Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2004. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a központi közműnyilvántartásról * 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 9. és 10. §-a és az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről szóló 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § előírásai szerint a központi közműnyilvántartás (a továbbiakban: közműnyilvántartás) rendjéről az alábbi rendeletet alkotta:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén már kiépült, valamint a jövőben létesítendő, jelentős értéket képviselő közművezetékek egységes, szakszerű és korszerű nyilvántartásának szabályozása a közművezetékek megóvása érdekében. A közművezetékek ily módon történő nyilvántartása a közműnyilvántartás.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi és tárgyi hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén a közcélú közművezetékekre és azok tartozékaira (a továbbiakban: közművekre).

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed gazdasági társaságra, vagy más szervezetre, illetőleg természetes személyre, melyek tulajdonában, kezelésében, üzemeltetésében, vagy fenntartásában közművek vannak, illetve közcélú közművet létesítenek.

Értelmező rendelkezések

3. § 1. A rendelet alkalmazása során „közmű”: a közművezeték és annak tartozéka.

a) Közművezetékek:

- erősáramú vezetékek (energiaátvitel),

- gyengeáramú vezetékek (távközlés, távjelzés),

- vízellátási vezetékek,

- szennyvíz és a csapadékvíz elvezetés (csatorna) vezetékei,

-gázellátási vezetékek,

- kőolaj és kőolajtermék szállítási vezetékei,

- egyéb termékeket szállító vezetékek tartozékaikkal (pl.: távhő, melegvíz),

egyéb célú közmű jellegű hálózat (pl.: közúti jelzőlámpa, vezetékes közösségi antenna, informatikai és távközlési vezetékek /kábelek/ alagcsövek stb.) fogalomkörébe (szakágába) tartozó föld alatti, földfelszíni, illetve föld feletti vezetékek, tartozékaikkal.

b) Közművezetékek tartozékai: a vezeték műtárgyai (aknák, védőcső, oszlop, alagút, csatorna, jelzőtábla stb.).

2. Digitális alaptérkép: olyan kataszteri térkép, mely csak tulajdoni határvonalakat és helyrajzi számokat tartalmaz digitális formában.

3. Digitális közmű alaptérkép: a (3) bekezdésben foglaltakon túl is tartalmaz információkat: pl.: épületfeltűntetést, egyes fákat, utak és járdák szegélyeit, járdaszigeteket, rézsűket…stb.

4. Egyesített közműnyilvántartás: az alaptérképen együttesen ábrázolt minden földalatti, illetve föld feletti közmű.

5. Üzemeltető: a közmű üzemeltetője, karbantartója.

6. Beruházó: a közmű létesítője, finanszírozója.

II. fejezet

A közműnyilvántartás vezetése

4. § (1) A közműnyilvántartás központi vezetéséről jelen rendelet és külön szerződésben foglalt feltételek szerint a Sopron és Környéke Víz-és Csatornamű Rt. 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42. gondoskodik (továbbiakban: központi közműnyilvántartó).

(2) A központi közműnyilvántartás adatbázisának megteremtéséhez és folyamatos fenntartásához jelen rendelet hatálya alá tartozó minden természetes és jogi személy köteles a tulajdonában, illetve kezelésében lévő közművekkel összefüggő adatokat digitális, szabványos rajzcsere Drawing Exchange Format (továbbiakban: DXF) formában, Egységes Országos Térképészeti Rendszerben (továbbiakban: EOTR) szolgáltatni a közműnyilvántartónak.

(3) A központi közműnyilvántartó feladatkörében:

a) gondoskodik a 2. §-ban meghatározott területre vonatkozó közmű alaptérképi adatváltozások rendszeres és naprakész, EOTR rendszerben és módszerrel történő vezetéséről.

b) EOTR rendszerben és módszerrel rögzíti a 3. §-ban meghatározott, meglévő és kialakításra kerülő közművezetékek és tartozékaik térbeli elhelyezkedését és fontosabb műszaki adatait,

c) esetenként ellenőrzi a közművezetékek üzemeltetőinek szakági nyilvántartási adatait, a teljesség és helyesség szempontjából.

d) a közműnyilvántartásból a közművek tekintetében hiteles adatokat szolgáltat.

III. fejezet

5. § A közműveket az üzemeltetők is kötelesek nyilvántartani a rájuk vonatkozó jogszabályban rögzített szakmai előírások és követelmények szerint.

(1) A közmű-szakágak nyilvántartásában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

-a vezetékek jellemző műszaki adatait,

-a vezetékszakaszok határpontjait (anyaga, mérete és méret/átmérő/ változása),

-a vezeték jellegét, (élő, nem élő, ideiglenes, bizonytalan),

-a vezetékszakaszok hosszát,

-a vezeték és műtárgyaik jellemző pontjainak vízszintes értelmű egyszeri bemérési adatait,

-a vezeték és műtárgyaik magassági adatait, (Balti alapszintre),

-közműalagutak és védőcsatornák esetén azok méretét, anyagát, az aknák lejáróhelyeit, a fenékszint magassági adatait.

(2) A közművezeték és tartozékaik üzemeltetője által - a 2. §-ban meghatározott területen vezetett - folyamatosan karbantartott szakági adatokat, az adatokban történt változás esetén a 3/1979. ÉVM utasításnak megfelelő tartalommal - a változást követő 30 napon belül - köteles a központi közműnyilvántartónak díjmentesen szolgáltatni.

(3) Az adatszolgáltatás a szakági adatok digitális állományainak szabványos rajzcsere (DXF) formátumban rögzített adatainak, EOTR rendszerű megadásával történik.

(4) A közművezeték és tartozékainak üzemeltetője a szakági adatokban építési munkák esetén a bekövetkezett változásokról (építés tárgya, helye, befejezése, nyilvántartásba vétele) 30 napon belül úgyszintén köteles a központi közműnyilvántartót értesíteni.

(5) A közművezeték és tartozékainak üzemeltetője a 3/1979. ÉVM utasításban előírt közműadattárban nyilvántartott adatokról éves statisztikai összesítő tájékoztatást köteles küldeni a központi nyilvántartó részére a tárgyévet követő január 15. napjáig.

6. § (1) A beruházó, illetve építtető köteles minden újonnan létesített vezetékről nyitott munkaárok állapotában elkészíteni, vagy elkészíttetni a nyilvántartáshoz szükséges geodéziai, illetve szakági műszaki adatokat tartalmazó grafikus és digitális munkarészeket.

(2) Ha a beruházás a földmérési alaptérkép tartalmában is változást eredményez, a beruházó köteles a külön jogszabályban (a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény) meghatározott megvalósulási vázrajzot is elkészíteni, és a Földhivatalnak átvezetésre benyújtani záradékolás céljából.

(3) Közterületen történő kivitelezés megkezdése előtt a közútkezelői hozzájárulás megkérésének szükséges feltétele, hogy a beruházó dokumentációja tartalmazza a nyílt árkos geodéziai bemérés megrendelőjét.

7. § (1) Nyíltárkos beméréskor a közművezetéket és a keresztező közműveket mind vízszintes, mind pedig magassági értelemben meg kell határozni, valamint a műszaki adatokat és a vezeték vagy kábel élő-nemélő állapotát a bemérési helyszínrajzon jelölni kell.

(2) A bemérési technológiát úgy kell megválasztani, hogy a mérési eredmények a numerikus feldolgozására alkalmasak legyenek.

(3) A bemérést végző szervnek meg kell felelnie a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény, és a végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendelet vonatkozó előírásainak, valamint a tervező és szakértő mérnökök, építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LXIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXIV. törvénynek.

A közműnyilvántartás kötelező igénybevétele és az üzemeltetők ellenőrzése

8. § (1) Kötelező a közműnyilvántartó szolgáltatásainak igénybevétele az alábbi esetekben:

- az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 17. § c) pontja szerint,

- utak, járdák, terek és más közterületek építésénél,

- közúti létesítmények tervezésénél, módosításánál,

- közterületen történő bontási munkálatok esetén - a sürgős hibaelhárítás kivételével -, valamint

-minden olyan közterületi, illetve magánépítkezés tervezésénél, mely közterületet érintő közműcsatlakozást érint.

(2) A hiteles közműtérkép-másolat a kiadás keltétől számított 3 hónapnál régebbi nem lehet.

(3) A közműtérkép hiteles másolata nem helyettesíti a megvalósulási térkép (nyíltárkos bemérési térkép a közműnyilvántartáshoz) elkészítéséhez szükséges közhiteles ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot.

9. § (1) A közműnyilvántartó a közműnyilvántartásból a közművekre vonatkozó hiteles adatszolgáltatás esetén az 1. számú mellékletben rögzített díjat jogosult felszámolni. Az adatszolgáltatás hitelességét a közműnyilvántartó térképmásolaton az alábbi szövegezéssel igazolja:

„Az adatszolgáltatás a rendelkezésre álló közmű szakági adatok szempontjából hiteles, de nem helyettesíti az egyéb szakági közműegyeztetést.”

(2) Díjtalan a digitális adatszolgáltatás:

- az önkormányzat és az általa alapított intézmények (költségvetési szervek) részére,

- az önkormányzat részére szerződés alapján végzett munkákhoz, beleértve az önkormányzat által szervezett és lebonyolított önkormányzati hozzájárulással megvalósuló lakossági út-, járda- és közműfejlesztéseket,

- tűz, kárelhárítás vagy katasztrófa helyzet megelőzése vagy elhárítása érdekében,

(3) Nem kell díjat fizetni az adatokba történő betekintésért, valamint a korábban kapott másolatoknak a nyilvántartással történő egyeztetésért. Ha az egyeztetés során eltérés mutatkozik: a javításért, illetve hitelesítésért az (1) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) *  Saját felhasználás céljából díjtalan az egyesített közműtérképről való adatszolgáltatás mindazon közműveket üzemeltetők részére, akik az általuk üzemeltetett teljes közmű állomány adatait digitálisan biztosítják központi közműnyilvántartónak.

10. § A közműnyilvántartó negyedévenként jogosult ellenőrizni a közművezetékek üzemeltetőinek adatszolgáltatási tevékenységét, az átadott adatok helyességét. Az ellenőrzés során feltárt hibákat az adatszolgáltatónak a következő ellenőrzési perióduson belül rendeznie kell.

Záró rendelkezések

11. § E rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését Sopron Megyei Jogú Város jegyzője előzetes bejelentés nélkül is jogosult ellenőrizni.

12. § E rendelet 2004. év június 1. napján lép hatályba.

Walter Dezső Dr. Galambos György
polgármester jegyző

1. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A közműnyilvántartó által alkalmazható nettó díjakról

Vonatkozik: 2004. évben 1 db, különböző méretű a nyilvántartó által hitelesített egyesített közműtérképre, mely díj a felület növekedésével egyenesen arányos. Későbbiekben a díjak a KSH által közölt - szolgáltatásokra vonatkozó - átlagos infláció mértékével változnak.

Méret Adatszolgáltatás díja Ft-ban
papír alapú digitális alapú
A/4 1380 4140
A/3 2760 8260

  Vissza az oldal tetejére