Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról * 

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban (a továbbiakban: Hgt.) kapott felhatalmazás alapján, valamint a Hgt. végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltak szerint az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a város köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a települési hulladékkezelési közszolgáltatás és közterület tisztítás rendjét, továbbá meghatározza a települési szilárd hulladék kezelési díját.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli társaságokra, intézményekre, gazdálkodó szervezetekre, egyéni vállalkozókra stb. (továbbiakban: tulajdonosra) a 7. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(3) *  A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.

(4) * 

(5) A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás szervezett ellátására és annak kötelező igénybevételére, a hulladék kezelésére, valamint a közterületi hulladék gyűjtésére és kezelésére terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Települési szilárd hulladék:

aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt lakóhelyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,

ab) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

b) Közterületi hulladék: közterületeken, utakon és zöldterületeken keletkező hulladék.

c) Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett hulladékká vált folyadék, amely:

ca) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb közműpótló berendezéseinek ürítéséből, vagy

cb) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerből, vagy

cc) gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

d) Hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás): az önkormányzati rendeletben nevesített közszolgáltató által végzett települési szilárd hulladék begyűjtése, a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása, hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége.

e) Szabványos hulladékgyűjtő tartály: a közszolgáltató által géppel üríthető, az érvényes szabvány szerint gyártott: 60, 110, 120 és 240 literes kukatartály, valamint 1,1; 2,5; 3,0 és 5,0 m3-es konténerek.

f) Nem lakott épület: olyan lakóház, illetve többlakásos épületben lévő olyan lakás, melyet legalább egy hónapig nem laknak és ezt a szolgáltatónak előzetesen írásban bejelentik. Kivétel az olyan többlakásos lakóházban lévő lakás, ahol a díjfizetés szerződés alapján, együttesen történik.

g) Egyéb szilárd hulladék: háztartási hulladéknak nem minősülő, a lakás használata folytán feleslegessé, nagyobbrészt használhatatlanná vált tárgy, melynek hosszmérete a 3 m-t, területi mértéke a 9 m2-t és térmértéke a 2 m3-t nem haladja meg (lim-lom).

Az önkormányzat kötelezettsége

4. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - kötelezően ellátandó közszolgáltatásként - a települési szilárd hulladék kezelésére a Hgt. előírásai és jelen önkormányzati rendelet szerinti hulladékkezelési közszolgáltatást (továbbiakban közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(2) *  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel (továbbiakban: Hulladékkezelési Közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja. Ahol jelen rendelet Hulladékkezelési Közszolgáltatóra hivatkozást tartalmaz, azon 2013. április 5-től Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatót kell érteni.

(3) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közigazgatási területén köztisztasági közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(4) *  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek tisztántartását a vonatkozó rendeletek figyelembe vételével, saját tulajdonú Zrt.-jével (a Sopron Holding Zrt.-vel, továbbiakban: Köztisztasági Közszolgáltatóval) kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

(5) A közterületen elhagyott (illegálisan lerakott) hulladék elszállítását az önkormányzat a Köztisztasági Közszolgáltató részére adott eseti megrendelések alapján teljesíti.

A közszolgáltatók kötelezettségei és jogai

5. § (1) A Hulladékkezelési Közszolgáltató kötelezettsége a települési szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása és hasznosítása az alábbiak szerint:

a) A hulladék begyűjtése során a Hulladékkezelési közszolgáltató a hulladékot annak birtokosaitól - a szolgáltatási szerződésben rögzített helyen - átveszi a további kezelés érdekében.

b) A hulladékszállítást környezetkárosítást kizáró - az embert és élővilágot nem veszélyeztető - módon biztosítja.

c) A Hulladékkezelési Közszolgáltató a települési hulladékot a Hgt. előírásai szerint a Harkai úti lerakóhelyen kezeli, és folyamatosan végzi a terület rekultiválását. Megteszi a szükséges intézkedéseket a települési szilárd hulladék szervesanyag tartalmának - jogszabályban előírt ütemű - csökkentése érdekében.

d) A Hulladékkezelési Közszolgáltató - különös tekintettel a szelektíven gyűjtött hulladékokra - köteles a hulladék hasznosítását elvégezni, és az ebből származó bevételt a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokra fordítani.

e) A Hulladékkezelési Közszolgáltató köteles a Harkai úti hulladéklerakó telepet jogszerűen és szakszerűen üzemeltetni, munkanapokon minimum 7 óra időtartamban nyitva tartani.

