)

(2) KL/2. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezethez tartozó, a területen jellemzően az egy házszámhoz tartozó telkeket több esetben utólag külön helyrajzi szám alatt nyilvántartott telkekre bontották. Az ilyen telekrészek esetében telekalakításként csak összevonás engedélyezhető. Ezen résztelkeket az építésügyi hatósági eljárásokban egy építési telek részeinek kell tekinteni, de azok - amennyiben megközelítésük biztosított - önállóan beépíthetők.

b) Az a) pont szerinti résztelkeket egy tulajdonba kerülés esetén össze kell vonni.

c) Az a) pontban leírt résztelkek összevonásáig a közös udvar magánútnak tekintendő, így a róla megközelíthető telkek építési teleknek minősülnek - a közterületi megközelítés vonatkozásában. Ha a közterületi kapcsolat kapualjon keresztül valósul meg, a kapualj is a magánút részét képezi.

d) Amennyiben összevonás következtében az egy házszám alatt nyilvántartott résztelkek egy helyrajzi szám alá kerülnek, a közös udvar, illetve kapualj magánútként való értelmezése megszűnik.

e) A magánút a felület 80%-án lehet burkolt, a fennmaradó területet növényzettel fedetten kell kialakítani.

f) Az egy házszám alatt szereplő, külön helyrajzi számmal rendelkező telkek az OTÉK 36. § (3) pontjában foglaltak (tűztávolság) egy teleknek minősülnek.

g) Az övezetben az építési hely a 6 m hátsókert, illetve a tűzfallal határolt oldalhatáron álló szomszédos épület esetén 3 m széles oldalkert által határolt terület. A bővítési lehetőség elsősorban keresztszárny építésére használható fel.

h) Az övezetben a telken belül a kötelező hátsókert alól kivétel, ahol a telkek hátsó oldalán gyalogos forgalom számára kötelezően átadott magánút alakítandó ki. Itt a fenti terület határán, elő illetve hátsókert nélkül, a kialakítandó telekhatáron is elhelyezhető épület.

i) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe (m2) legnagyobb beépítettsége (%) építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Hézagos-Zártsorú KL-2 50 100 K (kialakult), de legfeljebb 7,5 m

(3) KL/3. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezet két utca között átmenő telkei megoszthatók a minimális telekméret betartásával. A közterületi feltárással nem rendelkező telkek a szabályozási terven jelölt módon összevonandók. A minimális telekméret csak telekmegosztás esetén mérvadó. A telekösszevonás csak új építés esetén feltétel.

b) Az övezetben az építési hely a 6 m hátsókert kivételével a teljes telekterület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan helyezendő el.

c) Az övezetben a telkek beépítetlen területe 20%-ban lehet burkolt, a fennmaradó területet növényzettel fedetten kell kialakítani.

d) *  A „kialakult” építménymagasság előírása esetén a közvetlen szomszédok mellett a telektömbben kialakult és az utca mindkét oldali beépítésére tekintettel jellemző magasságot kell figyelembe venni.

e) A külső városfallal határos telkeknél az új beépítés nem építhető rá a városfalra.

f) az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe (m2) legnagyobb beépítettsége (%) építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú KL-3 300 40 K (kialakult)

(4) KL/4. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezet fejlesztési terület, melyben elsősorban szálláshely, lakóépület funkciók helyezhetők el.

b) * 

c) Az övezetben az építési hely a teljes telekterület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan helyezendő el.

d) A külső városfallal határos teleknél a gyalogos közforgalom elől nem elzárható, a szabályozási terven jelölt szélességű sáv nem építési hely.

e) Az övezetben a telkek beépítetlen területe 20%-ban lehet burkolt, a fennmaradó területet növényzettel fedetten kell kialakítani.

f) Az övezetben a maximális építménymagasság az utcai épületrésznél az utcaképbe illeszkedően a kialakult, szomszédos épületek magasságához kell illeszkedjen. A telek belsejében a szintterületi mutató, azaz a fedettség és az előírt maximális építménymagasság együttesen tartandó be.

g) *  A meglévő épületek látványának érvényesülése érdekében és aránytalanságok elkerülésére az utcaképben az újabb építések esetén a beépítettség mértéke a megengedett 20%-kal korlátozható.

h) *  A „kialakult” építménymagasság előírása esetén a közvetlen szomszédok mellett a telektömbben kialakult és az utca mindkét oldali beépítésre tekintettel jellemző magasságot kell figyelembe venni.

i) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek

beépítési módja

övezeti jele

legkisebb területe m2
legnagyobb beépítettsége % (szintterületi sűrűség) építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú KL-4 K (kialakult) 50 - (1,5) K (kialakult)

Vegyes területek

Település központ vegyes terület

5. § (1) TV/1. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezetben parkolóház, üzemanyagtöltő állomás és termelő kertészeti építmény nem helyezhető el.

b) *  Az övezet telkei tovább nem oszthatók. Kivétel: közterület, vagy e célra kötelezően átadott terület.

c) Az övezetben az építési hely a teljes telekterület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan helyezendő el.

d) Az övezetben a jelenlegi gyalogos átjárások lehetőségét, tulajdonos és funkcióváltozás esetén is kötelezően fenn kell tartani.

e) *  A „kialakult” építménymagasság előírása esetén a közvetlen szomszédok mellett a telektömbben kialakult és az utca mindkét oldali beépítésére tekintettel jellemző magasságot kell figyelembe venni.

f) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe (m2) legnagyobb beépítettsége % építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú TV/1 K (kialakult) 100 K (kialakult)

(2) TV/2. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezetben parkolóház, üzemanyagtöltő állomás és termelő kertészeti építmény nem helyezhető el.

b) Az övezet telkei tovább nem oszthatók. Kivétel, a közterület, vagy e célra kötelezően átadott terület kialakítása. Telekösszevonás esetén, új építés csak a jelenlegi telekosztás szerinti utcaképi tagolással engedélyezhető.

c) Az övezetben az építési hely a teljes telekterület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan helyezendő el.

d) Az övezetben a jelenlegi gyalogos átjárások lehetőségét tulajdonos és funkcióváltozás esetén is kötelezően fenn kell tartani.

e) *  A „kialakult” építménymagasság előírása esetén a közvetlen szomszédok mellett a telektömbben kialakult és az utca mindkét oldali beépítésére tekintettel jellemző magasságot kell figyelembe venni.

f) Belső, fedett gyalogos passzázs létesítése esetén a 100%-os beépítettség is engedélyezhető.

g) az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe
m2
legnagyobb beépítettsége % építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú TV-2 K (kialakult) 70(100) K (kialakult)

(3)TV/3. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezetben a meglévő telkek tovább nem oszthatók. Kivétel, a közterület, vagy e célra kötelezően átadott terület kialakítása, illetve a 80 m-nél mélyebb, Rákóczi utcai telkek, melyek a szabályozási terven jelölt utca kialakítása után megoszthatók.

b) Az egy házszám alatt elérhető, külön helyrajzi szám alatt szereplő telkek összevonhatók, amennyiben egy tulajdonba kerülnek úgy összevonandóak.

A fenti folyamat lezárultáig a közös udvar magánútnak tekintendő, így a róla megközelíthető telkek építési teleknek minősülnek - a közterületi megközelítés vonatkozásában. Abban az esetben, amikor a közterületi kapcsolat kapualjon keresztül történik úgy a kapualj is a magánút részét képezi.

c) Az övezetben üzemanyagtöltő állomás és termelő kertészeti építmény nem helyezhető el.

d) *  Telekösszevonás esetén, új építés csak a jelenlegi telekosztás szerinti utcaképi tagolással engedélyezhető.

e) Az udvari szárnyak építménymagassága nem haladhatja meg az utcaiét.

f) Az övezetben az építési hely a 6 m hátsókert, illetve a tűzfallal határolt oldalhatáron álló szomszédos épület esetén 3 m széles oldalkert által határolt terület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan helyezendő el. A bővítési lehetőség elsősorban keresztszárny építésére használható fel.

g) Az övezetben a jelenlegi gyalogos átjárások lehetőségét, tulajdonos és funkcióváltozás esetén is kötelezően fenn kell tartani.

h) *  A „kialakult” építménymagasság előírása esetén a közvetlen szomszédok mellett a telektömbben kialakult és az utca mindkét oldali beépítésére tekintettel jellemző magasságot kell figyelembe venni.

i) *  Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe
(m2)
legnagyobb beépítettsége % építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú TV/3 K (kialakult) 70 K (kialakult, de legfeljebb 12,5)*

* A II. Rákóczi F. utca 1-től a Pázmány Péter utca új szakaszáig a páratlan oldalán max.: 14,5 m

(4) TV/4. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezet telkei tovább nem oszthatók. Kivétel, közterület, vagy e célra kötelezően átadott terület kialakítása.

b) Az övezetben parkolóház, üzemanyagtöltő állomás és termelő kertészeti építmény nem helyezhető el.

c) Az övezetben az építési hely a 20 m széles elő-, valamint az oldal és hátsókert által határolt terület.

d) Az övezetben a be nem épített telekrészt közösségi, kulturális, vagy sport-zöldterületként kell kialakítani.

e) Az övezetben a gyalogos átjárások lehetőségét tulajdonos és funkcióváltozás esetén is kötelezően fenn kell tartani.

f) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe (m2) legnagyobb beépítettsége
%
építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Szabadon-álló TV/4 K (kialakult) 30 7,5 m

(5) TV/5. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezet fejlesztési terület, melyben lakóépület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb, szórakoztató épület (a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges), parkolóház, üzemanyagtöltő állomás, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhető el.

b) * 

c) *  Az övezetben az építési hely a teljes telekterület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan helyezendő el. Az 1. sz. mellékleten megszüntetendő telekhatárnak jelölt szabályozási elemek nem kötelező érvényűek.

d) Az övezetben épület megépítése csak a szintterületi mutató és a maximális építménymagasság együttes betartása esetén engedélyezhető.

e) *  Az új beépítés nem épülhet rá a városfalra, nem ronthatja, építheti el a jelentős rálátásokat a város jellegpontjaira.

f) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek

beépítési módja

övezeti jele

legkisebb területe m2
legnagyobb beépítettsége (%) (szintterületi sűrűség) építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú TV-5 sz-sz
szabályozási terv szerint
90 - (3,0) 12,5

(6) TV/6. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezet fejlesztési terület, melyben lakóépület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb, szórakoztató épület (a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges), parkolóház, üzemanyagtöltő állomás és nem zavaró hatású, egyéb gazdasági építmény helyezhető el.

b) * 

c) Az övezetben az építési hely a teljes telekterület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan helyezendő el. Ahol a telek egy részén a gyalogos közforgalom elől el nem zárható területet kell magánútként kialakítani, ott az építési hely ennek határáig terjed, de ez nem kötelező építési vonal.

d) Az övezetben a telkek beépítetlen területe felületének 20%-án lehet burkolt, a fennmaradó területet növényzettel fedetten kell kialakítani.

e) *  A „kialakult” építménymagasság előírása esetén a közvetlen szomszédok mellett a telektömbben kialakult és az utca mindkét oldali beépítésére tekintettel jellemző magasságot kell figyelembe venni.

f) *  A táblázatban megadott, magasabb beépítési lehetőség akkor vehető igénybe, ha a nem lakó, hanem közösségi funkciók a beépített szintterület legalább egyharmadát teszik ki. Ilyen esetben később sem engedélyezhető lakófunkcióra történő rendeltetésmódosítás.

g) *  Az új beépítés nem épülhet rá a városfalra, nem ronthatja, építheti el a jelentős rálátásokat a város jellegpontjaira.

h) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek

beépítési módja

övezeti jele

legkisebb területe m2
legnagyobb beépítettsége % (szintterületi sűrűség) építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú TV-6 K (kialakult), vagy a szabályozási terv szerint 45 (50) - (1,5) Kialakult, de legfeljebb 10,5

(7) TV/7. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezet fejlesztési terület, melyen csak igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportlétesítmény helyezhető el.

b) * 

c) Az övezetben az építési hely a szabályozási vonal, a szabályozási terven jelölt nem beépíthető telekterület, a hátsó és oldalkertek által határolt terület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan, vagy hézagos zártsorúan helyezendő el.

d) Az övezetben az épületek magassága a szintterületi mutató és a maximális építménymagasság együttes betartásával határozandó meg.

e) Az övezetben térszint alatt, parkolás céljára közterületek és a telkek építési helye alatti terület 100%-a felhasználható.

f) A legalább két szinten kialakítandó parkolás érdekében, az újonnan kialakítandó közterületek szintje fél szinttel megemelhető a gyalogos forgalom számára.

g) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe (m2) legnagyobb beépítettsége (%) (szintterületi sűrűség) építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú TV-7 sz-sz
(szabályozási terv szerint)
60 - (2,5) 14,5

(8) TV/8. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezet telkei tovább nem oszthatók. Telekösszevonás esetén, új építés feltétele a jelenlegi telekosztás szerinti utcaképi tagolás.

b) Az övezetben az építési hely teljes telekterület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan helyezendő el.

c) Az övezetben a telkek beépítetlen területe a felület 80%-án lehet burkolt, a fennmaradó területet növényzettel fedetten kell kialakítani.

d) *  A „kialakult” építménymagasság előírása esetén a közvetlen szomszédok mellett a telektömbben kialakult és az utca mindkét oldali beépítésére tekintettel jellemző magasságot kell figyelembe venni.

e) az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe
m2
legnagyobb beépítettsége
%
építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú TV-8 K (kialakult) 70 K (kialakult)

(9) TV/9. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezet telkei a szabályozási terv szerint megosztandók.

b) Az övezetben az építési hely a 6 m hátsókert kivételével a teljes telekterület. Az utcai telekhatár kötelező építési vonal, ahol épület zártsorúan helyezendő el.

c) Az övezetben a telkek beépítetlen területe a felület 20%-án lehet burkolt, a fennmaradó területet növényzettel fedetten kell kialakítani.

d) *  A „kialakult” építménymagasság előírása esetén a közvetlen szomszédok mellett a telektömbben kialakult és az utca mindkét oldali beépítésére tekintettel jellemző magasságot kell figyelembe venni.

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe
m2
legnagyobb beépítettsége
%
építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú TV-9 sz-sz
(szabályozási terv szerint)
50 K (kialakult)

Központi vegyes terület

6. § (1) KV/1. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezetben csak igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportlétesítmény, valamint többszintes parkolóház helyezhető el.

b) * 

c) Az övezetben az építési hely a teljes telekterület.

d) Az övezetben a telkek beépítetlen területe felületének 20%-án lehet burkolt, a fennmaradó területet növényzettel fedetten kell kialakítani.

e) *  A „kialakult” építménymagasság előírása esetén a közvetlen szomszédok mellett a telektömbben kialakult és az utca mindkét oldali beépítésére tekintettel jellemző magasságot kell figyelembe venni.

f) *  Az új beépítés nem épülhet rá a városfalra, nem ronthatja, építheti el a jelentős rálátásokat a város jellegpontjaira, nem hozhat létre aránytalanságokat a környező beépítettség bármely szinten védett épületeihez képest. Ennek érdekében a beépítettség mértéke a megengedett 20%-ával korlátozható.

g) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe (m2) legnagyobb beépítettsége (%) építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú KV-1 K (kialakult) 50 K (kialakult)

Különleges terület

7. § (1) SP. jelű építési övezet előírásai

a) Az övezetben kizárólag nagy kiterjedésű, sportolási célú funkciók helyezhetők el.

b) A meglévő épületen túl a bővítési lehetőség csak a szabadtéri sportlétesítmények kiszolgálását, működését szolgálhatja.

c) Az övezetben az építési hely a teljes telekterület.

d) Az övezetben a telkek beépítetlen területe felületének 10%-án lehet burkolt, a fennmaradó területet növényzettel fedetten, a meglévő megtartásával kell kialakítani.

e) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét és az építhető építménymagasság mértékét az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

az építési telek
beépítési módja övezeti jele legkisebb területe
(m2)
legnagyobb beépítettsége (%) építményének legnagyobb építménymagassága (m)
Zártsorú SP K (kialakult) 15 5,5

III. Fejezet

A beépítésre nem szánt területek felhasználásának feltételei és szabályai

8. § (1) A beépítésre nem szánt területek határait az 1. számú melléklet tünteti fel.

(2) A beépítésre nem szánt területek használatuk szerint az alábbiak:

a) közlekedési és közműterületek,

b) zöldterületek,

c) egyéb területek.

A közlekedés és közműterületek

9. § A közlekedési és közműterületek jellegük szerint az alábbiak:

a) közlekedési területek és létesítmények,

b) közművek területei.

Közlekedési területek és létesítmények

10. § (1) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) * 

(3) A tervezési terület meglévő utcái megtartják jelenlegi szerepüket és kialakult szabályozási szélességüket, kivéve a (4) és (5) bekezdés szerinti módosulásokat.

(4) A Várkerületnek az Ötvös utca és a Széchenyi tér közötti szakaszát, valamint az Ógabona teret - szerepkörük megtartásával, tanulmányterv alapján véglegesítendő forgalomtechnikai megoldással - kétirányúsítani kell.

(5) A Várkerület Ötvös utca és Lackner Kristóf utca közötti szakasza kiszolgáló-parkoló utca szerepet kap, díszburkolattal, tanulmányterv alapján véglegesítendő forgalomtechnikai kialakítással.

(6) Új utcát kell nyitni:

a) a Pap rét és a Híd utca között,

b) a II. Rákóczi Ferenc utca és a Pázmány Péter utca között,

c) a Vásárcsarnok északi oldalán,

a szabályozási tervnek megfelelően.

(7) *  A szabályozási terv szerinti, vegyes használatú utcák burkolatát azonos szemléletben kell megépíteni, vagy korszerűsíteni.

(8) A meglévő gyalogos átjárási lehetőségeket továbbra is meg kell tartani. Új gyalogos átjárást kell biztosítani az Újteleki u. - Ógabona tér - Hátulsó u. - II. Rákóczi F. u. tömbben, a Csatkai utca és a Pázmány Péter utca között, valamint a Pócsi u. - Magyar u. - Fapiac tömbben, a szabályozási tervnek megfelelően. A nem közterületi átjárókon is át kell engedni a gyalogos közforgalmat legalább nappali nyitvatartási időszakban.

(9) Kerékpáros útvonalat, ill. önálló kerékpárutat kell kialakítani a szabályozási terv szerinti nyomvonalon.

(10) * 

(11) Szint alatti közparkoló számára kijelölt terület:

a) Várkerület Árpád út és Ikvahíd közötti szakasza,

b) Várkerület Festő közzel szembeni szakasza (piactér),

c) Petőfi tér,

d) Széchenyi tér,

e) Rákóczi utcai tömbbelső.

(12) A 418/2 hrsz-ú tömbtelek önálló telkes kialakítása esetén a gyalogos magánutat vegyesforgalmú úttá kell nyilvánítani és a közforgalom számára kötelezően át kell adni.

Közművek területei

11. § (1) A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati előírásokat, szabványokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető.

(2) A meglevő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetének helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemű (építési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett hozzájárulásával engedélyezhető. A szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

(3) *  A közművezetékek telepítését (új vezeték létesítésénél, a vezetékek szükséges rekonstrukciójakor) a gazdaságos területhasználat érdekében csak föld alatti elhelyezéssel szabad engedélyezni. Ettől eltérő megoldás csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár. Területgazdálkodás érdekében az új utcanyitásnál a közműveket közös közműárkos fektetéssel kell elhelyezni.

(4) Meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor azok rekonstrukciójáról is gondoskodni kell.

(5) Bármi okból feleslegessé vált közműhálózatot, létesítményt el kell bontani. Funkciót vesztett vezeték nem maradhat a földben.

(6) * 

(7) A kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornába való rákötési előírásnak meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet a keletkezés helyén létesítendő szennyvízkezeléssel - a közcsatornába vezetésre megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.

(8) A rendelet hatálya alá tartozó területen az ingatlan-nyilvántartásban árokként jelölt területet vízgazdálkodási területnek kell tekinteni. Az árokként jelölt területet érintő bármilyen tevékenység csak az illetékes Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: ÉDUVIZIG) hozzájárulása esetén engedélyezhető. Igény esetén - miután a felszíni vízrendezésbe ma már szerepet nem tölt be - az árokként történő jelölése felülvizsgálható és az ÉDUVIZIG által jóváhagyott engedéllyel a ingatlan-nyilvántartásból történő törlését a Polgármesteri Hivatal kezdeményezheti.

(9) 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén a csapadékvíz összegyűjthető legyen. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett területekről összegyűlő csapadékvíz a szomszédos zöldfelületen nem szikkasztható el, csak hordalékfogó és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.

(10) A tervezett föld alatti parkolókból és azokból a tervezett épületekből, amelyeknek a legalsó padlószintje a közcsatorna-hálózat folyásfenék szintje alá kerül az érintett szakaszon, helyi átemelővel kell biztosítani az összegyűlő szenny- és csapadékvizek közcsatornába vezetését.

(11) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.

(12) A járulékos közműlétesítmények (transzformátor, gáznyomáscsökkentő, hőközpont, központi fűtésre kazánház stb.) a városkép védelme érdekében csak épületben, vagy térszint alatt helyezhetők el.

(13) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, az ezzel kapcsolatos, előírt magassági korlátozás betartandó.

(14) Közszolgálati táv-, hírközlési- és magánantennát csak építési engedéllyel lehet elhelyezni. Az antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy előzetesen az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás is lefolytatásra kerüljön.

Zöldterületek, egyéb zöldfelületek

12. § (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen, minden terület-felhasználási egységeken belül az alábbi kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó és egyéb gazdasági tevékenységekhez szükséges építmények építéséhez, bővítéséhez, átalakításához, egyéb építési munkálataihoz nem adható építési engedély:

a) a gépjármű-karbantartással kapcsolatos szolgáltató tevékenységek (pl. diagnosztika, szerelő-javító, karosszérialakatos-festő stb.),

b) * 

c) a 3 jármű/nap kiszolgáló teherforgalomnál nagyobb, vagy a 3,5 t, vagy annál nagyobb önsúlyú kiszolgáló tehergépjárművet igénylő tevékenységek,

d) kisvárosias lakóterület övezetekben a megengedett határérték feletti üzemi eredetű környezeti zajterhelést keltő éjszakai szórakoztató-vendéglátó tevékenység.

