Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja: * 

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint - kiterjed a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) tagjainak közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy települési szintű lakcímmel (továbbiakban: bejelentett lakóhely) rendelkező:

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) *  A rendelet hatálya kiterjed

a) a 2. § (2) bekezdés a)-b) pontja, 2. § (3) bekezdés a)-b) pontja, valamint a 2. § (4) bekezdés aa)-ab) alpontja, bc) alpontja esetén az 1. § (1) bekezdésben foglalt személyekre, akik Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek,

b) *  a 2. § (2) bekezdés c), e) pontja esetén az 1. § (1) bekezdésben foglalt azon személyekre, akik az Önkormányzat, vagy a Társulás szociális feladatellátást vállalt településeinek közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek,

c) a 2. § (2) bekezdés ab) alpontja, f) pontja, a 2. § (3) bekezdés d) alpontja valamint a (4) bekezdés ba) és bb) alpontja esetén az 1. § (1) bekezdésben foglalt személyekre,

d) a 2. § (2) bekezdés d) pontja, valamint (3) bekezdés c) pontja esetén megállapodás szerint Sopron Járás közigazgatási területe.

(3) *  A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az 1. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(4) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2. Szociális szolgáltatások

2. § (1) *  Az Önkormányzat a Soproni Szociális Intézmény (továbbiakban: SoSzI) szakmai egységei útján, az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztőközpont által és a Társulás pedig a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete (továbbiakban: Gyermekjóléti Intézet) által a kérelmező igényének figyelembevételével, a személyes gondoskodás keretén belül biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat, valamint a szociális szakosított ellátásokat.

(2) *  Az Önkormányzat - a 2. § (2) bekezdés c), e) pontjában szereplő szolgáltatásokat a Gyermekjóléti Intézet által - a személyes gondoskodást igénylők számára a következő szociális alapszolgáltatásokat nyújtja:

a) étkeztetés

aa) szociálisan rászorultaknak

ab) népkonyha

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

e) támogató szolgálat

f) utcai szociális munka.

(3) *  nappali ellátási formák:

a) *  idősek nappali ellátása

b) fogyatékos személyek nappali ellátása

c) pszichiátriai betegek nappali ellátása

d) nappali melegedő.

e) *  szenvedélybetegek nappali ellátása.

(4) *  személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások:

a) ápolást, gondozást nyújtó intézmények

aa) idősek otthona

ab) idősek otthona emelt szintű elhelyezéssel

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

ba) éjjeli menedékhely

bb) hajléktalan személyek átmeneti szállása

bc) időskorúak gondozóháza

3. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja

3. § *  (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik.

(2) *  Az étkezés iránti kérelmet a SOSZI Gondozási Központ vezetőjénél kell előterjeszteni, kivéve a népkonyhát, ahol külön eljárás nélkül történik az igénybevétel. Az étkezés igénybevétele tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról -részben vagy teljesen - nem tud gondoskodni,

c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, vagy aki fogyatékossága miatt saját jogon emelt összegű családi pótlékban részesül,

d) *  pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki betegségéről szakorvosi véleménnyel rendelkezik, és fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel,

e) hajléktalan személyeket,

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § o) pontja szerinti, válsághelyzetben lévő várandós anyát,

g) az a)-f) bekezdésben meghatározott rászorulók közül elsősorban azt a személyt kell étkeztetésben részesíteni, aki egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve aki családban él, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét.

(3) Étkeztetés iránti kérelem esetén, a nem nyugdíjas korú kérelmező életkörülményeinek, szociális helyzetének feltárása céljából részletes környezettanulmányt kell készíteni. A részletes környezettanulmány kiterjed a kérelmező és családja életkörülményeinek, valamint vagyoni és jövedelmi helyzetének vizsgálatára. Az ellátást igénylő továbbá az ellátásban részesülő köteles a környezettanulmányt készítő személlyel együttműködni, a kért adatok rendelkezésre bocsátásával.

(4) *  A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a SOSZI Gondozási Központ vezetőjénél kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet) 1. melléklete I., II. pontja szerinti nyomtatványokat, valamint a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szerinti igazolásokat. A házi segítségnyújtás ellátás iránti kérelem benyújtását követően, minden esetben gondozási szükséglet-vizsgálatot kell végezni.

(5) Családsegítő szolgáltatás igénybevétele külön eljárást nem igényel.

(6) *  A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás iránti kérelmet a SOSZI Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet vezetőjéhez kell benyújtani. Az igénybevételéhez mellékelni kell az illetékes szakorvos szakvéleményét. Amennyiben az igénylő nem rendelkezik a szükséges szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.

(7) *  A támogató szolgáltatás iránti kérelmet a Gyermekjóléti Intézet keretein belül működő Támogató Szolgálat vezetőjéhez írásban kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete I., II. pontja szerinti nyomtatványokat.

(8) Az utcai szociális munka igénybevétele szóbeli kérelem alapján, külön eljárás nélkül történik.

(9) *  Nappali ellátás iránti kérelmet - kivéve a nappali melegedő, ahol külön eljárás nélkül történik az igénybevétel - a SOSZI Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet vezetőjénél kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklet II. pontja szerinti nyomtatványt. A fogyatékos, demens és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság, a demencia kórkép, illetve a pszichiátriai betegség fennállását igazoló szakorvosi szakvéleményt.

(10) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a SOSZI Intézetvezetőinek, Gyermekjóléti Intézet szakmai egység vezetőinek bejelenteni.

4. § (1) *  Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekről az alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, a megfelelő szakosított ellátási formában kell őket ellátni. Idősek otthonában az átlagos, vagy emelt szintű ellátás iránti kérelmet írásban a SOSZI Idősek Otthona vezetőjéhez kell benyújtani, aki intézkedik annak nyilvántartásba vételéről, az előgondozás, és a felvételi eljárás előírásoknak megfelelő lebonyolításáról. A felvétel iránti kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti (I-II-III. számú) nyomtatványokat.

(2) * 

(3) *  A SOSZI Idősek Otthonában átlagos, illetve emelt szintű ellátás nyújtható annak a személynek, aki rendelkezik III. fokozatú, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel, rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Ellátás nyújtható továbbá III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező személynek is, aki a 18. életévét betöltötte, azonban betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, és ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. III. fokozatú gondozási szükséglet hiányában felvehető, aki legalább egy éve együtt él a fenti feltételeknek megfelelő igénylővel (házastárs, élettárs, fogyatékos hozzátartozó).

(4) *  Időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban átmenetileg nem képesek gondoskodni. Az elhelyezés időtartama legfeljebb egy év lehet, mely időtartam az intézmény orvosának szakvéleménye alapján különösen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(5) * 

5. § *  (1) *  A hajléktalan személyek átmeneti szállásának igénybevétele írásbeli kérelem alapján vehető igénybe, mely kérelmet a SoSzI Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet vezetőjéhez kell benyújtani, és a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete I., II. pontja szerinti nyomtatványokat kell mellékelni.

(2) *  Az éjjeli menedékhely igénybevétele külön eljárás nélkül a SoSzI Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet hajléktalan-ellátás szakmai egységében történik.

4. Az ellátás igénybevétele

6. § (1) *  A szociális alapszolgáltatások, és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások igénybevételéről a SOSZI intézetvezetői, családsegítés és a támogató szolgáltatás igénybevételéről a Gyermekjóléti Intézet szakmai egység vezetői, illetve igazgatója a vonatkozó és hatályos jogszabályok figyelembe vételével döntenek. Az intézetvezetők, illetve a szakmai egység vezetői az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével - az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti igénybevétel esetét kivéve - megállapodást kötnek. A megállapodás tervezetét a fenntartó által jóváhagyott intézményi szakmai program melléklete tartalmazza.

(2) *  A SoSzI Idősek Otthonába történő felvételről a SoSzI Idősek Otthonának intézetvezetője, a SoSzI Gondozási Központ, Sopron, József Attila u. 5. Ikva Otthonába (a továbbiakban: Gondozási Központ Ikva Otthon) történő felvételről a SoSzI Gondozási Központ intézetvezetője a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben foglaltak alapján dönt. Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában a SoSzI intézetvezetői az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást kötnek. A megállapodás tervezetét a fenntartó által jóváhagyott intézményi szakmai program tartalmazza.