(2) A Köztisztasági Közszolgáltató kötelezettsége a közterületi szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása, és átadása ártalmatlanításra.

A közszolgáltatás igénybevétele és rendje

6. § (1) A Hulladékkezelési Közszolgáltató és a tulajdonos között a közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a szolgáltatás biztosításával, illetve szerződés alapján jön létre. A szerződés egyes tartalmi elemeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Hulladékkezelési Közszolgáltató a tulajdonos számára történő teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja.

(3) A Hulladékkezelési Közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását kötelezően heti egy alkalommal végzi. Heti két alkalommal történik az elszállítás az 1. számú mellékletben felsorolt utcákból. Szerződés alapján lehetőség van a hulladék gyakoribb elszállítására is.

(4) A Hulladékkezelési Közszolgáltató az ürítésre átvett tartályt köteles sérülésmentesen kiüríteni és az átvétel helyére visszahelyezni. A tevékenység során gondatlanságból okozott kárt a Közszolgáltató köteles a tulajdonos részére megtéríteni.

(5) Az ürítés során közterületen keletkezett szennyezést a Hulladékkezelési Közszolgáltató köteles azonnal eltakarítani.

(6) Háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott területen rendszeresített tartályban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.

(7) A nem rendszeresen keletkező többlet hulladékot a közszolgáltató csak a tőle vásárolható emblémás műanyag zsákban szállítja el.

(8) A Hulladékkezelési Közszolgáltató a lakosság részére minden évben külön térítési díj nélkül - a hulladékszállítás díjába épített fedezet ellenében - biztosítja a kidobott karácsonyfák, valamint 3500 m3-nyi egyéb hulladék (lim-lom) szervezett és előre meghirdetett konténeres gyűjtését.

(9) A Hulladékkezelési Közszolgáltató a Harkai úti hulladéklerakó telepen hulladékudvart üzemeltet, ahol akkumulátor, autógumi, fáradtolaj és sütőolaj díjmentesen lerakható.

(10) * 

A közszolgáltatást igénybe vevő jogai és kötelezettségei

7. § (1) A közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa az ingatlanon keletkező települési hulladék elszállításáról - a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon, a 6. § (1) bekezdésére tekintettel - a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. Amennyiben az ingatlan használója vagy bérlője köt szerződést a hulladék elszállítására, úgy a kötelezettség elsődlegesen a használót, vagy a bérlőt terheli.

(2) Települési szilárd hulladékot tilos felhalmozni. A hulladék elszállíttatásáról a Hulladékkezelési Közszolgáltató által megadott szállítási napon kell gondoskodni oly módon, hogy a gyűjtőedényt a gyűjtő járművel megközelíthető, ürítésre alkalmas közterületre kell kihelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a gyalogos- és a gépjármű forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével.

(3) *  A közszolgáltatást igénybe vevő a települési szilárd hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató által meghatározott térfogatú és darabszámú, heti egyszeri ürítés esetén minimum 1 db 110 literes tartályt, heti kétszeri ürítés esetén minimum 1 db 60 literes tartályt köteles használni.

(4) A tartályok megfelelő mennyiségben történő beszerzéséről a tulajdonos köteles gondoskodni. Külön szerződés alapján - bérleti díj ellenében - azt a Hulladékkezelési Közszolgáltató biztosítja. A bérbe adott tartály karbantartását, felújítását és szükség szerint kicserélését a Hulladékkezelési Közszolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a szabványosított tartály rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(5) Amennyiben a szabványos hulladékgyűjtő edény a közszolgáltatást igénybe vevő tulajdona, a rendeltetésszerű használat során a hulladékgyűjtő edényben keletkezett károkért a tulajdonos köteles helyt állni, és azok tisztaságáról gondoskodni.

(6) A közszolgáltatást igénybe vevő kötelessége a kihelyezett tartályok fedettségét biztosítani, azok és környezetük rendszeres tisztításáról gondoskodni. Csak olyan műszaki állapotú tartályok használhatók, amelyekkel biztosítható a zavartalan, biztonságos, szóródás- és pormentes hulladékürítés a szállítójárműbe.

(7) Gyűjtőedény közterületen történő - hulladékgyűjtés idején túli - elhelyezése csak közterület-használati engedéllyel lehetséges, amely engedély kizárólag műszakilag indokolt esetben adható meg. Gyűjtőedény közterületen történő elhelyezése műszakilag indokolt, ha a gyűjtőedény érintett ingatlanon belüli elhelyezésének jogszabályi feltételei hiányoznak, illetve nem teremthetők meg.

(8) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles a kiürített edényt a szállítás napján az érintett ingatlanon belülre, illetve a közterület-használati engedélyben foglalt helyre visszahelyezni. Köteles az illetéktelenek hozzáférését megakadályozni zárt kukatároló, illetve közterületen engedéllyel történő tárolás esetén, zárható kuka, illetve konténerfedél alkalmazásával.

(9) A tartályba tilos mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes hulladékot vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, a begyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezése rongálódását idézheti elő, vagy az ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet.

(10) *  Ha a tartályba került hulladék nedves, összetömörödött vagy befagyott és összsúlya olyan mértékben meghaladja a tartály terhelhetőségét, hogy emiatt kiüríteni nem lehet, a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató az elszállítást megtagadhatja. A közszolgáltatást igénybe vevő köteles az ilyen okból visszamaradt hulladék elhelyezését saját költségén biztosítani, illetve a ki nem üríthető tartályt használhatóvá tenni. A tartályok mechanikai védelme érdekében a tartályban elhelyezhető háztartási hulladék maximális tömege:

- 60 literes tartály esetén: 15 kg
- 110 literes tartály esetén: 25 kg
- 120 literes tartály esetén: 25 kg
- 240 literes tartály esetén: 50 kg
- 1100 literes tartály esetén: 250 kg

(11) A tulajdonos, ha a szennyvízcsatornára még nem kötött rá, a keletkezett folyékony hulladékot - környezetszennyezést kizáró módon - zárt aknában köteles gyűjteni és szükség szerint - jogosítvánnyal rendelkező szolgáltatóval - üríttetni. Ennek igénybevételét a kötelezettnek kell 2 évre visszamenőlegesen igazolni.

(12) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles együttműködni a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésében. Köteles a képződő üveg és papír, valamint a veszélyes hulladékát (akkumulátor, elemek; gombelem) a Hulladékkezelési Közszolgáltató által kihelyezett szelektív gyűjtőkbe rakni.

(13) *  A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

(14) *  Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásával megbízott közszolgáltatót igénybe venni, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

A közszolgáltatás díjának megállapítása

8. § (1) *  A települési szilárd hulladékkezelés legmagasabb nettó díjait, valamint a lakosságra vonatkozó ürítési díj összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A szolgáltatási díj vetítési alapja a ténylegesen keletkező hulladékmennyiséggel arányos szabvány tartálytérfogat. A szolgáltatás díja a ténylegesen alkalmazott szabványos tartálytípusonként külön-külön kerül megállapításra a gyűjtés gyakoriságának figyelembevételével.

(3) *  A tulajdonosoknak olyan méretű és mennyiségű szabvány edényt kell biztosítaniuk, amelybe a keletkező hulladék megfelelő módon - lecsukott fedéllel - tárolható az ürítésig. Lakásonként, továbbá üzlet, iroda, vállalkozás, intézmény esetén a hulladékgyűjtő edény mérete heti egyszeri ürítés esetén legalább 110 liter, heti kétszeri ürítés esetén legalább 60 liter.

(4) A díjfizetés (szerződéskötés) történhet:

-lakásonként, üdülő egységenként, intézményenként továbbá gazdálkodó szervezetenként (egyéni vállalkozás, üzlet, iroda stb.) külön-külön a szükséges edényméret és a kötelező ürítési gyakoriság figyelembevételével, vagy

-képviselő által közösen társasház, illetve közös tulajdonú ingatlan esetén (a közösen használt szabvány edényzet, a minimális edénytérfogat és a kötelező ürítési gyakoriság figyelembevételével).

(5) Szerződéskötési kötelezettség elmulasztása esetén a Hulladékkezelési Közszolgáltató által becsült hulladékmennyiség, de lakásonként minimum 110 literes kuka után történik a díj megállapítása.

(6) A díjat a szolgáltató által megküldött számla alapján - a negyedévet követő hó 15-ig - utólag kell befizetni.

(7) * 

(8) *  A díjfizetési kötelezettség szünetel a lakás átmeneti (legalább: egy hónapos) üresedése esetén, amennyiben a tulajdonos a távollétet a várható időtartam megjelölésével előzetesen írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A közszolgáltató a bejelentést követően bármikor ellenőrizheti az ingatlant. Amennyiben az ellenőrzés során a közszolgáltató megbizonyosodik arról, hogy az ingatlan használatban van, úgy az adott időszakra eső közszolgáltatási díjat a tulajdonos köteles megfizetni a közszolgáltató részére.

(9) A tulajdonos díjfizetési kötelezettsége megszűnik az ingatlan eladása esetén, amennyiben a korábbi tulajdonos az ingatlaneladás tényét hitelt érdemlően a közszolgáltatónak írásban bejelenti.

Adatkezelés

9. § (1) A Hulladékkezelési Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) elkülönítetten, külön nyilvántartásban kezeli.

(2) A Hulladékkezelési Közszolgáltatónak a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) kell készítenie. A szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a szolgáltató által kezelhető személyes adatok körét;

b) a személyes adatok tárolásának időtartamát és módját;

c) a személyes adatok továbbításának eseteit;

d) a személyes adatok kezelésének jogcímét, amely lehet az érintett hozzájárulása vagy törvény által előírt adatkezelés;

e) a törvény által előírt adatkezelés esetén az adatkezelést elrendelő jogszabály pontos megnevezését;

f) a személyes adat kezelésének célját;

g) a szolgáltató belső adatvédelmi felelősének nevét, beosztását és elérhetőségét;

h) a szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját terhelő adatvédelmi és titoktartási kötelezettségét.

A rendelkezések betartásának ellenőrzése

10. § (1) E rendelettel összefüggő tevékenység végrehajtásának ellenőrzése Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjének feladata.

(2) *  A közösségi együttélés alapvető szabályainak minősülnek a 7. § (2), (3), (6), (7), (8), (13), (14) bekezdésében foglaltak.

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendelet 2004. szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2003. (II. 28.) önkormányzati rendelete és az azt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 54/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.

(2) Ez a rendelet a hulladékról szóló 75/442/EGK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Walter Dezső Dr. Galambos György
polgármester jegyző

1. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletéhez

Azon utcák névjegyzékéről, melyekből a Hulladékkezelési Közszolgáltató heti két alkalommal szállít hulladékot

Állomás utca Király Jenő u.
Árpád u. Kis János u.
Baross út Kisfaludy utca
Bünker János köz Kodály Zoltán tér
Csarnok utca Kolostor u.
Csengery utca Kőfaragó tér
Cseresznye sor Lackner Kristóf u.
Damjanich u. Lenkey u.
Deák tér Liszt Ferenc u.
Előkapu Magyar u.
Erdély u. Major köz
Erzsébet u. Makó u.
Építők útja Márcfalvi u.
Faraktár u. Mátyás király u.
Fegyvertár u. Mende Gusztáv u.
Fehér Dániel u. Móricz Zsigmond u.
Fő tér Nyéki u.
Frankenburg út Ógabona tér
Füredi sétány Orsolya tér
Gyár u. Ötvös u.
Gyóni Géza u. Paprét
Handler Nándor u. Pázmány Péter. u.
Határőr u. Petőfi tér
Hátsókapu Révai Miklós u.
Hátulsó u. Róth Gyula u.
Ibolya út Schármár Károly u.
II. Rákóczi Ferenc u. Soproni Horváth József u.
Iskola köz Szent György u.
Ív u. Széchenyi tér
IV. László király u. Színház u.
Jegenye sor Szög u.
Juharfa út Teleki Pál u.
Kaboldi u. Templom u.
Kazinczy Ferenc tér Tó u.
Vasvári Pál u. Torna u.
Várfal u. Tűzoltó köz
Várkerület Új utca
Városház u. Újteleki u.
Vásárcsarnok u. Úttörő u.
Zerge u.

2. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletéhez

A Hulladékkezelési Közszolgáltató és a tulajdonos közötti szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről

A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet címét és számát

- a szerződő felek - társasház esetén a közös képviselő, illetve a megbízott - adatait, (név, anyja neve, születési helye és a születés ideje) elérhetőségi címeit, telefonszámait

- a szerződés tárgyát

- a szerződés időbeni érvényességét

- a települési szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas és szükséges edény méretét, a benne tárolható maximális tömegű hulladék mértékét, az ürítés gyakoriságát, az átvétel helyét,

- a felmondási időt, mely nem lehet rövidebb 30 napnál. Felmondási ok lehet az ingatlan végleges és teljes körű megüresedése, lebontása, valamint a tulajdonos (használó) személyében történt változás. Az esetben, ha a megrendelő a tulajdonos változást jelen szerződés felmondásával nem jelenti be, és nem közli az új tulajdonos nevét a közszolgáltatás díját a bejelentés napjáig a régi tulajdonos viseli.

- a megrendelő - a közszolgáltatást igénybe vevő - főbb kötelezettségeit:

-A hulladéktároló edényzetbe háztartási hulladéknak nem minősülő, mérgező, robbanó folyékony anyagot, illetve veszélyes anyagot nem lehet elhelyezni.

-A hulladék gyűjtéshez olyan műszaki állapotú gyűjtőtartályt kell használni, melynek a szállító járműbe történő ürítése szóródás mentesen biztosítható .

-A gyűjtő tartályba hulladékot úgy kell behelyezni, hogy az a gépi ürítést ne akadályozza.

-Gondoskodni kell a hulladékgyűjtő edényzetnek a hulladékelszállítás napján a közterültre való ki- és visszahelyezéséről, valamint a közterületen tárolt edényzet környezetének tisztántartásáról.

-A kihelyezett tartály a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.

-Jelen szerződésben rögzített közszolgáltatásért Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletében meghatározott díjat köteles fizetni a Soproni és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. részére az általa utólag megküldött számlája alapján.

-A megrendelő kötelezi magát arra, hogy a számlában közölt fizetési határidőre a díj összegét kiegyenlíti. Tudomásul veszi, hogy a befizetés elmaradása esetén a tartozás adók módjára behajtható.

a közszolgáltató főbb kötelezettségeit:

-A közszolgáltatás folyamatos biztosítása.

-Az edényzet sérülésmentes visszahelyezése az átvételi pontra.

-Az ürítés során okozott közterületi szennyeződés azonnali megszüntetése.

-A járatok, szállítási napok változtatási joga megilleti a szolgáltatót, de erről a sajtón keresztül vagy a helyben szokásos módon értesíti megrendelőt.

-A közszolgáltató a szerződésben meghatározott (szerződött) mennyiségektől eltérő hulladék elszállítását külön díjazás, vagy emblémás zsák vásárlási lehetőségének biztosításával is vállalja.

-A lomtalanítási akciókról a sajtón keresztül értesíti a lakosságot.

-A közszolgáltatással kapcsolatos reklamációs helyet, telefonszámot és időszakot biztosít.

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletéhez * 

Nettó közszolgáltatási díjak
2012. január 1. és 2012. április 30. között

(Ár = Ft/egy db edény ürítése)

Edényméret Ár (Ft)
60 liter 198,79
110 liter 364,45
120 liter 397,58
240 liter 795,16
1100 liter 3644,50

A járaton kívüli plusz ürítések esetén a nettó közszolgáltatási díjak 10%-kal növelten kerülnek számlázásra.

Az 1 és 2 forintosok megszűnése után a számtani kerekítés szabályai szerint: 5, illetve 10 forintra kerekítve kell a számlákat kiállítani.

Nettó közszolgáltatási díjak
2012. május 1-jétől

(Ár = Ft/egy db edény ürítése)

Edényméret Ár (Ft)
60 liter 218,67
110 liter 400,89
120 liter 437,33
240 liter 874,67
1100 liter 4008,90

A járaton kívüli plusz ürítések esetén a nettó közszolgáltatási díjak 10%-kal növelten kerülnek számlázásra.

Az 1 és 2 forintosok megszűnése után a számtani kerekítés szabályai szerint: 5, illetve 10 forintra kerekítve kell a számlákat kiállítani.


  Vissza az oldal tetejére