Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja: * 

I. fejezet

Általános és értelmező rendelkezések

1. § A rendelet célja azon helyi szabályok megalkotása, amelyek a közterületek közhasználati rendeltetésének biztosítása mellett szabályozzák a rendeltetéstől eltérő célú használatot is.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló - az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott - területre, valamint az egyéb olyan területre, amely szerződéssel - önkormányzati tulajdon esetén közgyűlési határozattal - közhasználat céljára került átadásra (a továbbiakban együtt: közterület),

b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, aki, illetve amely önkormányzati közterületet használ.

(2) *  A rendelet hatálya nem terjed ki a kijelölt vásár- és piacterületekre (vásárcsarnok), valamint a fizető parkoló-rendszerrel érintett közterület-használatra - parkolás célú igénybevétel esetén.

(3) Közútkezelői hozzájárulások kiadásakor a vonatkozó jogszabályok előírásain túl, jelen rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott földrészlet közhasználatra szolgáló része, beleértve a közutakat (és a fölötte lévő légteret a beépítés magasságáig)

2. közút: a gyalogosok és járművek közlekedésére szolgáló közterület

3. járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elhatárolt - része

4. közterület rendeltetésszerű használata: a közterület funkciójának megfelelő célú, bárki által történő használata

5. a közterület rendeltetéstől eltérő használata: a 4. pont alá nem eső használat

6. köztéri tárgy különösen: szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertészeti műtárgy, geodéziai jel, utcabútor, KRESZ-, utcanév-, házszám- és emléktábla, virágtartó, utcai hulladékgyűjtő

7. *  rendezvény: külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás, tüntetés, műsoros est

8. üzlet: szilárd térelemekkel körülhatárolt, a talajjal egybeépített vagy a talajhoz rögzített tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó nagy- és kiskereskedelmi értékesítő hely

9. vendéglátás: ételek, italok készítése és eladása fogyasztóknak, felhasználóknak, viszonteladóknak, továbbá a vendéglátással összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység

10. *  kiemelt terület:

- a belvárosban, a Várkerület - Ógabona tér - Petőfi tér - Széchenyi tér - Várkerület által határolt terület, ezen utcák mindkét oldala és a csatlakozó utcákba benyúlóan 20 m,

- az Árpád u. mindkét oldala,

- a Lőverek területéből a

Kőfejtő út - Récényi út - Belterületi határvonal (Ciklámen út) - Ojtozi fasor - Harkai út - Keresztúri út - Lővér krt. - Mikoviny u. - Honvéd u. - Panoráma út - Deákkúti út - Lőver krt. - Hársfa sor - Ibolya út - Zerge u. - Nádormagaslati erdő déli határvonala által határolt terület

11. hirdetés: valamely tény, körülmény közzététele reklámnak nem minősülő falragasz, szórólap, valamint választási hirdetmény és kampányanyag formájában

12. építési munkaterület: építkezés céljára ideiglenesen átadott, kerítéssel elhatárolt közterület

13. * 

14. * 

15. középület: állami, önkormányzati intézményi, önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak közfunkciót ellátó intézményei

16. közintézmény: állami vagy önkormányzati feladatot ellátó költségvetési szerv vagy közhasznú társaság.

17. *  mozgatható megállító tábla: a Tktv. 11/F. § 3. pontja szerinti gazdasági reklámot nem tartalmazó berendezés, amely legfeljebb 1 m2 nagyságú lehet tartószerkezettel együtt, és nincs a földbe, burkolatba, furatba, épített talapzatba, stb. rögzítve.

18. *  homlokzat: az építmény közterülettel érintkező falának legnagyobb méretű, azonos síkban lévő felülete (kiugró, beugró részek, és nyílászárók nélkül).

19. *  zöldterület: Minden olyan felület, amelyet döntő mértékben növényzet borít, függetlenül attól, hogy a település melyik funkcionális területi egységén (ipari-, lakó-, közlekedési terület stb.) belül helyezkedik el. A járda és úttest közötti területet a növényzet minőségétől függetlenül zöldfelületnek kell tekinteni.

4. § (1) A közterületet rendeltetésszerűen - a díjfizetésre kijelölt várakozóhelyek kivételével - bárki térítésmentesen használhatja, rendeltetéstől eltérő célra e rendeletben foglaltak szerint lehet igénybe venni.

(2) *  A közterületet rendeltetéstől eltérően használni a közút kivételével bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás alapján, közút esetében közútkezelői hozzájárulással, közművek és tartozékaik esetében pedig a Ptk. szerinti használati jog alapítással lehet. Rövid ideig (legfeljebb: 30 napig) tartó igénybevétel esetén a bérleti szerződés díjfizetést is tartalmazó tulajdonosi hozzájárulással kiváltható.

(3) A bérleti szerződés, a tulajdonosi hozzájárulás és a közútkezelői hozzájárulás nem mentesíti az igénybevevőt a tevékenység folytatásához, létesítmény, berendezés, építmény, szerkezet elhelyezéséhez, üzemben tartásához szükséges hatósági és egyéb engedélyek/hozzájárulások beszerzése alól, melyek meglétének vizsgálata nem képezi jelen rendelet alapján folytatott eljárás tárgyát.

(4) Ha a közterület igénybevétele építési munka végzésével kapcsolatos (állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezés) a közterület-használatot a munka kivitelezője, a megbízója (lebonyolítója) és a megvalósítandó létesítmény tulajdonosa is kérheti. A kérelemben a tulajdonosnak, a megbízónak (bonyolítónak) vagy a kivitelezőnek is szerepelni kell. Mindezek egyetemlegesen felelnek az eredeti állapot visszaállításáért.

(5) A közterület eltérő használat nagyságának meghatározásánál az alábbiakat kell figyelembe venni: * 

a) * 

b) *  árubemutatás esetén:

- közterületen az igénybe vett közterület/közút nagysága az eltérő használat nagysága

- falon, rácson stb. történő árubemutatásnál a közterületre/közútra eső vetület nagysága adja a közterület/közút eltérő használatának a nagyságát

c) szórólapok esetében a közterület használat mértékét a szórólapok darabszáma adja. A szórólap maximális mérete A/4 formátumú lehet.

d) egyéb esetben a létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét kell figyelembe venni.

e) *  épület falára történő vetítésnél a közterület eltérő használatának a nagyságát a közterület tényleges igénybevétele (pl. vetítő, nézők elhelyezése stb.), valamint a vetített kép nagysága adja.

(6) Közterület/közút eltérő használata szerződéssel/hozzájárulással határozott időre, határozatlan időre vagy visszavonásig adható.

(7) A közterület/közút eltérő használata megszűntethető, amennyiben ezt a területfejlesztési, várospolitikai koncepció megkívánja vagy a tulajdonos bármi okból ellenvetéssel él.

II. fejezet

Bérleti szerződés

5. § *  (1) Közterület bérbeadás útján történő hasznosításakor a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket a polgármester gyakorolja (a továbbiakban: bérbeadó).

(2) Bérbeadó a szerződéskötésre irányuló ajánlatot e rendeletben foglaltak teljesítésének vállalása esetén fogadhatja el.

(3) Az (1) bekezdés alatti bérleti szerződés építmény, berendezés elhelyezésekor legfeljebb ezek fenntarthatóságáig köthető meg.

Bérleti szerződés megkötésére irányuló ajánlat

6. § (1) A bérleti szerződés létrejöttét ajánlat benyújtásával kell kezdeményeznie annak, aki a közterületet rendeltetéstől eltérő célra használni kívánja.

(2) *  Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) Ajánlattevő adatait:

- cég esetén: név, székhely, kötelezettségvállaló neve, cégjegyzék száma, adószáma, KSH száma, telefonszáma

- egyéni vállalkozó esetén: név, székhely/cím, születési adatok, anyja neve, adószáma, vállalkozó igazolvány száma, telefonszáma

- magánszemély esetén: neve, címe, születési adatai, anyja neve, telefonszáma, személyigazolvány száma

b) a közterület/közút eltérő használatának a célját

c) az igénybevétel kezdetének és befejezésének időpontját

d) a használat helyét, módját, nagyságát és a megjelenésének pontos meghatározását (helyszínrajz vázlaton a kívánt használat megjelölésével, pl. fotó, fotómontázs, makett stb.)

e) egyéb, e rendeletben meghatározott, valamint a bérbeadó által kért, az elbíráláshoz szükséges adatot.

(3) A bérbeadó 30 napon belül köteles nyilatkozni az igényelt közterület bérelhetőségével kapcsolatban. Amennyiben más szerv állásfoglalása is szükséges, ennek benyújtására az ajánlattevőt 8 napon belül felhívja.

(4) Az ajánlat benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

A bérleti szerződés megkötésének/közútkezelői hozzájárulás kiadásának feltételei

7. § (1) A bérleti szerződés akkor köthető meg, a közútkezelői hozzájárulás akkor adható ki, ha a kérelmező vállalja:

a) a bérleti/használati díj megfizetését a rendeleti változásoknak megfelelően, és

b) a bérleti jogviszony/közútkezelői hozzájárulás megszűnésekor az eredeti állapot helyreállítását, a közterület tisztán történő átadását, az átadást követő 3 éven belül keletkezett - a használatból vagy a hibás helyreállításból eredő - süllyedés vagy más hiba saját költségen történő kijavítását, és

c) jelen rendelet 10. §-ában foglaltakat.

(2) Bérbeadó/közútkezelő kikötheti a bérleti szerződésben/hozzájárulásban, hogy a bérlő/használó a közterületen milyen anyagú, színű és formájú tárgyat helyezhet el, az elhelyezés feltételeit, módját is előírhatja.

A bérleti szerződés megszűnése

8. § (1) A bérleti szerződés megszűnésére, felmondására a Ptk. bérletre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A határozatlan idejű bérleti szerződés megszüntetésekor az igénybe nem vett időre megfizetett bérleti díjat vissza kell fizetni a (3) bekezdésben foglalt eredeti állapot helyreállítását követő 30 napon belül.

(3) A bérleti szerződés azonnali hatállyal felmondható a díj fizetésének elmulasztása, az érvényes hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások hiánya, a közterületen elhelyezett dolog karbantartásának hiánya, az igénybe vett terület szerződéstől eltérő használata, a terület rendeltetésének, a vonatkozó jogszabály bérleti szerződést érintő megváltozása, valamint a tulajdonos ellenvetése esetén.

Kizárólagos parkolóhely-bérleti szerződés üzletek esetében * 

8/A. § *  (1) Az a gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, aki fizető parkolási rendszeren kívüli, működő üzlethelyisége előtt, közterületen kizárólagos parkolóhelyet kíván létesíteni, azt a közterület tulajdonosánál igényelheti. Az erre a célra létrejövő, egyben közútkezelői hozzájárulást is jelentő bérleti szerződés legkésőbb az igénylés évének végéig szól; a következő évre vonatkozóan új kérelem benyújtása szükséges.

(2) A parkolóhely kizárólagos használatának adott évre szóló bérleti díja 118 110 Ft + áfa, melynek mértéke rövidebb időszakra arányosítva nem csökkenthető.

(3) A parkolóhely kizárólagos használatának feltételei:

a) az igénylő csak a díj befizetését követően jogosult a parkolóhely kizárólagos használatára,

b) a kizárólagos parkolóhely csak parkolási célra használható, kizárólag az igénylő ügyfelei számára,

c) a kizárólagosan használt parkolóhely parkolásgátlóval nem lezárható,

d) a kizárólagos parkolóhely megváltója köteles a „Megállni tilos, kivéve (engedélyes neve)” jelzés felfestéséről gondoskodni.

(4) A bérleti szerződéstől eltérő igénybevétel esetén a 13. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.

III. fejezet

Díjmentesen történő közterület-használat

9. § (1) Tulajdonosi/közútkezelői hozzájárulással, díjmentesen folytatható közterület használat:

a) *  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése terhére, az önkormányzat intézménye által lebonyolított, vagy az önkormányzat támogatásával megvalósuló rendezvény, építési munka vagy bárminemű egyéb közterület-használat,

b) *  a közterület/közút fölé benyúló, az építési szabályoknak megfelelő cégér, üzletenként 1 db cégfelirat (üzlet neve) és a homlokzattól mért 10 cm-en túl a közterület/közút fölé nem benyúló cégtábla elhelyezése,

c) *  a közterület/közút fölé benyúló - az építési szabályoknak megfelelő - építményrész, szerkezeti elem, üzlethomlokzat (portál), védőtető, előtető, erkély, üzleti ernyőszerkezet, előlépcső, lépcső, ajtó-, ablakrács, korlát, a falra kihajtva rögzített nyílószárny stb. elhelyezése; valamint a közterület/közút fölé nyúló árnyékoló berendezés, amennyiben az árnyékoló berendezés reklámot nem tartalmaz,

d) az érintett közterület rendeltetéséhez, fenntartásához szükséges használat,

e) a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű berendezés elhelyezése,

f) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett lévő közművek fenntartása, hibaelhárítása érdekében végzett munka, fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők, tűzoltóság, vízügyi szolgálat feladatának ellátása, köztisztasággal, környezetvédelemmel összefüggő tevékenység, közművek működéséhez szükséges közérdekű létesítmények, tárgyak elhelyezése,

g) parkterület, közcélú parkoló és gépkocsi behajtó létesítése,

h) *  szemétgyűjtő-edény gyűjtés idején túli, közterületen történő tárolása - különös méltánylást érdemlő eset kivételével - akkor engedélyezhető, ha a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan a szemétgyűjtő edény tárolására műszakilag nem megfelelő. Műszakilag megfelelő állapot: kapu alatt, folyosón, bejárati ajtó mögött, udvaron, lépcső előtt, mögött, garázsban, stb., amennyiben a szemétgyűjtő-edény mellett legalább 0,9 m-es sáv biztosítja a mindennapi közlekedést. Hulladékgyűjtő-edény tárolására alkalmas létesítmény építése közterületen a főépítésszel egyeztetett módon (hely, kiviteli terv) történhet.

i) tömegközlekedéssel kapcsolatos várakozóhely elhelyezése,

j) nyilvános illemhely elhelyezése (állandó, illetve mobil jellegű),

k) a fák és a zöldterületek védelmét szolgáló berendezés elhelyezése, ha az hirdetési (reklám) célt nem szolgál,

l) köztéri tárgy elhelyezése,

m) *  jótékonysági célú rendezvény, ünnepség,

n) *  homlokzat felújítás 30 naptári napot meg nem haladó időszaka, öt évente,

o) *  hírközlési létesítmény, végberendezés, valamint a közművek elhelyezése, kivéve a kivitelezési munkák végzésének időtartama alatti közterület-használat,

p) *  tetőfelújítás 30 naptári napot meg nem haladó időszaka, ötévente.

(2) Az (1) bekezdés alatti területhasználathoz a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ha a közterület-használat közutat érint, a közút kezelője az (1) bekezdés figyelembevételével adhat ki közútkezelői hozzájárulást. A használat ennek birtokában - az ebben foglalt feltételekkel - kezdhető meg, illetve folytatható. Amennyiben a használat valamely hatósági engedélyhez kötött építmény, létesítmény elhelyezése céljára szükséges vagy más hatósági eljárás a tulajdonos nyilatkozatát írja elő, a tulajdonosi hozzájárulásban foglaltak szerint vehető igénybe a közterület.

(3) Nem kell a tulajdonos/kezelő hozzájárulása:

a) a hiba-elhárítási, fenntartási, köztisztasági, környezetvédelmi munka végzéséhez, ha az nem jár a közterület felbontásával, elkerítésével;

b) a fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők, tűzoltóság, vízügyi szolgálat feladat-ellátásának mértékéig terjedő területhasználathoz, ha az nem jár a közterület felbontásával;

c) a közvetlen életveszély elhárításához, ha az nem jár a közterület felbontásával, elkerítésével;

d) tüzelő, egyéb ömlesztett anyag, bútor, háztartási felszerelés, konténer 24 óra időtartamot meg nem haladó tárolásához, illetve a terület költözés vagy lomtalanítás célú igénybevételéhez;

e) a szemétgyűjtés idejére kihelyezett gyűjtőedény elhelyezéséhez,

f) építőanyag, építéshez szükséges eszköz, szerkezet, bontásból származó anyag 48 óránál rövidebb időtartamú tárolásához.

(4) *  Ha az azonnali beavatkozást igénylő - közterület-bontással nem járó - hibaelhárítás, javítás a közterület elkerítésével, lezárásával jár, a tulajdonos/kezelő hozzájárulását haladéktalanul be kell szerezni, a rendkívüli igénybevevőnek az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedést azonnal meg kell tennie.

Az esemény bekövetkezésétől számított 3 hónap eltelte után - amennyiben a hibaelhárítás, javítás, helyreállítás, stb. nem történik meg vagy az igénybevétel befejezése után a közterület nem szabadul fel - a közterület-használat díját az igénybevétel megkezdésének időpontjáig visszamenőleg az igénybevevőnek meg kell fizetnie.

(5) A tulajdonos/kezelő hozzájárulásához kötött közterület-használatot kérelem benyújtásával kell kezdeményezni a 6. § és a 10. § figyelembevételével.

(6) *  A játszóterek használati rendjét jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

A közterület használat helyi feltételei

10. § (1) a) Az eltérő használat a közterület rendeltetésszerű biztonságos használatát nem akadályozhatja, szórólap a közúti jelzőlámpánál, a gyalogos átkelőnél, illetve az úttesten a piros lámpánál nem terjeszthető.

Reklámtáblát tartó ember, ill. „szendvicsember” a piros lámpánál a gyalogosátkelőn megállva reklámtevékenységet nem folytathat.

b) A kérelmezőnek, lebonyolítónak, (rész)tulajdonosnak, vagy a kivitelezőnek nem lehet közterület-bérleti/használati díj, helyi adó tartozása, és közterületet szerződés, illetve tulajdonosi-, közútkezelői hozzájárulás nélkül nem használhat. A kérelem benyújtása előtti 5 évben közterület-használati díjhátralék törlésére - a közterület használati díj be nem fizetése miatt - nem kerülhet sor.

Az adótartozás nem vizsgálat tárgya az 5. § (2) bekezdése szerint megkötésre kerülő közterület bérleti szerződések esetén.

c) Az egyéb terület közhasználatra történő átadására vonatkozó szerződés vagy közgyűlési határozat a rendeltetéstől eltérő célú használatot nem zárhatja ki.

d) Az engedélyezett közterület használat másra át nem ruházható.

e) A kérelmezőnek - szükség esetén - az építési munka végzésének időtartamára a közterület felől - a városképi követelményeket kielégítő - kerítés, a gyalogos forgalom biztonsága érdekében védőtetővel ellátott átjáró létesítését vállalnia kell.

f) A használat során elhelyezendő tárgyak anyagának, formájának összhangban kell lenni a környezetben lévő létesítmények anyagával, formájával.

g) *  A Várkerület-Ógabona tér-Petőfi tér-Széchenyi tér által határolt „belváros” területén csak az üzlettel rendelkezők, az üzletükkel érintkezően árusíthatják saját termékeiket az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján, a szilveszteri cikkek, a vendéglátó teraszok és a szervezett rendezvények kivételével.

h) *  A Fő tér használati előírását és a Várkerület rendezvények idejére vonatkozó használati előírását és a területi lehatárolásokat jelen rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza.

(2) Kiemelt területen árubemutatás céljára közterület csak az ingatlan homlokzatával érintkezően üzletenként legfeljebb 1 m2 alapterülettel és legfeljebb 2 m2 megjelenési felülettel vehető igénybe. Amennyiben az igénybevételre az előbbiek szerint nincsen mód, az árubemutatás a homlokzat szélességében más helyen is történhet. Árnyékoló szerkezet árubemutatásra nem használható fel.

(3) *  Üzletenként 1 db mozgatható megállító tábla helyezhető el, csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt. Földszinti utcafronttal nem rendelkező üzletek esetén épületenként (bejáratonként, udvaronként) az épület bejárata mellé legfeljebb 1 db mozgatható megállító tábla helyezhető el.

(4) *  Árut bemutatni csak az üzlet nyitvatartási ideje alatt lehet a közterületen, az érintett üzlet előtt, melyet záráskor a közterületről el kell távolítani.

(5) *  a) *  Közterület fölé 1,00 m-ig benyúló tetőszerkezet (ereszcsatornával együtt), valamint közterületre/közútra 0,08 m-ig benyúló lépcső építésének építéshatósági eljárásához tulajdonosi hozzájárulás nem szükséges.

b) *  Az OTÉK 35. § (8) bekezdésben, - a (9) bekezdés b) pontjában és a 40. §-ban foglaltak figyelembevételén túl - a közterület alatti és fölötti épület, erkély, stb. építésre, illetve az utca szélességének csökkentésével járó új épületrész kialakításához - kivéve az a) pontban részletezett esetekben - engedély/hozzájárulás csak városképi indokkal a főépítész véleménye alapján adható.

Az e pontban foglalt esetekben a közterület használatáért egyszeri megváltási díjat kell fizetni, melynek összege 3 vagy több oldalról falszerkezettel határolt épületrész esetén 300 000 Ft/m2 szintenként, egyéb esetben (pl. nyitott erkély) 150 000 Ft/m2 szintenként.

c) *  Közterületre/közútra 0,08 m-en túlnyúló lépcső, rámpa kialakításához nem adható engedély/hozzájárulás.

(6) *  A közterületet kerekes sporteszközzel (gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel, BMX-kerékpárral stb.-vel) használni csak közlekedési célra, a közterületet rendeltetésszerűen használók akadályozása nélkül lehet. Ezen eszközökkel a közterületben, vagy annak létesítményeiben kárt okozni, azok állagát veszélyeztetni tilos.

11. § (1) *  A közterület-használati díj megállapításánál az 1. melléklet díjtételeit kell alkalmazni, kivéve a pályázati úton bérbe/használatba adott közterületeknél, ahol az ajánlatban szereplő ár az irányadó. Nem kell díjat fizetni e rendelet 9. §-ában meghatározott célú (pályázaton kívüli) igénybevétel esetén. Várospolitikai érdekből a polgármester a díjfizetés mértékét megváltoztathatja vagy részletfizetést engedélyezhet.

(2) *  A közterület-használati díj megállapításánál a töredék négyzetmétert 1 m2 alatt teljes m2-ként, a továbbiakban pedig a kerekítés szabályai szerint, - a töredék napot egész napként kell figyelembe venni. Nem közút esetén a közterülethez legközelebb eső közút besorolása szerinti díjat kell alkalmazni.

(3) Bérbeadó/engedélyező és a bérlő/használó megállapodhatnak a közterület rendeltetésszerű használatát javító felújítási, rekonstrukciós munka, bérlő/használó részéről történő elvégzésében.

A megállapodásban szereplő munkák költsége beszámítható bérlő/használó által fizetendő közterület bérleti/használati díjába.

(4) A bérleti/használati díjat egy éven belüli igénybevétel esetén egy összegben előre, egy évnél hosszabb igénybevétel esetén évente, de legalább egy évre előre egy összegben kell megfizetni.

A közútkezelői hozzájárulás megszűnése

12. § A közútkezelői hozzájárulás (közterület-használati engedély) azonnal hatályát veszti, ha a közútkezelői hozzájárulás kiadása megtagadható lenne, valamint:

a) a díj fizetésének elmulasztásakor,

b) érvényes hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások hiányában,

c) a közterületen elhelyezett dolog karbantartásának hiányában,

d) az igénybevett terület engedélytől eltérő felhasználásakor,

e) a terület rendeltetésének megváltozásakor,

f) a közlekedési viszonyok megváltoztatásakor,

g) a 4. § (7) bekezdése esetén,

h) visszavonásig került kiadásra,

i) a vonatkozó jogszabályok bérleti szerződés/közútkezelői hozzájárulást érintő megváltozása esetén,

j) *  a közterület tulajdonosa ellenvetéssel él.

V. fejezet

Vegyes rendelkezések

A szerződés- és hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő használat jogkövetkezményei

13. § (1) *  Közútkezelői hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő használat, meghatározott időtartam lejárta, illetve egyéb okból történő megszűnése utáni használat esetén a jogosulatlan használó felhívásra köteles a használatot azonnal megszüntetni és a közút eredeti állapotát saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani a megadott határidőn belül.

(2) *  a) Tulajdonosi hozzájárulás vagy bérleti szerződés nélküli, valamint a hozzájárulásban/szerződésben foglaltaktól eltérő használat, hozzájárulás/szerződés lejárta, illetve a hozzájárulás/szerződés egyéb okból történő megszűnése utáni használat esetén a jogosulatlan használó felhívásra köteles a közterület használatot azonnal megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén helyreállítani - minden kártalanítási igény nélkül - a megadott határidőn belül.

b) *  Amennyiben a felhívásra a jogosulatlan használó a közterület használatot a megadott időn belül nem szünteti meg, a tulajdonos vagy megbízottja (pl.: kezelő) a közterületen elhelyezett dolgokat a jogosulatlan használó költségére és veszélyére eltávolíthatja és az okozott kár megtérítésére kötelezheti.

(3) *  Az eltávolított dolgok őrzésére a Ptk. megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(4) A jogosulatlan használó csak az eltávolítás és tárolás költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat.

(5) Ha az eltávolított dolog tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, írásban értesíteni kell a tárolás helyéről és határidő megjelölésével fel kell szólítani a dolgok elszállítására. Amennyiben a közterületen elhelyezett dolog tulajdonosa ismeretlen, az eljárásban a Ptk. rendelkezései az irányadók.

(6) Ha a felszólítás eredménytelen maradt, a dolog, értékesítésre kerülhet. Az értékesítés eredménytelenségekor a bérbeadó/kezelő a megsemmisítést is elrendelheti.

14. § (1) *  A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően forgalomból kivont, illetve lejárt műszaki engedélyes gépjármű, valamint az olyan jármű, amely állapotánál fogva a közúti közlekedésben nem tud részt venni, 30 napot meghaladó időtartamban közterületen nem tárolható. A fenti rendelkezések megszegésével tárolt járművet a közterület-felügyelet és a közút kezelője - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja.

(2) 3,5 tonnát meghaladó, megengedett legnagyobb össztömegű jármű közterületen nem tárolható, erre bérleti szerződés nem köthető és közútkezelői hozzájárulás nem adható. Tárolásnak minősül, ha a jármű 22.00-06.00 óra között 1 óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen áll.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azokra az autóbuszokra, tehergépkocsikra, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és járműszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak.

(4) Vontató jármű nélküli pótkocsi, utánfutó és lakókocsi közterületen 24 órát meghaladóan nem tartható.

(5) Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon tilos sérült, üzemképtelen jármű tárolása, amennyiben a jármű közterületről látható és rontja a városképet.

15. § (1) Közterületi pavilon létesítéséhez a polgármester a tulajdonosi hozzájárulást a Főépítész nyilatkozatának figyelembe vételével adhatja meg. Nem adható hozzájárulás vendéglátás céljára.

(2) Zöldterületnek minősülő közterületre gépjárművel való ráhajtás, illetve a zöldterületen való várakozás, a virágok leszedése, fák és egyéb növények csonkítása tilos. Zöldterületre való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterületre hajt, megáll vagy várakozik.

(3) *  Közterületen szeszes italt fogyasztani - kivéve az alkalmi rendezvény céljára jogszerűen igénybe vett közterületen, a vendéglátó egységhez kapcsolódó teraszon, valamint szilveszter és újév napján történő fogyasztást - tilos!

(4) * 

(4a) * 

(5) *  Közintézményt magában foglaló épület 100 m-es körzetében utcai zenéléshez nem adható tulajdonosi vagy közútkezelői hozzájárulás, nem köthető bérleti szerződés, kivéve a rendezvényhez kötődő zenélést.

(5a) *  A vendéglátó egységek kerthelyiségeiben vagy teraszán 9.00-22.00 között engedélyezhető a zeneszolgáltatás.

(6) *  A közösségi együttélés alapvető szabályainak minősülnek a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltak.

(7) *  A kutya felügyeletével megbízott személy a jogszabály alapján fennálló kötelezettsége teljesítéséhez köteles az állat ürülékének közterületről történő eltávolítására alkalmas eszközt (nejlonzacskót, stb.) magánál tartani és azt a közterület-felügyelő felhívására bemutatni.

16. § * 

17. § (1) A kiemelt területen belül, közterületen bontott anyagot, törmeléket csak konténerben szabad tárolni. A 9. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott időtartamon túli időre csak indokolt esetben köthető bérleti szerződés, adható hozzájárulás.

(2) A 25 kg feletti súlyú épületelemek közterületen - elmozdulás elleni biztosítás mellett - csak faalapon vagy raklapon helyezhetők el.

18. § (1) A végrehajtás során behajthatatlan bérleti, használati díjhátralék-előírást a bérbeadó/kezelő törölteti.

(2) A közterületek hasznosításából befolyt - a költségvetési rendeletben nem tervezett - bevételeket a közterületek, a meglévő közlekedési létesítmények, zöldterületek felújítására (utcabútor, stb.), továbbá a szerződés/hozzájárulás nélküli, valamint a gazdátlan reklámberendezések felszámolására kell felhasználni.

A befolyt többletbevételt a következő évi költségvetésben szerepeltetni kell.

18/A. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályainak minősülnek a 8/A. § (3) bekezdésében, a 10. § (6) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, a 14. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésében és a 15. § (2), (6), (7) bekezdésében, valamint a 8. mellékletben foglaltak.

V/A. Fejezet * 

Filmforgatási célú közterület-használat * 

19. § *  Jelen rendeletben foglalt szabályokat a filmforgatási célú közterület-használat esetében az alábbi eltérésekkel, kiegészítő feltételekkel kell alkalmazni.

19/A. § *  A 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakon túl a kérelem benyújtásához forgatókönyv, látványterv benyújtása is szükséges, mely részletesen tartalmazza, hogy mit, hogyan, mikor és hol kívánnak a forgatás során a közterületen megvalósítani. Amennyiben a forgatás a közlekedésre nagymértékben kihat, forgalomtechnikai terv becsatolása is szükséges.

19/B. § *  Amennyiben a filmforgatás során jelentős közterület átalakítás várható, kérelmező már a helyszín keresése során köteles a közterület tulajdonost megkeresni és vele előzetes egyeztetést folytatni a közterület-használat helyi feltételeinek (pl. bontási, behajtási engedélyek kiadása, fizető parkoló eltérő használata, súlykorlátozás alóli felmentés engedélyezése stb.) megismerése érdekében, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó eljárások szerinti, egyéb díjak megfizetése a közterület-használati díj megfizetése mellett ugyanúgy szükséges.

19/C. § *  (1) A filmforgatás díja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete szerinti díjtáblázat szerinti, azzal, hogy a díj forintban fizetendő.

(2) Díjfizetés alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló (különösen: oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú) filmalkotások esetén állapítható meg.

(3) Várospolitikai érdekből díjkedvezmény adható, melynek mértéke legfeljebb az (1) bekezdésben hivatkozott táblázat szerinti díj 50%-a lehet.

(4) *  Turisztikailag kiemelt területnek jelen rendelet 1. mellékletében szabályozott, kiemelt jelentőségű utak köre tekintendő, valamint a

a) város műemléki jelentőségű területei (MJT) és

b) a Lőverek jellegvédelmét szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározott városrész közterületei.

19/D. § *  Lakókörnyezetben 22.00 és 06.00 óra között kérelmező zajjal járó tevékenységet (különösen: építés, bontás) nem folytathat valamint - éjszakai forgatást igénylő eseteken kívül - nem forgathat.

19/E. § *  A filmforgatás után a használt közterület eredeti állapotát helyre kell állítani. (pormentesítés, víz, homok, sár, egyéb szennyeződések eltávolítása, lámpaleszerelés, különböző köztéri tárgyak elvitele ill. visszahelyezése stb.) Amennyiben nem jön létre az eredeti állapot, az önkormányzat a Sopron Holding Zrt. útján végezteti el a helyreállítási feladatot, egyúttal költségeit a kérelmező felé érvényesíti.

19/F. § *  Rendkívüli természeti esemény bekövetkezése, vagy a forgatást akadályozó, kérelmezőnek fel nem róható körülmény fennállása esetén a forgatás későbbi időpontjának meghatározása a kérelmező igényeinek alapulvételével, a kérelmező részéről történő azonnali - elektronikus és személyes vagy telefonos - jelzést követően, soron kívüli egyeztetésen történik.

19/G. § *  A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket és a jelen fejezetben foglalt döntési jogköröket a polgármester gyakorolja.

V/B. fejezet * 

19/H. § *  (1) *  Nemdohányzó közterületnek minősülnek:

- a Fő tér,

- az Előkapu,

- a Városház utca,

- a Fegyvertár utca,

- a Bünker János Rajnárd köz,

- a Várfal sétány,

- az Új utca,

- a Templom utca,

- a Kolostor utca,

- a Liszt Ferenc utca,

- a Petőfi tér,

- a Színház utca,

- a Hátsókapu,

- az Orsolya tér,

- a Szent György utca,

- a Várkerület,

- az Ógabona tér,

- a Széchenyi tér.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek:

a) az önkormányzat által dohányzásra kijelölt helyek,

b) a vendéglátó egységhez kapcsolódó, engedéllyel rendelkező közterületi teraszok,

c) az alkalmi rendezvény céljára jogszerűen igénybe vett közterületek, a rendezvény ideje alatt.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követően benyújtott kérelmekre és szerződési ajánlatokra kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 8. és 12. §-át a folyamatban levő ügyekre és jogviszonyokra is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésének napjával a közterületek használatáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/1999. (IX. 1.) önkormányzati rendelete, valamint ennek módosításai - a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2002. (VI. 5.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2002. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2003. (IX. 30.) önkormányzati rendelete - hatályukat vesztik.

Walter Dezső Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

A bérleti díj, használati díj mértéke

A közút kategóriája Az igénybevétel jellege, mely nem jár a burkolat felbontásával
(Ft/m2/nap)
sport, kulturális vásár, egyéb építési munkaterület
rendezvény lakóépület egyéb
Kiemelt jelentőségű út 21 27 40 77
minden egyéb - az előző pontba nem tartozó - közterület 13 21 21 40
Figyelembe vehető egyéb szempontok Szorzószám
belváros 2
járda, vagy út teljes szélességű lezárása 3-5
vendéglátó terasz 0,5
2 napot meghaladó, engedély nélküli
közterület használat
3

A feltüntetett díjak az áfát nem tartalmazzák.

Szórólapozás díja: 5,00 Ft + áfa/db

A közterület használat minimális díja 550,- Ft + áfa

Jelen rendelet alkalmazásánál kiemelt jelentőségű utak az alábbiak:

- Ágfalvi út

- Balfi út

- Béke út

- Bánfalvi út

- Brennbergi út

- Csengery utca

- Deák tér (Csatkai Endre utca - Gyóni Géza utca között)

- Erzsébet utca

- Fapiac

- Győri út (a kórház előtti szakasz kivételével)

- Híd utca

- József Attila utca

- Kőrösi Csoma Sándor utca

- Kőszegi út

- Lackner Kristóf utca

- Lőver körút

- Mártírok útja

- Mátyás király utca

- Ógabona tér

- Petőfi tér nyugati oldala

- Pozsonyi út

- Storno Ferenc út

- Széchenyi tér

- Táncsics utca

- Várkerület

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Fő tér használati előírása

1. A Fő téren, a Városház utcában és az Új utcában elkészült új burkolatokba tilos lyukat fúrni, bármilyen rögzítő elemet a fugák közé beütni.

2. A rendezvény-sátrak, színpadok rögzítésére a fentiekben leírt burkolatba süllyesztett rögzítő elemek szolgálnak. A furatok lezárására szolgáló csavarok eltávolítását követően a furatba betekert rögzítő csavarokhoz köthetők ki a rögzítő kötelek, majd a bontást követően a furatok védelmére szolgáló csavarokat vissza kell helyezni.

3. A keménymészkőből készült növénykazettákat, lépcsőt, ülőpadokat tárolásra nem lehet használni, azokhoz bármit nekitámasztani, és kikötni nem szabad.

4. A Szentháromság szobor körül csak a kb. 3 méterre lévő új kő lépcsőig lehet rendezvény céljára, tárolásra igénybe venni a területet.

5. A Szentháromság szobor körüli lámpákat nem lehet letakarni, arra rápakolni.

6. A burkolat terhelhetősége 3,5 t, kivételes esetekben, külön engedéllyel ennél nagyobb gépjárművek is beközlekedhetnek meghatározott céllal.

7. Daruzás, munkagépek letalpalása esetén, a kockakő burkolaton alátét talpfa (keményfa) alkalmazása mellett van lehetőség. A lapburkolatokon és kiskockakő burkolaton (teraszok, fórom, szobor körüli burkolat) tilos a letalpalás.

8. Tüzet nem lehet gyújtani a kőburkolaton. Kemencesütő, grillezés vagy egyéb más esetekben a kipattanó szikra, lehulló égéstermék, kifröcsögő olaj, zsír felfogására alkalmas, nem gyúlékony, a tűztér elé helyezett legalább 1x1 m méretű, peremes vas vagy acéllemezt kell biztosítani. A kőburkolaton keletkezett olajos, zsíros szennyeződéseket zsíroldó tisztítószerekkel fel kell takarítani.

9. A virágkazetták növényzetének, a fák védelméről gondoskodni kell.

10. A rögzített utcabútorok megközelítését biztosítani kell (kivéve téli időszakban a kerékpár tárolók). Amennyiben a megközelítés nem biztosítható, - külön engedéllyel - gondoskodni kell a bútorok megfelelő védelméről, leszerelés esetén a szabályos tárolásáról és visszahelyezéséről.

11. A vízvételi hely igénybevétele során gondoskodni kell a vízvételi helyek kiépítéséről, a szivárgásmentes csatlakozások kialakításáról. Fagyos időben a vízvételi hely naponta történő leürítéséről, a vízóra lezárásáról. A rendezvények zárását követően a kiépített csatlakozások, vezetékek bontásáról, víztelenítésről és a vízóra lezárásáról gondoskodni kell.

12. A süllyeszthető villamos áramvételi aknák igénybevétele csak az aknák nyitókulcsának átadás-átvételét követően, a villanyóraállás rögzítését követően történhet meg. A rendezvényszervezőnek kell gondoskodnia a Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő kapcsolószekrény áram alá helyezéséről, áramtalanításáról. A rendezvény befejeztével átadás-átvétel útján kerülhet vissza az aknák kulcsa a mérőóra állás rögzítésével.

13. A rendezvény alatt a rendezvény szervezőjének kell gondoskodni a Fő tér takarításáról. A síktalanításra kalcium-klorid, kő zúzalék, vagy ezekkel egyenértékű, a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő anyagot lehet használni. Gépi seprés a téren nem végezhető. Hótoló gép alkalmazható.

14. A rendezvények megkezdése előtt az árusok faházainak, a színpad és egyéb más berendezési tárgy elhelyezéséről helyszínrajzot kell készíteni.

15. A rendezvényekről minden esetben a Polgármesteri Hivatal Gondnokságát is értesíteni kell a hivatali épületek igénybevétele és a víz-, villanyvételi helyek ellenőrzése ügyében.

16. Jelölés, írás, festés alkalmazása tilos a burkolaton!

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Várkerület használati előírása rendezvények alkalmával

A Várkerületi közterek burkolata a felújítás során a megmaradó aszfalt útpályát kivéve térburkoló klinkertéglával, a parkolókban bazaltkockával, a gyalogos átkelőhelyekkel érintett területeken félbevágott bazaltkockával készültek. A külső íven a kerékpárutat és a parkolósávot elválasztó gránitkőtömbökből álló szegélyek épültek. A belső, páros oldalon a klinkertéglás sávokat, zöldsávokat és a parkolósávokat szintén gránitkő szegélyek osztják meg.

A klinkertégla burkolat 3-5 mm fúgái bazaltzúzalékkal, a parkoló sávok bazaltburkolatának 1,5-2 cm fúgái impregnált bazaltzúzalékkal, míg a vágott, felezett bazaltburkolatok esetében műgyantás bazaltzúzalékkal készültek a fúgák. A gránitszegélyek fúgázása kőfugázó habarccsal történt.

A pályázati pénzek felhasználásával és jelentős önkormányzati forrásokból felújított Várkerület védelme érdekében a rendeltetésszerű használathoz az alábbi előírások betartását kérjük mind a felelős rendezvényszervezőktől, a munkálatokat irányítóktól, mind pedig a rendezvények résztvevőitől.

1. A burkolatokat megfúrni, mechanikai behatásnak kitenni tilos.

2. A rendezvények során elhelyezésre kerülő faházak, sátrak rögzítése a burkolathoz rögzítéssel nem lehetséges.

3. A Mária szobor előtti rendezvénytéren, a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályának engedélyével csak a mellékelt rajzon jelzett szervizúton lehet 7,5 t összsúlyú gépjárművel közlekedni, rakodni. Kivételes esetekben, külön engedéllyel ennél nagyobb gépjárművek is beközlekedhetnek meghatározott céllal.

4. A felújított Mária szoborhoz, a köztéri világítótestek kandelábereihez, közlekedési tábláihoz, újonnan ültetett fáihoz, annak kitámasztó karóihoz, utcabútorokhoz nekitámasztani, kikötni, vagy ott tárolni semmilyen tárgyat nem szabad.

5. Kirakodásra a füves, növénnyel telepített területeket és a szökőkutat, OTP előtti Pavilon épületet övező 5 méteres sávot tilos használni.

6. A burkolaton daruzásra, munkagépek letalpalására, legalább 0,5 m2 felületű teherelosztó alátét talpfa (keményfa) alkalmazása mellett van csak lehetőség.

7. A rendezvény alatt a rendezvény szervezőjének kell gondoskodni a Várkerület takarításáról.

8. A síktalanításra NaCl 3%-os oldat, bazaltkő zúzalék 2-4 mm szemnagyságban, vagy ezekkel egyenértékű, a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő anyagot lehet használni.

9. Vegyszeres tisztítás esetén csak a klinker anyagú burkolatokra kifejlesztett tisztítószerek alkalmazhatók. Klinkertégla olaj használata tilos. MgCl2 használata nem alkalmazható.

10. A rendezvények során, a burkolatokon keletkezett olajos, zsíros vagy egyéb más szennyeződéseket zsíroldó tisztítószerekkel fel kell takarítani, használata engedélyezett, MgCl2 használata nem alkalmazható. Egyéb vegyszerek nem használhatóak.

11. Tüzet nem lehet gyújtani a burkolatokon. Kemencesütő vagy egyéb más esetekben a kipattanó szikra, lehulló égéstermék elleni védelmet a tűztér elé elhelyezett legalább 1x1 m méretű vaslemezzel, vagy homokterítéssel kell biztosítani. Az olajjal történő sütés, grillezés esetén a kifröcsögő olaj, zsír felfogására alkalmas nem gyúlékony lemez, vaslemez, vagy homokterítés alkalmazandó.

12. Gépi seprés és hótoló gép (gumilappal) alkalmazható 3,5 t súlyig. A fúgákból kisöprött fugaanyagot pótolni kell.

13. Kézi hó eltakarítás esetén műanyag, fa, vagy gumi élű hótoló lapátok alkalmazhatóak.

14. Amennyiben a burkolat mechanikai igénybevétel során megsérül, vagy oly mértékben szennyeződik, hogy a tisztítást követően sem távolítható el, az érintett burkolat csak a burkolati elemek cseréjével hozható rendbe, annak bekerülési összegét meg kell téríteni az Önkormányzat részére.

15. A rögzített utcabútorok megközelítését biztosítani kell. Amennyiben a megközelítés nem biztosítható, - külön engedéllyel - gondoskodni kell a bútorok megfelelő védelméről.

16. A vízvételi hely igénybevétele során gondoskodni kell a vízvételi helyek kiépítéséről, a szivárgásmentes csatlakozások kialakításáról, védelméről. Fagyos időben a vízvételi hely naponta történő leürítéséről, a vízóra lezárásáról. A rendezvények zárását követően a kiépített csatlakozások, vezetékek bontásáról, víztelenítésről és a vízóra lezárásáról gondoskodni kell.

17. A rendezvények során az ideiglenes áramvételezésre külön engedélyt kell kérni.

18. A Mária szobor körül kialakított 4 db süllyesztett áramvételi aknában alakítható ki a szabványos elektromos csatlakozás, melynek védelméről a rendezvény szervezője felel.

19. A rendezvények megkezdése előtt az árusok faházainak, a színpad és egyéb más berendezési tárgy elhelyezéséről helyszínrajzot kell készíteni és azt be kell mutatni véleményezésre a Főépítésznek és jóvá kell hagyatni a Jegyzővel.

20. A rendezvény során felhasznált elektromos áram, és vízfogyasztás költségei a rendezvény szervezőjét terhelik.

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez * 

A játszóterek használati rendje

1. A játszótéri játszóeszközök, padok rendeltetésszerűen, díjmentesen használhatóak állapotuk veszélyeztetése nélkül. A játszótér használata során tekintettel kell lenni mások - különösen a közvetlen környezetben lakók - nyugalmának megőrzésére.

2. A játszóterek napkeltétől napnyugtáig használhatóak.

3. A játszótéri eszközöket az azoknak megfelelő életkorú gyerekek használhatják, amelyről a játszótéren kihelyezett tábla ad felvilágosítást.

4. A játszóterek felszereléseit a 6. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülő (felügyeletre jogosult személy) felügyelete és felelőssége mellett használhatják.

5. A 6-14 éves gyermekek a játszóterek felszerelését szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége mellett használhatják.

6. A 14 éven felüliek csak azon játszótéri játszóeszközöket használhatják, amelyekhez korosztályos használat nincs kikötve.

7. A játszóteret használók maguk felelnek a szabályok megtartásáért; a játszótéri eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott károkért.

8. Iskolai és óvodai csoportos használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.

9. A játszóterek területén (+5 m-es körzetben) dohányozni, alkoholt fogyasztani, közbotrányt okozni tilos.

10. A játszótérre kutyát, más állatot beengedni és bevinni tilos.

11. A játszótér területén tilos kerékpárral vagy más járművel áthaladni, vagy közlekedni.

12. A játszótereken hulladékot, szemetet az erre a célra kihelyezett hulladékgyűjtő eszközön kívül elhelyezni tilos.


  Vissza az oldal tetejére