Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 18 769 564 000 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot nem illeti meg 15 669 600 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 15 233 807 000 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített kiadása 3 516 732 000 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 1 793 810 000 Ft,

ab) munkaadói járulékok 494 248 000 Ft,

ac) dologi kiadás 1 076 717 000 Ft,

ad) elvonások és befizetések 4 529 000 Ft,

ae) beruházási kiadások 73 710 000 Ft,

af) felújítási kiadások 73 718 000 Ft,

az I/2. melléklet részletezése szerint;

b) az Önkormányzati Hivatal teljesített kiadása 1 182 830 000 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 646 278 000 Ft,

bb) munkaadói járulékok 176 328 000 Ft,

bc) dologi kiadás 321 549 000 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 15 653 000 Ft,

be) elvonások és befizetések 836 000 Ft,

bf) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,

bg) beruházási kiadások 20 146 000 Ft,

bh) felújítási kiadások 1 840 000 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített kiadása 14 157 813 000 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 201 773 000 Ft,

cb) munkaadói járulékok 51 296 000 Ft,

cc) dologi kiadás 3 364 906 000 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 112 468 000 Ft,

ce) elvonások és befizetések 4 808 000 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 221 310 000 Ft,

cg) egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 1 377 219 000 Ft,

ch) beruházási kiadások 3 521 653 000 Ft,

ci) felújítási kiadások 1 303 577 000 Ft,

cj) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 18 000 000 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 279 661 000 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 201 177 000 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 2 075 275 000 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 809 837 000 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 112 468 000 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 3 597 334 000 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 693 154 000 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) az általános támogatásokat 1 766 298 000 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) a pályázati támogatásokat 30 800 000 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;

l) az önkormányzati lakásalap felhasználását 165 520 000 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint,

m) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 77 574 000 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2 és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/12. melléklet,

(3) az önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2015. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a II/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2015. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet, míg a tárgyévben és az azt követő három évben a III/8. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/9. melléklet,

(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,

(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat és intézményei 2015. évi konszolidált beszámolóját a IV/3. melléklet,

(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,

(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulását a IV/11. melléklet,

(20) a 2015. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,

(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,

(22) a tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi pénzmaradványt 3 535 756 000 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 49 529 000 Ft,

b) Önkormányzati Hivatal 20 076 000 Ft,

c) Önkormányzat 3 466 151 000 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/5. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. melléklet szerinti részletezett pénzmaradvány a 2016. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.

7. § Jelen rendelet 2016. május 26. napján 17 óra 08 perckor lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2015. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok E Ft-banSor-
számRovat-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 387 727 2 559 573 2 559 574 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 306 062 490 160 468 006 95,48%
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 598 000 4 599 400 5 034 426 109,46%
5. B400 Működési bevételek 3 125 320 3 246 409 2 737 128 84,31%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 10 000 10 000 6 000 60,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 45 578 45 904 45 701 99,56%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 472 687 10 951 446 10 850 835 99,08%
9. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 19 666 19 666 100,00%
10. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 49 415 0 0,00%
11. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 553 513 3 619 966 2 782 715 76,87%
12. B500 Felhalmozási bevételek 370 878 371 114 714 122 192,43%
13. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 61 415 20 311 30 586 150,59%
14. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 400 11 400 22 779 199,82%
15. Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14) 3 997 206 4 091 872 3 569 868 87,24%
Kiadások
16. K100 Személyi juttatások 2 569 105 2 692 330 2 641 861 98,13%
17. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 724 030 743 585 721 872 97,08%
18. K300 Dologi kiadások 4 411 772 5 166 758 4 763 172 92,19%
19. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 141 000 157 531 128 121 81,33%
20. K502 Elvonások és befizetések 7 700 5 364 10 173 189,65%
21. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 196 450 226 829 221 310 97,57%
22. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
23. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 082 290 1 367 706 1 377 419 100,71%
24. K513 Tartalékok 1 320 213 1 008 908 0 0,00%
25. Működési kiadások összesen: (16+..+24) 10 452 560 11 369 011 9 863 928 86,76%
26. K600 Beruházások (áfával) 4 281 569 4 747 219 3 615 509 76,16%
27. K700 Felújítások (áfával) 2 155 878 2 677 995 1 379 135 51,50%
28. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 500 1 500 0 0,00%
29. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 29 844 18 000 60,31%
30. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 274 279 406 189 279 661 68,85%
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) 6 713 226 7 862 747 5 292 305 67,31%
32. Költségvetési bevételek összesen: (8+15) 14 469 893 15 043 318 14 420 703 95,86%
33. Költségvetési kiadások összesen: (25+31) 17 165 786 19 231 758 15 156 233 78,81%
34. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25) 20 127 -417 565 986 907 -236,35%
35. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31) -2 716 020 -3 770 875 -1 722 437 45,68%
36. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0,00%
37. Különböző finanszírozási kiadások 0 77 574 77 574 100,00%
38. Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)* 0 77 574 77 574 100,00%
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
40. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
41. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(39+40) 0 0 0 0,00%
42. Költségvetési maradvány igénybe vétele 2 695 893 4 266 014 4 348 861 101,94%
43. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 0 0 0,00%
44. Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)* 2 695 893 4 266 014 4 348 861 101,94%
45. Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38) 17 165 786 19 309 332 15 233 807 78,89%
46. Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44) 17 165 786 19 309 332 18 769 564 97,20%
* A 2014. évi számviteli változások miatt a KGR és a zárszámadás közötti eltérést a III/2. melléklet mutatja be.
15 233 807
18 769 564
19 309 332

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által irányított költségvetési Intézmények költségvetésének 2015. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként, valamint létszám adatai

adatok E Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 37 441 68 007 67 957 99,93%
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
5. Működési bevételek B400 836 549 913 073 913 072 100,00%
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 2 867 152 152 100,00%
8. Működési bevételek összesen: 876 857 981 232 981 181 99,99%
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 9 107 7 847 7 847 100,00%
11. Felhalmozási bevételek B500 0 236 236 0,00%
12. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
13. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
14. Felhalmozási bevételek összesen: 9 107 8 083 8 083 100,00%
Kiadások
15. Személyi juttatások K100 1 711 933 1 803 751 1 793 810 99,45%
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 487 216 507 437 494 248 97,40%
17. Dologi kiadások K300 992 520 1 116 350 1 076 717 96,45%
18. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
19. Elvonások és befizetések K502 0 4 529 4 529 100,00%
20. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
22. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
23. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
24. Működési kiadások összesen: 3 191 669 3 432 067 3 369 304 98,17%
25. Beruházások (áfával) K600 33 114 89 595 73 710 82,27%
26. Felújítások (áfával) K700 9 768 82 664 73 718 89,18%
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
28. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
29. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
30. Felhalmozási kiadások összesen: 42 882 172 259 147 428 85,59%
31. Költségvetési bevételek összesen: 885 964 989 315 989 264 99,99%
32. Költségvetési kiadások összesen: 3 234 551 3 604 326 3 516 732 97,57%
33. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -2 314 812 -2 450 835 -2 388 123 97,44%
34. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -33 775 -164 176 -139 345 84,88%
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
36. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
37. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
38. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 1 623 845 1 749 926 1 738 728 99,36%
39. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 724 742 830 420 803 605 96,77%
40. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 348 587 2 580 346 2 542 333 98,53%
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 34 665 34 665 100,00%
42. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 0
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
43. Finanszírozási bevételek összesen: 2 348 587 2 615 011 2 576 998 98,55%
44. Tárgyévi kiadások összesen: 3 234 551 3 604 326 3 516 732 97,57%
45. Tárgyévi bevételek összesen: 3 234 551 3 604 326 3 566 262 98,94%
Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
46. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
47. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
48. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
49. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
50. Működési bevételek B400 45 319 48 412 48 412 100,00%
51. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
52. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
53. Működési bevételek összesen: 45 319 48 412 48 412 100,00%
54. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
55. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
56. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
57. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
58. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
59. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
Kiadások
60. Személyi juttatások K100 200 069 231 127 231 084 99,98%
61. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 59 068 68 919 67 795 98,37%
62. Dologi kiadások K300 93 299 94 604 93 262 98,58%
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
64. Elvonások és befizetések K502 0 759 759 100,00%
65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
66. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
67. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
68. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
69. Működési kiadások összesen: 352 436 395 409 392 900 99,37%
70. Beruházások (áfával) K600 1 473 11 828 11 828 100,00%
71. Felújítások (áfával) K700 0 17 057 14 420 84,54%
72. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
74. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
75. Felhalmozási kiadások összesen: 1 473 28 885 26 248 90,87%
76. Költségvetési bevételek összesen: 45 319 48 412 48 412 100,00%
77. Költségvetési kiadások összesen: 353 909 424 294 419 148 98,79%
78. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -307 117 -346 997 -344 488 99,28%
79. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -1 473 -28 885 -26 248 90,87%
80. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
81. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
82. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 168 729 195 023 192 578 98,75%
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 139 861 179 424 177 691 99,03%
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 308 590 374 447 370 269 98,88%
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 435 1 435 100,00%
88. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8131 0 0 0 0,00%
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
88. Finanszírozási bevételek összesen: 308 590 375 882 371 704 98,89%
89. Tárgyévi kiadások összesen: 353 909 424 294 419 148 98,79%
90. Tárgyévi bevételek összesen: 353 909 424 294 420 116 99,02%
Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
91. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
92. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
93. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 18 801 56 736 56 736 100,00%
94. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
95. Működési bevételek B400 313 195 329 461 329 460 100,00%
96. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
97. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 2 867 0 0 0,00%
98. Működési bevételek összesen: 334 863 386 197 386 196 100,00%
99. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
100. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
101. Felhalmozási bevételek B500 0 236 236 0,00%
102. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
103. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
104. Felhalmozási bevételek összesen: 0 236 236 0,00%
Kiadások
105. Személyi juttatások K100 576 830 604 302 604 270 99,99%
106. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 162 267 168 535 166 346 98,70%
107. Dologi kiadások K300 264 240 330 133 316 937 96,00%
108. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
109. Elvonások és befizetések K502 0 1 714 1 714 100,00%
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
111. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
112. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
113. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
114. Működési kiadások összesen: 1 003 337 1 104 684 1 089 267 98,60%
115. Beruházások (áfával) K600 0 23 655 10 297 43,53%
116. Felújítások (áfával) K700 0 37 441 32 887 87,84%
117. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
118. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
119. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
120. Felhalmozási kiadások összesen: 0 61 096 43 184 70,68%
121. Költségvetési bevételek összesen: 334 863 386 433 386 432 100,00%
122. Költségvetési kiadások összesen: 1 003 337 1 165 780 1 132 451 97,14%
123. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -668 474 -718 487 -703 071 97,85%
124. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 0 -60 860 -42 948 70,57%
125. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
126. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
127. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
128. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 294 194 354 690 348 540 98,27%
129. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 374 280 413 138 406 811 98,47%
130. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 668 474 767 828 755 351 98,38%
131. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 11 519 11 519 100,00%
134. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8131 0 0 0 0,00%
132. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
133. Finanszírozási bevételek összesen: 668 474 779 347 766 870 98,40%
134. Tárgyévi kiadások összesen: 1 003 337 1 165 780 1 132 451 97,14%
135. Tárgyévi bevételek összesen: 1 003 337 1 165 780 1 153 302 98,93%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek 0,00%
136. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
137. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
138. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 67 67 100,00%
139. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
140. Működési bevételek B400 26 379 27 855 27 855 100,00%
141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
142. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
143. Működési bevételek összesen: 26 379 27 922 27 922 100,00%
144. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
145. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
146. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
147. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
148. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
149. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
Kiadások
150. Személyi juttatások K100 240 355 243 741 241 270 98,99%
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 69 258 67 710 66 342 97,98%
152. Dologi kiadások K300 74 983 81 295 79 804 98,17%
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
154. Elvonások és befizetések K502 0 360 360 100,00%
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
158. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
159. Működési kiadások összesen: 384 596 393 106 387 776 98,64%
160. Beruházások (áfával) K600 2 500 10 666 10 604 99,42%
161. Felújítások (áfával) K700 0 680 680 0,00%
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
163. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
164. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
165. Felhalmozási kiadások összesen: 2 500 11 346 11 284 99,45%
166. Költségvetési bevételek összesen: 26 379 27 922 27 922 100,00%
167. Költségvetési kiadások összesen: 387 096 404 452 399 060 98,67%
168. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -358 217 -365 184 -359 854 98,54%
169. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -2 500 -11 346 -11 284 99,45%
170. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
171. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
172. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
173. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 302 225 304 249 315 383 103,66%
174. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 58 492 70 482 54 456 77,26%
175. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 360 717 374 731 369 839 98,69%
176. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 799 1 799 100,00%
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8131 0 0 0 0,00%
177. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
178. Finanszírozási bevételek összesen: 360 717 376 530 371 638 98,70%
179. Tárgyévi kiadások összesen: 387 096 404 452 399 060 98,67%
180. Tárgyévi bevételek összesen: 387 096 404 452 399 560 98,79%
Hermann Alice Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
181. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
182. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
183. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 546 546 0,00%
184. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
185. Működési bevételek B400 29 171 28 273 28 273 100,00%
186. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
187. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
188. Működési bevételek összesen: 29 171 28 819 28 819 100,00%
189. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
190. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
191. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
192. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
193. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
194. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
Kiadások
195. Személyi juttatások K100 239 925 244 843 242 341 98,98%
196. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 68 122 66 853 64 647 96,70%
197. Dologi kiadások K300 90 075 95 329 91 610 96,10%
198. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
199. Elvonások és befizetések K502 0 270 270 100,00%
200. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
201. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
203. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
204. Működési kiadások összesen: 398 122 407 295 398 868 97,93%
205. Beruházások (áfával) K600 4 500 5 511 5 511 100,00%
206. Felújítások (áfával) K700 8 300 9 926 8 390 84,53%
207. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
208. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
210. Felhalmozási kiadások összesen: 12 800 15 437 13 901 90,05%
211. Költségvetési bevételek összesen: 29 171 28 819 28 819 100,00%
212. Költségvetési kiadások összesen: 410 922 422 732 412 769 97,64%
213. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -368 951 -378 476 -370 049 97,77%
214. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -12 800 -15 437 -13 901 90,05%
215. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
216. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
217. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
218. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 348 433 351 633 340 427 96,81%
219. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 33 318 39 973 43 455 108,71%
220. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 381 751 391 606 383 882 98,03%
221. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 307 2 307 100,00%
226. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8131 0 0 0 0,00%
222. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
223. Finanszírozási bevételek összesen: 381 751 393 913 386 189 98,04%
224. Tárgyévi kiadások összesen: 410 922 422 732 412 769 97,64%
225. Tárgyévi bevételek összesen: 410 922 422 732 415 008 98,17%
Trefort Téri Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
226. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
227. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
228. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 203 203 0,00%
229. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
230. Működési bevételek B400 24 079 18 202 18 202 100,00%
231. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
232. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
233. Működési bevételek összesen: 24 079 18 405 18 405 100,00%
234. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
235. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
236. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
237. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
238. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
239. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
Kiadások
240. Személyi juttatások K100 176 432 183 050 182 407 99,65%
241. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 50 883 50 881 49 924 98,12%
242. Dologi kiadások K300 72 685 70 681 69 449 98,26%
243. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
244. Elvonások és befizetések K502 0 160 160 100,00%
245. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
246. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
247. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
248. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
249. Működési kiadások összesen: 300 000 304 772 301 940 99,07%
250. Beruházások (áfával) K600 2 500 4 192 4 192 100,00%
251. Felújítások (áfával) K700 0 8 959 8 959 0,00%
252. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
253. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
254. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
255. Felhalmozási kiadások összesen: 2 500 13 151 13 151 100,00%
256. Költségvetési bevételek összesen: 24 079 18 405 18 405 100,00%
257. Költségvetési kiadások összesen: 302 500 317 923 315 091 99,11%
258. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -275 921 -286 367 -283 535 99,01%
259. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -2 500 -13 151 -13 151 100,00%
260. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
261. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
262. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
263. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 261 950 265 808 263 372 99,08%
264. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 16 471 31 666 32 386 102,27%
265. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 278 421 297 474 295 758 99,42%
266. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 044 2 044 100,00%
272. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8131 0 0 0 0,00%
267. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
268. Finanszírozási bevételek összesen: 278 421 299 518 297 802 99,43%
269. Tárgyévi kiadások összesen: 302 500 317 923 315 091 99,11%
270. Tárgyévi bevételek összesen: 302 500 317 923 316 207 99,46%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
271. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
272. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
273. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
274. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
275. Működési bevételek B400 3 500 5 590 5 590 100,00%
276. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
277. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 152 152 0,00%
278. Működési bevételek összesen: 3 500 5 742 5 742 100,00%
279. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
280. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
281. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
282. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
283. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
284. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
Kiadások
285. Személyi juttatások K100 51 772 53 166 50 901 95,74%
286. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 714 14 092 13 438 95,36%
287. Dologi kiadások K300 37 946 37 828 36 514 96,53%
288. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
289. Elvonások és befizetések K502 0 116 116 100,00%
290. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
291. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
292. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
293. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
294. Működési kiadások összesen: 103 432 105 202 100 969 95,98%
295. Beruházások (áfával) K600 2 556 4 700 4 700 100,00%
296. Felújítások (áfával) K700 0 1 253 1 253 0,00%
297. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
298. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
299. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
300. Felhalmozási kiadások összesen: 2 556 5 953 5 953 100,00%
301. Költségvetési bevételek összesen: 3 500 5 742 5 742 100,00%
302. Költségvetési kiadások összesen: 105 988 111 155 106 922 96,19%
303. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -99 932 -99 460 -95 227 95,74%
304. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -2 556 -5 953 -5 953 100,00%
305. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
306. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
307. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
308. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 52 117 57 176 57 176 100,00%
309. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 50 371 48 176 44 368 92,10%
310. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 102 488 105 352 101 544 96,39%
311. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 61 61 100,00%
318. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8131 0 0 0 0,00%
312. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
313. Finanszírozási bevételek összesen: 102 488 105 413 101 605 96,39%
314. Tárgyévi kiadások összesen: 105 988 111 155 106 922 96,19%
315. Tárgyévi bevételek összesen: 105 988 111 155 107 347 96,57%
Soproni Múzeum 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
316. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
317. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
318. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 18 640 10 455 10 405 99,52%
319. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
320. Működési bevételek B400 52 185 64 991 64 991 100,00%
321. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
322. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
323. Működési bevételek összesen: 70 825 75 446 75 396 99,93%
324. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
325. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 9 107 7 847 7 847 100,00%
326. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
327. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
328. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
329. Felhalmozási bevételek összesen: 9 107 7 847 7 847 100,00%
Kiadások
330. Személyi juttatások K100 93 399 99 919 99 638 99,72%
331. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 25 183 28 433 25 933 91,21%
332. Dologi kiadások K300 34 548 40 675 37 995 93,41%
333. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
334. Elvonások és befizetések K502 0 231 231 100,00%
335. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
336. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
337. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
338. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
339. Működési kiadások összesen: 153 130 169 258 163 797 96,77%
340. Beruházások (áfával) K600 9 107 24 050 21 585 89,75%
341. Felújítások (áfával) K700 1 468 7 348 7 129 97,02%
342. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
343. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
344. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
345. Felhalmozási kiadások összesen: 10 575 31 398 28 714 91,45%
346. Költségvetési bevételek összesen: 79 932 83 293 83 243 99,94%
347. Költségvetési kiadások összesen: 163 705 200 656 192 511 95,94%
348. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -82 305 -93 812 -88 401 94,23%
349. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -1 468 -23 551 -20 867 88,60%
350. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
351. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
352. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
353. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 50 045 68 923 68 923 100,00%
354. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 33 728 40 077 37 461 93,47%
355. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 83 773 109 000 106 384 97,60%
356. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 8 363 8 363 100,00%
364. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8131 0 0 0
357. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
358. Finanszírozási bevételek összesen: 83 773 117 363 114 747 97,77%
359. Tárgyévi kiadások összesen: 163 705 200 656 192 511 95,94%
360. Tárgyévi bevételek összesen: 163 705 200 656 197 990 98,67%
Központi Gyermekkonyha 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
361. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
362. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
363. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
364. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
365. Működési bevételek B400 342 721 390 289 390 289 100,00%
366. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
367. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
368. Működési bevételek összesen: 342 721 390 289 390 289 100,00%
369. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
370. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
371. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
372. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
373. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
374. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
Kiadások
375. Személyi juttatások K100 133 151 143 603 141 899 98,81%
376. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 38 721 42 014 39 823 94,79%
377. Dologi kiadások K300 324 744 365 805 351 146 95,99%
378. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
379. Elvonások és befizetések K502 0 919 919 100,00%
380. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
381. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
382. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
383. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
384. Működési kiadások összesen: 496 616 552 341 533 787 96,64%
385. Beruházások (áfával) K600 10 478 4 993 4 993 100,00%
386. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
387. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
388. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
389. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
390. Felhalmozási kiadások összesen: 10 478 4 993 4 993 100,00%
391. Költségvetési bevételek összesen: 342 721 390 289 390 289 100,00%
392. Költségvetési kiadások összesen: 507 094 557 334 538 780 96,67%
393. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -153 895 -162 052 -143 498 88,55%
394. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -10 478 -4 993 -4 993 100,00%
395. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0,00%
396. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0,00%
397. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
398. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 146 152 152 424 152 329 99,94%
399. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 18 221 7 484 6 977 93,23%
400. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 164 373 159 908 159 306 99,62%
401. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 7 137 7 137 100,00%
410. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8131 0 0
402. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0,00%
403. Finanszírozási bevételek összesen: 164 373 167 045 166 443 99,64%
404. Tárgyévi kiadások összesen: 507 094 557 334 538 780 96,67%
405. Tárgyévi bevételek összesen: 507 094 557 334 556 732 99,89%
Költségvetési Intézmények 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámaSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat-
szám
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
406. Szociális szervek
407. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 120,00 102,56%
408. Soproni Szociális Intézmény 313,50 328,00 259,00 78,96%
409. Szociális szervek összesen: 430,50 445,00 379,00 85,17%
410. Alapfokú oktatási szervek
411. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 99,00 101,28%
412. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,00 99,47%
413. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 70,00 100,72%
414. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 262,00 100,48%
415. Kulturális szervek
416. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 22,00 88,00%
417. Soproni Múzeum 46,00 46,00 45,00 97,83%
418. Kulturális szervek összesen: 71,00 71,00 67,00 94,37%
419. Igazgatási szervek
420. Központi Gyermekkonyha 97,00 93,00 86,00 92,47%
421. Igazgatási szervek összesen: 97,00 93,00 86,00 92,47%
422. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 859,25 869,75 794,00 91,29%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 2015. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok E Ft-banSor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0,00%
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 3 234 0,00%
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 1 400 2 846 0,00%
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 25 384 48 053 73 484 152,92%
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 25 384 49 453 79 564 160,89%
9. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0,00%
10. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
11. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 0 18 0,00%
12. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
13. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
14. Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13) 0 0 18 0,00%
Kiadások
15. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 757 853 663 981 646 278 97,33%
16. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 214 284 179 211 176 328 98,39%
17. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 382 316 333 266 321 549 96,48%
18. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 15 735 15 653 99,48%
19. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések 7 700 835 836 100,12%
20. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0,00%
21. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
22. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 200 200 100,00%
23. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
24. Működési kiadások összesen: (15+...+23) 1 362 353 1 193 228 1 160 844 97,29%
25. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 43 625 20 662 20 146 97,50%
26. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 746 1 840 1 840 100,00%
27. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0,00%
28. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
29. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
30. Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29) 47 371 22 502 21 986 97,71%
31. Költségvetési bevételek összesen: (8+14) 25 384 49 453 79 582 160,92%
32. Költségvetési kiadások összesen: (24+30) 1 409 724 1 215 730 1 182 830 97,29%
33. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24) -1 336 969 -1 143 775 -1 081 280 94,54%
34. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
(14-30)
-47 371 -22 502 -21 968 97,63%
35. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0,00%
36. Különböző finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%
37. Finanszírozási kiadások összesen: (35+36) 0 0 0 0,00%
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 454 113 474 361 1 081 235 227,94%
39. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 930 227 649 827 0,00%
40. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(38+39) 1 384 340 1 124 188 1 081 235 96,18%
41. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 42 089 42 089 100,00%
42. 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 0 0,00%
43. Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43) 1 384 340 1 166 277 1 123 324 96,32%
44. Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37) 1 409 724 1 215 730 1 182 830 97,29%
45. Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42) 1 409 724 1 215 730 1 202 906 98,95%
46. Önkormányzati Hivatal 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 212,00 183,00 190,00 103,83%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat költségvetésének 2015. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok E Ft-banSor-
számRovat-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
Bevételek
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 387 727 2 559 573 2 559 574 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 268 621 422 153 396 815 94,00%
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 598 000 4 598 000 5 031 580 109,43%
5. B400 Működési bevételek 2 263 387 2 285 283 1 750 572 76,60%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 10 000 10 000 6 000 60,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 42 711 45 752 45 549 99,56%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 9 570 446 9 920 761 9 790 090 98,68%
9. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 19 666 19 666 100,00%
10. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 49 415 0 0,00%
11. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 544 406 3 612 119 2 774 868 76,82%
12. B500 Felhalmozási bevételek 370 878 370 878 713 868 192,48%
13. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 61 415 20 311 30 586 150,59%
14. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 400 11 400 22 779 199,82%
15. Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14) 3 988 099 4 083 789 3 561 767 87,22%
Kiadások
16. K100 Személyi juttatások 99 319 224 598 201 773 89,84%
17. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 530 56 937 51 296 90,09%
18. K300 Dologi kiadások 3 036 936 3 717 142 3 364 906 90,52%
19. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 141 000 141 796 112 468 79,32%
20. K502 Elvonások és befizetések 0 0 4 808 0,00%
21. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 196 450 226 829 221 310 97,57%
22. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
23. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 082 090 1 367 506 1 377 219 100,71%
24. K513 Tartalékok 1 320 213 1 008 908 0 0,00%
25. Működési kiadások összesen: (16+...+24) 5 898 538 6 743 716 5 333 780 79,09%
26. K600 Beruházások (áfával) 4 204 830 4 636 962 3 521 653 75,95%
27. K700 Felújítások (áfával) 2 142 364 2 593 491 1 303 577 50,26%
28. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 500 1 500 0 0,00%
29. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 29 844 18 000 60,31%
30. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 274 279 406 189 279 661 68,85%
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 6 622 973 7 667 986 5 122 891 66,81%
32. Költségvetési bevételek összesen: (8+15) 13 558 545 14 004 550 13 351 857 95,34%
33. Költségvetési kiadások összesen: (25+31) 12 521 511 14 411 702 10 456 671 72,56%
34. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25) 3 671 908 3 177 045 4 456 310 140,27%
35. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31) -2 634 874 -3 584 197 -1 561 124 43,56%
36. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 3 732 927 3 704 534 3 623 568 97,81%
37. Különböző finanszírozási kiadások 0 77 574 77 574 100,00%
38. Finanszírozási kiadások összesen: (36+37) 3 732 927 3 782 108 3 701 142 97,86%
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
40. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
41. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(39+40) 0 0 0 0,00%
42. Költségvetési maradvány igénybe vétele 2 695 893 4 189 260 4 272 107 101,98%
43. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 0 0 0,00%
44. Finanszírozási bevételek összesen: (42+43) 2 695 893 4 189 260 4 272 107 101,98%
45. Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38) 16 254 438 18 193 810 14 157 813 77,82%
46. Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44) 16 254 438 18 193 810 17 623 964 96,87%
Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
47. Egészségügyi Alapellátás, egyéb 10,00 10,00 7,00 70,00
48. Választott tisztségviselő 0,00 0,00 1,00 0,00
49. Japán tanárnő 1,00 1,00 2,00 200,00
50. Közfoglalkoztatottak 30,00 30,00 28,00 93,33
51. Önkormányzat összesen: 41,00 41,00 38,00 92,68

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2015. évi Állami támogatások elszámolása
Sor-
szám
Feladat megnevezése
2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet

Teljesítés


Eltérés

mutató
normatíva összege
Ft

mutató
normatíva összege
Ft

mutatószám
normatíva összege
Ft
A B C D E F G H
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 133,96 613 536 800 133,96 613 536 800 0
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -159 423 772 -159 423 772 0
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 52 685 113 52 685 113 0
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -52 685 113 -52 685 113 0
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 136 161 500 136 161 500 0
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -136 161 500 -136 161 500 0
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 0
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 0
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 95 950 500 95 950 500 0
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -95 950 500 -95 950 500 0
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 662 158 387 400 58 662 158 387 400 0
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -158 387 400 -158 387 400 0
14. I.1.c) Beszámítás összege 0
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 329 838 950 329 838 950 0
16. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -838 950 -838 950 0
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 154 705 000 239 792 750 154 705 000 239 792 750 0
18. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -239 792 750 -239 792 750 0
19. 2014. december havi bérkompenzáció 5 187 315 5 187 315 0
20. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 459 300 343 459 300 343 0
21. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
22. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 147,8 613 527 200 148,0 614 496 000 968 800
23. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos 148,5 5 197 500 148,4 5 194 000 -3 500
24. II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 95,3 171 600 000 95,3 171 600 000 0
25. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1 671,7 117 016 667 1 672,3 117 063 333 46 666
26. II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 4 457,0 4 457 000 4 457,0 4 457 000 0
27. II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz - ped. II. kategória 5,0 1 760 000 5,0 1 760 000 0
28. II.5.(2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz - mesterped. kategória 4,0 5 144 000 4,0 5 144 000 0
29. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 918 702 367 919 714 333 1 011 966
30. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
31. Önkormányzati feladatok
32. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
33. III.1.a. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 772 292 772 292 0
34. III.1.b. Rendszeres szociális segély 2 877 771 2 877 771 0
35. III.1. ca. Lakásfenntartási támogatás 6 495 480 6 431 580 -63 900
36. III.1. cb. Adósságcsökkentési támogatás 960 001 934 320 -25 681
37. III.1. e. Óvodáztatási támogatás 60 000 60 000 0
38. III.3.b. Gyermekjóléti központ 0 0 0
39. III.3.c. szociális étkeztetés 297 16 441 920 300 16 608 000 166 080
40. III.3.d. házi segítségnyújtás 86 12 470 000 78 11 310 000 -1 160 000
41. III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása 25 2 725 000 27 2 943 000 218 000
42. III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 26 13 000 000 27 13 500 000 500 000
43. III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 18 5 580 000 20 6 200 000 620 000
44. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben 10 1 240 000 10 1 240 000 0
45. III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása 36 7 419 600 36 7 419 600 0
46. III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű 259 127 971 900 259 127 971 900 0
47. III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű 7 3 631 635 6 3 112 830 -518 805
48. III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 35 16 392 250 36 16 860 600 468 350
49. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 158 968 440 61 158 968 440 0
50. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 53 181 792 41 374 868 -11 806 924
51. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 74,54 121 649 280 71 116 590 080 -5 059 200
52. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 35 656 305 35 656 305 0
53. III.6. Szociális ágazati pótlék 46 125 214 46 125 214 0
54. Önkormányzati feladatok összesen: 633 618 880 616 956 800 -16 662 080
55. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
56. III.3. ab. családsegítés 13,4202 26 504 895 13,4202 26 504 895 0
57. III.3. ae. (1) társulási kiegészítés-családsegítés 67 101 20 130 300 67 101 20 130 300 0
58. III.3. ab. gyermekjóléti szolgáltatás 13,4202 26 504 895 13,4202 26 504 895 0
59. III.3. ae. (1) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg. 11 469 13 762 800 11 469 13 762 800 0
60. III.3. b. gyermekjóléti központ 1 2 099 400 1 2 099 400 0
61. III.4. a. gyermekek átmeneti ellátása 6 15 636 240 6 15 636 240 0
62. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 4 282 208 4 282 208 0
63. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 108 920 738 108 920 738 0
64. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 742 539 618 725 877 538 -16 662 080
65. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
66. IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 58 662 66 874 680 58 662 66 874 680 0
67. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 50 045 000 50 045 000 0
68. IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 204 200 000 204 200 000 0
69. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 624 044 2 624 044 0
70. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 323 743 724 323 743 724 0
71. Működési célú költségvetési támogatások
72. 2015. évi bérkompenzáció 58 961 655 58 961 655 0
73. Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás 27 721 270 27 701 784 -19 486
74. I.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 1 103 080 1 103 080 0
75. I.5. Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének tám. 26 425 000 26 425 000 0
76. Működési célú költségvetési támogatások összesen: 114 211 005 114 191 519 -19 486
77. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 076 600 1 076 600 0
78. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
79. II.7.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 666 000 1 666 000 0
80. II.7.c) Muzeális intézmények szakmai támogatás 15 000 000 15 000 000 0
81. II.7.d) Múzeumok szakmai támogatása 1 000 000 1 000 000 0
82. II.7.d) Modern Városok Program 500 000 000 500 000 000 0
83. Család és gyermekjóléti központok támogatása 2 000 000 2 000 000 0
84. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: 519 666 000 519 666 000 0
85. Mindösszesen 2 559 573 657 2 543 904 057 0 -15 669 600

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2015. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok E Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 454 113 459 300 459 300 100,00%
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 912 607 918 702 918 702 100,00%
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 699 887 742 539 742 540 100,00%
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 321 120 323 744 323 744 100,00%
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. 0 114 211 114 211 100,00%
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 1 077 1 077 100,00%
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 387 727 2 559 573 2 559 574 100,00%
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Társadalombiztosítási Alap 215 247 179 557 168 020 93,57%
11. B160 02 2 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 500 500 0 0,00%
12. B160 03 1 Utcai szociális munka 6 720 6 720 6 720 100,00%
13. B160 04 1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. 3 388 3 388 3 388 100,00%
14. B160 05 1 Közösségi ellátás 8 000 8 000 8 000 100,00%
15. B160 06 1 Támogató szolgáltatás 8 550 8 550 8 550 100,00%
16. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 3 978 3 879 97,51%
17. B160 08 1 Közfoglalkoztatottak 26 216 26 216 21 932 83,66%
18. B160 09 1 Petőfi téri Ált. Isk. TÁMOP pályázat 0 3 159 0 0,00%
19. B160 10 2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 0 33 997 33 778 99,36%
20. B160 11 2 Szoc. Alapszolg. „kliensprofil” alap (TÁMOP-5.4.9-11) 0 352 352 100,00%
21. B160 12 2 Innováció Fidelissima (INFI) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001 0 147 391 140 021 95,00%
22. B160 13 2 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 345 0 0,00%
23. B160 14 2 Sopron-Fertőd Társ. 2014.bér megtér. 0 0 555 0,00%
24. B160 15 2 Mezőőriszolgálat 0 0 1 620 0,00%
25. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 268 621 422 153 396 815 94,00%
26. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 656 348 2 981 726 2 956 389 99,15%
27. B210 01 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 19 666 19 666 100,00%
28. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
29. B230 01 2 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 0 49 415 0 0,00%
30. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: 0 49 415 0 0,00%
31. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
32. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 152 000 152 000 0 0,00%
33. B250 02 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) 328 707 328 707 19 883 6,05%
34. B250 03 1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024) 119 342 119 342 90 687 75,99%
35. B250 04 2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem
(NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)
594 738 594 738 584 488 98,28%
36. B250 05 2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés
(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)
409 160 409 160 305 859 74,75%
37. B250 06 1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003) 161 442 161 442 26 287 16,28%
38. B250 07 2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés
(NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2009-0005)
644 036 644 036 652 900 101,38%
39. B250 08 2 Kolostor u. 11. épületfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap) 10 000 10 000 10 000 100,00%
40. B250 09 2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) - kivitelezés 214 187 214 187 155 582 72,64%
41. B250 10 2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon
(NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)
291 063 291 063 291 062 100,00%
42. B250 11 2 Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA) 6 000 6 000 6 000 100,00%
43. B250 12 2 Rejpál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap) 6 000 6 000 6 000 100,00%
44. B250 13 2 Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003) 1 370 1 370 2 903 211,91%
45. B250 14 2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017) 194 635 194 635 51 672 26,55%
46. B250 15 2 Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése
(KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010)
411 726 411 726 408 629 99,25%
47. B250 16 2 Széchenyi tér 1-2. homlokzat felújítás (NKA) 0 7 500 7 500 100,00%
48. B250 17 2 Viziközmű fejlesztési hozzájárulás (AQUA BGLD) 0 0 1 141 0,00%
49. B250 18 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástám. 0 3 000 3 549 118,30%
50. B250 19 2 Rejpál Ház homlokzatának felújítása II. ütem
(Nemzeti Kulturális Alap)
0 3 500 0 0,00%
51. B250 20 2 Fő tér 1. homlokzat feu. III. ütem (NKA) 0 6 000 0 0,00%
52. B250 21 2 Fő tér 1. homlokzat feu. I. ütem (NKA) 0 5 000 11 000 220,00%
53. B250 22 2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés
(NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2009-0005) önerő
0 42 713 120 137 281,27%
54. B250 23 2 2015-2019. gördulú fejlesztési terv jóváhagyása 0 0,00%
55. B250 24 2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés
(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026) önerő
0 0 19 589 0,00%
56. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 3 544 406 3 612 119 2 774 868 76,82%
57. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 544 406 3 681 200 2 794 534 75,91%
58. B340 Vagyoni típusú adók
59. B340 01 2 Építményadó 970 000 970 000 969 527 99,95%
60. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 340 000 340 000 354 790 104,35%
61. Vagyoni típusú adók összesen: 1 310 000 1 310 000 1 324 317 101,09%
62. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
63. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 2 900 000 2 900 000 3 299 477 113,78%
64. Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 900 000 2 900 000 3 299 477 113,78%
65. B354 Gépjárműadók
66. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 200 000 211 570 105,79%
67. Gépjárműadók összesen: 200 000 200 000 211 570 105,79%
68. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
69. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 160 000 148 531 92,83%
70. B355 02 1 Talajterhelési díj 5 000 5 000 8 515 170,30%
71. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 165 000 165 000 157 046 95,18%
72. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 265 000 3 265 000 3 668 093 112,35%
73. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
74. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 500 500 3 675 735,00%
75. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 2 500 6 500 260,00%
76. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 20 000 28 590 142,95%
77. B360 04 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 0 0 223 0,00%
78. B360 05 2 Egyéb adóbevételek 0 0 181 0,00%
79. B360 06 2 Termőföld bérbeadásából származó bev. 0 0 1 0,00%
80. Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 23 000 23 000 39 170 170,30%
81. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 598 000 4 598 000 5 031 580 109,43%
82. B402 Szolgáltatások ellenértéke
83. B402 01 2 Közterület foglalási díj 35 000 35 000 28 584 81,67%
84. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 1 200 1 742 145,17%
85. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 4 029 4 029 9 364 232,41%
86. B402 04 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 8 128 8 128 7 223 88,87%
87. B402 05 1 Egészségügyi alapellátás 10 600 10 600 9 650 91,04%
88. B402 06 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 368 210 368 210 100,00%
89. B402 07 2 Szeméttelep bérleti díj 180 000 180 000 0 0,00%
90. B402 08 2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj 40 471 40 471 48 792 120,56%
91. B402 09 2 Parkolók bérleti díja 300 000 300 000 342 052 114,02%
92. B402 10 2 Bérleti díjak 15 000 15 000 19 571 130,47%
93. B402 11 2 Vizközmű igazgatási szolg. díj (GESZTOR) 724 0,00%
94. B402 12 2 Alapkezelési díj (GESZTOR) 0 3 395 0,00%
95. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 962 638 962 638 839 307 87,19%
96. B403 Közvetített szolgáltatások értéke
97. B403 01 2 Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények) 35 000 35 000 22 231 63,52%
98. B403 02 2 Továbbszámlázott szolgáltatások (önkormányzati) 0 0 4 699 0,00%
99. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: 35 000 35 000 26 930 76,94%
100. B404 Tulajdonosi bevételek
101. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 364 000 364 000 320 510 88,05%
102. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 72 000 72 000 68 507 95,15%
103. B404 03 1 Osztalék 0 0 204 0,00%
104. Tulajdonosi bevételek összesen: 436 000 436 000 389 221 89,27%
105. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 366 333 366 333 319 605 87,24%
106. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 430 416 430 416 0 0,00%
107. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 36 619 47 906 130,82%
108. B409 01 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) 0 0 1 180 0,00%
109. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 333 11 596 0,00%
110. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 13 000 17 944 57 625 321,14%
111. B411 02 2 Emelt Szintű Szociális Otthon 0 0 1 485 0,00%
112. B411 03 2 Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás 0 0 2 391 0,00%
113. B411 04 2 Közművesítési támogatás 0 0 53 326 0,00%
114. B4 Működési bevételek összesen: 2 263 387 2 285 283 1 750 572 76,60%
115. B510 Immateriális javak értékesítése
116. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 7 362 7 362 100,00%
117. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 2 516 2 516 100,00%
118. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 9 878 9 878 100,00%
119. Ingatlanok értékesítése
120. B520 01 2 Termőföld értékesítés 1 000 1 000 1 563 156,30%
121. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 110 000 110 000 83 187 75,62%
122. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 50 000 50 000 132 620 265,24%
123. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 60 000 60 000 157 933 263,22%
124. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 140 000 140 000 293 758 209,83%
125. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 0 0 12 072 0,00%
126. Ingatlanok értékesítése összesen: 361 000 361 000 681 133 188,68%
127. B530 00 2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 22 857 0,00%
128. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 370 878 370 878 713 868 192,48%
129. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
130. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
131. B640 01 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány 10 000 10 000 6 000 60,00%
132. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 10 000 10 000 6 000 60,00%
133. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
134. B650 01 2 GUTS 42 711 42 711 42 815 100,24%
135. B650 02 2 Páneurópai múlt jelen jövő-Sopron és testvérvárosai 0 0 2 734 0,00%
136. B650 03 2 Urbact III. 0 3 041 0 0,00%
137. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 42 711 45 752 45 549 99,56%
138. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 52 711 55 752 51 549 92,46%
139. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
140. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
141. B740 01 2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskuti út folytatása) 12 000 12 000 12 000 100,00%
142. B720 02 2 Sopron TISZK Nonprofit Kft. 0 0 5 000 0,00%
143. B740 02 2 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 49 415 0 0 0,00%
144. B740 03 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 8 311 13 586 163,47%
145. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 61 415 20 311 30 586 150,59%
146. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
147. B750 01 2 Parkoló megváltás 2 000 2 000 0 0,00%
148. B750 02 2 Lakossági út- és közműépítés 9 000 9 000 245 2,72%
149. B750 03 2 Rozsondai utcai Építőközösség 400 400 1 050 262,50%
150. B750 04 2 Fényi Gyula utcai Építőközösség 0 0 4 484 0,00%
151. B750 05 2 Szépvölgyi utca útépítő közösség 0 0 7 337 0,00%
152. B750 06 2 Menyhért utcai útépítő közösség 0 0 8 500 0,00%
153. B750 07 2 Tómalom 6. útépítő közösség 0 0 737 0,00%
154. B750 08 2 Beszedett érdekeltségi hozzájárulás 0 0 426 0,00%
155. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 11 400 11 400 22 779 199,82%
156. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 72 815 31 711 53 365 168,29%
157. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 13 558 545 14 004 550 13 351 857 95,34%
158. B8 00 Finanszírozási bevétel
159. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 2 695 893 4 189 260 4 189 260 100,00%
160. B814 02 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 82 847 0,00%
161. Finanszírozási bevétel összesen: 2 695 893 4 189 260 4 272 107 101,98%
162. Bevételek mindösszesen: 16 254 438 18 193 810 17 623 964 96,87%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2015. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

adatok E Ft-banSor-
számMegnevezés
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F
1. Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás) 3 732 927 3 704 534 3 623 568 97,81%
2. Önkormányzati személyi juttatás és járulékok 121 849 222 969 201 177 90,23%
3. Önkormányzati dologi kiadások 2 238 729 2 680 596 2 075 275 77,42%
4. Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 840 200 863 449 809 837 93,79%
5. Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai) 141 000 141 796 112 468 79,32%
6. Elvonások és befizetések 0 0 4 808 0,00%
7. Önkormányzati fejlesztések 4 222 131 4 741 671 3 597 334 75,87%
8. Önkormányzati felújítások 1 888 737 2 533 758 1 693 154 66,82%
9. Önkormányzati általános támogatások 1 381 255 1 848 011 1 766 298 95,58%
10. Önkormányzati pályázati támogatások 37 000 38 700 30 800 79,59%
11. Önkormányzati lakásalap kiadásai 252 397 253 844 165 520 65,21%
12. Önkormányzati tartalékok 1 320 213 1 008 908 0 0,00%
13. - ebből általános tartalék 200 000 170 391 0 0,00%
14. Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai 78 000 155 574 77 574 49,86%
15. Kiadások mindösszesen: 16 254 438 18 193 810 14 157 813 77,82%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2015. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

adatok E Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 3 000 659 21,97%
4. 0 1 01 02 K100 2 Lakásbérlés oktatónak (személyi) 990 990 1 080 109,09%
5. 0 1 01 03 K100 2 Egyéb önkormányzati személyi kifizetések (repi, tervtanács.) 0 1 900 4 105 216,05%
6. 0 1 01 04 K100 1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők 0 71 555 67 079 93,74%
7. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 3 990 77 445 72 923 94,16%
8. Gazdasági ügyek
9. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 33 000 41 795 28 679 68,62%
10. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 33 000 41 795 28 679 68,62%
11. Lakásépítés és kommunális létesítmények
12. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 6 400 6 460 6 456 99,94%
13. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 800 800 800 100,00%
14. 0 1 06 03 K100 2 Integrált Területi program 0 3 893 3 893 100,00%
15. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 7 200 11 153 11 149 99,96%
16. Egészségügy
17. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 49 629 43 383 43 324 99,86%
18. 0 1 07 Egészségügy összesen: 49 629 43 383 43 324 99,86%
19. Szociális védelem
20. 0 1 10 01 K100 2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi 5 500 6 830 6 760 98,98%
21. 0 1 10 Szociális védelem összesen: 5 500 6 830 6 760 98,98%
22. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 99 319 180 606 162 835 90,16%
23. Munkaadót terhelő járulékok
24. Általános közszolgáltatás
25. 0 1 01 01 K200 2 Nyári diákmunka (járulék) 810 810 661 81,60%
26. 0 1 01 02 K200 2 Lakásbérlés oktatónak (járulék) 267 267 0 0,00%
27. 0 1 01 03 K200 2 Egyéb önkormányzati személyi kifizetések (repi, tervtanács.) 0 0 1 514 0,00%
28. 0 1 01 04 K200 1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők 0 19 275 15 724 81,58%
29. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 1 077 20 352 17 899 87,95%
30. Gazdasági ügyek
31. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 4 455 5 640 4 304 76,31%
32. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 4 455 5 640 4 304 76,31%
33. Lakásépítés és kommunális létesítmények
34. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 728 1 744 1 743 99,94%
35. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 216 216 194 89,81%
36. 0 2 06 03 K200 2 Integrált Területi program 0 1 051 1 051 100,00%
37. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 944 3 011 2 988 99,24%
38. Egészségügy
39. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 13 569 11 515 11 508 99,94%
40. 0 2 07 Egészségügy összesen: 13 569 11 515 11 508 99,94%
41. Szociális védelem
42. 0 2 10 01 K200 2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi 1 485 1 845 1 643 89,05%
43. 0 2 10 Szociális védelem összesen: 1 485 1 845 1 643 89,05%
44. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 22 530 42 363 38 342 90,51%
45. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 121 849 222 969 201 177 90,23%
2015. évi Önkormányzati személyi juttatások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
46. 0 1 1 Kötelező feladatok összesen: 100 653 193 163 170 618 88,33%
47. 0 1 2 Önként vállalt feladatok összesen: 21 196 29 806 30 559 102,53%
48. 0 1 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
49. 0 1 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 121 849 222 969 201 177 90,23%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

adatok E Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 40 000 45 000 44 882 99,74%
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 130 000 335 000 307 607 91,82%
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 90 000 20 000 16 484 82,42%
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 106 000 98 342 92,78%
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség biztosítás 2 000 2 000 936 46,80%
8. 1 0 01 06 K300 1 Gébjármű CASCO biztosítás 1 700 1 710 1 706 99,77%
9. 1 0 01 07 K300 2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei 6 100 10 520 10 519 99,99%
10. 1 0 01 08 K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása 4 000 14 000 12 629 90,21%
11. 1 0 01 09 K300 1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése 7 000 7 000 0 0,00%
12. 1 0 01 10 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 500 476 95,20%
13. 1 0 01 11 K300 2 Helyiséggazdálkodás 500 500 0 0,00%
14. 1 0 01 12 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 7 000 12 000 9 072 75,60%
15. 1 0 01 13 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 500 180 36,00%
16. 1 0 01 14 K300 2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása 8 333 8 333 1 086 13,03%
17. 1 0 01 15 K300 2 Német-magyar barátság éve, Piknik rendezvények 2 000 1 526 964 63,17%
18. 1 0 01 16 K300 2 Autómentes nap 400 745 733 98,39%
19. 1 0 01 17 K300 2 Szent Mihály napi rendezvények 3 000 3 000 560 18,67%
20. 1 0 01 18 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 1 000 270 27,00%
21. 1 0 01 19 K300 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno) 300 300 298 99,33%
22. 1 0 01 20 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 1 000 1 000 0 0,00%
23. 1 0 01 21 K300 1 Közútkezelői készenlét 10 000 5 602 56,02%
24. 1 0 01 22 K300 2 Önkormányzati rendezvények költségei 0 593 593 100,00%
25. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 411 333 581 227 512 939 88,25%
26. Közrend és közbiztonság
27. 1 0 03 01 K300 1 Városi védelmi feladatok (sziréna) 3 000 3 000 0 0,00%
28. 1 0 03 Közrend és közbiztonság összesen: 3 000 3 000 0 0,00%
29. Gazdasági ügyek
30. 1 0 04 01 K300 1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj 66 417 66 417 30 598 46,07%
31. 1 0 04 02 K300 1 Kisalföld Volán veszteség megtér. és egyedi megrendelések 10 000 10 000 0 0,00%
32. 1 0 04 03 K300 1 Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010 130 375 31 375 31 375 100,00%
33. 1 0 04 04 K300 2 Buszvárók javítási munkái 2 000 2 000 268 13,40%
34. 1 0 04 05 K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) 2 000 2 000 0 0,00%
35. 1 0 04 06 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 2 000 2 000 283 14,15%
36. 1 0 04 07 K300 1 Hídvizsgálat 3 280 3 280 1 232 37,56%
37. 1 0 04 08 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 4 000 4 000 3 424 85,60%
38. 1 0 04 09 K300 2 Út és közműtervek készítése 8 000 9 016 2 091 23,19%
39. 1 0 04 10 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 135 000 173 000 172 314 99,60%
40. 1 0 04 11 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 51 816 51 816 51 816 100,00%
41. 1 0 04 12 K100 2 Innováció Fidelissima
(INFI) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (személyi)
0 6 610 6 610 100,00%
42. 1 0 04 12 K200 2 Innováció Fidelissima
(INFI) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (járulék)
0 4 671 1 785 38,21%
43. 1 0 04 12 K300 2 Innováció Fidelissima
(INFI) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (dologi)
0 136 110 133 798 98,30%
44. 1 0 04 13 K300 2 Petőfi tér rek. jav. munkái 0 347 347 100,00%
45. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 414 888 502 642 435 941 86,73%
46. Környezetvédelem
47. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 25 400 26 320 26 319 100,00%
48. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 6 000 6 000 0 0,00%
49. 1 0 05 03 K300 2 Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program) 1 000 1 000 1 000 100,00%
50. 1 0 05 04 K300 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) 1 000 1 000 1 000 100,00%
51. 1 0 05 05 K300 2 A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program) 2 000 2 000 0 0,00%
52. 1 0 05 06 K300 2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok mederkiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program) 1 000 1 000 0 0,00%
53. 1 0 05 07 K300 2 Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program) 500 500 0 0,00%
54. 1 0 05 08 K300 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program) 2 000 2 000 1 995 99,75%
55. 1 0 05 09 K300 2 Az intézményi hálózatban az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program) 500 500 0 0,00%
56. 1 0 05 10 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómóny, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 5 000 5 000 100,00%
57. 1 0 05 11 K300 2 Papréti illemhely üzembe helyezése 3 000 3 000 733 24,43%
58. 1 0 05 12 K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése
2016-2020 jogszab. Köt.
1 000 1 000 0 0,00%
59. 1 0 05 13 K300 1 Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával 0 1 678 1 678 100,00%
60. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 48 400 50 998 37 725 73,97%
61. Lakásépítés és kommunális létesítmények
62. 1 0 06 01 K300 2 Településfejl. Stratégia ITS
(NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)
8 001 8 001 8 001 100,00%
63. 1 0 06 02 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 4 500 5 161 5 161 100,00%
64. 1 0 06 03 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 767 610 79,53%
65. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj 40 000 56 619 54 069 95,50%
66. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 5 000 4 956 99,12%
67. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 4 500 2 635 58,56%
68. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 6 900 9 652 6 604 68,42%
69. 1 0 06 07 K600 2 Ügyvédi megbízási díj 0 0 1 015 0,00%
70. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 5 000 5 000 2 751 55,02%
71. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 2 000 2 000 1 940 97,00%
72. 1 0 06 09 K512 2 Balf településrészi önkormányzat 0 300 250 83,33%
73. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 2 000 1 970 1 472 74,72%
74. 1 0 06 10 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás) 0 30 30 100,00%
75. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 000 2 000 2 000 100,00%
76. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 2 000 1 999 99,95%
77. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 875 19 685 13 525 68,71%
78. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj (vagyonkezelési díj, Rák patak, Tűztorony, Piknik, határkilépő) 99 968 100 377 100 371 99,99%
79. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 25 172 16 117 10 591 65,71%
80. 1 0 06 15 K600 2 Karácsonyi díszkivilágítás (beruházás) 0 9 055 9 055 100,00%
81. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 1 000 50 5,00%
82. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 2 400 404 16,83%
83. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 6 000 7 748 7 748 100,00%
84. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek 3 000 20 000 15 645 78,23%
85. 1 0 06 20 K300 2 Peres eljárásokból adódó kötelezettségek 1 000 1 590 38 2,39%
86. 1 0 06 20 K600 2 Peres eljárásokból adódó kötelezettségek - fejl. 0 310 310 100,00%
87. 1 0 06 21 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 540 2 540 0 0,00%
88. 1 0 06 22 K300 2 Sopron teljes digitális állami ingatlan-nyilvántartási adatházisa 6 540 6 540 5 724 87,52%
89. 1 0 06 23 K300 2 Peres eljárásokból adódó áthúzódó kötelezettségek
(KGY határozat szerint)
226 803 226 803 135 804 59,88%
90. 1 0 06 24 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 11 100 14 145 127,43%
91. 1 0 06 25 K300 1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése 26 199 26 199 15 223 58,11%
92. 1 0 06 26 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 5 098 98 1,92%
93. 1 0 06 27 K300 1 Befizetendő áfa 455 705 455 705 191 241 41,97%
94. 1 0 06 28 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 500 183 36,60%
95. 1 0 06 29 K300 2 Energiapiacra való kilépés, gázórák felülvizsgálata 4 000 4 000 508 12,70%
96. 1 0 06 30 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 5 000 3 917 78,34%
97. 1 0 06 31 K300 2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések 20 000 24 432 17 148 70,19%
98. 1 0 06 32 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 5 000 5 000 154 3,08%
99. 1 0 06 33 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 1 154 1 154 704 61,01%
100. 1 0 06 34 K300 2 Japán tanárnő (dologi) 2 000 2 000 0 0,00%
101. 1 0 06 35 K100 2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (személyi) 0 5 324 4 540 85,27%
102. 1 0 06 35 K200 2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (járulék) 0 1 368 1 156 84,50%
103. 1 0 06 35 K300 2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (dologi) 16 448 20 087 8 597 42,80%
104. 1 0 06 35 K506 2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (tám. áh. belülre) 0 558 558 100,00%
105. 1 0 06 36 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 1 000 1 000 992 99,20%
106. 1 0 06 37 K100 2 Szoc. alapszolg. „kliensprofil” TÁMOP-5.4.9-11 (személyi) 0 300 300 100,00%
107. 1 0 06 37 K200 2 Szoc. alapszolg. „kliensprofil” TÁMOP-5.4.9-11 (járulék) 0 81 81 100,00%
108. 1 0 06 37 K300 2 Szoc. alapszolg. „kliensprofil” TÁMOP-5.4.9-11 0 124 124 100,00%
109. 1 0 06 39 K300 2 Petőfi téri mélygarázs javítási helyreállítás 0 10 000 10 000 100,00%
110. 1 0 06 40 K300 2 Deák tér javítás, karbantartás 0 5 000 5 000 100,00%
111. 1 0 06 41 K100 2 Urbact III. (személyi) 0 1 466 398 27,15%
112. 1 0 06 41 K200 2 Urbact III. (járulék) 0 396 0 0,00%
113. 1 0 06 41 K300 2 Urbact III. (dologi) 0 6 179 527 8,53%
114. 1 0 06 42 K300 2 Polgármesteri keret (dologi) 0 200 200 100,00%
115. 1 0 06 43 K300 2 Városvédő szobor áthelyezése 0 2 500 0 0,00%
116. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 020 055 1 111 936 668 552 60,13%
117. Egészségügy
118. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 5 000 4 293 85,86%
119. 1 0 07 02 K300 1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi) 57 000 68 270 68 698 100,63%
120. 1 0 07 03 K300 2 Kábítószer megelőzési stratégia 1 650 1 650 0 0,00%
121. Egészségügy összesen: 63 650 74 920 72 991 97,43%
122. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
123. 1 0 08 01 K300 2 Műjégpálya üzemeltetés 1 000 0 0 0,00%
124. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés (tám.) 0 1 000 1 000 0,00%
125. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő 4 000 4 000 3 607 90,18%
126. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 36 000 55 000 53 664 97,57%
127. 1 0 08 04 K300 2 Bánfalvi fiókkönyvtár tetőjavítás, ablakcsere 827 827 827 100,00%
128. 1 0 08 05 K300 2 Széchenyi István Városi Könyvtár tűzfalszegély bádogozási munkái 0 155 155 100,00%
129. 1 0 08 06 K300 2 Fürdő üzemeltetési díj 0 0 56 0,00%
130. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 41 827 60 982 59 309 97,26%
131. Oktatás
132. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 3 500 3 500 3 482 99,49%
133. 1 0 09 02 K300 1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése 550 550 427 77,64%
134. 1 0 09 03 K300 1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények 220 000 239 370 239 829 100,19%
135. 1 0 09 04 K300 2 Petőfi iskola modernizációja
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)
526 526 0 0,00%
136. 1 0 09 06 K300 2 Petőfi Sándor iskola pályázatai TÁMOP/TIOP 0 3 637 0 0,00%
137. 1 0 09 07 K300 2 Széchenyi István Gimnázium TIOP 1.2.3.-11/1-2012-0020 0 354 0 0,00%
138. 1 0 09 Oktatás összesen: 224 576 247 937 243 738 98,31%
139. Szociális védelem
140. 1 0 10 01 K300 2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi 6 500 8 457 8 386 99,16%
141. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 4 500 2 008 44,62%
142. 1 0 10 03 K100 2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (személyi) 0 6 245 3 986 63,83%
143. 1 0 10 03 K200 2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (járulék) 0 1 640 3 805 232,01%
144. 1 0 10 03 K300 2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (dologi) 0 24 422 24 215 99,15%
145. 1 0 10 03 K600 2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (fejl.) 0 1 690 1 680 99,41%
146. Szociális védelem összesen: 11 000 46 954 44 080 93,88%
147. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 2 238 729 2 680 596 2 075 275 77,42%
2015. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
148. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 19 945 15 834 79,39%
149. 1 0 K200 Járulékok 0 8 156 6 827 83,71%
150. 1 0 K300 Dologi kiadások 2 148 729 2 619 552 2 022 232 77,20%
151. 1 0 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 558 558 100,00%
152. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 1 300 1 250 96,15%
153. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 11 085 12 090 109,07%
154. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 90 000 20 000 16 484 82,42%
155. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 2 238 729 2 680 596 2 075 275 77,42%
2015. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
156. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 543 942 1 669 699 1 288 481 77,17%
157. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 694 787 1 010 897 786 794 77,83%
158. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
159. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 2 238 729 2 680 596 2 075 275 77,42%

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

adatok E Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 100 000 100 333 98 833 98,50%
4. 2 1 04 03 K300 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak építése 0 0 1 464 0,00%
5. 2 1 04 03 K600 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak építése 0 6 885 5 421 78,74%
6. 2 1 04 03 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 90 000 83 115 74 547 89,69%
7. 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 190 333 180 265 94,71%
8. Környezetvédelem
9. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 220 000 220 000 218 018 99,10%
10. 2 05 Környezetvédelem összesen: 220 000 220 000 218 018 99,10%
11. Lakásépítés és kommunális létesítmények
12. 2 1 06 03 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 220 000 220 000 210 887 95,86%
13. 2 1 06 06 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 30 000 27 947 93,16%
14. Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 250 000 250 000 238 834 95,53%
15. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 660 000 660 333 637 117 96,48%
16. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
17. Általános közszolgáltatás
18. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 5 000 9 000 8 385 93,17%
19. 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 5 000 9 000 8 385 93,17%
20. Gazdasági ügyek
21. 2 2 04 02 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 10 000 10 000 3 745 37,45%
22. 2 2 04 04 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 1 500 0 0,00%
23. 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 11 500 11 500 3 745 32,57%
24. Környezetvédelem
25. 2 2 05 02 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 10 000 18 916 16 542 87,45%
26. 2 2 05 03 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 5 000 5 000 4 892 97,84%
27. 2 05 Környezetvédelem összesen: 15 000 23 916 21 434 89,62%
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 000 1 000 263 26,30%
30. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 100 000 100 000 96 067 96,07%
31. 2 2 06 04 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 16 700 15 248 11 921 78,18%
32. 2 2 06 04 K600 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. (beruházás) 0 1 452 684 47,11%
33. 2 2 06 07 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 36 513 26 125 71,55%
34. 2 2 06 07 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(beruházás) 1 000 1 443 1 052 72,90%
35. 2 2 06 07 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás) 0 3 044 3 044 100,00%
36. 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 148 700 158 700 139 156 87,68%
37. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 660 000 660 333 637 117 96,48%
38. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 180 200 203 116 172 720 85,04%
39. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 840 200 863 449 809 837 93,79%
2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
40. 2 K300 Dologi kiadás 749 200 767 510 725 089 94,47%
41. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 1 000 9 780 7 157 73,18%
42. 2 K700 Felújítás (áfával) 90 000 86 159 77 591 90,06%
43. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 840 200 863 449 809 837 93,79%
2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
44. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 682 700 695 949 665 345 95,60%
45. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 157 500 167 500 144 492 86,26%
46. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
47. 2 Összesen: 840 200 863 449 809 837 93,79%

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2015. Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

adatok E Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 120 796 102 518 84,87%
3. 0 3 10 02 K400 2 Bursa Hungarica 8 000 8 000 4 350 54,38%
4. 0 3 10 03 K400 2 Babakötvény 13 000 13 000 5 600 43,08%
5. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 141 000 141 796 112 468 79,32%
6. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 141 000 141 796 112 468 79,32%
Ellátottak juttatásainak 2015. évi teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
7. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
8. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 141 000 141 796 112 468 79,32%
9. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
10. 0 3 Összesen: 141 000 141 796 112 468 79,32%

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2015. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

adatok E Ft-banSor-
számRovat számaKiadás
2015. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2015. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


TeljesítésTeljesítés %
A B C D E F G
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 3 1 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás 2 835 2 835 1 637 57,74%
4. 3 1 01 Általános közszolgáltatás összesen: 2 835 2 835 1 637 57,74%
5. Gazdasági ügyek
6. 3 1 04 02 K600 2 Híd utca megnyitása 3 008 0 0 0,00%
7. 3 1 04 03 K600 2 Járdaépítések (Virágvölgy) 38 992 40 610 30 256 74,50%
8. 3 1 04 04 K300 2 Gyalogátkelőhelyek létesítése (áfa) 0 0 2 935 0,00%
9. 3 1 04 04 K600 2 Gyalogátkelőhelyek létesítése 13 805 13 805 10 869 78,73%
10. 3 1 04 05 K600 2 Járdaépítés 13 550 13 550 10 669 78,74%
11. 3 1 04 06 K100 2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (személyi) 0 334 334 100,00%
12. 3 1 04 06 K200 2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (járuléki) 0 91 91 100,00%
13. 3 1 04 06 K300 2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi) 11 441 25 625 117 506 458,56%
14. 3 1 04 06 K600 2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése 806 278 880 370 801 202 91,01%
15. 3 1 04 07 K600 2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése 1 000 1 000 548 54,80%
16. 3 1 04 08 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 4 680 4 680 4 680 100,00%
17. 3 1 04 09 K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útépítés 57 851 57 851 45 657 78,92%
18. 3 1 04 10 K600 2 Bajnok u. útépítés 2 927 2 927 2 705 92,42%
19. 3 1 04 11 K600 2 Győri út-Csengery u. csomópontok felülvizsgálata (tervezés) 5 000 5 000 0 0,00%
20. 3 1 04 12 K100 2 Intermodális csomópont kialakítása
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017) személyi
0 3 396 3 396 100,00%
21. 3 1 04 12 K200 2 Intermodális csomópont kialakítása
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017) járulék
917 917 100,00%
22. 3 1 04 12 K300 2 Intermodális csomópont kialakítása
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017) dologi
3 074 3 074 100,00%
23. 3 1 04 12 K600 2 Intermodális csomópont kialakítása
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)
196 850 189 463 112 898 59,59%
24. 3 1 04 13 K600 2 Tervezési szerződések Hegykő - Fertőszentmiklós 0 2 160 0 0,00%
25. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 155 382 1 244 853 1 147 737 92,20%
26. Környezetvédelem
27. 3 1 05 02 K600 2 ISPA átemelők összekötése telken belül 6 350 6 350 0 0,00%
28. 3 1 05 03 K300 2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés
(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026) (dologi)
0 17 322 17 322 100,00%
29. 3 1 05 03 K600 2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés
(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)
432 575 415 577 312 992 75,32%
30. 3 1 05 05 K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperedi u., boldogasszony u. Lővér Krt. 83-85; Szent Margit utca) 13 871 13 978 9 634 68,92%
31. 3 1 05 06 K100 2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (személyi) 6 570 6 570 100,00%
32. 3 1 05 06 K200 2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (járulék) 1 774 1 774 100,00%
33. 3 1 05 06 K300 2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (dologi) 0 0 4 123 0,00%
34. 3 1 05 06 K506 2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (tám. áh. belülre) 0 8 602 8 602 100,00%
35. 3 1 05 06 K600 2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) 0 565 13 388 2369,56%
36. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 452 796 470 738 374 405 79,54%
37. Lakásépítés és kommunális létesítmények
38. 3 1 06 01 K300 2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció (dologi) 0 0 24 769 0,00%
39. 3 1 06 01 K600 2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció 95 540 95 540 80 918 84,70%
40. 3 1 06 02 K100 2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (személyi) 0 1 598 1 855 116,08%
41. 3 1 06 02 K200 2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (járulékok) 0 404 404 100,00%
42. 3 1 06 02 K300 2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem
(NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)
2 002 14 437 98 751 684,01%
43. 3 1 06 02 K512 2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr 6 858 5 491 3 420 62,28%
44. 3 1 06 02 K600 2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem
(NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)
594 019 580 949 484 737 83,44%
45. 3 1 06 03 K300 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi) 0 8 853 84 860 958,55%
46. 3 1 06 03 K600 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok 165 000 188 625 91 318 48,41%
47. 3 1 06 04 K600 1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 26 270 26 270 19 757 75,21%
48. 3 1 06 05 K600 1 Szabályozási tervek 10 153 10 153 2 378 23,42%
49. 3 1 06 06 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 28 942 28 942 27 250 94,15%
50. 3 1 06 07 K600 2 Üzletrész visszavásárlás (STKH) 100 000 100 000 100 000 100,00%
51. 3 1 06 08 K700 1 Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés 450 450 450 100,00%
52. 3 1 06 09 K600 1 Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés 60 60 60 100,00%
53. 3 1 09 10 K600 1 Viziközmű fejlesztés hozzájárulás 0 12 209 0 0,00%
54. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 029 294 1 073 981 1 020 927 95,06%
55. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
56. 3 1 08 01 K300 2 Kresz park rendbetétele (közmű kiépítés) 0 0 200 0,00%
57. 3 1 08 01 K600 2 Kresz park rendbetétele (közmű kiépítés) 2 286 2 286 584 25,55%
58. 3 1 08 01 K700 2 Kresz park rendbetétele (közmű kiépítés) felújítás 0 1 396 0,00%
59. 3 1 08 02 K600 2 Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár részlet 134 150 134 150 134 150 100,00%
60. 3 1 08 03 K600 2 Besenyő játszótér 17 000 17 000 17 000 100,00%
61. 3 1 08 04 K300 2 Városi Stadion lelátó lefedése (dologi) 0 1 745 13 372 766,30%
62. 3 1 08 04 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése 0 0 140 0,00%
63. 3 1 08 04 K700 2 Városi Stadion lelátó lefedése 684 696 691 251 245 503 35,52%
64. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 838 132 846 432 412 345 48,72%
65. Oktatás
66. 3 1 09 01 K300 1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés
(NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024) (dologi)
0 2 832 10 313 364,16%
67. 3 1 09 01 K600 1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés
(NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)
112 609 102 777 90 709 88,26%
68. 3 1 09 02 K100 1 Kőműves közi Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (személyi) 0 965 965 100,00%
69. 3 1 09 02 K200 1 Kőműves közi Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (járulék) 261 261 100,00%
70. 3 1 09 02 K600 1 Kőműves közi Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 0 726 726 100,00%
71. 3 1 09 03 K600 1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F) 0 0 18 604 0,00%
72. 3 1 09 Oktatás összesen: 112 609 107 561 121 578 113,03%
73. 3 1 Kötelezettségvállalások összesen: 3 591 048 3 746 400 3 078 629 82,18%
74. Új induló fejlesztési feladatok
75. Általános közszolgáltatás
76. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás (dologi) 0 0 224 0,00%
77. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás 45 000 45 000 14 881 33,07%
78. 3 2 01 03 K600 2 Soproni Kommunikációs Központ - törzstőke 0 35 000 35 000 100,00%
79. 3 2 01 04 K600 2 Soproni Kommunikációs Központ - archívum vásárlása 0 25 000 18 000 72,00%
80. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 45 000 105 000 68 105 64,86%
81. Gazdasági ügyek
82. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 30 000 73 000 0 0,00%
83. 3 2 04 02 K300 2 Gyalogátkelőhelyek létesítése 0 0 1 524 0,00%
84. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek létesítése 10 000 10 000 8 476 84,76%
85. 3 2 04 03 K600 2 Táncsics M. utcai csomópont 2 000 2 000 0 0,00%
86. 3 2 04 04 K600 2 Járdaépítés 10 000 4 820 0 0,00%
87. 3 2 04 05 K600 2 Kőszegi u. aluljáró és Csengery u. körforgalom között kerékpárút fejlesztés I. ütem 5 000 5 000 2 396 47,92%
88. 3 2 04 06 K600 2 Győri út-Csengery u. csomópontok felülvizsgálata 1 000 1 000 1 000 100,00%
89. 3 2 04 07 K600 2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése 1 000 1 000 258 25,80%
90. 3 2 04 08 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 1 000 1 000 0 0,00%
91. 3 2 04 09 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 5 000 11 100 10 511 94,69%
92. 3 2 04 10 K600 2 Jereván lakótelep parkolóbővítése 5 000 5 000 0 0,00%
93. 3 2 04 11 K300 2 Bajnok u. útépítés 0 0 1 660 0,00%
94. 3 2 04 11 K600 2 Bajnok u. útépítés 15 000 10 484 8 748 83,44%
95. 3 2 04 12 K300 2 Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útépítés 0 0 5 555 0,00%
96. 3 2 04 12 K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útépítés 29 300 29 300 20 925 71,42%
97. 3 2 04 13 K600 2 Út- és közműtervek készítése 13 154 13 154 6 525 49,60%
98. 3 2 04 14 K600 2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása 10 000 10 000 0 0,00%
99. 3 2 04 15 K600 2 Lővér krt. kerékpárút kialakítása tervezés 3 000 3 000 0 0,00%
100. 3 2 04 16 K600 2 Besenyő utca, páros oldali járda 5 000 8 008 0 0,00%
101. 3 2 04 17 K600 2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése 5 000 5 000 762 15,24%
102. 3 2 04 18 K600 2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás 3 000 3 000 0 0,00%
103. 3 2 04 19 K300 2 Nezsideri és Zárányi úti járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér) 0 0 2 164 0,00%
104. 3 2 04 19 K600 2 Nezsideri és Zárányi úti járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér) 5 000 10 180 8 015 78,73%
105. 3 2 04 20 K600 2 Várkerület járda építés (Torna u. - Ötvös u. között) 10 000 10 000 0 0,00%
106. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 168 454 216 046 78 519 36,34%
107. Környezetvédelem
108. 3 2 05 01 K300 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (dologi) 0 6 744 6 744 100,00%
109. 3 2 05 01 K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) 25 000 18 149 4 127 22,74%
110. 3 2 05 02 K600 2 Vepperdi-Péterfai csapadékcsatorna 22 500 22 500 0 0,00%
111. 3 2 05 03 K600 2 Boldogasszonyi utca csapadékcsatorna 10 000 10 000 0 0,00%
112. 3 2 05 04 K600 2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés) 2 500 2 500 0 0,00%
113. 3 2 05 05 K600 2 Kisfaludy utca csapadék csatorna (vizsgálat, tervezés) 3 000 3 000 0 0,00%
114. 3 2 05 06 K600 2 Sopronkőhida u. 10123/5 hrsz. szennyvíz gerinc ép. 0 5 835 102 1,75%
0,00%
115. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 63 000 68 728 10 973 15,97%
116. Lakásépítés és kommunális létesítmények
117. 3 2 06 01 K600 2 Várkerület energiaellátás 2 000 2 000 152 7,60%
118. 3 2 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 10 000 11 194 12 144 108,49%
119. 3 2 06 03 K100 2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) (személyi)- kivitelezés 0 6 285 6 285 100,00%
120. 3 2 06 03 K200 2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) (járulék)- kivitelezés 0 1 697 1 697 100,00%
121. 3 2 06 03 K300 2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) (dologi)- kivitelezés 0 2 578 12 779 495,69%
122. 3 2 06 03 K600 2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) - kivitelezés 214 187 203 627 134 821 66,21%
123. 3 2 06 04 K300 2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások (dologi) 0 3 742 3 742 100,00%
124. 3 2 06 04 K600 2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások 10 000 6 258 3 811 60,90%
125. 3 2 06 05 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 15 000 15 000 1 651 11,01%
126. 3 2 06 06 K300 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 0 0 205 0,00%
127. 3 2 06 06 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 45 942 56 442 52 944 93,80%
128. 3 2 06 07 K600