Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra,

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 76 273 659 728 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 273 659 728 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 068 427 329 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 582 803 140 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 178 294 950 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 821 744 394 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 234 607 977 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 123 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 753 627 660 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 255 601 472 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 13 392 157 117 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 24 667 151 880 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 059 133 916 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 74 500 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 486 784 745 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 21 639 170 053 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 13 364 682 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 923 290 413 Ft-tal.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2018. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2018. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 43 700 Ft 2018. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) A Polgármesteri Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50 000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.

(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2018. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 769 379 196 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 49,5 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

f) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitika” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 869 292 255 Ft tervezett összeg használható fel a 2018. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2019. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2018. február 22 napján 16 óra 10 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 542 772 691 2 747 150 396 2 814 414 036
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 286 634 574 322 671 442 323 800 692
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 807 500 000 4 808 685 149 4 808 685 149
5. B400 Működési bevételek 2 789 064 591 3 001 880 970 3 024 455 792
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 5 035 050
8. Működési bevételek összesen: (1+…+7) 10 425 971 856 10 880 387 957 10 976 390 719
9. K100 Személyi juttatások 3 085 299 464 3 239 387 191 3 296 603 706
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 669 902 226 731 935 124 742 344 497
11. K300 Dologi kiadások 3 917 691 656 4 452 041 065 4 559 448 566
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 125 000 000 126 424 455 127 553 705
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 10 000 000 10 000 000
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 290 537 484 326 237 539 341 195 347
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 8 100 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 388 920 000 1 527 101 085 1 569 015 535
17. K513 Tartalékok 919 140 251 1 171 098 294 936 655 095
18. Működési kiadások összesen: (9+…+17) 10 406 491 081 11 584 224 753 11 590 916 451
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 19 480 775 -703 836 796 -614 525 732
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 918 498 667 13 922 600 242 22 486 363 164
23. B500 Felhalmozási bevételek 231 078 000 251 078 000 251 179 575
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 6 551 071
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 48 000 000 51 419 505 55 871 650
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) 14 197 576 667 14 225 097 747 22 799 965 460
27. K600 Beruházások (áfával) 22 064 563 975 22 392 624 780 30 932 223 081
28. K700 Felújítások (áfával) 11 418 503 357 11 669 694 167 11 677 946 308
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 3 400 032 7 596 801
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 882 270 37 013 836
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 198 993 198 426 793 198 426 793 198
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 33 682 060 530 34 526 394 447 43 081 573 224
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -19 484 483 863 -20 301 296 700 -20 281 607 764
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 24 623 548 523 25 105 485 704 33 776 356 179
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 44 088 551 611 46 110 619 200 54 672 489 675
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -19 465 003 088 -21 005 133 496 -20 896 133 496
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 19 550 243 141 21 090 373 549 26 185 303 549
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 15 312 000 000 17 312 000 000 16 312 000 000
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42) 34 862 243 141 38 402 373 549 42 497 303 549
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
44. Különböző finanszírozási kiadások 15 397 240 053 17 397 240 053 21 601 170 053
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 15 397 240 053 17 397 240 053 21 601 170 053
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 19 465 003 088 21 005 133 496 20 896 133 496
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) 59 485 791 664 63 507 859 253 76 273 659 728
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) 59 485 791 664 63 507 859 253 76 273 659 728

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 226 900 000 227 690 000 227 690 000
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 914 583 608 946 384 094 968 658 344
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 35 050
8. Működési bevételek összesen: 1 141 483 608 1 174 074 094 1 196 383 394
9. Személyi juttatások K100 2 114 396 519 2 212 068 287 2 259 493 951
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 457 171 819 502 344 079 512 404 237
11. Dologi kiadások K300 1 172 835 099 1 208 814 290 1 224 557 179
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 3 744 403 437 3 923 226 656 3 996 455 367
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 602 919 829 -2 749 152 562 -2 800 071 973
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 1 196 769
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 1 196 769
26. Beruházások (áfával) K600 0 47 059 137 61 709 321
27. Felújítások (áfával) K700 0 6 421 840 8 921 840
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 144 032 1 340 801
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 0 53 625 009 71 971 962
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -53 625 009 -70 775 193
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 141 483 608 1 174 074 094 1 197 580 163
34. Költségvetési kiadások összesen: 3 744 403 437 3 976 851 665 4 068 427 329
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 602 919 829 -2 802 777 571 -2 870 847 166
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 1 901 940 604 1 961 506 616 2 047 162 438
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 700 979 225 741 345 751 723 759 524
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 602 919 829 2 702 852 367 2 770 921 962
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 99 925 204 99 925 204
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
42. Finanszírozási bevételek összesen: 2 602 919 829 2 802 777 571 2 870 847 166
43. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
44. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
45. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 602 919 829 2 802 777 571 2 870 847 166
47. Tárgyévi kiadások összesen: 3 744 403 437 3 976 851 665 4 068 427 329
48. Tárgyévi bevételek összesen: 3 744 403 437 3 976 851 665 4 068 427 329
Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
50. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
51. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
52. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
53. Működési bevételek B400 34 790 035 34 790 035 34 790 035
54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
56. Működési bevételek összesen: 34 790 035 34 790 035 34 790 035
57. Személyi juttatások K100 327 288 437 335 218 384 336 526 295
58. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 72 465 022 76 894 395 78 941 938
59. Dologi kiadások K300 92 423 388 95 321 324 95 321 324
60. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
61. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
64. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
65. Tartalékok K513 0 0 0
66. Működési kiadások összesen: 492 176 847 507 434 103 510 789 557
67. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -457 386 812 -472 644 068 -475 999 522
68. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
69. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
70. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
71. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
72. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
73. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
74. Beruházások (áfával) K600 0 6 417 941 6 417 941
75. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
76. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
77. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
78. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
79. Felhalmozási kiadások összesen: 0 6 417 941 6 417 941
80. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -6 417 941 -6 417 941
81. Költségvetési bevételek összesen: 34 790 035 34 790 035 34 790 035
82. Költségvetési kiadások összesen: 492 176 847 513 852 044 517 207 498
83. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -457 386 812 -479 062 009 -482 417 463
84. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 255 073 858 256 605 863 315 843 317
85. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 202 312 954 210 147 629 154 265 629
86. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 457 386 812 466 753 492 470 108 946
87. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 12 308 517 12 308 517
89. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
90. Finanszírozási bevételek összesen: 457 386 812 479 062 009 482 417 463
91. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
92. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
93. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
94. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 457 386 812 479 062 009 482 417 463
95. Tárgyévi kiadások összesen: 492 176 847 513 852 044 517 207 498
96. Tárgyévi bevételek összesen: 492 176 847 513 852 044 517 207 498
Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
97. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
98. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
99. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 226 400 000 226 400 000 226 400 000
100. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
101. Működési bevételek B400 301 718 700 311 097 186 315 113 414
102. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
103. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
104. Működési bevételek összesen: 528 118 700 537 497 186 541 513 414
105. Személyi juttatások K100 636 533 869 691 017 018 707 916 087
106. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 132 789 451 150 633 249 153 928 567
107. Dologi kiadások K300 322 562 578 332 184 008 336 200 236
108. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
109. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
111. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
112. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
113. Tartalékok K513 0 0 0
114. Működési kiadások összesen: 1 091 885 898 1 173 834 275 1 198 044 890
115. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -563 767 198 -636 337 089 -656 531 476
116. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
117. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 1 196 769
118. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
119. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
120. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
121. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 1 196 769
122. Beruházások (áfával) K600 0 12 731 039 12 731 039
123. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 144 032 1 340 801
125. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
126. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
127. Felhalmozási kiadások összesen: 0 12 875 071 14 071 840
128. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -12 875 071 -12 875 071
129. Költségvetési bevételek összesen: 528 118 700 537 497 186 542 710 183
130. Költségvetési kiadások összesen: 1 091 885 898 1 186 709 346 1 212 116 730
131. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -563 767 198 -649 212 160 -669 406 547
132. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 318 981 581 411 669 158 431 863 545
133. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 244 785 617 218 172 335 218 172 335
134. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 563 767 198 629 841 493 650 035 880
135. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 19 370 667 19 370 667
137. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
138. Finanszírozási bevételek összesen: 563 767 198 649 212 160 669 406 547
139. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
140. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
141. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
142. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 563 767 198 649 212 160 669 406 547
143. Tárgyévi kiadások összesen: 1 091 885 898 1 186 709 346 1 212 116 730
144. Tárgyévi bevételek összesen: 1 091 885 898 1 186 709 346 1 212 116 730
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
145. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
146. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
147. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
148. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
149. Működési bevételek B400 18 830 950 21 449 950 22 467 950
150. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
151. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
152. Működési bevételek összesen: 18 830 950 21 449 950 22 467 950
153. Személyi juttatások K100 294 292 375 297 625 941 310 081 473
154. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 865 549 69 645 097 71 377 493
155. Dologi kiadások K300 78 559 028 79 115 395 77 615 395
156. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
157. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
159. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
160. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
161. Tartalékok K513 0 0 0
162. Működési kiadások összesen: 438 716 952 446 386 433 459 074 361
163. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -419 886 002 -424 936 483 -436 606 411
164. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
165. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
166. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
167. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
168. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
169. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
170. Beruházások (áfával) K600 0 3 650 400 2 150 400
171. Felújítások (áfával) K700 0 0 2 500 000
172. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
173. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
174. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
175. Felhalmozási kiadások összesen: 0 3 650 400 4 650 400
176. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -3 650 400 -4 650 400
177. Költségvetési bevételek összesen: 18 830 950 21 449 950 22 467 950
178. Költségvetési kiadások összesen: 438 716 952 450 036 833 463 724 761
179. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -419 886 002 -428 586 883 -441 256 811
180. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 354 419 748 348 338 375 348 508 303
181. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 65 466 254 76 148 508 88 648 508
182. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 419 886 002 424 486 883 437 156 811
183. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 4 100 000 4 100 000
185. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
186. Finanszírozási bevételek összesen: 419 886 002 428 586 883 441 256 811
187. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
188. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
189. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
190. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 419 886 002 428 586 883 441 256 811
191. Tárgyévi kiadások összesen: 438 716 952 450 036 833 463 724 761
192. Tárgyévi bevételek összesen: 438 716 952 450 036 833 463 724 761
Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
193. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
194. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
195. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
196. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
197. Működési bevételek B400 18 098 837 22 150 837 22 832 837
198. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
199. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
200. Működési bevételek összesen: 18 098 837 22 150 837 22 832 837
201. Személyi juttatások K100 284 135 393 285 991 335 286 889 535
202. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 64 085 216 67 164 928 66 168 087
203. Dologi kiadások K300 99 531 646 101 478 501 99 034 411
204. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
205. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
206. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
207. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
208. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
209. Tartalékok K513 0 0 0
210. Működési kiadások összesen: 447 752 255 454 634 764 452 092 033
211. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -429 653 418 -432 483 927 -429 259 196
212. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
213. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
214. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
215. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
216. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
217. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
218. Beruházások (áfával) K600 0 4 091 369 14 831 232
219. Felújítások (áfával) K700 0 2 021 840 2 021 840
220. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
221. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
222. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
223. Felhalmozási kiadások összesen: 0 6 113 209 16 853 072
224. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -6 113 209 -16 853 072
225. Költségvetési bevételek összesen: 18 098 837 22 150 837 22 832 837
226. Költségvetési kiadások összesen: 447 752 255 460 747 973 468 945 105
227. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -429 653 418 -438 597 136 -446 112 268
228. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 401 619 533 389 318 332 389 337 691
229. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 28 033 885 40 639 641 48 135 414
230. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 429 653 418 429 957 973 437 473 105
231. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 8 639 163 8 639 163
233. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
234. Finanszírozási bevételek összesen: 429 653 418 438 597 136 446 112 268
235. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0
236. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0
237. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
238. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 429 653 418 438 597 136 446 112 268
239. Tárgyévi kiadások összesen: 447 752 255 460 747 973 468 945 105
240. Tárgyévi bevételek összesen: 447 752 255 460 747 973 468 945 105
Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
241. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
242. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
243. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
244. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
245. Működési bevételek B400 12 097 965 14 968 965 14 526 987
246. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
247. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
248. Működési bevételek összesen: 12 097 965 14 968 965 14 526 987
249. Személyi juttatások K100 217 981 513 219 239 000 230 098 703
250. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 48 879 690 49 468 361 52 474 079
251. Dologi kiadások K300 74 928 903 76 902 431 71 848 453
252. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
253. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
254. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
255. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
256. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
257. Tartalékok K513 0 0 0
258. Működési kiadások összesen: 341 790 106 345 609 792 354 421 235
259. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -329 692 141 -330 640 827 -339 894 248
260. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
261. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
262. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
263. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
264. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
265. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
266. Beruházások (áfával) K600 0 250 868 4 350 868
267. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
268. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
269. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
270. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0
271. Felhalmozási kiadások összesen: 0 250 868 4 350 868
272. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -250 868 -4 350 868
273. Költségvetési bevételek összesen: 12 097 965 14 968 965 14 526 987
274. Költségvetési kiadások összesen: 341 790 106 345 860 660 358 772 103
275. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -329 692 141 -330 891 695 -344 245 116
276. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 296 319 829 286 616 477 286 669 898
277. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 33 372 312 43 219 585 56 519 585
278. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 329 692 141 329 836 062 343 189 483
279. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 055 633 1 055 633
281. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
282. Finanszírozási bevételek összesen: 329 692 141 330 891 695 344 245 116
283. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0
284. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0
285. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
286. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 329 692 141 330 891 695 344 245 116
287. Tárgyévi kiadások összesen: 341 790 106 345 860 660 358 772 103
288. Tárgyévi bevételek összesen: 341 790 106 345 860 660 358 772 103
Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
289. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
290. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
291. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
292. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
293. Működési bevételek B400 3 500 000 6 380 000 6 380 000
294. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
295. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 35 050
296. Működési bevételek összesen: 3 500 000 6 380 000 6 415 050
297. Személyi juttatások K100 62 790 974 66 933 206 68 496 763
298. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 12 450 794 13 556 801 13 861 695
299. Dologi kiadások K300 40 841 606 47 027 508 47 062 558
300. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
301. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
302. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
303. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
304. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
305. Tartalékok K513 0 0 0
306. Működési kiadások összesen: 116 083 374 127 517 515 129 421 016
307. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -112 583 374 -121 137 515 -123 005 966
308. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
309. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
310. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
312. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
313. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
314. Beruházások (áfával) K600 0 6 817 520 6 817 520
315. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
316. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
317. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
318. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
319. Felhalmozási kiadások összesen: 0 6 817 520 6 817 520
320. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -6 817 520 -6 817 520
321. Költségvetési bevételek összesen: 3 500 000 6 380 000 6 415 050
322. Költségvetési kiadások összesen: 116 083 374 134 335 035 136 238 536
323. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -112 583 374 -127 955 035 -129 823 486
324. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 53 189 483 62 211 144 64 079 595
325. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 59 393 891 59 393 891 59 393 891
326. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 112 583 374 121 605 035 123 473 486
327. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 6 350 000 6 350 000
329. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
330. Finanszírozási bevételek összesen: 112 583 374 127 955 035 129 823 486
331. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0
332. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0
333. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
334. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 112 583 374 127 955 035 129 823 486
335. Tárgyévi kiadások összesen: 116 083 374 134 335 035 136 238 536
336. Tárgyévi bevételek összesen: 116 083 374 134 335 035 136 238 536
Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
337. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
338. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
339. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 500 000 1 290 000 1 290 000
340. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
341. Működési bevételek B400 52 999 894 62 999 894 89 999 894
342. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
343. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
344. Működési bevételek összesen: 53 499 894 64 289 894 91 289 894
345. Személyi juttatások K100 115 840 164 126 306 474 128 963 664
346. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 151 758 29 486 090 30 004 242
347. Dologi kiadások K300 43 919 284 56 928 723 88 928 723
348. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
349. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
350. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
351. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
352. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
353. Tartalékok K513 0 0 0
354. Működési kiadások összesen: 182 911 206 212 721 287 247 896 629
355. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -129 411 312 -148 431 393 -156 606 735
356. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
358. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
359. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
360. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
361. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
362. Beruházások (áfával) K600 0 2 000 000 2 000 000
363. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
364. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
365. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
366. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
367. Felhalmozási kiadások összesen: 0 2 000 000 2 000 000
368. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -2 000 000 -2 000 000
369. Költségvetési bevételek összesen: 53 499 894 64 289 894 91 289 894
370. Költségvetési kiadások összesen: 182 911 206 214 721 287 249 896 629
371. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -129 411 312 -150 431 393 -158 606 735
372. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 61 797 000 69 636 301 72 811 643
373. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 67 614 312 67 614 312 72 614 312
374. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 129 411 312 137 250 613 145 425 955
375. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 13 180 780 13 180 780
377. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
378. Finanszírozási bevételek összesen: 129 411 312 150 431 393 158 606 735
379. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0
380. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0
381. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
382. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 129 411 312 150 431 393 158 606 735
383. Tárgyévi kiadások összesen: 182 911 206 214 721 287 249 896 629
384. Tárgyévi bevételek összesen: 182 911 206 214 721 287 249 896 629
Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
385. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
386. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
387. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
388. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
389. Működési bevételek B400 472 547 227 472 547 227 462 547 227
390. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
391. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
392. Működési bevételek összesen: 472 547 227 472 547 227 462 547 227
393. Személyi juttatások K100 175 533 794 189 736 929 190 521 431
394. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 37 484 339 45 495 158 45 648 136
395. Dologi kiadások K300 420 068 666 419 856 400 408 546 079
396. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
397. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
398. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
399. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
400. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
401. Tartalékok K513 0 0 0
402. Működési kiadások összesen: 633 086 799 655 088 487 644 715 646
403. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -160 539 572 -182 541 260 -182 168 419
404. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
405. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
406. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
407. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
408. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
409. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
410. Beruházások (áfával) K600 0 11 100 000 12 410 321
411. Felújítások (áfával) K700 0 4 400 000 4 400 000
412. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
413. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
414. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
415. Felhalmozási kiadások összesen: 0 15 500 000 16 810 321
416. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -15 500 000 -16 810 321
417. Költségvetési bevételek összesen: 472 547 227 472 547 227 462 547 227
418. Költségvetési kiadások összesen: 633 086 799 670 588 487 661 525 967
419. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -160 539 572 -198 041 260 -198 978 740
420. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 160 539 572 137 110 966 138 048 446
421. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 26 009 850 26 009 850
422. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 160 539 572 163 120 816 164 058 296
423. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 34 920 444 34 920 444
425. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
426. Finanszírozási bevételek összesen: 160 539 572 198 041 260 198 978 740
427. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0
428. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0
429. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
430. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 160 539 572 198 041 260 198 978 740
431. Tárgyévi kiadások összesen: 633 086 799 670 588 487 661 525 967
432. Tárgyévi bevételek összesen: 633 086 799 670 588 487 661 525 967
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
433. Szociális szervek
434. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117 117 117
435. Soproni Szociális Intézmény 269 269 269
436. Szociális szervek összesen: 386 386 386
437. Alapfokú oktatási szervek
438. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 98 98 98
439. Hermann Alice Óvoda 94 94 94
440. Trefort Téri Óvoda 70 70 70
441. Alapfokú oktatási szervek összesen: 261 261 261
442. Kulturális szervek
443. Széchenyi István Városi Könyvtár 25 25 25
444. Soproni Múzeum 49 49 49
445. Kulturális szervek összesen: 74 74 74
446. Igazgatási szervek
447. Központi Gyermekkonyha 93 93 93
448. Igazgatási szervek összesen: 93 93 93
449. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 814 814 814

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 26 760 999 26 760 999
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 1 185 149 1 185 149
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 24 605 000 49 222 171 49 222 171
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+…+7) 24 605 000 77 168 319 77 168 319
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 824 423 651 878 779 310 888 570 161
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 183 161 592 199 835 689 200 184 904
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 345 023 500 414 220 113 429 795 113
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 3 424 455 4 553 705
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések 0 0 0
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: (9+…+17) 1 354 808 743 1 496 459 567 1 523 303 883
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 330 203 743 -1 419 291 248 -1 446 135 564
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 1 280 734
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 101 575 101 575
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24) 0 101 575 1 382 309
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 49 466 500 51 945 310 51 945 310
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 7 553 947 7 553 947
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) 53 403 500 59 499 257 59 499 257
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -53 403 500 -59 397 682 -58 116 948
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 24 605 000 77 269 894 78 550 628
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 408 212 243 1 555 958 824 1 582 803 140
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 383 607 243 -1 478 688 930 -1 504 252 512
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 300 696 901 303 251 393 304 799 975
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 082 910 342 1 132 910 342 1 156 925 342
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 383 607 243 1 436 161 735 1 461 725 317
39. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 42 527 195 42 527 195
40. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 383 607 243 1 478 688 930 1 504 252 512
41. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
42. Különböző finanszírozási kiadások 0 0
43. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
44. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 383 607 243 1 478 688 930 1 504 252 512
45. Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) 1 408 212 243 1 555 958 824 1 582 803 140
46. Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) 1 408 212 243 1 555 958 824 1 582 803 140
47. Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 188,00 195,00 196

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosításJavasolt módosított előirányzat
A B C D E F
Nyitó pénzkészlet
Nyitó számlaállomány
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 542 772 691 2 747 150 396 67 263 640 2 814 414 036
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 59 734 574 68 220 443 1 129 250 69 349 693
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 807 500 000 4 807 500 000 0 4 807 500 000
5. B400 Működési bevételek 1 849 875 983 2 006 274 705 300 572 2 006 575 277
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 5 000 000 5 000 000
8. Működési bevételek összesen: (1+…+7) 9 259 883 248 9 629 145 544 73 693 462 9 702 839 006
9. K100 Személyi juttatások 146 479 294 148 539 594 0 148 539 594
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 568 815 29 755 356 0 29 755 356
11. K300 Dologi kiadások 2 399 833 057 2 829 006 662 76 089 612 2 905 096 274
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 000 000 123 000 000 0 123 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 290 537 484 326 237 539 14 957 808 341 195 347
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 8 100 000 8 100 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 388 720 000 1 526 901 085 41 914 450 1 568 815 535
17. K513 Tartalékok 919 140 251 1 171 098 294 -234 443 199 936 655 095
18. Működési kiadások összesen: (9+..+17) 5 307 278 901 6 164 538 530 -93 381 329 6 071 157 201
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 3 952 604 347 3 464 607 014 167 074 791 3 631 681 805
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 918 498 667 13 922 498 667 8 561 386 994 22 483 885 661
23. B500 Felhalmozási bevételek 231 078 000 251 078 000 0 251 078 000
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 3 131 566 6 551 071
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 48 000 000 51 419 505 7 871 650 55 871 650
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) 14 197 576 667 14 224 996 172 8 572 390 210 22 797 386 382
27. K600 Beruházások (áfával) 22 015 097 475 22 293 620 333 8 524 948 117 30 818 568 450
28. K700 Felújítások (áfával) 11 414 566 357 11 655 718 380 5 752 141 11 661 470 521
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 3 256 000 3 000 000 6 256 000
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 882 270 3 131 566 37 013 836
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 198 993 198 426 793 198 0 426 793 198
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 33 628 657 030 34 413 270 181 8 536 831 824 42 950 102 005
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -19 431 080 363 -20 188 274 009 35 558 386 -20 152 715 623
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 23 457 459 915 23 854 141 716 8 646 083 672 32 500 225 388
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 38 935 935 931 40 577 808 711 8 443 450 495 49 021 259 206
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -15 478 476 016 -16 723 666 995 202 633 177 -16 521 033 818
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 19 550 243 141 20 947 921 150 5 094 930 000 26 042 851 150
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 15 312 000 000 17 312 000 000 -1 000 000 000 16 312 000 000
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 34 862 243 141 38 259 921 150 4 094 930 000 42 354 851 150
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 3 986 527 072 4 139 014 102 93 633 177 4 232 647 279
45. Különböző finanszírozási kiadások 15 397 240 053 17 397 240 053 4 203 930 000 21 601 170 053
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 19 383 767 125 21 536 254 155 4 297 563 177 25 833 817 332
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 15 478 476 016 16 723 666 995 -202 633 177 16 521 033 818
48. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) 58 319 703 056 62 114 062 866 12 741 013 672 74 855 076 538
49. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) 58 319 703 056 62 114 062 866 12 741 013 672 74 855 076 538
Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS2018. évi javaslat
2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosításJavasolt módosított előirányzat
A B C D E F
50. Egészségügyi Alapellátás 4,00 4,00 4,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 30,00 30,00 30,00
53. Önkormányzat összesen: 35,00 35,00 0,00 35,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban


Sor-
szám


Feladat megnevezése
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Módosított előirányzat


Támogatás változás

Módosított előirányzat


Támogatás változás
mutató fajlagos összeg normatíva összege Ft mutató fajlagos összeg normatíva összege Ft mutató fajlagos összeg normatíva összege Ft mutató fajlagos összeg normatíva összege Ft
A B C D E F G H I J K L I J K L
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 133,92 4 580 000 613 353 600 133,92 4 580 000 613 353 600 133,92 4 580 000 613 353 600 133,92 4 580 000 613 353 600
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -312 656 699 -312 656 699 -312 656 699 -312 656 699
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 53 009 330 22 300 53 009 330 22 300 53 009 330 22 300 53 009 330
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -53 009 330 -53 009 330 -53 009 330 -53 009 330
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 150 603 500 150 603 500 150 603 500 150 603 500
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -150 603 500 -150 603 500 -150 603 500 -150 603 500
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 95 912 900 95 912 900 95 912 900 95 912 900
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -95 912 900 -95 912 900 -95 912 900 -95 912 900
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 611 2700 158 249 700 58 611 2700 158 249 700 58 611 2700 158 249 700 58 611 2700 158 249 700
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -158 249 700 -158 249 700 -158 249 700 -158 249 700
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 375 2550 956 250 375 2550 956 250 375 2550 956 250 375 2550 956 250
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -956 250 -956 250 -956 250 -956 250
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 162 386 338 1 162 386 338 162 386 338 1 162 386 338 162 386 338 1 162 386 338 162 386 338 1 162 386 338
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -162 386 338 -162 386 338 -162 386 338 -162 386 338
18. I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 2 653 744 2 653 744 0 2 653 744 0
19. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 300 696 901 303 350 645 303 350 645 0 303 350 645 0
20. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 142,8 4 419 000 631 033 200 142,8 4 419 000 631 033 200 142,6 4 419 000 630 296 700 -736 500 143,2 4 419 000 632 948 100 2 651 400
22. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 97 2 205 000 213 885 000 97 2 205 000 213 885 000 95,5 2 205 000 210 651 000 -3 234 000 95,5 2 205 000 210 651 000 0
23. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,6 4 419 000 7 070 400 1,6 4 419 000 7 070 400 1,5 4 419 000 6 481 200 -589 200 1,5 4 419 000 6 481 200 0
24. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1589 81 700 129 794 066 1589 81 700 129 794 066 1578 81 700 128 922 600 -871 466 1582,3 81 700 129 276 633 354 033
25. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 27,3 401 000 10 947 300 27,3 401 000 10 947 300 27,3 401 000 10 947 300 26,4 401 000 10 586 400 -360 900
26. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 5 367 584 1 837 920 5 367 584 1 837 920 5,9 367 584 2 168 746 330 826 5,6 367 584 2 058 470 -110 275
27. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 7 1 463 000 10 241 000 7 1 463 000 10 241 000 7 1 463 000 10 241 000 7 1 463 000 10 241 000
28. Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása 0 0 1 056 000 1 056 000 1 056 000 0
29. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 004 808 886 1 004 808 886 1 000 764 546 -4 044 340 1 003 298 803 2 534 258
30. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
31. Önkormányzati feladatok
32. III.1. szociális ágazati összevont pótlék 0 43 453 711 86 707 863 43 254 152 119 758 537 33 050 674
33. III.3.c. (1) szociális étkeztetés 302 55 360 16 718 720 302 55 360 16 718 720 278 55 360 15 390 080 -1 328 640 273 55 360 15 113 280 -276 800
34. III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000 0
35. III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 85 330 000 28 050 000 85 330 000 28 050 000 74 330 000 24 420 000 -3 630 000 77 330 000 25 410 000 990 000
36. III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000 0
37. III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 500 000 9 000 000 18 500 000 9 000 000 18 500 000 9 000 000 19 500 000 9 500 000 500 000
38. III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 6 500 000 3 000 000 6 500 000 3 000 000 6 500 000 3 000 000 9 500 000 4 500 000 1 500 000
39. III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 15 310 000 4 650 000 15 310 000 4 650 000 15 310 000 4 650 000 20 310 000 6 200 000 1 550 000
40. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000 9 124 000 1 116 000 -124 000 10 124 000 1 240 000 124 000
41. III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 31 206 100 6 389 100 31 206 100 6 389 100 31 206 100 6 389 100 30 206 100 6 183 000 -206 100
42. III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 34 490 000 16 660 000 34 490 000 16 660 000 31 490 000 15 190 000 -1 470 000 29 490 000 14 210 000 -980 000
43. III. 3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása 0 0 14 639 017 14 639 017 14 639 017 0
44. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 2 848 000 173 728 000 61 2 848 000 173 728 000 61 2 848 000 173 728 000 60 2 848 000 170 880 000 -2 848 000
45. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 46 868 761 46 868 761 80 577 722 33 708 961 80 577 722 0
46. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 67,97 1 900 000 129 143 000 67,97 1 900 000 129 143 000 66,66 1 900 000 126 654 000 -2 489 000 66,76 1 900 000 126 844 000 190 000
47. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 112 010 074 112 010 074 55 927 933 -56 082 141 55 927 933 0
48. III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 120 285 34 200 120 285 34 200 120 285 34 200 52 285 14 820 -19 380
49. III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 19,5 4 419 000 86 170 500 19,5 4 419 000 86 170 500 19,5 4 419 000 86 170 500 19,4 4 419 000 85 728 600 -441 900
50. III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 46 2 993 000 137 678 000 46 2 993 000 137 678 000 46 2 993 000 137 678 000 45,2 2 993 000 135 283 600 -2 394 400
51. Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. kiegészítő pótlék 0 400 044 507 485 107 441 588 066 80 581
52. Bölcsődei kiegészítő támogatás 0 0 55 882 000 55 882 000 55 882 000 0
53. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 0
54. III.3.ma (1) alaptámogatás 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000 0
55. III.3.ma (2) teljesítménytámogatás 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 0
56. 9. számú melléklet összesen 9 400 000 9 400 000 9 400 000 0 9 400 000 0
57. Önkormányzati feladatok összesen: 784 017 355 827 871 110 910 338 900 82 467 790 941 157 575 30 818 675
58. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59. III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000
60. III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 15,6 3 300 000 51 480 000 15,6 3 300 000 51 480 000 15,6 3 300 000 51 480 000 15,6 3 300 000 51 480 000
61. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000
62. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 3 505 239 3 505 239 6 026 278 2 521 039 6 026 278 0
63. Támogató szolgáltatás
64. III.3.l (1) alaptámogatás 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000
65. III.3.l (2) teljesítménytámogatás 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000
66. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 117 133 239 117 133 239 119 654 278 2 521 039 119 654 278 0
67. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 901 150 594 945 004 349 1 029 993 178 84 988 829 1 060 811 853 30 818 675
68. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
69. IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58611 1 210 70 919 310 58611 1 210 70 919 310 58611 1 210 70 919 310 58611 1 210 70 919 310
70. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 61 797 000 61 797 000 61 797 000 61 797 000
71. IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 0 4 279 204 4 279 204 4 279 204 0
72. IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása 203 400 000 203 400 000 203 400 000 203 400 000
73. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 4 586 530 10 835 894 6 249 364 15 412 923 4 577 029
74. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 336 116 310 340 702 840 351 231 408 10 528 568 355 808 437 4 577 029
75. Működési célú költségvetési támogatások
76. Bérkompenzáció 0 8 156 290 16 920 097 8 763 807 23 328 775 6 408 678
77. I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. 0 0 28 091 085 28 091 085 28 091 085 0
I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 0 0 0 0 22 925 000 22 925 000
78. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 8 156 290 45 011 182 36 854 892 74 344 860 29 333 678
79. Elszámolásból származó bevételek 0 0 16 799 437 16 799 437 16 799 437 0
80. Mindösszesen 2 542 772 691 2 602 023 010 2 747 150 396 145 127 386 2 814 414 035 67 263 640

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 300 696 901 303 350 645 303 350 645
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 004 808 886 1 000 764 546 1 003 298 804
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 901 150 594 1 029 993 178 1 060 811 853
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 336 116 310 351 231 408 355 808 437
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások 0 45 011 182 74 344 860
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 16 799 437 16 799 437
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 542 772 691 2 747 150 396 2 814 414 036
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Társadalombiztosítási Alap 31 201 879 31 201 879 31 201 879
11. B160 02 2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi 4 200 000 4 200 000 4 200 000
12. B160 03 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 4 332 695 4 594 109 4 594 109
13. B160 04 1 Közfoglalkoztatottak 20 000 000 20 000 000 20 000 000
14. B160 05 1 Utcai szociális munka 0 6 800 000 6 800 000
15. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 1 424 455 2 553 705
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 59 734 574 68 220 443 69 349 693
17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 602 507 265 2 815 370 839 2 883 763 729
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
19. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000
20. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
21. B250 03 2 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók 3 000 000 3 000 000 3 000 000
22. B250 04 2 NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem 5 000 000 5 000 000 5 000 000
23. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 217 000
24. B250 06 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 4 000 000
25. B250 07 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban 34 000 000 34 000 000 34 000 000
26. B250 08 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
27. B250 09 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 24 939 000
28. B250 10 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
29. B250 11 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 15 000 000
30. B250 12 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
31. B250 13 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000
32. B250 14 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 22 722 787 22 722 787 22 722 787
33. B250 15 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 261 560 000 261 560 000 261 560 000
34. B250 16 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 20 000 000 20 000 000 20 000 000
35. B250 17 1 TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 200 000 000 200 000 000 200 000 000
36. B250 18 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 514 000 000 514 000 000 514 000 000
37. B250 19 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 3 500 000 000 3 500 000 000 3 500 000 000
38. B250 20 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 400 000 000 400 000 000 400 000 000
39. B250 21 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 1 416 950 000 1 416 950 000 1 416 950 000
40. B250 22 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 677 000 000
41. B250 23 1 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban 37 609 880 37 609 880 37 609 880
42. B250 24 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 2 262 000 000 2 262 000 000 2 262 000 000
43. B250 25 1 Lőverek Program 3 100 000 000 3 100 000 000 11 661 386 994
44. B250 26 2 Széchenyi palota tetőszerkezet helyreállítása (NKA) 0 4 000 000 4 000 000
45. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 13 918 498 667 13 922 498 667 22 483 885 661
46. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 918 498 667 13 922 498 667 22 483 885 661
47. B340 Vagyoni típusú adók
48. B340 01 2 Építményadó 970 000 000 970 000 000 970 000 000
49. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 350 000 000 350 000 000 350 000 000
50. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 320 000 000 1 320 000 000 1 320 000 000
51. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
52. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 100 000 000 3 100 000 000 3 100 000 000
53. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 100 000 000 3 100 000 000 3 100 000 000
54. B354 Gépjárműadók
55. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 000 200 000 000 200 000 000
56. B354 Gépjárműadók összesen: 200 000 000 200 000 000 200 000 000
57. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
58. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 000 160 000 000 160 000 000
59. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 160 000 000 160 000 000 160 000 000
60. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 460 000 000 3 460 000 000 3 460 000 000
61. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
62. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 500 000
63. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 20 000 000
64. B360 04 1 Talajterhelési díj 5 000 000 5 000 000 5 000 000
65. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 27 500 000 27 500 000 27 500 000
66. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 807 500 000 4 807 500 000 4 807 500 000
67. Szolgáltatások ellenértéke
68. B402 01 2 Közterület foglalási díj 25 000 000 25 000 000 25 000 000
69. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 200 000
70. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
71. B402 05 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
72. B402 06 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
73. B402 07 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
74. B402 08 2 Parkolók bérleti díja 350 000 000 370 000 000 370 000 000
75. B402 09 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
76. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 847 410 000 867 410 000 867 410 000
77. B403 01 2 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 6 209 714 6 510 286
78. B404 Tulajdonosi bevételek
79. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 295 000 000 295 000 000 295 000 000
80. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 70 000 000 70 000 000
81. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 200 000 200 000 200 000
82. Tulajdonosi bevételek összesen: 365 200 000 365 200 000 365 200 000
83. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 262 113 000 262 113 000 262 113 000
84. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 335 152 983 337 251 991 337 251 991
85. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
86. B408 02 2 Modern Városok Program - kamat 0 102 090 000 102 090 000
87. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 25 000 000 25 000 000
88. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 21 000 000 21 000 000
89. B4 Működési bevételek összesen: 1 849 875 983 2 006 274 705 2 006 575 277
90. Immateriális javak értékesítése
91. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 000
92. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 000 2 516 000 2 516 000
93. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 878 000
94. Ingatlanok értékesítése
95. B520 01 2 Termőföld értékesítés 200 000 200 000 200 000
96. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
97. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
98. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 10 000 000 30 000 000 30 000 000
99. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 200 000 000 200 000 000 200 000 000
100. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
101. Ingatlanok értékesítése összesen: 221 200 000 241 200 000 241 200 000
102. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 231 078 000 251 078 000 251 078 000
116. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
117. B650 01 2 VÍZMŰ Zrt fürdőüzemeltetés eredmény 0 0 5 000 000
118. B650 99 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 5 000 000
119. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 5 000 000
103. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:
104. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 3 419 505 6 551 071
105. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: 0 3 419 505 6 551 071
106. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
107. B750 01 2 Parkoló megváltás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
108. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 15 000 000 15 000 000
109. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 31 000 000 31 000 000
110. B750 05 2 56-os büszkeségpont kialakítása 0 0 5 000 000
111. B750 08 2 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap.víz-elvezetés 0 0 1 272 000
112. B750 09 2 Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái 0 0 1 599 650
113. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 48 000 000 48 000 000 55 871 650
114. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 48 000 000 51 419 505 62 422 721
115. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 23 457 459 915 23 854 141 716 32 500 225 388
116. B8 00 Finanszírozási bevétel
117. B812 01 2 Kamatozó kincstárjegy visszaváltás, értékpapír 15 312 000 000 17 312 000 000 16 312 000 000
118. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény vásárlás 0 0 5 094 930 000
119. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 19 550 243 141 20 947 921 150 20 947 921 150
120. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0
121. Finanszírozási bevétel összesen: 34 862 243 141 38 259 921 150 42 354 851 150
122. Bevételek mindösszesen: 58 319 703 056 62 114 062 866 74 855 076 538

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-banSor-
számMegnevezés
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B D E F
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 3 986 527 072 4 139 014 102 4 232 647 279
2. 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 176 048 109 178 294 950 178 294 950
3. 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 531 505 296 1 771 275 562 1 821 744 394
4. 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 983 987 197 1 208 987 197 1 234 607 977
5. 2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 123 000 000 123 000 000 123 000 000
6. Elvonások és befizetések 0 0 0
7. 2018. évi Önkormányzati fejlesztések 2 555 221 932 2 786 746 371 2 753 627 660
8. 2018. évi Önkormányzati felújítások 1 111 616 765 1 261 470 546 1 255 601 472
9. 2018.évi Terület és településfejlesztési program 13 383 856 068 13 383 856 068 13 392 157 117
10. 2018. évi Modern Városok Program 16 003 674 886 16 105 764 886 24 667 151 880
11. 2018. évi Önkormányzati általános támogatások 1 768 600 682 1 988 030 092 2 059 133 916
12. 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások 74 500 000 74 500 000 74 500 000
13. 2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 266 784 745 486 784 745 486 784 745
14. 2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai 15 435 240 053 17 435 240 053 21 639 170 053
15. 2018. évi Önkormányzati tartalékok 919 140 251 1 171 098 294 936 655 095
16. - ebből általános tartalék 150 000 000 45 709 490 13 364 682
17. Kiadások mindösszesen: 58 319 703 056 62 114 062 866 74 855 076 538

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 89 913 000 90 913 000 90 913 000
5. 0 1 01 04 K100 2 Diatetikus megbízási díj 0 1 050 000 0
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 92 913 000 94 963 000 93 913 000
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 20 000 000 20 000 000 20 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 20 000 000 20 000 000 20 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 6 456 000 6 456 000 6 456 000
12. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. 0 1 06 04 K100 2 Diatetikus megbízási díj 0 0 1 050 000
14. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 7 456 000 7 456 000 8 506 000
15. Egészségügy
16. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 26 110 294 26 120 594 26 120 594
17. 0 1 07 Egészségügy összesen: 26 110 294 26 120 594 26 120 594
18. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 146 479 294 148 539 594 148 539 594
19. Munkaadót terhelő járulékok
20. Általános közszolgáltatás
21. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka (személyi) 585 000 585 000 585 000
22. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 19 738 310 19 738 310 19 738 310
23. 0 2 01 04 K200 2 Diatetikus megbízási díj 0 184 275 0
24. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 20 323 310 20 507 585 20 323 310
25. Gazdasági ügyek
26. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 700 000 2 700 000 2 700 000
27. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 700 000 2 700 000 2 700 000
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 258 920 1 258 920 1 258 920
30. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 195 000 195 000 195 000
31. 0 2 06 04 K200 2 Diatetikus megbízási díj 0 0 184 275
32. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 453 920 1 453 920 1 638 195
33. Egészségügy
34. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 5 091 585 5 093 851 5 093 851
35. 0 2 07 Egészségügy összesen: 5 091 585 5 093 851 5 093 851
36. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29 568 815 29 755 356 29 755 356
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 176 048 109 178 294 950 178 294 950
2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
38. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 163 553 189 164 565 755 164 565 755
39. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 12 494 920 13 729 195 13 729 195
40. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
41. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 176 048 109 178 294 950 178 294 950

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 46 000 000 46 000 000 46 000 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 240 000 000 280 000 000 280 000 000
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 60 000 000 60 000 000 60 000 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 000 106 000 000 106 000 000
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
8. 1 0 01 07 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 500 000
9. 1 0 01 08 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 10 000 000 10 000 000 11 500 000
10. 1 0 01 09 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
11. 1 0 01 12 K300 2 Autómentes Nap 0 700 000 2 200 000
12. 1 0 01 15 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
13. 1 0 01 16 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 20 000 000
14. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 495 000 000 535 700 000 538 700 000
15. Gazdasági ügyek
16. 1 0 04 01 K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj 74 208 750 84 417 500 84 417 500
17. 1 0 04 02 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 6 000 000
18. 1 0 04 03 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 33 000 000 33 000 000 33 000 000
19. 1 0 04 04 K300 2 Buszvárók javítási munkái 2 000 000 2 000 000 2 000 000
20. 1 0 04 05 K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
21. 1 0 04 07 K300 1 Hídvizsgálat 9 955 000 9 955 000 9 955 000
22. 1 0 04 08 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 4 000 000 8 000 000 8 000 000
23. 1 0 04 09 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
24. 1 0 04 10 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 150 000 000 170 000 000 170 000 000
25. 1 0 04 11 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 52 000 000 52 000 000
26. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 342 163 750 376 372 500 376 372 500
27. Környezetvédelem
28. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 38 100 000 38 100 000
29. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
30. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 7 000 000 7 000 000 7 000 000
31. 1 0 05 06 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
32. 1 0 05 08 K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt. 3 403 600 3 403 600 3 403 600
33. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 54 503 600 54 503 600 54 503 600
34. Lakásépítés és kommunális létesítmények
35. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 3 500 000
36. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
37. 1 0 06 03 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj 35 000 000 35 000 000 60 000 000
38. 1 0 06 04 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
39. 1 0 06 05 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
40. 1 0 06 06 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 14 000 000
41. 1 0 06 07 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 2 000 000 2 000 000 2 000 000
42. 1 0 06 08 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 2 000 000
43. 1 0 06 09 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 2 350 000 2 350 000 2 350 000
44. 1 0 06 09 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 150 000 150 000 150 000
45. 1 0 06 10 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 2 000 000
46. 1 0 06 11 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 000 2 000 000 2 000 000
47. 1 0 06 12 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
48. 1 0 06 13 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 5 000 000
49. 1 0 06 14 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 14 000 000 18 000 000 19 765 546
50. 1 0 06 15 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
51. 1 0 06 16 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 400 000
52. 1 0 06 17 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 8 200 000 8 200 000 8 200 000
53. 1 0 06 18 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 98 925 000 98 925 000 98 925 000
54. 1 0 06 19 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 815 000 815 000 815 000
55. 1 0 06 20 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 10 000 000 10 000 000 10 000 000
56. 1 0 06 21 K300 1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017) 0 66 530 000 66 530 000
57. 1 0 06 22 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 889 640 6 066 717 6 066 717
58. 1 0 06 23 K300 1 Befizetendő ÁFA 258 168 306 318 837 306 318 837 306
59. 1 0 06 24 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
60. 1 0 06 25 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
61. 1 0 06 26 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
62. 1 0 06 27 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 9 000 000 37 000 000 41 133 186
63. 1 0 06 28 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000 1 000 000
64. 1 0 06 29 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 3 000 000 3 000 000
65. 1 0 06 30 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
66. 1 0 06 31 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 1 000 000 1 000 000 1 000 000
67. 1 0 06 32 K300 2 Polgármesteri keret 0 510 000 510 000
68. 1 0 06 34 K300 2 Digitális alaptérkép frissítése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
69. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 518 987 946 678 874 023 709 772 755
70. Egészségügy
71. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 000 5 000 000 5 000 000
72. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 15 000 000 21 644 808
73. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
74. Egészségügy összesen: 21 000 000 21 000 000 27 644 808
75. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
76. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
77. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő 4 000 000 4 000 000 4 000 000
78. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 52 000 000 52 000 000 52 000 000
79. 1 0 08 06 K300 2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi 3 050 000 3 050 000 3 050 000
80. 1 0 08 07 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 1 000 000
81. 1 0 08 08 K300 2 ICG Gyermeksport világjátékok 0 0 924 720
82. 1 0 08 09 K300 2 Hiszek Benned sportprogram 0 0 8 700 000
83. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 62 050 000 62 050 000 71 674 720
84. Oktatás
85. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000 4 000 000
86. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények 0 6 209 714 6 510 286
87. 1 0 09 Oktatás összesen: 4 000 000 10 209 714 10 510 286
88. Szociális védelem
89. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 4 000 000
90. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
91. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 300 000 24 065 725 24 065 725
92. Szociális védelem összesen: 33 800 000 32 565 725 32 565 725
93. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 531 505 296 1 771 275 562 1 821 744 394
2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
94. 1 0 K100 Személyi juttatások
95. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 469 355 296 1 709 125 562 1 759 594 394
96. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 150 000 2 150 000 2 150 000
97. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 0
98. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 60 000 000 60 000 000 60 000 000
99. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 531 505 296 1 771 275 562 1 821 744 394
2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
100. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 123 835 656 1 320 009 131 1 326 653 939
101. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 407 669 640 451 266 431 495 090 455
102. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
103. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 531 505 296 1 771 275 562 1 821 744 394

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 80 000 000 110 000 000 110 000 000
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 116 968 306 152 968 306 152 968 306
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 196 968 306 262 968 306 262 968 306
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 230 000 000 279 500 000 279 500 000
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 230 000 000 279 500 000 279 500 000
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 220 000 000 260 000 000 260 000 000
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 30 000 000
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 250 000 000 290 000 000 290 000 000
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 676 968 306 832 468 306 832 468 306
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 12 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 12 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 9 518 891 59 018 891 59 018 891
20. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
21. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 11 018 891 60 518 891 60 518 891
22. Környezetvédelem
23. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 90 000 000 90 000 000 90 000 000
24. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 9 000 000 9 000 000 4 620 780
25. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 99 000 000 99 000 000 94 620 780
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
28. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 75 000 000 75 000 000 105 000 000
29. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
30. 2 2 06 05 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 98 000 000 118 000 000 118 000 000
31. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 185 000 000 205 000 000 235 000 000
32. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 676 968 306 832 468 306 832 468 306
33. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 307 018 891 376 518 891 402 139 671
34. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 983 987 197 1 208 987 197 1 234 607 977
2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
35. 2 K300 Dologi kiadás 867 018 891 1 056 018 891 1 081 639 671
36. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 0
37. 2 K700 Felújítás (áfával) 116 968 306 152 968 306 152 968 306
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 983 987 197 1 208 987 197 1 234 607 977
2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
39. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 728 518 891 897 518 891 927 518 891
40. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 255 468 306 311 468 306 307 089 086
41. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
42. 2 Összesen: 983 987 197 1 208 987 197 1 234 607 977

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2018. évi javaslat
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 110 000 000
3. 0 3 10 03 K400 2 Babakötvény 13 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 123 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 123 000 000
2018. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2018. évi javaslat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 123 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
9. 0 3 Összesen: 123 000 000

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2018. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-banSor-
számRovat számaKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 3 1 04 01 K600 2 Út- és közműtervek készítése 16 922 877 16 922 877 16 922 877
4. 3 1 04 02 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 1 816 100 1 816 100 1 816 100
5. 3 1 04 03 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés 6 000 000 6 000 000 6 000 000
6. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 24 738 977 24 738 977 24 738 977
7. Környezetvédelem
8. 3 1 05 03 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 62 000 000
9. 3 1 05 04 K600 2 Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivit. terv 1 898 523 1 898 523 1 898 523
10. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 63 898 523 63 898 523 63 898 523
11. Lakásépítés és kommunális létesítmények
12. 3 1 06 01 K600 1 Modern városok program megvalósítása 2 576 830 2 576 830 2 576 830
13. 3 1 06 02 K300 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi) 0 43 339 43 339
14. 3 1 06 02 K600 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 43 053 000 56 515 000 56 515 000
15. 3 1 06 03 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 28 500 000 28 500 000 28 500 000
16. 3 1 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 4 101 007 4 101 007 4 101 007
17. 3 1 06 05 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 5 501 640 5 501 640 5 501 640
18. 3 1 06 06 K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása 15 875 000 40 980 360 40 980 360
19. 3 1 06 07 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 23 662 196 51 485 933 51 485 933
20. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 123 269 673 189 704 109 189 704 109
21. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
22. 3 1 08 01 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 172 335 102 172 335 102 172 335 102
23. 3 1 08 05 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 190 500 000
24. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 362 835 102 362 835 102 362 835 102
25. 3 1 Kötelezettségvállalások összesen: 574 742 275 641 176 711 641 176 711
26. Új induló fejlesztési feladatok
27. Általános közszolgáltatás
28. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 10 000 000 29 050 000 42 050 000
29. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 10 000 000 29 050 000 42 050 000
30. Gazdasági ügyek
31. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 15 000 000 45 000 000 44 367 000
32. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 15 000 000 15 000 000 15 000 000
33. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 500 000 500 000 500 000
34. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 1 183 900 1 183 900 1 183 900
35. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 11 000 000 11 000 000 40 000 000
36. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
37. 3 2 04 07 K600 2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
38. 3 2 04 08 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés 12 000 000 12 000 000 12 000 000
39. 3 2 04 09 K600 1 Területi infrastrukturális fejlesztések 403 920 350 403 920 350 403 920 350
40. 3 2 04 10 K600 2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése 5 236 000 5 237 988 5 237 988
41. 3 2 04 11 K600 2 Viziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg 109 000 000 109 000 000 0
42. 3 2 04 12 K600 2 Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés 0 12 335 674 12 335 674
43. 3 2 04 13 K600 2 Deákkúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvízelvezetés 0 9 873 113 9 873 113
44. 3 2 04 14 K600 2 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. víz elvezetés 0 0 1 905 000
45. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 583 840 250 636 051 025 557 323 025
46. Környezetvédelem
47. 3 2 05 01 K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 15 000 000 63 000 000 63 000 000
48. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 15 000 000 63 000 000 63 000 000
49. Lakásépítés és kommunális létesítmények
50. 3 2 06 01 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 10 000 000 10 000 000 30 878 918
51. 3 2 06 02 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 50 000 000 50 000 000 50 000 000
52. 3 2 06 03 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 1 000 000 1 000 000 1 000 000
53. 3 2 06 04 K600 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
372 066 624 372 066 624 372 066 624
54. 3 2 06 05 K600 2 Templomok díszkivilágításainak fejlesztése 12 000 000 12 000 000 10 234 454
55. 3 2 06 06 K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása 30 000 000 69 017 000 90 000 000
56. 3 2 06 06 K700 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása 0 4 208 242 4 208 242
57. 3 2 06 07 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 51 000 000 24 533 034 11 479 953
58. 3 2 06 08 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 754 662 903 783 149 655 783 149 655
59. 3 2 06 09 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 8 000 000 8 000 000 8 000 000
60. 3 2 06 10 K600 1 SOSZI alagsor elkülönítő-vizsgáló egység kialakítása 0 584 200 584 200
61. 3 2 06 11 K600 1 Intézményi fűtési rendszer eszköz beszerzések 0 0 3 770 067
62. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 288 729 527 1 334 558 755 1 365 372 113
63. Egészségügy
64. 3 2 07 01 K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései 5 500 000 5 500 000 1 500 000
65. 3 2 07 02 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
66. 3 2 07 Egészségügy összesen: 15 500 000 15 500 000 11 500 000
67. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
68. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 15 000 000 15 000 000 15 000 000
69. 3 2 08 02 K600 2 Burkolat védelem 5 000 000 5 000 000 5 000 000
70. 3 2 08 08 K600 2 Anger sporttelep fejlesztése 4 000 000 4 000 000 4 000 000
71. 3 2 08 09 K600 2 Vasas sporttelep fejlesztése 5 800 000 5 800 000 10 732 331
72. 3 2 08 10 K700 1 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban 37 609 880 37 609 880 37 609 880
73. 3 2 08 11 K700 1 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban c. pályázat előkészítés 0 0 863 600
74. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 67 409 880 67 409 880 73 205 811
75. 3 2 Új induló fejlesztések összesen: 1 980 479 657 2 145 569 660 2 112 450 949
76. 3 Fejlesztések összesen: 2 555 221 932 2 786 746 371 2 753 627 660
2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovat számaKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
77. 3 K100 Személyi kiadások 0 0 0
78. 3 K200 Járulékok 0 0 0
79. 3 K300 Dologi kiadás 0 43 339 43 339
80. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2 517 612 052 2 744 884 910 2 710 902 599
81. 3 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
82. 3 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0
83. 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
84. 3 K700 Felújítások (áfával) 37 609 880 41 818 122 42 681 722
85. 3 Fejlesztések összesen: 2 555 221 932 2 786 746 371 2 753 627 660
2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovat számaKiadás
2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet


Javasolt módosított előirányzat
86. 3 1 Kötelező feladatok összesen: 879 673 684 880 257 884 880 891 551
87. 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 675 548 248 1 906 488 487 1 872 7