(2) A KP jelű, zöldterületként szabályozott közterületi zöldfelületeket a szabályozási terven jelölt helyen, a terv szerinti területi kiterjedésben kötelező fönntartani.

(3) A zöldterület szabályozási terven jelölt alövezetei a következők:

a) a KP jelű zöldterületi létesítmények azok a közparkok, amelyek területének zöldfelületi fedettsége legalább 80%,

b) a KP-P jelű zöldterületi létesítmények azok a közparkok, amelyek térszíne alatt felszín alatti parkoló kialakítása engedélyezhető, a zöldfelületi fedettsége pedig legalább 50%,

c) a KP-F jelű fásított köztér olyan egyéb, zöldfelülettel is rendelkező közterület, amelynek a zöldfelületi fedettsége legalább 20%.

(4) Fásított köztérként kell fenntartani az Ikva patak menti 1806, 1807 és 1808 hrsz-ú közterületeket.

(5) A zöldterületi létesítmények (közparkok) más célú területhasznosítása csak a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításával, valamint az érintett terület közelében lévő más területen történő visszapótlásával engedélyezhető.

(6) *  A közparkok és a fásított közterek területén pihenő- és díszkertek alakíthatók ki. Pihenést, kivételesen vendéglátást szolgáló építmény a Széchenyi téren (145 hrsz.), KP-P jelű övezetben csak a térszín alatti parkoló kialakításával összefüggően helyezhető el.

(7)-(8) * 

(9) A telkek területének az övezeti előírásokban meghatározott részét kötelező zöldfelületként kell kialakítani.

(10) A kötelező zöldfelületi fedettség biztosításánál a terepszint alatti építmény felett kialakított zöldfelületet csak tetőkertként, az OTÉK 25. § tetőkertekre vonatkozó előírása szerinti mértékben lehet a kötelezően megvalósítandó zöldfelületek teljesülésénél számításba venni.

(11) A szabályozási terven városképi-dendrológiai értékű faegyednek jelölt fás növények megtartandók. Ezen fák kivágását csak kertészeti szakvélemény alapján, feltétlenül indokolt növény-egészségügyi, illetve balesetvédelmi okok miatt lehet engedélyezni. A megtartandó faegyedek kivágását, visszapótlását az adott helyen, csak felkért szakértő szakmai állásfoglalása szerinti módon lehet engedélyezni.

(12) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét a fentiekben említett jogszabályok alapján az eljáró hatóság az építési engedélyben írja elő.

(13) A visszapótlásra szánt növényzetet az építési területen, vagy annak közelében kell telepíteni.

(14) A visszapótlásra szánt növényzet kiültetéséről - általában - az építési tevékenység megkezdése előtt kell gondoskodni, különösen, ha a visszapótlásra nem az építési területen kerül sor.

(15) *  A zöldsáv kialakítására alkalmas, 16 m-nél szélesebb utcákban (pl. Lackner Kristóf u.) - a közművezetékek védőtávolságainak betartása mellett - a növényzet telepítése csak az utca mindkét oldalán fásított zöldsáv kialakításával, illetve fenntartásával lehetséges. A 16 m-nél keskenyebb, de legalább 10 m széles lakóutcákban a közút építésével, rendezésével (pl. közművesítés, burkolatcsere, útszélesítés) egyidejű beruházásként, ültető gödrös utcafásítást, vagy wonerf jellegű közterületi kiépítést lehet megvalósítani.

(16) A meglévő parkolók átépítése, új, térszíni parkolók építése csak fásított formában, egyoldali parkolótípus esetén legalább négy gépkocsi-állásonként, kétoldali parkolótípus esetén legalább hat kocsiállásonként egy-egy közepes növekedésű fafaj ültetésének előírásával engedélyezhető.

(17) A VT jelű patakmeder a szabályozási terven lehatárolt, hozzátartozó területrésszel, egyéb, vízgazdálkodási terület.

(18) A patakmeder mentén, legalább az egyik oldalon 1,5 m szélességű közterületi sávot kell kialakítani, illetve fenntartani a karbantartás és a gyalogos közlekedés számára. A gyalogos kapcsolatot a közterületek és e sétány között a közterületi tervekkel egyeztetve kell kialakítani.

(19) A patak mederrendezésénél, fenntartásánál a meglévő természetes vízparti vegetáció, a természetes élőhelyek védelmét, illetve revitalizálását a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell.

V. Fejezet

Az épített értékek helyi védelmével kapcsolatos előírások

13. § (1) A helyi védelem kiterjed:

a) külső vagy belső pontokról, vagy útvonalakról feltáruló látványokra. Ilyennek minősül minden védett épületet magában foglaló látvány, kiemelten a város jelkép értékű építményei látványa: Tűztorony, Kecske templom, Fő tér térfalai, a belső városfal és bástyái,

b) *  egyedi épületekre, melyek építészeti, esztétikai építészettörténeti értéke bár az országos védelemre javaslást nem indokolja, jellegük kifejezi a város múltját, sajátos kultúráját, hagyományait, a város számára megőrzendő, védendő értéket képviselnek.

(2) Az egyedi, helyi védelem alatt álló épületek és épületegyüttesek listáját a 3. számú melléklet tartalmazza. Az ezekkel kapcsolatos előírások a következők:

a) Védett épület vagy épületrész csak a gazdaságossági indokokon túl műszaki indokokkal is megalapozott esetben bontható csak el.

b) * 

c) Ezen épületek bontása esetén az épületet fel kell mérni, és e terveket és fotódokumentációt archiválni kell.

d) Ezen épületek homlokzatának felújítása, átalakítása, portál ki- vagy átalakítása csak a teljes épülethomlokzat figyelembevételével, a homlokzati rajzon való ábrázolásával történhet.

e) Felújítás, átalakítás esetén értékelemző, állapotrögzítő tanulmány készítendő, melyet az építési engedély iránti kérelemhez csatolni kell.

f) Ezen épületek szerkezetei, homlokzati részletei, tartozékai megőrzendők, hiány esetén pótlandók.

g) *  Ezen épületek felújítása, átalakítása csak az épület eredeti formavilágának megőrzésével lehetséges,

h) *  Ezen épületek környezetében lévő, védelem alatt nem álló épületeknek, építményeknek - az országos védelem alatt álló épületek mellett - a helyi védelem alatt álló épületekhez is igazodniuk kell.

(3) A kontúrazonos épületekkel kapcsolatos előírások a következők:

a) Kontúrazonosnak tekintendők azok az épületek, melyeknek alakja, a beépítés konfigurációja azonos az 1857-es kataszteri térképen szereplő beépítéssel. Ezek az épületek, potenciálisan akár középkori részeket is rejthetnek magukban. Az épületek tömege, a beépítés módja és mértéke, valamint a potenciálisan hordozott esztétikai és történeti érték védendő. Fenti épületeket a szabályozási terv jelöli meg.

b) * 

c) Az engedélyezési terveken fel kell tüntetni az épület megjelenését befolyásoló gépészeti és közműellátási szerelvények elhelyezési módját és kialakítását.

d) 10%-nál nagyobb lejtésű területen rétegvonalas helyszínrajz készítendő (M=1:200 léptékben), a tereprendezés, támfalak, teraszok, kerítések, fák, burkolatok és azok anyagainak jelölésével.

(4) A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendeletében védett természeti értékek védelmét a rendelet előírásainak megfelelően a zöldfelületek fenntartása, rekonstrukciója során biztosítani kell.

(5) A műemléki védelem alatt álló épületek, építmények és környezetek, a műemléki jelentőségű terület listáját, illetve leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

A védett és védőterületekkel kapcsolatos előírások

Általános környezetvédelmi előírások

14. § (1) Új területhasználat, funkcióváltás, beruházás, létesítés esetén az építéshatóság a környezeti adottságok, továbbá a változtatással járó várható környezeti hatások vizsgálatának elvégzésére és a részletes vizsgálati dokumentáció benyújtására kötelezheti az engedélyt kérőt.

(2) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen csak olyan területhasználat, illetve a területhasználathoz szükséges építési tevékenység engedélyezhető, amelynél

a) * 

b) a területhasználatból eredően zavaró mértékű diffúz légszennyezéssel a környezetet, lakóterületet nem terheli,

c) a tevékenységből eredően a környezetet, lakóterületet zavaró mértékű bűzhatás nem éri,

d) a szomszédos létesítmények, lakóterület használatát a vonatkozó rendelet mértékén túli üzemi eredetű zajterheléssel nem zavarja,

e) a tevékenység során keletkező kommunális hulladék, a kommunális hulladékkal együtt kezelhető technológiai jellegű hulladék a környezet terhelése nélkül ártalmatlanítható (gyűjtés, szállítás),

f) a tevékenység során keletkező veszélyes hulladék ártalmatlanítása (pl. a vendéglátó létesítmények elhasznált sütőolaja, a fogászati rendelők egészségügyi, vegyi hulladéka) a hatályos jogszabályok előírásai szerint biztosítható,

g) a tevékenységből eredően a környezetet terhelő szennyező (fertőző, mérgező) anyag nem keletkezik.

Talaj- és vízvédelem

15. § (1) * 

(2) A csapadékvíz-elvezetését a burkolt utakkal feltárt területen és valamennyi új beépítésre szánt területen csak zárt csapadékcsatornával szabad engedélyezni. A csapadékvíz élő vízfolyásba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

(3) A keletkező szennyvizeket zárt csatornahálózatban, szükség szerint (a kommunális szennyezettségi határértékhez való viszonyuk függvényében) megfelelő előtisztítás után kell elvezetni a területről.

Levegőtisztaság-védelem

16. § (1) A földmozgatással járó tevékenységek (tereprendezés, alapozás előkészítés, földmű építés, stb.) végzése során biztosítani kell a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés miatt keletkező a felporzás elleni maximális védelmet.

(2) *  A tervezett térszín alatti parkolók szellőztető berendezéseinek építése és használatba vétele is az általános környezetvédelmi előírásokban előírtak szerint, a korábbi rendelkezések szerinti „védett I.” területi besorolásnak megfelelő határértékek betartása mellett engedélyezhető.

Zaj- és rezgésvédelem

17. § * 

Hulladékgazdálkodás

18. § A területen keletkező hulladékokat zárt rendszerben kell gyűjteni. A kommunális hulladékot és az ezzel együtt kezelhető minőségű és mennyiségű termelési hulladékot a települési szilárd hulladék szállítás keretében, a veszélyes hulladékot ezektől elkülönítve, az erre vonatkozó jogszabályok és műszaki előírások betartásával kell gyűjteni és elszállíttatni.

VII. Fejezet

A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények előírásai

19. § A sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok felsorolását a jelen rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Tilalmak

20. § (1) A feltételek teljesítéséhez kötött telekalakítási, illetve építési tilalom alatt álló területeket az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 418/2 hrsz. telek telekalakítási engedélyezésének feltétele a gépjármű-közlekedés céljára kialakított területek + 1,5 m széles gyalogos terület vonalában a jelenlegi telek megosztása, ezt követően a közlekedési területre az „út” hasznosítás, mint közterületi használatra kötelezően átadott magánút bejegyeztetése.

(3) *  TV/5 övezetek 465/1, 2177, 2200, 2165/10 hrsz.-ú ingatlanai területén a telekalakítás és beépítés feltétele az együttes területre készített közterület-kialakítási terv. A terv elkészíttetése az Önkormányzat feladata, melynek költségeit átháríthatja a határoló, illetve érintett telkek tulajdonosaira. A közterület kialakítási tervben - a szabályozás keretein belül - pontosítandók:

-a gépkocsiforgalom szintje, a parkolás és feltárás útvonala és helyei,

-a gyalogos forgalom szintjei, útvonalai, kapcsolatai és a környező épületek feltárása,

-a burkolatlan parkként kialakítandó felületek szintjei, területe, és kialakításának főbb jellemzői,

-az utcabútorozás fő jellemzői (információ, reklám, utcabútor).

(4) Az építés engedélyezésének feltétele az 5. sz. melléklet 1. pontjában felsorolt területeken az alábbiak:

a) bármely építési engedélyköteles tevékenység feltétele a szabályozási terven jelölt magánúthoz szükséges telekrész lejegyzése, kialakítása út művelési ágban, és ennek mint magánútnak a gyalogos közforgalom céljára történő átadása,

b) a terület kialakításához szükséges terv elkészíttetése, a kialakítás, valamint a fenntartás a használat fejében az Önkormányzat feladata,

c) a szabályozási terven jelölt gyalogos átjárásnak az ingatlan-nyilvántartásba szolgalmi jogként történő bejegyzése a feltétele az érintett telkeken bármely építési engedélyköteles tevékenységnek.

Telekalakítás

21. § (1) A szabályozási tervben jelölt telekhatár-módosítások, telekösszevonások illetve megosztások az új építés engedélyezésének feltételei, kivéve átalakítás, illetve tetőtérben történő bővítés és felújítás engedélyezése.

(2) Telekalakítás során a szabályozási terv építési övezeti előírásai mellett az Étv. 24. § (1) és (4) rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Kisajátítás

22. § *  A szabályozási terven jelölt, alább felsorolt ingatlanok, vagy ingatlanrészek az Étv. 26. §-a szerint közérdekből közterület céljára kisajátítandók.

a) Rákóczi utcai tömb: 3034, 3035, 3036/1, 3086, 3087, 3050/1, 3050/2, 3070, 3072/2, 3098/2, 3099/1, 3105/1, 3033 hrsz., fejlesztési terület biztosítására,

b) Híd utca: 2356 hrsz., út kialakítása céljára,

c) Színház u. 13-15.: 231 hrsz.-ú ingatlan 159 m2-es területe, Várfal-sétány kialakítása céljából.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

23. § (1) *  Jelen rendelet hatályba lépésével a többször módosított, a város Általános Rendezési Terve építési-szabályozási előírásairól szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 35/1994. (X. 11.) önkormányzati rendelete előírásai a jelen rendelet hatálya alá eső területre nem alkalmazhatók, a Sopron, Újteleki utca és környéke részletes rendezési tervének szabályozási előírásairól szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/1992. (IV. 21.) önkormányzati rendelete és az azt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/1997. (VI. 24.) önkormányzati rendelete, valamint a Sopron, Várkerület három tömb és Paprét Részletes Rendezési Tervéről és annak szabályozási előírásairól szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/1998. (IX. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Gimesi Szabolcs Koltai Miklósné dr.
polgármester jegyző

1. számú melléklet * 

Részletes Szabályozási Terv

2. számú melléklet

Műemléki védelem alatt álló épületek, építmények, területek és környezetük

Cím Törzsszám Megnevezés Hrsz(ok)
1. Ady E. u. 3446 Mária oszlop 6731/4
2. Bünker János Rajnárd köz 2. (volt Templom u. 10.) 3388 lakóház 184/2
3. Deák tér 1. 9729 múzeum 3033
Damjanich u. 9. lásd: Major köz 3.
4. Előkapu 1-3. 3138 lakóház 199
5. Előkapu 5. 3139 lakóház 200 (TH)
6. Előkapu 7. 3140 lakóház 201 (TH)
7. Előkapu 9. 3141 lakóház 202 (TH)
8. Előkapu 11. 3142 lakóház 203 (TH)
9. Erzsébet u. 12. 9730 zeneiskola 3068
10. Fegyvertár u. 1. 3143 lakóház 135/2
11. Fegyvertár u. 2., 2/A. 3144 lakóház 39, 38
12. Fegyvertár u. 3. 3145 lakóház 136 (TH)
13. Ferenczy J. u. 1-3. (Táncsics u. 2.) 3377 iskola, volt zárda 3847 telekösszevonás
14. Ferenczy J. u. 2. 3146 v. kádfürdő 3850, 3847
15. Fő tér 3112 Szentháromság oszlop 1/2
16. Fő tér 3113 Tűztorony 119/2
17. Fő tér 1. védetté nyilvánítás folyamatban Városháza 119/1
18. Fő tér 2. 3114 lakóház 7
19. Fő tér 3. (Új u. 2.) 3115 vendéglő 8
20. Fő tér 4. 3116 lakóház 190 (TH)
21. Fő tér 5. 3117 v. Megyeháza 191
22. Fő tér 6. 3118 múzeum 192, 193, 194
23. Fő tér 7. 3119 lakóház 196,195
24. Fő tér 8. 3120 múzeum 197, 198
25. Hátsókapu 1. 3169 lakóház 82
26. Hátsókapu 2. 3170 lakóház 123
27. Hátsókapu 3. 3171 lakóház 83/1
28. Hátsókapu 6. 3172 lakóház 126
29. Hátsókapu 8. 3173 lakóház 127 (TH)
30. Hátulsó u. 9. 3174 lakóház 281 (TH)
31. Hátulsó u. 11. 3175 lakóház 152-164-ig
32. Ikvahíd 3177 híd 2101
33. Ikvahíd u. 1. 3176 lakóház 660
Ikvahíd u. 2. Lásd: Balfi u. 2.
34. Kolostor u. 1. 3189 lakóház 9
35. Kolostor u. 3. (Új u. 6.) 3190 lakóház 11
36. Kolostor u. 5. 3191 lakóház 12
37. Kolostor u. 7. (Új u. 10.) 3192 lakóház 14 (TH)
38. Kolostor u. 9. 3193 lakóház 15
39. Kolostor u. 11. (Új u. 14.) 3194 lakóház 17
40. Kolostor u. 13. 3195 középület 18
41. Liszt F. u. 1. 3254 művelődési ház 147
42. Liszt F. u. 2. (Templom u. 26.) 3255 iskola 170
Magyar u. 1. Lásd: Ötvös u. 19.
43. Magyar u. 2. (Móricz Zs. u. 24.) 3270 lakóház 2756
44. Magyar u. 4. 3256 lakóház 2755
45. Magyar u. 7. 3257 lakóház 2246
46. Magyar u. 11. 3258 lakóház 2731
47. Magyar u. 16. 3259 lakóház 2740
48. Magyar u. 20. 3260 lakóház 2738
49. Magyar u. 22. 3261 lakóház 2736, 2576/86
50. Magyar u. 24. 3262 ház falában v. Magyar kapu 2576/87 (TH)
51. Major köz 3. (Damjanich u. 9.) 3263 lakóház, középület 615/2, 615/5, 623 telekalakítás
52. Móricz Zs. u. 2. 3265 lakóház 2802 (TH)
53. Móricz Zs. u. 5. 3266 lakóház 2208 (TH)
54. Móricz Zs. u. 10. 3267 lakóház 2788
55. Móricz Zs. u. 22. 3269 lakóház 2759
56. Móricz Zs. u. 24. Lásd: Magyar u. 2.
57. Orsolya tér 8770 Mária-kút 43/2
58. Orsolya tér 3279 templom 134
59. Orsolya tér 2-3. 3280, 3281 iskola, rendház 132
60. Orsolya tér 5. 3282 múzeum 67
61. Ógabona tér 12. 3271 lakóház 481 (TH)
62. Ógabona tér 14. 3272 lakóház 480
63. Ógabona tér 16. 3273 lakóház 479
64. Ógabona tér 18. 3274 lakóház 478 (TH) telekalakítás
65. Ógabona tér 28. 3275 lakóház 375 (TH)
66. Ógabona tér 32. 3276 lakóház 365-371-ig
67. Ógabona tér 34. 3277 fogászat 364
68. Ógabona tér 44-46. 3278 húsgyár 357
69. Ötvös u. 1. 3283 lakóház 2221 (TH)
70. Ötvös u. 4. 3284 lakóház 2217
71. Ötvös u. 5. 3285 lakóház 2223-2226-ig
72. Ötvös u. 7. 3286 lakóház 2227/1
73. Ötvös u. 8. 3287 lakóház 2215 (TH)
74. Ötvös u. 9. 3288 lakóház 2229
75. Ötvös u. 10. 3289 lakóház 2214
76. Ötvös u. 11. 3290 lakóház 2230
77. Ötvös u. 12. 3291 lakóház 2213
78. Ötvös u. 13. 3292 lakóház 2231
79. Ötvös u. 14. 3293 lakóház 2210, 2211, 2212/1,2
80. Ötvös u. 17. 3294 lakóház 2234/1
81. Ötvös u. 19. (Magyar u. 1.) 3295 lakóház 2235/1,2
82. Petőfi tér 2. 3296 lakóház 243
83. Petőfi tér 5. 3297 lakóház 280
84. Petőfi tér 8. 3298 festőterem 275
85. Pócsi u. 20. 3299 lakóépület 2682-2688
86. Rákóczi u. 10. 3201 lakóház 410
87. Rákóczi u. 12. 3302 lakóház 411 (TH)
88. Rákóczi u. 29. 3303 lakóház 3134
89. Rákóczi u. 37-39. 3304 lakóház 3144/1, 3144/2
90. Rákóczi u. 47. 3305 lakóház 3149
91. Rákóczi u. 49. 3306 lakóház 3150
92. Rákóczi u. 51. 3307 lakóház 3151 (TH)
93. Szent György u. 3324 templom 74
94. Szent György u. 1. 3325 lakóépület 69/1 telekalakítás
95. (Városház u. 2.)
96. Szent György u. 3. 3326 lakóépület 71
97. Szent György u. 5. 3327 lakóépület 72
98. Szent György u. 7. 3328 középület 73
99. Szent György u. 8. 3329 lakóépület 47 (TH)
100. Szent György u. 9. 3330 középület 75
101. Szent György u. 10. 3331 lakóépület 48
102. Szent György u. 11. 3332 lakóépület 76
103. (Várkerület 98.)
104. Szent György u. 12. 3333 lakóépület 49
105. Szent György u. 13. 3334 középület 77 telekalakítás
106. Szent György u. 14. 3335 lakóépület 53
107. Szent György u. 15. 3336 lakóépület 78/1
108. Szent György u. 16. 3337 Erste Bank 54
109. Szent György u. 19. 3338 lakóépület 80 (TH) telekalakítás
110. Szent György u. 22. 3339 lakóépület 63 (TH)
111. Szent György u. 24. 3340 lakóépület 66 (TH)
112. Széchenyi tér 1-2. 3349 lakóépület 2206/1
113. Széchenyi tér 3. 3348 Domonkos templom 2822
114. Széchenyi tér 4. 3350 rendház 2821/1
115. Széchenyi tér 5. 3351 lakóépület 2823
116. Széchenyi tér 9-10. 8778 Postapalota 2826/1
117. Széchenyi tér 11. 3352 iskola 2829
118. Széchenyi tér 14-15. 3353 lakóépület 148 (TH)
119. Széchenyi tér 17-18. 3354 lakóépület 141
120. Széchenyi tér 19. 3355 lakóépület 142
121. Széchenyi tér 20. 3356 lakóépület 143
122. Széchenyi tér 21. Lásd: Várkerület 116.
123. Színház u. 1. 3364 lakóház 225 (TH)
124. Színház u. 3. 3365 lakóépület 226
125. Színház u. 6. 3366 lakóépület 251
126. Színház u. 8. 3367 lakóépület 252 (TH)
127. Színház u. 10. 3368 lakóépület 253 (TH)
128. Színház u. 17. 3369 lakóépület 233/1 (TH) telekalakítás
129. Színház u. 18. 3370 lakóépület 258
130. Színház u. 21. 3371 lakóépület 235/1 (TH) telekalakítás
131. Színház u. 22. 3372 lakóépület 261
132. Színház u. 29. 3373 lakóépület 240 (TH)
133. Színház u. 31. 3374 szobor 241/2
134. Színház u. 31. 8779 lakóépület 341/1
135. Színház u. 32. 3375 lakóépület 266
136. Színház u. 33. 3376 lakóépület 242 (TH)
137. Templom u. 3378 Bencés templom 2
138. Templom u. 1. 3380, 3381 templom, rendház 3
139. Templom u. 2-4. 3382 bányászati, erdészeti múzeum 189, 188
140. Templom u. 3. 3383 lakóház 5 (TH)
141. Templom u. 5. 3384 lakóház 22 (TH)
142. Templom u. 6. 3385 lakóház 187 (TH)
143. Templom u. 7. 3386 lakóház 26
144. Templom u. 9. 3387 lakóház 27 (TH)
145. Templom u. 10. 3379 ev. templom 183
146. Templom u. 11. 3389 lakóház 30
147. Templom u. 12. 3390 lakóház 182/1, /2
148. Templom u. 13. 3391 lakóház 31 (TH)
149. Templom u. 14. 3392 lakóház 180, 181 (TH)
150. Templom u. 15. 3393 lakóház 33
151. Templom u. 16. 3394 lakóház 178, 179 (TH)
152. Templom u. 17. 3395 lakóház 34
153. Templom u. 18. 4271 lakóház 177, 176
154. Templom u. 19. 3396 lakóház 35 (TH)
155. Templom u. 20. 3397 panzió 174, 175
156. Templom u. 21. 3398 lakóház 40
157. Templom u. 22. 3399 lakóház 173
158. Templom u. 25. 3400 lakóház 139
159. Templom u. 26. Lásd: Liszt F. u. 2.
160. Templom u. 27. 3401 lakóház 140 (TH)
161. Új u. 2. Lásd: Fő tér 3.
162. Új u. 4. 3402 középület 10 (TH)
163. Új u. 5. 3403 lakóház 46
164. Új u. 6. Lásd: Kolostor u. 3.
165. Új u. 7. 3404 lakóház 50 (TH)
166. Új u. 8. 3405 gyámhivatal 13
167. Új u. 9. 3406 lakóház 51 (TH)
168. Új u. 10. Lásd: Kolostor u. 7.
169. Új u. 11. 3407 APEH iroda 52
170. Új u. 12. 3193 Postabank 16
171. Új u. 13. 3408 lakóház 55
172. Új u. 14. Lásd: Kolostor u. 11.
173. Új u. 15. 3409 lakóház 56
174. Új u. 16. 3410 iroda 19
175. Új u. 17. 3411 lakóépület 57
176. Új u. 18. 3412 lakóépület 20
177. Új u. 19. 3413 lakóépület 59
178. Új u. 20. 3414 lakóépület 23 (TH)
179. Új u. 21. 3415 lakóépület 61 (TH)
180. Új u. 22-24. 3416 Zsinagóga 24, 25
181. Új u. 24. 3417 lakóépület 25
182. Új u. 26. 3418 Földhivatal 28
183. Új u. 28. 3419 lakóépület 32
184. Új u. 30. 3420 irodaház 36
185. Újteleki u. 6. 3422 lakóház 474
186. Újteleki u. 8. 3423 lakóház 473
187. Újteleki u. 10. 3424 lakóház 471
188. Újteleki u. 12. 3425 lakóház 470
189. Újteleki u. 14. 3426 lakóház 469
190. Újteleki u. 16. 3427 lakóház 467, 468
191. Újteleki u. 18. 3428 lakóház 451-457-ig (TH)
192. Újteleki u. 20. 329 lakóház 445
193. Újteleki u. 24. 3430 lakóház 442 (TH)
194. Újteleki u. 26. 3431 lakóház 441/1
195. Újteleki u. 34. 3432 lakóház 431
196. Újteleki u. 36. 3433 lakóház 430 (TH)
197. Újteleki u. 38. 3434 lakóház 429
198. Újteleki u. 40. 3435 lakóház 420, 424, 426, 427, 428/1
199. Újteleki u. 42. 3436 lakóház 419 (TH)
200. Újteleki u. 43. 3437 lakóház 323 (TH)
201. Városház u. 2. (Lásd: Szt. György u. 1.)
202. Városház u. 4. 3439 lakóház 69/2 telekalakítás
203. Várkerület 3201 Mária oszlop 121/1
204. Várkerület 2. 3202 lakóház 247 (TH)
205. Várkerület 5. 3203 lakóház 627 (TH)
206. Várkerület 7. 3204 múzeum 628
207. Várkerület 8. 3205 lakóház 223/1 (TH) telekalakítás
208. Várkerület 9. 3206 lakóház 632 (TH)
209. Várkerület 10. 3207 lakóház 222 (TH) telekalakítás
210. Várkerület 11. 8769 lakóház 623 (TH)
211. Várkerület 13. 3208 lakóház 634 (TH)
212. Várkerület 15. 3209 középület 635
213. Várkerület 17. 3210 középület 636
214. Várkerület 19. 3211 lakóház 637 (TH)
215. Várkerület 20. 3212 üzlet, rendelő 216
216. Várkerület 21. 3213 lakóház 638 (TH)
217. Várkerület 22. 3214 lakóház 215
218. Várkerület 23. 3215 lakóház 639 (TH)
219. Várkerület 24. 3216 lakóház 214
220. Várkerület 25. 3217 lakóház 640
221. Várkerület 27. 3218 lakóház 641 (TH)
222. Várkerület 29. 3219 lakóház 642 (TH) telekösszevonás
223. Várkerület 30. 3220 lakóház 211 (TH)
224. Várkerület 31. 3221 lakóház 650-656-ig
225. Várkerület 33. 3222 lakóház 657
226. Várkerület 35. 3223 lakóház 658
227. Várkerület 37. 3224 lakóház 659
228. Várkerület 39. 3225 lakóház 2125, 2127 (TH)
229. Várkerület 43. 3226 lakóház 2135
230. Várkerület 47. 3227 lakóház 2137 (TH)
231. Várkerület 49. 3228 lakóház 2139 (TH)
232. Várkerület 51. 3229 lakóház 2140
233. Várkerület 53. 3230 lakóház 2141, 2142, 2146-2150-ig
234. Várkerület 54. 3231 lakóház 111 telekalakítás
235. Várkerület 55. 3232 lakóház 2156/1 (TH)
236. Várkerület 56. 3233 lakóház 110/1 telekalakítás
237. Várkerület 57. 3234 lakóház 2156/4
238. Várkerület 62. 3235 lakóház 107/1 (TH) telekalakítás
239. Várkerület 63. 3236 lakóház 2170/2 (TH)
240. Várkerület 65. 3237 lakóház 2171
241. Várkerület 67. 3238 lakóház 2172
242. Várkerület 70. 3239 lakóház 103 (TH) telekalakítás
243. Várkerület 72. 3240 lakóház 102 (TH) telekalakítás
244. Várkerület 73. 3241 üzletház 2193 (TH)
245. Várkerület 74. 3242 lakóház 101 (TH) telekalakítás
246. Várkerület 77. 3243 lakóház 2195
247. Várkerület 79. 3244 lakóház 2220
248. Várkerület 85. 3245 lakóház 2204/1 (TH)
249. Várkerület 88. 3246 lakóház 94 (TH) telekalakítás
250. Várkerület 92. 3247 lakóház 92/1, /3 (TH) telekalakítás
251. Várkerület 94. Várkerület 98. (Lásd! Szent György u. 11.) 3248 lakóház 91/1 (TH)
252. Várkerület 104. 3249 lakóház 85 (TH)
253. Várkerület 106. 3250 lakóház 84 (TH)
254. Várkerület 108. 3251 rendelő, vendéglő 128
255. Várkerület 110. 3252 lakóház 129/1 (TH)
256. Várkerület 116. (Széchenyi tér 21.) 3253 iskola 144
257. Városfalak 3442
MJT 08701

3. számú melléklet

Helyi védelem alá vont épületek és épületegyüttesek jegyzéke

Sorszám utca, házszám helyrajzi szám építéstörténet, építészettörténeti indoklás
1. Deák tér 9. 3037 Schneider Márton soproni építőmester tervei alapján felépített jellegzetes késő historizáló bérházépület korszerű lakáselrendezéssel
2. Deák tér 15. 3041 Szék korai neoreneszánsz lakóház, valószínűleg Schármár János tervei alapján épült 1880 körül
3. Deák tér 17. 3046 Korai neoreneszánsz épület, az egyemeletes városházi polgárház sajátos példája, valószínűleg Schármár János építette 1879-ben
4. Deák tér 25. 3051 Handler Nándor késői, különleges alkotása: igényes magasföldszintes polgárház 1880-ból
5. Erzsébet u. 2. 1875 Markl József soproni építőmester szép korai neoreneszánsz lakóháza palotaszerű homlokzattal 1875-ből
6. Erzsébet u. 14. 3057
7. Erzsébet u. 16. 3056
8. Erzsébet u. 18. 3055
9. Erzsébet u. 20. 3054 Ullein Antal tervezte lakóázak 1879-81-ből: az egyszerű, neoreneszánsz házsor egységes utcaképet ad
10. István bíró u. 2. 2250 Palotaszerű magasföldszintes sarokház figyelemreméltó éplületbelsőkkel, Boór Nándor terve 1910 után
11. Lackner Kristóf u. 5. 484 Nagyméretű késői neoreneszánsz középület, Ullein József soproni építész tervei alapján 1904-ben épült
12. Lackner Kristóf u. 7. 477/1 Wagner Gyula budapesti építész tervei alapján épület monumentális, hatalmas méretű középület, egykori törvényszék kupolás homlokzattal, igényes, szép épületbelsőkkel, festett mennyezetképek 1896-ból
13. Magyar u. 15. 2728 Handler József korai historizáló épülete 1846-ból
14. Mező u. 27. 3874 A híres „Gombócvár”, Handler Nándor késői alkotása, égetett, kézzel formált golyódíszekkel, 1874-ből
15. Paprét 12-14. 2315 Ortodox imaházépület 1891-ből, Schiller János soproni építész tervei alapján épült, szoborszerű késő historizáló architektúrával
16. II. Rákóczi F. u. 5. 3065 Wanitzky Ferenc egyemeletes, korai historizáló lakóházára 1850 körül épített emeletet Handler József
17. II. Rákóczi F. u. 8. 283 Hild Vencel emeletes városi palotájának felhasználásával építette Schneider Márton 1883-ban a késő historizmus egyszerű stílusában
18. Újteleki u. 52. 414 Feltehetően Schármár Károly tervei alapján épület szecessziós stílusú lakó- és üzletház, e stílus egyik legjellegzetesebb alkotása a városban
19. Pap-rét 26. 2348
20. Petőfi tér 48. 262, 269, 269/2
21. II. Rákóczi F. u. 4. 149 Csak a magtárépület
22. II. Rákóczi F. u. 6. 151

4. számú melléklet

Régészeti védelem alatt álló területek és ingatlanok

(Soproni Járás az ÁFTH 1960-as felmérése szerint)

A belváros egész területe átlag 4 m vastagságban római kori és középkori települési nyomokat mutat. Az érintett telkek: 1-128, 1-120, 131-144, /150-153, 168-274,/ 2330, 2333/2-2338, 2362/1, 12, 13, 2364, 2566, 2582/5, 2583-88, 2589/2,/ hrsz.

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek jegyzéke

51. lelőhely

Scarbantia nagy D-i római temetője a Deák-tér és a Széchenyi tér között. I-II. sz. és IV-V. sz. III. sz-ban ipartelep.

Több sírkő.

AÉ. 1891.87. Bella

AÉ. 1892.320., ÖZ. 1892.VII.4.

AÉ. 1893.263., Sopron 1893.IV.23.

RF. 1958.26. Legutóbb a Posta alatti ásatás 1989-ben ennek a temetőnek a részleteit tárta fel. Borostyánókról: FA. 1957.108. SSz. 1974.344. az eddigiek összefoglalva (Szőnyi)

54. lelőhely

Hátulsó utca

Római temető a ruhagyár környékén RF. 1966.27. Tomka

56. lelőhely

Az Árpád utcától a Pap rétig az Ikva mellett Scarbantia III. sz.-i települési maradványa folyamatosan kerül elő.

76/1. A Fórum

76/2. Északi városkapu

76/3. Déli városkapu

76/4. Keleti kitörőkapu

76/5. Nyugati kitörőkapu

76/6. Borostyánkő-út maradványai

76/7. Római romterület

76/8. Római fürdő

76/9. Római városfalak

5. számú melléklet

Sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok

1. Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom alatt álló területek az alábbiak:

a) * 

b) A Hátulsó utcában a 283 hrsz. telek és az Újteleki utcában a 362, 390 hrsz-ú telkek által határolt területen - ezeket a telkeket bele nem értve - az Újteleki utcában a 292, 335, 346, 347, 348, 385, 386, 387, 388, 476, 406, 385 hrsz., a Hátulsó utcában a 293, 308, 300, 318, 321, 322, 327, 332, 333, 334, 336, 337, 335, 349, 350, 356/5, 357, 360 hrsz.,

c) a Pócsi u. 12. szám 2710 hrsz.,

d) a Magyar u. 21. szám 2664/2 hrsz.

2. *  Útlejegyzéssel érintett ingatlanok:

a) Rákóczi utcai tömb: 3136, 3135/2, 3134, 3128/1, 3127, 3122/1, 3121, 3118, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3105/1, 3105/2, 3099/1, 3098/2, 3085, 3072/2, 3070, 3050/2 hrsz.

b) Kereskedelmi központnál 2156/1, 2156/2, 2156/4, 2138/1, 2138/2, 2156/3, 2161, 2133/4, 2166 hrsz.

c) Híd utca: 2347, 2355, 2257 hrsz.

d) Piac: 465/1, 476 hrsz.

e) Újteleki utca: 283, 389 hrsz.

3. *  Átjárási szolgalmi joggal érintett ingatlanok: az 1. melléklet alapján a gyalogos közterületként, a gyalogos közforgalomnak kötelezően átadott magánutak területeként jelölt, valamint a kötelezően biztosított gyalogos átjárással érintett területeknek kijelölt ingatlanok, kivéve azon ingatlanokat, melyeket jelen rendelet a kisajátítással érintett ingatlanok között külön nem nevesít.


  Vissza az oldal tetejére