Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 237. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya a Közgyűlés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába (továbbiakban: Hivatal) határozatlan, és egy évet meghaladó határozott időre kinevezett köztisztviselőkre és ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselők), továbbá a Kttv. 1. § f) pontja alapján a polgármesterre, alpolgármesterre e rendelet rendelkezései szerint terjed ki. Köztisztviselő, közszolgálati tisztviselő alatt a rendelet 5. §-a kivételével polgármestert és alpolgármestert is érteni kell.

(2) A rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú közszolgálati tisztviselőket illetik meg, akik a hivataltól - illetve jogelődjétől - kerültek nyugállományba.

(3) *  A rendelet 4. §-ában meghatározott juttatások az elhunyt közszolgálati tisztviselő hozzátartozóját illetik meg.

(4) * 

I. A közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásai

2. § A közszolgálati tisztviselők részére a Közgyűlés a Kttv. 237. §-a alapján az alábbi juttatásokat állapítja meg:

a) lakásépítési, -vásárlási támogatás (kamatmentes kölcsön lakásfelújításhoz, -bővítéshez, -építéshez, -vásárláshoz),

b) albérleti díj hozzájárulás,

c) családalapítási támogatás (egyösszegű vissza nem térítendő támogatás gyermek születése esetén),

d) szociális támogatás,

e) illetményelőleg,

f) *  tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

g) *  üdülési támogatás.

3. § A jegyző, mint a hivatali szervezet vezetője a rendelet 2. §-ában meghatározott egyéb juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a Kttv. 152. § (2) bekezdése alapján egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. A polgármester és alpolgármester esetében a 2. §-ban meghatározott egyéb juttatásokkal kapcsolatban a közszolgálati szabályzatban meghatározott feltételek (és kitöltött nyomtatványok) alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság bírálja el a juttatás iránti igényeket.

4. § (1) Az elhunyt közszolgálati tisztviselő hozzátartozóját, aki egyben az eltemettető - amennyiben a közszolgálati tisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává - kérelmére temetési segély illeti meg.

(2) A temetési segély összege legfeljebb 100.000 Ft lehet, amelynek összegét a jegyző határozza meg, és egyben rendelkezik a kifizetésről.

II. Köztisztviselők elismerése

5. § (1) A Közgyűlés a köztisztviselők szakmai munkájának elismerésére Thurner Mihály emlékgyűrűt adományoz (továbbiakban: elismerés).

(2) Az elismerés azon köztisztviselőknek adományozható, akik:

- a hivatalban legalább 20 éves közszolgálati jogviszonyban állnak,

- kiemelkedő szakmai tevékenységet végeznek,

- jogviszonyuk alatt nem álltak fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(3) Az elismerés évente egy személynek adományozható.

(4) Az elismerésre javaslatot tehetnek:

a) a polgármester,

b) a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága,

c) a jegyző,

d) a hivatal köztisztviselőinek érdekképviseleti szerve.

(5) A javaslatokat minden év április 30-áig kell a jegyzőhöz eljuttatni a javasolt köztisztviselő kiemelkedő szakmai tevékenységének, életútjának ismertetésével.

(6) Az elismerés odaítéléséről az erre a célra létrehozott bizottság dönt, melynek összetétele:

- polgármester,

- jegyző,

- a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke,

- a hivatal köztisztviselői érdekképviseleti szervezetének vezetője.

(7) *  Az elismerés formája aranyból készült pecsétgyűrű, melynek fedlapján Sopron Megyei Jogú Város címere látható, továbbá bruttó 400.000 Ft.

(8) Az elismerés átadására minden évben a Köztisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

III. A nyugállományú közszolgálati tisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok

6. § (1) A nyugállományú közszolgálati tisztviselők részére, szociális és kegyeleti támogatás céljára a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetésében a tárgyévre vonatkozóan fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A költségvetési rendeletben biztosított szociális keret terhére a nyugállományú köztisztviselők az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhetnek:

a) eseti szociális segély,

b) étkezési utalvány,

c) kedvezményes üdültetés.

(2) Kérelemre temetési segély biztosítható az elhunyt nyugdíjas közszolgálati tisztviselő hozzátartozója, egyben eltemettetője részére legfeljebb 100 000 Ft-ig. A kifizethető összeg nagyságát a 7. § (2) pontja alapján a jegyző határozza meg.

(3) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú közszolgálati tisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a jegyző referenst bíz meg.

7. § (1) A rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelemre, vagy hivatalból a referens javaslata alapján kerülhet sor.

(2) A támogatás megállapításakor a támogatott szociális körülményeit és a hivatalban eltöltött jogviszonyának időtartamát kell figyelembe venni.

(3) A kérelmekről a referens előterjesztése alapján a jegyző dönt.

III/A. *  Bankszámla-hozzájárulás

7/A. § *  A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati köztisztviselőt megillető illetmény kifizetése az általa választott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik, amelynek költségét a munkáltató viseli.

7/B. § *  A fizetési számlához kapcsolódóan a közszolgálati tisztviselő részére a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb havi bankszámla-hozzájárulás jár, amelynek kifizetésére egy összegben - minden év november 5. napjáig - kerül sor. Az év közben belépő közszolgálati tisztviselő részére az időarányosan járó összeg kerül kifizetésre. A jogviszonyukat megszüntető közszolgálati tisztviselők részére a munkában töltött utolsó munkanapon kell kifizetni (átutalni) az időarányos bankszámla-hozzájárulást.

7/C. § *  A csecsemőgondozási-, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesülő közszolgálati tisztviselők részére is jár a bankszámla-hozzájárulás.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

8. § *  Az e rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet évente - a polgármester és az alpolgármester kivételével - a Hivatal költségvetésében kell biztosítani. A polgármester és az alpolgármester tekintetében a pénzügyi fedezetet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében kell biztosítani.

9. § A rendelet 4. § (1) és 6. § (2) bekezdése alkalmazásában

a) eltemettető: akinek nevére a temetési költségekről a számlát kiállították,

b) hozzátartozó: a Kttv. 6. § 11. pontjában meghatározott személy lehet.

10. § Jelen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 44/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 41/2003. (X. 31.) önkormányzati rendelete, és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére