Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 53 187 452 019 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 53 187 452 019 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 211 226 571 Ft összeggel,

b) az Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 628 531 924 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 158 997 900 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 851 674 466 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 137 544 660 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 133 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 3 850 714 309 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 256 821 080 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 12 463 438 231 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 21 920 210 878 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 062 042 853 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 88 500 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 331 000 000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 1 136 570 654 Ft összeggel.

o) az általános tartalékot 135 473 925 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 821 704 568 Ft-tal.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2019. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2019. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait az IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait az IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását az IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2019. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 45.900 Ft 2019. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30.000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2019. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 772 259 195 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 50,2 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén.

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”, az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

f) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 258 180 971 Ft tervezett összeg használható fel a 2019. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2020. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a „Lakásalap” számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a „Lakásalap” számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a „Lakásalap” számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2019. február 28. napján 16 óra 39 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2023. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 878 983 384 2 936 918 663 2 956 236 547
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 280 185 800 291 190 789 319 009 320
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 258 800 000 5 258 800 000 5 258 800 000
5. B400 Működési bevételek 2 782 806 542 2 804 916 705 2 817 629 705
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 12 677 133
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 200 775 726 11 291 826 157 11 364 352 705
9. K100 Személyi juttatások 3 311 610 226 3 407 582 504 3 448 485 448
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 696 106 386 718 663 809 725 197 092
11. K300 Dologi kiadások 4 215 482 172 4 408 899 340 4 570 011 150
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 000 000 135 275 880 135 332 310
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 18 741 700 31 418 833
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 346 827 235 366 590 896 380 939 383
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 484 910 000 1 561 260 000 1 571 635 340
17. K513 Tartalékok 989 202 331 1 099 472 690 957 178 493
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 11 189 138 350 11 716 486 819 11 820 198 049
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(8-18)
11 637 376 -424 660 662 -455 845 344
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 718 480 377 16 708 480 377 16 708 480 377
23. B500 Felhalmozási bevételek 203 078 000 203 078 000 203 078 000
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 4 113 998
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 48 000 000 56 900 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 15 968 558 377 16 959 558 377 16 972 572 375
27. K600 Beruházások (áfával) 29 315 390 524 30 557 996 270 30 604 641 270
28. K700 Felújítások (áfával) 9 187 008 819 9 251 135 431 9 262 657 198
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 000 000 5 000 000 24 348 551
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 28 026 546 32 140 544
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 444 695 753 444 695 753 344 895 753
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 38 952 095 096 40 286 854 000 40 268 683 316
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -22 983 536 719 -23 327 295 623 -23 296 110 941
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 27 169 334 103 28 251 384 534 28 336 925 080
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 50 141 233 446 52 003 340 819 52 088 881 365
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -22 971 899 343 -23 751 956 285 -23 751 956 285
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 971 899 340 21 751 956 282 21 751 956 282
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 2 098 570 657 3 098 570 657 3 098 570 657
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 23 070 469 997 24 850 526 939 24 850 526 939
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
45. Különböző finanszírozási kiadások 98 570 654 1 098 570 654 1 098 570 654
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 98 570 654 1 098 570 654 1 098 570 654
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 22 971 899 343 23 751 956 285 23 751 956 285
48. Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) 50 239 804 100 53 101 911 473 53 187 452 019
49. Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) 50 239 804 100 53 101 911 473 53 187 452 019

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 232 357 000 232 357 000 237 852 000
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 929 737 076 929 737 076 942 450 076
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: 1 162 094 076 1 162 094 076 1 180 302 076
9. Személyi juttatások K100 2 330 996 132 2 391 044 721 2 412 597 965
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 486 481 748 497 225 362 500 010 789
11. Dologi kiadások K300 1 166 805 688 1 187 179 201 1 195 915 840
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 3 287 000 3 287 000
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 3 984 283 568 4 078 736 284 4 111 811 594
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 822 189 492 -2 916 642 208 -2 931 509 518
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
26. Beruházások (áfával) K600 27 686 000 60 998 047 69 243 047
27. Felújítások (áfával) K700 3 175 000 17 301 612 30 171 930
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 30 861 000 78 299 659 99 414 977
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -30 861 000 -78 299 659 -99 414 977
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 162 094 076 1 162 094 076 1 180 302 076
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 015 144 568 4 157 035 943 4 211 226 571
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 853 050 492 -2 994 941 867 -3 030 924 495
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 120 579 519 2 162 986 144 2 185 238 315
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 732 470 973 743 553 200 757 283 657
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 853 050 492 2 906 539 344 2 942 521 972
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 88 402 523 88 402 523
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 853 050 492 2 994 941 867 3 030 924 495
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 853 050 492 2 994 941 867 3 030 924 495
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 015 144 568 4 157 035 943 4 211 226 571
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 015 144 568 4 157 035 943 4 211 226 571
Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 33 766 727 33 766 727 33 766 727
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 33 766 727 33 766 727 33 766 727
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 344 471 893 345 558 159
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 73 689 297 74 356 641 74 568 463
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 89 742 205 89 742 205
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 501 770 858 508 570 739 509 868 827
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -468 004 131 -474 804 012 -476 102 100
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 7 296 559 7 296 559
74. Felújítások (áfával) K700
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 7 296 559 7 296 559
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -7 296 559 -7 296 559
80. Költségvetési bevételek összesen: 33 766 727 33 766 727 33 766 727
81. Költségvetési kiadások összesen: 503 040 858 515 867 298 517 165 386
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -469 274 131 -482 100 571 -483 398 659
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 396 432 501 400 522 122 401 820 210
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 72 841 630 75 807 660 75 807 660
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 469 274 131 476 329 782 477 627 870
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 5 770 789 5 770 789
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 469 274 131 482 100 571 483 398 659
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 469 274 131 482 100 571 483 398 659
93. Tárgyévi kiadások összesen: 503 040 858 515 867 298 517 165 386
94. Tárgyévi bevételek összesen: 503 040 858 515 867 298 517 165 386
Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 227 357 000 227 357 000 227 357 000
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 295 195 000 295 195 000 295 195 000
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
102. Működési bevételek összesen: 522 552 000 522 552 000 522 552 000
103. Személyi juttatások K100 706 111 551 732 580 617 743 435 533
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 143 438 795 147 704 412 149 821 120
105. Dologi kiadások K300 316 906 552 318 071 419 320 054 058
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 166 456 898 1 198 356 448 1 213 310 711
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -643 904 898 -675 804 448 -690 758 711
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 11 189 827 15 189 827
121. Felújítások (áfával) K700 0 0 12 870 318
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 11 189 827 28 060 145
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -11 189 827 -28 060 145
127. Költségvetési bevételek összesen: 522 552 000 522 552 000 522 552 000
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 167 726 898 1 209 546 275 1 241 370 856
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -645 174 898 -686 994 275 -718 818 856
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 358 876 479 389 611 162 407 705 286
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 286 298 419 286 298 419 300 028 876
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 645 174 898 675 909 581 707 734 162
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 11 084 694 11 084 694
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 645 174 898 686 994 275 718 818 856
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 645 174 898 686 994 275 718 818 856
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 167 726 898 1 209 546 275 1 241 370 856
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 167 726 898 1 209 546 275 1 241 370 856
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 18 929 004 18 929 004 20 699 004
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 18 929 004 18 929 004 20 699 004
150. Személyi juttatások K100 332 404 031 333 868 510 335 721 110
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 70 430 513 70 455 863 70 471 970
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 78 831 184 78 831 184
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 481 665 728 483 155 557 485 024 264
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -462 736 724 -464 226 553 -464 325 260
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 4 056 723 4 056 723
168. Felújítások (áfával) K700 0 588 645 588 645
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 4 645 368 4 645 368
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -4 645 368 -4 645 368
174. Költségvetési bevételek összesen: 18 929 004 18 929 004 20 699 004
175. Költségvetési kiadások összesen: 482 935 728 487 800 925 489 669 632
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -464 006 724 -468 871 921 -468 970 628
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 377 575 994 377 731 345 377 830 052
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 86 430 730 89 040 576 89 040 576
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 464 006 724 466 771 921 466 870 628
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 2 100 000 2 100 000
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 464 006 724 468 871 921 468 970 628
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 464 006 724 468 871 921 468 970 628
187. Tárgyévi kiadások összesen: 482 935 728 487 800 925 489 669 632
188. Tárgyévi bevételek összesen: 482 935 728 487 800 925 489 669 632
Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 19 869 782 19 869 782 23 403 782
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 19 869 782 19 869 782 23 403 782
197. Személyi juttatások K100 303 353 032 304 210 841 307 652 041
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 007 701 65 009 963 65 011 172
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 98 311 723 98 410 723
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 466 672 456 467 532 527 471 073 936
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -446 802 674 -447 662 745 -447 670 154
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
215. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
221. Költségvetési bevételek összesen: 19 869 782 19 869 782 23 403 782
222. Költségvetési kiadások összesen: 467 942 456 468 802 527 472 343 936
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -448 072 674 -448 932 745 -448 940 154
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 405 558 679 405 572 541 405 579 950
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 42 513 995 42 513 995 42 513 995
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 448 072 674 448 086 536 448 093 945
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 846 209 846 209
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 448 072 674 448 932 745 448 940 154
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 448 072 674 448 932 745 448 940 154
234. Tárgyévi kiadások összesen: 467 942 456 468 802 527 472 343 936
235. Tárgyévi bevételek összesen: 467 942 456 468 802 527 472 343 936
Trefort Téri Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 12 546 178 12 546 178 15 710 178
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 12 546 178 12 546 178 15 710 178
244. Személyi juttatások K100 222 394 853 226 896 842 228 960 842
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 47 267 401 48 509 754 48 509 754
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 75 997 398 77 097 398
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 345 191 444 351 403 994 354 567 994
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -332 645 266 -338 857 816 -338 857 816
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
262. Felújítások (áfával) K700
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
268. Költségvetési bevételek összesen: 12 546 178 12 546 178 15 710 178
269. Költségvetési kiadások összesen: 346 461 444 352 673 994 355 837 994
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -333 915 266 -340 127 816 -340 127 816
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 299 582 406 299 600 211 299 600 211
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 34 332 860 34 332 860 34 332 860
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 333 915 266 333 933 071 333 933 071
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 6 194 745 6 194 745
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 333 915 266 340 127 816 340 127 816
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 333 915 266 340 127 816 340 127 816
281. Tárgyévi kiadások összesen: 346 461 444 352 673 994 355 837 994
282. Tárgyévi bevételek összesen: 346 461 444 352 673 994 355 837 994
Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 3 500 000 3 500 000 3 500 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 3 500 000 3 500 000 3 500 000
291. Személyi juttatások K100 68 482 297 70 428 015 70 964 236
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 12 944 548 13 323 962 13 428 525
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 42 866 033 43 276 033
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 121 468 845 126 618 010 127 668 794
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -117 968 845 -123 118 010 -124 168 794
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
309. Felújítások (áfával) K700 0 13 537 967 13 537 967
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 14 807 967 14 807 967
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -14 807 967 -14 807 967
315. Költségvetési bevételek összesen: 3 500 000 3 500 000 3 500 000
316. Költségvetési kiadások összesen: 122 738 845 141 425 977 142 476 761
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -119 238 845 -137 925 977 -138 976 761
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 53 050 635 55 375 767 56 426 551
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 66 188 210 69 550 210 69 550 210
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 119 238 845 124 925 977 125 976 761
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 13 000 000 13 000 000
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 119 238 845 137 925 977 138 976 761
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 119 238 845 137 925 977 138 976 761
328. Tárgyévi kiadások összesen: 122 738 845 141 425 977 142 476 761
329. Tárgyévi bevételek összesen: 122 738 845 141 425 977 142 476 761
Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 5 495 000
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 55 727 570 55 727 570 59 972 570
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 55 727 570 55 727 570 65 467 570
338. Személyi juttatások K100 120 825 535 124 497 147 125 729 582