(3) *  A SoSzI Idősek Otthona, valamint a Gondozási Központ Ikva Otthon ellátásában a megüresedő lakrészekbe való elhelyezés, a jelentkezés, illetve a sürgősség sorrendjében történik. Az igénybevétel lehetőségéről szóló értesítésben a SoSzI Idősek Otthona, valamint a SoSzI Gondozási Központ intézetvezetője tájékoztatja a soron következő jogosultat az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról, az annak elmulasztása esetén követendő eljárásról, a fizetendő egyszeri hozzájárulás összegéről, a befizetés módjáról, idejéről, egyéb tudnivalókról. Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában a SoSzI Gondozási Központ intézetvezetője az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével az ellátásról és az ingatlan használatáról megállapodást köt. A megállapodás tervezetét a fenntartó által jóváhagyott intézményi szakmai program tartalmazza.

(4) * 

(5) *  A SoSzI Idősek Otthona (Balfi út 80.), és a Gondozási Központ intézetvezetői, a Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet ellátásvezetői, a Gyermekjóléti Intézet szakmai egység vezetői a döntésről értesítik az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Ha az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője a SoSzI Intézetvezetőinek, ellátásvezetőinek, a Gyermekjóléti Intézet vezetőjének vagy szolgálatvezetőinek az ellátás igénybevételéről szóló döntéseit vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez vagy a Társulási Tanács elnökéhez fordulhat, aki határozatban dönt az ellátás igénybevételének kérdéséről.

(6) A rendelet 1. § (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott személyeken túlmenően ápolást-gondozást nyújtó intézménybe ellátás csak abban az esetben biztosítható, ha az intézmény kihasználtsági mutatói ezt lehetővé teszik, az ellátott vagy annak törvényes képviselője nyilatkozatban vállalja, hogy megfizeti a teljes intézményi térítési díjat. A felvételhez a polgármester engedélye szükséges.

7. § (1) *  A rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja és bc) alpontja szerinti szociális ellátások igénylése esetén soron kívüli ellátást kell biztosítani abban az esetben, ha a kérelmező:

a) önmaga ellátására teljesen képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, illetve ellátása más szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,

b) háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,

c) szociális helyzetében, egészségügyi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé.

(2) *  A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. A soron kívüli felvételről a SoSzI Idősek Otthona, illetve a SoSzI Gondozási Központ intézetvezetője dönt. A döntést nyilvántartásban rögzíti.

(3) *  Több, egy időben nem teljesíthető, soron kívüli elhelyezési kérelem esetén az előgondozás elvégzése után a SoSzI Idősek Otthona, illetve a SoSzI Gondozási Központ intézetvezetője dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.

5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnése

8. § (1) Az intézményi jogviszony a Szt. 100. §-ában fogalt esetekben szűnik meg.

(2) *  A SOSZI Intézetvezetői és a Gyermekjóléti Intézet szakmai egység vezetői az intézményi jogviszonyt - írásban - megszüntethetik, ha

a) az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője írásban lemondja a szolgáltatást,

b) az ellátott súlyosan megszegi a házirendben megfogalmazott szabályokat,

c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésdíj-fizetési kötelezettségének - az Szt. 102. §-a szerint - nem tesz eleget,

d) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,

e) a határozott idejű intézeti elhelyezés lejár,

f) az ellátott jogosultsága megszűnik.

(3) *  Az intézményi jogviszony megszüntetése esetén a SOSZI szakmai egységeinek vezetői és a Gyermekjóléti Intézet szakmai egység vezetői írásban értesítik az igénybe vevőt és törvényes képviselőjét:

a) az intézmény elhagyásának időpontjáról,

b) a személyes használati tárgyak elvitelének határidejéről,

c) a be nem fizetett térítési díj és egyéb tartozás összegéről, valamint a befizetés határidejéről és módjáról.

(4) *  Az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat, aki határozattal dönt az intézményi jogviszonyt érintő kérdésben.

6. A térítési díj

9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Szt. 114. § (2) bekezdés a) pontja alapján az igénybe vevőnek, vagy a (2) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott személyeknek kell a megállapított személyi térítési díjat megfizetni.

(2) A szociális alapellátások térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet) tartalmazza.

(3) Nem kell térítési díjat fizetni:

a) családsegítés,

b) *  pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

c) utcai szociális munka,

d) népkonyha,

e) nappali melegedő,

f) éjjeli menedékhely

igénybe vételekor.

(4)-(5) * 

10. § (1) *  A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátások, valamint a szociális szakellátások önköltség alapon számított intézményi térítési díját szolgáltatásonként és ellátási helyenként a fenntartó állapítja meg, és dokumentálja. A szolgáltatási önköltséget a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  Az Önkormányzat által a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően megállapított intézményi térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

11. § (1) *  A személyi térítési díjakat a SoSzI Idősek Otthona (Balfi út 80.), és a Gondozási Központ intézetvezetői, a Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet ellátásvezetői és a Gyermekjóléti Intézet szolgálatvezetője a jogszabályokban és e rendeletben foglaltak alapján állapítják meg. A személyi térítési díj megállapításának alapja az intézményi térítési díj. A megállapításkor az Szt. vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(2) *  A személyi térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető a kérelmező és családja egyedi szociális helyzetének mérlegelésével. Az erre vonatkozó kérelmet írásban, indokok megjelölésével az adott Intézmény vezetőjéhez kell előterjeszteni. A személyi térítési díj kedvezményeit a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. Amennyiben az ellátást igénybe vevő, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy a személyi térítési díj csökkentését, vagy elengedését kéri, a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a polgármesterhez vagy a Társulási Tanács elnökéhez fordulhat. A kérelemről a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés vagy a Társulás Társulási Tanácsa dönt.

(3) A szociális alapszolgáltatások vonatkozásában különösen méltányosság gyakorlására okot adó körülmény a 90 év feletti életkor, a családot sújtó elemi kár, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.

(4) *  Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a személyi térítési díj fizetésére a tartását szerződésben vállaló, vagy a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj mérséklésének, vagy elengedésének nincs helye.

(5) *  Az ellátást igénybe vevő, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy, ha a személyi térítési díj összegét vagy annak megállapítását vitatja, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a polgármesterhez vagy a Társulási Tanács elnökéhez fordulhat, aki az ügyben határozattal dönt.

(6) *  Amennyiben az ellátást igénybe vevő, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy a személyi térítési díj csökkentését, vagy elengedését kéri, a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a polgármesterhez vagy a Társulási Tanács elnökéhez fordulhat. A kérelemről a Közgyűlés vagy a Társulás Társulási Tanácsa dönt.

7. Az emelt színvonalú bentlakásos ellátásra vonatkozó külön rendelkezések

12. § (1) *  Az emelt szintű idősek otthonába történő felvétel határozatlan időre kérhető.

(2) *  Az emelt szintű férőhelyet és szolgáltatást biztosító idősek otthonát a Gondozási Központ Ikva Otthon szakmai egysége működteti.

(3) *  A férőhely elfoglalásakor érvényben levő egyszeri hozzájárulás összegét a beköltözéssel egy időben köteles az ellátott megfizetni. Az egyszeri hozzájárulás összegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) *  Kétszemélyes lakrészben élő személyek egyikének elhalálozása esetén a túlélő ellátott - változatlan térítési díjfizetési kötelezettség mellett - jogosult a kétszemélyes lakrészt egyedül használni legfeljebb a halálesetet követő hónap utolsó napjáig. Ezen idő alatt az ellátott az egyszemélyes lakrész használatára kérelmet terjeszthet elő. Amennyiben az egyszemélyes lakrész iránti kérelem nem teljesíthető, akkor az ellátott a kétszemélyes lakrészt az egyszemélyes lakrész térítési díja ellenében használhatja mindaddig, amíg az intézet részére egyszemélyes elhelyezést biztosítani nem tud. Amennyiben az ellátott az intézményi ellátásra a megállapodás szerinti változatlan feltételekkel igényt tart, az általa használt kétszemélyes lakrészbe másik ellátott is kaphat elhelyezést.

(5) *  Ha az emelt szintű ellátás öt éven belül - az ellátást igénybe vevő elhalálozása kivételével - megszűnik, az egyszeri hozzájárulásának a fennmaradó napokra jutó időarányos részét vissza kell fizetni.

(6) A befizetett egyszeri hozzájárulás összegének 10%-át Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetési elszámolási számlájának e célra nyitott alszámláján kell kezelni.

8. A jogosultak érdekvédelme

13. § (1) *  A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében ellátottak érdekeit az ellátottjogi képviselő, szociális szakellátások esetén - kivéve az átmeneti ellátások - az Érdekképviseleti Fórum és az ellátottjogi képviselő biztosítja. Az ellátottjogi képviselő elérhetősége a SOSZI és a Gyermekjóléti Intézet szakmai egységeiben kifüggesztésre kerül.

(2) *  Az Érdekképviseleti Fórumban a fenntartó önkormányzatot a Népjóléti Bizottság egy kijelölt tagja képviseli.

