Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja: * 

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonban lévő közterületekre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre aki(k), ill. amely(ek) közúton folyó munkát végeznek.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

(1) Burkolat: a gyalogos- és járműforgalom céljára szolgáló közterületek szilárd, kavicsozott, salakozott, vagy egyéb anyagból készített fedőrétege, valamint a zöldterületek gyep- és virágágyai, cserjés-fás területei.

(2) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott földrészlet közhasználatra szolgáló része, beleértve a közutakat.

(3) Közúton folyó munkák: mindazok az út-, járda-, közműépítések, fenntartási, karbantartási és hibaelhárítási munkák, felújítások, amelyek a (2) bekezdésben meghatározott területeken folynak és a közlekedés feltételeit befolyásolják vagy a burkolat felbontásával járnak.

(4) Beruházó: a lefektetett közmű tulajdonjogával rendelkező gazdálkodó szervezet.

Közmű-koordináció

3. § (1) *  A közterületen elhelyezett közművek, elektromos és hírközlési hálózatok kezelői Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) felkérésére kötelesek tájékoztatást adni rövid- (1 éves) és középtávú (5 éves) út- és közműhálózat fejlesztési, korszerűsítési valamint felújítási terveikről.

(2) *  A közterületen elhelyezett közművek, elektromos és hírközlési hálózatok kezelői a közútkezelő felhívását követő 30 napon belül kötelesek a következő egy, és öt évre vonatkozó közterület-bontási tervüket negyedéves, illetve éves ütemezésben a Polgármesteri Hivatalnak benyújtani.

(3) *  Az állami közutak kezelője és az Önkormányzat terveinek egyeztetése céljából a közterület-bontási terveknek a nem önkormányzati tulajdonú közterületeket (városon átvezető országos utakat) érintő bontási igényeket is tartalmaznia kell.

(4) Nem kell rövid távú közterület-bontási tervet benyújtani a közmű- és távközlési hálózatra történő rákötéshez, illetve a legfeljebb két ingatlant ellátó, az utcai telekhatárral azonos hosszban megépíthető út- és közműépítéshez.

(5) A benyújtott középtávú közterület-bontási terveket a Polgármesteri Hivatal köteles éves ütemezésben összehangolni.

4. § (1) *  A következő évre vonatkozó, rövidtávú burkolatbontási tervek összehangolása érdekében a Polgármesteri Hivatal évente egyeztető tárgyalást tart (közmű-koordináció).

(2) Az éves egyeztető tárgyalásra meg kell hívni:

a) a közterületen elhelyezett közművek, hírközlési hálózatok kezelőjét (a továbbiakban: beruházó),

b) *  az állami közút kezelőjét,

c) *  a közlekedési hatóságot,

d) a Soproni Rendőrkapitányságot,

e) a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Városüzemeltetési Főmérnökségét,

f) a Kisalföld Volán Zrt. Soproni Üzemegységeit (Helyi és Helyközi Személyszállítási Üzletág),

g) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt,

h) a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeit.

5. § (1) *  A Polgármesteri Hivatal a közmű-koordinációt követően köteles a város éves közterület-bontási tervét elkészíteni és a 4. § (2) bekezdésében felsoroltaknak megküldeni.

(2) A város éves közterület-bontási tervének tartalmaznia kell:

a) a beruházó megnevezését és címét,

b) a bontást végző (kivitelező) megnevezését és címét (amennyiben ismert),

c) a közterületbontás céljának megjelölését,

d) a tervezett közterületbontások pontos helyét (utca, házszám vagy helyrajzi szám megjelölésével),

e) a felbontandó közterület fajtáját,

f) a munkálatok tervezett kezdésének és befejezésének időpontját,

g) több utcát érintő, vagy 500 méternél hosszabb nyomvonalú bontás esetén ütemtervet.

6. § (1) A beruházó minden év március 31-éig, de legkésőbb a bontási munkák megkezdése előtt 30 nappal köteles tájékoztatni a közterülettel szomszédos ingatlanok tulajdonosait, használóit vagy kezelőit (társasház esetén a közös-képviselőt) a közműépítésről, - felújításról annak érdekében, hogy az ingatlantulajdonosok bármely közműbekötési, kapubejáró-létesítési szándékukat a burkolatépítés (helyreállítás) előtt megvalósíthassák.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a 9. § (5) bekezdésében foglalt tilalomra történő figyelmeztetést.

(2) Nagyobb útépítési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, közműépítési és felújítási, illetve áthelyezési munkálatok megkezdése előtt a beruházónak az érdekeltek bevonásával munkaegyeztető tárgyalást kell tartania az egyes részmunkák határidőre történő elvégzésének és műszakilag helyes végrehajtásának biztosítása érdekében.

(3) A munkaegyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely ütemezve tartalmazza az egyes részmunkák megkezdésének és befejezésének időpontját.

Közműnyilvántartás

7. § (1) A közterületbontás során feltárt, illetve a közműépítés során létesített vezetéket a beruházónak be kell méretni és a bemérési helyszínrajz 1-1 példányát a Polgármesteri Hivatalnak, továbbá a Hivatal által megjelölt szervnek át kell adni, ennek megtörténte a műszaki átadás-átvétel feltétele.

(2) A bemérés megtörténtéig a munkaárok nem temethető vissza.

(3) A bemérés költségei a közműtulajdonost, illetve a közműkezelőt terhelik abban az esetben, ha a városi közműtérképen az adott közmű nem, vagy nem a megadott helyen szerepel.

(4) Egyéb esetben a bemérés költségei az engedélyest terhelik.

Közterület-bontási engedély

8. § (1) *  Sopron Város közútjainak, közterületeinek nem közlekedési célú igénybevétele (burkolat-bontása) csak közterület-bontási engedély birtokában történhet, mely engedélyt a polgármester ad ki.

(2) A közterület-bontási engedély iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. Aszfaltburkolat bontása esetén az aszfaltburkolat készítőjének a bontási kérelmen igazolnia kell a megrendelés tényét és a vállalt teljesítési határidőt. Mellékelni kell továbbá a bontás helyszínrajzát, a forgalomterelési és/vagy forgalomkorlátozási tervet.

(3) *  A közút nem közlekedési célú igénybevételéért a 2. mellékletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni. A díj megfizetése alól a polgármester önkormányzati, vagy az önkormányzat intézménye által, illetve támogatott szervezet által végzett beruházás esetén önkormányzati érdekből mentességet adhat. Az igénybevétel a bontási tevékenység megkezdésétől a teljes helyreállítás megtörténtéig tart. Utak és járdák esetében ideiglenes helyreállítás is előírható, ennek időtartamára a tulajdonos díjmentességet engedélyezhet.

(4) A közterület-bontási engedély nem mentesít az építéssel, üzemzavar elhárítással összefüggő egyéb engedélyek beszerzésének, vagy a közművek, távközlési hálózatok kezelőivel és egyéb szervekkel való egyeztetésnek kötelezettsége alól.

(5) *  Ha az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás közterület felbontással jár, a kezelő hozzájárulását haladéktalanul be kell szerezni, ugyanakkor a kérelmezőnek az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tennie.

(6) *  Hibaelhárítás esetén a végleges helyreállításnak 7 napon belül meg kell történnie. Amennyiben ez nem történik meg, a közútkezelő a 2. mellékletnek megfelelő díjat jogosult megállapítani a munkakezdés napjáig visszamenőleg.

(7) *  A kérelmezőnek, kivitelezőnek nem lehet közterület-bérleti vagy -használati díj tartozása, sem helyi adó tartozása, valamint közterületet szerződés, illetve tulajdonosi vagy közútkezelői hozzájárulás nélkül nem használhat. A kérelem benyújtása előtti 5 évben közterület-használati díjhátralék törlésére - a közterület használati díj be nem fizetése miatt - nem kerülhet sor.

(8) *  A kérelmező és a tulajdonos megállapodhatnak a közterület rendeltetésszerű használatát javító felújítási, rekonstrukciós munka, kérelmező részéről történő elvégzésében. A megállapodásban szereplő munkák költsége beszámítható a közterület-használat díjába.

9. § (1) A közterület-bontási engedély kiadása a november 15-től március 1-ig terjedő időszakra megtagadható, ha valószínű, hogy a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható.

(2) A június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban az idegenforgalmi szempontból jelentős közterületek burkolatának felbontása csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. Az engedélyes ez esetben terelőút igénybevételére, építésére, illetve megerősítésére kötelezhető.

(3) Újabb közterület-bontási hozzájárulás kiadása megtagadható:

a) ha a kivitelező nem megfelelő ütemben végzi munkáját, mindaddig, míg a folyamatban lévő munkák üteme a kívánt mértéket el nem éri;

b) ha a kivitelezőnek elmaradása van a munkaterületek helyreállításában (betemetés, betonozás, aszfaltozás, füvesítés, stb.), mindaddig, míg a munkaterületeket helyre nem állítja;

c) ha a kivitelező a Polgármesteri Hivatal részéről felszólítást kapott valamely korábbi, vagy jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem teljesíti;

d) ha a kivitelező engedély nélkül veszi igénybe a közterületet, mindaddig, míg az engedély nélküli közterület-használat fennáll;

e) *  ha a kivitelező korábbi munkaterületén a garanciális felülvizsgálat hiányosságot tárt fel, mindaddig, míg a hiányosságot nem pótolja;

f) *  ha a kivitelezőnek a 8. § (7) bekezdése szerinti adó- vagy díjhátraléka áll fenn, mindaddig, míg a tartozást ki nem egyenlíti.

(4) Azon nyomvonalas jellegű létesítmény megvalósításához, amely a Polgármesteri Hivatal által összeállított éves közterület-bontási tervben nem szerepel, csak rendkívül indokolt esetben adható engedély.

Ekkor kérelmezőnek be kell szereznie a közműtulajdonosok nyilatkozatát arra vonatkozóan is, hogy terveznek-e közterület-bontással járó munkát a kérdéses területen az elkövetkező 5 évben. Amennyiben igen, úgy a munkákat össze kell hangolni.

(5) *  Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belüli felbontás esetén:

a) Ha az út, járda vagy kerékpárút teljes körű (pályaszerkezet-felújítással történő) átépítéssel készült el és az új burkolat hosszirányú nyomvonalas közműépítés miatt felbontásra kerül, akkor az utat, járdát vagy kerékpárutat - a foltszerű hiba- és veszélyelhárítási munkák kivételével - teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni.

b) Ha az út, járda vagy kerékpárút felújítása nem teljes körű átépítéssel készült (pl: felületzárás, szőnyegezés) és az új burkolat hosszirányú nyomvonalas közműépítés miatt felbontásra kerül, akkor az utat, járdát vagy kerékpárutat mindazon munkanemekkel kell helyreállítani, melyekre a felújítás során sor került.

A helyreállítás szélessége járda és kerékpárút esetében teljes szélesség, út esetében pedig a felújítás szélessége, de legalább 2,5 m-es sávszélesség, ekkor a közelebbi útszegélyt is érinteni kell.

A foltszerű hiba- és veszélyelhárítási munkák ez alól kivételt képeznek.

c) Ha az út, járda vagy kerékpárút 1 éven belül két vagy több keresztirányú nyomvonallal kerül felbontásra, akkor a nyomvonalas helyreállítás után az út, járda vagy kerékpárút burkolatát a telek teljes szélességében vagy két bontás között teljes szélességben kell helyreállítani. Ha a két legközelebbi bontás távolsága két ingatlan szélességénél nagyobb, akkor azokat nem összevonható, külön bontásként kell kezelni.

d) Gazdaságfejlesztést szolgáló épület, iroda, lakóépület ellátását célzó, az út tengelyére keresztirányú közmű-becsatlakozás bontása esetén nyomvonalas helyreállítás történik.

(6) Az út és a járda közötti zöldterületben - a közvilágítási oszlop és a műszaki szabványok betartása miatt kizárólag ott elhelyezhető közművek kivételével - közművezeték létesítése csak műszakilag indokolt esetben engedélyezhető.

10. § (1) A város lakott területén zajjal járó bontási munkálatok 22 órától reggel 06 óráig nem végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet.

(2) Az engedélyes köteles a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal értesíteni az érintett terület lakóit a felbontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének időpontjáról. Az értesítés elmulasztása esetén a szolgáltatás és ellátás akadályoztatásából származó károk megfizetése az engedélyest terheli. A munkálatok időtartamára az engedélyes minden esetben köteles az érintett telkek, épületek megközelítését ideiglenes átjáró (híd-provizórium) építésével biztosítani.

(3) Ha a szemétfuvarozó jármű a közterületbontás miatt 30 méternél távolabb képes csak megállni az ingatlan bejáratától, úgy a munkálatokat végző szerv, vagy személy köteles gondoskodni a tartályok kiszállításáról.

(4) Az engedélyes köteles a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyását biztosítani, a sár és egyéb szennyeződés eltakarítását elvégezni.

(5) A munkaárok végpontjain tájékoztató táblán jelölni kell a kivitelező és a beruházó adatait, valamint a helyreállítás befejezési határidejét.

Közterület helyreállítására vonatkozó előírások

11. § (1) Az út gyalogos- és járműforgalmát a lehetőség határain belül zavartalanul fenn kell tartani. Ennek érdekében a munkahelyet az út szélességében minél keskenyebb sávban kell igénybe venni.

(2) A bontás a nyitandó árok vagy munkagödör szélességi méretével azonos szélességben történhet. Az árokkiemelés, közműépítés, földvisszatöltés után a burkolaton további bontást kell végezni azért, hogy a munkaárok, a burkolatalap és az aszfaltburkolat munkahézaga ne essen egy keresztmetszetbe. E célból az ún. átlapolásos technikát kell alkalmazni, vagyis az aszfaltburkolaton, szükség esetén a burkolatalapon is 30-30 cm szélességű további bontást kell végezni a munkaárok mindkét oldalán a rétegek számától függően, hogy a függőleges hézagok vízszintes eltolása biztosított legyen (1. melléklet).

(3) Utak esetében hosszirányú bontásnál legalább 2,5 m-es forgalmi sávszélességet kell helyreállítani 30-30 cm-es átlapolással, úgy hogy az új aszfaltsáv a közelebbi útszegéllyel is érintkezzen.

(4) Az ideiglenes helyreállítást hidegen bedolgozható aszfaltanyaggal, fóliás betonnal, a kőburkolat szakszerű helyreállításával, vagy az erre a célra gyártott betonlapokkal kell elvégezni. Az engedélyesnek az ideiglenesen helyreállított burkolatot a végleges helyreállításig közlekedésre alkalmas, biztonságos állapotban kell tartania.

12. § (1) A burkolat végleges helyreállításáig az engedélyes köteles a felbontott helyet karbantartani, a felbontott és újrahasznosítható anyagokat gondosan megtisztítva szétválogatni és a burkolóanyagot idomba rakni úgy, hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási anyag tárolása közlekedés zavarása nélkül nem oldható meg, az engedélyes köteles azt azonnal elszállítani.

(2) A helyreállításhoz fel nem használható, de újrahasznosítható burkolókövet, szegélykövet, egyéb úttartozékot megtisztítva a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. telephelyére kell szállítani.

(3) A közterülettel határos ingatlanok beépítése során megrongálódott burkolat teljes felújítása is elrendelhető, ha az a funkciónak nem megfelelő használatra vezethető vissza (pl.: járdán átvezetett tehergépkocsi-forgalom).

(4) Aszfaltburkolatú járdák és utak esetében a véglegesen helyreállított burkolaton közműbontásból eredő sávok nem maradhatnak, a burkolaton legfeljebb egy hosszirányú csatlakozás (hosszvarrat) képzésével történhet a helyreállítás.

(5) Burkolatépítés vagy helyreállítás esetén az aknák, szekrények és egyéb szerelvények közúton való elhelyezését az aszfaltozás előtt el kell végezni.

(6) Aszfaltburkolatú utak esetén a korábbival megegyező, vagy annál magasabb egyenértékű aszfaltminőségben és szemszerkezettel történhet a helyreállítás. Az aszfaltjárdák esetén az alkalmazható kopóburkolat szemszerkezetében 5 mm-nél nagyobb szemcsenagyság nem lehet.

(7) *  Zöldterület helyreállításakor a talajt folyamatosan nedvesen kell tartani, és a felület fenntartásáról az első fűnyírással bezárólag kell gondoskodni.

(8) Indokolt esetben frekventált területen a közterület tulajdonosa elrendelheti gyeptégla vagy előnevelt gyepszőnyeg (rúdra göngyölített gyepszőnyeg) telepítését.

(9) Ha útépítés vagy -korszerűsítés során szükségessé válik a műtárgyak szintjének megváltoztatása, csak a szintbe tétel a beruházó feladata.

(10) *  Az aszfaltburkolat és a zöldterület helyreállítását végző szakvállalatot az engedélyező jogosult kijelölni.

Tömörségmérési vizsgálat

13. § (1) A vezetékzóna fölé kerülő anyag tömörségi fokának legalább 90%-osnak kell lennie. A munkagödör visszatöltés felső 50 cm-es rétege legalább 95%-os tömörséggel készüljön.

(2) A tömörségmérési vizsgálatot úttengellyel párhuzamos bontás esetén minden esetben, legalább 25 m-enként el kell végezni. A mérési pontokat a közútkezelő jelöli ki.

(3) Keresztbontás esetén a közútkezelő a tömörségi vizsgálatot szúrópróba szerűen rendeli el oly módon, hogy 3 bekötésből átlagosan legalább 1 vizsgálva legyen. A vizsgálat nem megfelelősége esetén a műszaki átadás átvételhez a közút kezelője nem járul hozzá és újra-helyreállításra kötelez.

(4) A közútkezelő meghatározhatja a vizsgálatot végző szakvállalatok körét, e körből a mérések elvégzőjét kijelölheti.

(5) Az 1,5 m-nél mélyebb munkaárok esetén kizárólag szondás tömörségvizsgálat történhet.

(6) A tömörségmérési vizsgálatok díja az engedélyest terheli.

(7) A közút, közterület tulajdonosa és kezelője további vizsgálatokat írhat elő a bontási engedélyben, ha a munka nagysága, jellege alapján azt indokoltnak látja.

(8) Minőségi vita esetén engedélyesnek, illetve kivitelezőjének kell további vizsgálatokkal igazolni a megfelelő minőséget.

Szakfelügyelet * 

13/A. § *  (1) A közterület-bontási engedélyben a közút állagának védelme, illetőleg a közúti közlekedés biztonsága érdekében a közút kezelője az igénybevétel időtartamára, vagy annak egy részére szakfelügyeletet írhat elő.

(2) A szakfelügyeletért fizetendő díj összegét a közútkezelői hozzájárulás kiadója állapítja meg.

(3) A szakfelügyeleti díj előre - a közterület-bontási engedély átvételekor - esedékes. A díj megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés nem kezdhető meg. A díj összegét a szakfelügyelet időtartamát alapul véve kell megállapítani, mely egy óra időtartamánál nem lehet rövidebb.

Amennyiben a személyes jelenlét a tervezett időtartamnál hosszabb ideig válik szükségessé, az igénybe vevő által igazolt jegyzőkönyv alapján a díj különbözetét a közterület-bontási engedély jogosítottjának az igénybevétel lezárulását követő 15 napon belül ki kell számlázni.

(4) Mentesség adható a szakfelügyeleti díj fizetése alól a közút kezelője által vagy megrendelésére, vagy önkormányzati tulajdont érintő, a közúton végzett üzemeltetési, fenntartási és építési munka szakfelügyelete esetén.

A közösségi együttélés alapvető szabályai * 

13/B. § *  A közösségi együttélés szabályainak betartását elmulasztja, aki:

a) az utat engedély nélkül felbontja, elzárja, vagy megfelelő időben és módon nem állítja helyre,

b) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, ami a lefolyást akadályozza vagy az árkot, átereszt szennyezi,

c) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt, vagy szétszórja azt,

d) az úton, az út alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, valamint

e) jelen rendelet 8. § (1) és (5) bekezdésében, 10. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésében, 11. § (1), (2), (3), (4) bekezdésében, valamint 12. § (1), (2), (4), (5) (6), (7) bekezdésében meghatározott szabályok betartását elmulasztja.

Szabálysértés * 

13/B. § * 

Hatálybaléptető rendelkezések

14. § Jelen rendelet 2007. november 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelete és az azt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2005. (IV. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Az ún. átlapolásos technika alkalmazása

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

A rendeltetéstől eltérő használat díjának mértéke közterület-bontással járó igénybevétel esetén


A közterület minősége
Az igénybevétel időtartama szerinti díjtétel
(Ft/m2/nap)
1-7 nap 1-14 nap 14 nap felett, az első naptól kezdődően
Szilárd burkolatú kiemelt jelentőségű út esetén 87 186 254
Szilárd burkolatú egyéb út
esetén
60 124 186
Burkolatlan 60 124 186
Zöldterület 60 124 186
5 éven belül készült aszfalt 186 254 311
Figyelembe vehető egyéb szempontok Szorzószám
Belváros 2
Járda, vagy út teljes szélességű lezárása 3-5
Ideiglenes burkolat-helyreállítás 0,15
Engedély nélküli bontás utólagos engedélyezése 3

A feltüntetett díjak az áfát nem tartalmazzák.

A közterület használat minimális díja 585,- Ft + áfa

Jelen rendelet alkalmazásánál kiemelt jelentőségű utak az alábbiak:

- Ágfalvi út

- Balfi út

- Béke út

- Bánfalvi út

- Brennbergi út

- Csengery utca

- Deák tér (Csatkai Endre utca - Gyóni Géza utca között)

- Erzsébet utca

- Fapiac

- Győri út (a kórház előtti szakasz kivételével)

- Híd utca

- József Attila utca

- Kőrösi Csoma Sándor utca

- Kőszegi út

- Lackner Kristóf utca

- Lőver körút

- Mártírok útja

- Mátyás király utca

- Ógabona tér

- Petőfi tér nyugati oldala

- Pozsonyi út

- Storno Ferenc út

- Széchenyi tér

- Táncsics utca

- Várkerület


  Vissza az oldal tetejére