Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő három évenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 35 641 874 424 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 35 641 874 424 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 3 917 086 598 Ft összeggel,

b) az Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 385 260 729 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 185 507 228 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 2 033 376 904 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 904 812 592 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130 430 197 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 971 864 252 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 343 843 068 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 9 118 435 000 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 6 316 238 000 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 1 806 255 658 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 47 838 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 228 534 000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 4 550 321 983 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 77 010 175 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 625 060 040 Ft-tal.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, az Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/2. melléklet szerint;

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2016. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/4. melléklet szerint;

e) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/5. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

f) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/6. melléklet szerint;

g) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/7. melléklet szerint;

h) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat által működtetett költségvetési intézmények működési kiadásai előirányzatának, intézményenkénti bontását a IV/1. melléklet szerint.

b) az Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a IV/2. melléklet szerint.

8. § A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” felhasználásának szabályait az V/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

9. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait az V/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

10. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását az V/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

11. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2016. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Önkormányzati Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

h) a nekik felróható okból bekövetkező, az önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

i) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni.

(3) Az Önkormányzati Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a.

12. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

13. § (1) Az intézmény vezetője az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy a - feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

14. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30.000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) Az Önkormányzati Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50 000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

15. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.

(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

17. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) Az Önkormányzati Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § Ha az Önkormányzat által felvállalt és a III/8. mellékletben a 2016. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 905 983 000 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

19. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az Önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

20. § (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) *  állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

az Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

21. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 11. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 11. § (3) bekezdés a) pontja szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az Önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

22. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 2%-án belül - esetenként - 46,6 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Iskolakezdési támogatás” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

af) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi dolgozók étkezési utalvány” jogcím előirányzatának felhasználásáról az intézményvezető javaslatára a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

ag) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben - a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Adósságszolgálati kockázat” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ak) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján, a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

al) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

am) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben - a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

an) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közmű építés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az általános támogatások közt szereplő „Egyesületek támogatása” keret felhasználásáról.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az általános támogatások közt szereplő „Egyéb eseti sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

23. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

24. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és az Önkormányzati Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 500 800 000 Ft tervezett összeg használható fel a 2016. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2017. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

25. § (1) Jelen rendelet 2016. február 25. napján 17 óra 25 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor- szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 490 101 704 2 664 803 008 2 674 225 894
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 219 526 000 308 987 966 317 864 728
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 598 000 000 4 598 280 000 4 598 280 000
5. B400 Működési bevételek 2 888 214 000 2 953 849 595 3 021 762 184
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 000 000 4 000 000 4 000 000
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 14 890 000 15 234 000 15 304 445
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 214 731 704 10 545 154 569 10 631 437 251
9. K100 Személyi juttatások 2 661 646 000 2 886 288 935 2 857 962 246
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 752 535 000 824 171 116 813 751 435
11. K300 Dologi kiadások 4 039 365 016 4 651 609 625 4 941 387 710
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 136 078 515 135 501 597
13. K502 Elvonások és befizetések 7 000 000 20 271 000 20 573 285
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 211 430 000 241 529 975 243 218 076
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 205 284 000 1 360 791 993 1 373 765 345
17. K513 Tartalékok 1 060 338 588 718 112 717 702 070 215
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 10 070 598 604 10 838 853 876 11 088 229 909
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 144 133 100 -293 699 307 -456 792 658
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 7 296 000 7 296 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 49 415 000 49 415 000 49 415 000
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 352 000 000 14 482 148 325 16 465 780 215
23. B500 Felhalmozási bevételek 311 378 000 391 406 000 391 406 000
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 8 000 000 14 605 832
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 000 000 156 704 646 156 704 646
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 11 754 793 000 15 094 969 971 17 085 207 693
27. K600 Beruházások (áfával) 11 991 375 000 16 322 641 559 16 559 568 155
28. K700 Felújítások (áfával) 991 898 000 1 484 319 626 3 048 338 735
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25 000 000 166 408 713 166 408 713
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 000 000 18 090 832
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 185 848 000 272 808 279 288 916 113
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 13 194 121 000 18 254 178 177 20 081 322 548
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(26-32)
-1 439 328 000 -3 159 208 206 -2 996 114 855
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 21 969 524 704 25 640 124 540 27 716 644 944
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 23 264 719 604 29 093 032 053 31 169 552 457
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -1 295 194 900 -3 452 907 513 -3 452 907 513
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 1 378 042 296 3 507 997 261 3 507 997 261
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra 0 27 757 648 27 757 648
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 6 811 320 000 4 389 474 571
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 1 378 042 296 10 347 074 909 7 925 229 480
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
45. Különböző finanszírozási kiadások 82 847 396 6 894 167 396 4 472 321 967
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 82 847 396 6 894 167 396 4 472 321 967
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 1 295 194 900 3 452 907 513 3 452 907 513
48. Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) 23 347 567 000 35 987 199 449 35 641 874 424
49. Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) 23 347 567 000 35 987 199 449 35 641 874 424

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 184 510 000 203 264 400 210 442 345
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 884 715 000 899 472 256 967 384 845
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 1 156 000 0 70 445
8. Működési bevételek összesen: 1 070 381 000 1 102 736 656 1 177 897 635
9. Személyi juttatások K100 1 844 174 000 1 991 682 659 1 955 004 142
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 527 085 000 576 239 096 563 676 478
11. Dologi kiadások K300 1 190 706 000 1 228 764 836 1 273 754 857
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 10
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 3 561 965 000 3 796 686 591 3 792 435 487
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 491 584 000 -2 693 949 935 -2 614 537 852
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 4 152 900 4 152 900
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 4 152 900 4 152 900
26. Beruházások (áfával) K600 0 80 647 192 75 050 344
27. Felújítások (áfával) K700 0 26 083 786 49 600 767
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 0 106 730 978 124 651 111
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -102 578 078 -120 498 211
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 070 381 000 1 106 889 556 1 182 050 535
34. Költségvetési kiadások összesen: 3 561 965 000 3 903 417 569 3 917 086 598
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 491 584 000 -2 796 528 013 -2 735 036 063
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 1 691 190 000 1 854 400 195 1 864 362 216
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 800 394 000 892 598 177 821 144 206
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 491 584 000 2 746 998 372 2 685 506 422
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 21 771 993 21 771 993
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 27 757 648 27 757 648
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
42. Finanszírozási bevételek összesen: 2 491 584 000 2 796 528 013 2 735 036 063
43. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
44. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
45. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 491 584 000 2 796 528 013 2 735 036 063
47. Tárgyévi kiadások összesen: 3 561 965 000 3 903 417 569 3 917 086 598
48. Tárgyévi bevételek összesen: 3 561 965 000 3 903 417 569 3 917 086 598
Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
50. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
51. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
52. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
53. Működési bevételek B400 40 714 000 42 701 961 39 703 292
54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
56. Működési bevételek összesen: 40 714 000 42 701 961 39 703 292
57. Személyi juttatások K100 211 523 000 268 772 436 261 668 165
58. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 782 000 77 953 346 75 219 194
59. Dologi kiadások K300 89 236 000 92 264 370 97 821 226
60. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
61. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
64. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
65. Tartalékok K513 0 0 0
66. Működési kiadások összesen: 362 541 000 438 990 152 434 708 585
67. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -321 827 000 -396 288 191 -395 005 293
68. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
69. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
70. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
71. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
72. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
73. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
74. Beruházások (áfával) K600 0 9 894 344 6 422 884
75. Felújítások (áfával) K700 0 9 426 622 19 775 583
76. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
77. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
78. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
79. Felhalmozási kiadások összesen: 0 19 320 966 26 198 467
80. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -19 320 966 -26 198 467
81. Költségvetési bevételek összesen: 40 714 000 42 701 961 39 703 292
82. Költségvetési kiadások összesen: 362 541 000 458 311 118 460 907 052
83. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -321 827 000 -415 609 157 -421 203 760
84. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 153 460 000 220 821 097 225 180 166
85. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 168 367 000 193 820 597 195 056 131
86. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 321 827 000 414 641 694 420 236 297
87. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 967 463 967 463
88. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 0 0
89. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
90. Finanszírozási bevételek összesen: 321 827 000 415 609 157 421 203 760
91. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
92. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
93. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
94. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 321 827 000 415 609 157 421 203 760
95. Tárgyévi kiadások összesen: 362 541 000 458 311 118 460 907 052
96. Tárgyévi bevételek összesen: 362 541 000 458 311 118 460 907 052
Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
97. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
98. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
99. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 184 053 000 196 721 400 209 191 345
100. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
101. Működési bevételek B400 313 821 000 313 821 000 342 908 626
102. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
103. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 1 156 000 0 0
104. Működési bevételek összesen: 499 030 000 510 542 400 552 099 971
105. Személyi juttatások K100 639 130 000 689 523 223 673 401 576
106. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 183 866 000 199 516 973 188 264 129
107. Dologi kiadások K300 389 171 000 414 353 372 415 440 998
108. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
109. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
111. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
112. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
113. Tartalékok K513 0 0 0
114. Működési kiadások összesen: 1 212 167 000 1 303 393 568 1 277 106 703
115. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -713 137 000 -792 851 168 -725 006 732
116. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
117. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
118. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
119. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
120. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
121. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
122. Beruházások (áfával) K600 0 33 149 890 29 127 258
123. Felújítások (áfával) K700 0 6 302 234 13 324 866
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
125. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
126. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
127. Felhalmozási kiadások összesen: 0 39 452 124 42 452 124
128. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -39 452 124 -42 452 124
129. Költségvetési bevételek összesen: 499 030 000 510 542 400 552 099 971
130. Költségvetési kiadások összesen: 1 212 167 000 1 342 845 692 1 319 558 827
131. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -713 137 000 -832 303 292 -767 458 856
132. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 302 146 000 377 003 956 381 534 520
133. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 410 991 000 434 447 964 365 072 964
134. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 713 137 000 811 451 920 746 607 484
135. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 3 122 372 3 122 372
136. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 17 729 000 17 729 000
137. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
138. Finanszírozási bevételek összesen: 713 137 000 832 303 292 767 458 856
139. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
140. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
141. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
142. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 713 137 000 832 303 292 767 458 856
143. Tárgyévi kiadások összesen: 1 212 167 000 1 342 845 692 1 319 558 827
144. Tárgyévi bevételek összesen: 1 212 167 000 1 342 845 692 1 319 558 827
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
145. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
146. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
147. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
148. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
149. Működési bevételek B400 19 276 000 20 345 000 24 618 538
150. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
151. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
152. Működési bevételek összesen: 19 276 000 20 345 000 24 618 538
153. Személyi juttatások K100 261 611 000 267 367 400 259 819 268
154. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 74 049 000 77 650 407 77 772 411
155. Dologi kiadások K300 85 984 000 84 907 590 81 490 939
156. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
157. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
159. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
160. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
161. Tartalékok K513 0 0 0
162. Működési kiadások összesen: 421 644 000 429 925 397 419 082 618
163. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -402 368 000 -409 580 397 -394 464 080
164. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
165. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
166. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
167. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
168. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
169. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
170. Beruházások (áfával) K600 0 2 645 410 1 640 047
171. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
172. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
173. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
174. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
175. Felhalmozási kiadások összesen: 0 2 645 410 1 640 047
176. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -2 645 410 -1 640 047
177. Költségvetési bevételek összesen: 19 276 000 20 345 000 24 618 538
178. Költségvetési kiadások összesen: 421 644 000 432 570 807 420 722 665
179. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -402 368 000 -412 225 807 -396 104 127
180. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 349 119 000 350 453 643 350 572 515
181. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 53 249 000 61 272 164 45 031 612
182. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 402 368 000 411 725 807 395 604 127
183. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 500 000 500 000
184. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 0 0
185. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek összesen: 402 368 000 412 225 807 396 104 127
187. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
188. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
189. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
190. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 402 368 000 412 225 807 396 104 127
191. Tárgyévi kiadások összesen: 421 644 000 432 570 807 420 722 665
192. Tárgyévi bevételek összesen: 421 644 000 432 570 807 420 722 665
Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
193. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
194. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
195. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
196. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
197. Működési bevételek B400 17 010 000 19 010 000 22 676 366
198. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
199. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
200. Működési bevételek összesen: 17 010 000 19 010 000 22 676 366
201. Személyi juttatások K100 247 811 000 253 097 200 247 822 515
202. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 70 696 000 74 737 623 74 870 617
203. Dologi kiadások K300 86 315 000 93 556 461 97 422 827
204. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
205. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
206. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
207. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
208. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
209. Tartalékok K513 0 0 0
210. Működési kiadások összesen: 404 822 000 421 391 284 420 115 959
211. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -387 812 000 -402 381 284 -397 439 593
212. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
213. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
214. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
215. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
216. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
217. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
218. Beruházások (áfával) K600 0 553 801 716 716
219. Felújítások (áfával) K700 0 2 299 000 2 703 341
220. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
221. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
222. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
223. Felhalmozási kiadások összesen: 0 2 852 801 3 420 057
224. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -2 852 801 -3 420 057
225. Költségvetési bevételek összesen: 17 010 000 19 010 000 22 676 366
226. Költségvetési kiadások összesen: 404 822 000 424 244 085 423 536 016
227. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -387 812 000 -405 234 085 -400 859 650
228. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 366 520 000 367 369 884 367 445 449
229. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 21 292 000 35 624 701 31 174 701
230. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 387 812 000 402 994 585 398 620 150
231. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 609 400 609 400
232. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 1 630 100 1 630 100
233. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
234. Finanszírozási bevételek összesen: 387 812 000 405 234 085 400 859 650
235. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
236. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
237. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
238. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 387 812 000 405 234 085 400 859 650
239. Tárgyévi kiadások összesen: 404 822 000 424 244 085 423 536 016
240. Tárgyévi bevételek összesen: 404 822 000 424 244 085 423 536 016
Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
241. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
242. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
243. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
244. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
245. Működési bevételek B400 13 761 000 15 761 000 15 876 458
246. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
247. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
248. Működési bevételek összesen: 13 761 000 15 761 000 15 876 458
249. Személyi juttatások K100 193 269 000 196 947 800 197 336 768
250. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 55 764 000 57 854 823 57 959 844
251. Dologi kiadások K300 77 949 000 79 737 802 75 014 568
252. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
253. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
254. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
255. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
256. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
257. Tartalékok K513 0 0 0
258. Működési kiadások összesen: 326 982 000 334 540 425 330 311 180
259. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -313 221 000 -318 779 425 -314 434 722
260. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
261. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
262. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
263. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
264. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
265. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
266. Beruházások (áfával) K600 0 721 436 5 560 128
267. Felújítások (áfával) K700 0 0 5 241 047
268. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
269. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
270. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
271. Felhalmozási kiadások összesen: 0 721 436 10 801 175
272. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -721 436 -10 801 175
273. Költségvetési bevételek összesen: 13 761 000 15 761 000 15 876 458
274. Költségvetési kiadások összesen: 326 982 000 335 261 861 341 112 355
275. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -313 221 000 -319 500 861 -325 235 897
276. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 290 961 000 291 468 746 291 507 735
277. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 22 260 000 26 916 083 32 612 130
278. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 313 221 000 318 384 829 324 119 865
279. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 100 432 1 100 432
280. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 15 600 15 600
281. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
282. Finanszírozási bevételek összesen: 313 221 000 319 500 861 325 235 897
283. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
284. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
285. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
286. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 313 221 000 319 500 861 325 235 897
287. Tárgyévi kiadások összesen: 326 982 000 335 261 861 341 112 355
288. Tárgyévi bevételek összesen: 326 982 000 335 261 861 341 112 355
Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
289. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
290. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
291. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
292. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
293. Működési bevételek B400 3 501 000 6 201 295 5 947 372
294. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
295. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 70 445
296. Működési bevételek összesen: 3 501 000 6 201 295 6 017 817
297. Személyi juttatások K100 54 539 000 57 384 300 57 384 131
298. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 14 461 000 15 562 955 15 697 909
299. Dologi kiadások K300 41 710 000 41 338 738 41 655 260
300. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
301. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
302. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
303. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
304. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
305. Tartalékok K513 0 0 0
306. Működési kiadások összesen: 110 710 000 114 285 993 114 737 300
307. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -107 209 000 -108 084 698 -108 719 483
308. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
309. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
310. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
312. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
313. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
314. Beruházások (áfával) K600 0 4 681 570 4 181 570
315. Felújítások (áfával) K700 0 1 911 000 2 411 000
316. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
317. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
318. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
319. Felhalmozási kiadások összesen: 0 6 592 570 6 592 570
320. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -6 592 570 -6 592 570
321. Költségvetési bevételek összesen: 3 501 000 6 201 295 6 017 817
322. Költségvetési kiadások összesen: 110 710 000 120 878 563 121 329 870
323. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -107 209 000 -114 677 268 -115 312 053
324. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 52 117 000 57 559 418 57 744 203
325. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 55 092 000 56 692 850 57 142 850
326. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 107 209 000 114 252 268 114 887 053
327. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 425 000 425 000
328. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 0 0
329. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
330. Finanszírozási bevételek összesen: 107 209 000 114 677 268 115 312 053
331. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
332. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
333. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
334. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 107 209 000 114 677 268 115 312 053
335. Tárgyévi kiadások összesen: 110 710 000 120 878 563 121 329 870
336. Tárgyévi bevételek összesen: 110 710 000 120 878 563 121 329 870
Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
337. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
338. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
339. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 457 000 6 543 000 1 251 000
340. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
341. Működési bevételek B400 52 430 000 57 430 000 69 424 978
342. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
343. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
344. Működési bevételek összesen: 52 887 000 63 973 000 70 675 978
345. Személyi juttatások K100 101 483 000 107 631 100 105 870 988
346. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 27 319 000 29 249 323 28 379 515
347. Dologi kiadások K300 43 273 000 39 477 177 59 752 498
348. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
349. Elvonások és befizetések K502 0 0 10
350. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
351. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
352. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
353. Tartalékok K513 0 0 0
354. Működési kiadások összesen: 172 075 000 176 357 600 194 003 011
355. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -119 188 000 -112 384 600 -123 327 033
356. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 4 152 900 4 152 900
358. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
359. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
360. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
361. Felhalmozási bevételek összesen: 0 4 152 900 4 152 900
362. Beruházások (áfával) K600 0 24 000 741 24 000 741
363. Felújítások (áfával) K700 0 6 144 930 6 144 930
364. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
365. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
366. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
367. Felhalmozási kiadások összesen: 0 30 145 671 30 145 671
368. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -25 992 771 -25 992 771
369. Költségvetési bevételek összesen: 52 887 000 68 125 900 74 828 878
370. Költségvetési kiadások összesen: 172 075 000 206 503 271 224 148 682
371. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -119 188 000 -138 377 371 -149 319 804
372. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 50 045 000 56 890 437 57 052 870
373. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 69 143 000 76 007 986 86 787 986
374. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 119 188 000 132 898 423 143 840 856
375. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 96 000 96 000
376. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 5 382 948 5 382 948
377. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
378. Finanszírozási bevételek összesen: 119 188 000 138 377 371 149 319 804
379. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
380. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
381. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
382. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 119 188 000 138 377 371 149 319 804
383. Tárgyévi kiadások összesen: 172 075 000 206 503 271 224 148 682
384. Tárgyévi bevételek összesen: 172 075 000 206 503 271 224 148 682
Központi Gyermekkonyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
385. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
386. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
387. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
388. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
389. Működési bevételek B400 424 202 000 424 202 000 446 229 215
390. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
391. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
392. Működési bevételek összesen: 424 202 000 424 202 000 446 229 215
393. Személyi juttatások K100 134 808 000 150 959 200 151 700 731
394. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 39 148 000 43 713 646 45 512 859
395. Dologi kiadások K300 377 068 000 383 129 326 405 156 541
396. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
397. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
398. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
399. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
400. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
401. Tartalékok K513 0 0 0
402. Működési kiadások összesen: 551 024 000 577 802 172 602 370 131
403. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -126 822 000 -153 600 172 -156 140 916
404. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
405. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
406. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
407. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
408. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
409. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
410. Beruházások (áfával) K600 0 5 000 000 3 401 000
411. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
412. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
413. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
414. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
415. Felhalmozási kiadások összesen: 0 5 000 000 3 401 000
416. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -5 000 000 -3 401 000
417. Költségvetési bevételek összesen: 424 202 000 424 202 000 446 229 215
418. Költségvetési kiadások összesen: 551 024 000 582 802 172 605 771 131
419. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -126 822 000 -158 600 172 -159 541 916
420. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 126 822 000 132 833 014 133 324 758
421. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 0 7 815 832 8 265 832
422. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 126 822 000 140 648 846 141 590 590
423. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 14 951 326 14 951 326
424. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 3 000 000 3 000 000
425. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
426. Finanszírozási bevételek összesen: 126 822 000 158 600 172 159 541 916
427. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
428. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
429. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
430. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 126 822 000 158 600 172 159 541 916
431. Tárgyévi kiadások összesen: 551 024 000 582 802 172 605 771 131
432. Tárgyévi bevételek összesen: 551 024 000 582 802 172 605 771 131
Költségvetési Intézmények 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal)
adatok főbenSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat
száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
433. Szociális szervek
434. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117,00
435. Soproni Szociális Intézmény 320,00 320,00 320,00
436. Szociális szervek összesen: 437,00 437,00 437,00
437. Alapfokú oktatási szervek
438. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
439. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
440. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
441. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
442. Kulturális szervek
443. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
444. Soproni Múzeum 49,00 53,00 53,00
445. Kulturális szervek összesen: 74,00 78,00 78,00
446. Igazgatási szervek
447. Központi Gyermekkonyha 93,00 93,00 93,00
448. Igazgatási szervek összesen: 93,00 93,00 93,00
449. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 864,75 868,75 868,75

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovat száma
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 16 774 138 16 774 138
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 280 000 280 000
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 20 930 000 49 784 874 49 784 874
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 20 930 000 66 839 012 66 839 012
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 680 917 000 746 158 976 746 357 876
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192 985 000 212 717 799 212 771 502
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 320 786 000 376 833 331 376 833 331
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 5 071 400 5 071 400
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések 7 000 000 4 686 000 4 686 000
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 203 888 000 1 345 667 506 1 345 920 109
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 182 958 000 -1 278 828 494 -1 279 081 097
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 28 000 28 000
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 28 000 28 000
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 35 079 000 36 610 620 36 610 620
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 746 000 2 730 000 2 730 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) 38 825 000 39 340 620 39 340 620
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -38 825 000 -39 312 620 -39 312 620
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 20 930 000 66 867 012 66 867 012
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 242 713 000 1 385 008 126 1 385 260 729
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 221 783 000 -1 318 141 114 -1 318 393 717
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 438 684 000 444 782 191 445 034 794
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 783 099 000 853 282 793 853 282 793
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 221 783 000 1 298 064 984 1 298 317 587
39. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 20 076 130 20 076 130
40. Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41) 1 221 783 000 1 318 141 114 1 318 393 717
41. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
42. Különböző finanszírozási kiadások 0 0 0
43. Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) 0 0 0
44. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) 1 221 783 000 1 318 141 114 1 318 393 717
45. Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45) 1 242 713 000 1 385 008 126 1 385 260 729
46. Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42) 1 242 713 000 1 385 008 126 1 385 260 729
47. Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 183,00 184,00 184,00

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovat szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 490 101 704 2 664 803 008 2 674 225 894
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 35 016 000 88 949 428 90 648 245
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 598 000 000 4 598 000 000 4 598 000 000
5. B400 Működési bevételek 1 982 569 000 2 004 592 465 2 004 592 465
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 000 000 4 000 000 4 000 000
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 13 734 000 15 234 000 15 234 000
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 9 123 420 704 9 375 578 901 9 386 700 604
9. K100 Személyi juttatások 136 555 000 148 447 300 156 600 228
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 465 000 35 214 221 37 303 455
11. K300 Dologi kiadások 2 527 873 016 3 046 011 458 3 290 799 522
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 000 000 131 007 115 130 430 197
13. K502 Elvonások és befizetések 15 585 000 15 887 275
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 211 430 000 241 529 975 243 218 076
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 205 084 000 1 360 591 993 1 373 565 345
17. K513 Tartalékok 1 060 338 588 718 112 717 702 070 215
18. Működési kiadások összesen: (9+..+17) 5 304 745 604 5 696 499 779 5 949 874 313
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 3 818 675 100 3 679 079 122 3 436 826 291
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 7 296 000 7 296 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 49 415 000 49 415 000 49 415 000
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 352 000 000 14 477 995 425 16 461 627 315
23. B500 Felhalmozási bevételek 311 378 000 391 378 000 391 378 000
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 8 000 000 14 605 832
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 000 000 156 704 646 156 704 646
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 11 754 793 000 15 090 789 071 17 081 026 793
27. K600 Beruházások (áfával) 11 956 296 000 16 205 383 747 16 447 907 191
28. K700 Felújítások (áfával) 988 152 000 1 455 505 840 2 996 007 968
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25 000 000 166 408 713 166 408 713
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 000 000 18 090 832
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 185 848 000 272 808 279 288 916 113
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 13 155 296 000 18 108 106 579 19 917 330 817
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(26-32)
-1 400 503 000 -3 017 317 508 -2 836 304 024
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 20 878 213 704 24 466 367 972 26 467 727 397
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 18 460 041 604 23 804 606 358 25 867 205 130
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) 2 418 172 100 661 761 614 600 522 267
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 1 378 042 296 3 466 149 138 3 466 149 138
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra 0 0 0
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 6 811 320 000 4 389 474 571
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 1 378 042 296 10 277 469 138 7 855 623 709
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 3 713 367 000 4 045 063 356 3 983 824 009
45. Különböző finanszírozási kiadások 82 847 396 6 894 167 396 4 472 321 967
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 3 796 214 396 10 939 230 752 8 456 145 976
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) -2 418 172 100 -661 761 614 -600 522 267
48. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) 22 256 256 000 34 743 837 110 34 323 351 106
49. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) 22 256 256 000 34 743 837 110 34 323 351 106
Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma
adatok fő-ben
Sor-
szám
MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
50. Egészségügyi Alapellátás 2,00 4,00 4,00
51. Japán tanárnő 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 30,00 30,00 30,00
53. Önkormányzat összesen: 33,00 35,00 35,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

2016. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban


Sor-
számFeladat megnevezése
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
Módosított előirányzat


Támogatás változás

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
A B C D E F G H I J K L
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 134,03 4 580 000 613 857 400 134,03 4 580 000 613 857 400 134,03 4 580 000 613 857 400 0
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -174 421 822 -174 421 822 -174 421 822 0
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 52 703 820 22 300 52 703 820 22 300 52 703 820 0
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -52 703 820 -52 703 820 -52 703 820 0
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 136 825 500 136 825 500 136 825 500 0
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -136 825 500 -136 825 500 -136 825 500 0
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930 0
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930 0
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 016 300 96 016 300 96 016 300 0
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 016 300 -96 016 300 -96 016 300 0
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 692 2700 158 468 400 58 692 2700 158 468 400 58 692 2700 158 468 400 0
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -158 468 400 -158 468 400 -158 468 400 0
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 356 2550 907 800 356 2550 907 800 356 2550 907 800 0
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -907 800 -907 800 -907 800 0
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 126 625 700 2 253 251 400 163 388 000 1,55 253 251 400 163 388 000 1,55 253 251 400 0
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -253 251 400 -253 251 400 -253 251 400 0
18. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 4 770 628 4 770 628 4 770 628 0
19. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 444 206 206 444 206 206 444 206 206 0
20. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 149 4 308 000 639 594 400 146,4 4 308 000 630 547 600 146,4 4 308 000 630 547 600 0
22. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos 147,4 35 000 5 159 000 144,1 35 000 5 043 500 144,1 35 000 5 043 500 0
23. II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96 1 800 000 172 800 000 96 1 800 000 172 800 000 96 1 800 000 172 800 000 0
24. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1681 80 000 134 186 666 1645,0 80 000 131 600 000 1645,0 80 000 131 600 000 0
25. II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 4 457 000 4 457 000 4 457 000 0
26. II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória 5 384 000 1 920 000 5 384 000 1 920 000 5 384 000 1 920 000 0
27. II.5.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória 4 1 402 910 5 611 640 4 1 402 910 5 611 640 4 1 402 910 5 611 640 0
28. II.5.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz 7 352 000 2 464 000 7 352 000 2 464 000 7 352 000 2 464 000 0
29. II.5.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz 2 1 286 000 2 572 000 2 1 286 000 2 572 000 2 1 286 000 2 572 000 0
30. II.5.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz 1 386 000 386 000 1 386 000 386 000 1 386 000 386 000 0
31. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 969 150 706 957 401 740 957 401 740 0
32. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
33. Önkormányzati feladatok
34. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
35. III.1.ab. Adósságcsökkentési támogatás 0 7 115 7 115 0
36. III.3.c. szociális étkeztetés 260 55 360 14 393 600 315 55 360 17 438 400 315 55 360 17 438 400 0
37. III.3.d. házi segítségnyújtás 78 145 000 11 310 000 62 145 000 8 990 000 62 145 000 8 990 000 0
38. III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása 26 109 000 2 834 000 27 109 000 2 943 000 27 109 000 2 943 000 0
39. III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 27 500 000 13 500 000 25 500 000 12 500 000 25 500 000 12 500 000 0
40. III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 21 310 000 6 510 000 19 310 000 5 890 000 19 310 000 5 890 000 0
41. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000 0
42. Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek
43. III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása 30 206 100 6 183 000 37 206 100 7 625 700 37 206 100 7 625 700 0
44. III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű 262 494 100 129 454 200 258 494 100 127 477 800 258 494 100 127 477 800 0
45. III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű 2 518 805 1 037 610 3 518 805 1 556 415 3 518 805 1 556 415 0
46. III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 37 468 350 17 328 950 36 468 350 16 860 600 36 468 350 16 860 600 0
47. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 2 606 040 158 968 440 61 2 606 040 158 968 440 61 2 606 040 158 968 440 0
48. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 55 378 000 54 441 000 54 441 000 0
49. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 69,08 1 632 000 112 738 560 68,6 1 632 000 111 955 200 68,6 1 632 000 111 955 200 0
50. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 78 013 560 78 013 560 80 211 052 2 197 492
51. III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1476 342 504 792 6515 342 2 228 130 6515 342 2 228 130 0
52. III.6. Szociális ágazati pótlék 0 100 587 325 105 952 587 5 365 262
53. III. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 21 1 508 760 31 683 960 22,8 1 508 760 34 399 728 22,8 1 508 760 34 399 728 0
54. 9. melléklet
55. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
56. IX.2.a. alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 0
57. IX.2.b. teljesítménytámogatás 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 0
58. 9. számú melléklet összesen 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0
59. Önkormányzati feladatok összesen: 649 078 672 751 122 413 758 685 167 7 562 754
60. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
61. III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 10,3 3 000 000 30 900 000 10,3 3 000 000 30 900 000 10,3 3 000 000 30 900 000 0
62. III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 15,6 3 000 000 46 800 000 15,6 3 000 000 46 800 000 15,6 3 000 000 46 800 000 0
63. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 2 606 040 15 636 240 6 2 606 040 15 636 240 6 2 606 040 15 636 240 0
64. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 3 836 000 3 836 000 3 836 000 3 836 000 3 836 000 3 836 000 0
65. 9. melléklet
66. Támogató szolgáltatás
67. IX.1.a. alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 0
68. IX.1.b. teljesítménytámogatás 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 0
69. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 106 112 240 106 112 240 106 112 240 0
70. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 755 190 912 857 234 653 864 797 407 7 562 754
71. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
72. IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 58692 1 140 66 908 880 58692 1 140 66 908 880 58692 1 140 66 908 880 0
73. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 50 045 000 50 045 000 50 045 000 0
74. IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 3 238 587 3 238 587 0
75. IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 204 600 000 204 600 000 204 600 000 0
76. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 321 553 880 324 792 467 324 792 467 0
77. Működési célú költségvetési támogatások
78. Bérkompenzáció 0 46 710 383 48 570 515 1 860 132
79. I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 23 765 000 23 765 000 0
80. I.8.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. 10 006 693 10 006 693 0
81. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 80 482 076 82 342 208 1 860 132
82. Elszámolásból származó bevételek 685 866 685 866
83. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
84. Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása 0 0 0
II. 5.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 296 000 2 296 000 0
85. II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2 500 000 2 500 000 0
86. II. 5.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 2 500 000 2 500 000 0
87. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 7 296 000 7 296 000 0
88. Mindösszesen 2 490 101 704 2 672 099 008 2 681 521 894 9 422 886

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Bevételek
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 444 206 206 444 206 206 444 206 206
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 969 150 706 957 401 740 957 401 740
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 755 190 912 857 234 653 864 797 407
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 321 553 880 324 792 467 324 792 467
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások 0 80 482 076 82 342 208
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 685 866 685 866
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 490 101 704 2 664 803 008 2 674 225 894
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Társadalombiztosítási Alap 8 300 000 8 300 000 8 300 000
11. B160 02 2 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 500 000 500 000 500 000
12. B160 03 1 Szociális foglalkozatási támogatás 0 3 009 480 3 009 480
13. B160 05 1 Pszichiátria betegek részére nyújtott közösségi alapell. 0 396 890 250 000
14. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 3 071 400 3 071 400
15. B160 08 1 Közfoglalkoztatottak 26 216 000 26 216 000 26 216 000
16. B160 10 2 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 0 500 000 500 000
17. B160 14 1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében 0 45 650 000 45 650 000
18. B160 15 1 Hegyő Vízbázis záró pénzkészlet átvétel 0 1 305 658 1 305 658
19. B160 17 2 Nyári diákmunka támogatása 0 0 1 845 707
20. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 35 016 000 88 949 428 90 648 245
21. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 525 117 704 2 753 752 436 2 764 874 139
22. B210 01 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 7 296 000 7 296 000
23. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
24. B230 01 2 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 49 415 000 49 415 000 49 415 000
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: 49 415 000 49 415 000 49 415 000
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
27. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 152 000 000 152 000 000 152 000 000
28. B250 02 1 Terület és településfejlesztési program 6 500 000 000 8 027 000 000 1 500 000 000
29. B250 03 1 Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása 500 000 000 500 000 000 500 000 000
30. B250 04 1 Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása 1 700 000 000 1 700 000 000 1 700 000 000
31. B250 05 1 Modern városok program - A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése 500 000 000 500 000 000 500 000 000
32. B250 06 1 Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000
33. B250 07 2 Barlangszínház önerő támogatás 0 12 712 700 12 712 700
34. B250 09 2 NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása 0 4 000 000 4 000 000
35. B250 10 2 NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme 0 3 000 000 3 000 000
36. B250 11 2 NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása 0 500 000 500 000
37. B250 12 2 Intermodális csomópont kialakítása
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)
0 66 398 770 66 398 770
38. B250 15 2 Rejpál-ház felújítás támogatása II. ütem (NKA) 0 3 500 000 3 500 000
39. B250 16 2 „Nyugat-Magyarországról a Gulagra” (GUL-15-D-2016-00121) 0 600 000 600 000
40. B250 17 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (Szásszorszép Bölcsőde, Kuckó Bölcsőde, Zöld Ág Bölcsőde) 0 151 925 000 151 925 000
41. B250 18 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában (Bóbita Bölcsőde, Hermann Alice Óvoda - Király Jenő Utcai Tagóvoda) 0 87 189 000 87 189 000
42. B250 19 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása (Balfi úti 4 csoportos új óvoda építése) és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (Hermann Alice Óvoda - Itván bíró utcai épület, Trefort Téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Ady endre utcai épület, Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Jegyenye sori Tagóvoda 0 686 671 000 686 671 000
43. B250 20 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben 0 120 000 000 120 000 000
44. B250 21 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás 0 0 3 485 000
45. B250 22 2 Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés (SZOC-16-FEJL-B-1-0148) 0 0 146 890
46. B250 23 1 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 0 462 498 955 462 498 955
47. B250 24 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technilógiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 0 1 500 000 000
48. B250 25 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 0 2 012 000 000
49. B250 26 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése 0 0 557 000 000
50. B250 27 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 0 0 617 000 000
51. B250 28 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 0 0 962 932 000
52. B250 29 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 0 0 130 000 000
53. B250 30 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 0 0 748 068 000
54. B250 31 1 Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása 0 0 1 980 000 000
55. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 11 352 000 000 14 477 995 425 16 461 627 315
56. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11 401 415 000 14 534 706 425 16 518 338 315
57. B340 Vagyoni típusú adók
58. B340 01 2 Építményadó 970 000 000 970 000 000 970 000 000
59. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 340 000 000 340 000 000 340 000 000
60. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 310 000 000 1 310 000 000 1 310 000 000
61. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
62. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 2 900 000 000 2 900 000 000 2 900 000 000
63. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 900 000 000 2 900 000 000 2 900 000 000
64. B354 Gépjárműadók
65. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 000 200 000 000 200 000 000
66. B354 Gépjárműadók összesen: 200 000 000 200 000 000 200 000 000
67. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
68. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 000 160 000 000 160 000 000
69. B355 02 1 Talajterhelési díj 5 000 000 5 000 000 5 000 000
70. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 165 000 000 165 000 000 165 000 000
71. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 265 000 000 3 265 000 000 3 265 000 000
72. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
73. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 500 000 500 000 500 000
74. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 500 000
75. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 20 000 000
76. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 23 000 000 23 000 000 23 000 000
77. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 598 000 000 4 598 000 000 4 598 000 000
78. Szolgáltatások ellenértéke
79. B402 01 2 Közterület foglalási díj 35 000 000 35 000 000 35 000 000
80. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 200 000
81. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
82. B402 04 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 8 128 000 8 128 000 8 128 000
83. B402 06 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
84. B402 07 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
85. B402 08 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 1 000 000 21 000 000 21 000 000
86. B402 09 1 Parkolók bérleti díja 350 000 000 350 000 000 350 000 000
87. B402 10 2 Bérleti díjak 15 000 000 15 000 000 15 000 000
88. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 870 538 000 890 538 000 890 538 000
89. B403 Közvetített szolgáltatások értéke
90. B403 01 2 Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények) 35 000 000 35 000 000 35 000 000
91. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: 35 000 000 35 000 000 35 000 000
92. B404 Tulajdonosi bevételek
93. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 364 000 000 364 000 000 364 000 000
94. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 72 000 000 72 000 000 72 000 000
95. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 0 272 217 272 217
96. Tulajdonosi bevételek összesen: 436 000 000 436 272 217 436 272 217
97. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 315 384 000 315 384 000 315 384 000
98. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 285 647 000 285 647 000 285 647 000
99. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
100. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 1 751 248 1 751 248
101. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
102. B4 Működési bevételek összesen: 1 982 569 000 2 004 592 465 2 004 592 465
103. Immateriális javak értékesítése
104. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 000
105. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 000 2 516 000 2 516 000
106. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 878 000
107. Ingatlanok értékesítése
108. B520 01 2 Termőföld értékesítés 500 000 500 000 500 000
109. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 50 000 000 50 000 000 50 000 000
110. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 50 000 000 50 000 000 50 000 000
111. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 60 000 000 140 000 000 140 000 000
112. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 140 000 000 140 000 000 140 000 000
113. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
114. Ingatlanok értékesítése összesen: 301 500 000 381 500 000 381 500 000
115. B530 00 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
116. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 311 378 000 391 378 000 391 378 000
117. B640 Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
118. B640 01 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány 4 000 000 4 000 000 4 000 000
119. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 4 000 000 4 000 000 4 000 000
120. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
121. B650 02 2 Urbact III. projekt 13 734 000 13 734 000 13 734 000
122. B650 03 2 Sportrendezvények támogatása 0 1 500 000 1 500 000
123. B650 99 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 13 734 000 15 234 000 15 234 000
124. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 17 734 000 19 234 000 19 234 000
125. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
126. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 8 000 000 14 605 832
127. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 0 8 000 000 14 605 832
128. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
129. B750 01 2 Parkoló megváltás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
130. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 20 000 000 20 000 000 20 000 000
131. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 20 000 000 20 000 000 20 000 000
132. B750 10 2 Virágvölgyi úti Amfiteátrum környezetének rendezése 0 1 000 000 1 000 000
133. B750 11 2 Péterfai utca útépítőközösség 0 3 000 000 3 000 000
134. B750 12 2 Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy) 0 1 704 646 1 704 646
135. B750 13 1 Sopron történelmi belváros viziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna) 0 109 000 000 109 000 000
136. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 42 000 000 156 704 646 156 704 646
137. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 42 000 000 164 704 646 171 310 478
138. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 20 878 213 704 24 466 367 972 26 467 727 397
139. B8 00 Finanszírozási bevétel
140. B812 01 2 Kamatozó kincstárjegy visszaváltás 0 6 811 320 000 4 311 320 000
141. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 1 378 042 296 3 466 149 138 3 466 149 138
142. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 78 154 571
143. Finanszírozási bevétel összesen: 1 378 042 296 10 277 469 138 7 855 623 709
144. Bevételek mindösszesen: 22 256 256 000 34 743 837 110 34 323 351 106

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C E F
1. Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás) 3 713 367 000 4 045 063 356 3 983 824 009
2. 2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 169 020 000 183 661 521 185 507 228
3. 2016. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 739 445 000 2 005 748 740 2 033 376 904
4. 2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 804 768 000 903 602 907 904 812 592
5. 2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 000 000 131 007 115 130 430 197
6. 2016. évi Önkormányzati fejlesztések 1 254 528 000 2 971 250 238 2 971 864 252
7. 2016. évi Önkormányzati felújítások 817 495 000 1 342 822 840 1 343 843 068
8. 2016. évi Terület és településfejlesztési program 6 500 000 000 9 118 435 000 9 118 435 000
9. 2016. évi Modern Városok Program 4 200 000 000 4 309 000 000 6 316 238 000
10. 2016. évi Önkormányzati általános támogatások 1 516 575 000 1 766 593 264 1 806 255 658
11. 2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások 45 338 000 47 838 000 47 838 000
12. 2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 143 534 000 228 534 000 228 534 000
13. 2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai 160 847 412 6 972 167 412 4 550 321 983
14. 2016. évi Önkormányzati tartalékok 1 060 338 588 718 112 717 702 070 215
15. - ebből általános tartalék 100 000 000 37 591 718 77 010 175
16. Kiadások mindösszesen: 22 256 256 000 34 743 837 110 34 323 351 106

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 3 000 000 4 453 312
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 73 705 000 81 085 000 81 085 000
5. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 76 705 000 84 085 000 85 538 312
6. Gazdasági ügyek
7. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 33 000 000 33 000 000 33 000 000
8. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 33 000 000 33 000 000 33 000 000
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 6 456 000 6 456 000 6 456 000
11. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 7 456 000 7 456 000 7 456 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 12 564 000 17 076 300 17 076 300
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 12 564 000 17 076 300 17 076 300
16. Szociális védelem
17. 0 1 10 01 K100 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 6 830 000 6 830 000 6 830 000
18. 0 1 10 Szociális védelem összesen: 6 830 000 6 830 000 6 830 000
19. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 136 555 000 148 447 300 149 900 612
20. Munkaadót terhelő járulékok
21. Általános közszolgáltatás
22. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka (személyi) 810 000 810 000 1 202 395
23. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 19 910 000 21 440 900 21 440 900
24. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 20 720 000 22 250 900 22 643 295
25. Gazdasági ügyek
26. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 4 455 000 4 455 000 4 455 000
27. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 4 455 000 4 455 000 4 455 000
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 743 000 1 743 000 1 743 000
30. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 270 000 270 000 270 000
31. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 2 013 000 2 013 000 2 013 000
32. Egészségügy
33. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 3 433 000 4 651 321 4 651 321
34. 0 2 07 Egészségügy összesen: 3 433 000 4 651 321 4 651 321
35. Szociális védelem
36. 0 2 10 01 K200 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 1 844 000 1 844 000 1 844 000
37. 0 2 10 Szociális védelem összesen: 1 844 000 1 844 000 1 844 000
38. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 32 465 000 35 214 221 35 606 616
39. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 169 020 000 183 661 521 185 507 228
2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
40. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 147 067 000 161 708 521 161 708 521
41. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 21 953 000 21 953 000 23 798 707
42. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
43. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 169 020 000 183 661 521 185 507 228

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 20 000 000 43 600 000 43 600 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 190 000 000 324 600 000 324 600 000
5. 1 0 01 03 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (dologi)) 0 0 2 791 109
6. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 62 572 000 14 372 000 14 372 000
7. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 000 106 000 000 103 208 891
8. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
9. 1 0 01 06 K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása 4 000 000 6 219 580 6 219 580
10. 1 0 01 06 K600 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (fejl.) 0 741 172 741 172
11. 1 0 01 07 K300 1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése 7 000 000 7 000 000 7 000 000
12. 1 0 01 08 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 500 000
13. 1 0 01 09 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 7 000 000 10 000 000 10 000 000
14. 1 0 01 10 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
15. 1 0 01 11 K300 2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása 8 000 000 6 324 857 6 324 857
16. 1 0 01 12 K300 2 Piknik rendezvények 1 100 000 0 0
17. 1 0 01 13 K300 2 Széchenyi emlékév 1 000 000 1 000 000 1 000 000
18. 1 0 01 14 K300 2 Autómentes nap 400 000 900 000 900 000
19. 1 0 01 15 K300 2 Szent Mihály napi rendezvények 1 000 000 1 000 000 1 000 000
20. 1 0 01 16 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 1 000 000
21. 1 0 01 17 K300 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno) 300 000 300 000 300 000
22. 1 0 01 18 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
23. 1 0 01 19 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 9 000 000 9 000 000
24. 1 0 01 20 K300 2 Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
25. 1 0 01 21 K300 2 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat 250 000 250 000 250 000
26. 1 0 01 22 K300 2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái 0 2 336 800 1 336 040
27. 1 0 01 23 K300 2 Kuruc dombi szociális iroda karbantartás, felújítás 3 230 000 3 230 000
28. 1 0 01 24 K300 2 Közérdekú tájékoztatási program 0 2 000 000 2 000 000
29. 1 0 01 25 K300 2 Várisi úti pihenő épület karbantartás 0 1 708 676 1 708 676
30. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 442 622 000 554 583 085 553 582 325
31. Közrend és közbiztonság
32. 1 0 03 01 K300 1 Városi védelmi feladatok (sziréna) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
33. 1 0 03 Közrend és közbiztonság összesen: 2 000 000 2 000 000 2 000 000
34. Gazdasági ügyek
35. 1 0 04 01 K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj 73 394 000 73 394 000 73 394 000
36. 1 0 04 02 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések 5 000 000 5 000 000 5 000 000
37. 1 0 04 03 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 33 000 000 33 000 000 33 000 000
38. 1 0 04 04 K300 2 Buszvárók javítási munkái 2 000 000 2 000 000 2 000 000
39. 1 0 04 05 K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
40. 1 0 04 06 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
41. 1 0 04 07 K300 1 Hídvizsgálat 3 280 000 3 280 000 3 280 000
42. 1 0 04 08 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 4 000 000 7 000 000 7 000 000
43. 1 0 04 09 K300 2 Út és közműtervek készítése 11 548 000 11 548 000 19 002 900
44. 1 0 04 10 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 120 000 000 171 841 000 171 841 000
45. 1 0 04 11 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 52 000 000 52 000 000
46. 1 0 04 12 K300 1 Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés 0 0 2 253 657
47. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 306 222 000 361 063 000 370 771 557
48. Környezetvédelem
49. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 25 400 000 25 400 000 25 400 000
50. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 2 000 000 2 000 000 2 000 000
51. 1 0 05 03 K300 2 Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program) 1 000 000 0 0
52. 1 0 05 04 K300 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) 1 000 000 3 501 000 3 501 000
53. 1 0 05 05 K300 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
54. 1 0 05 06 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
55. 1 0 05 07 K300 2 Papréti illemhely üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
56. 1 0 05 08 K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt. 1 000 000 1 000 000 1 000 000
57. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 39 400 000 40 901 000 40 901 000
58. Lakásépítés és kommunális létesítmények
59. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
60. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
61. 1 0 06 03 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj 40 000 000 40 000 000 48 037 881
62. 1 0 06 04 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
63. 1 0 06 05 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
64. 1 0 06 06 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 7 620 000 7 620 000 10 317 122
65. 1 0 06 07 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 6 000 000 6 000 000 6 000 000
66. 1 0 06 08 K100 2 Balf településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 143 815
67. 1 0 06 08 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 1 856 185
68. 1 0 06 09 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 231 528
69. 1 0 06 09 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 2 390 000 2 390 000 2 059 772
70. 1 0 06 09 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás) 0 0 98 700
71. 1 0 06 10 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 2 000 000
72. 1 0 06 11 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 2 000 000
73. 1 0 06 12 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 240 000 15 240 000 16 510 000
74. 1 0 06 13 K300 2 Fizetendő bérleti díj (Piknik, Tűztorony, határkilépő, patak medrek stb.) 10 000 000 62 552 000 62 552 000
75. 1 0 06 14 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 15 000 000 15 000 000 15 000 000
76. 1 0 06 15 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
77. 1 0 06 16 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 400 000
78. 1 0 06 17 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 6 000 000 8 000 000 8 534 223
79. 1 0 06 18 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 98 925 000 125 101 591 125 101 591
80. 1 0 06 19 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 815 000 815 000 815 000
81. 1 0 06 20 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 10 000 000 10 000 000
82. 1 0 06 21 K300 1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015) 23 392 000 23 392 000 23 392 000
83. 1 0 06 22 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 2 000 000 2 000 000 2 000 000
84. 1 0 06 23 K300 1 Befizetendő áfa 353 619 000 353 619 000 353 619 000
85. 1 0 06 24 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
86. 1 0 06 25 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
87. 1 0 06 26 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
88. 1 0 06 27 K300 2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések 5 000 000 10 432 000 10 432 000
89. 1 0 06 28 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 5 000 000 2 000 000 2 000 000
90. 1 0 06 29 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 3 000 000 3 000 000
91. 1 0 06 30 K300 2 Japán tanárnő (dologi) 2 000 000 2 000 000 1 861 222
92. 1 0 06 30 K600 2 Japán tanárnő (beruházás) 0 0 138 778
93. 1 0 06 31 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 1 000 000 1 000 000 3 743 596
94. 1 0 06 32 K100 2 Urbact III. projekt (személyi) 0 0 3 321 627
95. 1 0 06 32 K200 2 Urbact III. projekt (járulék) 0 0 896 839
96. 1 0 06 32 K300 2 Urbact III. projekt 16 200 000 16 200 000 11 981 534
97. 1 0 06 33 K300 2 Polgármesteri keret (dologi) 200 000 460 188 509 178
98. 1 0 06 34 K300 2 Petőfi téri mélygarázs karbantartás 0 485 839 485 839
99. 1 0 06 34 K300 2 Városvédő szobor áthelyezése 0 2 389 700 2 389 700
100. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 649 651 000 740 947 318 756 279 130
101. Egészségügy
102. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 000 5 000 000 5 000 000
103. 1 0 07 02 K300 1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 17 064 742 17 064 742
104. 1 0 07 03 K100 2 Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása (személyi) 0 0 2 646
105. 1 0 07 03 K300 2 Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása 1 000 000 1 000 000 997 354
106. Egészségügy összesen: 21 000 000 23 064 742 23 064 742
107. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
108. 1 0 08 01 K300 2 Műjégpálya üzemeltetés 1 500 000 1 500 000 0
109. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés (tám.) 0 0 1 500 000
110. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő 4 000 000 4 000 000 4 000 000
111. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 36 000 000 50 700 000 50 700 000
112. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 41 500 000 56 200 000 56 200 000
113. Oktatás
114. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000 4 000 000
115. 1 0 09 02 K300 1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése 550 000 550 000 550 000
116. 1 0 09 03 K300 1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények 220 000 000 209 939 595 208 907 058
117. 1 0 09 Oktatás összesen: 224 550 000 214 489 595 213 457 058
118. Szociális védelem
119. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 8 000 000 8 000 000 12 044 174
120. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
121. 1 0 10 03 K300 2 szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 0 576 918
122. Szociális védelem összesen: 12 500 000 12 500 000 17 121 092
123. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 445 000 2 005 748 740 2 033 376 904
2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
124. K100 Személyi kiadások 0 0 3 699 616
125. K200 Járulékok 0 0 896 839
126. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 676 873 000 1 990 635 568 2 011 929 799
127. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 1 500 000
128. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 741 172 978 650
129. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 62 572 000 14 372 000 14 372 000
130. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 445 000 2 005 748 740 2 033 376 904
2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
131. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 340 707 000 1 466 952 337 1 468 707 680
132. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 398 738 000 538 796 403 564 669 224
133. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
134. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 445 000 2 005 748 740 2 033 376 904

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovat szám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 90 000 000 90 422 907 91 422 732
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 80 000 000 67 226 000 67 226 000
5. 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 170 000 000 157 648 907 158 648 732
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 260 000 000 226 000 000 226 000 000
8. 2 05 Környezetvédelem összesen: 260 000 000 226 000 000 226 000 000
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 220 000 000 220 000 000 220 000 000
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 30 000 000
12. 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 250 000 000 250 000 000 250 000 000
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 680 000 000 633 648 907 634 648 732
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 10 000 000 10 000 000 10 209 860
17. 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 10 000 000 10 000 000 10 209 860
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
20. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elháritás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
21. 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 11 500 000 11 500 000 11 500 000
22. Környezetvédelem
23. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 15 000 000 61 186 000 61 186 000
24. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 6 000 000
25. 2 05 Környezetvédelem összesen: 21 000 000 67 186 000 67 186 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vizellátás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
28. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 50 000 000 100 000 000 97 295 150
29. 0 2 06 02 K600 1 Önkorm. által ell. közvilágitás (beruházás) 0 0 2 704 850
30. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. 10 000 000 16 000 000 16 000 000
31. 2 2 06 04 K600 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. (beruházás) 768 000 768 000 768 000
32. 2 2 06 05 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 20 000 000 60 000 000 48 168 364
33. 2 2 06 05 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás) 0 0 3 662 272
34. 2 2 06 05 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (felújítás) 0 3 000 000 11 169 364
35. 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 82 268 000 181 268 000 181 268 000
36. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 680 000 000 633 648 907 634 648 732
37. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 124 768 000 269 954 000 270 163 860
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 804 768 000 903 602 907 904 812 592
2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
39. 2 K300 Dologi kiadás 724 000 000 832 608 907 819 282 106
40. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 768 000 768 000 7 135 122
41. 2 K700 Felújítás (áfával) 80 000 000 70 226 000 78 395 364
42. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 804 768 000 903 602 907 904 812 592
2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovat szám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
43. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 667 268 000 735 876 907 737 086 592
44. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 137 500 000 167 726 000 167 726 000
45. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
46. 2 Összesen: 804 768 000 903 602 907 904 812 592
0

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 110 000 000 110 007 115 109 430 197
3. 0 3 10 02 K400 2 Bursa Hungarica 8 000 000 8 000 000 8 000 000
4. 0 3 10 03 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 13 000 000
5. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 131 000 000 131 007 115 130 430 197
6. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 131 000 000 131 007 115 130 430 197
2016. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
7. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
8. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 131 000 000 131 007 115 130 430 197
9. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
10. 0 3 Összesen: 131 000 000 131 007 115 130 430 197

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

2016. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovat száma
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 3 1 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás (dologi) 0 0 31 020
4. 3 1 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás 222 000 222 000 190 980
5. 3 1 01 Általános közszolgáltatás összesen: 222 000 222 000 222 000
6. Gazdasági ügyek
7. 3 1 04 01 K600 2 Gyalogátkelőhelyek létesítése 270 000 270 000 270 000
8. 3 1 04 02 K300 2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u. (dologi) 0 0 3 550 163
9. 3 1 04 02 K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u. 17 000 000 17 000 000 13 449 837
10. 3 1 04 03 K300 2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u. (dologi) 0 0 4 674 582
11. 3 1 04 03 K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u. 22 400 000 22 400 000 17 725 418
12. 3 1 04 04 K300 2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem (dologi) 0 0 349 999
13. 3 1 04 04 K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem 29 300 000 29 300 000 28 950 001
14. 3 1 04 05 K600 2 Út- és közműtervek készítése 5 111 000 5 111 000 5 111 000
15. 3 1 04 06 K300 2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás (dologi) 0 0 637 795
16. 3 1 04 06 K600 2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás 3 495 000 3 495 000 2 857 205
17. 3 1 04 07 K600 2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése 1 626 000 0 0
18. 3 1 04 08 K600 2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése 742 000 742 000 742 000
19. 3 1 04 09 K300 2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi) 0 116 967 116 967
20. 3 1 04 09 K600 2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése 0 7 226 300 7 226 300
21. 3 1 04 10 K600 2 Sopronkőhida Pesty B. utca szennyvíz elvezetés építése 0 6 355 000 6 355 000
22. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 79 944 000 92 016 267 92 016 267
23. Környezetvédelem
24. 3 1 05 01 K600 2 ISPA átemelők összekötése telken belül 1 000 000 1 000 000 1 000 000
25. 3 1 05 02 K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.) 8 048 000 8 048 000 8 048 000
26. 3 1 05 03 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dülő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 62 000 000
27. 3 1 05 04 K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) 13 800 000 13 800 000 13 800 000
28. 3 1 05 05 K600 2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés) 2 300 000 2 300 000 2 300 000
29. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 87 148 000 87 148 000 87 148 000
30. Lakásépítés és kommunális létesítmények
31. 3 1 06 01 K300 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi) 0 0 27 279 431
32. 3 1 06 01 K600 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok 65 000 000 65 000 000 37 720 569
33. 3 1 06 02 K600 1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 8 500 000 1 600 000 1 600 000
34. 3 1 06 03 K600 1 Szabályozási tervek 6 350 000 6 350 000 6 350 000
35. 3 1 06 04 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 27 305 000 27 305 000 27 305 000
36. 3 1 06 05 K300 1 Modern városok program megvalósítása (2015) (dologi) 0 0 3 810 000
37. 3 1 06 05 K600 1 Modern városok program megvalósítása (2015) 152 676 000 152 676 000 148 866 000
38. 3 1 06 06 K300 2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások (dologi) 0 0 146 750
39. 3 1 06 06 K600 2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások 2 227 000 2 227 000 2 080 250
40. 3 1 06 07 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 407 000 407 000 407 000
41. 3 1 06 08 K600 1 Viziközmű fejlesztés hozzájárulás 12 209 000 12 209 000 12 209 000
42. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 274 674 000 267 774 000 267 774 000
43. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
44. 3 1 08 01 K300 2 Városi Stadion lelátó lefedése (dologi) 0 0 2 748 902
45. 3 1 08 01 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése 383 040 000 402 996 304 245 350 413
46. 3 1 08 01 K700 2 Városi Stadion lelátó lefedése (felújítás) 0 0 154 896 989
47. 3 1 08 01 K840 2 Városi Stadion lelátó lefedése (támogatási előleg visszautalása) 0 150 043 696 150 043 696
48. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 383 040 000 553 040 000 553 040 000
49. 3 1