Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 27 121 637 616 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot nem illeti meg 7 143 358 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 15 901 585 857 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 3 783 382 280 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 1 927 438 030 Ft,

ab) munkaadói járulékok 549 385 219 Ft,

ac) dologi kiadás 1 208 351 039 Ft,

ad) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre 10 Ft,

ae) beruházási kiadások 61 323 128 Ft,

af) felújítási kiadások 36 884 854 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) az Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 233 462 561 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 694 766 585 Ft,

bb) munkaadói járulékok 189 755 882 Ft,

bc) dologi kiadás 319 308 300 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 082 140 Ft,

be) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 25 663 854 Ft,

bg) felújítási kiadások 685 800 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 14 712 569 446 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 140 622 270 Ft,

cb) munkaadói járulékok 32 492 927 Ft,

cc) dologi kiadás 2 467 359 088 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 115 981 286 Ft,

ce) elvonások és befizetések 15 725 470 Ft,

cf) egyéb működési célú tám. államházt-on belülre 247 989 308 Ft;

cg) egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre 1 349 561 345 Ft,

ch) beruházási kiadások 1 270 542 008 Ft,

ci) felújítási kiadások 598 513 010 Ft,

cj) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 166 408 713 Ft,

ck) felh. c. visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 8 250 000 Ft,

cl) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 77 128 195 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 168 460 702 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 482 016 654 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 857 620 204 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 115 981 286 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 1 147 378 289 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 928 900 920 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) a 2016. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 44 689 535 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) a Modern Városok Program teljesítését 15 049 754 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;

l) az általános támogatásokat 1 672 004 335 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) a pályázati támogatásokat 38 515 000 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 19 956 941 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;

o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 4 394 167 396 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2016. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,

(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat és intézményei 2016. évi konszolidált beszámolóját a IV/3. melléklet,

(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,

(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/11. melléklet,

(20) a 2016. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,

(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,

(22) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési maradványt 11 220 051 759 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 87 275 898 Ft,

b) Önkormányzati Hivatal 42 003 327 Ft,

c) Önkormányzat 11 090 772 534 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/5. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. melléklet szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2017. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2017. május 25. napján 15 óra 04 perckor lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 490 101 704 2 674 225 894 2 674 225 894 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 219 526 000 317 864 728 354 487 309 111,52%
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 598 000 000 4 598 280 000 5 149 225 326 111,98%
5. B400 Működési bevételek 2 888 214 000 3 021 762 184 2 831 191 016 93,69%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 14 890 000 15 304 445 17 543 727 114,63%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 214 731 704 10 631 437 251 11 030 673 272 103,76%
9. K100 Személyi juttatások 2 661 646 000 2 857 962 246 2 762 826 885 96,67%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 752 535 000 813 751 435 771 634 028 94,82%
11. K300 Dologi kiadások 4 039 365 016 4 941 387 710 3 995 018 427 80,85%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 135 501 597 119 063 426 87,87%
13. K502 Elvonások és befizetések 7 000 000 20 573 275 15 725 470 76,44%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 211 430 000 243 218 086 247 989 318 101,96%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 205 284 000 1 373 765 345 1 349 761 345 98,25%
17. K513 Tartalékok 1 060 338 588 702 070 215 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 10 070 598 604 11 088 229 909 9 262 018 899 83,53%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 144 133 100 -456 792 658 1 768 654 373 -387,19%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 7 296 000 7 296 000 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 49 415 000 49 415 000 74 123 193 150,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 352 000 000 16 465 780 215 8 597 573 609 52,21%
23. B500 Felhalmozási bevételek 311 378 000 391 406 000 541 418 296 138,33%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 14 605 832 14 605 832 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 000 000 156 704 646 130 717 934 83,42%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 11 754 793 000 17 085 207 693 9 365 734 864 54,82%
27. K600 Beruházások (áfával) 11 991 375 000 16 559 568 155 1 357 528 990 8,20%
28. K700 Felújítások (áfával) 991 898 000 3 048 338 735 636 083 664 20,87%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25 000 000 166 408 713 166 408 713 100,00%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 18 090 832 8 250 000 45,60%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 185 848 000 288 916 113 77 128 195 26,70%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 13 194 121 000 20 081 322 548 2 245 399 562 11,18%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -1 439 328 000 -2 996 114 855 7 120 335 302 -237,65%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 21 969 524 704 27 716 644 944 20 396 408 136 73,59%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 23 264 719 604 31 169 552 457 11 507 418 461 36,92%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -1 295 194 900 -3 452 907 513 8 888 989 675 -257,43%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0 0,00%
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0 0,00%
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0 0,00%
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 1 378 042 296 3 507 997 261 3 507 997 261 100,00%
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra 0 27 757 648 27 757 648 100,00%
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 4 389 474 571 3 189 474 571 72,66%
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 1 378 042 296 7 925 229 480 6 725 229 480 84,86%
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0,00%
45. Különböző finanszírozási kiadások 82 847 396 4 472 321 967 4 394 167 396 98,25%
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 82 847 396 4 472 321 967 4 394 167 396 98,25%
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 1 295 194 900 3 452 907 513 2 331 062 084 67,51%
48. Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) 23 347 567 000 35 641 874 424 15 901 585 857 44,61%
49. Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) 23 347 567 000 35 641 874 424 27 121 637 616 76,09%

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési Intézmények 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok Ft-ban
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 184 510 000 210 442 345 210 442 345 100,00%
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
5. Működési bevételek B400 884 715 000 967 384 845 967 384 845 100,00%
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 1 156 000 70 445 70 445 100,00%
8. Működési bevételek összesen: 1 070 381 000 1 177 897 635 1 177 897 635 100,00%
9. Személyi juttatások K100 1 844 174 000 1 955 004 142 1 927 438 030 98,59%
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 527 085 000 563 676 478 549 385 219 97,46%
11. Dologi kiadások K300 1 190 706 000 1 273 754 857 1 208 351 039 94,87%
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 10 10 100,00%
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
17. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: 3 561 965 000 3 792 435 487 3 685 174 298 97,17%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 491 584 000 -2 614 537 852 -2 507 276 663 95,90%
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 4 152 900 4 152 900 100,00%
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 4 152 900 4 152 900 100,00%
26. Beruházások (áfával) K600 0 75 050 344 61 323 128 81,71%
27. Felújítások (áfával) K700 0 49 600 767 36 884 854 74,36%
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: 0 124 651 111 98 207 982 78,79%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -120 498 211 -94 055 082 78,06%
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 070 381 000 1 182 050 535 1 182 050 535 100,00%
34. Költségvetési kiadások összesen: 3 561 965 000 3 917 086 598 3 783 382 280 96,59%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 491 584 000 -2 735 036 063 -2 601 331 745 95,11%
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 1 691 190 000 1 864 362 216 2 017 766 919 108,23%
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 800 394 000 821 144 206 621 311 083 75,66%
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 491 584 000 2 685 506 422 2 639 078 002 98,27%
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 21 771 993 21 771 993 100,00%
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 27 757 648 27 757 648 100,00%
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
42. Finanszírozási bevételek összesen: 2 491 584 000 2 735 036 063 2 688 607 643 98,30%
43. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
44. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
45. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 491 584 000 2 735 036 063 2 688 607 643 98,30%
47. Tárgyévi kiadások összesen: 3 561 965 000 3 917 086 598 3 783 382 280 96,59%
48. Tárgyévi bevételek összesen: 3 561 965 000 3 917 086 598 3 870 658 178 98,81%
Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
49. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
50. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
51. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
52. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
53. Működési bevételek B400 40 714 000 39 703 292 39 703 292 100,00%
54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
56. Működési bevételek összesen: 40 714 000 39 703 292 39 703 292 100,00%
57. Személyi juttatások K100 211 523 000 261 668 165 261 044 954 99,76%
58. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 782 000 75 219 194 75 079 384 99,81%
59. Dologi kiadások K300 89 236 000 97 821 226 95 420 007 97,55%
60. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
61. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
64. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
65. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
66. Működési kiadások összesen: 362 541 000 434 708 585 431 544 345 99,27%
67. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -321 827 000 -395 005 293 -391 841 053 99,20%
68. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
69. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
70. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
71. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
72. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
73. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
74. Beruházások (áfával) K600 0 6 422 884 6 422 884 100,00%
75. Felújítások (áfával) K700 0 19 775 583 19 775 583 100,00%
76. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
77. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
78. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
79. Felhalmozási kiadások összesen: 0 26 198 467 26 198 467 100,00%
80. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -26 198 467 -26 198 467 100,00%
81. Költségvetési bevételek összesen: 40 714 000 39 703 292 39 703 292 100,00%
82. Költségvetési kiadások összesen: 362 541 000 460 907 052 457 742 812 99,31%
83. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -321 827 000 -421 203 760 -418 039 520 99,25%
84. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 153 460 000 225 180 166 418 958 469 186,05%
85. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 168 367 000 195 056 131 0,00%
86. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 321 827 000 420 236 297 418 958 469 99,70%
87. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 967 463 967 463 100,00%
88. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 0 0,00%
89. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
90. Finanszírozási bevételek összesen: 321 827 000 421 203 760 419 925 932 99,70%
91. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
92. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
93. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
94. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 321 827 000 421 203 760 419 925 932 99,70%
95. Tárgyévi kiadások összesen: 362 541 000 460 907 052 457 742 812 99,31%
96. Tárgyévi bevételek összesen: 362 541 000 460 907 052 459 629 224 99,72%
Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
97. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
98. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
99. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 184 053 000 209 191 345 209 191 345 100,00%
100. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
101. Működési bevételek B400 313 821 000 342 908 626 342 908 626 100,00%
102. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
103. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 1 156 000 0 0 0,00%
104. Működési bevételek összesen: 499 030 000 552 099 971 552 099 971 100,00%
105. Személyi juttatások K100 639 130 000 673 401 576 671 885 232 99,77%
106. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 183 866 000 188 264 129 186 135 731 98,87%
107. Dologi kiadások K300 389 171 000 415 440 998 390 023 290 93,88%
108. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
109. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
111. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
112. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
113. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
114. Működési kiadások összesen: 1 212 167 000 1 277 106 703 1 248 044 253 97,72%
115. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -713 137 000 -725 006 732 -695 944 282 95,99%
116. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
117. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
118. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
119. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
120. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
121. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
122. Beruházások (áfával) K600 0 29 127 258 21 645 082 74,31%
123. Felújítások (áfával) K700 0 13 324 866 6 576 664 49,36%
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
125. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
126. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
127. Felhalmozási kiadások összesen: 0 42 452 124 28 221 746 66,48%
128. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -42 452 124 -28 221 746 66,48%
129. Költségvetési bevételek összesen: 499 030 000 552 099 971 552 099 971 100,00%
130. Költségvetési kiadások összesen: 1 212 167 000 1 319 558 827 1 276 265 999 96,72%
131. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -713 137 000 -767 458 856 -724 166 028 94,36%
132. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 302 146 000 381 534 520 339 685 908 89,03%
133. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 410 991 000 365 072 964 393 319 120 107,74%
134. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 713 137 000 746 607 484 733 005 028 98,18%
135. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 3 122 372 3 122 372 100,00%
136. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 17 729 000 17 729 000 100,00%
137. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
138. Finanszírozási bevételek összesen: 713 137 000 767 458 856 753 856 400 98,23%
139. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
140. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
141. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
142. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 713 137 000 767 458 856 753 856 400 98,23%
143. Tárgyévi kiadások összesen: 1 212 167 000 1 319 558 827 1 276 265 999 96,72%
144. Tárgyévi bevételek összesen: 1 212 167 000 1 319 558 827 1 305 956 371 98,97%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
145. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
146. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
147. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
148. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
149. Működési bevételek B400 19 276 000 24 618 538 24 618 538 100,00%
150. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
151. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
152. Működési bevételek összesen: 19 276 000 24 618 538 24 618 538 100,00%
153. Személyi juttatások K100 261 611 000 259 819 268 256 773 391 98,83%
154. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 74 049 000 77 772 411 75 265 541 96,78%
155. Dologi kiadások K300 85 984 000 81 490 939 78 889 287 96,81%
156. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
157. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
159. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
160. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
161. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
162. Működési kiadások összesen: 421 644 000 419 082 618 410 928 219 98,05%
163. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -402 368 000 -394 464 080 -386 309 681 97,93%
164. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
165. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
166. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
167. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
168. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
169. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
170. Beruházások (áfával) K600 0 1 640 047 1 640 047 100,00%
171. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
172. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
173. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
174. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
175. Felhalmozási kiadások összesen: 0 1 640 047 1 640 047 100,00%
176. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -1 640 047 -1 640 047 100,00%
177. Költségvetési bevételek összesen: 19 276 000 24 618 538 24 618 538 100,00%
178. Költségvetési kiadások összesen: 421 644 000 420 722 665 412 568 266 98,06%
179. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -402 368 000 -396 104 127 -387 949 728 97,94%
180. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 349 119 000 350 572 515 352 100 116 100,44%
181. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 53 249 000 45 031 612 36 612 182 81,30%
182. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 402 368 000 395 604 127 388 712 298 98,26%
0,00%
183. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 500 000 500 000 100,00%
184. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 0 0 0,00%
185. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
186. Finanszírozási bevételek összesen: 402 368 000 396 104 127 389 212 298 98,26%
187. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
188. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
189. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
190. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 402 368 000 396 104 127 389 212 298 98,26%
191. Tárgyévi kiadások összesen: 421 644 000 420 722 665 412 568 266 98,06%
192. Tárgyévi bevételek összesen: 421 644 000 420 722 665 413 830 836 98,36%
Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
193. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
194. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
195. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
196. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
197. Működési bevételek B400 17 010 000 22 676 366 22 676 366 100,00%
198. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
199. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
200. Működési bevételek összesen: 17 010 000 22 676 366 22 676 366 100,00%
201. Személyi juttatások K100 247 811 000 247 822 515 243 433 996 98,23%
202. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 70 696 000 74 870 617 71 620 055 95,66%
203. Dologi kiadások K300 86 315 000 97 422 827 97 347 423 99,92%
204. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
205. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
206. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
207. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
208. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
209. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
210. Működési kiadások összesen: 404 822 000 420 115 959 412 401 474 98,16%
211. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -387 812 000 -397 439 593 -389 725 108 98,06%
212. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
213. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
214. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
215. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
216. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
217. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
218. Beruházások (áfával) K600 0 716 716 716 716 100,00%
219. Felújítások (áfával) K700 0 2 703 341 2 703 341 100,00%
220. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
221. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
222. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
223. Felhalmozási kiadások összesen: 0 3 420 057 3 420 057 100,00%
224. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -3 420 057 -3 420 057 100,00%
225. Költségvetési bevételek összesen: 17 010 000 22 676 366 22 676 366 100,00%
226. Költségvetési kiadások összesen: 404 822 000 423 536 016 415 821 531 98,18%
227. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -387 812 000 -400 859 650 -393 145 165 98,08%
228. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 366 520 000 367 445 449 367 369 884 99,98%
229. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 21 292 000 31 174 701 26 558 282 85,19%
230. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 387 812 000 398 620 150 393 928 166 98,82%
231. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 609 400 609 400 100,00%
232. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 1 630 100 1 630 100 100,00%
233. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
234. Finanszírozási bevételek összesen: 387 812 000 400 859 650 396 167 666 98,83%
235. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
236. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
237. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
238. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 387 812 000 400 859 650 396 167 666 98,83%
239. Tárgyévi kiadások összesen: 404 822 000 423 536 016 415 821 531 98,18%
240. Tárgyévi bevételek összesen: 404 822 000 423 536 016 418 844 032 98,89%
Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
241. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
242. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
243. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
244. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
245. Működési bevételek B400 13 761 000 15 876 458 15 876 458 100,00%
246. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
247. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
248. Működési bevételek összesen: 13 761 000 15 876 458 15 876 458 100,00%
249. Személyi juttatások K100 193 269 000 197 336 768 195 832 460 99,24%
250. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 55 764 000 57 959 844 56 418 923 97,34%
251. Dologi kiadások K300 77 949 000 75 014 568 73 691 562 98,24%
252. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
253. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
254. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
255. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
256. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
257. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
258. Működési kiadások összesen: 326 982 000 330 311 180 325 942 945 98,68%
259. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -313 221 000 -314 434 722 -310 066 487 98,61%
260. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
261. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
262. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
263. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
264. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
265. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
266. Beruházások (áfával) K600 0 5 560 128 4 838 692 87,02%
267. Felújítások (áfával) K700 0 5 241 047 1 684 345 32,14%
268. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
269. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
270. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
271. Felhalmozási kiadások összesen: 0 10 801 175 6 523 037 60,39%
272. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -10 801 175 -6 523 037 60,39%
273. Költségvetési bevételek összesen: 13 761 000 15 876 458 15 876 458 100,00%
274. Költségvetési kiadások összesen: 326 982 000 341 112 355 332 465 982 97,47%
275. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -313 221 000 -325 235 897 -316 589 524 97,34%
276. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 290 961 000 291 507 735 291 506 735 100,00%
277. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 22 260 000 32 612 130 28 681 424 87,95%
278. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 313 221 000 324 119 865 320 188 159 98,79%
279. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 1 100 432 1 100 432 100,00%
280. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 15 600 15 600 100,00%
281. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
282. Finanszírozási bevételek összesen: 313 221 000 325 235 897 321 304 191 98,79%
283. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
284. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
285. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
286. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 313 221 000 325 235 897 321 304 191 98,79%
287. Tárgyévi kiadások összesen: 326 982 000 341 112 355 332 465 982 97,47%
288. Tárgyévi bevételek összesen: 326 982 000 341 112 355 337 180 649 98,85%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
289. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
290. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
291. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
292. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
293. Működési bevételek B400 3 501 000 5 947 372 5 947 372 100,00%
294. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
295. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 70 445 70 445 100,00%
296. Működési bevételek összesen: 3 501 000 6 017 817 6 017 817 100,00%
297. Személyi juttatások K100 54 539 000 57 384 131 54 490 641 94,96%
298. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 14 461 000 15 697 909 14 760 299 94,03%
299. Dologi kiadások K300 41 710 000 41 655 260 40 677 810 97,65%
300. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
301. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
302. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
303. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
304. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
305. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
306. Működési kiadások összesen: 110 710 000 114 737 300 109 928 750 95,81%
307. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -107 209 000 -108 719 483 -103 910 933 95,58%
308. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
309. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
310. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
312. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
313. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
314. Beruházások (áfával) K600 0 4 181 570 2 741 394 65,56%
315. Felújítások (áfával) K700 0 2 411 000 0 0,00%
316. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
317. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
318. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
319. Felhalmozási kiadások összesen: 0 6 592 570 2 741 394 41,58%
320. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -6 592 570 -2 741 394 41,58%
321. Költségvetési bevételek összesen: 3 501 000 6 017 817 6 017 817 100,00%
322. Költségvetési kiadások összesen: 110 710 000 121 329 870 112 670 144 92,86%
323. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -107 209 000 -115 312 053 -106 652 327 92,49%
324. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 52 117 000 57 744 203 57 744 203 100,00%
325. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 55 092 000 57 142 850 50 983 124 89,22%
326. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 107 209 000 114 887 053 108 727 327 94,64%
327. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 425 000 425 000 100,00%
328. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 0 0 0,00%
329. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
330. Finanszírozási bevételek összesen: 107 209 000 115 312 053 109 152 327 94,66%
331. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
332. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
333. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
334. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 107 209 000 115 312 053 109 152 327 94,66%
335. Tárgyévi kiadások összesen: 110 710 000 121 329 870 112 670 144 92,86%
336. Tárgyévi bevételek összesen: 110 710 000 121 329 870 115 170 144 94,92%
Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
337. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
338. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
339. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 457 000 1 251 000 1 251 000 100,00%
340. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
341. Működési bevételek B400 52 430 000 69 424 978 69 424 978 100,00%
342. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
343. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
344. Működési bevételek összesen: 52 887 000 70 675 978 70 675 978 100,00%
345. Személyi juttatások K100 101 483 000 105 870 988 97 478 550 92,07%
346. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 27 319 000 28 379 515 26 387 520 92,98%
347. Dologi kiadások K300 43 273 000 59 752 498 47 904 697 80,17%
348. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
349. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
350. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 10 10 100,00%
351. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
352. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
353. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
354. Működési kiadások összesen: 172 075 000 194 003 011 171 770 777 88,54%
355. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -119 188 000 -123 327 033 -101 094 799 81,97%
356. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 4 152 900 4 152 900 100,00%
358. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
359. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
360. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
361. Felhalmozási bevételek összesen: 0 4 152 900 4 152 900 100,00%
362. Beruházások (áfával) K600 0 24 000 741 19 917 495 82,99%
363. Felújítások (áfával) K700 0 6 144 930 6 144 921 100,00%
364. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
365. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
366. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
367. Felhalmozási kiadások összesen: 0 30 145 671 26 062 416 86,45%
368. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -25 992 771 -21 909 516 84,29%
369. Költségvetési bevételek összesen: 52 887 000 74 828 878 74 828 878 100,00%
370. Költségvetési kiadások összesen: 172 075 000 224 148 682 197 833 193 88,26%
371. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -119 188 000 -149 319 804 -123 004 315 82,38%
372. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 50 045 000 57 052 870 57 052 870 100,00%
373. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 69 143 000 86 787 986 77 430 715 89,22%
374. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 119 188 000 143 840 856 134 483 585 93,49%
375. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 96 000 96 000 100,00%
376. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 5 382 948 5 382 948 100,00%
377. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
378. Finanszírozási bevételek összesen: 119 188 000 149 319 804 139 962 533 93,73%
379. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
380. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
381. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
382. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 119 188 000 149 319 804 139 962 533 93,73%
383. Tárgyévi kiadások összesen: 172 075 000 224 148 682 197 833 193 88,26%
384. Tárgyévi bevételek összesen: 172 075 000 224 148 682 214 791 411 95,83%
Központi Gyermekkonyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
Rovat száma
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
385. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
386. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
387. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0 0,00%
388. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
389. Működési bevételek B400 424 202 000 446 229 215 446 229 215 100,00%
390. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
391. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0 0,00%
392. Működési bevételek összesen: 424 202 000 446 229 215 446 229 215 100,00%
393. Személyi juttatások K100 134 808 000 151 700 731 146 498 806 96,57%
394. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 39 148 000 45 512 859 43 717 766 96,06%
395. Dologi kiadások K300 377 068 000 405 156 541 384 396 963 94,88%
396. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
397. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
398. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0 0,00%
399. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
400. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
401. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
402. Működési kiadások összesen: 551 024 000 602 370 131 574 613 535 95,39%
403. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -126 822 000 -156 140 916 -128 384 320 82,22%
404. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
405. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
406. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
407. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
408. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
409. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
410. Beruházások (áfával) K600 0 3 401 000 3 400 818 99,99%
411. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
412. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
413. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
414. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
415. Felhalmozási kiadások összesen: 0 3 401 000 3 400 818 99,99%
416. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -3 401 000 -3 400 818 99,99%
417. Költségvetési bevételek összesen: 424 202 000 446 229 215 446 229 215 100,00%
418. Költségvetési kiadások összesen: 551 024 000 605 771 131 578 014 353 95,42%
419. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -126 822 000 -159 541 916 -131 785 138 82,60%
420. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 126 822 000 133 324 758 133 348 734 100,02%
421. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 0 8 265 832 7 726 236 93,47%
422. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 126 822 000 141 590 590 141 074 970 99,64%
423. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 14 951 326 14 951 326 100,00%
424. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra B8132 0 3 000 000 3 000 000 100,00%
425. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
426. Finanszírozási bevételek összesen: 126 822 000 159 541 916 159 026 296 99,68%
427. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
428. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
429. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
430. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 126 822 000 159 541 916 159 026 296 99,68%
431. Tárgyévi kiadások összesen: 551 024 000 605 771 131 578 014 353 95,42%
432. Tárgyévi bevételek összesen: 551 024 000 605 771 131 605 255 511 99,91%
Költségvetési Intézmények 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal)
adatok főben
Sor-
szám
MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
433. Szociális szervek
434. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 112,00 95,73%
435. Soproni Szociális Intézmény 320,00 320,00 252,00 78,75%
436. Szociális szervek összesen: 437,00 437,00 364,00 83,30%
437. Alapfokú oktatási szervek
438. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 95,00 97,19%
439. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 90,00 96,26%
440. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 70,00 100,72%
441. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 255,00 97,79%
442. Kulturális szervek
443. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 22,00 88,00%
444. Soproni Múzeum 49,00 53,00 43,00 81,13%
445. Kulturális szervek összesen: 74,00 78,00 65,00 83,33%
446. Igazgatási szervek
447. Központi Gyermekkonyha 89,00 93,00 81,00 87,10%
448. Igazgatási szervek összesen: 89,00 93,00 81,00 87,10%
449. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 860,75 868,75 765,00 88,06%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovat száma
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0,00%
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 16 774 138 16 774 138 100,00%
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 280 000 690 000 246,43%
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 20 930 000 49 784 874 49 146 058 98,72%
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 20 930 000 66 839 012 66 610 196 99,66%
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 680 917 000 746 357 876 694 766 585 93,09%
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192 985 000 212 771 502 189 755 882 89,18%
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 320 786 000 376 833 331 319 308 300 84,73%
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 5 071 400 3 082 140 60,77%
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések 7 000 000 4 686 000 0 0,00%
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0,00%
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000 100,00%
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok 0 0 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 203 888 000 1 345 920 109 1 207 112 907 89,69%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 182 958 000 -1 279 081 097 -1 140 502 711 89,17%
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0,00%
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 28 000 29 134 104,05%
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%
0,00%
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 28 000 29 134 104,05%
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 35 079 000 36 610 620 25 663 854 70,10%
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 746 000 2 730 000 685 800 25,12%
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0,00%
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) 38 825 000 39 340 620 26 349 654 66,98%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -38 825 000 -39 312 620 -26 320 520 66,95%
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 20 930 000 66 867 012 66 639 330 99,66%
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 242 713 000 1 385 260 729 1 233 462 561 89,04%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 221 783 000 -1 318 393 717 -1 166 823 231 88,50%
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 438 684 000 445 034 794 444 782 191 99,94%
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 783 099 000 853 282 793 743 968 237 87,19%
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 221 783 000 1 298 317 587 1 188 750 428 91,56%
39. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 20 076 130 20 076 130 100,00%
40. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra 0 0 0 0,00%
41. 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 0 0 0,00%
42. Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41) 1 221 783 000 1 318 393 717 1 208 826 558 91,69%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0,00%
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%
45. Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) 0 0 0 0,00%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) 1 221 783 000 1 318 393 717 1 208 826 558 91,69%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45) 1 242 713 000 1 385 260 729 1 233 462 561 89,04%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42) 1 242 713 000 1 385 260 729 1 275 465 888 92,07%
49. Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 183,00 184,00 175,00 95,11%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovat szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 490 101 704 2 674 225 894 2 674 225 894 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 35 016 000 90 648 245 127 270 826 140,40%
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 598 000 000 4 598 000 000 5 148 535 326 111,97%
5. B400 Működési bevételek 1 982 569 000 2 004 592 465 1 814 660 113 90,53%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 13 734 000 15 234 000 17 473 282 114,70%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 9 123 420 704 9 386 700 604 9 786 165 441 104,26%
9. K100 Személyi juttatások 136 555 000 156 600 228 140 622 270 89,80%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 465 000 37 303 455 32 492 927 87,10%
11. K300 Dologi kiadások 2 527 873 016 3 290 799 522 2 467 359 088 74,98%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 000 000 130 430 197 115 981 286 88,92%
13. K502 Elvonások és befizetések 15 887 275 15 725 470 98,98%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 211 430 000 243 218 076 247 989 308 101,96%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 205 084 000 1 373 565 345 1 349 561 345 98,25%
17. K513 Tartalékok 1 060 338 588 702 070 215 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+..+17) 5 304 745 604 5 949 874 313 4 369 731 694 73,44%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 3 818 675 100 3 436 826 291 5 416 433 747 157,60%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 7 296 000 7 296 000 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 49 415 000 49 415 000 74 123 193 150,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 352 000 000 16 461 627 315 8 593 420 709 52,20%
23. B500 Felhalmozási bevételek 311 378 000 391 378 000 541 389 162 138,33%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 14 605 832 14 605 832 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 000 000 156 704 646 130 717 934 83,42%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 11 754 793 000 17 081 026 793 9 361 552 830 54,81%
27. K600 Beruházások (áfával) 11 956 296 000 16 447 907 191 1 270 542 008 7,72%
28. K700 Felújítások (áfával) 988 152 000 2 996 007 968 598 513 010 19,98%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25 000 000 166 408 713 166 408 713 100,00%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 18 090 832 8 250 000 45,60%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 185 848 000 288 916 113 77 128 195 26,70%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 13 155 296 000 19 917 330 817 2 120 841 926 10,65%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -1 400 503 000 -2 836 304 024 7 240 710 904 -255,29%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 20 878 213 704 26 467 727 397 19 147 718 271 72,34%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 18 460 041 604 25 867 205 130 6 490 573 620 25,09%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) 2 418 172 100 600 522 267 12 657 144 651 2107,69%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0 0,00%
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 1 378 042 296 3 466 149 138 3 466 149 138 100,00%
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra 0 0 0 0,00%
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 4 389 474 571 3 189 474 571 72,66%
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 1 378 042 296 7 855 623 709 6 655 623 709 84,72%
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 3 713 367 000 3 983 824 009 3 827 828 430 96,08%
45. Különböző finanszírozási kiadások 82 847 396 4 472 321 967 4 394 167 396 98,25%
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 3 796 214 396 8 456 145 976 8 221 995 826 97,23%
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) -2 418 172 100 -600 522 267 -1 566 372 117 260,83%
48. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) 22 256 256 000 34 323 351 106 14 712 569 446 42,86%
49. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) 22 256 256 000 34 323 351 106 25 803 341 980 75,18%
Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma
adatok fő-ben
Sor-
szám
MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
50. Egészségügyi Alapellátás 2,00 4,00 4,00 100,00%
51. Japán tanárnő 1,00 1,00 1,00 100,00%
52. Közfoglalkoztatottak 30,00 30,00 19,00 63,33%
53. Önkormányzat összesen: 33,00 35,00 24,00 68,57%

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Állami támogatások elszámolása

adatok Ft-ban


Sor-
számFeladat megnevezése
2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
ElszámolásEltérés

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
A B C D E F G H I
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 134,03 4 580 000 613 857 400 134,03 4 580 000 613 857 400 0
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -174 421 822 -174 421 822 0
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 52 703 820 22 300 52 703 820 0
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -52 703 820 -52 703 820 0
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 136 825 500 136 825 500 0
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -136 825 500 -136 825 500 0
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 0
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 0
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 016 300 96 016 300 0
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 016 300 -96 016 300 0
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 692 2700 158 468 400 58 692 2700 158 468 400 0
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -158 468 400 -158 468 400 0
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 356 2550 907 800 356 2550 907 800 0
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -907 800 -907 800 0
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 163 388 000 1,55 253 251 400 163 388 000 1,55 253 251 400 0
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -253 251 400 -253 251 400 0
18. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 4 770 628 4 770 628 0
19. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 444 206 206 444 206 206 0
20. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 146,4 4 308 000 630 547 600 146,6 4 308 000 631 552 800 1 005 200
22. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos 144,1 35 000 5 043 500 145,2 35 000 5 082 000 38 500
23. II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96 1 800 000 172 800 000 97 1 800 000 174 600 000 1 800 000
24. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1645,0 80 000 131 600 000 1650,0 80 000 132 000 000 400 000
25. II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 4 457 000 4 457 000 0
26. II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória 5 384 000 1 920 000 4 384 000 1 536 000 -384 000
27. II.5.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória 4 1 402 910 5 611 640 4 1 402 910 5 611 640 0
28. II.5.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz 7 352 000 2 464 000 10 352 000 3 520 000 1 056 000
29. II.5.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz 2 1 286 000 2 572 000 3 1 286 000 3 858 000 1 286 000
30. II.5.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz 1 386 000 386 000 0 386 000 0 -386 000
31. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 957 401 740 962 217 440 4 815 700
32. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
33. Önkormányzati feladatok
34. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
35. III.1.ab. Adósságcsökkentési támogatás 7 115 7 115 0
36. III.3.c. szociális étkeztetés 315 55 360 17 438 400 321 55 360 17 770 560 332 160
37. III.3.d. házi segítségnyújtás 62 145 000 8 990 000 63 145 000 9 135 000 145 000
38. III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása 27 109 000 2 943 000 28 109 000 3 052 000 109 000
39. III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 25 500 000 12 500 000 25 500 000 12 500 000 0
40. III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 19 310 000 5 890 000 19 310 000 5 890 000 0
41. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben 10 124 000 1 240 000 11 124 000 1 364 000 124 000
42. Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek 0
43. III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása 37 206 100 7 625 700 36 206 100 7 419 600 -206 100
44. III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű 258 494 100 127 477 800 261 494 100 128 960 100 1 482 300
45. III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű 3 518 805 1 556 415 5 518 805 2 594 025 1 037 610
46. III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 36 468 350 16 860 600 34 468 350 15 923 900 -936 700
47. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 2 606 040 158 968 440 61 2 606 040 158 968 440 0
48. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 54 441 000 42 225 602 -12 215 398
49. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 68,6 1 632 000 111 955 200 67,64 1 632 000 110 388 480 -1 566 720
50. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 80 211 052 80 211 052 0
51. III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 6515 342 2 228 130 2175,27 342 743 941 -1 484 189
52. III.6. Szociális ágazati pótlék 105 952 587 105 814 682 -137 905
53. III. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 22,8 1 508 760 34 399 728 23,7 1 508 760 35 757 612 1 357 884
54. 9. melléklet
55. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
56. IX.2.a. alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 0
57. IX.2.b. teljesítménytámogatás 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 0
58. 9. számú melléklet összesen 8 000 000 8 000 000 0
59. Önkormányzati feladatok összesen: 758 685 167 746 726 109 -11 959 058
60. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
61. III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 10,3 3 000 000 30 900 000 10,3 3 000 000 30 900 000 0
62. III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 15,6 3 000 000 46 800 000 15,6 3 000 000 46 800 000 0
63. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 2 606 040 15 636 240 6 2 606 040 15 636 240 0
64. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 3 836 000 3 836 000 3 836 000 3 836 000 0
65. 9. melléklet
66. Támogató szolgáltatás
67. IX.1.a. alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 0
68. IX.1.b. teljesítménytámogatás 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 0
69. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 106 112 240 106 112 240 0
70. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 864 797 407 852 838 349 -11 959 058
71. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
72. IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 58692 1 140 66 908 880 58692 1 140 66 908 880 0
73. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 50 045 000 50 045 000 0
74. IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 238 587 3 238 587 0
75. IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 204 600 000 204 600 000 0
76. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 324 792 467 324 792 467 0
77. Működési célú költségvetési támogatások
78. Bérkompenzáció 48 570 515 48 570 515 0
79. I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 23 765 000 23 765 000 0
80. I.8.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. 10 006 693 10 006 693 0
81. Működési célú költségvetési támogatások összesen 82 342 208 82 342 208 0
82. Elszámolásból származó bevételek 685 866 685 866 0
83. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
84. Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása 0 0 0
85. II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 296 000 2 296 000 0
86. II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2 500 000 2 500 000 0
87. II. 5.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 2 500 000 2 500 000 0
88. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 7 296 000 7 296 000 0
89. Mindösszesen 2 681 521 894 2 674 378 536 -7 143 358

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Bevételek
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 444 206 206 444 206 206 444 206 206 100,00%
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 969 150 706 957 401 740 957 401 740 100,00%
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 755 190 912 864 797 407 864 797 407 100,00%
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 321 553 880 324 792 467 324 792 467 100,00%
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. 0 82 342 208 82 342 208 100,00%
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 685 866 685 866 100,00%
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 490 101 704 2 674 225 894 2 674 225 894 100,00%
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Társadalombiztosítási Alap 8 300 000 8 300 000 34 611 300 417,00%
11. B160 02 2 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 500 000 500 000 0 0,00%
12. B160 03 1 Szociális foglalkoztatás 0 3 009 480 2 623 326 87,17%
13. B160 04 1 Utcai szociális munka 0 0 8 033 012 0,00%
14. B160 05 1 Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapell.. 0 250 000 250 000 100,00%
15. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 3 071 400 3 030 800 98,68%
16. B160 08 1 Közfoglalkoztatottak 26 216 000 26 216 000 16 723 844 63,79%
17. B160 09 2 Mezőőri szolgálat 0 0 1 980 000 0,00%
18. B160 10 2 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 0 500 000 845 000 169,00%
19. B160 11 2 Művészeti iskolák térítési díja 0 0 1 930 359 0,00%
20. B160 12 2 Innováció Fidelissima (TÁMOP-4.2.1c-14/1) 0 0 2 170 881 0,00%
21. B160 14 1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében 0 45 650 000 45 650 000 100,00%
22. B160 15 1 Hegykő vízbázis záró pénkészlet átvétel 0 1 305 658 1 305 658 100,00%
23. B160 16 2 Sopron és térsége társulás 2015. évi bér megtérítés 0 0 270 939 0,00%
24. B160 17 2 Nyári diákmunka támogatás 0 1 845 707 1 845 707 100,00%
25. B160 17 2 NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem 0 0 6 000 000 0,00%
26. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 35 016 000 90 648 245 127 270 826 140,40%
27. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 525 117 704 2 764 874 139 2 801 496 720 101,32%
28. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 7 296 000 7 296 000 100,00%
29. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
30. B230 01 2 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 49 415 000 49 415 000 74 123 193 150,00%
31. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: 49 415 000 49 415 000 74 123 193 150,00%
32. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
33. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 152 000 000 152 000 000 76 000 000 50,00%
34. B250 02 1 Terület és településfejlesztési program 6 500 000 000 1 500 000 000 0 0,00%
35. B250 03 1 Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása 500 000 000 500 000 000 500 000 000 100,00%
36. B250 04 1 Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása 1 700 000 000 1 700 000 000 0 0,00%
37. B250 05 1 Modern városok program - A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése 500 000 000 500 000 000 500 000 000 100,00%
38. B250 06 1 Modern városok program - A Lővérek program kidolgozása és megvalósítása 2 000 000 000 2 000 000 000 1 100 000 000 55,00%
39. B250 07 2 Barlangszínház önerő tám. 0 12 712 700 12 712 700 100,00%
40. B250 08 2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (AQUA BGLD) 0 0 206 782 138 0,00%
41. B250 09 2 NKA pály. Széchenyi palota helyreáll. 0 4 000 000 0 0,00%
42. B250 10 2 NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme 0 3 000 000 0 0,00%
43. B250 11 2 NKA pály. Soproni Nepomuki szent János szobor restaurálása 0 500 000 0 0,00%
44. B250 12 2 Intermodális csomópont kialakítása
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)
0 66 398 770 66 398 770 100,00%
45. B250 13 2 Szoc. városrehab. a Kurucdombon (NYDOP) 0 0 1 248 0,00%
46. B250 14 2 Várkerület rekonstrukció I. ütem (NYDOP) 0 0 9 916 008 0,00%
47. B250 15 2 Rejpál-ház felújítás támogatása (NKA) 0 3 500 000 3 500 000 100,00%
48. B250 16 2 „Nyugat Magyarországról a Gulagra”
(GUL-15-D-2016-00121)
0 600 000 600 000 100,00%
49. B250 17 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 0 151 925 000 144 708 000 95,25%
50. B250 18 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 0 87 189 000 83 189 000 95,41%
51. B250 19 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban 0 686 671 000 652 671 000 95,05%
52. B250 20 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése sopron bánfalva városrészben 0 120 000 000 118 500 000 98,75%
53. B250 21 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás 0 3 485 000 3 485 000 100,00%
54. B250 22 2 Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés
(SZOC-16-FEJL-B-1-0148)
0 146 890 146 890 100,00%
55. B250 23 1 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 462 498 955 462 498 955 100,00%
56. B250 24 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 1 500 000 000 375 000 000 25,00%
57. B250 25 1 TOP-6-3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 2 012 000 000 1 484 061 000 73,76%
58. B250 26 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése 0 557 000 000 412 750 000 74,10%
59. B250 27 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 0 617 000 000 602 000 000 97,57%
60. B250 28 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 0 962 932 000 925 182 000 96,08%
61. B250 29 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 0 130 000 000 127 000 000 97,69%
62. B250 30 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 0 748 068 000 726 318 000 97,09%
63. B250 31 1 Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása 0 1 980 000 000 0 0,00%
64. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 11 352 000 000 16 461 627 315 8 593 420 709 52,20%
65. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11 401 415 000 16 511 042 315 8 667 543 902 52,50%
66. B340 Vagyoni típusú adók
67. B340 01 2 Építményadó 970 000 000 970 000 000 978 532 904 100,88%
68. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 340 000 000 340 000 000 373 665 890 109,90%
69. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 310 000 000 1 310 000 000 1 352 198 794 103,22%
70. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
71. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 2 900 000 000 2 900 000 000 3 384 113 453 116,69%
72. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 900 000 000 2 900 000 000 3 384 113 453 116,69%
73. B352 01 1 Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 0 0 27 000 0,00%
74. B354 Gépjárműadók
75. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 000 200 000 000 211 949 411 105,97%
76. B354 Gépjárműadók összesen: 200 000 000 200 000 000 211 949 411 105,97%
77. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
78. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 000 160 000 000 162 386 338 101,49%
79. B355 02 1 Talajterhelési díj 5 000 000 5 000 000 6 896 358 137,93%
80. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 165 000 000 165 000 000 169 282 696 102,60%
81. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 265 000 000 3 265 000 000 3 765 372 560 115,33%
82. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
83. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 500 000 500 000 333 810 66,76%
84. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 7 769 170 310,77%
85. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 22 279 332 111,40%
86. B360 04 2 Vállalkozók kommunális adója 0 0 464 360 0,00%
87. B361 01 2 Egyéb adóbevételek 0 0 117 300 0,00%
88. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 23 000 000 23 000 000 30 963 972 134,63%
89. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 598 000 000 4 598 000 000 5 148 535 326 111,97%
90. B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke
91. Szolgáltatások ellenértéke
92. B402 01 2 Közterület foglalási díj 35 000 000 35 000 000 29 303 487 83,72%
93. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 672 429 139,37%
94. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 3 116 327 155,82%
95. B402 04 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 8 128 000 8 128 000 6 149 349 75,66%
96. B402 05 1 Egészségügyi alapellátás 0 0 2 806 184 0,00%
97. B402 06 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 184 100,00%
98. B402 07 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000 100,00%
99. B402 08 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 1 000 000 21 000 000 40 074 417 190,83%
100. B402 09 2 Parkolók bérleti díja 350 000 000 350 000 000 355 884 322 101,68%
101. B402 11 2 Gesztor alapkezelési díj 0 0 2 546 562 0,00%
102. B402 10 2 Bérleti díjak 15 000 000 15 000 000 23 546 082 156,97%
103. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 870 538 000 890 538 000 923 309 343 103,68%
104. B403 Közvetített szolgáltatások értéke
105. B403 01 2 Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények) 35 000 000 35 000 000 21 449 110 61,28%
106. B403 02 2 Továbbszámlázott szolgáltatások (önkormányzat) 0 0 25 951 986 0,00%
107. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: 35 000 000 35 000 000 47 401 096 135,43%
108. B404 Tulajdonosi bevételek
109. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 364 000 000 364 000 000 306 917 613 84,32%
110. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 72 000 000 72 000 000 76 707 983 106,54%
111. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 0 272 217 272 217 100,00%
112. Tulajdonosi bevételek összesen: 436 000 000 436 272 217 383 897 813 88,00%
113. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 315 384 000 315 384 000 306 618 037 97,22%
114. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 285 647 000 285 647 000 0 0,00%
115. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 42 883 329 214,42%
116. B409 01 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) 0 0 52 724 0,00%
117. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 1 751 248 2 940 053 167,88%
118. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 000 000 50 601 720 253,01%
119. B411 02 2 Emelt szintű szoc. Otthon 0 0 1 095 710 0,00%
120. B411 03 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 0 55 860 288 0,00%
121. B4 Működési bevételek összesen: 1 982 569 000 2 004 592 465 1 814 660 113 90,53%
122. Immateriális javak értékesítése
123. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 205 100,00%
124. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 000 2 516 000 2 516 063 100,00%
125. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 878 268 100,00%
126. Ingatlanok értékesítése
127. B520 01 2 Termőföld értékesítés 500 000 500 000 2 300 000 460,00%
128. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 50 000 000 50 000 000 19 353 188 38,71%
129. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 50 000 000 50 000 000 0 0,00%
130. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 60 000 000 140 000 000 156 527 590 111,81%
131. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 140 000 000 140 000 000 317 670 033 226,91%
132. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 1 000 000 1 000 000 10 007 850 1000,79%
133. Ingatlanok értékesítése összesen: 301 500 000 381 500 000 505 858 661 132,60%
134. B530 00 2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 7 410 277 0,00%
135. B540 01 2 Részesedések értékesítése 0 0 18 241 956 0,00%
136. B550 01 2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
137. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 311 378 000 391 378 000 541 389 162 138,33%
138. B640 Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
139. B640 01 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100,00%
140. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100,00%
141. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
142. B650 02 2 Urbact III. projekt 13 734 000 13 734 000 15 823 282 115,21%
143. B650 03 2 Sportrendezvények támogatása 0 1 500 000 1 650 000 110,00%
144. B650 99 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 13 734 000 15 234 000 17 473 282 114,70%
145. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 17 734 000 19 234 000 21 473 282 111,64%
146. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
147. B740 03 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 14 605 832 14 605 832 100,00%
148. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 0 14 605 832 14 605 832 100,00%
149. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
150. B750 01 2 Parkoló megváltás 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
151. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 20 000 000 20 000 000 258 000 1,29%
152. B750 04 2 Rozsondai u. 0 0 500 000 0,00%
153. B750 06 2 Szépvölgyi u. 0 0 2 704 200 0,00%
154. B750 05 2 Fényi Gy. u. 0 0 673 611 0,00%
155. B750 08 2 Tómlaom u. 6. 0 11 954 980 0,00%
156. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 20 000 000 20 000 000 0 0,00%
157. B750 10 2 Virágvölgy Amfiteátrum környezetének rendbetétele 0 1 000 000 1 000 000 100,00%
158. B750 11 2 Péterfai utcai útépítő közösség 0 3 000 000 3 000 000 100,00%
159. B750 12 2 Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy) 0 1 704 646 1 627 143 95,45%
160. B750 13 1 Sopron történelmi belváros viziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna) 0 109 000 000 109 000 000 100,00%
161. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 42 000 000 156 704 646 130 717 934 83,42%
162. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 42 000 000 171 310 478 145 323 766 84,83%
163. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 20 878 213 704 26 460 431 397 19 140 422 271 72,34%
164. B8 00 Finanszírozási bevétel
165. B812 01 2 Kamatozó kincstárjegy visszaváltás 0 4 311 320 000 3 111 320 000 72,17%
166. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 1 378 042 296 3 466 149 138 3 466 149 138 100,00%
167. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 78 154 571 78 154 571 100,00%
168. Finanszírozási bevétel összesen: 1 378 042 296 7 855 623 709 6 655 623 709 84,72%
169. Bevételek mindösszesen: 22 256 256 000 34 316 055 106 25 796 045 980 75,17%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F
1. Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás) 3 713 367 000 3 983 824 009 3 827 828 430 96,08%
2. 2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 169 020 000 185 507 228 168 460 702 90,81%
3. 2016. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 739 445 000 2 033 376 904 1 482 016 654 72,88%
4. 2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 804 768 000 904 812 592 857 620 204 94,78%
5. 2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 000 000 130 430 197 115 981 286 88,92%
6. Elvonások és befizetések 0 0 0 0,00%
7. 2016. évi Önkormányzati fejlesztések 1 254 528 000 2 971 864 252 1 147 378 289 38,61%
8. 2016. évi Önkormányzati felújítások 817 495 000 1 343 843 068 928 900 920 69,12%
9. 2016. évi Terület és településfejlesztési program 6 500 000 000 9 118 435 000 44 689 535 0,49%
10. 2016. évi Modern Városok Program 4 200 000 000 6 316 238 000 15 049 754 0,24%
11. 2016. évi Önkormányzati általános támogatások 1 516 575 000 1 806 255 658 1 672 004 335 92,57%
12. 2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások 45 338 000 47 838 000 38 515 000 80,51%