(3) Az Érdekképviseleti Fórumban való tagság megszűnése esetén 30 napon belül gondoskodni kell az új tag választásáról.

(4) *  Az Érdekképviseleti Fórum működésének részletes szabályait az Idősek Otthona, valamint a Gondozási Központ Ikva Otthon házirendjének mellékletei tartalmazzák.

(5) *  A személyes gondoskodást nyújtó SOSZI szakmai egységeiben az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogait az Szt. 94/E-99/A. §-a szerint biztosítani szükséges.

(6) * 

9. A fenntartó feladat és jogköre

14. § (1) *  Az Önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó SOSZI szakmai egységeinek tárgyi, személyi és folyamatos működésének feltételeit.

(2) A Közgyűlés

a) meghatározza az intézményi térítési díjat, valamint az emelt szintű elhelyezéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás összegét.

b) *  dönt a SOSZI alapító okiratának elfogadásáról, gazdálkodási köréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, az intézmény nevének megállapításáról.

c) *  a SOSZI vezetője tekintetében gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat.

d) *  ellenőrzi a SOSZI szakmai egységeinek működését, az intézményvezetői hatáskör gyakorlását, a felvételi eljárás ügyviteli rendjét, az intézményvezető adatszolgáltatási kötelezettségét.

e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről.

f) kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területi illetékes szervének véleményét az intézmények működését érintő lényeges döntések meghozatala előtt.

(3) *  A Népjóléti Bizottság

a) véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti az Szt. által előírt szolgáltatástervezési koncepciót,

b) jóváhagyja a szociális és gyermekvédelmi intézmények szakmai programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és benne az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályait,

c) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. [Szt. 92/B. § (1) bekezdés c) és d) pontja]

(4) A Közgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott feladatait a Humánszolgáltatási Osztály közreműködésével látja el.

(5) A Közgyűlés

a) *  az Szt. 92/B. § (1) bekezdés h) pontja alapján a SOSZI szakmai egységeinek működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szerve véleményének kikérésével kapcsolatos,

b) az Szt. 94/A. § (3) bekezdésben foglalt, valamint a területi hatály alá nem tartozó személyek szakellátásának nyújtása tekintetében az Szt. 94/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a beutalást érintő döntéssel kapcsolatos, az Szt. 94/A. § (3) bekezdésben foglalt, a beutalást érintő döntéssel kapcsolatos,

c) az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján a szociális ellátás megtérítése összegének, illetve pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból való elengedésével, illetve csökkentésével kapcsolatos,

d) *  az Szt. 115. § (4) bekezdése alapján a SOSZI szakmai egység vezetői által megállapított személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásával kapcsolatos,

e) az Szt. 117. § (3) bekezdésében foglalt személyi térítési díj megállapításával kapcsolatos,

f) a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése alapján a térítési díj hátralékának a közadók módjára történő behajtásával, a behajthatatlan követelés törlésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza.

(6) A Közgyűlés

a) *  az Szt. 99. §-ában meghatározott érdekvédelmi fórum megalakításának és tevékenysége szabályainak meghatározásával,

b) *  a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján a fenntartó képviselőjének kijelölésével kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházza.

(7) *  A Népjóléti Bizottság megbízatásának lejárta és az újonnan megválasztott Népjóléti Bizottság megalakulása közötti időszakban, illetve ha működésük szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja.

10. Szociálpolitikai Kerekasztal

15. § (1) *  Az Önkormányzat a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) működtet.

(2) A Kerekasztal résztvevői, tagjai:

a) *  az Önkormányzat részéről:

aa) szociális ügyekért felelős alpolgármester, aki egyben a Kerekasztal elnöke,

ab) *  A Népjóléti Bizottság elnöke,

b) Intézmények részéről:

ba) egészségügyi intézmények, szolgáltatók által delegált személy,

bb) egyházi fenntartók által delegált két személy,

bc) *  a SOSZI és az Egyesített Bölcsődék által delegált személy

c) Civil szervezetek részéről:

ca) önkéntes segítő szervezetek által delegált személy,

cb) egészségkárosodottakat képviselő szervezetek által delegált személy,

cc) rétegképviseletek által delegált személy.

d) Foglalkoztatást elősegítő és biztosító szervezetek részéről:

da) Munkaügyi Kirendeltség által delegált személy,

db) FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. által delegált személy,

dc) Helyi Érdekegyeztető Tanács által delegált személy.

(3) Több szervezet együttes képviseletét ellátó delegáltak megbízatása 2 évre szól, mely a szervezetek döntésének megfelelően többször ismételhető. A delegáltak személyének kiválasztása az önkormányzat által kezdeményezett egyeztetésen történik, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A delegált személy lemondása, illetve visszahívása esetén a képviseletről a küldő szervezet gondoskodik.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladatai:

a) Véleményezi:

aa) a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót, módosítását és végrehajtásáról rendelkező előterjesztéseket,

ab) *  az Önkormányzat által fenntartott SOSZI és Egyesített Bölcsődék szakmai beszámolóit,

ac) az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi területet érintő hosszú távú programjait, koncepcióit.

b) Javaslatot tehet:

ba) *  feladatát érintően a Közgyűlés és a Népjóléti Bizottság napirendjére.

c) Dönt:

ca) saját ügyrendjének elfogadásáról,

cb) munkatervének, tárgyalt napirendjeinek összeállításáról.

(5) *  A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal, de igény szerint többször ülést tart, mely ülések nyilvánosak. Működési szabályait ügyrendben határozza meg. A Kerekasztal üléseivel kapcsolatos adminisztratív teendőket a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja látja el.

(6) A Kerekasztal üléseit az elnök hívja össze, mely akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az ülést össze kell hívni, ha azt a Kerekasztal tagjainak több mint fele írásban kezdeményezi. A kezdeményezésnek a tárgyalandó napirend témáját is tartalmaznia kell.

(7) A Kerekasztal véleményének, illetve javaslatainak, állásfoglalásának elfogadásához egyszerű többség szükséges, mely véleményt a bizottsági, illetve közgyűlési napirend tárgyalása során ismertetni kell.

11. Záró rendelkezések

16. § (1) Jelen rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésének napjával hatályát veszti

a)-d) * 

17. § Jelen rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez * 

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások szolgáltatási önköltsége és a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjai

A B C D E

Alapszolgáltatások:

A szolgáltatás önköltsége

Állami támogatás
Önköltség alapon számított intézményi térítési díj (C=A-B, a szolgáltatás önköltsége és az állami támogatás különbözete)Megállapított intézményi térítési díj
Önkormányzati támogatás (E=C-D, az önköltség alapon számított intézményi térítési díj és a megállapított intézményi térítési díj különbözete)
Étkeztetés (vásárolt) (SoSzI) Ft/étkezés/fő/nap áfával 902 220 682 500 182
Ételkiszállítás költsége háztartásonként
Ft/étkezés/fő/nap
100 0 100 90 10
Házi segítségnyújtás, Szociális segítés (SoSzI)
Ft/óra
3 545 102 3 443 1 000 2 443
Házi segítségnyújtás, személyi gondozás (SoSzI)
Ft/óra
2 886 836 2 050 1 000 1 050
Támogató szolgáltatás, személyi segítés (Gyermekjóléti Intézet)
Ft/óra
6 512 3 409 3 103 600 2 503
Támogató szolgáltatás, kilométer (Gyermekjóléti Intézet)
Ft/km
1 302 681 621 300 321
Idősek nappali ellátása, demens személyek gondozása étkezéssel (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
3 745 844 2 901 750 2 151
Idősek nappali ellátása, demens személyek gondozása étkezés nélkül (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
3 273 844 2 429 250 2 179
Fogyatékosok nappali ellátása háromszori étkezéssel (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
7 091 2 012 5 079 850 4 229
Fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
6 381 2 012 4 369 500 3 869
Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezéssel (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
3 372 1 254 2 118 750 1 368
Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezés nélkül (SoSzI)
Ft/ellátási nap/fő
2 900 1 254 1 646 250 1 396
A B C D E

Ápolást, gondozást nyújtó szolgáltatások:

A szolgáltatás önköltsége

Állami támogatás
Önköltség alapon számított intézményi térítési díj
Megállapított intézményi térítési díj

Önkormányzati támogatás
Idősek Otthona
Ft/ellátási nap/fő
7 492 3 046 4 446 3 300 1 146
Emeltszintű idősek otthona (Gondozási Központ, Ikva Otthon)
Ft/ellátási nap/fő
7 492 3 046 4 446 4 600 -154
A B C D E

Átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatások:

A szolgáltatás önköltsége

Állami támogatás
Önköltség alapon számított intézményi térítési díj
Megállapított intézményi térítési díj

Önkormányzati támogatás
Idősek Otthona, időskorúak gondozóháza
Ft/ellátási nap
7 492 3 046 4 446 3 300 1 146
Hajléktalanok átmeneti szállása
(30 napon túl)
Ft/ellátási nap
8 716 1 396 7 320 600 6 720

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez * 

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások személyi térítési díjai

Étkeztetés - ebéd (SoSzI) Ft/fő/étkezés
A feltüntetett összegek az áfát tartalmazzák.
28 500 Ft/hó jövedelem alatt 100
28 501-51 300 Ft/hó 150
51 301-74 100 Ft/hó 200
74 101-96 900 Ft/hó 300
96 901-119 700 Ft/hó 450
119 701 Ft/hó jövedelem felett 500
Ételkiszállítás költsége háztartásonként 90

Nappali ellátások - saját konyha

Fogyatékos személyek nappali ellátása - napi háromszori étkezés (SoSzI) Ellátás étkezéssel (Ft/nap) Ellátás étkezés nélkül
(Ft/nap)
28 500 Ft/hó jövedelem alatt 150 50
28 501-51 300 Ft/hó 250 100
51 301-74 100 Ft/hó 400 150
74 101-96 900 Ft/hó 550 200
96 901-119 700 Ft/hó 750 250
119 701 Ft/hó jövedelem felett 850 350
Idősek nappali ellátása (SoSzI) Ellátás étkezéssel (Ft/nap) Ellátás étkezés nélkül
(Ft/nap)
28 500 Ft/hó jövedelem alatt 100 0
28 501-51 300 Ft/hó 200 50
51 301-74 100 Ft/hó 300 100
74 101-96 900 Ft/hó 450 150
96 901-119 700 Ft/hó 650 200
119 701 Ft/hó jövedelem felett 750 250
Pszichiátriai betegek nappali ellátása (SoSzI) Ellátás étkezéssel (Ft/nap) Ellátás étkezés nélkül
(Ft/nap)
28 500 Ft/hó jövedelem alatt 100 0
28 501-51 300 Ft/hó 200 50
51 301-74 100 Ft/hó 300 100
74 101-96 900 Ft/hó 450 150
96 901-119 700 Ft/hó 650 200
119 701 Ft/hó jövedelem felett 750 250
Házi segítségnyújtás (SoSzI) Szociális segítés
gond. óra/Ft
Személyi gondozás
gond. óra/Ft
28 500 Ft/hó jövedelem alatt 200 200
28 501-51 300 Ft/hó 250 250
51 301-74 100 Ft/hó 300 300
74 101-96 900 Ft/hó 400 400
96 901-119 700 Ft/hó 500 500
119 701-140 000 Ft/hó 600 600
140 001-160 000 Ft/hó 800 800
160 001 Ft/hó jövedelem felett 1000 1000
Támogató Szolgáltatás
(Gyermekjóléti Intézet)
Személyi segítés szociálisan rászorulók (fogy. tám. + emelt csp.) számára
Óradíj
(Ft/óra)
51 300 Ft/hó jövedelem alatt 100
51 301-74 100 Ft/hó jövedelem 200
74 101 Ft/hó jövedelem felett 300
Személyi segítés szociálisan nem rászorulók számára (óradíj) 600
Szociálisan rászoruló részére szállítási szolgáltatás esetenként (kilométerdíj) 80
Szociálisan nem rászoruló részére szállítási szolgáltatás esetenként (kilométerdíj) 300

3. melléklet a 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelethez * 

Az Emelt szintű Idősek Otthona, (Gondozási Központ, Ikva Otthon) igénybevételekor fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke

Beköltözéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás
Emelt szintű Idősek Otthona, József Attila u. 5. (Ikva Otthon)
Egyszemélyes lakrész 2 200 000 Ft
Kétszemélyes lakrész 2 600 000 Ft
Kétszemélyes lakrész (nem házaspár esetén) 1 300 000 Ft/fő

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez * 

Intézményi élelmezési normák

Ellátási forma Nyersanyagnorma (Ft/fő/nap)
egész napos ellátás (ötszöri étkezés) 670
háromszori étkezés 406
ebéd 270
egytálétel (népkonyha) 276
Napi norma ötszöri étkezés megoszlása Ft/étkezés/fő
reggeli 132
tízórai 68
ebéd 270
uzsonna 68
vacsora 132

A feltüntetett összegek az áfát nem tartalmazzák.

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére