Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki.

2. § (1) *  A közösségi együttélés alapvető szabályai betartásának elmulasztása miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései alkalmazandók a jelen rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) Aki a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztja, 5000-50 000 forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 5000-150 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja. Az eljárás a közterület-felügyelő vagy más hatóság feljelentésére indul.

(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(5) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.

(6) A közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 11600006-00000000-33229625 számú költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni, az elsőfokú határozat jogerőre emelkedése napjától számított 30 napon belül.

3-11. § * 

12. § (1) Jelen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 3-11. §-a 2015. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére