Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Sopron, Délkeleti városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) *  A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város Délkeleti városrész néven nevezett, egyrészt északról és keletről a 84. számú országos főút, az Apácakert keleti és déli határvonala a 84. számú főút és a vasúti felüljáró keresztezéséig, valamint délről a vasúti pályatest a Győri úti vasúti felüljáró és Csengery utca a Kőszegi úti körforgalomig, nyugatról a Kőszegi út a Fapiac utca és Híd utca a 84. számú főúttal bezárólag, másrészt a vasúti felüljáró és 84. számú főút kereszteződésétől, északról vasúti pályatest és a tervezett M85 jelű gyorsforgalmi út nyomvonala, délről a 84. számú főút által lehatárolt területre terjed ki a 2387 hrsz.-ú ingatlan (Balfi út 144-146.), a 2457/1 hrsz.-ú és az 5368 hrsz.-ú ingatlanok kivételével. A terület pontos lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen (a továbbiakban: 1. sz. melléklet) területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni csak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet, valamint Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 155/2001. (III. 29.) határozata és a jelen önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően szabad.

(3) Jelen rendelet csak a mellékleteivel együtt érvényes.

1. sz. melléklet (Szabályozási Terv)

2. sz. melléklet (Településszerkezeti tervlap)

3. sz. melléklet (Régészeti lelőhelyek)

4. sz. melléklet (Védelem alá vont építmények és műalkotások jegyzéke)

5. sz. melléklet (Helyi védelem alá vont természeti értékek jegyzéke)

6. sz. melléklet (Győri úti területek telkenkénti szabályozása)

7. sz. melléklet (Út mintakeresztszelvények)

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Engedélyhez kötött építési munkák

2. § * 

Kétlépcsős építési engedélyezési eljárás

3. § * 

Településrendezési szabályozási elemek * 

4. § (1) A kötelező erejű szabályozási elemek a település egésze szempontjából legfontosabb elemek, amelyek megváltoztatásához a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása szükséges. A szabályozási terven (a továbbiakban: terv) kötelezőnek kell tekinteni:

a) a szabályozási vonalat és a szabályozási szélességet,

b) a kötelező építési vonalakat,

c) az előírt elő-, oldal- és hátsókertek méretét,

d) az övezeti besorolást és az övezeti jellemzőket,

e) a védőterületeket,

f) a kötelező megszüntetéseket.

(2) *  A terven szaggatott vonallal jelölt irányadó szabályozási vonalat, javasolt telekhatárokat, a javasolt megszüntetéseket és a javasolt egyéb szabályozási elemeket, mint például a telkek megosztásával, vagy összevonásával kialakuló építési helyeket és a hozzá tartozó építési vonalakat irányadónak kell tekinteni. Az irányadó szabályozási elemek a szabályozás lehetséges, városképi szempontból javasolt változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést - telekalakítást - igényel. Az ezektől való eltérés a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között a rendelet, illetve a terv módosítása nélkül engedélyezhető.

(3) A szabályozás egyes elemeit az építési hatósági engedélyezés szempontjából a következőképpen kell értelmezni:

a) Szabályozási vonal: A közterületet, illetve közforgalomnak kötelezően átadott magánterületet a magánterülettől elválasztó vonal.

b) Kötelező megszüntetés: Kötelező hatályú a megszüntető jel magánterület-közterület határán a közterület számára történő területátadások (utak számára történő lejegyzések) esetén.

c) Javasolt telekhatár: Az érintett tulajdonosok szándékától függő, nem kötelezően megvalósítandó, illetve a továbbtervezés során pontosítandó és azt követően kötelezővé váló szabályozási javaslat. A javasolt telekosztási rendtől eltérni csak akkor lehet, ha a telektömb valamennyi telke szabályos építési telekké alakítható.

d) Javasolt megszüntetés: Magánterületek közös határát megváltoztató, az érintett tulajdonosok szándékától függő, nem kötelezően megvalósítandó szabályozási javaslat.

e) Irányadó telekalakítás, irányadó építési hely: Az irányadó telekalakítás nem kötelező erejű, illetve attól el lehet térni a szabályozási és övezeti előírások betartása mellett. Az irányadó építési hely, az irányadó telekalakítással kialakult telekre vonatkozó, épületek és építmények elhelyezésének lehetőségét kijelölő telekrész. Az irányadó építési hely a telekalakítás függvényében módosulhat a tervben megadott, és az adott tömbre jellemző paraméterek alkalmazásával.

f) Övezeti határ: A terv szerinti övezeti besorolás kötelező érvényű, azonban az övezeti határok a tulajdonosi szándékoktól függő útkialakítások és telekalakítások függvényében kismértékben módosulhatnak, vagy el is maradhatnak. A tényleges övezeti határok a telekalakítással egy időben pontosítandók.

g) *  „K” kialakult:

- beépítettség: az érintett és szomszédos telektömbök beépített telkein jellemző beépítettséghez igazodó mértékű,

- építménymagasság: az érintett és szomszédos telektömbök beépített telkein jellemző építménymagasságokhoz igazodó mértékű,

- teleknagyság: a rendelet elfogadásának időpontjában érvényes nyilvántartási adatok szerinti telekméret, melynek a közterületek tervezett korrekciója miatti változása a beépíthetőséget nem érinti.

Belterületi határ

5. § (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a belterület határát - a 82/2004. (III. 24.) Kgy. határozattal módosított 155/2001. (III. 29.) Kgy. határozattal elfogadott településszerkezeti tervben (2. sz. melléklet) foglaltakkal összhangban - a szabályozási terv jelzi.

(2) A belterületbe vonás feltétele:

a) a kérelmezett ingatlan a településszerkezeti terv szerint, illetve a jelen rendelethez tartozó szabályozási terven belterületbe vonásra tervezett területen fekszik,

b) az önkormányzat egyetértő nyilatkozatának megadása, melynek során vizsgálni kell, hogy:

- az ingatlan a meglévő belterülethez csatlakozzon,

- a terület felhasználásának infrastrukturális feltételei biztosítva legyenek.

c) * 

Környezetalakítási, környezetvédelmi előírások

6. § (1) Talajvédelem, földvédelem:

a) A beépítésre nem szánt és közlekedési célra ki nem jelölt területeken az ingatlannal rendelkezni jogosultnak biztosítani kell a zöldfelületi borítottság erózióvédelemhez szükséges mértékét.

b) A létesítmények elhelyezésekor, illetve a kialakításakor a talaj felső 20 cm-es rétegét kell letermelni. A létesítés, illetve a kialakítás ideje alatt az építtetőnek gondoskodni kell a depóniák gyommentesen tartásáról, a talajszennyezés elkerüléséről. A létesítés, illetve a kialakítás befejeztével a termőföldet a lehetséges mértékig helyben kell felhasználni, a fennmaradó rész felhasználásáról humusz-gazdálkodási tervet kell készíteni. A termőréteg megmentéséről az MSZ 21476. számú szabvány szerint gondoskodni kell.

c) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen csak olyan tevékenység folytatható, illetve csak olyan új tevékenység működése engedélyezhető, amelynél szennyező (fertőző, mérgező) anyag - a szakhatóságok megítélése alapján - a talajt nem károsítja.

(2) Felszíni, felszín alatti vizek védelme:

a) * 

b) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen gépkocsi tárolót, gépek elhelyezésére szolgáló területet létesíteni, gépeket karbantartani csak vízzáró, burkolt felületen lehet.

c) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen új, gépkocsiforgalmat lebonyolító utat kialakítani, meglévő utat felújítani csak a talaj- és felszíni vizek fokozott védelme mellett lehet.

d) A b) és c) pontokban foglalt építmények esetében biztosítani kell a megfelelő felszíni vízelvezetést és gyűjtést, valamint az összegyűjtött vizek olajfogó műtárgyon való keresztülvezetését.

e) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen tilos a talaj kutakba a vízminőséget bármilyen módon veszélyeztető szennyező anyagot bevezetni, ilyen anyagot szikkasztani, illetőleg megfelelő tisztítás nélkül az élővizekbe juttatni.

f) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen új közműpótló műtárgyak (szikkasztó, szennyvízakna stb.) kialakítása nem engedélyezhető, kivéve a csapadékvíz összegyűjtésére szolgáló műtárgy, illetve a föld alá helyezett gáztartály.

g) A 10%-nál nagyobb lejtésű területeken az új beépítéseknél a tereprendezés során olyan terepet kell kialakítani, amely a felszíni vízelvezetést telken belül oldja meg. Szomszédos telekre lejtő terep esetében a telektulajdonosnak gondoskodni kell a csapadékvíz-elvezetés olyan megoldásáról, amely saját telkének csapadékvízével az érintett telkeken található értékeket nem veszélyezteti, értéküket nem csökkenti, használatukat nem korlátozza.

h) * 

i) A szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint a csapadékvíz elvezetés terveit előzetesen egyeztetni kell az illetékes osztrák vízügyi hatósággal is az 1959. évi 32. törvényerejű rendelet alapján.

(3) Levegőtisztaság védelem:

a) * 

b) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen csak olyan anyag helyezhető el, amely nem tartalmaz illékony és az egészségre ártalmas hatást, vagy bűzhatást kiváltó alkotóelemet, illetőleg csak olyan tevékenység engedhető meg, amelyeknél a fentiekben foglalt hatások nem állnak elő.

(4) * 

(5) Hulladékgazdálkodás:

a) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen belül, az arra kijelölt helyeken csak olyan jellegű hulladék tárolható, amely

- nem ellentétes a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásaival,

- nem okoz bűzhatást,

- felporzást,

- mérgezéssel járó diffúz légszennyezést,

- az anyagbemosódással talajszennyezést,

- látványával vizuális zavaró hatást.

b) Az a) pontban felsorolt folyamatok ellenőrzése az érintett szakhatóság feladata.

A zöldfelületek általános védelméről

7. § (1) *  A területen csak olyan tevékenységek engedélyezhetők, amelyek nem veszélyeztetik a természeti értékek (Szent István park, Meteorológiai Állomás kertje, Győri úti vadgesztenye sor, Erzsébet Kórház parkja, Balfi úti evangélikus temető előtti park) helyi védelem alá vont növényvilágának fennmaradását.

(2) *  Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen engedélyköteles építési munka esetén (építés, felújítás, bontás, használati-mód változtatás) a kötelezően előírt mértékű zöldfelületeket és a szilárd burkolat nélküli területeket kertszerűen kell kialakítani és fenntartani.

(3) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen engedélyköteles építési munka esetén (építés, felújítás, bontás, használati-mód változtatás) a kötelezően előírt mértékű zöldfelületeket és a szilárd burkolat nélküli területeket kertszerűen kell kialakítani és fenntartani.

Beültetési kötelezettség

8. § (1) *  Jelen rendelet hatálya alá tartozó terület telkeinek minden megkezdett 200 m2-e után egy tájhonos gyümölcs- vagy lombhullató fa telepítése kötelező. A faültetési kötelezettséget az építésügyi hatóság külön határozatban írja elő. Alkalmazható fajok: alma, körte, szilva, birs, meggy, dió, mandula, mogyoró, barack gyümölcsfák és hárs, szil, vérbükk lombhullató fák.

(2) A szabályozási tervben a közterületeken jelzett fasorok létesítését, ill. a meglévő fasorok pótlását a terület jellegzetes fafajaiból kell megvalósítani. Javasolt fafajok: tölgy, cser, hárs, juhar, berkenye, vadgesztenye.

Közművesítés, közműlétesítmények

9. § (1) *  Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a tervezett és a rekonstrukcióra kerülő közművezetékek építése a nagyfeszültségű (20 kV-nál nagyobb) távvezeték kivételével csak föld alatti vezetéssel engedélyezhető. Ettől eltérő megoldás csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár.

(2) A feleslegessé váló közművezetékeket és a műtárgyakat a szolgáltatónak el kell bontani.

(3) A tervezett új vízvezetékekre csak földfeletti tűzcsap szerelhető.

(4) Az ipari szennyvizeket a közcsatornákba csak megfelelő előtisztítás után szabad bevezetni. Az előtisztítást a keletkezés helyén, a telken belül kell megoldani. Amennyiben műszaki-gazdasági okok ezt a megoldást gátolják, úgy az illetékes szakhatóságokkal egyeztetve az előtisztítás telken kívül is megoldható.

(5) A teljes közműellátás keretében a meglevő szűk utcaszabályozási szélességek miatt a kedvezőbb területgazdálkodás és a rendezett utcakép érdekében a csapadékvíz elvezetésére zárt csapadékvíz-elvezető rendszert kell kiépíteni. A befogadó ezen a területen az Ikva patak lehet.

(6) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgyat kell elhelyezni. Az új koncentrált vízbevezetések létesítési engedély kötelesek.

(7) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kialakítani, hogy a felületen összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről összegyűlő csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető be a közcsatornába. „Zöld” parkoló létesítése tilos.

(8) A meglevő gázfogadók 10-10 m-es biztonsági övezete az érvényes előírások szerint biztosítandó. A nagynyomású gáz gerincvezeték védőtávolsága a vezeték tengelyétől merőlegesen mért 20-20 m. A nagyközép nyomású vezetékeknél a védőtávolság meglévő vezeték esetében 9-9 m, új vezeték létesítés esetén 5-5 m.

(9) A föld feletti villamos távvezetékek biztonsági övezetének teljes terjedelme a szélső áramvezetők közötti távolság és a szélső áramvezetőtől kifelé mérten feszültség-szintenként előírt védőtávolság összessége, a távvezeték tengelyétől mérten

- a 20 kV-os vezeték mentén a szélső vezetőtől kifelé 5,0 m,

- a 35 kV-os vezeték mentén a szélső vezetőtől kifelé 5,0 m,

- a 120 kV-os vezeték mentén a szélső vezetőtől kifelé 13,0 m.

(10) *  Az újonnan ellátandó utcákban, ahol 20 kV-os vezeték és kisfeszültségű vezeték is halad, a távközlési vezetéket földkábellel kell megoldani. Ettől eltérő megoldás csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár.

(11) *  Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen villamos energia ellátási (nagy-, közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási és távközlési) hálózatot építeni, meglevő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel lehet. Ettől eltérő megoldás csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár.

(12) Védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető és szakhatóságok hozzájárulása esetén engedélyezhető.

(13) A közművek elhelyezésénél a közművek kiépítőjének az utcák fásítási igényeit is figyelembe kell venni.

(14) A szabályozási terven nem geodéziai felmérés nyomán jelölt, de a szabályozást befolyásoló közművezeték nyomvonala - a földhivatali nyilvántartás alapján készült alaptérkép villamos távvezetékeinek kivételével - minden további tervkészítés, minden egyes építési engedély során nyomvonalfeltárással pontosítandó.

Régészeti védelem

10. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza, helyét a szabályozási terv jelöli.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területeken, lelőhelyeken a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint kell eljárni.

(3) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a 2001. évi LXIV. törvény alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen, amennyiben a feltárás korábban még nem történt meg, fel kell tárni.

(4) A szakmailag szükséges mértékű megfelelő feltárás, dokumentálás, elsődleges leletkonzerválás teljes és a leletelhelyezés rendkívüli költségeit a fejlesztések, beruházások költségeiből kell fedezni oly módon, hogy a tervezés során a teljes bekerülési költség legalább 9 ezrelékét kell erre a célra biztosítani. A leletmentés tényleges költségeiről a múzeum köteles elszámolni.

(5) Amennyiben jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a terepszint alatti munkavégzések során régészeti lelet kerül elő, azt haladéktalanul jelenteni szükséges a területileg illetékes múzeumnak.

Az épített és természeti értékek védelme

11. § (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a védelem alá vont építmények és műalkotások, valamint a helyi védelem alá vont növényegyedek és növény együttesek felsorolását a 4., illetve az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) * 

Gépjármű elhelyezés * 

11/A. § *  (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület lakó és vegyes besorolású övezeteinek telkein

a) önálló felszíni parkolóterület nem alakítható ki,

b) az OTÉK és jelen rendelet előírásai szerint számított kialakítandó minimális parkolóhelynél több parkolóhely nem alakítható ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó terület lakó és vegyes besorolású övezeteinek telkein

a) új épület építése,

b) meglévő épület új lakást eredményező bővítése, átalakítása és

c) meglévő épületben új lakást eredményező rendeltetésváltozás esetén

új lakásonként 2 db parkolóhelyet kell kialakítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti parkolóhelyeket teljes egészében az épület saját telkén kell kialakítani, kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat.

(4) Amennyiben a (2) bekezdés b), c) pontjában foglalt esetekben a telek fizikai adottságai miatt az új lakásokhoz kialakítandó parkolóhelyek elhelyezésére az épület saját telkén teljes egészében nincs lehetőség, a kialakítandó parkolóhelyek számának legfeljebb 10%-át közterület megváltással, közterületen lehet biztosítani.

(5) A (2) bekezdés szerinti parkolóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a parkoló állások gépjárművel egy másik parkoló állás igénybevétele nélkül megközelíthetőek legyenek.

III. FEJEZET

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS BEÉPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI

12. § A beépítésre szánt területek felhasználásuk szerint:

a) Lakóterületek:

- Nagyvárosias lakóterület (Ln)
- Kisvárosias lakóterület (Lk)
- Kertvárosias terület (Lke)

b) Vegyes terület:

- Településközpont vegyes terület (Vt)

c) Gazdasági terület:

- Gazdasági, kereskedelmi, terület (Gk)

d) Különleges terület:

- Különleges területek: (K)
Sportterület (Ksp)
Temető (Kt)
Kórház (Kk)

Nagyvárosias lakóterület

13. § (1) A nagyvárosias lakóterületre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 11. §-a tartalmazza.

(2) *  Az Ln-1 nagyvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Ln-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: nagyvárosias lakóterület: Ln-1
ahol az Ln-1 SZ 45 jelű övezetben
14 kialakult
a) Elhelyezhető funkció: OTÉK 11. § (2) bekezdés, valamint föld alatti mélygarázs
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség.
c) A telekalakítás lehetőségei: telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadonálló 45% 20
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy épület lehet Csak OTÉK 1. sz. mell. 54. a), c), d), e), g), m) OTÉK szerint
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
14 m Magastető lehet,
hajlásszög: min. 20, max. 45 fok
lapos és íves tetőfelületek alkalmazása lehetséges az összes tetőfelület max 40%-os arányában,
Cserépfedés
bitumenes zsindely
fémlemez fedések
természetes pala
lágyfedések
(lapostető)
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak zöld sövény-térelhatárolás lehetséges

Kisvárosias lakóterület

14. § (1) A kisvárosias lakóterületre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 12. §-a tartalmazza.

(2) Az Lk-1 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: Kisvárosias lakóterület: Lk-1
ahol az Lk-1 Z 40 jelű övezetben
7,5* kialakult
a) Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá csak OTÉK 12. § (2) bekezdés: 2, 5 pontja szerinti építmény
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 70% 40%, 20%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell. 54.
a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 m 0,00 m 6,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
7,5* Magastető lehet,
Hajlásszög: 35 fok min.,
max. 45 fok,
utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: -
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak a Híd utcai oldalon építhető a szükséges terep megfogási műtárgyak kivételével. A támfal-kerítéseket növényzettel kombináltan kell kialakítani.
*Az utcai homlokzatmagasság a szomszédos épületek átlag homlokzatmagasságától legfeljebb 60 cm-rel térhet el.

(3) Az Lk-2 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-2
ahol az Lk-2 Z, Ikr 40 jelű övezetben
7,5* kialakult
a) Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá csak OTÉK 12. §, kivéve üzemanyagtöltő állomás
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség.
c) A telekalakítás lehetőségei: telekhatár-rendezés, valamint az útlejegyzéssel érintett telkek meosztása engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú és ikres kialakult 40%, sarkon 70% 40/20
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK 1. sz. mell. 54. a), c), d),
e), f), g), h)
kialakult OTÉK szerint
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
7,5* Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés,
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: műemléki védelem alatt álló várfal
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m magas drótfonattal kiegészített zöld sövény és falazott kerítés építhető, valamint a szükséges terep megfogási műtárgyak (támfal-kerítéseket, növényzettel kombináltan lehet kialakítani) A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen. (pl. a kapuoszlopok kialakítása kővel burkolt felületű, a kapuk felülete pedig fával burkolt.)
*Az utcai homlokzatmagasság a szomszédos épületek átlag homlokzatmagasságától legfeljebb 60 cm-rel térhet el.

(4) Az Lk-3 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-3

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-3
ahol az Lk-3 Z* 50 jelű övezetben
7,5 kialakult
a) Elhelyezhető funkció: Lakóépület, továbbá OTÉK 12. § szerint, kivéve üzemanyagtöltő állomás
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség.
c) A telekalakítás lehetőségei: telekalakítás engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe
Legkisebb utcai homlokvonala
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú* 50%, sarkon kialakult 30
*Elvi építési engedély alapján
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell. 54.a), c), d), e), f), g), h)
0,00 0,00 0,00
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
max.: 7,5 m
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés,
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások:

(5) Az Lk-4 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-4

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-4
ahol az Lk-4 Z 40 jelű övezetben
5,5 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés, újraosztás engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakulthoz igazodó
Legkisebb utcai homlokvonala kialakulthoz igazodó
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 70% 40%, sarkon 10%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 0,00 0,00
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
(utcai H1+ utcai H2):
2 +/- 0,6 m
max.: 5,5 m
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 20, max. 45 fok
Utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m magas drótfonattal kiegészített zöld sövény- és falazott kerítés építhető, valamint a szükséges terep megfogási műtárgyak (támfal-kerítéseket, növényzettel kombináltan lehet kialakítani). A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen. (pl. a kapuoszlopok kialakítása kővel burkolt felületű, a kapuk felülete pedig fával burkolt.)

(6) Az Lk-5 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-5

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-5
ahol az Lk-5 Z 40 jelű övezetben
5,5 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 70% 40% sarkon 10%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz . mell. 54.
a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 0,00 6,00
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
(utcai H1+ utcai H2):
2 +/- 0,6 m
Max.: 5,5 m
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m, falazott lábazattal esetleg fa tömör kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(7) Az Lk-6 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-6

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-6
ahol az Lk-6 Z 40 jelű övezetben
6,0 330
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 330 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 12 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 70% 40%, sarkon 10%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 m 0,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
(utcai H1+ utcai H2):
2 +/- 0,6 m
max.: 6,0 m
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz: 2361, 2363,
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m falazott, esetleg fa tömör kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(8) Az Lk-7 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-7

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-7
ahol az Lk-7 Z 40 jelű övezetben
4,5-6,0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb négylakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 70% 40%,sarkon 10%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 m 0,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Kialakult min.: 4,5 m
max.: 6,0 m
kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés,
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m falazott, esetleg favázas áttört kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.
i) Különleges előírások: Utcai oldalon garázs nem létesíthető. Az utcai szárnyon „áthajtós” kapualj létesítése kötelező, melynek minimális belmagassága 3 m. Álló tetőablak nem létesíthető. Az oldalszárny gerince nem lehet magasabb az utcai gerincnél. A közterülethez közvetlenül csatlakozó lakóépület lakóhelyiség földszinti padlóvonala a csatlakozó járdától min. +0,60 m-rel feljebb helyezkedjen el.

(9) Az Lk-8 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-8

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-8
ahol az Lk-8 Z 40 jelű övezetben
7,5 800
a) *  Elhelyezhető funkció: Lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület, termelő kertészeti építmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség.
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatárrendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 800 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 16,0 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 70% 40%, 10%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f),g), h), m)
Szabályozási terv szerint 0,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
max.: 7,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m magas, drótfonattal kiegészített zöld sövény- esetleg fa rácsos kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(10) Az Lk-9 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-9

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-9
ahol az Lk-9 Z 40 jelű övezetben
6,0 900
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekmegosztás engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 900 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 12,0 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 70% 40%, sarkon 10%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 m 0,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
max.: 6,0 m
kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerincvonal
Cserépfedés
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m falazott, esetleg fa tömör kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(11) Az Lk-10 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-10

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-10
ahol az Lk-10 Z, Ikr 35 jelű övezetben
6,0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú, ikres 35%, sarkon 70% 40%, sarkon 10%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d), e), f), g), h)
0,00 m 3,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
max.: 6,0 m
kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerincvonal
Cserépfedés
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(12) Az Lk-11 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-11

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-11
ahol az Lk-11 Z 40 jelű övezetben
5,5 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 70% 40%, sarkon 10%
* A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet
Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
kialakult 0,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
max: 5,5 m
kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerincvonal
Cserépfedés
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz: 2444, 2445, 2446, 2447.
h) Régészeti lelőhely: hrsz: 2447,2411,2410,2409,2448/1,2448/2,2450/3,2450/4,2450/2,2451,2452,2453,2449
i) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m falazott, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(13) Az Lk-12 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-12

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-12
ahol az Lk-12 Ikr 30 jelű övezetben
kialakult kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség.
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekalakítás
A kialakítható telek Legkisebb területe 300m2
Legkisebb utcai homlokvonala 12m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
ikres 30% 50%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
kialakult 3,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
max.: 5,5 m
kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(14) Az Lk-13 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-13

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-13
ahol az Lk-13 Z, Ikr 35 jelű övezetben
6,0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség.
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekalakítás nem engedélyezhető, kivéve a 1596/64, 1596/66, 1596/67 sz. telkek megszüntetését
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú, ikres 35%, sarkon 70% 40%, sarkon 10%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
kialakult 3,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
max.: 6,0 m
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz:1560, 1591/1, 1597, 1598, 1604, 1615
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élő sövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(15) Az Lk-14 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-14

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-14
ahol az Lk-14 SZ 30 jelű övezetben
5, 0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség.
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 30% 50%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
5, 00 m 3,0 m
0,0 m
6,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 5,0 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely,
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élő sövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(16) Az Lk-15 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-15

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-15
ahol az Lk-15 Z 40 jelű övezetben
5,0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 70% 50%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
5,0 m - 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
max.: 5,0 m
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerincvonal
Cserépfedés
bitumenes zsindely,
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élő sövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(17) Az Lk-16 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-16

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-16
ahol az Lk-16 Ikr 40 jelű övezetben
kialakult kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
ikres 40% 50%
*A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet.
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 m 3,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerincvonal
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(18) Az Lk-17 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-17

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-17
ahol az Lk-17 Ikr, SZ 35 jelű övezetben
5,0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: telekhatárrendezés
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló, ikres 35%, sarkon 60% 40% sarkon 20%
*A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló és szabadonálló is lehet.
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
5,0 m, kialakult 3,0m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
max.: 5,0 m
kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(19) Az Lk-18 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-18

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: nagyvárosias lakóterület: Lk-18
ahol az Lk-18 Z (O) 40 jelű övezetben
5,0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: telekhatárrendezés, telekosztás szabályozási terv szerint
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú, oldalhatáron álló 40%, sarkon 70% 40%, sarkon 10%
*A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
kialakult 3,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult
max.: 5,0 m
szomszéd
(utcaiH1+utcai H2):
2 +/- 0,6
kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerincvonal
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(20) Az Lk-19 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-19

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-19
ahol az Lk-18 Ikr 40 jelű övezetben
5,5 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés, telekosztás a szabályozási terv szerint
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
ikres 40% 50%
*A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
kialakult 3,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 5,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület hrsz: 5512
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(21) Az Lk-20 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-20

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-20
ahol az Lk-20 Ikr 35 jelű övezetben
5,0 SZT
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekalakítás nem engedélyezhető, kivéve telekösszevonás: 5580/1,2,3,4,5, telekosztás: 5433/2,3 és 5419/1, szabályozási terv szerint.
A kialakítható telek Legkisebb területe 500 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 16,0 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
ikres 35% 50%
*A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 3,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 5,0 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos tetőgerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: Helyi védettségű épület hrsz: 5512
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(22) Az Lk-21 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-21

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-21
ahol az Lk-21 SZ 35 jelű övezetben
6,0 800
a) *  Elhelyezhető funkció: Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: szabályozási terv szerint
A kialakítható telek Legkisebb területe 800 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 20 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 35% 50%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
kialakult 3,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 6,0 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(23) Az Lk-22 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-22

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-22
ahol az Lk-22 Z 35 jelű övezetben
6,0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekösszevonás engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe
Legkisebb utcai homlokvonala
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 35% 50%
*A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,0 m 3,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 6,0 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz: 2490
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(24) Az Lk-23 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-23

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-23
ahol az Lk-23 Z 30 jelű övezetben
4,5 870
a) *  Elhelyezhető funkció: Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekalakítás engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 870 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 17,0 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 30% 50%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,0 m 0,0 m 16,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 4,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely
festett, patinázott
vagy cserépformájú
fémlemez fedések
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(25) Az Lk-24 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-24

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-24
ahol az Lk-24 SZ 40 jelű övezetben
K K
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe
Legkisebb utcai homlokvonala
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadonálló 40% 45%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
egy főfunkciót magába foglaló épület lehet
egy mellékfunkciójú épület
Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), h)
0,0 m 3,0 m 6,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 6,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(26) *  Az Lk-25 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-25

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-25
ahol az Lk-25 Z 40 jelű övezetben
12,5 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40% 30%
*A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,0 m 4,0 m 6,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
max: 12,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 20, max. 45 fok
lapos és íves tetőfelületek alkalmazása lehetséges az összes tetőfelület max. 40%-os arányában,
utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely
festett, patinázott,
vagy cserépformájú
fémlemez fedések
természetes pala,
és lágylemez fedés
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: műemlék 2496/18
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg faszerkezetű áttört kerítés építhető élősövény kombinációjával. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(27) Az Lk-26 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-26

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-26
ahol az Lk-26 Z 50 jelű övezetben
9,5 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatárrendezés
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 50%, sarkon 80% 20% / 10%
*A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
kialakult 4,0 m 6,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 9,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 20, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerincvonal
Cserépfedés
bitumenes zsindely
festett, patinázott,
vagy cserépformájú
fémlemez fedések
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület, hrsz: 5723, 5724, 5725, 5726.
h) Kerítésre vonatkozó előírások: csak a meglévő kerítések maradhatnak meg.

(28) Az Lk-27 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-27

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-27
ahol az Lk-27 Z 30 jelű övezetben
4,5 400
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: szabályozási terv szerint
A kialakítható telek Legkisebb területe 400 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 10 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 30% 50%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
5,0 m Szabályozási Terv szerint 6,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 4,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m magas drótfonattal kiegészített zöld sövénykerítés építhető a szükséges terep megfogási műtárgyak kivételével. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(29) Az Lk-28 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-28

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-28
ahol az Lk-28 Z 30 jelű övezetben
5,5 400
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 400 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 9 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 30% 50%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
5,0 m kialakult Szabályozási terv szerint 6,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 5,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz: 2406/1, 2405, 2404, 2403
Régészeti védettség: hrsz: 2406/1, 2406/2, 2407/1, 2407/2
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m magas drótfonattal kiegészített zöld sövénykerítés építhető a szükséges terep megfogási műtárgyak kivételével. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(30) Az Lk-29 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-29

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-29
ahol az Lk-29 Ikr 30 jelű övezetben
5,0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 480 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 12 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
ikres 30% 50%
* A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h), m)
5,0 m
kialakult
3,0 m
kialakult
6,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 5,0 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m magas drótfonattal kiegészített zöld sövénykerítés építhető a szükséges terep megfogási műtárgyak kivételével. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(31) Az Lk-30 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-30

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-30
ahol az Lk-30 Z 40 jelű övezetben
6,0 kialakult
a) *  Elhelyezhető funkció: Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 700 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 14 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja* Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40%, sarkon 60% 40%, sarkon 20%
*A kialakult állapot szerint oldalhatáron álló is lehet
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 m 0,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 6,0 m kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
12,0 m Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m falazott lábazatú, esetleg favázas áttört kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(32) Az Lk-31 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-31

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-31
ahol az Lk-31 Z 30 jelű övezetben
6,0 Szabályozási terv szerint
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb négylakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettek
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult 700 m2
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult 14 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 30%, sarkon 60% 50%, sarkon 20%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), g), h)
0,00 m 0,00 m
3,0 m
6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 6,0 m kialakult
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz: 5420.
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m falazott lábazatú, esetleg favázas áttört kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(33) Az Lk-32 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-32

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-32
ahol az Lk-32 Z 35 jelű övezetben
5,0 Szabályozási terv szerint
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult 400 m2
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult 10 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 35% 50%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), m)
10,0 m 0,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 5,0 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: A telkek hátsó kerítése, támfalkerítés védett műemlékek.
Érintett ingatlanok hrsz.: 1360/1, 1360/2, 1361, 1362, 1363, 1256-1259 hrsz.
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg favázas áttört kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(34) Az Lk-33 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-33

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-33
ahol az Lk-33 Z 40 és 70 jelű övezetben
6. sz. melléklet szerint Szabályozási terv szerint
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb négylakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület, üzemanyagtöltő, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés engedélyezhető 6. sz. melléklet szerint
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult 300 m2
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult 8 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 70% és 40%* 15%
*300-500 m2 telek esetén a beépítés max. 70% melléképület kizárásával, 500 m2- nél nagyobb telek esetén 40%.
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület lehet
**
Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
0,00 m 0,00 m 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
** **
utcával párhuzamos gerinc
** Cserépfedés
bitumenes zsindely
festett, patinázott,
vagy cserépformájú
fémlemez fedések
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: műemléki védettségű épület: hrsz: 2546, 2545/5, 2545/2
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg favázas áttört kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.
i) Az övezet ingatlanainak déli irányú közterületi kapcsolata miatt szükséges szervízút - zsákutca Győri úti kikötése érdekében.
** Az övezet építési telkeiről telkenkénti szabályozás készült a 6. sz. melléklet szerint.

(35) *  Az Lk-34 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-34 Kurucdombi iskola

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-34
ahol az Lk-34 kialakult 35 jelű övezetben
9,0 K
a) *  Elhelyezhető funkció: Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület, termelő kertészeti építmény, üzemanyagtöltő, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: telekhatár-rendezés és telekegyesítés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
kialakult 35% 40%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület lehet Csak OTÉK
1. melléklet
67. a), c)
kialakult kialakult 6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb építménymagasság Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető héjazata
9,0 m - - Cserépfedés bitumenes zsindely természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület, hrsz: 2454
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú kerítés építhető.
A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

(36) Az Lk-35 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lk-35

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-35
ahol az Lk-35 Szabályozási terv szerint 70 jelű övezetben
6,0 420 m2
a) *  Elhelyezhető funkció: Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 420 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 30 m és 12 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabályozási terv szerint 70% 10%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d), e), f)
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Max.: 6,0 m
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: -
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott lábazatú, esetleg favázas áttört kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.

Kertvárosias lakóterület

15. § (1) *  A kertvárosias lakóterületre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 13. § (2) Az Lke-1 kertvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Lke-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kertvárosias lakóterület: Lke-1
ahol az Lke-1 SZ 20 jelű övezetben
4,5 (5,5) 800
a) *  Elhelyezhető funkció: Legfeljebb kétlakásos lakóépület továbbá csak a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás telekhatár-rendezés engedélyezhető az akusztikai védőfal megléte után.
A kialakítható telek Legkisebb területe 800 m2 1500 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 14 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadonálló 20% 60%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet* Csak OTÉK
1. sz. mell. 54. a), c), d), e), f), g), h), m)
5,0 3,0 m 10,0 m
*A terület telkein a főépületen kívül önállóan az építési helyen belül elhelyezhető földalatti szgk. tároló három oldalról és felülről földdel és zöldfelülettel fedetten, az utcafronttól elforduló kialakítással.
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
5,5 m 10%-ot meghaladó tereplejtés esetében
4,5 m a 10% tereplejtést meg nem haladó esetekben
Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 35, max. 45 fok
Lapos és íves tetőfelületek alkalmazása
Lehetséges az összes tetőfelület max. 40%-os arányában
8,0 m
ill. meglévő
cserépfedés
festett, patinázott
fémlemez fedések
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák:
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m magas drótfonattal kiegészített zöld sövény- kerítés építhető a szükséges terep megfogási műtárgyak (támfal-kerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani) kivételével. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen. (pl. a kapuoszlopok kialakítása kővel burkolt felületű, vagy fa szerkezetű, a kapuk felülete pedig fával burkolt.)
i) * 

Településközpont vegyes terület

16. § (1) A településközpont vegyes területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 16. §-a tartalmazza.

(2) A fentieken kívül az övezetben az alábbi előírások betartása szükséges: az intézmények üzemelése, funkcióváltása, illetve használati módjának megváltoztatása csak a lakosság ellátását szolgáló más használati módra engedélyezhető és csak olyan lehet, amely a környező lakások használatát nem zavarja.

(3) *  Építési övezetének előírásai az alábbiak: tervi jelük: Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4, Vt-5

(4) A Vt-1 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza: tervi jele: Vt-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: Településközpont vegyes terület: Vt-1
ahol a Vt-1 SZ 40 jelű övezetben
7,5 1500
a) Elhelyezhető funkció: az OTÉK 16. §
(2) bekezdés: 1., 2., 3., 4., 5., 6. pontja,
(3) bekezdés 1. pontja szerinti építmények
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség.
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 1500 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 16 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadonálló 40% 20%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell. 54. a), c), d), e), f), g), h), m), n)
5,0 4,0 m 6,0 m
f) *  Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
7,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 20, max. 45 fok
Lapos és íves tetőfelületek alkalmazása
Lehetséges az összes tetőfelület max. 40%-os arányában,
Cserépfedés
Bitumenes zsindely
természetes pala
lágyfedések
(lapostető)
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: -
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m áttört, falazott, esetleg favázas áttört kerítés építhető. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen.
i) * 

(5) A Vt-2 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza: tervi jele: Vt-2 Szociális Otthon és kápolna

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: Településközpont vegyes terület: Vt-2
ahol a Vt-2 Szabályozási terv szerint 50 jelű övezetben
7,5 K
a) Elhelyezhető funkció: meglévő szociális otthon
OTÉK 16. §
(2) bekezdés: 5. pontja szerinti építmények
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe meglévő, kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabályozási terv szerint 50%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet* Csak OTÉK
1. sz. mell. 54. a), c), d), g)
0,0 m 12,0 m 6,0 m
f) *  Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
7,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög: min. 20, max. 45 fok
Lapos és íves tetőfelületek alkalmazása
Lehetséges az összes tetőfelület max. 40%-os arányában,
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: műemléki védettségű épület hrsz: 2360 kápolna és szoc. otthon
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak a meglévő kerítés tartható meg.
i) * 

(6) A Vt-3 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza: tervi jele: Vt-3 Szent István Templom

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: Településközpont vegyes terület: Vt-3
ahol a Vt-3 Szabályozási terv szerint K jelű övezetben
K K
a) Elhelyezhető funkció: meglévő templom
OTÉK 16. §
(2) bekezdés: 5. pontja szerinti építmény
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe meglévő, kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabályozási terv szerint kialakult kialakult
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell. 54. a), c), d), n)
- - -
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
kialakult kialakult
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: 2496/2 Szent István templom
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen kerítés nem építhető.

(7) A Vt-4 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza: tervi jele: Vt-4 szélmalomkaszárnya

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: Településközpont vegyes terület: Vt-4
ahol a Vt-4 Szabályozási terv szerint 100 jelű övezetben
K K
a) Elhelyezhető funkció: meglévő szélmalomépület
OTÉK 16. §
(2) bekezdés: 3., 4., 5. pontja szerinti építmények
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekhatár-rendezés nem engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe meglévő, kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabályozási terv szerint 100% -
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d), m)
- - -
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: műemléki védettségű épület hrsz: 2455/2, 2456,
2457/4,5,6,7,8,
Érintett ingatlanok hrsz: 2440, 2441, 2627/1, 2457/1, 2467-76, 2492/1, 2430-38, 2455/1, 2, 3, 2455/23

(8) A Vt-5 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza: tervi jele: Vt-5

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: Településközpont vegyes terület: Vt-5
ahol a Vt-5 Z 35 jelű övezetben
4,5 - 6,0 K
a) Elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §
(2) bekezdés: 1., 2., 3., 4., 5. pontjai szerinti építmények
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe meglévő, kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 35% kialakult
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
0,0 m 0,0 m 6,00
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
Kialakult
(4,5-6,0)
Kialakult
Magastetős lehet
Hajlásszög 35-45 fok
Utcával párhuzamos gerinc
Cserépfedés
Bitumenes zsindely
természetes pala
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: -
h) Kerítésre vonatkozó előírások:

Kereskedelmi szolgáltató terület

17. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 19. §-a tartalmazza.

(2) * 

(3) A Gk jelű kereskedelmi szolgáltató terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezésére szolgál.

(4) A Gk-1 kereskedelmi szolgáltató terület építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Gk-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kereskedelmi szolgáltató terület: Gk-1
ahol a Gk-1 SZ 45 jelű övezetben
10,5 3000
a) *  Elhelyezhető funkció: Mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - egyéb közösségi szórakoztató épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 3000 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 40 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadonálló 45% 25%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d), n)
50,0 m 6,0 m 10,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
10,5 m - - -
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: Régészeti lelőhely, szabályozási terven lehatárolt területen
h) Kerítésre vonatkozó előírások: -
i) * 
j) Az övezet építési vonalán minimum 25,0 m homlokzati épülethossznak meg kell jelennie.
k) *  Szabadtéri raktározás nem folytatható, kivéve a késztermékek rendezett, kereskedelmi célú raktározásait és bemutatását.

(5) A Gk-2 kereskedelmi szolgáltató terület építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jelük: Gk-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kereskedelmi szolgáltató terület: Gk-2
ahol a Gk-2 SZ 45 jelű övezetben
10,5 4000
a) *  Elhelyezhető funkció: Mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület (kivéve élelmiszeripari termékek raktározása, termelése és kereskedelme), igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - egyéb közösségi szórakoztató épület.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 4000 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 40 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadonálló 45% 25%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d), n)
50,0 m 6,0 m 10,0 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
10,5 m - - -
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: -
h) Kerítésre vonatkozó előírások: -
i) * 
j) Az övezet építési vonalán minimum 25,0 m homlokzati épülethossznak meg kell jelennie.
k) *  Szabadtéri raktározás nem folytatható, kivéve a késztermékek rendezett, kereskedelmi célú raktározásait és bemutatását.

(6) *  Gk vf övezet

Az övezetben épület nem építhető. Az övezetben háromszintes, erdőszerű növénytelepítést kell létrehozni.

Különleges terület

18. § (1) A különleges területek általános előírásait az OTÉK 24. §-a tartalmazza.

(2) A különleges területek céljuk és használatuk szerint az alábbiak:

a) Egyéb különleges intézményi terület (temető) Kt
b) Nagykiterjedésű, sportolási célú területek Ksp
c) Egészségügyi területek (kórház Kk
d) Szélmalom meteorológiai állomás Kszm

Egyéb különleges intézményi terület

19. § (1) Az egyéb különleges intézményi terület felhasználása szerint: tervi jele: Kt/Temető

Olyan intézményterület, amelyet a temetési funkció figyelembe vétele mellett alapvetően zöldfelületi jelleggel kell kialakítani és fenntartani.

(2) A működő temetőt kerítéssel kell körülvenni. A temető bővítése esetén az új kerítés szakaszokat a meglévő kerítés szakaszok, és a műszakilag szükséges támfal kerítések kivételével 2,0 m magas áttört, falazott vázas, fémrács mezővel kombináltan kell kialakítani. A kerítésszakaszokat növényzettel lehet kombinálni.

(3) A működő temető körül a lakó és kereskedelmi szolgáltató terület felé 50 m-es védőtávolság biztosítandó, vagy tömör falazott megoldás mellett a védőtávolság szakhatósági állásfoglalás alapján csökkenthető.

Kialakult beépítés, továbbá a temető tartalék területe mellett kialakítható új beépítési területek esetén a védőtávolságot a meglévő lakótelkek szélétől a temető irányába kell biztosítani, temetési korlátozással, amely azt jelenti, hogy védőtávolságon belül csak urnás temetés, ill. a már meglévő sírboltba történő temetés engedélyezhető.

(4) A távlati tartalék temetőterületek a temetőbővítés realizálása esetén is fenntartandók.

(5) *  A temető területén csak a temető funkciójához tartozó épület helyezhető el maximum 3% beépítés erejével.

(6) * 

(7) A temető területén meglévő védett épületek a következők:

a) műemléki védettségű épület:

- evangélikus temető Lenk-mauzóleum,

- evangélikus temető barokk kapuja.

b) helyi védelem alá vont épületek:

- evangélikus temető gyászszertartási kápolnája és oldalépületei,

- evangélikus temető Forster Gusztáv családi síremléke,

- evangélikus temető Gottfried síremlék.

Nagykiterjedésű sportolási célú terület

20. § A nagykiterjedésű sportolási célú területek övezeti előírásait a következő táblázat tartalmazza: tervi jele: Ksp-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes terület: Ksp-1
ahol a Ksp-1 SZ 35 jelű övezetben
15 10 000*
a) Elhelyezhető funkció: Rekreációs és sporttevékenységet kiszolgáló épületek alapvetően sportcélú, de kereskedelmi kulturális és promóciós célra használható, nagy befogadóképességű csarnok a sport funkcióval kapcsolatos szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás épületei, valamint OTÉK 24. § (3) bekezdés 5. pontjai szerinti építmények.
Az övezet periferiális területein vizuálisan izolált hulladékudvar is kijelölhető.
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekegyesítés, telekmegosztás telekhatár-rendezés engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 10 000 m2*
Legkisebb utcai homlokvonala 50 m
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadonálló 35% 40%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), m)
20,0 m 20,0 m 20,0m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
15,0 m nincs megkötés nincs megkötés nincs megkötés
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: -
h) Kerítésre vonatkozó előírások:
* Kivéve hulladékudvar

Egészségügyi célú területek (Kórház)

21. § Egészségügyi területek (kórház) építési övezetének előírásai az alábbi táblázat tartalmazza: tervi jele: Kk-1 kórház (Erzsébet kórház)

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes terület: Kk kórház
ahol a Kk-1 kórház SZ 30 jelű övezetben
15,0 1500
a) Elhelyezhető funkció: OTÉK 24. § (3) bekezdés 4. pontjai szerinti építmények, továbbá mentőállomás, szociális foglalkoztató és a gyógyászati- egészségügyi alapfunkcióhoz kapcsolódó speciális lakófunkció épületei
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: Telekmegosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 1500 m2 a mentőállomás részére
Legkisebb utcai homlokvonala 25 m a mentőállomás részére
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadonálló 30% 40%
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több épület Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
kialakult,
6,0 m
Kialakult
6,0 m
kialakult,
6,00 m
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
7,5 m - - -
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület I. belgyógyászati épület, II. ambulancia IV. régi szemészet-gyerekosztály
h) Kerítésre vonatkozó előírások:
i) * 

Szélmalom meteorológiai állomás különleges terület

22. § A Szélmalom meteorológiai állomás különleges területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza: tervi jele: Kszm (meteorológiai állomás)

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes terület: Kszm
ahol az Kszm SZ 10 jelű övezetben
4,5 szabályozási terv szerint
a) Elhelyezhető funkció: Rekreációs épület kisléptékű vendéglátással 50 főig és OTÉK 24. § (2) bekezdés 4., 6. pontja szerinti építmények
b) *  A használatbavétel feltétele: Teljes közművesítettség
c) A telekalakítás lehetőségei: szabályozási terv szerint
A kialakítható telek Legkisebb területe Szabályozási terv szerint
Legkisebb utcai homlokvonala Szabályozási terv szerint
d) Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadonálló 10% kialakult
e) A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főfunkciót magába foglaló épület lehet Csak OTÉK
1. sz. mell.
54. a), c), d),
e), f), h), m), n)
5,0 m 3,0 m 6,00
f) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető
héjazata
4,5 m nincs megkötés nincs megkötés nincs megkötés
g) Az övezetben található védettségi kategóriák: - helyi védettségű épület és tájképi park 5627/3, 5628
Régészeti lelőhely: hrsz 5627/3
h) Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,8 m magas drótfonattal kiegészített zöld sövény-kerítés építhető a szükséges terepmegfogási műtárgyak (támfal-kerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani) kivételével. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen. (Pl. kővel burkolt kapuoszlopok, fa szerkezetű kapuk.)

IV. FEJEZET

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS BEÉPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI

23. § A beépítésre nem szánt területek használatuk szerint:

(1) Közlekedési és közműterületek:

- Közút területek KÖu
- Közműterületek

(2) Zöldterületek: Z

- Közpark Zkp
- Sportterület Zsp

(3) Erdőterületek: E

- Védőerdő Ev
- Egészségügyi szociális Ee

(4) Egyéb területek:

- Vízgazdálkodási terület V

Közlekedési és közműterületek

24. § (1) Az országos közlekedési ellátást biztosító közterületek - közlekedési övezet - és az egyes építési övezetekben a közlekedés céljára szolgáló közutak területét, azok szabályozási szélességeit a szabályozási terv tünteti fel.

(2) A közlekedési területen belül a műtárgyakat, a közvilágítást, a közterületi építményeket és a növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést, az utak láthatóságát ne akadályozzák.

(3) * 

(4) Forgalmi utak beépítésénél és új gyűjtő utak létesítésnél helyet kell biztosítani az utat kísérő újonnan telepített fasorok számára az út mindkét oldalán.

(5) * 

(6) A terv területén a meglevő és tervezett közutakat az alábbi funkcióval és szabályozási szélességgel kell kialakítani.

(7) A közúti közlekedési területen az alábbi övezetek alakítandók ki:

a) KÖu-1 övezet (B.V. típusú utak),

b) KÖu-2 övezet (B.VI. típusú utak),

c) KÖu-3 övezet (gyalogutak).

(8) A közúti közlekedési területek mintakeresztszelvényeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A KÖu-1 közlekedési terület övezet előírásai a következők:

a) Az övezetbe olyan mellékutcák tartoznak, melyek a terület egészét tekintve gyűjtőút funkciót látnak el, keresztmetszeti elrendezésükben a járműközlekedésre igénybe vehető úttestre és a tőle kiemelt szegéllyel elválasztott gyalogos járdára oszlanak.

b) A KÖu-1 övezetben közterületi parkoló csak várakozósáv építésével helyezhető el (útburkolat építése során tisztázandó).

c) Az övezetben a gyalogos és kerékpáros forgalmat az útkereszteződésekben kijelölt átkelőhelyeken kell átvezetni.

d) Az övezetben az útburkolatok kiépítése, cseréje, felújítása során a szegéllyel párhuzamos fasor telepítendő, a meglévő fasor megtartandó.

(10) A KÖu-2 közlekedési terület övezet előírásai a következők:

a) Az övezetbe mellékutcák tartoznak, keresztmetszeti elrendezésükben a járműközlekedésre igénybe vehető úttestre és a tőle kiemelt szegéllyel elválasztott gyalogos járdára oszlanak.

b) Az övezetben közterületi parkoló csak a gyalogossáv rovására helyezhető el (útburkolat építése során tisztázandó).

(11) A KÖu-3 közlekedési terület övezet előírásai a következők: az övezetbe gyalogutak tartoznak, amelyek keresztmetszeti kialakításukban nem teszik lehetővé a gépjármű-közlekedést.

(12) A közműterület övezeti előírásai a következők: az övezetbe a közművek és a hírközlés épületei helyezhetők el, szükséges esetben külön telekalakítással.

Zöldterületek (közpark területek)

25. § (1) A zöldterületek általános előírásait az OTÉK 27. §-a tartalmazza.

(2) * 

(3) Az övezetben építési engedély csak jelen rendelet 3. § (1) bekezdése alapján adható.

(4) A közpark területek övezeteinek előírásai az alábbiak:

a) Tervi jele: Zkp

Az övezetben elhelyezhető építmények: az OTÉK 27. § (4) bekezdésének a) és c) pontjai figyelembe vételével (sétaút, kerékpárút, tornapálya, gyermekjátszótér, pihenőhely, a terület fenntartásához szükséges épületek).

b) *  Tervi jele: Zsp

- Az övezetben elhelyezhető építmények: az OTÉK 27. § (4) bekezdésének a) és c) pontjai figyelembe vételével sétaút, kerékpárút, tornapálya, gyermekjátszótér, pihenőhely, sportpályák (csak füvesített, vagy salakos lehet), a terület és a sportpályák fenntartásához, és üzemeltetéséhez szükséges épületek (vendéglátó épület). Az övezet periferiális területein vizuálisan izolált hulladékudvar is kijelölhető.

- Az övezet beépítési paraméterei:

- Minimális telekméret: 10 000 m2 (kivéve hulladékudvar)
- Építménymagasság: 4,5 m
- Maximális beépíthetőség: 2,0%
- A területen régészeti lelőhelyek vannak. hrsz: 5627/2
- Csak telekhatár-rendezés engedélyezhető.

Erdőterületek

26. § (1) Az erdőterületek általános előírásait az OTÉK 28. §-a tartalmazza.

(2) Erdőterület a terven Ev tervi jellel jelölt, meglévő és telepítendő védő erdőterületek, melyekben épület nem helyezhető el, kivéve az OTÉK 32. §-a szerinti építményeket. Az M-9 gyorsforgalmi út melletti védőerdő kialakítása csak az út pontos geodéziai ismeretében, erdészeti tervek alapján történhet.

(3) A terv területén Ee tervi jellel egészségügyi- szociális rendeltetésű erdőterületek. A területen a rendeltetésszerű használatot biztosító erdei építmények helyezhetők el.

Egyéb terület, vízgazdálkodási terület

27. § (1) Az egyéb terület általános előírásait az OTÉK 30. §-a tartalmazza.

(2) Egyéb terület a tervezési területen áthaladó Ikva patak vízgazdálkodásával összefüggő medre és partja. Tervi jele: V

(3) A területen csak vízkárelhárítási építmények helyezhetők el.

V. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK ELŐÍRÁSAI

28. § A terv területével összefüggő településrendezési feladatok megvalósítását az Étv. 17-30. § szerinti általános szabályokon túlmenően az alábbi helyi előírások biztosítják.

Telekalakítás, helyi közút céljára történő lejegyzés

29. § (1) A jelen rendelet által meghatározott telekalakítások csak az egyes telkek kiszolgálásához szükséges utak megléte, vagy egyidejű kialakítása esetén engedélyezhetők.

Amennyiben a telek területe a helyi közút számára történő lejegyzés előtt kielégítette a szabályozási terv beépíthetőségre vonatkozó feltételeit, a lejegyzés után azonban a telek önmagában már nem minősülne beépíthetőnek, úgy a megmaradó telekterület az övezet által előírt paraméterekkel beépíthető marad. Ez a feltétel csak abban az esetben érvényesül, amennyiben a lejegyzés mértéke nem haladja meg a telek eredeti területének 20%- át.

(2) A telekalakításokhoz szükséges közterületek és utak kialakítása az Étv. 27. § (3) bekezdése szerint történhet.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

30. § (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A belterületbe vonással és a művelés alóli kivonással ütemezetten igénybe vehető fejlesztési területeket a tényleges igénybevételt megelőző átmeneti időszakban a földtörvény vonatkozó előírásai szerint, a jelenlegi használati módjukban megfelelően kell művelni, hasznosítani.

Walter Dezső dr. Galambos György
polgármester jegyző

1. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

3. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek jegyzéke

1. Híd utca-Kőrősi Cs. S. utca sarok (lelőhely)
hrsz: 1452/6, 1452/11
Középkori mészraktár
2. Ikva patak-Kurucdombsori terület (lelőhely)
hrsz: 2360, 2390, 2389, 2406/1, 2406/2, 2407/1, 2407/2, 2408, 2447, 2448/1, 2448/2, 2449, 2450/2, 2450/3, 2450/4, 2451, 2452, 2453
Római- és középkori leletek
Mészégető kemence
Kerítés
Herkules oltár
3. Kurucdombi sportpálya környéke
hrsz: 5627/2, 5627/3
Iparrégészet, mészégető kemence 18-19. sz.
4. Potzmann dűlő, vasúti nyomvonalon, vasúti őrház körül
hrsz: 0360/5-0360/17, 0363/121, 0363/10, 0363/130-191
Római kori villa
Késő bronzkori telep, temető

4. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Védelem alá vont építmények és műalkotások jegyzéke

1. Védett műemlékek

1. Balfi u. 80. Kápolna és szociális otthon, egykori szegényház hrsz: 2360
2. Evangélikus temető:
Lenk - mauzóleum
hrsz: 3219/2
3. Rozália u. 3. Szélmalom hrsz: 2457/5,7,8 és 2455/6
4. Győri u. 2. hrsz: 2545/5 és /2
5. Kőfaragó tér 9. hrsz: 2496/18

2. Helyi védelem alá vont építmények és műalkotások jegyzéke

1. Evangélikus temető kapuja,
(barokk) gyászszertartási kápolna és oldalépületei
hrsz: 3219/1
2. Evangélikus temető
Gottfried sírhely
hrsz: 3219/1
3. Evangélikus temető
Forster Gusztáv és családja sírhely
hrsz: 3219/1
4. Szecessziós vb. épület a kórház területén,
Győri u. 15.
I. sz. belgyógyászati épület
II. sz. ambulancia
IV. sz. volt szemészet és gyerekosztály
hrsz: 5729
5. Győri úti lakóépületek:
Győri út 5. hrsz: 5723
Győri út 7. hrsz: 5724
Győri út 9. hrsz: 5725
Győri út 11. hrsz: 5726
6. Szent István Templom hrsz: 2496/2
7. Szent István iskola hrsz: 2454
8. Dániel Ágoston szélmalma (volt meteorológiai állomás) hrsz: 5628
9. Balfi úti házak:
Balfi u. 82. hrsz: 2361
Balfi u. 84. hrsz: 2363
Balfi u. 91. hrsz: 1615
Balfi u. 95. hrsz: 1604
Balfi u. 99. hrsz: 1698
Balfi u. 101. hrsz: 1697
Balfi u. 103. hrsz: 1695/1
Balfi u. 105. hrsz: 1660
10. Lehár Ferenc utcai házak:
Lehár Ferenc u. 3. hrsz: 2406/1
Lehár Ferenc u. 5 hrsz: 2405
Lehár Ferenc u. 7 hrsz: 2404
Lehár Ferenc u. 9 hrsz: 2403
Lehár Ferenc u. hrsz: 5420
11. Bercsényi utca:
Kőkereszt, kőalapzaton
hrsz: 5433/3
12. Vak Bottyán u. hrsz: 5512
13. Mikes kelemen u. hrsz: 2490

5. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Helyi védelem alá vont természeti értékek jegyzéke

1. Szent István park hrsz: 2496/6
2. Meteorológiai állomás kertje hrsz: 5628
3. Győri úti vadgesztenye sor
4. Erzsébet kórház parkja hrsz: 5729/2
5. Balfi úti evangélikus temető előtti park hrsz: 2319/1

6. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Győri úti területek telkenkénti szabályozása

1. Helyrajzi szám: 2545/5
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz+1
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 8,5 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
2. Helyrajzi szám: 2545/6
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz+1+t
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 8,0 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
3. Helyrajzi szám: 2545/2
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fsz+1+t
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 8,2 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
4. Helyrajzi szám: 2544
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 6,3 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
5. Helyrajzi szám: 2540
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz+t
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 6,5 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
6. Helyrajzi szám: 2539/1
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fszt+1+t
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 8,0 m
a Győri úti homlokzati épületen, a benzinkút kialakult
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
7. Helyrajzi szám: 2539/2
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fsz+1 és fszt+1+t
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 8,9 m és 7,0 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
8. Helyrajzi szám: 2539/4
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz+1, a régi áthajtóban kialakult
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 8,5 m, a régi áthajtóban kialakult
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
9. Helyrajzi szám: 2537
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz+1, Csengery utcai oldalon: fsz
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 7,5 m, Csengery utcai oldalon: 5,0 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
10. Helyrajzi szám: 2536
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz+1, Csengery utcai oldalon: fszt
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 8,5 m, Csengery utcai oldalon: 6,0 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
11. Helyrajzi szám: 2534
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fszt+t, Csengery utcai oldalon: fszt
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 5,5 m, Csengery utcai oldalon: 6,0 m és 3,5 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
12. Helyrajzi szám: 2533
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz, Csengery utcai oldalon: fszt
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 6,5 m, Csengery utcai oldalon: 3,6 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
13. Helyrajzi szám: 2532
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fsz+1+t, Csengery utcai oldalon: fszt
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 7,0 m, Csengery utcai oldalon: 3,5 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
14. Helyrajzi szám: 2531/1, 2531/2
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fsz+1+t, Csengery utcai oldalon: p+fszt
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 7,2 m, Csengery utcai oldalon: 6,0 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
15. Helyrajzi szám: 2530
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fszt+1+t, Csengery utcai oldalon: p+fszt
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 7,0 m, Csengery utcai oldalon: 6,0 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
16. Helyrajzi szám: 2529
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz, Csengery utcai oldalon: fszt
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 5,5 m, Csengery utcai oldalon 6,0 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
17. Helyrajzi szám: 2528
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz, Csengery utcai oldalon: fszt
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 5,7 m, Csengery utcai oldalon 6,0 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
18. Helyrajzi szám: 2527 oldalhatáron álló
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fsz+t
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 6,5 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
19. Helyrajzi szám: 2526
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fszt+t
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 6,5 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
20. Helyrajzi szám: 2523, 2524, 2525 összevonva, kialakult
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fszt+t, kialakult
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 7,5 m, kialakult
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
21. Helyrajzi szám: 2545/4
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fszt+1, kialakult
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 7,7 m, kialakult
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
22. Helyrajzi szám: 2545/7
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fszt, kialakult
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): kialakult
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
23. Helyrajzi szám: 2546
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: p+fszt, kialakult
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 6,3 m, kialakult
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
24. Helyrajzi szám: 2547
Funkció: jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Szintszám: fszt+1+t
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 7,5 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
25. Helyrajzi szám: patak fölötti szabályozási terület telekalakítás után
Funkció: szolgáltatás, kereskedelem
Szintszám: fszt+t
Beépítési százalék (max.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint
Építménymagasság (max.): 6,5 m
Zöldterület (min.): jelen rendelet 14. § (34) bekezdése szerint

7. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2005. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére