Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Adókötelezettség

1. § *  (1) * 

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá azon lakás, üdülő, melynek tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, vagy bérlője az ingatlan után magánszemélyek kommunális adóját köteles fizetni.

Az adó alapja és mértéke

2. § *  (1) Az adó alapja

a) építmény esetében az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,

b) reklámhordozó esetében a reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.

(2) Az adó évi mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adóalap esetében a b) pontban foglalt kivétellel 900 Ft/m2,

b) garázs, gépjárműtároló esetében 400 Ft/m2,

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti adóalap esetében 6000 Ft/m2.

Adómentesség

3. § *  (1) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló és a Htv. 13. § h) pont hatálya alá nem tartozó gazdasági épület.

(2) *  A súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármű tárolására használt garázs, gépjárműtároló, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy az őt rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös háztartásban élő Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó, a 2. pontja szerinti hozzátartozó, valamint a szerződés alapján tartásra kötelezett személy, mint adóalanynak a tulajdonában áll.

(3) Súlyos mozgáskorlátozott személy: aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.

Az adó megfizetésének módja * 

4. § *  Az adózó az önkormányzati adóhatóságnál működő POS terminálon keresztül is teljesíthet befizetést.

Záró rendelkezések

5. § (1) *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1999. (XII. 23.) önkormányzati rendelete, valamint ennek módosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2000. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 59/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 46/2004. (XII. 23.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2006. (XII. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 56/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelete és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2008. (XI. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére