Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazása során alapelv, hogy az ösztöndíjat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a tehetséges és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező, magyar felsőoktatásban tanuló, soproni fiatalok sikeres előmenetelének támogatására és a saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanuló soproni diákok tanulmányainak, nemzetközi tanulmányi versenyen való részvételének segítésére alapította, ezért az ösztöndíj odaítélése független attól, hogy a pályázó részesül-e más ösztöndíjban vagy támogatásban és a döntést ez a tény nem befolyásolja.

2. § Az 1. §-ban megfogalmazott ösztöndíj megnevezése: Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíja.

3. § (1) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi, vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,

f) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartalmi elemeit és követelményeit a 6. § f) pontja tartalmazza),

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

(2) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki az (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.

4. § (1) Az ösztöndíj egy tanítási évben tíz hónapra szól. Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak adott tanévben folyósítható.

a) Amennyiben pályázó hallgatói jogviszonya a felsőoktatásról szóló törvényben írtak szerint szünetel vagy megszűnik, az ösztöndíj folyósítása a szünetelés vagy megszűnés napját követő hónaptól kezdve megszűnik,

b) a tanulói jogviszony megszűnésének tényéről az ösztöndíjat folyósító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát a pályázó 15 napon belül köteles értesíteni. Amennyiben a tanulói jogviszony megszűnésének következtében a támogatott bejelentési kötelezettségének elmulasztásából adódóan visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt az önkormányzat felszólító levelét követő 5 napon belül köteles visszautalni.

(2) Az ösztöndíjjal járó juttatások:

a) *  az ösztöndíj odaítélésének napját magába foglaló és az azt követő szemeszter idejére (10 hónap) havonta a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (5) bekezdése, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározott nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege 130%-ának megfelelő mértékű vissza nem térítendő támogatás,

b) az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű határozatlan időre szóló e-mail cím,

c) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

d) lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

(3) Az ösztöndíjassal az önkormányzat megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatások részletes feltételeit és az elszámolás rendjét.

2. A pályázati eljárás szabályai

5. § (1) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot külön e célra létrehozott előkészítő bizottság írja ki és tesz javaslatot az ösztöndíj odaítélésére. Az előkészítő bizottság mindenkori tagjai:

- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere,

- Soproni Tudós Társaság elnöke,

- Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, vagy a rektor által delegált személy és

- Soproni Középiskolák Igazgatói Tanácsának elnöke, vagy általa delegált tagja.

(2) A pályázatot az előkészítő bizottság évente egy alkalommal, április 30-ig írja ki. A pályázati felhívást a helyi nyomtatott médiában minimum három alkalommal, az önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

6. § Érvényesen pályázni az alábbiak benyújtásával lehet:

a) a kitöltött pályázati űrlap,

b) a pályázati kérelem rövid indoklása,

c) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a hatósági igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve soproni állandó lakóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az okmányirodától beszerzett dokumentummal lehetséges),

d) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti aktív hallgatói jogviszony igazolás,

e) a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata,

f) dékáni ajánlás, mely tartalmazza:

fa) a beszámítható szakmai tevékenységek megnevezését,

fb) a szakmai versenyeken való részvétel és elért helyezés leírását,

fc) a kutatási tevékenységek megnevezését és rövid leírását,

fd) demonstrátori munka igazolását,

fe) publikációk, előadások igazolását, különös tekintettel a publikációk megjelentetési helyének, mind nyomtatott irodalmi szakfolyóiratok mind pedig elektronikus felületek tekintetében azok impaktfaktoros vagy nem impaktfaktoros besorolására, kategóriájára,

ff) hallgatói szervezetben végzett tevékenység, vagy tagság igazolását, illetve vezetői tagság igazolását,

fg) egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység igazolását,

fh) kiemelkedő sporttevékenység igazolását.

g) Publikációk szakmai tevékenységként csak akkor vehetők figyelembe, ha a dékáni ajánlás a publikációkra vonatkozó fe) pont leírásait kötelező jelleggel tartalmazza.

h) Amennyiben az f) pontban leírt kötelező elemeket a dékáni ajánlás nem tartalmazza, a fenti tevékenységeket igazoló dokumentumok dékán által hitelesített másolata.

7. § (1) A pályázatokat az előkészítő bizottság értékeli és rangsorolja. Az előkészítő bizottság a hiányos pályázati dokumentációt benyújtó pályázót egy alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel.

(2) A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó

a) államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik,

b) a pályázat beadását megelőzően

ba) kutatási tevékenységet folytatott, mely kutatási tevékenységről szóló igazolás mellett szerepeljen a kutatási projekt rövid leírása, és a kutatási projektben való hallgatói részvétel, oktató által igazolt formában,

bb) Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diákkör munkájában, szakmai tanulmányi versenye(ke)n vett részt, helyezést ért el,

bc) saját szakirányban magyar vagy idegen nyelven publikált, pályamunkát készített, figyelembe véve a 6. § fe) és g) pontjait,

bd) saját szakirányban konferencián előadást tartott, és erről a szervező által írásban adott igazolást csatol a pályázatához, vagy igazolásként a konferencia szakmai kiadványát mellékeli,

be) oktatáshoz kapcsolódó demonstrátori tevékenységet folytat vagy folytatott,

bf) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző időszakban hallgatói közéleti tevékenységet folytatott, így különösen Hallgatói Önkormányzatban vett részt, kollégiumi tisztséget töltött be, hallgatók számára rendezvényeket szervezett,

bg) kiemelkedő élsportolói sporttevékenységet folytatott, sporteredményeket ért el

és a fentieket a pályázathoz csatolva írásban, a dékáni ajánlásban rögzítetten, vagy bizonyítvány másolattal konzulensi ajánlással, publikációs jegyzékkel, vagy más alkalmas módon, dékán által hitelesítve igazolja.

(3) A pályázat elbírálása során az értékelésbe a kutatási tevékenységek, a publikációk, pályamunkák, a konferenciák, előadások, illetve a nyelvvizsgák száma is beszámít.

(4) Az azonos nyelven letett nyelvvizsgából az értékelő bizottság mindig a magasabb szintűt veszi figyelembe.

(5) A pályázat elbírálása során az értékelésben a sporttevékenységek száma nem befolyásoló jellegű.

8. § (1) A pályázat és mellékleteinek benyújtási határidejét az előkészítő bizottság a pályázati felhívásban teszi közzé.

(2) Az ösztöndíj odaítéléséről az előkészítő bizottság előterjesztése alapján minden év október 30-ig a Közgyűlés dönt.

3. Záró rendelkezések

9. § Jelen rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

10. § * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére