Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony végrehajtásának, illetőleg alkalmazásának elősegítése érdekében a következőket rendeli el:

1. § *  A rendelet személyi hatálya kiterjed: adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre, különösen jegyzőre, aljegyzőre, városi főkönyvelőre, adócsoportra, az adóbevételek realizálásában hatékonyan résztvevő személyekre.

1. Az érdekeltségi alap

2. § *  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgáltatások bevételi forrásainak biztosítása érdekében az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, az adóellenőrzési és behajtási feladatok eredményes végrehajtása, az adóhátralékok csökkentése és az adóbevételek növelése érdekében az önkormányzat adóbevételének terhére érdekeltségi alapot hoz létre.

3. § (1) Az érdekeltségi alap forrása az adóellenőrzés során feltárt és beszedett adóhiány 25%-a és a beszedett bírság 20%-a.

(2) Az érdekeltségi alap forrását minden év január 31-ig kell Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11600006-00000000-33229711 számú Letéti számlájára utalni.

2. Az érdekeltségi jutalék

4. § (1) A rendelet személyi hatálya alá tartozókat érdekeltségi jutalék illeti meg, ha az adott költségvetési évben az önkormányzatnál nyilvántartott helyesbített adóbevétel eléri év végén a folyó évi helyesbített előírás 100%-át.

(2) A folyó évi helyesbített előírás kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a nem jogerős előírásokat, a visszatérítés címén előírt, valamint a bíróság által felfüggesztett és felszámolási eljárás keretében tartozásként nyilvántartott összegeket.

(3) A jutalékot január 31-ig kell kifizetni. Az érdekeltségi alapból való jutalék mértéke személyenként nem haladhatja meg a kifizetést megelőző havi illetmény háromszorosát.

(4) A jutalék kifizetését követően az érdekeltségi alapban maradó összegből kifizetés az adóellenőrzési-, és behajtási feladatok zavartalan működését biztosító informatikai fejlesztésekre és tárgyi eszközeinek beszerzésére történhet.

5. § *  Az érdekeltségi alapból kifizethető jutalék összegét a jegyző állapítja meg a köztisztviselő teljesítményére figyelemmel, hogy milyen hatékonysággal vett részt az adóalap bővítésében és az adóbevételek realizálásában. A főkönyvelő jutalékának összegét a jegyző a polgármester egyetértése mellett állapítja meg. A jegyző, aljegyző jutalékát a polgármester állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit először a 2011. évi adóérdekeltségi jutalék kifizetésénél kell alkalmazni.

(3) * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére