Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: * 

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 530 Ft.

3. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységének megkezdésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vétel végett köteles az önkormányzati adóhatósághoz az e célra rendszeresített nyomtatványon írásban bejelentkezni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyhónapot követő hó 15-ig az adómentes és az adóköteles vendégéjszakákról bevallást készít.

(3) *  Az adó beszedésére kötelezett az önkormányzati adóhatóságnál működő POS terminálon keresztül is teljesíthet befizetést.

4. § (1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartást - ideértve az elektronikus nyilvántartást is - köteles vezetni. Az elektronikus nyilvántartást vezető adóbeszedésre kötelezett számára a „Bejelentőlap” használata kötelező.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a sorszámot, a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, diákigazolvány számát, megérkezésének és távozásának napját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás jogcímét, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét, a vendég vagy képviselőjének aláírását. Amennyiben az adó beszedését az adó beszedésére kötelezett elmulasztja, vagy átvállalja, úgy ennek tényét is rögzíteni kell.

(3) Az adó beszedésére kötelezettnek a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell az önkormányzati rendelet mellékletét képező nyomtatványon. Az igazolás hiányában az adót be kell szedni, illetve meg kell fizetni.

(4) A nyilvántartást az adóbeszedésre kötelezett köteles a szálláshelyen tartani, és azt az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni. Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett személy nem tartózkodik állandóan a szálláshelyen, köteles megbízottról gondoskodni, akinek a nevét az adóhatóságnál be kell jelentenie.

(5) *  Az ellenőrzést végző személy hivatalos személynek minősül, akit az önkormányzat az ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal lát el. Az igazolványt felmutató személyt a szállásadó köteles a szálláshelyre beengedni, és az ellenőrzési tevékenységet elősegíteni.

5. § (1) *  A szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését, megszűnését, a nyilvántartott adatok módosítását a kereskedelmi hatóság elektronikus úton az önkormányzati adóhatóság részére átadja.

(2) * 

6. § (1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

Melléklet az Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról

Vendég neve:
Születési hely, dátum:
Állandó lakóhely címe:
Érkezés napja:
Távozás napja:
Eltöltött vendégéjszakák száma:
Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (Htv. 31. §)
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bírósági intézkedés folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély;
d) a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély; Vállalkozás neve:

Székhelyének/telephelyének címe:

Adószáma:
e) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
f) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
g) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
A mentesség megfelelő jogcím oszlopánál „X” jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie.
Kelt: Sopron, 20__. év ___________ hó ____ nap. ___________________________________
Vendég aláírása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A Htv. 32. § a) pontja szerint az adó alapja a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma. A Htv. 52. § 30. pontja szerint vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magába foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.


  Vissza az oldal tetejére