Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban, illetve a Gyvt. 151. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés gyermekjóléti alapellátás igénybevételének rendjét és az ellátásért fizetendő térítési díj mértékét, hogy ezzel is segítséget nyújtson a gyermek jogszabályban foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. Az ellátások formái, a térítési díj meghatározása és az igénybevétel rendje

2. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a köznevelési-oktatási intézményeknél alkalmazandó étkeztetés intézményi térítési díját, az élelmezés nyersanyagnormáját az intézménytípustól és az ellátás formájától, fajtájától függően differenciáltan a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Gyermekétkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díjat a Gyvt. 148. § (1) bekezdése alapján meghatározott intézményvezető, Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén található önkormányzati fenntartású óvodában az óvoda vezetője, állami fenntartású köznevelési-oktatási intézményben a Központi Gyermekkonyha vezetője az (1) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának figyelembevételével a jogszabályban meghatározottak szerint állapítja meg és arról írásban értesíti az igénylőt.

(3) Az igénybevételhez szükséges kérelmet, valamint a személyi térítési díj megállapításához szükséges további dokumentumokat - normatív kedvezmény jogosultságát, vagy változások bejelentését igazoló dokumentumokat - a (2) bekezdésben meghatározott intézményvezetőhöz kell benyújtani.

(4) A kérelem tartalmazza

a) a gyermek személyi azonosító adatait,

b) az igénybe venni kívánt gyermekétkeztetés fajtáját,

c) a térítési díj megállapításához figyelembe venni kívánt normatív kedvezmény típusát,

d) *  diétás étkeztetés igénybevétele esetén a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet által előírt szakorvosi igazolást.

(5) *  A kérelemhez szükség szerint csatolni kell a Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt normatív kedvezményekre jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat.

(6) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat havonta, a helyben szokásos módon, az étkezést igénylő részéről történő rendelésével egyidejűleg, de legkésőbb tárgyhó 10. napjáig előre kell megfizetni. Az intézmény vezetője - kérelemre, méltánylást érdemlő esetben - részletfizetést engedélyezhet.

(7) A gyermekétkeztetés igénybevétele az igénylő kérelmére - a kérelem bejelentésétől számított második naptól - szüneteltethető, valamint a szüneteltetés megszűnésének bejelentését követő második naptól vehető ismét igénybe. A bejelentés a helyben szokásos módon történik.

(8) Az intézmény vezetőjének személyi térítési díjat megállapító döntése ellen az igénylő kötelezett a Gyvt. 148. § (6) bekezdése alapján - a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül - az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A kérelem tárgyában a döntést - a Humánszolgáltatási Osztály előterjesztése alapján - a Polgármester hozza meg.

(9) A gyermekétkeztetésre való jogosultság megszűnik

a) az ellátás igénybevételéről való lemondással,

b) az óvodai elhelyezés megszűnésével.

(10) Ezen rendelet alkalmazásakor fizetendő díj alatt a csökkentések, kedvezmények után megállapított díjat kell érteni.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) Jelen rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

A nevelési-oktatási intézményben igénybe vett gyermekétkeztetés formái, fajtái, intézményi térítési díja (élelmezési normája)

A) Önkormányzati fenntartású óvodában és állami intézményfenntartó által fenntartott intézményekben

Normál étkezés

- Óvodai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 280 Ft
- Óvodai napközi ellátás: ebéd 191 Ft
- Általános iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 350 Ft
- Általános iskolai menza ellátás: ebéd 241 Ft
- Általános iskolai nyári napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 350 Ft
- Középiskolai menza ellátás: ebéd 332 Ft
- Kollégiumi, externátusi ellátás: reggeli, ebéd, vacsora 690 Ft

Diétás étkezés

A diéta térítési díja a diéta típusától függően változik. A magasabb térítési díjat kell fizetni 1-es típusú cukorbetegség, glutén érzékenység és kombinált diéta esetén. Egyéb diéta esetén az alacsonyabb térítési díj fizetendő.

- Óvodai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 600/750 Ft
- Óvodai napközi ellátás: ebéd 300/375 Ft
- Általános iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 600/750 Ft
- Általános iskolai menza ellátás: ebéd 300/375 Ft
- Általános iskolai nyári napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 600/750 Ft
- Középiskolai menza ellátás: ebéd 300/375 Ft
- Kollégiumi, externátusi ellátás: reggeli, ebéd, vacsora 600/750 Ft

B) Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központban (9400 Sopron, Brennbergi út 82.)

Normál étkezés

- Óvodai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 280 Ft
- Óvodai kollégiumi ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora 489 Ft
- Általános iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 350 Ft
- Fejlesztő iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 350 Ft
- Iskolai kollégiumi ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora 489 Ft

Diétás étkezés

- Óvodai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 600/750 Ft
- Óvodai kollégiumi ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora 950/1200 Ft
- Általános iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 600/750 Ft
- Fejlesztő iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 600/750 Ft
- Iskolai kollégiumi ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora 950/1200 Ft

C) Tóth Antal Nevelési-oktatási és Módszertani Központban (9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.)

Normál étkezés

- Óvodai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 280 Ft
- Óvodai kollégiumi ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora 489 Ft
- Általános iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 350 Ft
- Fejlesztő iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 350 Ft
- Iskolai kollégiumi ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora 489 Ft

Diétás étkezés

- Óvodai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 600/750 Ft
- Óvodai kollégiumi ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora 950/1200 Ft
- Általános iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 600/750 Ft
- Fejlesztő iskolai napközi (egész napos) ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna 600/750 Ft
- Iskolai kollégiumi ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora 950/1200 Ft

A fenti összegek az áfát nem tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére