Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről * 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás (továbbiakban: csatornaszolgáltatás) díjairól és a díjak alkalmazási feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §A rendelet hatálya kiterjed a Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvizet igénybe vevő, valamint önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított csatornaszolgáltatást igénybe vevő minden fogyasztóra, és a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt.-re, mint szolgáltatóra.

A szolgáltatás díja

2. § *  (1) A fogyasztó az általa igénybevett ivóvíz és/vagy csatornaszolgáltatás után szolgáltatási díjat köteles fizetni.

A fizetendő szolgáltatási díj elemei:

- az alapdíj és

- a változó díj.

(2) *  Az alapdíjat a fogyasztó a nyújtott szolgáltatással arányosan, a fogyasztóhelyen beépített vízmérő méretétől függően, a 3. §-ban foglaltak figyelembe vételével fizeti meg a szolgáltatónak.

Az alkalmazandó nettó alapdíjak az alábbiak:

a) Közüzemi ivóvíz szolgáltatás:

Vízmérő átmérő
(mm)
Alapdíj
nettó
Ft/fogyasztóhely/hó
13-20 315
25-32 655
40-50 5 220
65-100 19 550
150-200 38 800

b) Közüzemi csatornaszolgáltatás:

Vízmérő átmérő
(mm)
Alapdíj
nettó
Ft/fogyasztóhely/hó
13-20 315
25-32 655
40-50 5 220
65-100 19 550
150-200 38 800

(3) *  A változó díj a fogyasztóhelyen - a jogszabályoknak megfelelően - megállapított fogyasztás alapján fizetendő.

Az alkalmazandó változó díjak az alábbiak:

a) a közüzemi ivóvíz szolgáltatás legmagasabb díja 271,00 Ft/m3 + áfa

b) A közüzemi csatornaszolgáltatás legmagasabb díja 289,60 Ft/m3 + áfa

c) kedvezményes csatornaszolgáltatási díj lakossági és intézményi fogyasztók részére 273,50 Ft/m3 + áfa.

A vízterhelési díjat a csatornaszolgáltatás változó díja magában foglalja.

A díjalkalmazás feltételei

3. § *  (1) A 2. § (2) bekezdésében megállapított alapdíjat a szolgáltatási, valamint mellékszolgáltatási szerződési kötelezettség alá eső vízmérővel ellátott fogyasztóhelyekre kell felszámítani igénybevett szolgáltatásonként (vízellátás és/vagy csatornaszolgáltatás) külön-külön a vízmérő átmérőjének megfelelően.

(2) A megállapított havi alapdíjat a mindenkori érvényes számlázási rendnek megfelelően kell kiszámlázni a fogyasztónak. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. Fogyasztó (vevő) változás esetén a hónap első napján nyilvántartott fogyasztónak (vevőnek) kell az alapdíjat számlázni.

(3) A kombinált vízmérővel ellátott ivóvízmérési hely esetén a nagyobb átmérő alapján kell a fogyasztási helyet alapdíj szempontjából besorolni igénybevett szolgáltatásonként.

Amennyiben a nagyobb dimenziójú mérőn nincs fogyasztás, a csatornaszolgáltatási alapdíj megállapításának alapja a kisebb dimenziójú mérő átmérője.

(4) A 2. § (2) b) bekezdésében meghatározott csatornaszolgáltatási alapdíjat a szolgáltató nem számlázhatja azokra a vízmérőkre, amelyek bizonyítottan kizárólagosan tűzivíz ellátásra állnak rendelkezésre és azon tényleges fogyasztás nincs. A lakossági tűzi vízmérők után alapdíjat nem kell felszámítani. Amennyiben a lakossági szociális víz és tűzivíz vételezés egy mérőről történik, a víz-, csatornaszolgáltatási alapdíj felszámításának alapja a szociális vízszükséglethez elegendő (számított) mérő dimenzió.

(5) A szennyvízmennyiség-mérővel ellátott szennyvízelvezetési hely esetén a csatornahasználati alapdíjat az ingatlan vízellátását biztosító vízmérő(k) átmérője szerint kell számlázni.

(6) A 2. § (3) szerinti változó ivóvízszolgáltatási díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel kell meghatározni.

(7) Vízmérő hiányában, valamint a házi vezetéknek a fogyasztó által nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható helyen történő rejtett meghibásodása esetén a változó díj fizetésnek alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. mellékletének alkalmazásával megállapított átalánnyal kell meghatározni.

(8) A 2. § (3) szerinti változó csatornaszolgáltatási díj alapja a szennyvízmennyiség-mérővel mért mennyiség. Ennek hiányában a (6) bekezdés szerinti mért vízmennyiség, vízmérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált átalány alkalmazása esetén a számított teljes vízmennyiség (ide nem értve a locsolásra felhasznált külön vízmérővel mért vízmennyiséget), függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt.

(9) Ha a díj elszámolás alapjául szolgáló vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan működik, illetőleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell megállapítani.

(10) Abban az esetben, ha a rendelet hatályba lépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

4. § *  A közkifolyókról vételező személyek, akik a közkifolyó 150 m-es körzetében laknak és a saját vagy bérelt ingatlanuk nincs bekötve a víziközmű hálózatba, kötelesek vízdíjat fizetni az alábbiak szerint:

a) A fogyasztott víz átalányban kerül meghatározásra, mértéke 30 l fő/nap, díja azonos a 2. § (3) bekezdésében meghatározott mindenkori lakossági változó vízdíjjal.

b) Az érintettek névsorát a polgármester közli a szolgáltatóval, aki a vízdíjat az érintettek részére közvetlenül kiszámlázza.

c) Nem háztartási szükségletű vízigény kielégítése céljára közkútból vagy tűzcsapból vételezett víz díja azonos a jelen rendelet 2. § (3) bekezdésében megállapítottal.

Locsolási mérő

5. § A lakossági fogyasztók részére kedvezményes (csatornadíj nélküli) locsolási lehetőséget kell biztosítani az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) a locsolási célú, önálló vízdíjelszámolásra lehetőséget nyújtó, mellékvízmérő telepítéséhez szükséges - a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben rögzített - szabályok betartása mellett a szolgáltatóval mellékszolgáltatási szerződés megkötése,

b) a fogyasztó által használt legalább 100 m2 zöldfelület megléte,

c) a fogyasztó lejárt víz- csatornadíj tartozással nem rendelkezik.

Értelmező rendelkezések

6. § Fogyasztóhely: Minden - szolgáltatási, valamint mellékszolgáltatási szerződési kötelezettség alá eső vízmérővel ellátott - ivóvízmérési, és/vagy szennyvízelvezetési hely fogyasztóhelynek minősül. Egy lakásban elhelyezett egynél több mellékmérő egy mellékmérőnek megfelelő fogyasztóhely(ek)ként kezelendő. Mellékmérő(k) és bekötési vízmérő nem alkothat egy fogyasztóhelyet.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Walter Dezső Dr. Galambos György
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére