Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a belváros forgalmi rendjéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet területi hatálya Sopron belvárosára - a Templom utca Liszt Ferenc utca és Fő tér közötti szakaszára, a Bünker János Rajnárd közre, a Kolostor utcára, a Fő térre, a Fegyvertár utcára, az Orsolya térre, a Hátsókapunak a Szent György utca valamint a Hátsókapu 3. és 8. szám közötti, négy darab kovácsoltvas korlátoszloppal határolt szakaszára, a Szent György utcára és az Új utcára - mint védett környezetvédelmi övezetre (a továbbiakban: Övezet) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az Övezetben gépjárművet használ.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. diszpécser: a beléptető rendszer üzemeltetését és felügyeletét ellátó munkaállomás, melynek feladatait a Petőfi téri mélygarázsban a Sopron Holding Zrt. látja el.

2. gépjárműtároló: egy vagy több gépjármű telken belüli elhelyezésére szolgáló helyiség.

3. gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, kivétel a segédmotoros kerékpár,

4. szerviz-szolgáltatás: különösen: javító, karbantartó, építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás,

5. vis maior: olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa, vagy más által kifejtett szokásos elvárt emberi magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező rendkívüli esemény,

6. kereskedelmi szálláshely-szolgáltató: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szálloda és panzió,

7. beléptető rendszer: a Templom utca elején található süllyedő-oszlopos rendszer,

8. változó rendszámra szóló behajtási engedély: behajtásra jogosító engedély nem meghatározható járműkörrel rendelkező vállalkozások, intézmények számára. Az Övezetben egy változó rendszámra szóló engedéllyel egyidejűleg csak egy jármű tartózkodhat,

9. elektronikus kártya: olyan mágneskártya, amely az Övezet beléptető rendszerének nyitásával teszi lehetővé az arra jogosultak számára a ki- és belépést, egyben regisztrálva annak időpontját. Az elektronikus kártya az Engedélyező tulajdona,

10. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti személyi kör.

3. Az Övezet közlekedési rendje

3. § (1) * 

(1a) *  Az Övezetbe behajtani és kihajtani - a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével - a Templom utcán keresztül lehet. Az Övezetben a megengedett legnagyobb haladási sebesség 20 km/óra. A behajtási engedélyt a jegyző (a továbbiakban: Engedélyező) adja ki.

(2) *  Az Övezetet a Hátsókapu 3. és 8. számú ingatlanok között, az Új utcát és a Szent György utcát pedig a lángolt gránitkő burkolat szélétől számított 0,5 m-es sávban korlátoszlopok zárják le, illetve szakaszolják.

(3) A Hátsókapu megnyitására, illetve az Új utcai, Szent György utcai oszlopok eltávolítására a polgármester adhat engedélyt. Ez esetben az eltérő forgalmi rend kitáblázása és az ebből eredő mindennemű felelősség és költség a megnyitást kérelmező személyt terheli.

(4) *  Az Övezet közterületein várakozni 00.00-24.00 óra között - amennyiben jelen rendelet másként nem szabályozza - legfeljebb 45 percet szabad. Az Övezet közterületein várakozni csak a páros oldalon szabad. A páratlan oldalakon, valamint a Fő téren, Orsolya téren, és az Új utcában tilos a várakozás. A Templom utca páros oldalán a 4. számú épület bejáratától a Bünker János Rajnárd közig terjedő, valamint a 12. számú épület bejáratától a 22. számú épületig terjedő útszakaszon a járművek két kerékkel a járdára állva várakozhatnak, a gyalogosforgalom akadályoztatása nélkül.

(5) *  Ha az Engedélyező, vagy jelen rendelet más időtartamot nem határoz meg, az Övezet közterületein legfeljebb 45 percet lehet várakozni. Az engedélyezett tartózkodási vagy várakozási időtartam túllépése miatt a jelen rendelet alapján naponta az 1. mellékletben meghatározott összegű pótdíjat kell fizetni, Engedélyező által kiküldött csekken, vagy átutalással.

(6) *  Az Övezetben áruszállítást legfeljebb 5,0 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni.

(7) *  Az 5,0 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű eseti útvonalengedély birtokában hajthat be az Övezetbe.

4. Az Övezetbe történő behajtás általános szabályai

4. § (1) A beléptető rendszer szabályozza az Övezetbe történő bejutást. A beléptető rendszer nyitására a jelen rendeletben rögzített módon és feltételekkel van lehetőség:

a) automatikus kapunyitással (rendszámleolvasás),

b) elektronikus kártyával (melyet az Engedélyezőtől lehet bérelni),

c) diszpécserszolgálaton keresztül a Templom utcánál,

d) szálláshelyek saját gombja működtetésével.

(2) Az Övezetbe gépjárművel behajtani, ott tartózkodni és várakozni - jelen rendeletben felsorolt esetek kivételével - csak az Engedélyező engedélyével, ún. behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművel lehet, jelen rendeletben, valamint a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel.

(3) A beléptető rendszer által elfoglalt területek, valamint annak környezete kamerával megfigyelt területek. A beléptető rendszer folyamatosan fotón, illetve filmen rögzíti a be- és kilépőket, leolvassa és tárolja a be- és kihajtó járművek rendszámát, a rendszeren történő áthajtás időpontját, valamint a rendeletben meghatározott egyéb adatokat. A felvételeket, rögzített adatokat az adatvédelmi szabályok betartása mellett csak az e rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére lehet felhasználni.

5. § (1) A behajtási engedély típusai:

a) lakossági behajtási engedély,

b) intézményi behajtási engedély,

c) ideiglenes behajtási engedély, mely

ca) áruszállítási célú,

cb) kereskedelmi szálláshelynek adható,

cc) díjmentesen adható eseti,

cd) díjfizetéshez kötött eseti,

ce) vis maior és egyéb esetekben adható.

(2) A behajtási engedély iránti kérelmet az Engedélyezőnél kell előterjeszteni a 2. mellékletben meghatározott dokumentumok csatolásával. A 7 napot meghaladó időtartamra szóló engedélyek esetén az Engedélyező a kérelmet a beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el.

(3) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanra lakossági és intézményi behajtási engedély csak szolgálati lakás esetén adható. A különböző funkciók meglétét - jogszabályi megfelelését - Engedélyező a helyszínen ellenőrzi.

(4) Az Övezetbe történő behajtás elsődlegesen a rendszámfelismerő rendszeren keresztül történik. Amennyiben az Övezetbe történő behajtáshoz elektronikus kártyát is kap a kérelmező, az elektronikus kártya csak a hozzá tartozó, érvényes behajtási engedéllyel együtt használható.

(5) Igény esetén nyitó kulcsot, elektronikus távirányítót kaphatnak a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a közegészségügy, az orvosi ügyelet a távirányító költségeinek megtérítése ellenében. A távirányítót minden év február 15. napjáig Engedélyező által újra érvényesíttetni kell, mely érvényesítés díjmentes.

6. § (1) Tilos olyan behajtási engedélyt használni, amelynek érvényességi ideje lejárt. Lejárt érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel. A lejárt érvényességi idejű elektronikus kártyát a lejárattól számított 15 napon belül az Engedélyező részére vissza kell adni.

(2) Tilos az elektronikus kártyát, a nyitó kulcsot és az elektronikus távirányítót megrongálni, jogosulatlan személynek átengedni. Tilos az elektronikus kártyát másik elektronikus kártyához tartozó vagy elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használni.

(3) Az elektronikus kártya, a nyitó kulcs és az elektronikus távirányító elvesztését 3 munkanapon belül be kell jelenteni az Engedélyezőhöz. Elektronikus kártya, a nyitó kulcs és az elektronikus távirányító elvesztése, vagy megrongálódása esetén a pótlásért az 1. melléklet szerinti elektronikus kártyadíj, az elektronikus távirányító vagy kulcsdíj és pótdíj együttes összegének megfelelő díjat kell megfizetni.

II. Fejezet

A behajtási engedély fajtái, a behajtási engedély megtagadásának és visszavonásának szabályai

5. Engedélyhez nem kötött behajtás

7. § (1) Az Övezetbe behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani 00.00-24.00 óra között:

a) a mentőszolgálat, a halottszállítók, a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtási szervezet, a tűzoltóság, a köztársasági őrezred, stb.) gépjárművei és a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárművei,

b) területileg illetékes felnőtt- és gyermek háziorvos, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárművei,

c) a közegészségügyi, köztisztasági, városüzemeltetési feladatokat ellátó gépjárművek,

d) a postai gyűjtő-, és kézbesítőszolgáltatást ellátó gépjárművek, futár- és csomagküldő szolgálatok gépjárművei, az ételfutár szolgálatok kivételével,

e) betegszállító gépjárművek, melyek a város területére vonatkozóan működési engedéllyel rendelkeznek,

f) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak minden év január 31. napjáig kötelesek felkeresni az Engedélyezőt adategyeztetés (a rendszámfelismerő rendszerbe történő adatbevitel) céljából.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltak az Övezetben a tevékenységük folytatásának idejéig tartózkodhatnak.

6. Lakossági behajtási engedély

8. § (1) *  Kérelemre legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű üzembentartója, vagy tulajdonosa - vagy a munkáltató kizárólagos tulajdonában lévő gépjármű kizárólagos használója - részére, ha az Övezetben

a) lakóhellyel vagy lakástulajdonnal rendelkezik,

b) tartózkodási hellyel rendelkezik, de a tartózkodási hely szerinti ingatlan tulajdonosa vagy állandó lakója nem kért behajtási engedélyt, vagy

c) gépjárműtároló tulajdonjogával rendelkezik,

d) gépjárműtároló bérleti vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik és a tulajdonos nem kért behajtási engedélyt,

e) lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozója, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében.

Amennyiben a behajtási engedély a tartózkodási helyre tekintettel került kiadásra, és az ingatlantulajdonos is behajtási engedély-kérelemmel él, a tartózkodási helyre tekintettel kiadott behajtási engedély automatikusan visszavonásra kerül.

(2) A behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható; az engedélyes a rendszámfelismerő rendszeren keresztül hajthat be az Övezetbe. Elektronikus kártya lakossági behajtási engedély mellé nem adható. Egy helyrajzi számra legfeljebb két behajtási engedély adható ki, kivételt képez ez alól a több beállóval rendelkező gépjárműtároló, ahol a díjfizetés szempontjából minden beálló külön gépjárműtárolónak minősül. Az első engedély díjmentes, a második engedélyért a 1. melléklet szerinti díjat kell megfizetni.

(3) Lakossági behajtási engedéllyel

a) amennyiben a gépjármű telken belül nem helyezhető el, az Övezetben legfeljebb 45 percet lehet várakozni.

b) amennyiben a gépjármű telken belül elhelyezhető, az Övezetben történő tartózkodás ideje korlátlan, azzal, hogy a közterületen várakozni tilos.

(4) A be- és kihajtás időpontját beléptető rendszer rögzíti.

(5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti engedélyesek a Petőfi téri mélygarázsban, vagy a lakóhelyükhöz legközelebb eső parkolóban igényelhetnek kedvezményes parkolási bérletet a fizető parkolás rendjéről szóló helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

7. Intézményi behajtási engedély

9. § (1) Egy éves időtartamra szóló, díjmentes behajtási engedély adható az Övezetben székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező állami, önkormányzati, gazdasági, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére

a) a saját tulajdonában/üzemeltetésében lévő gépjárműveire,

b) alkalmazottainak gépjárműveire,

abban az esetben, ha a parkolás telken belül biztosított.

(2) Intézményi behajtási engedéllyel az Övezetben tartózkodás ideje korlátlan, azzal, hogy közterületen várakozni nem lehet.

(3) Az intézmény az ideiglenes behajtási engedélyek közül további jogcímeken is jogosult behajtási engedélyre.

(4) Intézményi behajtási engedélyhez elektronikus kártya nem adható ki.

8. Ideiglenes behajtási engedélyek: Áruszállítási célú behajtási engedély

10. § (1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon, az Övezetben székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére, amelyek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez áruszállítás szükséges.

(2) Övezetbeli telephelyenként, illetve székhelyenként korlátlan darabszámú, meghatározott forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható 05.00-09.00 óra közötti időszakra díjmentesen, 09.00-14.00 óra közötti időszakra az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében. Az Övezetbe behajtani 14.00-05.00 óra között áruszállítási céllal nem lehet.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl övezetbeli telephelyenként, illetve székhelyenként egy darab változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében.

(4) Az áruszállító járművek az Övezetben 05.00-14.00 óra között legfeljebb 60 percet tartózkodhatnak.

(5) A kiadott behajtási engedélyért, illetve annak szabályszerű használatáért az engedélyes felel.

9. Ideiglenes behajtási engedélyek: Kereskedelmi szálláshelyek számára adható behajtási engedély

11. § (1) A 9-10. §-ban foglaltakon túl további - legfeljebb egy éves időtartamra érvényes - változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható az Övezetben székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek részére, a szállóvendégek behajtása érdekében.

(2) A szálláshely nyomógombos beléptető rendszer kialakítását is igényelheti a kiépítés, üzemeltetés költségeinek vállalásával. Ez esetben a beléptető rendszer „szálláshely” menüjének, valamint a szálláshelyen elhelyezett nyitógomb alkalmazásával is történhet a szállóvendég behajtása az általa vezetett gépjárművel. A behajtásért alkalmanként az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni, melyet a szálláshely utólagos havi elszámolás alapján fizet meg.

(3) Azon szállóvendég, akinek a szállodán belüli parkolása nem megoldott, itt tartózkodásának ideje alatt legfeljebb 2 alkalommal hajthat be a belvárosba és alkalmanként legfeljebb 45 percet tartózkodhat az Övezetben. A tartózkodási idő túllépéséért, valamint a közlekedési szabályok megsértéséért a gépjármű üzembentartója felelős.

(4) A kereskedelmi szálláshelynek azon vendégei, akiknek parkolása a szálláshelyen belül szabályosan kialakított, egész évben folyamatosan üzemelő, parkolóhelyen biztosított, az Övezet közterületein nem várakozhatnak.

(5) A 4-nél több esetben előforduló jogosulatlan behajtás engedélyezése esetén a nyomógombos jogosultság kártérítési igény nélkül visszavonásra kerül a szálláshelytől és 1 évig nem újítható meg.

(6) * 

10. Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjmentesen adható eseti behajtási engedély

12. § (1) Eseti behajtási engedély adható díjmentesen

a) az út- és közműszolgáltatók által, ilyen minőségükben végzett karbantartási, felújítási, építési munkákhoz szükséges munkagépekre, a munkavégzés időtartamára,

b) esküvők alkalmával a házasulandó párt szállító, ún. „menyasszonyi autó” részére, az esküvő napjára, korlátlan benntartózkodási idővel,

c) keresztelő alkalmával újszülöttet, csecsemőt szállító autó részére, a keresztelő napjára, korlátlan benntartózkodási idővel,

d) az idősek otthonába lakót szállító jármű tulajdonosa üzembentartója részére, az intézmény által kiállított igazolás alapján, 45 perces benntartózkodási időkorláttal,

e) önkormányzati érdekből,

f) *  mozgáskorlátozottakat szállító gépjárművek, valamint idős korára, betegségére tekintettel mozgásában akadályozott személyt szállító gépjárművek esetében.

(2) A díjmentes eseti behajtási engedély csak meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható.

11. Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély

13. § (1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható

a) magánterületen építési és felújítási munkákban közreműködő gépjárművek,

b) szerviz-szolgáltatást végző gépjárművek,

c) őrző-védő szolgálatok gépjárművei,

d) rendezvények, események alkalmával a lebonyolításban közreműködő gépjárművek,

e) taxi és ételfutár szolgáltatást végző gépjárművek,

f) érvényes útvonalengedéllyel rendelkező turisztikai célú városnéző kisvonat,

g) * 

h) Övezetben lakóhellyel rendelkező személy közvetlen hozzátartozója részére.

(2) Az a)-g) pontok esetében a behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy változó gépjármű forgalmi rendszámra, vagy mindkettőre együttesen adható. Az engedélyért az 1. melléklet szerinti díjakat kell megfizetni, melyek utólag kerülnek kiszámlázásra. Változó forgalmi rendszámra vállalkozónként csak egy elektronikus kártya adható.

(3) Az a)-g) pontok esetében az ideiglenes behajtás rendjét és a közterületen való tartózkodás időtartamát annak indokoltságára való tekintettel az Engedélyező határozza meg az engedélyben. A h) pont esetében a közterületi várakozás időtartama legfeljebb 45 perc.

(4) Ideiglenes behajtási engedély meghatározott rendszámra és időtartamra is kérhető, az 1. mellékletben meghatározott díj egyösszegű befizetése esetén. Ezen engedélyek maximum 6 hónapig érvényesek, ezt követően automatikusan érvényüket vesztik, függetlenül attól, hogy a befizetett időtartam felhasználásra került. Időtúllépés esetén, amennyiben nem haladja meg a 8 órát, Engedélyező elszámoló számlát küld. A 8 órát meghaladó időtúllépés esetén engedélyes az Övezetben tartózkodás díján túl, az 1. mellékletben meghatározott összegű pótdíjat is köteles fizetni.

12. Ideiglenes behajtási engedélyek: Vis maior és egyéb esetekben történő behajtás

14. § (1) A kérelmezőt az Övezetbe vis maior esetén - ha szükséges és elkerülhetetlen a behajtás - kaputelefonon keresztül a diszpécser, a behajtás okának, a gépjármű üzembentartójának, a megközelítendő ingatlan pontos megjelölésének regisztrálása után jogosult beengedni az Övezetbe.

(2) Indokolt esetben Engedélyező a rendeletben nem szereplő esetben is engedélyt adhat a behajtásra, vagy eltérhet a mellékletben meghatározott díj mértékétől.

III. Fejezet

A behajtási engedély megtagadása és visszavonása

13. A behajtási engedély megtagadásának esetei

15. § Nem adható behajtási engedély

a) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre a 3. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel,

b) * 

c) ügynöki tevékenység végzésére, a gépjárműből történő kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó vagy reklámtevékenység végzésére, a rendezvényekhez kötődő behajtás kivételével,

d) ha a kérelmező nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek,

e) * 

14. A várakozási időtartam túllépése, valamint a behajtási engedély visszavonásának szabályai

16. § (1) A jelen rendeletben foglalt szabályok betartását, a várakozási időtartam túllépését ellenőrzi és szankcionálja a rendőrség és a közterület-felügyelet a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A behajtási engedély visszavonására, illetve letiltására az Engedélyező jogosult.

(2) A behajtási engedély korlátlan idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja:

a) részéről az engedélyhez való jogosultság feltételei megváltoztak, vagy

b) az engedélyt, az elektronikus kártyát vagy annak adatait meghamisítja, vagy

c) az engedélyt, az elektronikus kártyát jogosulatlan személy részére átruházza, vagy másnak átadja, vagy

d) az elektronikus kártyát megrongálja, vagy

e) hamis engedélyt, elektronikus kártyát használ, vagy

f) az elektronikus kártyát nem a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt használja, illetve másik elektronikus kártyához tartozó vagy elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használja.

17. § (1) *  Amennyiben az engedély jogosultja az engedélyben előírt tartózkodási időt egy éven belül tíz alkalommal túllépte, alkalmanként az 1. mellékletben meghatározott pótdíj kétszeresének megfelelő összeg fizetésére köteles. Amennyiben az engedély jogosultja a jelen rendelet 8. § (3) bekezdésének b) pontjában, vagy a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegte, az 1. mellékletben meghatározott pótdíj háromszorosának megfelelő összeg fizetésére köteles.

(2) Amennyiben a behajtási engedély érvényességi ideje alatt szűnik meg az engedélyre való jogosultság, az engedély jogosultja köteles a változást annak keletkezésétől, bekövetkeztétől számított 15 napon belül az Engedélyezőnek bejelenteni. A még hátralévő időre az időarányos díj nem jár vissza.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § (1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete, valamint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

FIZETENDŐ nettó DÍJAK

A.
Jogcím
B.
Egy forgalmi rendszámhoz
kapcsolódó díj
C.
Változó forgalmi rendszámhoz kapcsolódó díj
Elektronikus kártya, nyitókulcs bérleti díja 3 200 Ft/db -
Elektronikus távirányító bérleti díja 6 400 Ft/db -
Lakossági második behajtási engedély díja 9 600 Ft/év -
800 Ft/hó -
Áruszállítási célú behajtási engedély, valamint taxi és ételfutár szolgáltatást végző gépjármű 9 600 Ft/év 12 000 Ft/év
800 Ft/hó 1 000 Ft/hó
Szálláshely részére vendégkártya - 12 000 Ft/év
- 1 000 Ft/hó
Szálláshely által beengedett szállóvendég 160 Ft/alkalom -
Az ideiglenes behajtási engedély díjai - kivétel taxi és ételfutár szolgáltatást végző gépjármű 315 Ft/óra -
1 600 Ft/nap 1 920 Ft/nap
16 000 Ft/hó 19 200 Ft/hó
64 000 Ft/év 76 800 Ft/év
Pótdíj 8000 Ft/nap

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

A behajtási engedélyhez kötelezően csatolandó dokumentumok

A behajtási engedély kérelemhez az igénylőnek mindazokat az adatokat, jogosultságokat igazolni kell az eredeti okmányok, dokumentumok bemutatásával, melyekből a behajtási engedélyhez való jogosultság megállapítható. A bemutatott dokumentumokról az Engedélyező másolatot kér. A behajtási engedély mindaddig nem adható ki, amíg a szükséges dokumentumok bemutatása meg nem történt.

A) A jogosultság igazolásához elsősorban a következő érvényes okmányok, dokumentumok fogadhatók el:

- Személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély

- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, kártya

- Gépjármű forgalmi engedély

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat (cég képviselője által hitelesítve), vállalkozói igazolvány, stb.

- Ingatlan tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi, nem hiteles is elfogadható), bérleti, használati szerződése

- Székhely, telephely, fióktelep, (üzlet) használatára jogosultságot igazoló okirat, ha az egyéb igazolásokból nem tűnik ki.

- Ideiglenes behajtás okát igazoló dokumentum.

B) A lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez az adatlap kitöltésén túl csatolni kell:

- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, kártya másolatát,

- a személyi okmány másolatát,

- a gépjármű forgalmi engedély másolatát,

- tulajdonjoghoz kötött engedély esetén a tulajdonjogot, - haszonélvezeti jogot igazoló 30 napnál nem régebbi okmányt (földhivatali tulajdoni lap másolat vagy adásvételi szerződés).

C) Az intézményi és kereskedelmi szálláshely behajtási engedély iránti kérelemhez csatolni kell az adatlap kitöltésén túl:

- a működési engedély másolatát,

- a vállalkozói igazolvány másolatát,

- saját gépjármű esetén a gépjármű forgalmi engedély másolatát,

- munkavállaló esetén nyilatkozatot a gépjármű ingatlanon belül történő elhelyezésének engedélyezéséről,

- 30 napnál nem régebbi, nem hiteles cégkivonat másolatát,

- gépjárműtároló, illetve helyiség bérlete esetén a bérleti szerződés másolatát is csatolni kell.

D) A díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély iránti kérelemhez az adatlap kitöltésén túl meg kell adni írásban a megrendelő nevét és pontos címét, valamint a megközelítendő ingatlan címét.


  Vissza az oldal tetejére