Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) *  A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város Északnyugati városrészére, azaz a Sopront elkerülő, Nyugaton a rendelet 1. mellékletén Szabályozási terület határa jellel megjelölt vonal - Liget patak - az Ikva patak - tervezett jóléti tó északnyugati határa - Sós patak medre - 0880/1 külterületi ingatlan - 84. sz. főút - Patak u. - Lackner K. u. - Ferenczy J. u. - Kossuth L. u. - Csatkai E. u. - Frankenburg út - Vasútvonal - Bánfalvi út - Kertvárosi u. - Ágfalvi út által határolt területre terjed ki; a 4225., 4294/2., 4351/4., 4351/6., 4351/10., 4351/20., 4351/21., 4351/22., 4351/23., 4359/29. helyrajzi számú ingatlanok kivételével.

(2) Jelen rendelet az alábbi mellékletekkel együtt alkalmazandó:

1. melléklet - Szabályozási terv

2. melléklet - Műemléki és helyi védelemmel rendelkező létesítmények listája

3. melléklet - Régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek jegyzéke

4. melléklet - Telepíthető növény és cserjefajok jegyzéke

5. melléklet - Helyi jelentőségű védett természeti értékek listája

6. melléklet - Út-mintakeresztszelvények

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

2. Engedélyhez kötött építési munkák

2. § Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket alakítani, építményeket tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, rendeltetést megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni a mindenkori hatályos jogszabály szerint szabad.

3. Az építési engedélykérelem tartalma

3. § (1) Az építési engedélykérelem és az építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmát a mindenkori hatályos jogszabály határozza meg.

(2) * 

4. Elvi építési engedélyezési eljárás

4. § * 

5. Településrendezési eszközök

5. § (1) A kötelező erejű szabályozási elemek a település egésze szempontjából a legfontosabb elemek, amelyek megváltoztatásához a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, valamint bizonyos esetekben a településszerkezeti terv módosítása szükséges.

A szabályozási terven (a továbbiakban: 1. melléklet) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

a) a kötelező szabályozási vonalat és a szabályozási szélességet,

b) az építési helyet abban az esetben, amennyiben a telek megosztás, vagy összevonás nélkül - az utak szélesítésére történő lejegyzések kivételével - kijelölhető az adott területen,

c) a kötelező építési helyhez tartozó kötelező építési vonalakat,

d) az előírt elő-, oldal- és hátsókertek méretét,

e) az övezeti besorolást és az övezeti jellemzőket,

f) az övezeti határokat,

g) a védőterületeket,

h) a kötelező megszüntetéseket.

(2) *  A terven szaggatott vonallal jelölt irányadó szabályozási vonalat, javasolt telekhatárokat, a javasolt megszüntetéseket és a javasolt egyéb szabályozási elemeket, mint például a telkek megosztásával, vagy összevonásával kialakuló építési helyeket és a hozzá tartozó építési vonalakat, bontási jelöléseket irányadónak kell tekinteni.

Az irányadó szabályozási elemek a szabályozás lehetséges, településképi szempontból javasolt változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést - telekalakítást - igényel. Az ezektől való eltérés a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között a rendelet, illetve a terv módosítása nélkül engedélyezhető.

(3) A szabályozás egyes elemeit az építési hatósági engedélyezés szempontjából a következőképpen kell értelmezni:

a) *  Kötelező szabályozási vonal:

A kötelező szabályozási vonal a terv távlatában megvalósítandó kötelező közterület szabályozást jelzi. A szabályozási terven rögzített keretek között a közlekedési területek helye és mérete pontosítható. A pontosítás során az eltérés +5,0m lehet.

b) Kötelező építési hely:

A kötelező szabályozás által előírt területkorrekció után megmaradó telekterület elő-, oldal- és hátsókerttel, továbbá egyéb védőtávolságokkal csökkentett része, amelyen épület, építmény elhelyezhető a szabályozási terv többi utasításának figyelembe vételével.

c) Kötelező megszüntetés:

Kötelező hatályú a megszüntető jel magánterület-közterület határán, a közterület számára történő területátadások (utak számára történő lejegyzések) esetén.

d) Javasolt telekhatár:

Az érintett tulajdonosok szándékától függő, nem kötelezően megvalósítandó, illetve a továbbtervezés során pontosítandó és azt követően kötelezővé váló szabályozási javaslat. A javasolt telekosztási rendtől eltérni csak akkor lehet, ha a telektömb valamennyi telke szabályos építési telekké alakítható.

e) Javasolt megszüntetés:

Magánterületek közös határát megváltoztató, az érintett tulajdonosok szándékától függő, nem kötelezően megvalósítandó szabályozási javaslat.

f) Javasolt bontás:

A terület későbbi fejlesztésének lehetőséget biztosító, az érintett tulajdonosok szándékától függő, nem kötelezően megvalósítandó szabályozási javaslat.

g) *  Irányadó szabályozási vonal, irányadó telekalakítás:

Nem kötelezően végrehajtandó - az érintett telektulajdonosok szándékától függő - szabályozási lehetőség. A szabályozási tervben meghatározott utak szabályozása tájékoztató jellegű, kialakításuk ütemezetten engedélyezhető, a megkezdett útkialakítás esetén a további szakasz kötelező szabályozásként értelmezendő.

Az irányadó telekalakítás nem kötelező erejű, illetve attól el lehet térni a szabályozási és övezeti előírások betartása mellett.

h) Övezeti határ:

A terv szerinti övezeti besorolás kötelező érvényű. A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek, illetőleg az azokon belüli egyes területrészek lehatárolása, az egyes területrészeken belül a közterületek és az egyéb területek elkülönítése. Amennyiben övezethatárral egybeeső telekhatár változik, az övezet értelemszerűen módosul.

i) *  „K” kialakult:

- Beépítettség: az érintett és szomszédos telektömbök beépített telkein jellemző beépítettségéhez igazodó mértékű.

- Építménymagasság: az érintett és szomszédos telektömbök beépített telkein jellemző építménymagasságokhoz igazodó mértékű.

- Teleknagyság: a rendelet elfogadásának időpontjában érvényes nyilvántartási adatok szerinti telekméret, melynek a közterületek tervezett korrekciója miatti változása a beépíthetőséget nem érinti.

j) Maximális tetőszélesség: A szabályozási tervben rögzített tetőszélességen a tetőszerkezetet tartó falak külső síkjai közti távolságot értjük.

k) Be nem építhető terület: A telken belül jelzett területen épületet építeni nem lehet. A meglévők nem fejleszthetők. A területen elhelyezhető: csak az OTÉK 1. melléklet 67. e) pontja szerinti kerti építmény.

l) Csoportházas beépítés: több épületből álló épületegyüttes egy - az épületek építészeti kialakítását is meghatározó - városépítészeti koncepciónak megfelelő, folyamatos kivitelezéssel történő kiépítése.

m) Tartalék lakóterület: A tartalék lakóterület a település középtávú lakásépítés céljára fenntartott terület, amelyen építési tevékenységet folytatni csak hatályos önkormányzati rendelet szerint lehet.

6. Belterületi határ

6. § A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a belterület határát - a Településszerkezeti Tervben foglaltakkal összhangban - az 1. melléklet jelzi.

7. Az elő-, az oldal- és a hátsókertre vonatkozó előírások

7. § Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen az elő-, oldal- és a hátsókertre vonatkozó szabályokat az egyes építési övezetek előírásai tartalmazzák, illetve a szabályozási terv tünteti fel. Egyéb esetekben a mindenkori hatályos jogszabály alapján kell eljárni.

8. Kerítés és támfal létesítésére vonatkozó előírások

8. § Kerítés és támfal létesítésére vonatkozó általános előírásokat a mindenkori hatályos jogszabály tartalmazza, az attól eltérő előírásokat az egyes övezeti előírások határozzák meg.

9. Környezetalakítási, környezetvédelmi előírások

9. § (1) Talajvédelem, földvédelem

a) A beépítésre nem szánt és közlekedési célra ki nem jelölt területeken biztosítani kell a zöldfelületi borítottság erózióvédelemhez szükséges mértékét.

b) A létesítmények elhelyezésekor, illetve a kialakításakor a talaj felső 20 cm-es humusz rétegét kell letermelni. A létesítés, illetve a kialakítás ideje alatt gondoskodni kell a depóniák gyommentes tartásáról, a talajszennyezés elkerüléséről. A létesítés, illetve a kialakítás befejeztével a termőföldet a lehetséges mértékig helyben kell felhasználni, a fennmaradó rész felhasználásáról humusz-gazdálkodási tervet kell készíteni. Külterületen a területfelhasználás vonatkozásában a beruházáshoz az illetékes hivatal szakhatósági hozzájárulását be kell szerezni.

c) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen csak olyan tevékenység folytatható, illetve csak olyan új tevékenység működése engedélyezhető, amelynél szennyező (fertőző, mérgező) anyag - a szakhatóságok megítélése alapján - a talajt nem károsítja.

d) Az a), b) és c) pontban felsorolt folyamatok ellenőrzése az érintett szakhatóság feladata.

(2) Felszíni, felszín alatti vizek védelme

a) A felszíni vizekbe csak a mindenkori hatályos jogszabály 4. egyéb védett vízminőség-védelmi terület kategóriájának megfelelő minőségű csapadékvíz és szennyvíz vezethető, amennyiben a befogadó időszakos vízfolyás, úgy a 3. kategóriára vonatkozó határértéket kell betartani.

b) A terület szennyvizeit közcsatornába kell vezetni a mindenkori hatályos előírások határértékeinek betartásával, melyek a mindenkori hatályos jogszabály által előírt küszöbértékek.

c) * 

d) A területen lévő vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmére a mindenkori hatályos jogszabály előírásait kell alkalmazni. Meglévő vízbázison épületet elhelyezni tilos. A vízbázisok területein csak a vízkivételi helyek műtárgyai és a rendeltetésszerű üzemelést biztosító építmények és műtárgyak helyezhetők el.

A védőterületek határait az 1. melléklet tünteti fel. A területre külön előírásokat tartalmaz az övezeti táblázat.

e) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen gépkocsi tárolót, gépek elhelyezésére szolgáló területet létesíteni, gépeket karbantartani csak jogszabályba nem ütköző helyen és csak vízzáró, burkolt felületen lehet.

f) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen új, gépkocsiforgalmat lebonyolító utat kialakítani csak a talaj- és felszíni vizek fokozott védelme mellett lehet.

g) Az e) és f) pontokban foglalt építmények esetében biztosítani kell a megfelelő felszíni vízelvezetést és gyűjtést, valamint az összegyűjtött vizek olajfogó műtárgyon való keresztülvezetését.

h) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen tilos a talajkutakba a vízminőséget bármilyen módon veszélyeztető szennyező anyagot bevezetni, szikkasztani, illetőleg megfelelő tisztítás nélkül az élővizekbe juttatni.

i) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen új beépítés, épületbővítés csak abban az esetben engedélyezhető, ha az érintett telken a vízi közművek kiépültek és a rájuk való csatlakozás biztosított. Új közműpótló műtárgyak (szikkasztó, szennyvízakna stb.) kialakítása nem engedélyezhető.

j) A 10%-nál nagyobb lejtésű területeken az új beépítéseknél a tereprendezés során - amennyiben műszakilag lehetséges - olyan terepet kell kialakítani, amely a felszíni vízelvezetést telken belül oldja meg. Szomszédos telekre lejtő terep esetében a telektulajdonosnak gondoskodni kell a csapadékvíz-elvezetés olyan megoldásáról, amely saját telkének csapadékvízével az érintett telkeken található értékeket nem veszélyezteti, értéküket nem csökkenti, használatukat nem korlátozza.

k) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen ipari szennyvizet kibocsátani csak a mindenkor illetékes szakhatóságok és a csatornázási művekkel egyeztetett módon lehet.

l) Az a)-k) pontban felsorolt folyamatok ellenőrzése az érintett szakhatóság feladata.

(3) Levegőtisztaság védelem

a) A település levegőtisztaság-védelemi szempontból a mindenkori hatályos jogszabály alapján 11. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

b) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen csak olyan anyag helyezhető el, amely nem tartalmaz illékony és az egészségre ártalmas hatást, vagy bűzhatást kiváltó alkotóelemet, illetőleg csak olyan tevékenység engedhető meg, amelyeknél a fentiekben foglalt hatások nem állnak elő.

c) Az a) és b) pontban felsorolt folyamatok ellenőrzése az érintett szakhatóság feladata.

(4) Zaj- és rezgésvédelem

a) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a mindenkori hatályos jogszabály előírásai szerinti zajhatás engedélyezhető.

b) *  Új létesítményt úgy kell megtervezni, hogy építése rendeltetésszerű használata során keletkező zaj a területre megengedett zaj- és rezgésvédelmi határértéket ne lépje túl.

c) A terület jelenlegi zajterhelését („nulla állapot”) terepi mérésekkel kell megállapítani. A várható zajkibocsátásokat számítással kell prognosztizálni a zajvédelmi beavatkozások szükségességének és mértékének eldöntése érdekében.

d) A környező lakóterületek határán, a mindenkori hatályos jogszabály szerinti területi kategóriák, az adott beépítések állapotának megfelelő, pontos meghatározásra alapozott, a megengedettel egyenértékű A-hangnyomásszintnek kell teljesülnie. A nem lakóterületen létesítendő, zajvédelmi szempontból védendő objektumok esetén a mindenkori hatályos jogszabály alatti határértékeknek kell teljesülnie.

e) Az a)-d) pontban felsorolt folyamatok ellenőrzése az érintett szakhatóság feladata.

(5) Hulladék elhelyezés

a) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen, az arra kijelölt helyeken csak olyan jellegű hulladék tárolható, amely

- nem ellentétes a mindenkori hatályos jogszabály előírásaival,

- nem okoz bűzhatást,

- felporzást,

- mérgezéssel járó diffúz légszennyezést,

- az anyagbemosódással talajszennyezést,

- látványával vizuális zavaró hatást.

b) Az a) pontban felsorolt folyamatok ellenőrzése az érintett szakhatóság feladata.

10. A zöldfelületek általános védelméről

10. § (1) A területen - magánkertek kivételével - 10 cm törzsátmérőt meghaladó fa, vagy 10 m2-t meghaladó összefüggő fás-cserjés állomány csak előzetes önkormányzati engedély alapján vágható ki, a kivágandó fa zöldfelületi értékének megfelelő fapótlás kötelezettsége mellett.

(2) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen engedélyköteles építési munka során (építés, felújítás, bontás és rendeltetésmód változtatás) a kötelezően előírt mértékű zöldfelületeket és a szilárd burkolat nélküli területeket aktív zöldfelületként kell kialakítani, betartva az értékvédelemre és a favédelemre vonatkozó helyi és országos szabályokat.

(3) A közterületek és a magánterületek zöldfelületeinek kialakítása során, jelen rendelet 4. mellékletében szereplő tájhonos növények, növénycsoportok ültetését kell megvalósítani.

(4) A 12,0 m-es szabályozási szélességű közlekedési területeken egyoldali, míg a 16,0 és 22,0 m-es szabályozási szélességű közlekedési területeken kétoldali fasor képzést kell megvalósítani. Az alkalmazható faegyedek listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1)-(4) pontban felsorolt folyamatok ellenőrzése az érintett hatóság feladata.

11. Beültetési kötelezettség

11. § A szabályozási tervben a közterületeken jelzett fasorok létesítését, illetve a meglévő fasorok pótlását a terület jellegzetes fafajaiból kell megvalósítani. A javasolt fafajokat a jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

12. Közművesítés, közműlétesítmények

12. § (1) A közművezetékek és létesítmények helyét és védőtávolság igényét az OTÉK előírásai, a vonatkozó MSZ 7487 szabvány, továbbá a megfelelő ágazati szabványok és előírások figyelembevételével kell biztosítani.

(2) A meglévő és a tervezett közműhálózatok műtárgyai, a vízellátás, a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, a villamosenergia-ellátás, a vezetékes gázellátás, a távközlés, a kábel TV és azok biztonsági övezete számára a helyigényt közterületen, ettől eltérő esetben szolgalmi jog bejegyezéssel kell biztosítani.

(3) Útrekonstrukciónál a közművek egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell.

(4) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a tervezett és a rekonstrukcióra kerülő közművezetékek építése a nagyfeszültségű (20 kV-nál nagyobb) távvezeték kivételével csak föld alatti vezetéssel engedélyezhető. Ettől eltérő megoldás csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár.

(5) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen új villamosenergia-ellátási (nagy-, közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási) hálózatot építeni, meglevő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel lehet. Ettől eltérő megoldás csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár.

(6) A feleslegessé váló közművezetékeket és a műtárgyakat el kell bontani.

(7) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen lévő telkeket a közterületi hálózathoz saját bekötővezetékekkel és mérési hellyel kell csatlakoztatni, ettől eltérő esetben a bekötést és a mérési helyet szolgalmi jog bejegyezésével kell biztosítani.

(8) A tervezett új vízvezetékekre csak földfeletti tűzcsap szerelhető.

(9) Új beépítésű területeken, továbbá a település intézményeinek környezetében a csapadékvíz elvezetésére zárt csapadékvíz-elvezető rendszert kell kiépíteni. A meglévő beépítéseken a meglévő vízelvezető árkok, átereszek folyamatos tisztítását és karbantartását biztosítani kell. A befogadó ezen a területen az Ikva-patak lehet.

(10) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgyat kell elhelyezni.

Az új koncentrált vízbevezetések létesítési engedély kötelesek.

(11) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kialakítani, hogy a felületen összegyűjthető legyen a csapadékvíz, ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről összegyűlő csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető be a közcsatornába. „Zöld” parkoló létesítése tilos.

(12) A nagyközép nyomású vezetékeknél a védőtávolság:

- meglévő vezeték esetében 9-9 m,

- új vezeték létesítés esetén 5-5 m.

(13) A föld feletti villamos távvezetékek biztonsági övezetének teljes terjedelme a szélső áramvezetőktől a nyomvonalukra merőlegesen kifelé mért távolságok és a szélső vezetők közötti távolság összege

- az 1-35 kV-os légvezeték mentén a szélső vezetőtől külterületen kifelé 5,0 m

- az 1-35 kV-os légvezeték mentén a szélső vezetőtől belterületen kifelé 2,5 m

- kisfeszültségű légvezeték mentén a szélső vezetőtől kifelé belterületen 1,0 m

- kisfeszültségű földkábel tengelyétől mérten belterületen 1,0 m

(14) Az újonnan ellátandó utakban, utcákban biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabály előírásai alapján. A hírközlési és kábeltelevíziós rendszerek vezetékeit földkábeles kialakítással kell megvalósítani. Az elektronikus hírközlési építmények létesítését a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabály előírásai szerint kell engedélyeztetni. Ettől eltérő megoldás csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár.

(15) A rekonstrukcióra kerülő és a tervezett közvilágítási hálózat építésekor energiatakarékos lámpatesteket kell felszerelni.

(16) Ahol az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell, a védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető és szakhatóságok hozzájárulása esetén engedélyezhető.

(17) A közművek elhelyezésénél a közművek kiépítőjének az utcák fásítási igényeit is figyelembe kell venni.

13. Régészeti védelem

13. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza, helyét az 1. melléklet jelöli.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területeken, lelőhelyeken a mindenkor hatályos jogszabály szerint kell eljárni.

(3) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a mindenkor hatályos jogszabály alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen - amennyiben a feltárás korábban még nem történt meg - fel kell tárni.

(4) A szakmailag szükséges mértékű feltárás, dokumentálás, elsődleges leletkonzerválás és a leletelhelyezés rendkívüli költségeit a fejlesztések és a beruházások költségeiből kell fedezni oly módon, hogy a tervezés során a teljes bekerülési költség legalább 9 ezrelékét kell erre a célra biztosítani.

(5) Amennyiben jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a terepszint alatti munkavégzések során régészeti lelet kerül elő, azt haladéktalanul jelenteni szükséges a területileg illetékes múzeumnak.

14. Az épített környezet védelme

14. § (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó területen országos és a helyi védelemmel rendelkező építmények, épületek és épületegyüttesek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) * 

(3) A terv területén az országos közutak mellett, valamint az egyéb közterületeken az egységes városképi arculatba illesztés érdekében a reklámtábla létesítésekor az építési hatóság határozatát a városképi szempontok figyelembevételével hozza meg.

Gépjármű elhelyezés * 

14/A. § *  (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület lakó és vegyes besorolású övezeteinek telkein

a) önálló felszíni parkolóterület nem alakítható ki,

b) az OTÉK és jelen rendelet előírásai szerint számított kialakítandó minimális parkolóhelynél több parkolóhely nem alakítható ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó terület lakó és vegyes besorolású övezeteinek telkein

a) új épület építése,

b) meglévő épület új lakást eredményező bővítése, átalakítása és

c) meglévő épületben új lakást eredményező rendeltetésváltozás esetén

új lakásonként 2 db parkolóhelyet kell kialakítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti parkolóhelyeket teljes egészében az épület saját telkén kell kialakítani, kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat.

(4) Amennyiben a (2) bekezdés b), c) pontjában foglalt esetekben a telek fizikai adottságai miatt az új lakásokhoz kialakítandó parkolóhelyek elhelyezésére az épület saját telkén teljes egészében nincs lehetőség, a kialakítandó parkolóhelyek számának legfeljebb 10%-át közterület megváltással, közterületen lehet biztosítani.

(5) A (2) bekezdés szerinti parkolóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a parkoló állások gépjárművel egy másik parkoló állás igénybevétele nélkül megközelíthetőek legyenek.

III. FEJEZET

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS BEÉPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI

15. § A beépítésre szánt területek felhasználásuk szerint:

a) Lakóterületek

- Nagyvárosias lakóterület (Ln)

- Kisvárosias lakóterület (Lk)

- Kertvárosias lakóterület (Lke)

b) Vegyes területek

- Településközpont vegyes terület (Vt)

- Központi vegyes terület (Vk)

c) Gazdasági területek

- Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz)

- Ipari terület (Gip)

d) Különleges területek (K)

15. Nagyvárosias lakóterület

16. § (1) A lakóterületre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 11. §-a tartalmazza.

(2) Az Ln-1 nagyvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Ln-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: nagyvárosias lakóterület: Ln-1
ahol az Ln-1 Kialakult Kialakult jelű övezetben
Kialakult Kialakult
*/1/* Elhelyezhető funkciók OTÉK 11. § (2) bekezdés szerint, (3) bekezdés 1., 2. pontja szerint
*/2/* A közművesítés feltételei: Az övezet telkei közművesítettek.
*/3/* A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe -
Legkisebb utcai homlokvonala -
*/4/* Az övezet telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
kialakult kialakult 3,0 kialakult
*/5/* Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
szab. terv szerint Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e) szab. terv szerint szab. terv szerint szab. terv szerint
*/6/* Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
kialakult Íves tető lehet
Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 10 fok
max.: 30 fok
kialakult Cserépfedés
Festett patinázott
Fémlemez fedés
Természetes pala
Lágy lemezfedés
*/7/* Az övezetben található védettségi kategóriák: -
*/8/* Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben jellemzően utcai kerítés nem építhető, a szükséges terepmegfogási műtárgyak kivételével.
*/9/* Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 80%.

(3) Az Ln-2 nagyvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Ln-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: nagyvárosias lakóterület: Ln-2
ahol az Ln-2 SZ 30 jelű övezetben
15,00 2000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 11. § (2) bekezdés szerint, (3) bekezdés: 1., 2. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 2 000 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 25,00 m
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 30% 2,5 30%
/5/ Az övezet telkein megengedett
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület lehet Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e) szabályozási tervlap szerint 6,00 m szabályozási tervlap szerint
7,50 m
szabályozási tervlap szerint
20,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Íves tető lehet
Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 10 fok
max.: 30 fok
- Cserépfedés
Festett patinázott
Fémlemez fedés
Természetes pala
Lágy lemezfedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.

(4) Az Ln-3 nagyvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Ln-3

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: nagyvárosias lakóterület: Ln-3
ahol az Ln-3 SZ 60 jelű övezetben
3,5 4000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 11. § (3) bekezdés szerint, kivéve üzemanyagtöltő (4. pont)
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető .
A kialakítható telek Legkisebb területe 4000 m2
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60% 1,5 20%
/5/ A övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület lehet Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c) szabályozási tervlap szerint
5,00 m
szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
3,5 m Lapostető - Fémlemez fedés
Lágy lemezfedés
zöldtető
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben kerítés nem építhető.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 100%.
/10/ A területen csak kétszintes parkolóház (pince+földszint) építhető.

(5) Az Ln-4 nagyvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Ln-4

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: nagyvárosias lakóterület: Ln-4
ahol az Ln-4 O, SZ 70 jelű övezetben
12,00 400
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 11. § (2) bekezdés szerint, (3) bekezdés 1., 2., 3. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telkei közművesítettek
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 400 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 12,00 m
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
oldalhatáros, szabadonálló 70% 3,0 10%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület lehet Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e) kialakult
szabályozási tervlap szerint
6,00 m 12,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
12,00 m Íves tető lehet
Lapostető lehet
Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 10 fok
max.: 30 fok
12,00 m Cserépfedés
Festett patinázott
Fémlemez fedés
Természetes pala
Lágylemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Falazott áttört kerítés és kapu építhető a szükséges terepmegfogási műtárgyakkal.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 80 %.
/10/ Ahol a szabályozási tervlap építési helyet jelöl, ott építés a vonatkozó táblázat adatai alapján lehetséges.

(6) Az Ln-5 nagyvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Ln-5OKT

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: nagyvárosias lakóterület: Ln-4
ahol az Ln-5okt SZ 60 jelű övezetben
15,00 2500
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 11. § (2) bekezdés szerint, (3) bekezdés 1., 2. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telkei közművesítettek
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 2500 m2
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60% 3,0 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület lehet Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e) 5,0 m 7,5 m 15,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Íves tető lehet
Lapostető lehet
Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 10 fok
max.: 0 fok
12,00 m Cserépfedés
Festett patinázott
Fémlemez fedés
Természetes pala
Lágylemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Falazott áttört kerítés és kapu építhető a szükséges terepmegfogási műtárgyakkal.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 80%.
/10/ Ahol a szabályozási tervlap építési helyet jelöl, ott építés a vonatkozó táblázat adatai alapján lehetséges.

16. Kisvárosias lakóterület

17. § (1) A lakóterületre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 12. §-a tartalmazza.

(2) Az Lk-1 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-1
ahol az Lk-1 Ikres 30 jelű övezetben
7,5 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Legfeljebb négylakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
ikres 30% 1,5 40%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 5,00 m 4,00 m 7,5 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata


7,5 m
Magastető lehet,
Lapostető, íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
Hajlásszög min.: 30 fok
max.: 45 fok
- Cserépfedés
Bitumenes zsindely
Természetes pala
Fémlemez fedés
Lágylemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: maximálisan 60 cm magas épített és természetes anyaggal burkolt lábazaton max.1,5 m magas drótfonattal kiegészített sövénykerítés építhető, a szükséges terepmegfogási műtárgyak kivételével (támfalkerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani.) A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen (pl.: kapuoszlopok kialakítása kővel burkolt felületű acél, vagy faszerkezetű, a kapuk felülete pedig fával burkolt).
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 30%.

(3) Az Lk-2 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-2
ahol az Lk-2 Kialakult Kialakult jelű övezetben
Kialakult Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Legfeljebb négylakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
kialakult kialakult 1,5 kialakult
/5/ Az övezet telkein megengedett
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) Kialakult Kialakult Kialakult
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
kialakult Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 30 fok
max.: 45 fok
Lapostető, íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Bitumenes zsindely
Természetes pala
Fémlemez fedés
Lágylemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz.: 3607, 3624/2, 3175, 3154
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: maximálisan 60 cm magas épített és természetes anyaggal burkolt lábazaton max. 1,5 m magas drótfonattal kiegészített sövénykerítés építhető, a szükséges terepmegfogási műtárgyak kivételével (támfalkerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani). A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen (pl.: kapuoszlopok kialakítása kővel burkolt felületű acél, vagy faszerkezetű, a kapuk felülete pedig fával burkolt).
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(4) Az Lk-3 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-3

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-3
ahol az Lk-3 K, Z Kialakult jelű övezetben
6,0 250
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 250,0 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 10,0 m
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
kialakult
zártsorú
kialakult 1,0 20
/5/ Az övezet telkein megengedett
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) kialakult kialakult kialakult
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 30 fok
max.: 45 fok
Lapostető, íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Bitumenes zsindely
Természetes pala
Fémlemez fedés
Lágylemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: maximálisan 60 cm magas épített és természetes anyaggal burkolt lábazaton max. 1,5 m magas drótfonattal kiegészített sövénykerítés építhető, a szükséges terepmegfogási műtárgyak kivételével (támfalkerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani). A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen (pl.: kapuoszlopok kialakítása kővel burkolt felületű, acél, vagy faszerkezetű, a kapuk felülete pedig fával burkolt).
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(5) Az Lk-4 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-4

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-4
ahol az Lk-4 Z 30 jelű övezetben
6,0 600
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Legfeljebb négylakásos lakóépület, továbbá kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb/Legnagyobb területe 600 m2/1000 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 11 m
/4/ Az övezet kialakítható telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 30% 1,0 35%
/5/ Az övezet telkein megengedett
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e) szabályozási tervlap szerint
0,00 m
szabályozási tervlap szerint
0,00 m
szabályozási tervlap szerint
6,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
Építmény
magasság
Utcai homlokzat
magasság
6,0 m 6,0 m Magastető lehet,
Hajlásszög max.: 40 fok
Lapostető, íves tető
lehet a tetőfelület 40%-ban
10,0 m Cserépfedés
Eternit pala
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz.: 3234, 3238, 3170
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: maximálisan 60 cm magas épített és természetes anyaggal burkolt lábazaton max. 1,5 m magas drótfonattal kiegészített sövénykerítés építhető, a szükséges terepmegfogási műtárgyak kivételével (támfalkerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani). A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen (pl.: kapuoszlopok kialakítása kővel burkolt felületű, acél, vagy faszerkezetű, a kapuk felülete pedig fával burkolt).
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.

(6) Az Lk-5 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-5

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-5
ahol az Lk-5 Z Kialakult jelű övezetben
12,5 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja
Legnagyobb beépítettsége
Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú kialakult 1,5 35%
/5/ Az övezet telkein megengedett
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) kialakult kialakult kialakult
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
12,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög max.: 45 fok
Lapostetős is lehet az épület alapterületének
40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz.: 3257, 3501
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: maximálisan 60 cm magas épített és természetes anyaggal burkolt lábazaton max. 1,5 m magas drótfonattal kiegészített sövénykerítés építhető, a szükséges terepmegfogási műtárgyak kivételével (támfalkerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani). A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen (pl.: kapuoszlopok kialakítása kővel burkolt felületű, acél, vagy faszerkezetű, a kapuk felülete pedig fával burkolt).
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(7) Az Lk-6 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-6

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-6
ahol az Lk-6 Z Kialakult jelű övezetben
9,00 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú kialakult 1,5 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m
kialakult
0,00 m 9,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata

9,0 m
Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapostető, íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: műemlék: hrsz.: 3647 , helyi védettségű épület: hrsz.: 3568, 3601, 3602, 3603, 3605, 3635, 3566/1, 3564, 3563, 3562, 3635, 3567/1, 3167/1, 3639
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(8) Az Lk-7 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-7

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-7
ahol az Lk-7 Z Kialakult jelű övezetben
7,5 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei : Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú kialakult 1,5 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 5,00 m
kialakult
0,00 m 7,5 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
7,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(9) Az Lk-8 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-8

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-8
ahol az Lk-8 Z (hézagos)
Kialakult
40 jelű övezetben
6,00 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Max. kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala Kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
Zártsorú (hézagos), kialakult 40 % 1,0 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e). j) szabályozási tervlap szerint
5,00 m
kialakult
szabályozási tervlap szerint
0,00 m
Hézagosnál
min. 3,00 m
szabályozási tervlap szerint
6,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület
40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz.: 3264, 3526, 3653, 3656/1, 3845
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.
/10/ Ahol a szabályozási tervlap építési helyet nem jelöl, ott építés a vonatkozó táblázat adatai alapján lehetséges.

(10) Az Lk-9 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-9

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-9
ahol az Lk-9 Z Kialakult jelű övezetben
12,5 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala Kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú kialakult 1,5 30
/5/ Az övezet telkein megengedett
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m 0,00 m 12,5 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
12,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(11) Az Lk-10 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-10

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-10
ahol az Lk-10 Kialakult 35 jelű övezetben
7,5 500
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés, telekfelosztása engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 500 m2
Legkisebb utcai homlokvonala Kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
kialakult 35% 1,0 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m
kialakult
0,00 m 7,5 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
7,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 45%.
/10/ Ahol a szabályozási tervlap építési helyet nem jelöl, ott építés a vonatkozó táblázat adatai alapján lehetséges.

(12) Az Lk-11 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-11

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-11
ahol az Lk-11 Z 30 jelű övezetben
6,00 300
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 300 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 10,0 m
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 30% 1,0 40
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m
kialakult
0,00 m
3,00 m
6,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.
/10/ Ahol a szabályozási tervlap építési helyet nem jelöl, ott építés a vonatkozó táblázat adatai alapján lehetséges.

(13) Az Lk-12 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-12

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-12
ahol az Lk-12 Z Kialakult jelű övezetben
7,5 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú kialakult 1,5 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m
kialakult
0,00 m
kialakult
7,5 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
7,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 30 fok
max.: 45 fok
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.
/10/ Ahol a szabályozási tervlap építési helyet nem jelöl, ott építés a vonatkozó táblázat adatai alapján lehetséges.

(14) Az Lk-13 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-13

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-13
ahol az Lk-13 I, SZ 35 jelű övezetben
9,0 900
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Lakóépület, továbbá kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület. Max. 18 lakás építhető.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés lehetséges, telekfelosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 900
Legkisebb utcai homlokvonala Kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítése Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
ikres, szabadonálló 35% 1,5 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 6,00 m 6,00 m 15,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
9,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület
40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
Lágylemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: hrsz.: 3548/2
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: kerítés nem épülhet, csak élő sövény elválasztás
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.
/10/ A területen új építmény esetén a lakások utáni parkoló igény kielégítésére szolgáló gépkocsi-tároló csak terepszint alatt, mélygarázsban helyezhető el.
/11/ Ahol a szabályozási tervlap építési helyet nem jelöl, ott építés a vonatkozó táblázat adatai alapján lehetséges.

(15) Az Lk-14 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-14

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-14
ahol az Lk-14 SZ 60 jelű övezetben
12,5 20 000
/1/ Elhelyezhető funkciók Lakóépület, továbbá az OTÉK 12. § (2) bekezdés 1. pontja szerint
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése és útépítés után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 20 000 m2
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60% 1,5 20
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e) szabályozási
terv szerint
szabályozási
terv szerint
szabályozási
terv szerint
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
12,50 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 15 fok
max.: 30 fok
Lapos és ívestető lehet
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: utcai kerítés csak élő sövényből építhető
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.
/10/ A területen új építmény esetén a lakások utáni parkoló igény kielégítésére szolgáló gépkocsi-tároló csak terepszint alatt, mélygarázsban helyezhető el.

(16) Az Lk-15 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-15

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-15
ahol az Lk-15 I 35 jelű övezetben
6,00 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala Kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
ikres 35% 1,0 40
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m 3,00 m 6,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 45%.

(17) Az Lk-16 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-16

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-16
ahol az Lk-16 Z 40 jelű övezetben
7,5 1400
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 1400 m2
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40% 1,5 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m 0,00 m 7,5 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
7,50 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Utcai kerítés a lakóépületek elé nem építhető, egyéb esetben vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 45%.

(18) Az Lk-17 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-17

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-17
ahol az Lk-17 Kialakult
I, Z, SZ
35 jelű övezetben
6,00 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala Kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
kialakult, ikres, zártsorú, szabadonálló 35% 1,5 40
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m
kialakult
kialakult 6,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 45%.

(19) Az Lk-18 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-18

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-18
ahol az Lk-18 Z, K 45 jelű övezetben
6,0 Kialakult, 300
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés és telekfelosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult, 300 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 15,00 m
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú, kialakult 45% 1,0 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási
terv szerint
0,00 m 6,0 m
szabályozási
terv szerint
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,0 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület
40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: Műemlék: hrsz.: 4090 Ferencesek kapuja, 4091 Lakóépület és Stornó gyűjtemény
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 45%.
/10/ Ahol a szabályozási tervlap építési helyet nem jelöl, ott építés a vonatkozó táblázat adatai alapján lehetséges.

(20) Az Lk-19 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-19

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-19
ahol az Lk-19 Z 40 jelű övezetben
6,00 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Kétlakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetősége: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala Kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40 % 1,5 40
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Max. 2 főépület lehet Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m
kialakult
3,00 m
kialakult
6,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.

(21) Az Lk-20 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-20

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-20
ahol az Lk-20 K, Z 50 jelű övezetben
4,5 600
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Négylakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés, telekmegosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 600 m2
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
kialakult,
zártsorú
50% 1,5 25
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási
terv szerint
0,00 m
szabályozási
terv szerint
szabályozási
terv szerint
6,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
4,5 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 40 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület
40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
Lágylemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: műemléki védettségű épület: hrsz.: 4090, 4091
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.
/10/ Ahol a szabályozási tervlap építési helyet nem jelöl, ott építés a vonatkozó táblázat adatai alapján lehetséges.

(22) Az Lk-21 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-21

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-21
ahol az Lk-21 Z (hézagos) 50 jelű övezetben
6,0 Kialakult
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Négylakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés , telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú
hézagos
50% 1,5 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 5,00 m
szabályozási tervlap szerint
3,0 m
szabályozási tervlap szerint
6,0 m,
szabályozási tervlap szerint
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület
40%-ban
8,00 m Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület: 3018 hrsz. és 3017/2 hrsz.
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(23) Az Lk-22 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-22

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-22
ahol az Lk-22 Z (keretes) 40 jelű övezetben
7,5 3000
/1/ *  Elhelyezhető funkciók 20 lakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 3000 m2
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú (keretes) 40% 1,5 20
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
7,50 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.
/10/ A területen új építmény esetén a lakások utáni parkoló igény kielégítésére szolgáló gépkocsi-tároló csak terepszint alatt, mélygarázsban helyezhető el.

(24) A Lk-23 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lk-23

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kisvárosias lakóterület: Lk-23
ahol az Lk-23 SZ, K 30 jelű övezetben
6,00 K
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Négylakásos lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala Kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló, kialakult 30 % 1,5 40
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
- Cserépfedés
Természetes pala
Fémlemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: vakolt falazott kerítés építhető 2,00 m magasságban. Kapuzat falazott lábakkal, fa, vagy fém szerkezettel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.

17. Kertvárosias lakóterület

18. § (1) A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 13. §-a tartalmazza.

(2) Az Lke-1 kertvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lke-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kertvárosias lakóterület: Lke-1
ahol az Lke-1 SZ 20 jelű övezetben
5,00 700
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Legfeljebb négylakásos lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény.
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekfelosztás engedélyeztető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 700 m2
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja
Legnagyobb beépítettsége
Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 20% 0,6 50%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 5,00 m 3,00 m 6,00 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
5,00 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
8,00 m Cserépfedés
Bitumenes zsindely
Természetes pala
Fémlemez fedés
Lágylemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Közterülettel határos kerítés építése természetes (kő, fa) anyagokkal. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen (pl.: kővel burkolt kapuoszlop, acél vázas kapu fa borítással).
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 30%.
/10/ A telken az építési engedély kiadásának feltétele a telekhez csatlakozó közút szilárd útburkolattal való kiépítettsége.

(3) Az Lke-2 kertvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Lke-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kertvárosias lakóterület: Lke-2
ahol az Lke-2 SZ
Csoportházas
30 jelű övezetben
6,0 3300
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Főépületenként 4 lakás, továbbá kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés , telekegyesítés, telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 3300 m2
Legkisebb utcai homlokvonala 32 m
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló
csoportházas
30% 0,6 40%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
három főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e) szab. terv szerint 3,00 m szab. terv szerint
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető héjazata
6,0 m Magastető lehet,
Hajlásszög min.: 20 fok
max.: 45 fok
Lapos és íves tető lehet a tetőfelület
40%-ban
8,00 m Cserépfedés
Bitumenes zsindely
Természetes pala
Fémlemez fedés
Lágylemez fedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: A területen csak maximum 1,80 m magas drótfonattal kiegészített zöld sövénykerítés építhető a szükséges terep megfogási műtárgyak (támfal-kerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani) kivételével. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen (pl.: kővel burkolt kapuoszlop, acél vázas kapu fa borítással).
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.
/10/ * 
/11/ A telken elhelyezett építmény használatba vételi engedély kiadásának feltétele a telken belül szilárd (aszfalt, vagy beton) magánúton való megközelíthetősége.

(4) Az Lke-Ta kertvárosias lakóterületek építési övezetének előírása az alábbi:

tervi jelük: Lke-Ta

A terület beépítésének feltétele:

- a területre vonatkozó fejlesztési koncepció önkormányzati testület általi jóváhagyása

- a területre vonatkozó egységes városépítészeti koncepció alapján elkészített szabályozási terv és helyi építési szabályzat.

18. Településközpont vegyes terület

19. § (1) A településközpont vegyes területek általános előírásait az OTÉK 16. §-a tartalmazza.

(2) A fentieken kívül az övezetben az alábbi előírások betartása szükséges:

a) Az intézmények üzemelése, funkcióváltása, illetve használati módjának megváltoztatása csak a közhasználatú intézmény esetén engedélyezhető más használati módra és csak olyan lehet, amely a környező lakások használatát nem zavarja.

b) A telken elhelyezett építmény használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a telek szilárd (aszfalt vagy beton) útburkolaton való megközelíthetősége.

(3) A Vt jelű, elsődlegesen a helyi települési szintű létesítmények elhelyezésére szolgáló településközpont vegyes területek:

tervi jele: Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4, Vt-5, Vt-6, Vt-7, Vt-8, Vt-9, Vt-10, Vt-11

(4) A Vt-1 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza.

tervi jele: Vt-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-1
ahol a Vt-1 Z 40 jelű övezetben
7,5 Kialakult
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 1., 2., 3., 4. pontjai szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40% 2,0 30%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 0,00 m kialakult,
bővítés és átalakítás során min. 4,00 m ill. a szabályozási tervlap szerint
kialakult
7,5 m
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
7,5 m Magastető lehet,
A területen a hajlásszög: 40 fok
45 fok
Lapostető, íves tető lehet a tetőfelület 40%-ban
12,00 m cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az utcafronti kerítések kialakítása csak falazott, vakolt téglakerítés lehet, fa kapuszerkezettel, a kialakult utcaképbe való illeszkedéssel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.

(5) A Vt-2 településközpont vegyes építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jelük: Vt-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-2
ahol a Vt-2 SZ 35 jelű övezetben
15,00 2800
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 1., 2., 3., 4., 5., 6. szerint, (3) bekezdés 1. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekmegosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 2800 m2
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 35% 2,4 30%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Íves tető lehet
Magastető lehet,
Lapostető lehet,
Hajlásszög max.: 30 fok
- Cserépfedés
Festett patinázott
Fémlemez fedés
Természetes pala
Lágy lemezfedés
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület hrsz.: 3826/8, 3826/4
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben jellemzően utcai kerítés nem építhető a szükséges terepmegfogási műtárgyak kivételével.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 120%.
/10/ A területen a lakások utáni parkoló igény kielégítésére szolgáló gépkocsi-tároló csak terepszint alatt, mélygarázsban helyezhető el.

(6) A Vt-3 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vt-3

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-3
ahol a Vt-3 Z, SZ 60 jelű övezetben
K K
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 2., 3., 4., 6., 7. pontjai szerint, (3) bekezdés 1. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú
szabadonálló
60 2,0 10%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) Kialakult Kialakult Kialakult
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
Kialakult Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 30 fok
- cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: A meglévő utcai kerítéseken kívül más utcai kerítés az övezetben nem létesíthető.
/9/ Terepszint alatti létesítmények Csak a szabályozási tervlapon jelzett telken építhető terepszint alatti létesítmény (mélygarázs), a terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(7) *  Az Vt-4 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza.

tervi jele: Vt-4/volt laktanya déli területe

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-4
ahol a Vt-4 Z 40 jelű övezetben
15,00 18000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. pontja szerint kivéve üzemanyagtöltő
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 18000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40% 2,0 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. sz. mell. 86. a), b), c), d), e), j), k) OTÉK 35. § - -
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 30 fok
- cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület hrsz: 3834/1, 3834/3
/8/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.

(7a) *  A Vt-4* településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza.

tervi jele: Vt-4*/volt laktanya északi területe

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-4*
ahol a Vt-4* Z 40 jelű övezetben
15,00 9000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. pontja szerint kivéve üzemanyagtöltő
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető
A kialakítható telek Legkisebb területe 9000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú 40% 2,0 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. sz. mell. 86. a), b), c), d), e), j), k) OTÉK 35. § és szab. terv szerint - -
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 30 fok
- cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.

(8) A Vt-5 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vt-5

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-5
ahol a Vt-5 SZ 60 jelű övezetben
9,00 1300
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 2., 3., 4., 5., 6. pontjai szerint, (3) bekezdés 1. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 1300 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60 2,0 10%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
9,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 30 fok
- cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben kerítés nem létesíthető
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 100%.

(9) A Vt-6 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vt-6

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-6
ahol a Vt-6 Z (h), SZ 35 jelű övezetben
9,00 1500
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 2., 3., 4., 6. pontjai szerint, (3) bekezdés 1. pontja szerint
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 1500 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú (hézagosan)
szabadonálló
35% 2,0 60%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
9,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 30 fok
- cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: Helyi védettségű épület hrsz.: 3287/4, 3287/14, 3287/13
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben utcai kerítés nem létesíthető.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 35%.

(10) A Vt-7 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vt-7

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-7
ahol a Vt-7 SZ 30 jelű övezetben
7,5 20000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 2., 3., 4., 5., 6. pontjai szerint, (3) bekezdés 1. pontja szerint
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 20 000 m2
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 30% 2,0 40%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
7,5 m Magastető hajlásszög max.: 30 fok
Lapostető, Íves tető tetőfelület 40%-a
- cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben utcai kerítés nem létesíthető.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.
/10/ Az övezetben telkenként 1 db szolgálati lakás építhető.

(11) A Vt-8 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vt-8

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-8
ahol a Vt-8 SZ 40 jelű övezetben
7,5 700
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 2., 3., 4., 6. pontjai szerint
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés, telekosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 700 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 40% 1,5 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 6,0 m 4,0 m 7,5 m
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
7,5 m Magastető hajlásszög max.: 30 fok
Lapostető, Íves tető tetőfelület 40%-a
- cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben utcai kerítés maximálisan 40 cm magas lábazaton drótfonatos kerítés létesíthető élő sövénnyel.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.
/10/ Az övezetben telkenként 1 db szolgálati lakás építhető.

(12) A Vt-9 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vt-9

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-9
ahol a Vt-9 Z (hézagos) 40 jelű övezetben
6,00 6000
/1/ Elhelyezhető funkciók Egy db szolgálati lakás és OTÉK 16. § (2) bekezdés 1.*, 2., 3., 4. pontjai szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 6000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
zártsorú
(hézagos)
40% 1,5 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert

Csak egy főépület
lehet

Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j)

0,00 m
szabályozási
tervlap
szerint
3,00 m
szabályozási
tervlap
szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 45 fok
- cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben utcai kerítés nem létesíthető.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.
/10/ - * lakó funkció a tervezett épület alapterületének max. 50%-a lehet.
/11/ A területen a lakások utáni parkoló igény kielégítésére szolgáló gépkocsi-tároló csak terepszint alatt, mélygarázsban helyezhető el.

(13) A Vt-10 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza.

tervi jele: Vt-10

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-10
ahol a Vt-10 SZ 40 jelű övezetben
15,00 9000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 2., 3., 4., 5., 6., 7. pontjai szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés, telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 9000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 40% 2,4 10%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Csak egy főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 15 fok
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben utcai kerítés nem létesíthető.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 70%.
/10/ A területen a tervezett parkoló igény kielégítésére szolgáló gépkocsi-tároló csak terepszint alatt, mélygarázsban vagy épület alatt helyezhető el.

(14) A Vt-11 településközponti vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vt-11

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: településközpont vegyes Vt-11
ahol a Vt-11 SZ 30 jelű övezetben
12,0 6000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 16. § (2) bekezdés 2., 3., 4. pontjai szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés, telekosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 6000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítése Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 30 2,4 30%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási
tervlap
szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
12,0 m Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 15 fok
- cserépfedés
természetes pala
fémlemezfedés
lágylemezfedés
alkalmazható
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: Helyi védettségű épület hrsz.: 3826/2
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben kerítés nem létesíthető.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 80%.

19. Központi vegyes terület

20. § (1) A központi vegyes területek általános előírásait az OTÉK 17. §-a tartalmazza.

(2) A fentieken kívül az övezetben az intézmények üzemelése, funkcióváltása, illetve használati módjának megváltoztatása csak a közhasználatú intézmény esetén engedélyezhető más használati módra és csak olyan lehet, amely a környező lakások használatát nem zavarja.

(3) *  A Vk jelű, elsődlegesen a helyi települési szintű létesítmények elhelyezésén felül központi, regionális, intézményi vegyes területek építési övezetének tervi jele: Vk-1, Vk-2, Vk-3, Vk-4

(4) A Vk-1 központi vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vk-1/Mezőgazdasági szakiskola

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: központi vegyes Vk-1
ahol a Vk-1 SZ 40 jelű övezetben
9,0 K
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 17. § (2) bekezdés 1., 2., 3., 4., 5., 8. pontjai szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés megengedett
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 40% 2,5 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) 5,0 m 6,5 m 12,5 m
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
9,0 m Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max: 40 fok
- Cserép
Fémlemezfedés
Természetes pala
Lágylemez
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.

(5) A Vk-2 központi vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vk-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: központi vegyes Vk-2
ahol a Vk-2 SZ 30 jelű övezetben
15,00 Kialakult
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 17. § (2) bekezdés 1., 2., 3., 4., 5. pontjai szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekösszevonás megengedett
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége
Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 30% 2,5 A be nem épített terület 50%-a
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), e), j) szabályozási
tervlap
szerint
szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap
szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 40 fok
- Cserép
Fémlemezfedés
Természetes pala
Lágylemez
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: Műemléki védettségű épület 3847 hrsz., Helyi védettségű épület 3841 hrsz.
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben utcai kerítés csak a meglévővel illeszkedő építhető
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.

(6) A Vk-3 központi vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vk-3

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: központi vegyes Vk-3
ahol a Vk-3 Kialakult Kialakult jelű övezetben
Kialakult Kialakult
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 17. § (2) bekezdés 1., 2., 3., 4., 5., 8. pontjai szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés megengedett
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
kialakult kialakult 3,5 10%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), e), j) kialakult kialakult kialakult
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
kialakult kialakult
Lapostető
Íves tető
Magastető hajlásszög max.: 40 fok
- Cserép
Fémlemezfedés
Természetes pala
Lágylemez
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben utcai kerítés csak a meglévővel illeszkedő építhető
/9/ Terepszint alatti létesítmények Az övezet területén terepszint alatti létesítmény nem építhető.
A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma:0%

(7) *  A Vk-4 központi vegyes területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Vk-4

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: központi vegyes Vk-4
ahol a Vk-4 SZ/O/Z/HZ 40 jelű övezetben
15,00 Kialakult
/1/ Elhelyezhető funkciók igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekösszevonás megengedett
A kialakítható telek legkisebb területe Kialakult
legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló,
oldalhatáron álló,
zártsorú, hézagosan zártsorú
40% 2,5 10%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
Épületek száma Melléképítmények Előkert Oldalkert Hátsókert
több főépület lehet közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint szabályozási tervlap szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb építménymagasság Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető héjazata
15,00 m - - -
/7/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 50%.
/8/ Egyéb előírások Az építési övezet zöldfelületét háromszintű, gyep és 40 db cserje/25,0 m2, és 1 db lombos fa/25,0 m2 növényzettel kell kialakítani.

20. Kereskedelmi, szolgáltató terület

21. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató területek általános előírásait az OTÉK 19. §-a tartalmazza.

(2) A fentieken kívül az övezetben az alábbi előírások betartása szükséges.

a) Az intézmények üzemelése, funkcióváltása, illetve használati módjának megváltoztatása csak a lakosság ellátását szolgáló más használati módra engedélyezhető és csak olyan lehet, amely a környező lakások használatát nem zavarja.

b) A telken elhelyezett építményre használatba vételi engedély kiadásának feltétele a telek szilárd (aszfalt vagy beton) útburkolaton való megközelíthetősége.

(3) A Gksz jelű terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

tervi jelük: Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-5, Gksz-6, Gksz-7

(4) A Gksz-2 kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gksz-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kereskedelmi, szolgáltató Gksz-1
ahol a Gksz-1 SZ 60 jelű övezetben
12,0 17000
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület.
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 17000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60% 2 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), i), j) OTÉK 35. §-a
szerint
OTÉK 35. §-a szerint OTÉK 35. §-a szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
12,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület öntőde főépülete, hrsz.: 4324/8
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 70%.

(5) A Gksz-2 kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gksz-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kereskedelmi, szolgáltató Gksz-2
ahol a Gksz-2 SZ 60 jelű övezetben
9,00 4000
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület.
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 4000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60% 2,0 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), i), j) OTÉK 35. §-a
szerint
OTÉK 35. §-a szerint OTÉK 35. §-a szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
9,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület hrsz.: 4321/1, 4321/9
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 70%.

(6) A Gksz-3 kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gksz-3

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kereskedelmi, szolgáltató Gksz-3
ahol a Gksz-3 SZ 60 jelű övezetben
6,00 2000
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület.
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekalakítás, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 2000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60% 2,0 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), i), j) OTÉK 35. §-a
szerint
OTÉK 35. §-a szerint OTÉK 35. §-a szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
6,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület hrsz.: 4317
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 70%.

(7) A Gksz-4 kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gksz-4

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kereskedelmi, szolgáltató Gksz-4
ahol a Gksz-4 SZ 60 jelű övezetben
9,0 Kialakult
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 19. § (1) bekezdés szerint, (2) bekezdés 1., 2., 3., 4., 5. pontjai szerint, kivéve üzemanyagtöltő
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telkei közművesítettek.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60% 2,0 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), i), j) OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
9,0 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben maximálisan 50 cm magas falazott v. beton lábazatú kerítés építhető 2,0 m magas áttört mezővel, és a szükséges terepmegfogási műtárgyakkal.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 70%.

(8) A Gksz-5 kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gksz-5

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kereskedelmi, szolgáltató Gksz-5
ahol a Gksz-5 SZ 60 jelű övezetben
9,00 2000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 19. § (1) bekezdés szerint, (2) bekezdés 1., 2., 3., 4., 5. pontjai szerint
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 2000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60% 2,0 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), i), j) OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
9,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben maximálisan 50 cm magas falazott v. beton lábazatú kerítés építhető 2,0 m magas áttört mezővel, áttört acél kapuval élősövény vagy fasor telepítésével és a szükséges terepmegfogási műtárgyakkal.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 70%.

(9) *  A Gksz-6 kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gksz-6

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kereskedelmi, szolgáltató Gksz-6
ahol a Gksz-6 SZ 60 jelű övezetben
15,00 10000
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, sportépítmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület.
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 10000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 60% 2,0 20%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), i), j) OTÉK 35. § szerint, kivéve a KÖu-M jelű mellékúttal határos telkeket, ahol a mellékút telekhatárától mért 10,0 m-en belül épület nem építhető. OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: helyi védettségű épület hrsz.: 4304/12
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezetben maximálisan 50 cm magas falazott v. beton lábazatú kerítés építhető 2,0 m magas áttört mezővel, áttört acél kapuval élősövény vagy fasor telepítésével és a szükséges terepmegfogási műtárgyakkal.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 70%.

(10) A Gksz-7 kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gksz-7

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: kereskedelmi, szolgáltató Gksz-7
ahol a Gksz-7 SZ K jelű övezetben
K K
/1/ *  Elhelyezhető funkciók Elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület.
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telke közművesített.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: A telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló kialakult Kialakult Kialakult
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Egy főépület Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), j) kialakult kialakult kialakult
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
kialakult - - -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások:-
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: kialakult

(11) *  A Gksz-8 kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gksz-8

/1/ *  Elhelyezhető funkciók Elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény, kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület. Az övezetben telkenként a gazdasági célú épületben 1 db, legfeljebb 60 m2 bruttó alapterületű lakás építhető.
/2/ A közművesítés mértéke: Teljes közművesítettség
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár rendezés, telekegyesítés
A kialakítható telek Legkisebb területe 2000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület
(%)
szabadonálló 50% 2,0 30
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
egy főépület lehet OTÉK 1. sz. melléklet 67. a), b), c), d), i), j). 10,0m 4,5m 2,0m
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb építménymagasság Tetőzet és tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető maximális szélessége Tető héjazat
9,0 m Lapostető
Ívestető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: Az övezet telkeinek előkerti határvonalán tömör, falazott, legalább 2,0 m - legfeljebb 2,5 m magas kerítést kell építeni.
A kerítésen kapunyílás 60,0 m-nél kisebb utcai telekszélesség esetén legfeljebb egy helyen, legfeljebb 6,0m szélességben, 60,0 m-nél nagyobb utcai telekszélesség esetén legfeljebb két helyen, egyenként legfeljebb 6,0 m szélességben nyitható.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 70%.
/10/ Az építési övezet telkein a Szabályozási terven jelölt helyen, lombos fából, fenyőből álló, zárt fásítást kell létrehozni.
A Szabályozási terven megtartandó faként megjelölt faegyed csak élet és balesetveszély esetén vágható ki, törzse körül legalább 1,5 x 1,5 m méretű területet burkolatlanul kell hagyni.

21. Ipari terület

22. § (1) Az ipari területek általános előírásait az OTÉK 20. §-a tartalmazza.

(2) Az övezet telkein elhelyezett építményre használatba vételi engedély kiadásának feltétele a telek szilárd (aszfalt vagy beton) útburkolaton való megközelíthetősége.

(3) A Gip jelű területek elsősorban jelentős mértékű zavaró hatású és egyéb ipari tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgálnak.

tervi jele: Gip-1, Gip-2, Gip-3, Gip-4, Gip-5.

(4) *  A Gip-1 ipari területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gip-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása:ipari Gip-1
ahol a Gip-1 SZ 30 jelű övezetben
12,00 5 000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 20. § (1) bekezdése szerint, (2) bekezdés 2. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 5000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 30%, kivéve a Gip-1* építési övezetet, ahol 60% 1,0 30%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület lehet Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), f), i), j) 10,00 m, kivéve a Gip-1* építési övezetet, ahol a Szabályozási terven építési hely határa jellel megjelölt 6,00 m, kivéve a Gip-1* építési övezetet, ahol a Szabályozási terven építési hely határa jellel megjelölt 12,00 m
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb építménymagasság Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
12,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.
/10/ A Gip-1* övezetben lévő épület huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségének az oldalkerti telekhatárokhoz 6,0 m-nél közelebb álló, a telekhatárral 60°-nál kisebb szöget bezáró homlokzati falában és a vízszintessel 30°-nál nagyobb szöget bezáró, a telekhatár felé lejtő tetőfelületén nyílást létesíteni nem szabad.

(5) A Gip-2 ipari területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gip-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: ipari Gip-2
ahol a Gip-2 SZ 30 jelű övezetben
12,00 30000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 20. § (1), (2), (3) bekezdés szerint
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekalakítás, telekegyesítés és telekfelosztás engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 30000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 30% 1,0 40%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), f), i), j) 10,00 m 6,00 m 12,00 m
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
12,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.

(6) A Gip-3 ipari területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gip-3

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: ipari Gip-3
ahol a Gip-3 SZ 50 jelű övezetben
15,00 15000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 20. § (1) bekezdés szerint, (2) bekezdés 2. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telkei közművesítettek
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekmegosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 15000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 50% 1,5 25%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), f), i), j) 10,00 m 7,5 m 15,00 m
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(7) A Gip-4 ipari területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gip-4

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: ipari Gip-4
ahol a Gip-4 SZ, K 50 jelű övezetben
15,0 Kialakult
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 20. § (1) bekezdés szerint, (2) bekezdés 2. pontja szerint, (5) bekezdés 2. pontja szerint
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe kialakult
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja
Legnagyobb beépítettsége
Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló
kialakult
50% 1,5 25%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), f), i), j) Kialakult,
OTÉK 35. § szerint
Kialakult,
OTÉK 35. § szerint
Kialakult,
OTÉK 35. § szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(8) A Gip-5 ipari területek építési övezetének előírásait a következő táblázat tartalmazza:

tervi jele: Gip-5

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: ipari Gip-5
ahol a Gip-5 SZ 50 jelű övezetben
9,00 30000
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 20. § (1) bekezdés szerint, (2) bekezdés 2. pontja szerint
/2/ *  A közművesítés feltételei: Az övezetben az épületek használatba vétele csak a telek teljes közművesítése után lehetséges.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekmegosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 30000 m2
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 50% 1,0 25%
/5/ A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), d), e), f), i), j) 10,00 m 4,5 m 9,00 m
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
9,00 m Lapostető
Íves tető
Magastető
- -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 40%.

22. Különleges terület

23. § (1) A különleges területek általános előírásait az OTÉK 24. §-a tartalmazza.

(2) A különleges területek céljuk és használatuk szerint az alábbiak:

a) Hőerőmű/ÉDÁSZ erőmű/K-1

b) Hulladékudvar K-2

c) Erőmű kolónia K-3

(3) * 

(4) A K-1 különleges terület felhasználása szerint:

tervi jele: K-1

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: különleges terület K-1
ahol a K-1 SZ 40 jelű övezetben
15,0 6500
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 24. § (1) bekezdés szerint, (3) bekezdés 14. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telke közművesített.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés, telekösszevonás megengedett
A kialakítható telek Legkisebb területe 6500 m2
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 40% - 40%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), i), j) OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
15,00 m - - -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 60%.

(5) A K-2 különleges terület felhasználása szerint:

tervi jele: K-2

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: különleges terület K-2
ahol a K-2 SZ 10 jelű övezetben
7,5 5800
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 24. § (1) bekezdés szerint, (3) bekezdés 10. pontja szerint
(2) A közművesítés feltételei: Az övezet telke közművesített
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekegyesítés, telekösszevonás megengedett
A kialakítható telek Legkisebb területe 5800 m2
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége
Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 10% 2 40%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Több főépület
lehet
Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c), i), j) OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
7,5 m - - -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: A területen 2,2 m magas tömör kerítés építhető.
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 10%.

(6) A K-3 különleges terület felhasználása szerint:

tervi jele: K-3

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: különleges terület K-3
ahol a K-3 SZ K jelű övezetben
K K
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 24. § (3) bekezdés 14. pontja szerint
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet telke közművesített.
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés megengedett.
/4/ Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadon álló kialakult - Kialakult
/5/ A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Egy főépület Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), c) Kialakult Kialakult Kialakult
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
Kialakult - - -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások:-
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: kialakult

IV. FEJEZET

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS BEÉPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI

24. § A beépítésre nem szánt területek használatuk szerint:

(1) Közlekedési területek

- Közút területek KÖu

- Vasúti területek Va

(2) Közmű területek

- Közműterületek

(3) Zöldterületek

- Közpark Zkp

- Sportterület Zsp

(4) Erdőterületek

- Védett és védő erdő Ev

(5) Természetközeli területek Tk

(6) Vízgazdálkodási terület V

(7) Különleges beépítésre nem szánt terület Kk

(8) *  Általános mezőgazdasági terület

23. Közlekedési területek

25. § (1) Az országos közlekedési ellátást biztosító közterületek - közlekedési övezet - és az egyes építési övezetekben a közlekedés céljára szolgáló közutak területét, azok szabályozási szélességeit a szabályozási terv tünteti fel.

(2) A közlekedési területen belül a műtárgyakat, a közvilágítást, a közterületi építményeket és a növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést, az utak láthatóságát ne akadályozzák.

(3) * 

(4) * 

(5) Forgalmi utak beépítésénél és új gyűjtő utak létesítésénél helyet kell biztosítani az utat kísérő újonnan telepített fasorok számára az út mindkét oldalán és gondoskodni kell azok telepítéséről, fenntartásáról. A szabályozási tervlap csak a kiemelten fontos fásítandó útszakaszokat jelöli.

(6) A közúti közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a szabályozási tervlapok tartalmazzák.

(7) A közúti közlekedési területen az alábbi övezetek alakítandók ki.

a) *  KÖu-M övezet (BV. típusú utak)

b) *  KÖu-1 övezet (B.V. típusú utak)

c) *  KÖu-2 övezet (B.V. típusú utak)

d) *  KÖu-3 övezet (B.VI. típusú utak)

e) *  KÖu-4 övezet (B.VI. típusú utak)

f) *  KÖu-4* övezet (B.VI. típusú utak)

g) *  KÖu-5 övezet (B.VI. típusú utak)

h) *  KÖu-6 övezet (B.VI. típusú utak)

i) *  KÖu-7 övezet (B.VIII. típusú gyalogút)

j) *  KÖu-8 övezet (B.VII. típusú gyalog- és kerékpárút)

k) *  KÖu-K övezet (B.VI. típusú utak)

l) *  Köu-Zf

m) *  KÖu-Csp

n) *  Va-1 övezet

o) *  Va-K övezet

(8) *  KÖu-M övezet Országos mellékút

(9) *  KÖu-1 övezet Gyűjtő utak, melyek fő jellemzője a 22,00 m-es szabályozási szélesség és a 7,00 m széles szilárd burkolat. Az ÚT 2-1.201 számú, Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás szerint B.V. típusú utak. A várható fokozott kerékpáros és gyalogos forgalom miatt kerékpárút és gyalogjárda kiépítése javasolt - közlekedésbiztonsági okokból - mindkét oldalon. Az úttest mindkét oldalán zöldsáv ill. fasor telepíthető. A tömegközlekedés ezen utakon megoldható, a burkolatszélesség megfelelő, a szabályozási szélesség lehetővé teszi az autóbuszmegállók öbleinek kialakítását. Ez esetben a gyalogos és kerékpáros forgalom közös felületen a buszöböl mögött vezethető. A gyalogos és kerékpáros forgalmat az útkereszteződésekben kijelölt átkelőhelyeken kell átvezetni. Ezen utak a „KÖu-1” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(10) *  KÖu-2 övezet Gyűjtő utak, melyek fő jellemzője a 20,00 m-es szabályozási szélesség és a 7,00 m széles szilárd burkolat. Az ÚT 2-1.201 számú, Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás szerint B.V. típusú utak. A várható fokozott kerékpáros és gyalogos forgalom miatt kerékpárút és gyalogjárda kiépítése javasolt - közlekedésbiztonsági okokból - mindkét oldalon. Az úttest mindkét oldalán zöldsáv ill. fasor telepíthető. A tömegközlekedés ezen utakon megoldható, a burkolatszélesség megfelelő, a szabályozási szélesség lehetővé teszi az autóbuszmegállók öbleinek kialakítását. Ez esetben a gyalogos és kerékpáros forgalom közös felületen a buszöböl mögött vezethető. A gyalogos és kerékpáros forgalmat az útkereszteződésekben kijelölt átkelőhelyeken kell átvezetni. Ezen utak a „KÖu-2” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(11) *  KÖu-3 övezet Kiszolgáló utak, melyek azonban a város közlekedésében helyi gyűjtő út szerepet töltenek be. Fő jellemzőjük a 18,00 m-es szabályozási szélesség és a 7,00 m széles szilárd burkolat. Az ÚT 2-1.201 számú, Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás szerint B.VI. típusú utak. A várható fokozott gyalogos forgalom miatt gyalogjárda kiépítése javasolt - közlekedésbiztonsági okokból - mindkét oldalon és kerékpárút létesítése egy oldalon. Az úttest mindkét oldalán zöldsáv ill. fasor telepíthető. A tömegközlekedés ezen utakon is megoldható, a burkolatszélesség megfelelő, a szabályozási szélesség lehetővé teszi az autóbuszmegállók öbleinek kialakítását. Ez esetben a gyalogos és kerékpáros forgalom közös felületen a buszöböl mögött vezethető. A gyalogos és kerékpáros forgalmat az útkereszteződésekben kijelölt átkelőhelyeken kell átvezetni. Ezen utak a „KÖu-3” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(12) *  KÖu-4 övezet Kiszolgáló utak, melyek azonban a város közlekedésében helyi gyűjtő út szerepet töltenek be. Fő jellemzőjük a 16,00 m-es szabályozási szélesség és a 7,00 m széles szilárd burkolat. Az ÚT 2-1.201 számú, Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás szerint B.VI. típusú utak. A várható fokozott gyalogos forgalom miatt gyalogjárda kiépítése javasolt - közlekedésbiztonsági okokból - mindkét oldalon és kerékpárút létesítése egy oldalon. Az úttest mindkét oldalán zöldsáv ill. fasor telepíthető.

A tömegközlekedés ezen utakon is megoldható, a burkolatszélesség megfelelő, a szabályozási szélesség lehetővé teszi az autóbuszmegállók öbleinek kialakítását. Ez esetben a gyalogos és kerékpáros forgalom közös felületen a buszöböl mögött vezethető. A gyalogos és kerékpáros forgalmat az útkereszteződésekben kijelölt átkelőhelyeken kell átvezetni. Ezen utak a „KÖu-4” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

KÖu-4* övezet Kiszolgáló utak, melyek azonban a város közlekedésében helyi gyűjtő út szerepet töltenek be. Fő jellemzőjük a 14,00 m-es szabályozási szélesség és a 7,00 m széles szilárd burkolat. Az ÚT 2-1.201 számú, Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás szerint B.VI. típusú utak. A várható fokozott gyalogos forgalom miatt gyalogjárda kiépítése javasolt. Az úttest mindkét oldalán zöldsáv telepíthető.

A tömegközlekedés ezen utakon is megoldható, a burkolatszélesség megfelelő, a szabályozási szélesség lehetővé teszi az autóbuszmegállók öbleinek kialakítását. Ez esetben a gyalogos és kerékpáros forgalom közös felületen a buszöböl mögött vezethető.

A gyalogos és kerékpáros forgalmat az útkereszteződésekben kijelölt átkelőhelyeken kell átvezetni. Ezen utak a „KÖu-4*” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(13) *  KÖu-5 övezet Mellékutak 1, melyek jellemzője a 12,0 m-es szabályozási szélesség és a 6,50 m széles szilárd burkolat. Az ÚT 2-1.201 számú, Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás szerint B.VI. típusú utak. A várható gyalogosforgalom miatt gyalogjárda kiépítése javasolt mindkét oldalon. Az úttest legalább egy oldalán zöldsávot és kisnövésű faegyedekből álló fasort kell kialakítani és fenntartani. Ezen utak a „KÖu-5” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(14) *  KÖu-6 övezet Mellékutak 2, melyek jellemzője a 8,00 m-es szabályozási szélesség és a 4,00 m széles szilárd burkolat. Az ÚT 2-1.201 számú, Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás szerint B.VI. típusú utak. A várható gyér gyalogosforgalom miatt gyalogjárda kiépítése nem szükséges. Ezen utak a „KÖu-6” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(15) *  KÖu-K övezet Mellékutak 4, melyek jellemzője a kialakult szabályozási szélesség és a min. 4,00 m széles szilárd burkolat. Az ÚT 2-1.201 számú, Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás szerint B.VI. típusú utak. Ahol a rendelkezésre álló keresztmetszet lehetővé teszi, gyalogjárda és zöldsáv kiépítése, továbbá fasor telepítése javasolt. Ezen utak a „Köu-K” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(16) *  KÖu-7 övezet Gyalogutak, melyek jellemzője az 5,00 m-es szabályozási szélesség.

Szilárd burkolat létesítése nem kötelező. Ezen utak a „KÖu-7” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(17) *  KÖu-8 övezet gyalogos és kerékpár utak, amelynek jellemzője 8,00 m szabályozási szélesség, szilárd burkolat létesítése kötelező

Ezen utak a „KÖu-8” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(18) *  KÖu-Csp övezet különszintű közlekedési csomópont

A különszintű közlekedési csomópont részére biztosítandó terület. Ezen utak és területek a „KÖu-Csp” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(19) *  KÖu-Zf övezet Közút zöldfelülete. Az övezetben építmény nem építhető.

(20) *  Va-K övezet vasút, melynek jellemzője a 10,00 m szabályozási szélesség és az 1 vágányos pályatest, jellemzően az Ebenfurti vonal.

Ezen vasúti területek a „Va-K” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(21) *  Va-1 övezet vasút, melynek jellemzője a 20,00 m szabályozási szélesség és az 1 vágányos pályatest. Bővítése 2 vágányra tervezett. Ezen vasúti területek a „Va-1” közlekedési övezetbe kerültek besorolásra.

(22) *  A tervezett utak vízszintes vonalvezetésében a minimálisan előírt 25,00 m-es körívsugarak biztosíthatók, az útcsatlakozásokban a lekerekítő ívek minden esetben a műszaki előírás által előírt minimum 8,00 m sugarúak.

(23) *  Korlátozott sebességű övezet:

A szabályozási tervlapon jelzett utcák közlekedési hálózatban betöltött szerepkörét az új úthálózati elemek átadása után csökkenteni kell. A „Nyugati elkerülő gyűrű” és „Belvárosi forgalmi gyűrű” átadása után a korlátozott sebességű övezetekben 30 km/h sebességkorlátozás bevezetésével és forgalomcsillapító-eszközök elhelyezésével valósul meg.

24. Zöldterületek

26. § (1) A zöldterületek általános előírásait az OTÉK 27. §-a tartalmazza.

(2)-(3) * 

(4) A zöldterületek területén a 4. melléklet tájra jellemző növényegyedei telepítendők.

(5) Az új parkolók csak fásított formában, egyoldali parkoló típus esetén 3 gépkocsi állásonként, kétoldali parkoló típus esetén 6 gépkocsi állásonként egy-egy minimum kétszer iskolázott 14/16 cm törzsátmérőjű, legalább közepes növekedésű tájjellegű fafaj ültetésével létesíthetők.

(6) A zaj és levegőszennyezés enyhítésére a Köu1 és a Köu2 utaknál háromszintű (gyep, cserje, fa) zöldsávot kell létrehozni, a rendelkezésre álló legnagyobb szélességben.

(7) A Zkp-1 jelű közpark területek övezeteinek előírásai az alábbiak:

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: zöldterület Zkp-1
ahol a Zkp-1 - 0 jelű övezetben
- 600
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 27. § (4) bekezdés a) pontjai szerint
/2/ A közművesítés feltételei: -
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés, telekmegosztás, telekegyesítés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe 600
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
- - - 80%
/5/ Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
- Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), e), j) - - -
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
- - - -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: -
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 2%
(terepszint alatt elhelyezhető illemhely)

(8) A Zkp-2 jelű közpark területek övezeteinek előírásai az alábbiak:

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása: zöldterület Zkp-2
ahol a Zkp-2 SZ 0,5 jelű övezetben
4,5 K
/1/ Elhelyezhető funkciók OTÉK 27. § (4) bekezdés a), b) pontjai szerint
/2/ A közművesítés feltételei: -
/3/ A telekalakítás lehetőségei: Telekhatár-rendezés engedélyezhető.
A kialakítható telek Legkisebb területe Kialakult
Legkisebb utcai homlokvonala -
/4/ Az övezet telkeinek megengedett
Beépítés módja Legnagyobb beépítettsége Legnagyobb szintterület sűrűség Legkisebb zöldfelület (%)
szabadonálló 0,5% - 80%
/5/ A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető Megengedett legkisebb
épületek száma Melléképítmények előkert oldalkert hátsókert
Egy főépület Csak OTÉK 1. melléklet 67. a), b), e), j) OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint OTÉK 35. § szerint
/6/ Az övezetben végezhető építési tevékenységre vonatkozó megkötések:
Megengedett legnagyobb
építménymagasság
Tetőzet és a tető hajlásszöge
Tetőzet formai kialakítása
Tető
maximális szélessége
Tető
héjazata
4,5 - - -
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: kerítés nem építhető
/9/ Terepszint alatti létesítmények A terepszint alatti beépítés mértékének maximuma: 0,5%
(terepszint alatt elhelyezhető illemhely)

25. Sportterületek

27. § (1) A Zsp jelű sportterület övezetének előírása az alábbi:

tervi jele: Zsp-1/Volt öntődei sportpálya /

(2) Az övezetben elhelyezhető építmények: OTÉK 27. § (4) bekezdés a) pont (sétaút, kerékpárút, tornapálya, gyermekjátszótér, pihenőhely, sportpályák - csak füvesített lehet), a terület és a sportpályák fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges épületek, vendéglátó épület.

(3) Az övezet beépítési paraméterei:

- Telekhatár-rendezés engedélyezhető

- Minimális telekméret: K

- Építménymagasság: 7,5 m

- Maximális beépíthetőség: 2,0%

26. Erdőterületek

28. § (1) Az erdőterületek általános előírásait az OTÉK 28. §-a tartalmazza.

(2) A védő erdő övezete olyan erdőterület, amelynek feladata:

a) valamelyik szomszédos területen megengedett használat káros hatásainak (pl. árvíz, zaj, bűz, stb.) csökkentése és/vagy látványának takarása,

b) a környezeti elemek védelme (pl. talajok erózió, defláció elleni védelme, felszíni vizek-, vízbázisok tisztaságának biztosítása stb.)

(3) A védő erdő művelését úgy kell tervezni, ütemezni, hogy a védő hatás folyamatosan biztosított legyen.

(4) A területen épület nem helyezhető el.

27. Természet közeli területek

29. § (1) A természetközeli területek általános előírásait az OTÉK 30/A. §-a tartalmazza.

(2) A területen telekhatár-rendezés megengedett.

(3) A területen épületet elhelyezni nem lehet.

28. Vízgazdálkodási terület

30. § (1) A vízgazdálkodási terület általános előírásait az OTÉK 30. §-a tartalmazza.

(2) A vízgazdálkodási terület magába foglalja a patakok és tavak medrét és parti sávját, valamint az ívóvízbázis védőidomait.

a) Tervi jele: V

b) Az övezetben csak telekhatár-rendezés engedélyezett.

c) A területen csak vízkárelhárítás célját szolgáló épületek helyezhetők el.

- Építménymagasság: 5,0 m

- Maximális beépíthetőség: max. 150 m2/épület

d) Az ivóvízellátást biztosító vízkivételi helyek, vízbázisok különböző fokozatú hidrogeológiai védőterületeit az 1. melléklet tartalmazza.

e) A vízbázisok területein csak a vízkivételi helyek műtárgyai, és a rendeltetésszerű üzemelést biztosító építmények és műtárgyak helyezhetők el.

f) A védett vízbázisok belső és külső védőterületein továbbá „A” és „B” hidrogeológiai védőidomain belül elhelyezkedő területeken a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni.

29. Különleges beépítésre nem szánt területek

31. § (1) A különleges beépítésre nem szánt területek általános előírásait az OTÉK 30/B. §-a tartalmazza.

(2) A különleges területek céljuk és használatuk szerint az alábbiak:

a) BMX versenypálya és környéke Kk-1

b) Jereváni tó és környéke Kk-2

(3) Az övezet telkeinek használatát korlátlan nyitva tartási idővel, a közhasználat számára biztosítani kell.

(4) A Kk-1 jelű különleges beépítésre nem szánt övezet előírásai:

a) tervi jele: Kk-1/BMX versenypálya és környéke - A Jereván lakótelep aktív pihenésére szolgáló terület/

b) Az övezetben elhelyezhető építmények:

- OTÉK 30/B. § (2) bekezdése szerint

- OTÉK 1. melléklet 67. pontja szerint: a), b), c), e), j)

- A terület köré kerítést építeni nem lehet.

c) Az övezet beépítési paraméterei:

- Telekhatár-rendezés engedélyezhető

- Minimális telekméret: 55000 m2

- Építménymagasság: lelátó esetében 7,5 m

egyéb esetben 4,5 m

- Maximális beépíthetőség: 2,0%

(5) A Kk-2 jelű különleges beépítésre nem szánt övezet előírásai az alábbiak:

a) Tervi jele: Kk-2/Jereváni tó és környéke - A Jereván lakótelep passzív pihenésére szolgáló terület/

b) Az övezetben elhelyezhető építmények:

- OTÉK 30/B. § (2) bekezdése szerint

- A területen önálló rendeltetésű épületet elhelyezni nem lehet.

- A terület köré kerítést építeni nem lehet.

c) Az övezet beépítési paraméterei:

- Telekhatár-rendezés engedélyezhető.

- Minimális telekméret: 34 500 m2.

- Maximális beépíthetőség: 0,5%.

29/A. *  Mezőgazdasági terület

31/A. § *  (1) A mezőgazdasági terület besorolása: Általános mezőgazdasági övezet, jele Má.

(2) Az általános mezőgazdasági övezetben épület nem építhető.

V. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK ELŐÍRÁSAI

32. § Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen a településrendezési feladatok megvalósítását az Étv. 17-30. § szerinti általános szabályokon túlmenően az alábbi helyi előírások biztosítják.

30. Telekalakítás, helyi közút céljára történő lejegyzés

33. § (1) A jelen rendelet által meghatározott telekalakítások csak az egyes telkek kiszolgálásához szükséges utak megléte, vagy egyidejű kialakítása esetén engedélyezhetők.

Amennyiben a telek területe a helyi közút számára történő lejegyzés előtt kielégítette a szabályozási terv beépíthetőségre vonatkozó feltételeit, a lejegyzés után azonban a telek önmagában már nem minősülne beépíthetőnek, úgy a megmaradó telekterület az övezet által előírt paraméterekkel beépíthető marad. Ez a feltétel csak abban az esetben érvényesül, amennyiben a lejegyzés mértéke nem haladja meg a telek eredeti területének 20%-át.

(2) A telekalakításokhoz szükséges közterületek és utak kialakítása az Étv. 27. § (3) bekezdése szerint történhet.

(3) Amennyiben a telekalakítás, útlejegyzés a tulajdonos érdekében történik, azaz magán-érdekeket szolgál, úgy a tulajdonos kártérítésre nem tarthat igényt.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. Hatályba léptető rendelkezések

34. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) *  A belterületbe vonással és a művelés alóli kivonással ütemezetten igénybe vehető fejlesztési területeket a tényleges igénybevételt megelőző átmeneti időszakban a jelenlegi használati módjukban megfelelően kell művelni, hasznosítani.

(4) * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek

1. Műemléki védettség alatt álló épületek

Bécsi út 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül
Bécsi út 25. hrsz.: 4091 Lakóépület és Stornó gyűjtemény
Táncsics utca 2. hrsz.: 3847 Általános iskola, volt irgalmas zárda, eklektikus /Részben átalakítva/
Kossuth Lajos utca 8. hrsz.:3647 Lakóház

2. *  Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek

Utca, házszám hrsz.
Ferenczy J. utca 5. 3841 Fábián Gáspár reprezentatív iskolaépülete 1927-ből az első világháború utáni neobarokk jellegzetes stílusában
Frankenburg út 6. 3257 A korai modern mozgalom első, kiemelkedő
helyi alkotása: Winkler Oszkár tervei alapján épült mozgalmas, erőteljes épület, a városkép meghatározó eleme
Jókai utca12. 3170 Emeletes korai neo-reneszánsz lakóház 1896-ból: Schármár János terve
Kossuth Lajos utca 1. 3154 Kastélyszerű, szabadon álló polgári villaépület, egykori pompás parkkal
Kossuth Lajos utca 17. 3175 Hofer Ottó szabadon álló, várszerű villaépülete, egykori Lenck Kálmán villa, a késő historizmus egyik legjellegzetesebb soproni alkotása
Kossuth Lajos utca 26. 3548/2 1900 körül épült, kupolás, gazdag neobarokk villaépület, a késő historizmus jellegzetes, reprezentatív helyi alkotása
Ősz utca 1. 3566/1 Emeletes, késő historizáló, reprezentatív sarokház 1895-ből, tervező: Schármár János
Wesselényi utca 5. 3562 Schneider Márton kisvárosi, emeletes lakóháza 1887-ből, a késő historizmus elegáns stílusában
Wesselényi utca 7. 3563 lakóház
Wesselényi utca 9. 3564 Schmidt és Alber brünni építészek tervei alapján épült kettős városi lakóház egyik legjelentősebb helyi emléke
Frankenburg út 1. 3017/2 Lakóház
Frankenburg út 3. 3018 Lakóház
Zsilip utca 1. 3264 Óvoda épület
Csatkay Endre utca 3238 Zsidó szeretetotthon imaháza
Jókai utca 1. 3234 Régi malom
Kossuth Lajos utca 11. 3167/1 Lakóház
Kossuth Lajos utca 3650 Óraház
Kossuth Lajos utca 28. 3501 Lakóház
Kossuth Lajos utca 10. 3635 Lakóház
Kossuth Lajos utca 14. 3624/2 Lakóház
Kossuth Lajos utca 14. 3607 Lakóház
Kossuth Lajos utca 16. 3287/13 Emeletes bakterház
Wesselényi utca 11. 3568 Lakóház
Wesselényi utca 2. 3567/1 Lakóház
Wesselényi utca 19. 3601 Lakóház
Wesselényi utca 21. 3602 Lakóház
Wesselényi utca 23. 3603 Lakóház
Táncsics utca 23. 3605 Lakóház
Ősz utca 24. 3526 Lakóház
Táncsics utca 20. 3656/1 Lakóház
Táncsics utca 4. 3845 Lakóház
Táncsics utca 14. 3653 Lakóház
Táncsics utca 12. 3826/2 Flandorffer villa
Ágfalvi út 4324/8 Vasöntőde főépülete
Baross út 24/A 4304/12 Sotex irodaház
Murmann Sámuel utca 4. 4321/9 Tüzér laktanya épülete
Ágfalvi út 2/A 4321/1 Tüzér laktanya épülete
Baross út 3. 3287/14 Régi Déli Pályaudvar épülete
Flandorffer utca 3826/8 Turbinaház épülete
Vitnyédy utca 3826/4 Régi villamos „Remiz”
Táncsics utca 3834/1 ’48-as laktanya
Táncsics utca 3834/3 ’48-as laktanya
Bánfalvi út 10. 4317 Lakóház
Kölcsey utca 1. 3639 Lakóház
Ősz utca - Huszár utca 3526 Lakóház

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Régészeti lelőhelyek

1. Jereván lakótelep - Krautacker lelőhely

hrsz.: 4257/72, 4257/304

2. Sopron Plaza parkolója

hrsz.: 4455/4

3. Unter Acker dűlő

hrsz.: 082/1-16, 082/3-39

4. Szellő utca

hrsz.: 8530/92

5. Bánfalvi út

hrsz.: 8530/205, 8530/44, 8530/19, 8530/15, 8531/3, 8531/5, 8530/20, 8530/21

6. Jókai utca

hrsz.: 3226

7. Kell földek

hrsz.: 0796/2

8. Ösvény utca - Uszoda utca

hrsz.: 4077, 4078, 4079, 4080, 4082, 4083, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4098/1

9. Frankenburg út - Zsilip utca

hrsz.: 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265

10. *  Sopron-Galagonyás

hrsz.: 088/19, 088/20

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Telepítendő fa- és cserjefajok jegyzéke

A patakok mentén

Alnus glutinosa mézgás éger
Fraxinus angustifolia sp. pannonica magyar kőris
Fraxinus excelsior magas kőris
Salix alba fehér fűz
Ulmus laevis vénic szil
Populus nigra fekete nyár
Populus alba fehér nyár
Populus canescens szürke nyár
Frangula alnus kutyabenge
Salix fragilis törékeny fűz
Salix cinerea rekettyefűz

Mezőgazdasági területek helyén, fasorokban és mezővédő erdősávokban

Quercus robur kocsányos tölgy
Fraxinus excelsior magas kőris
Padus avium zselnicemeggy
Acer campestre mezei juhar
Acer pseudoplatanus hegyi juhar
Crataegus monogyna egybibés galagonya
Crataegus oxyacantha cseregalagonya
Cornus sanguinea veresgyűrű som
Corylus avellana mogyoró
Frangula alnus kutyabenge
Viburnum opulus kányabangita

Belterületeken, parkokban

Fák:

Acer campestre mezei juhar
Cerasus fruticosa „Globosa” gömbkoronájú csepleszmeggy
Fraxinus ornus virágos kőris
Juniperus communis közönséges boróka
Sorbus aucuparia madárberkenye
Sorbus terminalis barkócaberkenye
Quercus cerris csertölgy
Quercus pubescens molyhos tölgy
Quercus petraea kocsánytalan tölgy
Pinus silvestris erdei fenyő
Tilia platyphyllos nagylevelű hárs
Tilia cordata kislevelű hárs

Cserjék:

Cornus mas som
Cotinus coggygria cserszömörce
Crataegus monogyna egybibés galagonya
Colutea arborascens pukkanó dudafürt
Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó
Ligustrum vulgare közönséges fagyal
Spiraea vanhoutti gyöngyvessző
Syringa vulgaris közönséges orgona
Viburnum lantana ostorménfa

Szűk utcákban alkalmazható, 5 m-nél nem magasabb növények

Fák:

Acer platanoides „Globosum” gömbkornájú juharfa
Cerasus fruticosa „Globosa” gömbkornájú csepleszmeggy
Crataegus monogyna „Compacta” gömbkornájú galagonya
Fraxinus ornus „Mecsek” gömbkornájú kőris
Betula pendula „Youngii” csüngő ágú nyírfa
Morus alba „Pendula” csüngő ágú eperfa
Sorbus borbasii „Herkulesfürdő” Borbás berkenye

Cserjék:

Amygdalus triloba „Multiplex” babarózsa
Cotinus coggygria cserszömörce
Crataegus monogyna „Stricta” oszlopos galagonya
Clematis alpina hegyi iszalag
Juniperus sabina nehézszagú boróka
Salix caprea kecskefűz
Tamarix tetrandra tamariska
Taxus baccata „Fastigiata” oszlopos tiszafa
Viburnum lantana ostorménfa

Tilos a következő fajok telepítése

Robinia pseudo-acacia akác
Eleagnus angustifolia keskenylevelű ezüstfa
Ailanthus altissima bálványfa
Amorpha fruticosa gyalogakác

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendeletéhez

Helyi jelentőségű védett természeti értékek

„Gödör” épületegyüttes platánja hrsz.: 3266
Fűzfa sori fűzfák hrsz.: 4219
Kossuth Lajos utca udvari fái
Vérbükk
Mezei szil
Vadgesztenye
Nagylevelű hárs
Magas kőris
hrsz.: 3556/1
Platánok a Bánfalvi úton hrsz.: 3308, 4318
OM üdülő kertjének növényzete hrsz.: 3175

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére