Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 50 240 818 321 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 50 240 818 321 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 071 898 466 Ft összeggel,

b) az Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 646 289 965 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 190 806 692 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 762 180 986 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 074 952 009 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 121 973 422 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 976 247 484 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2 064 639 240 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 14 069 747 222 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 12 330 157 202 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 030 675 840 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69 630 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 485 243 360 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 6 512 714 624 Ft összeggel.

o) az általános tartalékot 11 533 688 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 822 128 121 Ft-tal.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, az Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/2. melléklet szerint;

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2017. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/4. melléklet szerint;

e) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/5. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

f) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/6. melléklet szerint;

g) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/7. melléklet szerint;

h) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat által működtetett költségvetési intézmények működési kiadásai előirányzatának, intézményenkénti bontását a IV/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a IV/2. melléklet szerint.

8. § A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” felhasználásának szabályait az V/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

9. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait az V/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

10. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását az V/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

11. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2017. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) *  Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Önkormányzati Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.

(3) Az Önkormányzati Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 43.700 Ft 2017. évben.

12. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

13. § (1) Az intézmény vezetője az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

14. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) Az Önkormányzati Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100.000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50.000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

15. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.

(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

17. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) Az Önkormányzati Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/8. mellékletben a 2017. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 832 772 000 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

19. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

20. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

az Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

21. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 11. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 11. § (3) bekezdés a) pontja szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

22. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 2%-án belül - esetenként - 67,3 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Iskolakezdési támogatás” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

af) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi dolgozók étkezési utalvány” jogcím előirányzatának felhasználásáról az intézményvezető javaslatára a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

ag) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben - a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Adósságszolgálati kockázat” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ak) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján, a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

al) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

am) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

an) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közmű építés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az általános támogatások közt szereplő „Egyesületek támogatása” keret felhasználásáról.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

23. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

24. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és az Önkormányzati Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 537 817 640 Ft tervezett összeg használható fel a 2017. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2018. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

25. § (1) Jelen rendelet 2017. február 23. napján 16 óra 05 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2020. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 384 399 859 2 654 992 094 2 678 865 279
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 283 571 000 400 893 112 2 684 121 047
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 697 800 000 4 699 948 000 5 281 119 291
5. B400 Működési bevételek 2 758 013 682 2 890 039 947 2 854 836 192
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 000 5 000 000 5 964 310
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 128 784 541 10 650 873 153 13 504 906 119
9. K100 Személyi juttatások 2 929 960 968 3 229 002 704 3 249 656 030
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 721 829 340 817 238 766 843 487 758
11. K300 Dologi kiadások 3 918 597 792 4 470 955 955 6 983 478 825
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 135 807 220 126 743 022
13. K502 Elvonások és befizetések 0 7 180 895 7 215 309
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 208 430 000 282 714 134 322 140 378
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 242 168 020 1 473 171 262 1 553 344 121
17. K513 Tartalékok 880 670 828 956 643 282 833 661 809
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 10 034 656 948 11 372 714 218 13 919 727 252
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 94 127 593 -721 841 065 -414 821 133
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 7 685 000 8 038 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 707 731 24 707 731 24 707 731
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 874 425 000 12 453 713 903 18 585 524 313
23. B500 Felhalmozási bevételek 311 378 000 311 378 000 381 087 339
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 17 500 000 25 300 000 29 038 235
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 44 250 000 173 377 850 90 904 772
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 12 272 260 731 12 996 162 484 19 119 300 390
27. K600 Beruházások (áfával) 15 117 686 321 16 072 098 572 18 913 114 703
28. K700 Felújítások (áfával) 6 299 169 637 6 069 037 359 9 680 793 348
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40 000 000 715 500 000 715 500 000
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 7 800 000 11 538 235
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 482 645 856 551 782 676 525 430 159
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 21 939 501 814 23 416 218 607 29 846 376 445
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -9 667 241 083 -10 420 056 123 -10 727 076 055
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 22 401 045 272 23 647 035 637 32 624 206 509
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 31 974 158 762 34 788 932 825 43 766 103 697
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -9 573 113 490 -11 141 897 188 -11 141 897 188
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 9 651 268 061 11 220 051 759 11 220 051 759
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 1 611 320 000 5 811 320 000 6 396 560 053
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 11 262 588 061 17 031 371 759 17 616 611 812
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
45. Különböző finanszírozási kiadások 1 689 474 571 5 889 474 571 6 474 714 624
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 1 689 474 571 5 889 474 571 6 474 714 624
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 9 573 113 490 11 141 897 188 11 141 897 188
48. Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) 33 663 633 333 40 678 407 396 50 240 818 321
49. Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) 33 663 633 333 40 678 407 396 50 240 818 321

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 215 502 000 221 459 000 225 904 281
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 910 760 682 957 225 687 968 584 095
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: 1 126 262 682 1 178 684 687 1 194 488 376
9. Személyi juttatások K100 1 947 994 234 2 172 712 803 2 190 430 366
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 455 270 603 537 524 339 561 447 842
11. Dologi kiadások K300 1 186 825 099 1 279 840 085 1 273 337 154
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 3 590 089 936 3 990 077 227 4 025 215 362
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 463 827 254 -2 811 392 540 -2 830 726 986
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 427 000
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 15 000
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 442 000
26. Beruházások (áfával) K600 8 890 000 34 332 634 37 634 634
27. Felújítások (áfával) K700 0 11 845 170 9 048 470
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 8 890 000 46 177 804 46 683 104
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -8 890 000 -46 177 804 -46 241 104
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 126 262 682 1 178 684 687 1 194 930 376
34. Költségvetési kiadások összesen: 3 598 979 936 4 036 255 031 4 071 898 466
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 472 717 254 -2 857 570 344 -2 876 968 090
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 1 761 255 142 1 965 846 291 1 979 183 214
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 711 462 112 804 448 155 810 508 978
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 472 717 254 2 770 294 446 2 789 692 192
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 87 275 898 87 275 898
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0
42. Finanszírozási bevételek összesen: 2 472 717 254 2 857 570 344 2 876 968 090
43. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
44. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
45. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 472 717 254 2 857 570 344 2 876 968 090
47. Tárgyévi kiadások összesen: 3 598 979 936 4 036 255 031 4 071 898 466
48. Tárgyévi bevételek összesen: 3 598 979 936 4 036 255 031 4 071 898 466
Egyesített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
50. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
51. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
52. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
53. Működési bevételek B400 32 364 335 39 146 500 39 375 844
54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
56. Működési bevételek összesen: 32 364 335 39 146 500 39 375 844
57. Személyi juttatások K100 274 695 873 314 273 848 317 657 974
58. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 66 247 992 83 174 038 83 918 548
59. Dologi kiadások K300 95 423 388 98 745 974 98 975 318
60. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
61. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
64. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
65. Tartalékok K513 0 0 0
66. Működési kiadások összesen: 436 367 253 496 193 860 500 551 840
67. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -404 002 918 -457 047 360 -461 175 996
68. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
69. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
70. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
71. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
72. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
73. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
74. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 270 000 6 070 000
75. Felújítások (áfával) K700 0 4 597 090 797 090
76. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
77. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
78. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
79. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 867 090 6 867 090
80. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 867 090 -6 867 090
81. Költségvetési bevételek összesen: 32 364 335 39 146 500 39 375 844
82. Költségvetési kiadások összesen: 437 637 253 503 060 950 507 418 930
83. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -405 272 918 -463 914 450 -468 043 086
84. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 199 959 964 237 838 161 241 320 197
85. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 205 312 954 224 189 877 224 836 477
86. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 405 272 918 462 028 038 466 156 674
87. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 886 412 1 886 412
89. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0
90. Finanszírozási bevételek összesen: 405 272 918 463 914 450 468 043 086
91. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
92. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
93. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
94. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 405 272 918 463 914 450 468 043 086
95. Tárgyévi kiadások összesen: 437 637 253 503 060 950 507 418 930
96. Tárgyévi bevételek összesen: 437 637 253 503 060 950 507 418 930
Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
97. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
98. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
99. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 215 502 000 216 459 000 220 200 600
100. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
101. Működési bevételek B400 287 409 700 322 738 700 327 942 575
102. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
103. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
104. Működési bevételek összesen: 502 911 700 539 197 700 548 143 175
105. Személyi juttatások K100 581 625 922 674 458 081 683 850 071
106. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 133 878 967 162 400 162 170 316 391
107. Dologi kiadások K300 322 587 580 366 171 775 367 184 573
108. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
109. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
111. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
112. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
113. Tartalékok K513 0 0 0
114. Működési kiadások összesen: 1 038 092 469 1 203 030 018 1 221 351 035
115. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -535 180 769 -663 832 318 -673 207 860
116. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
117. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 427 000
118. Felhalmozási bevételek B500 0 0 15 000
119. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
120. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
121. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 442 000
122. Beruházások (áfával) K600 0 13 982 823 14 424 823
123. Felújítások (áfával) K700 0 3 691 378 3 691 378
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
125. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
126. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
127. Felhalmozási kiadások összesen: 0 17 674 201 18 116 201
128. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -17 674 201 -17 674 201
129. Költségvetési bevételek összesen: 502 911 700 539 197 700 548 585 175
130. Költségvetési kiadások összesen: 1 038 092 469 1 220 704 219 1 239 467 236
131. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -535 180 769 -681 506 519 -690 882 061
132. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 281 213 820 376 288 695 383 867 314
133. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 253 966 949 275 527 452 277 324 375
134. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 535 180 769 651 816 147 661 191 689
135. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 29 690 372 29 690 372
137. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0
138. Finanszírozási bevételek összesen: 535 180 769 681 506 519 690 882 061
139. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
140. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
141. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
142. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 535 180 769 681 506 519 690 882 061
143. Tárgyévi kiadások összesen: 1 038 092 469 1 220 704 219 1 239 467 236
144. Tárgyévi bevételek összesen: 1 038 092 469 1 220 704 219 1 239 467 236
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
145. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
146. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
147. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
148. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
149. Működési bevételek B400 19 371 722 22 987 534 22 462 759
150. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
151. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
152. Működési bevételek összesen: 19 371 722 22 987 534 22 462 759
153. Személyi juttatások K100 287 546 371 303 570 711 302 615 511
154. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 68 721 686 74 596 226 77 716 082
155. Dologi kiadások K300 82 727 673 90 875 655 87 250 880
156. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
157. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
159. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
160. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
161. Tartalékok K513 0 0 0
162. Működési kiadások összesen: 438 995 730 469 042 592 467 582 473
163. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -419 624 008 -446 055 058 -445 119 714
164. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
165. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
166. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
167. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
168. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
169. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
170. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 579 811 3 179 811
171. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
172. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
173. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
174. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
175. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 579 811 3 179 811
176. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 579 811 -3 179 811
177. Költségvetési bevételek összesen: 19 371 722 22 987 534 22 462 759
178. Költségvetési kiadások összesen: 440 265 730 470 622 403 470 762 284
179. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -420 894 008 -447 634 869 -448 299 525
180. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 347 543 822 363 306 264 363 391 420
181. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 73 350 186 83 066 035 83 645 535
182. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 420 894 008 446 372 299 447 036 955
183. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 262 570 1 262 570
185. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0
186. Finanszírozási bevételek összesen: 420 894 008 447 634 869 448 299 525
187. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
188. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
189. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
190. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 420 894 008 447 634 869 448 299 525
191. Tárgyévi kiadások összesen: 440 265 730 470 622 403 470 762 284
192. Tárgyévi bevételek összesen: 440 265 730 470 622 403 470 762 284
Hermann Alice Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
193. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
194. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
195. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
196. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
197. Működési bevételek B400 18 914 285 23 799 609 22 577 989
198. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
199. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
200. Működési bevételek összesen: 18 914 285 23 799 609 22 577 989
201. Személyi juttatások K100 264 730 265 283 696 045 281 277 745
202. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 62 441 475 69 675 932 72 803 906
203. Dologi kiadások K300 102 603 035 112 047 497 110 765 877
204. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
205. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
206. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
207. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
208. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
209. Tartalékok K513 0 0 0
210. Működési kiadások összesen: 429 774 775 465 419 474 464 847 528
211. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -410 860 490 -441 619 865 -442 269 539
212. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
213. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
214. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
215. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
216. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
217. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
218. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 330 000
219. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
220. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
221. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
222. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
223. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 330 000
224. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 330 000
225. Költségvetési bevételek összesen: 18 914 285 23 799 609 22 577 989
226. Költségvetési kiadások összesen: 431 044 775 466 689 474 466 177 528
227. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -412 130 490 -442 889 865 -443 599 539
228. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 391 910 772 408 293 929 408 308 203
229. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 20 219 718 31 573 435 32 268 835
230. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 412 130 490 439 867 364 440 577 038
231. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 3 022 501 3 022 501
233. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0
234. Finanszírozási bevételek összesen: 412 130 490 442 889 865 443 599 539
235. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
236. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
237. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
238. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 412 130 490 442 889 865 443 599 539
239. Tárgyévi kiadások összesen: 431 044 775 466 689 474 466 177 528
240. Tárgyévi bevételek összesen: 431 044 775 466 689 474 466 177 528
Trefort Téri Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
241. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
242. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
243. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
244. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
245. Működési bevételek B400 15 735 640 16 306 765 15 670 026
246. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
247. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
248. Működési bevételek összesen: 15 735 640 16 306 765 15 670 026
249. Személyi juttatások K100 203 732 175 216 394 129 216 884 929
250. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 48 751 883 53 037 925 54 945 901
251. Dologi kiadások K300 78 034 075 81 013 070 79 176 331
252. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
253. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
254. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
255. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
256. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
257. Tartalékok K513 0 0 0
258. Működési kiadások összesen: 330 518 133 350 445 124 351 007 161
259. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -314 782 493 -334 138 359 -335 337 135
260. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
261. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
262. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
263. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
264. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
265. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
266. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 670 000
267. Felújítások (áfával) K700 0 3 556 702 3 556 702
268. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
269. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
270. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
271. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 4 826 702 4 226 702
272. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -4 826 702 -4 226 702
273. Költségvetési bevételek összesen: 15 735 640 16 306 765 15 670 026
274. Költségvetési kiadások összesen: 331 788 133 355 271 826 355 233 863
275. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -316 052 493 -338 965 061 -339 563 837
276. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 293 943 671 304 880 864 304 900 140
277. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 22 108 822 29 369 530 29 949 030
278. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 316 052 493 334 250 394 334 849 170
279. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 4 714 667 4 714 667
281. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0
282. Finanszírozási bevételek összesen: 316 052 493 338 965 061 339 563 837
283. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
284. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
285. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
286. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 316 052 493 338 965 061 339 563 837
287. Tárgyévi kiadások összesen: 331 788 133 355 271 826 355 233 863
288. Tárgyévi bevételek összesen: 331 788 133 355 271 826 355 233 863
Széchenyi István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
289. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
290. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
291. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
292. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
293. Működési bevételek B400 3 500 000 6 200 000 6 200 000
294. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
295. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
296. Működési bevételek összesen: 3 500 000 6 200 000 6 200 000
297. Személyi juttatások K100 59 031 208 66 114 406 66 630 601
298. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 12 728 145 14 836 673 15 560 235
299. Dologi kiadások K300 40 875 800 50 661 769 50 161 769
300. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
301. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
302. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
303. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
304. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
305. Tartalékok K513 0 0 0
306. Működési kiadások összesen: 112 635 153 131 612 848 132 352 605
307. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -109 135 153 -125 412 848 -126 152 605
308. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
309. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
310. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
312. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
313. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
314. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 4 370 000 4 870 000
315. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
316. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
317. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
318. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
319. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 4 370 000 4 870 000
320. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -4 370 000 -4 870 000
321. Költségvetési bevételek összesen: 3 500 000 6 200 000 6 200 000
322. Költségvetési kiadások összesen: 113 905 153 135 982 848 137 222 605
323. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -110 405 153 -129 782 848 -131 022 605
324. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 52 117 000 59 535 083 60 189 240
325. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 58 288 153 67 747 765 68 333 365
326. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 110 405 153 127 282 848 128 522 605
327. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 500 000 2 500 000
329. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0
330. Finanszírozási bevételek összesen: 110 405 153 129 782 848 131 022 605
331. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
332. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
333. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
334. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 110 405 153 129 782 848 131 022 605
335. Tárgyévi kiadások összesen: 113 905 153 135 982 848 137 222 605
336. Tárgyévi bevételek összesen: 113 905 153 135 982 848 137 222 605
Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
337. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
338. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
339. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 5 000 000 5 703 681
340. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
341. Működési bevételek B400 55 000 000 67 581 579 70 779 259
342. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
343. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
344. Működési bevételek összesen: 55 000 000 72 581 579 76 482 940
345. Személyi juttatások K100 113 688 575 138 176 980 139 579 089
346. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 25 244 965 34 120 463 36 128 915
347. Dologi kiadások K300 43 056 790 62 966 429 67 667 790
348. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
349. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
350. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
351. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
352. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
353. Tartalékok K513 0 0 0
354. Működési kiadások összesen: 181 990 330 235 263 872 243 375 794
355. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -126 990 330 -162 682 293 -166 892 854
356. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
358. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
359. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
360. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
361. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
362. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 5 320 000 2 820 000
363. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
364. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
365. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
366. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
367. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 5 320 000 2 820 000
368. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -5 320 000 -2 820 000
369. Költségvetési bevételek összesen: 55 000 000 72 581 579 76 482 940
370. Költségvetési kiadások összesen: 183 260 330 240 583 872 246 195 794
371. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -128 260 330 -168 002 293 -169 712 854
372. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 50 045 000 66 724 007 67 855 068
373. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 78 215 330 84 320 068 84 899 568
374. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 128 260 330 151 044 075 152 754 636
375. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 16 958 218 16 958 218
377. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0
378. Finanszírozási bevételek összesen: 128 260 330 168 002 293 169 712 854
379. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
380. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
381. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
382. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 128 260 330 168 002 293 169 712 854
383. Tárgyévi kiadások összesen: 183 260 330 240 583 872 246 195 794
384. Tárgyévi bevételek összesen: 183 260 330 240 583 872 246 195 794
Központi Gyermekkonyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
385. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
386. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
387. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
388. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
389. Működési bevételek B400 478 465 000 458 465 000 463 575 643
390. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
391. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
392. Működési bevételek összesen: 478 465 000 458 465 000 463 575 643
393. Személyi juttatások K100 162 943 845 176 028 603 181 934 446
394. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 37 255 490 45 682 920 50 057 864
395. Dologi kiadások K300 421 516 758 417 357 916 412 154 616
396. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
397. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
398. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
399. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
400. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
401. Tartalékok K513 0 0 0
402. Működési kiadások összesen: 621 716 093 639 069 439 644 146 926
403. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -143 251 093 -180 604 439 -180 571 283
404. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
405. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
406. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
407. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
408. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
409. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
410. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 4 270 000 4 270 000
411. Felújítások (áfával) K700 0 0 1 003 300
412. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
413. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
414. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
415. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 4 270 000 5 273 300
416. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -4 270 000 -5 273 300
417. Költségvetési bevételek összesen: 478 465 000 458 465 000 463 575 643
418. Költségvetési kiadások összesen: 622 986 093 643 339 439 649 420 226
419. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -144 521 093 -184 874 439 -185 844 583
420. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 144 521 093 148 979 288 149 351 632
421. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 0 8 653 993 9 251 793
422. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 144 521 093 157 633 281 158 603 425
423. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 27 241 158 27 241 158
425. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0
426. Finanszírozási bevételek összesen: 144 521 093 184 874 439 185 844 583
427. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
428. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
429. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
430. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 144 521 093 184 874 439 185 844 583
431. Tárgyévi kiadások összesen: 622 986 093 643 339 439 649 420 226
432. Tárgyévi bevételek összesen: 622 986 093 643 339 439 649 420 226
Költségvetési Intézmények 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal)
adatok főbenSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
433. Szociális szervek
434. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117,00
435. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269,00
436. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 386,00
437. Alapfokú oktatási szervek
438. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
439. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
440. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
441. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
442. Kulturális szervek
443. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
444. Soproni Múzeum 49,00 49,00 49,00
445. Kulturális szervek összesen: 74,00 74,00 74,00
446. Igazgatási szervek
447. Központi Gyermekkonyha 93,00 93,00 93,00
448. Igazgatási szervek összesen: 93,00 93,00 93,00
449. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 813,75 813,75 813,75

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 70528817 70 528 817
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 2148000 2 148 000
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 24 605 000 54 231 800 54 231 800
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 24 605 000 126 908 617 126 908 617
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 820 774 874 901 025 041 901 119 941
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 233 989 579 248 625 209 248 646 087
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 320 786 000 426 447 277 426 447 277
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 4 807 220 4 769 600
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések 0 0 0
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 377 750 453 1 581 104 747 1 581 182 905
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 353 145 453 -1 454 196 130 -1 454 274 288
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 114 000 114 000
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 114 000 114 000
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 45 079 000 62 204 060 62 204 060
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 4 842 000 2 903 000 2 903 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) 49 921 000 65 107 060 65 107 060
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -49 921 000 -64 993 060 -64 993 060
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 24 605 000 127 022 617 127 022 617
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 427 671 453 1 646 211 807 1 646 289 965
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 403 066 453 -1 519 189 190 -1 519 267 348
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 288 760 289 293 479 699 293 557 857
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 114 306 164 1 183 706 164 1 183 706 164
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 403 066 453 1 477 185 863 1 477 264 021
39. 0 4 01 01 B816 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 42003327 42 003 327
40. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
41. 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
40. Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41) 1 403 066 453 1 519 189 190 1 519 267 348
41. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
42. Különböző finanszírozási kiadások
43. Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)
44. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) 1 403 066 453 1 519 189 190 1 519 267 348
45. Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45) 1 427 671 453 1 646 211 807 1 646 289 965
46. Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42) 1 427 671 453 1 646 211 807 1 646 289 965
47. Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 185,00 188,00 188,00

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 384 399 859 2 654 992 094 2 678 865 279
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 68 069 000 108 905 295 2 387 687 949
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 697 800 000 4 697 800 000 5 278 971 291
5. B400 Működési bevételek 1 822 648 000 1 878 582 460 1 832 020 297
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 000 5 000 000 5 964 310
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 8 977 916 859 9 345 279 849 12 183 509 126
9. K100 Személyi juttatások 161 191 860 155 264 860 158 105 723
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 569 158 31 089 218 33 393 829
11. K300 Dologi kiadások 2 410 986 693 2 764 668 593 5 283 694 394
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 000 000 131 000 000 121 973 422
13. K502 Elvonások és befizetések 0 7 180 895 7 215 309
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 208 430 000 282 714 134 322 140 378
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 241 968 020 1 472 971 262 1 553 144 121
17. K513 Tartalékok 880 670 828 956 643 282 833 661 809
18. Működési kiadások összesen: (9+..+17) 5 066 816 559 5 801 532 244 8 313 328 985
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 3 911 100 300 3 543 747 605 3 870 180 141
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 7 685 000 8 038 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 707 731 24 707 731 24 707 731
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 874 425 000 12 453 599 903 18 585 097 313
23. B500 Felhalmozási bevételek 311 378 000 311 378 000 380 958 339
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 17 500 000 25 300 000 29 038 235
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 44 250 000 173 377 850 90 904 772
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 12 272 260 731 12 996 048 484 19 118 744 390
27. K600 Beruházások (áfával) 15 063 717 321 15 975 561 878 18 813 276 009
28. K700 Felújítások (áfával) 6 294 327 637 6 054 289 189 9 668 841 878
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40 000 000 715 500 000 715 500 000
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 7 800 000 11 538 235
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 482 645 856 551 782 676 525 430 159
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 21 880 690 814 23 304 933 743 29 734 586 281
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -9 608 430 083 -10 308 885 259 -10 615 841 891
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 21 250 177 590 22 341 328 333 31 302 253 516
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 26 947 507 373 29 106 465 987 38 047 915 266
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -5 697 329 783 -6 765 137 654 -6 745 661 750
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 9 651 268 061 11 090 772 534 11 090 772 534
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra 0 0 0
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 1 611 320 000 5 811 320 000 6 396 560 053
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 11 262 588 061 16 902 092 534 17 487 332 587
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 3 875 783 707 4 247 480 309 4 266 956 213
45. Különböző finanszírozási kiadások 1 689 474 571 5 889 474 571 6 474 714 624
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 5 565 258 278 10 136 954 880 10 741 670 837
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 5 697 329 783 6 765 137 654 6 745 661 750
48. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) 32 512 765 651 39 243 420 867 48 789 586 103
49. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) 32 512 765 651 39 243 420 867 48 789 586 103
Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma
adatok fő-benSor-
számMEGNEVEZÉS
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D F F
50. Egészségügyi Alapellátás 4,00 4,00 4,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 30,00 30 30,00
53. Önkormányzat összesen: 35,00 35,00 35,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2017. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban


Sor-
számFeladat megnevezése
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Támogatás változás

Módosított előirányzat


Támogatás változás

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
A B C D E F G H I J K L M
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 134,21 4 580 000 614 681 800 134,21 4 580 000 614 681 800 134,21 4 580 000 614 681 800
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -325 921 511 -325 921 511 -325 921 511
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 52 743 960 22 300 52 743 960 22 300 52 743 960
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -52 743 960 -52 743 960 -52 743 960
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 149 109 500 149 109 500 149 109 500
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -149 109 500 -149 109 500 -149 109 500
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 95 917 600 95 917 600 95 917 600
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -95 917 600 -95 917 600 -95 917 600
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 758 2 700 158 646 600 58 758 2 700 158 646 600 58 758 2 700 158 646 600
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -158 646 600 -158 646 600 -158 646 600
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 374 2 550 953 700 374 2 550 953 700 374 2 550 953 700
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -953 700 -953 700 -953 700
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 148 531 000 1 148 531 000 148 531 000 1 148 531 000 148 531 000 1 148 531 000
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -148 531 000 -148 531 000 -148 531 000
18. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 4 230 243 4 230 243 4 230 243
19. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 292 990 532 292 990 532 0 292 990 532 0
20. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 143,7 4 469 900 642 324 630 144,2 4 469 900 644 410 583 144,2 4 469 900 644 410 583
22. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos 140,3 38 200 5 359 460 143,3 38 200 5 474 060 38 200 143,3 38 200 5 474 060 0
23. II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 98 1 800 000 176 400 000 97 1 800 000 174 600 000 97 1 800 000 174 600 000
II.1. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 0 1 4 469 900 4 469 900 4 469 900 1 4 469 900 4 469 900 0
24. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1610,0 81 700 131 537 000 1611,3 81 700 131 645 934 1611,3 81 700 131 645 934
25. II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória 11 418 900 4 607 900 14 418 900 5 864 600 1 256 700 14 418 900 5 864 600 0
26. II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz - mesterped. kategória 7 1 530 600 10 714 200 7 1 530 600 10 714 200 7 1 530 600 10 714 200
27. II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz - mesterfokozatú ped. kategória 1 459 200 459 200 0 459 200 0 0 459 200 0
28. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 0 16,2 383 992 6 220 670 -1 459 170 16,2 383 992 6 220 670 0
29. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 0 25 890 182 35 599 000 9 708 818
30. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 971 402 390 1 009 290 130 4 305 630 1 018 998 948 9 708 818
31. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
32. Önkormányzati feladatok
33. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
34. III.1. szociális ágazati összevont pótlék 0 119 957 511 22 620 421 131 352 507 11 394 996
35. III.3.c. (1) szociális étkeztetés 323 55 360 17 881 280 304 55 360 16 829 440 -221 440 304 55 360 16 829 440 0
36. III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 24 25 000 600 000 9 25 000 225 000 -25 000 9 25 000 225 000 0
37. III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 39 210 000 8 190 000 39 210 000 8 190 000 0 39 210 000 8 190 000 0
38. III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 27 109 000 2 943 000 28 109 000 3 052 000 109 000 28 109 000 3 052 000 0
39. III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 500 000 9 000 000 18 500 000 9 000 000 0 18 500 000 9 000 000 0
40. III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 7 500 000 3 500 000 5 500 000 2 500 000 -500 000 5 500 000 2 500 000 0
41. III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 19 310 000 5 890 000 21 310 000 6 510 000 620 000 21 310 000 6 510 000 0
42. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 10 124 000 1 240 000 9 124 000 1 116 000 -124 000 9 124 000 1 116 000 0
43. Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek 0 0
44. III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 35 206 100 7 213 500 32 206 100 6 595 200 0 32 206 100 6 595 200 0
45. III.3.ja. (1) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 262 494 100 129 454 200 270 494 100 133 407 000 1 482 300 270 494 100 133 407 000 0
46. III.3.ja. (2) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 4 518 805 2 075 220 1 518 805 518 805 -518 805 1 518 805 518 805 0
47. III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 36 468 350 16 860 600 33 468 350 15 455 550 -468 350 33 468 350 15 455 550 0
48. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 2 606 040 158 968 440 60 2 606 040 156 362 400 -2 606 040 60 2 606 040 156 362 400 0
49. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 45 222 040 42 335 040 0 42 335 040 0
50. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 70,04 1 632 000 114 305 280 66,32 1 632 000 108 234 240 -6 071 040 66,32 1 632 000 108 234 240 0
51. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 116 284 688 116 284 688 0 114 799 420 -1 485 268
52. III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 1045 285 297 825 163 285 46 455 -325 755 163 285 46 455 0
53. III.7. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 29,4 1 508 760 44 357 544 27,1 1 508 760 40 887 396 -1 508 760 27,1 1 508 760 40 887 396 0
54. III.8. Bölcsödében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege 0 22 603 359 4 553 446 24 843 722 2 240 363
55. 9. melléklet
56. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
57. IX.2.a. alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000
58. IX.2.b. teljesítménytámogatás 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000
59. 9. számú melléklet összesen 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0
60. Önkormányzati feladatok összesen: 692 283 617 818 110 084 17 015 977 830 260 175 12 150 091
61. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
62. III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 10,3 3 000 000 30 900 000 10,3 3 000 000 30 900 000 10,3 3 000 000 30 900 000
63. III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 15,6 3 000 000 46 800 000 15,6 3 000 000 46 800 000 15,6 3 000 000 46 800 000
64. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 2 606 040 15 636 240 6 2 606 040 15 636 240 6 2 606 040 15 636 240
65. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 4 417 960 4 417 960 4 417 960
9. melléklet
66. Támogató szolgáltatás
67. IX.1.a. alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000
68. IX.1.b. teljesítménytámogatás 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000
69. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 106 694 200 106 694 200 0 106 694 200 0
70. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 798 977 817 924 804 284 17 015 977 936 954 375 12 150 091
71. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
72. IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 58758 1 140 66 984 120 58758 1 140 66 984 120 58758 1 140 66 984 120
73. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 50 045 000 50 045 000 50 045 000
IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 766 459 766 459
74. IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 204 000 000 204 000 000 204 000 000
75. Kulturális illetmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege 0 15 516 695 2 942 762 17 063 647 1 546 952
76. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 321 029 120 337 312 274 2 942 762 338 859 226 1 546 952
77. Működési célú költségvetési támogatások
78. Bérkompenzáció 0 30 916 932 8 181 686 31 384 256 467 324
79. I.2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. 0 26 147 872 26 147 872
80. I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 0 23 165 000 23 165 000
81. A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja 0 7 306 536 7 306 536
82. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 0 306 000 306 000 306 000 0
83. Működési célú költségvetési támogatások összesen: 118 398 546 87 842 340 8 487 686 88 309 664 467 324
84. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 2 752 534 0 2 752 534 0
85. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
86. Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása
87. II. 4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 2 685 000 2 685 000
88. II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 0 353 000 353 000
89. II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 0 5 000 000 5 000 000
90. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: 0 7 685 000 0 8 038 000 353 000
91. Mindösszesen 2 384 399 859 2 662 677 094 32 752 055 2 686 903 279 24 226 185

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2017. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 292 990 532 292 990 532 292 990 532
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 971 402 390 1 009 290 130 1 018 998 948
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 798 977 817 924 804 284 936 954 375
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 321 029 120 337 312 274 338 859 226
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások 0 87 842 340 88 309 664
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 2 752 534 2 752 534
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 384 399 859 2 654 992 094 2 678 865 279
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Társadalombiztosítási Alap 41 853 000 41 853 000 41 853 000
11. B160 02 2 Hiszek Benned Sport Program 0 5 750 000 5 750 000
12. B160 03 1 Utcai Szociális Munka 0 6 500 000 6 500 000
13. B160 05 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100 0 5 907 756 5 907 756
14. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 2 807 220 2 769 600
15. B160 08 1 Közfoglalkoztatottak 26 216 000 26 216 000 26 216 000
16. B160 09 2 Mezőőri szolgálat fenntartása 0 1 620 000 1 620 000
17. B160 10 2 Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 0 0 0
18. B160 12 2 2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 0 899 681 899 681
19. B160 16 2 Sopron és Térsége Önk. társulás bér megtérítés 0 17 351 638 10 011 999
20. B160 17 1 Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások 0 0 217 716 535
21. B160 18 1 Modern Városok Program - Lőverek 0 0 933 267 000
22. B160 19 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 0 0 1 135 176 378
23. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 68 069 000 108 905 295 2 387 687 949
24. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 452 468 859 2 763 897 389 5 066 553 228
25. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 7 685 000 8 038 000
26. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
27. B230 01 2 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 24 707 731 24 707 731 24 707 731
28. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: 24 707 731 24 707 731 24 707 731
29. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
30. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000
31. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
32. B250 02 1 Terület és településfejlesztési program 6 584 000 000 6 114 000 000 5 786 757 323
33. B250 03 1 Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása 1 980 000 000 1 980 000 000 1 980 000 000
34. B250 04 2 NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása 4 000 000 4 000 000 4 000 000
35. B250 05 2 NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme 3 000 000 3 000 000 3 000 000
36. B250 06 2 NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása 500 000 500 000 500 000
37. B250 07 1 NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem 6 000 000 6 000 000 6 000 000
38. B250 08 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 217 000
39. B250 09 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 4 000 000
40. B250 10 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban 34 000 000 34 000 000 34 000 000
41. B250 11 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben 1 500 000 1 500 000 1 500 000
42. B250 12 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
43. B250 13 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 527 939 000 527 939 000 527 939 000
44. B250 14 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
45. B250 15 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 15 000 000
46. B250 16 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
47. B250 17 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000
48. B250 18 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése 144 250 000 144 250 000 144 250 000
49. B250 19 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 149 519 000 149 519 000 149 519 000
50. B250 20 1 Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások 1 000 000 000 1 000 000 000 782 283 465
51. B250 22 1 I. világháborús hadisírok felújítása 0 0 151 900 000
52. B250 24 2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése 0 4 952 000 4 952 000
53. B250 25 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 0 754 662 903 754 662 903
54. B250 26 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 0 261 560 000 261 560 000
55. B250 27 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 0 20 000 000 20 000 000
56. B250 28 2 NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem 0 5 000 000 5 000 000
57. B250 29 2 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítási munkái 0 3 000 000 3 000 000
58. B250 31 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 0 0 3 627 823 622
59. B250 32 1 Modern Városok Program - Lőverek 0 0 2 896 733 000
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 11 874 425 000 12 453 599 903 18 585 097 313
61. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11 899 132 731 12 485 992 634 18 617 843 044
62. B340 Vagyoni típusú adók
63. B340 01 2 Építményadó 970 000 000 970 000 000 978 106 954
64. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 340 000 000 340 000 000 371 954 635
65. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 310 000 000 1 310 000 000 1 350 061 589
66. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
67. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 000 000 000 3 000 000 000 3 513 004 396
68. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 000 000 000 3 000 000 000 3 513 004 396
69. B354 Gépjárműadók
70. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 000 200 000 000 219 991 649
71. B354 Gépjárműadók összesen: 200 000 000 200 000 000 219 991 649
72. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
73. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 000 160 000 000 165 227 345
74. B355 02 1 Talajterhelési díj 5 000 000 0 0
75. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 165 000 000 160 000 000 165 227 345
76. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 365 000 000 3 360 000 000 3 898 223 390
77. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
78. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 471 383
79. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 702 500
80. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 20 805 590
81. B360 04 2 Vállalkozók kommunális adója 328 646
82. B361 01 2 Egyéb adóbevételek 99 256
83. B355 05 2 Talajterhelési díj 0 5 000 000 6 278 937
84. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 22 800 000 27 800 000 30 686 312
85. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 697 800 000 4 697 800 000 5 278 971 291
86. Szolgáltatások ellenértéke
87. B402 01 2 Közterület foglalási díj 28 000 000 28 000 000 28 000 000
88. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 200 000
89. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
90. B402 04 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 8 128 000 8 128 000 8 128 000
91. B402 05 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
92. B402 06 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
93. B402 07 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
94. B402 08 2 Parkolók bérleti díja 350 000 000 350 000 000 350 000 000
95. B402 09 2 Bérleti díjak 10 000 000 15 000 000 15 000 000
96. B402 10 2 Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel 3 000 000 3 000 000 3 000 000
97. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 861 538 000 866 538 000 866 538 000
98. B403 01 2 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 26 000 000 31 815 502
99. B404 Tulajdonosi bevételek
100. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 364 000 000 364 000 000 364 000 000
101. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 72 000 000 72 000 000 72 000 000
102. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 200 000 200 000 200 000
103. Tulajdonosi bevételek összesen: 436 200 000 436 200 000 436 200 000
104. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 276 612 000 283 632 000 283 632 000
105. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 208 298 000 208 298 000 0
106. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 37 914 460 57 645 901
107. B409 01 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) 0 0 15 000
108. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 0 1 470 893
109. B410 02 2 Egyéb kártérítés 433 221
110. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 000 000 82 828 541
111. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 0 67 806 239
112. B411 03 2 Emelt szintű szoc. otthon 0 0 3 635 000
113. B411 Működési bevételek összesen: 1 822 648 000 1 878 582 460 1 832 020 297
114. Immateriális javak értékesítése
115. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 268
116. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 000 2 516 000 2 516 000
117. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 878 268
118. Ingatlanok értékesítése
119. B520 01 2 Termőföld értékesítés 500 000 500 000 500 000
120. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 50 000 000 50 000 000 50 000 000
121. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 50 000 000 50 000 000 50 000 000
122. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 60 000 000 60 000 000 60 000 000
123. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 140 000 000 140 000 000 209 323 569
124. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
125. Ingatlanok értékesítése összesen: 301 500 000 301 500 000 370 823 569
B540 01 2 Önk. Tulajdonú gazd. társ részesedéseinek értékesítése 0 0 256 502
126. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 311 378 000 311 378 000 380 958 339
127. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
128. B650 01 2 VÍZMŰ 2016. évi fürdőüzemeltetés eredmény 5 000 000 5 000 000 5 000 000
129. B650 02 2 Előző évi önkormányzati pályázati támogatások elszámolása 0 0 964 310
130. B650 99 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 5 000 000 5 000 000 5 964 310
131. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 000 5 000 000 5 964 310
132. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:
133. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 7 800 000 11 538 235
134. B740 02 2 SOPRONTiszk Nonprofit Kft. kölcsön megtérülés 17 500 000 17 500 000 17 500 000
135. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: 17 500 000 25 300 000 29 038 235
136. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
137. B750 01 2 Parkoló megváltás 2 000 000 2 000 000 0
138. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 11 250 000 11 250 000 3 312 872
139. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 31 000 000 0
140. B750 06 2 Kallómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű 0 41 535 950 0
141. B750 07 1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR) 0 87 591 900 87 591 900
142. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 44 250 000 173 377 850 90 904 772
143. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 61 750 000 198 677 850 119 943 007
144. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 21 250 177 590 22 341 328 333 31 302 253 516
145. B8 00 Finanszírozási bevétel
146. B812 01 2 Kamatozó kincstárjegy visszaváltás 1 611 320 000 5 811 320 000 6 311 320 000
147. B813 01 1 Költségvetési maradvány 9 651 268 061 11 090 772 534 11 090 772 534
B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 85 240 053
148. Finanszírozási bevétel összesen: 11 262 588 061 16 902 092 534 17 487 332 587
149. Bevételek mindösszesen: 32 512 765 651 39 243 420 867 48 789 586 103

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2017. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-banSor-
számMegnevezés
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal 3 875 783 707 4 247 480 309 4 266 956 213
2. 2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 193 761 018 186 354 078 190 806 692
3. 2017. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 608 448 713 1 726 362 895 1 762 180 986
4. 2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 806 000 000 1 074 522 218 1 074 952 009
5. 2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 000 000 131 000 000 121 973 422
7. 2017. évi Önkormányzati fejlesztések 1 873 316 741 3 091 037 484 2 976 247 484
8. 2017. évi Önkormányzati felújítások 1 632 708 280 1 769 171 659 2 064 639 240
9. 2017.évi Terület és településfejlesztési program 14 161 427 195 14 069 747 222 14 069 747 222
10. 2017. évi Modern Városok Program 3 569 242 742 3 582 157 202 12 330 157 202
11. 2017. évi Önkormányzati általános támogatások 1 533 301 856 1 922 706 947 2 030 675 840
12. 2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások 69 630 000 69 630 000 69 630 000
13. 2017. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 450 000 000 489 133 000 485 243 360
14. 2017. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai 1 727 474 571 5 927 474 571 6 512 714 624
15. 2017. évi Önkormányzati tartalékok 880 670 828 956 643 282 833 661 809
16. - ebből általános tartalék 156 272 660 41 777 188 11 533 688
17. Kiadások mindösszesen: 32 512 765 651 39 243 420 867 48 789 586 103

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 88 805 680 89 605 680 89 605 680
5. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 91 805 680 92 605 680 92 605 680
6. Gazdasági ügyek
7. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 33 000 000 33 000 000 33 000 000
8. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 33 000 000 33 000 000 33 000 000
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 6 456 000 6 456 000 6 456 000
11. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 7 456 000 7 456 000 7 456 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 22 100 180 22 203 180 24 375 884
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 22 100 180 22 203 180 24 375 884
16. Szociális védelem
17. 0 1 10 01 K100 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 6 830 000 0 0
18. 0 1 10 Szociális védelem összesen: 6 830 000 0 0
19. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 161 191 860 155 264 860 157 437 564
20. Munkaadót terhelő járulékok
21. Általános közszolgáltatás
22. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka (személyi) 660 000 660 000 660 000
23. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 19 559 004 19 559 004 19 559 004
24. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 20 219 004 20 219 004 20 219 004
25. Gazdasági ügyek
26. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 4 455 000 4 455 000 4 455 000
27. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 4 455 000 4 455 000 4 455 000
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 420 320 1 420 320 1 420 320
30. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 220 000 220 000 267 140
31. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 640 320 1 640 320 1 687 460
32. Egészségügy
33. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 4 752 234 4 774 894 7 007 664
34. 0 2 07 Egészségügy összesen: 4 752 234 4 774 894 7 007 664
35. Szociális védelem
36. 0 2 10 01 K200 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 1 502 600 0 0
37. 0 2 10 Szociális védelem összesen: 1 502 600 0 0
38. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 32 569 158 31 089 218 33 369 128
39. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 193 761 018 186 354 078 190 806 692
2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
40. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 172 672 098 173 597 758 178 003 232
41. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 21 088 920 12 756 320 12 803 460
42. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
43. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 193 761 018 186 354 078 190 806 692

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 45 572 000 45 572 000 45 572 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 240 000 000 325 255 000 345 097 916
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 60 000 000 14 745 000 14 745 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 000 106 000 000 106 000 000
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
8. 1 0 01 06 K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
9. 1 0 01 07 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 500 000
10. 1 0 01 08 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 10 000 000 10 000 000 10 000 000
11. 1 0 01 09 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
12. 1 0 01 10 K300 2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
13. 1 0 01 11 K300 2 Piknik rendezvények 1 100 000 1 100 000 1 100 000
14. 1 0 01 12 K300 2 Autómentes nap 400 000 1 299 681 1 299 681
15. 1 0 01 13 K300 2 Szent Mihály napi rendezvények 1 000 000 1 000 000 1 000 000
16. 1 0 01 14 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 1 000 000
17. 1 0 01 15 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
18. 1 0 01 16 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 20 000 000
19. 1 0 01 17 K300 2 Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
20. 1 0 01 18 K300 2 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat 250 000 250 000 250 000
21. 1 0 01 19 K300 2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái 1 000 000 1 000 000 1 000 000
22. 1 0 01 20 K300 2 Templom és kápolna díszvilágítások karbantartása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
23. 1 0 01 21 K300 2 Patak utca fa csere 2 000 000 2 000 000 2 000 000
24. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 513 322 000 554 221 681 574 064 597
25. Közrend és közbiztonság
26. 1 0 03 01 K300 1 Városi védelmi feladatok (sziréna) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
27. 1 0 03 Közrend és közbiztonság összesen: 2 000 000 2 000 000 2 000 000
28. Gazdasági ügyek
29. 1 0 04 01 K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj 80 156 667 80 156 667 80 156 667
30. 1 0 04 02 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 6 000 000
31. 1 0 04 03 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 33 000 000 33 000 000 33 000 000
32. 1 0 04 04 K300 2 Buszvárók javítási munkái 2 000 000 2 000 000 2 000 000
33. 1 0 04 05 K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
34. 1 0 04 06 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
35. 1 0 04 07 K300 1 Hídvizsgálat 3 280 000 7 980 000 7 980 000
36. 1 0 04 08 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 4 000 000 4 000 000 4 000 000
37. 1 0 04 09 K300 2 Út és közműtervek készítése 14 121 030 6 379 830 7 840 330
38. 1 0 04 10 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 150 000 000 172 000 000 172 000 000
39. 1 0 04 11 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 52 000 000 52 000 000
40. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 347 557 697 366 516 497 367 976 997
41. Környezetvédelem
42. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 38 100 000 38 321 135
43. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 2 000 000 2 000 000 2 000 000
44. 1 0 05 03 K300 2 Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
45. 1 0 05 04 K300 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) 4 218 246 4 218 246 1 000 000
46. 1 0 05 04 K700 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) (feu.) 0 0 3 218 246
47. 1 0 05 05 K300 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
48. 1 0 05 06 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
49. 1 0 05 07 K300 2 Papréti illemhely üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
50. 1 0 05 08 K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. köt. 6 000 000 8 509 000 8 509 000
51. 1 0 05 09 K300 1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása 5 000 000 0 0
52. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 65 318 246 62 827 246 63 048 381
53. Lakásépítés és kommunális létesítmények
54. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 4 500 000 4 500 000 5 161 174
55. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
56. 1 0 06 03 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj 30 000 000 45 000 000 45 624 521
57. 1 0 06 04 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
58. 1 0 06 05 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
59. 1 0 06 06 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 9 000 000 15 350 000 15 350 000
60. 1 0 06 07 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 2 000 000 2 000 000 2 000 000
61. 1 0 06 08 K100 2 Balf településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 273 628
62. 1 0 06 08 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 1 726 372
63. 1 0 06 09 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 134 815
64. 1 0 06 09 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 1 865 185
65. 1 0 06 10 K100 2 Jereván településrészi önkormányzat (személyi) 0 0 50 000
66. 1 0 06 10 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 1 950 000
67. 1 0 06 11 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 146 750 2 146 750 2 000 000
68. 1 0 06 11 K600 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (ber.) 0 0 146 750
69. 1 0 06 12 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
70. 1 0 06 13 K300 2 Fizetendő bérleti díj 10 000 000 10 000 000 10 000 000
71. 1 0 06 14 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 20 000 000 20 000 000 16 847 555
72. 1 0 06 14 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás (ber.) 0 0 3 152 445
73. 1 0 06 15 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
74. 1 0 06 16 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 400 000
75. 1 0 06 17 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 8 200 000 8 200 000 8 889 159
76. 1 0 06 18 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 98 925 000 98 925 000 98 925 000
77. 1 0 06 19 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 815 000 815 000 815 000
78. 1 0 06 20 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 13 508 200 13 508 200
79. 1 0 06 21 K300 1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2016) 34 400 000 34 400 000 34 400 000
80. 1 0 06 22 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 2 000 000 2 360 001 6 249 641
81. 1 0 06 23 K300 1 Befizetendő ÁFA 276 612 000 276 612 000 276 612 000
82. 1 0 06 24 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
83. 1 0 06 25 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
84. 1 0 06 26 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 344 000
85. 1 0 06 27 K300 2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések 5 000 000 5 000 000 1 145 550
86. 1 0 06 27 K600 2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések (ber.) 0 0 1 079 500
87. 1 0 06 27 K700 2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések (feu.) 0 0 2 774 950
88. 1 0 06 28 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 2 000 000 2 000 000 2 000 000
89. 1 0 06 29 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
90. 1 0 06 30 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
91. 1 0 06 31 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 1 000 000 1 000 000 1 000 000
92. 1 0 06 32 K512 2 Urbact III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt) 6 112 020 6 112 020 6 112 020
93. 1 0 06 33 K512 2 Polgármesteri keret 0 0 0
94. 1 0 06 33 K300 2 Polgármesteri keret 0 98 500 338 500
95. 1 0 06 34 K600 2 Polgármesteri keret (ber.) 0 0 100 000
96. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 566 700 770 597 017 471 603 565 965
97. Egészségügy
98. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 000 5 000 000 5 000 000
99. 1 0 07 02 K300 1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 14 460 000 14 460 000
100. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
101. Egészségügy összesen: 21 000 000 20 460 000 20 460 000
102. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
103. 1 0 08 01 K300 2 Műjégpálya üzemeltetés 1 500 000 1 500 000 0
104. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés (tám.) 0 0 1 500 000
105. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő 4 000 000 4 000 000 4 000 000
106. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 48 000 000 48 000 000 48 542 939
107. 1 0 08 04 K300 2 Sopron Régió Kártya bevezetése 7 000 000 7 000 000 7 000 000
108. 1 0 08 05 K300 2 Hiszek Benned Sport Program 0 5 750 000 5 750 000
109. 1 0 08 06 K300 2 Hiszek Benned Sport Program (2017) 0 0 1 152 931
110. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 60 500 000 66 250 000 67 945 870
111. Oktatás
112. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000 4 000 000
113. 1 0 09 02 K300 1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése 550 000 550 000 550 000
114. 1 0 09 03 K300 1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények 15 000 000 48 020 000 49 653 166
115. 1 0 09 Oktatás összesen: 19 550 000 52 570 000 54 203 166
116. Szociális védelem
117. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 8 000 000 0 3 389 432
118. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
119. 1 0 10 03 K300 2 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 0 1 026 578
120. Szociális védelem összesen: 12 500 000 4 500 000 8 916 010
121. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 608 448 713 1 726 362 895 1 762 180 986
2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
122. K100 Személyi kiadások 0 0 458 443
123. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 542 336 693 1 705 505 875 1 732 046 077
124. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 112 020 6 112 020 7 612 020
125. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 1 326 250
126. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 60 000 000 14 745 000 20 738 196
127. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 608 448 713 1 726 362 895 1 762 180 986
2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
128. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 172 798 667 1 277 995 867 1 301 043 417
129. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 435 650 046 448 367 028 461 137 569
130. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
131. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 608 448 713 1 726 362 895 1 762 180 986

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 80 000 000 100 244 978 100 244 978
4. 2 1 04 02 K600 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása (ber.) 0 0 985 323
5. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 40 000 000 120 000 000 119 014 677
6. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 120 000 000 220 244 978 220 244 978
7. Környezetvédelem
8. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 230 000 000 231 707 920 231 707 920
9. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 230 000 000 231 707 920 231 707 920
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 220 000 000 241 741 440 241 741 440
12. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 30 000 000
13. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 250 000 000 271 741 440 271 741 440
14. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 600 000 000 723 694 338 723 694 338
15. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
16. Általános közszolgáltatás
17. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 12 000 000
18. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 12 000 000
19. Gazdasági ügyek
20. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
21. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
22. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 11 500 000 11 500 000 11 500 000
23. Környezetvédelem
24. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 40 000 000 99 000 000 99 000 000
25. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 11 827 880 11 827 880
26. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 46 000 000 110 827 880 110 827 880
27. Lakásépítés és kommunális létesítmények
28. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 1 929 791
29. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 80 000 000 80 000 000 80 000 000
30. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 15 000 000 15 000 000 15 000 000
31. 2 2 06 05 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 40 000 000 120 000 000 103 809 291
32. 2 2 06 05 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (feu.) 0 0 16 190 709
33. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 136 500 000 216 500 000 216 929 791
34. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 600 000 000 723 694 338 723 694 338
35. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 206 000 000 350 827 880 351 257 671
36. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 806 000 000 1 074 522 218 1 074 952 009
2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
37. 2 K300 Dologi kiadás 766 000 000 954 522 218 938 761 300
38. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 985 323
39. 2 K700 Felújítás (áfával) 40 000 000 120 000 000 135 205 386
40. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 806 000 000 1 074 522 218 1 074 952 009
2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
41. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 688 500 000 791 194 338 791 624 129
42. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 117 500 000 283 327 880 283 327 880
43. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
44. 2 Összesen: 806 000 000 1 074 522 218 1 074 952 009

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 110 000 000 110 000 000 108 973 422
3. 0 3 10 02 K400 2 Bursa Hungarica 8 000 000 8 000 000 0
4. 0 3 10 03 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 13 000 000
5. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 131 000 000 131 000 000 121 973 422
6. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 131 000 000 131 000 000 121 973 422
2017. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
7. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
8. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 131 000 000 131 000 000 121 973 422
9. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
10. 0 3 Összesen: 131 000 000 131 000 000 121 973 422

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2017. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-banSor-
számRovat számaKiadás
2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 3 1 01 02 K300 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi) 0 190 500 190 500
4. 3 1 01 Általános közszolgáltatás összesen: 0 190 500 190 500
5. Gazdasági ügyek
6. 3 1 04 01 K300 2 Út- és közműtervek készítése (dologi) 0 0 279 400
7. 3 1 04 01 K600 2 Út- és közműtervek készítése 6 477 000 6 477 000 6 197 600
8. 3 1 04 02 K600 2 Járdák akadálymentesítése 2 000 000 2 000 000 2 000 000
9. 3 1 04 03 K300 2 Kodály téri parkoló bővítése (dologi) 0 0 7 440 944
10. 3 1 04 03 K600 2 Kodály téri parkoló bővítése 35 000 000 35 000 000 27 559 056
11. 3 1 04 04 K300 2 Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött (dologi) 0 0 1 381 661
12. 3 1 04 04 K600 2 Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött 6 500 000 6 500 000 5 118 339
13. 3 1 04 05 K300 2 Járdaépítés (dologi) 0 0 1 062 990
14. 3 1 04 05 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000 3 937 010
15. 3 1 04 06 K300 2 Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése (dologi) 0 0 3 253 874
16. 3 1 04 06 K600 2 Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése 15 400 000 15 400 000 12 146 126
17. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 70 377 000 70 377 000 70 377 000
18. Környezetvédelem
19. 3 1 05 01 K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása 2 678 526 2 678 526 2 678 526
20. 3 1 05 02 K600 2 Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv. tervezése 1 905 000 1 905 000 1 905 000
21. 3 1 05 03 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 62 000 000
22. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 66 583 526 66 583 526 66 583 526
23. Lakásépítés és kommunális létesítmények
24. 3 1 06 01 K300 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi) 0 0 7 543 800
25. 3 1 06 01 K600 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok 7 543 800 7 543 800 0
26. 3 1 06 02 K300 1 Modern városok program megvalósítása - dologi 0 0 24 563 819
27. 3 1 06 02 K600 1 Modern városok program megvalósítása 52 070 000 52 070 000 27 506 181
28. 3 1 06 03 K600 2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások 250 000 250 000 250 000
29. 3 1 06 04 K600 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 9 334 500 9 334 500 9 334 500
30. 3 1 06 05 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 27 340 000 27 340 000 27 340 000
31. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 96 538 300 96 538 300 96 538 300
32. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
33. 3 1 08 01 K300 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal (dologi) 0 0 2 956 457
34. 3 1 08 01 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal 193 040 000 193 040 000 190 083 543
35. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 193 040 000 193 040 000 193 040 000
36. 3 1 Kötelezettségvállalások összesen: 426 538 826 426 729 326 426 729 326
37. Új induló fejlesztési feladatok
38. Általános közszolgáltatás
39. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi) 0 0 2 573 000
40. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 20 000 000 20 000 000 17 427 000
41. 3 2 01 02 K300 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi) 0 0 5 133 023
42. 3 2 01 02 K600 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás 50 000 000 50 000 000 44 866 977
43. 3 2 01 03 K600 2 Hattyús kút vízgépészet 1 000 000 1 000 000 1 000 000
44. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 71 000 000 71 000 000 71 000 000
45.