13. 2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 143 534 000 228 534 000 19 956 941 8,73%
14. 2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai 160 847 412 4 550 321 983 4 394 167 396 96,57%
15. 2016. évi Önkormányzati tartalékok 1 060 338 588 702 070 215 0 0,00%
16. - ebből általános tartalék 100 000 000 77 010 175 0 0,00%
17. Kiadások mindösszesen: 22 256 256 000 34 323 351 106 14 712 569 446 42,86%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 4 453 312 3 989 232 89,58%
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 73 705 000 81 085 000 84 644 269 104,39%
5. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 76 705 000 85 538 312 88 633 501 103,62%
6. Gazdasági ügyek
7. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 33 000 000 33 000 000 17 663 770 53,53%
8. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 33 000 000 33 000 000 17 663 770 53,53%
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 6 456 000 6 456 000 6 456 000 100,00%
11. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 224 437 122,44%
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 7 456 000 7 456 000 7 680 437 103,01%
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 12 564 000 17 076 300 16 126 906 94,44%
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 12 564 000 17 076 300 16 126 906 94,44%
16. Szociális védelem
17. 0 1 10 01 K100 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 6 830 000 6 830 000 6 760 000 98,98%
18. 0 1 10 Szociális védelem összesen: 6 830 000 6 830 000 6 760 000 98,98%
19. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 136 555 000 149 900 612 136 864 614 91,30%
20. Munkaadót terhelő járulékok
21. Általános közszolgáltatás
22. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka (személyi) 810 000 1 202 395 1 164 838 96,88%
23. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 19 910 000 21 440 900 20 147 690 93,97%
24. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 20 720 000 22 643 295 21 312 528 94,12%
25. Gazdasági ügyek
26. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 4 455 000 4 455 000 2 597 975 58,32%
27. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 4 455 000 4 455 000 2 597 975 58,32%
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 743 000 1 743 000 1 743 120 100,01%
30. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 270 000 270 000 97 200 36,00%
31. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 2 013 000 2 013 000 1 840 320 91,42%
32. Egészségügy
33. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 3 433 000 4 651 321 4 202 585 90,35%
34. 0 2 07 Egészségügy összesen: 3 433 000 4 651 321 4 202 585 90,35%
35. Szociális védelem
36. 0 2 10 01 K200 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 1 844 000 1 844 000 1 642 680 89,08%
37. 0 2 10 Szociális védelem összesen: 1 844 000 1 844 000 1 642 680 89,08%
38. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 32 465 000 35 606 616 31 596 088 88,74%
39. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 169 020 000 185 507 228 168 460 702 90,81%
2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
40. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 147 067 000 161 708 521 145 383 195 89,90%
41. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 21 953 000 23 798 707 23 077 507 96,97%
42. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
43. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 169 020 000 185 507 228 168 460 702 90,81%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 20 000 000 43 600 000 43 202 105 99,09%
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 190 000 000 324 600 000 324 330 333 99,92%
5. 1 0 01 03 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (dologi) 0 2 791 109 2 791 109 100,00%
6. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 62 572 000 14 372 000 12 927 357 89,95%
7. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 000 103 208 891 101 477 396 98,32%
8. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 6 382 100 63,82%
9. 1 0 01 06 K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása 4 000 000 6 219 580 5 098 669 81,98%
10. 1 0 01 06 K600 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (fejl.) 0 741 172 741 172 100,00%
11. 1 0 01 07 K300 1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése 7 000 000 7 000 000 6 999 999 100,00%
12. 1 0 01 08 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 336 000 67,20%
13. 1 0 01 09 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 7 000 000 10 000 000 7 176 795 71,77%
14. 1 0 01 10 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 181 021 36,20%
15. 1 0 01 11 K300 2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása 8 000 000 6 324 857 2 027 553 32,06%
16. 1 0 01 12 K300 2 Piknik rendezvények 1 100 000 0 0 0,00%
17. 1 0 01 13 K300 2 Széchenyi emlékév 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
18. 1 0 01 14 K300 2 Autómentes nap 400 000 900 000 890 151 98,91%
19. 1 0 01 15 K300 2 Szent Mihály napi rendezvények 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
20. 1 0 01 16 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 286 684 28,67%
21. 1 0 01 17 K300 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno) 300 000 300 000 0 0,00%
22. 1 0 01 18 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
23. 1 0 01 19 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 9 000 000 8 588 601 95,43%
24. 1 0 01 20 K300 2 Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
25. 1 0 01 21 K300 2 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat 250 000 250 000 0 0,00%
26. 1 0 01 22 K300 2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái 0 1 336 040 0 0,00%
27. 1 0 01 23 K300 2 Kuruc dombi szociális iroda karbantartás, felújítás 0 3 230 000 3 230 000 100,00%
28. 1 0 01 24 K300 2 Közérdekű tájékoztatási program 0 2 000 000 1 999 412 99,97%
29. 1 0 01 25 K300 2 Várisi úti pihenő épület karbantartás 0 1 708 676 1 708 676 100,00%
30. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 442 622 000 553 582 325 530 375 133 95,81%
31. Közrend és közbiztonság
32. 1 0 03 01 K300 1 Városi védelmi feladatok (sziréna) 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
33. 1 0 03 Közrend és közbiztonság összesen: 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
34. Gazdasági ügyek
35. 1 0 04 01 K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj 73 394 000 73 394 000 33 472 083 45,61%
36. 1 0 04 02 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
37. 1 0 04 03 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 33 000 000 33 000 000 33 000 000 100,00%
38. 1 0 04 04 K300 2 Buszvárók javítási munkái 2 000 000 2 000 000 1 655 140 82,76%
39. 1 0 04 05 K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) 1 000 000 1 000 000 497 800 49,78%
40. 1 0 04 06 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
41. 1 0 04 07 K300 1 Hídvizsgálat 3 280 000 3 280 000 2 507 233 76,44%
42. 1 0 04 08 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 4 000 000 7 000 000 6 264 110 89,49%
43. 1 0 04 09 K300 2 Út és közműtervek készítése 11 548 000 19 002 900 7 970 493 41,94%
44. 1 0 04 09 K600 2 Út és közműtervek készítése (fejl.) 0 0 0 0,00%
45. 1 0 04 10 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 120 000 000 171 841 000 160 880 791 93,62%
46. 1 0 04 11 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 52 000 000 43 180 000 83,04%
47. 1 0 04 12 K300 1 Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés 0 2 253 657 2 253 657 100,00%
48. 1 0 04 13 K300 2 Petőfi tér rek. Munkái 0 0 0 0,00%
49. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 306 222 000 370 771 557 291 681 307 78,67%
50. Környezetvédelem
51. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 25 400 000 25 400 000 29 763 636 117,18%
52. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
53. 1 0 05 03 K300 2 Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program) 1 000 000 0 0 0,00%
54. 1 0 05 04 K300 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) 1 000 000 3 501 000 0 0,00%
55. 1 0 05 05 K300 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program) 2 000 000 2 000 000 1 995 978 99,80%
56. 1 0 05 06 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
57. 1 0 05 07 K300 2 Papréti illemhely üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 1 086 661 54,33%
58. 1 0 05 08 K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt. 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
59. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 39 400 000 40 901 000 37 846 275 92,53%
60. Lakásépítés és kommunális létesítmények
61. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 4 500 000 4 500 000 0 0,00%
62. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 609 600 71,72%
63. 1 0 06 03 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj 40 000 000 48 037 881 48 037 881 100,00%
64. 1 0 06 04 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 3 644 596 72,89%
65. 1 0 06 05 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 3 206 750 71,26%
66. 1 0 06 06 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 7 620 000 10 317 122 10 317 122 100,00%
67. 1 0 06 07 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 6 000 000 6 000 000 2 224 251 37,07%
68. 1 0 06 08 K100 2 Balf településrészi önkormányzat (személyi) 0 143 815 143 815 100,00%
69. 1 0 06 08 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 2 000 000 1 856 185 1 856 139 100,00%
70. 1 0 06 09 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) 0 231 528 231 528 100,00%
71. 1 0 06 09 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 2 390 000 2 059 772 2 049 016 99,48%
72. 1 0 06 09 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás) 0 98 700 98 700 100,00%
73. 1 0 06 10 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
74. 1 0 06 11 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 1 853 032 92,65%
75. 1 0 06 12 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 240 000 16 510 000 16 510 000 100,00%
76. 1 0 06 13 K300 2 Fizetendő bérleti díj (Piknik, Tűztorony, határkilépő, patak medrek stb.) 10 000 000 62 552 000 3 979 896 6,36%
77. 1 0 06 14 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 15 000 000 15 000 000 9 158 783 61,06%
78. 1 0 06 15 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 200 000 20,00%
79. 1 0 06 16 K100 2 Önkormányzati tervtanács (személyi) 0 0 58 040 0,00%
80. 1 0 06 16 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 630 600 26,28%
81. 1 0 06 17 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 6 000 000 8 534 223 8 534 223 100,00%
82. 1 0 06 18 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 98 925 000 125 101 591 3 233 248 2,58%
83. 1 0 06 19 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 815 000 815 000 814 560 99,95%
84. 1 0 06 20 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 10 000 000 9 752 200 97,52%
85. 1 0 06 21 K300 1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015) 23 392 000 23 392 000 31 797 163 135,93%
86. 1 0 06 22 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
87. 1 0 06 23 K300 1 Befizetendő ÁFA 353 619 000 353 619 000 127 337 582 36,01%
88. 1 0 06 24 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 65 649 13,13%
89. 1 0 06 25 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 825 500 55,03%
90. 1 0 06 26 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 2 825 000 56,50%
91. 1 0 06 27 K300 2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések 5 000 000 10 432 000 9 687 647 92,86%
92. 1 0 06 28 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 5 000 000 2 000 000 396 670 19,83%
93. 1 0 06 29 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
94. 1 0 06 30 K300 2 Japán tanárnő (dologi) 2 000 000 1 861 222 588 230 31,60%
95. 1 0 06 30 K600 2 Japán tanárnő (beruházás) 0 138 778 138 778 100,00%
96. 1 0 06 31 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 1 000 000 3 743 596 3 743 596 100,00%
97. 1 0 06 32 K100 2 Urbact III. projekt (személyi) 0 3 321 627 3 321 627 100,00%
98. 1 0 06 32 K200 2 Urbact III. projekt (járulék) 0 896 839 896 839 100,00%
99. 1 0 06 32 K300 2 Urbact III. projekt 16 200 000 11 981 534 5 841 572 48,75%
100. 1 0 06 33 K300 2 Polgármesteri keret (dologi) 200 000 509 178 309 178 60,72%
101. 1 0 06 34 K300 2 Petőfi téri mélygarázs karbantartás 0 485 839 485 839 100,00%
102. 1 0 06 35 K300 2 Városvédő szobor áthelyezése 0 2 389 700 2 389 700 100,00%
103. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 649 651 000 756 279 130 319 794 550 42,29%
104. Egészségügy
105. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 000 5 000 000 3 962 688 79,25%
106. 1 0 07 02 K300 1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 17 064 742 17 113 151 100,28%
107. 1 0 07 03 K100 2 Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása (személyi) 0 2 646 2 646 100,00%
108. 1 0 07 03 K300 2 Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása 1 000 000 997 354 842 999 84,52%
109. Egészségügy összesen: 21 000 000 23 064 742 21 921 484 95,04%
110. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
111. 1 0 08 01 K300 2 Műjégpálya üzemeltetés 1 500 000 0 0 0,00%
112. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés (tám.) 0 1 500 000 1 500 000 100,00%
113. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő 4 000 000 4 000 000 1 888 610 47,22%
114. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 36 000 000 50 700 000 50 689 062 99,98%
115. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 41 500 000 56 200 000 54 077 672 96,22%
116. Oktatás
117. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000 3 737 991 93,45%
118. 1 0 09 02 K300 1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése 550 000 550 000 365 760 66,50%
119. 1 0 09 03 K300 1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények 220 000 000 208 907 058 207 280 998 99,22%
120. 1 0 09 Oktatás összesen: 224 550 000 213 457 058 211 384 749 99,03%
121. Szociális védelem
122. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 8 000 000 12 044 174 12 044 174 100,00%
123. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 2 314 392 51,43%
124. 1 0 10 03 K300 2 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 576 918 576 918 100,00%
125. Szociális védelem összesen: 12 500 000 17 121 092 14 935 484 87,23%
126. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 445 000 2 033 376 904 1 482 016 654 72,88%
2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
127. 1 0 K100 Személyi juttatások 0 3 699 616 3 757 656 101,57%
128. 1 0 K200 Járulék 0 896 839 896 839 100,00%
129. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 676 873 000 2 011 929 799 1 461 956 152 72,66%
130. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 500 000 1 500 000 100,00%
131. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások 0 978 650 978 650 100,00%
132. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 62 572 000 14 372 000 12 927 357 89,95%
133. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 445 000 2 033 376 904 1 482 016 654 72,88%
2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
134. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 340 707 000 1 468 707 680 1 170 735 372 79,71%
135. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 398 738 000 564 669 224 311 281 282 55,13%
136. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
137. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 445 000 2 033 376 904 1 482 016 654 72,88%

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 90 000 000 91 422 732 91 422 732 100,00%
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 80 000 000 67 226 000 67 220 412 99,99%
5. 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 170 000 000 158 648 732 158 643 144 100,00%
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 260 000 000 226 000 000 225 756 230 99,89%
8. 2 05 Környezetvédelem összesen: 260 000 000 226 000 000 225 756 230 99,89%
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 220 000 000 220 000 000 219 999 965 100,00%
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 29 336 088 97,79%
12. 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 250 000 000 250 000 000 249 336 053 99,73%
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 680 000 000 634 648 732 633 735 427 99,86%
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 10 000 000 10 209 860 10 209 860 100,00%
17. 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 10 000 000 10 209 860 10 209 860 100,00%
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 10 000 000 10 000 000 8 252 064 82,52%
20. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 270 0,08%
21. 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 11 500 000 11 500 000 8 253 334 71,77%
22. Környezetvédelem
23. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 15 000 000 61 186 000 55 795 132 91,19%
24. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 0 0,00%
25. 2 05 Környezetvédelem összesen: 21 000 000 67 186 000 55 795 132 83,05%
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 910 966 60,73%
28. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 50 000 000 97 295 150 81 476 217 83,74%
29. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. Közvilágítás (dologi) 0 0 4 479 0,00%
30. 2 2 06 02 K600 1 Önkorm. által ell. Közvilágítás (beruházás) 0 2 704 850 2 704 850 100,00%
31. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 16 000 000 12 204 402 76,28%
32. 2 2 06 04 K600 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. (beruházás) 768 000 768 000 767 180 99,89%
33. 2 2 06 05 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 20 000 000 48 168 364 36 726 721 76,25%
34. 2 2 06 05 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás) 0 3 662 272 3 662 272 100,00%
35. 2 2 06 05 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás) 0 11 169 364 11 169 364 100,00%
36. 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 82 268 000 181 268 000 149 626 451 82,54%
37. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 680 000 000 634 648 732 633 735 427 99,86%
38. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 124 768 000 270 163 860 223 884 777 82,87%
39. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 804 768 000 904 812 592 857 620 204 94,78%
2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
40. 2 K300 Dologi kiadás 724 000 000 819 282 106 772 096 126 94,24%
41. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 768 000 7 135 122 7 134 302 99,99%
42. 2 K700 Felújítás (áfával) 80 000 000 78 395 364 78 389 776 99,99%
43. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 804 768 000 904 812 592 857 620 204 94,78%
2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
44. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 667 268 000 737 086 592 709 504 077 96,26%
45. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 137 500 000 167 726 000 148 116 127 88,31%
46. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
47. 2 Összesen: 804 768 000 904 812 592 857 620 204 94,78%

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 110 000 000 109 430 197 104 106 286 95,13%
3. 0 3 10 02 K400 2 Bursa Hungarica 8 000 000 8 000 000 4 475 000 55,94%
4. 0 3 10 03 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 7 400 000 56,92%
5. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 131 000 000 130 430 197 115 981 286 88,92%
6. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 131 000 000 130 430 197 115 981 286 88,92%
2016. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
7. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
8. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 131 000 000 130 430 197 115 981 286 88,92%
9. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
10. 0 3 Összesen: 131 000 000 130 430 197 115 981 286 88,92%

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

2016. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovat száma
Kiadás
2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeleteTeljesítés
Teljesítés %-a
A B C D E F G
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 3 1 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás (dologi) 0 31 020 31 020 100,00%
4. 3 1 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás 222 000 190 980 100 000 52,36%
5. 3 1 01 Általános közszolgáltatás összesen: 222 000 222 000 131 020 59,02%
6. Gazdasági ügyek
7. 3 1 04 01 K600 2 Gyalogátkelőhelyek létesítése 270 000 270 000 0 0,00%
8. 3 1 04 02 K300 2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u. (dologi) 0 3 550 163 3 550 163 100,00%
9. 3 1 04 02 K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u. 17 000 000 13 449 837 13 448 751 99,99%
10. 3 1 04 03 K300 2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u. (dologi) 0 4 674 582 4 674 582 100,00%
11. 3 1 04 03 K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u. 22 400 000 17 725 418 17 389 563 98,11%
12. 3 1 04 04 K300 2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem (dologi) 0 349 999 349 999 100,00%
13. 3 1 04 04 K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem 29 300 000 28 950 001 22 727 797 78,51%
14. 3 1 04 05 K600 2 Út- és közműtervek készítése 5 111 000 5 111 000 4 291 330 83,96%
15. 3 1 04 06 K300 2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás (dologi) 0 637 795 637 795 100,00%
16. 3 1 04 06 K600 2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás 3 495 000 2 857 205 2 362 204 82,68%
17. 3 1 04 07 K600 2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése 1 626 000 0 0 0,00%
18. 3 1 04 08 K600 2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése 742 000 742 000 741 680 99,96%
19. 3 1 04 09 K300 2 Barlansgzínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi) 0 116 967 116 967 100,00%
20. 3 1 04 09 K600 2 Barlansgzínház-Kőfejtő fejlesztése 0 7 226 300 7 226 300 100,00%
21. 3 1 04 10 K600 2 Sopronkőhidai Pesty B. u. szennyvíz elvezetés építése 0 6 355 000 4 200 536 66,10%
22. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 79 944 000 92 016 267 81 717 667 88,81%
23. Környezetvédelem
24. 3 1 05 01 K600 2 ISPA átemelők összekötése telken belül 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
25. 3 1 05 02 K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.) 8 048 000 8 048 000 617 538 7,67%
26. 3 1 05 03 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 0 0,00%
27. 3 1 05 04 K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) 13 800 000 13 800 000 11 859 387 85,94%
28. 3 1 05 05 K600 2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés) 2 300 000 2 300 000 2 288 540 99,50%
29. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 87 148 000 87 148 000 14 765 465 16,94%
30. Lakásépítés és kommunális létesítmények
31. 3 1 06 01 K300 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi) 0 27 279 431 27 279 431 100,00%
32. 3 1 06 01 K600 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok 65 000 000 37 720 569 29 894 278 79,25%
33.