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 088 310 23 784 275 24 024 600
340. Dologi kiadások K300 50 843 300 64 049 445 69 194 445
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 194 757 145 212 330 867 218 948 627
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -139 029 575 -156 603 297 -153 481 057
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 9 468 608 13 713 608
356. Felújítások (áfával) K700
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 9 468 608 13 713 608
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -9 468 608 -13 713 608
362. Költségvetési bevételek összesen: 55 727 570 55 727 570 65 467 570
363. Költségvetési kiadások összesen: 196 027 145 221 799 475 232 662 235
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -140 299 575 -166 071 905 -167 194 665
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 50 097 000 54 264 577 55 387 337
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 90 202 575 90 202 575 90 202 575
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 140 299 575 144 467 152 145 589 912
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 21 604 753 21 604 753
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 140 299 575 166 071 905 167 194 665
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 140 299 575 166 071 905 167 194 665
375. Tárgyévi kiadások összesen: 196 027 145 221 799 475 232 662 235
376. Tárgyévi bevételek összesen: 196 027 145 221 799 475 232 662 235
Központi Gyermekkonyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 490 202 815 490 202 815 490 202 815
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 490 202 815 490 202 815 490 202 815
385. Személyi juttatások K100 193 230 680 209 152 888 209 638 494
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 42 093 355 45 197 944 45 292 637
387. Dologi kiadások K300 413 023 294 413 023 294 413 023 294
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502 0 3 287 000 3 287 000
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 648 347 329 670 661 126 671 241 425
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -158 144 514 -180 458 311 -181 038 610
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
402. Beruházások (áfával) K600 18 796 000 25 176 330 25 176 330
403. Felújítások (áfával) K700 3 175 000 3 175 000 3 175 000
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 21 971 000 28 351 330 28 351 330
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -21 971 000 -28 351 330 -28 351 330
409. Költségvetési bevételek összesen: 490 202 815 490 202 815 490 202 815
410. Költségvetési kiadások összesen: 670 318 329 699 012 456 699 592 755
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -180 115 514 -208 809 641 -209 389 940
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 179 405 825 180 298 619 180 878 918
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 709 689 709 689 709 689
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 180 115 514 181 008 308 181 588 607
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 27 801 333 27 801 333
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 180 115 514 208 809 641 209 389 940
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 180 115 514 208 809 641 209 389 940
422. Tárgyévi kiadások összesen: 670 318 329 699 012 456 699 592 755
423. Tárgyévi bevételek összesen: 670 318 329 699 012 456 699 592 755
Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 000 000 5 000 000 5 000 000
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0 0 0
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 000 000 5 000 000 5 000 000
432. Személyi juttatások K100 43 144 537 44 937 968 44 937 968
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 8 521 828 8 882 548 8 882 548
434. Dologi kiadások K300 6 286 500 6 286 500 6 286 500
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 57 952 865 60 107 016 60 107 016
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -52 952 865 -55 107 016 -55 107 016
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
449. Beruházások (áfával) K600 0 0 0
450. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 000 000 5 000 000 5 000 000
457. Költségvetési kiadások összesen: 57 952 865 60 107 016 60 107 016
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -52 952 865 -55 107 016 -55 107 016
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 0 9 800 9 800
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 52 952 865 55 097 216 55 097 216
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 52 952 865 55 107 016 55 107 016
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 52 952 865 55 107 016 55 107 016
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 52 952 865 55 107 016 55 107 016
469. Tárgyévi kiadások összesen: 57 952 865 60 107 016 60 107 016
470. Tárgyévi bevételek összesen: 57 952 865 60 107 016 60 107 016
Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269
474. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 386,00
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 98
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 94
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 70
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25
482. Soproni Múzeum 49,00 49,00 49
483. Kulturális szervek összesen: 74,00 74,00 74,00
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 94
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 104,00
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 824,75 824,75 824,75

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor- számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 767 101
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 14 605 000 36 715 163 36 715 163
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 14 605 000 36 715 163 48 482 264
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 882 509 883 901 209 583
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 197 118 447 200 866 303
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 392 350 073 476 780 584
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 2 275 880 2 332 310
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 392 721 532 1 474 454 283 1 581 388 780
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 378 116 532 -1 437 739 120 -1 532 906 516
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0 0
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 50 184 200 41 706 144 43 206 144
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 3 937 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) 54 121 200 45 643 144 47 143 144
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -54 121 200 -45 643 144 -47 143 144
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 14 605 000 36 715 163 48 482 264
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 446 842 732 1 520 097 427 1 628 531 924
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 432 237 732 -1 483 382 264 -1 580 049 660
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 338 324 965 338 959 947 339 177 343
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 093 912 767 1 093 912 767 1 190 362 767
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 432 237 732 1 432 872 714 1 529 540 110
39. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 50 509 550 50 509 550
40. 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
41. 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
42. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 432 237 732 1 483 382 264 1 580 049 660
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások
45. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 432 237 732 1 483 382 264 1 580 049 660
47. Tárgyévi kiadások összesen: (34+43) 1 446 842 732 1 520 097 427 1 628 531 924
48. Tárgyévi bevételek összesen: (33+40) 1 446 842 732 1 520 097 427 1 628 531 924
49. Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 194,00 194,00 194,00

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor- számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 878 983 384 2 936 918 663 2 956 236 547
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 828 800 58 833 789 69 390 219
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 258 800 000 5 258 800 000 5 258 800 000
5. B400 Működési bevételek 1 838 464 466 1 838 464 466 1 838 464 466
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 12 677 133
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 024 076 650 10 093 016 918 10 135 568 365
9. K100 Személyi juttatások 134 027 900 134 027 900 134 677 900
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 320 000 24 320 000 24 320 000
11. K300 Dologi kiadások 2 690 045 784 2 829 370 066 2 897 314 726
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 000 000 133 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 15 454 700 28 131 833
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 346 827 235 366 590 896 380 939 383
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 484 710 000 1 561 060 000 1 571 435 340
17. K513 Tartalékok 989 202 331 1 099 472 690 957 178 493
18. Működési kiadások összesen: (9+..+17) 5 812 133 250 6 163 296 252 6 126 997 675
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(8-18)
4 211 943 400 3 929 720 666 4 008 570 690
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 718 480 377 16 708 480 377 16 708 480 377
23. B500 Felhalmozási bevételek 203 078 000 203 078 000 203 078 000
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 4 113 998
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 48 000 000 56 900 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 15 968 558 377 16 959 558 377 16 972 572 375
27. K600 Beruházások (áfával) 29 237 520 324 30 455 292 079 30 492 192 079
28. K700 Felújítások (áfával) 9 179 896 819 9 229 896 819 9 228 548 268
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 000 000 5 000 000 24 348 551
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 28 026 546 32 140 544
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 444 695 753 444 695 753 344 895 753
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) 38 867 112 896 40 162 911 197 40 122 125 195
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -22 898 554 519 -23 203 352 820 -23 149 552 820
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 25 992 635 027 27 052 575 295 27 108 140 740
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 44 679 246 146 46 326 207 449 46 249 122 870
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -18 686 611 119 -19 273 632 154 -19 140 982 130
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 971 899 340 21 613 044 209 21 613 044 209
41. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra
42. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 2 098 570 657 3 098 570 657 3 098 570 657
43. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 23 070 469 997 24 711 614 866 24 711 614 866
44. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 285 288 224 4 339 412 058 4 472 062 082
45. Különböző finanszírozási kiadások 98 570 654 1 098 570 654 1 098 570 654
46. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 383 858 878 5 437 982 712 5 570 632 736
47. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 18 686 611 119 19 273 632 154 19 140 982 130
48. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) 49 063 105 024 51 764 190 161 51 819 755 606
49. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) 49 063 105 024 51 764 190 161 51 819 755 606
Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
számMEGNEVEZÉS
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
50. Választott tisztségviselők 46,00 46,00 46,00
51. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
52. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
53. Közfoglalkoztatottak 30,00 30,00 30,00
54. Önkormányzat összesen: 80,00 80,00 80,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Állami támogatások
Sor-Feladat megnevezése
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Támogatás

Javasolt módosított előirányzatTámogatás
szám
mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
változás
mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
változás
A B C D E F G H I F G H I
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 133,63 4 580 000 612 025 400 133,63 4 580 000 612 025 400 133,63 4 580 000 612 025 400
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -273 700 435 -273 700 435 -273 700 435
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 53 058 390 22 300 53 058 390 22 300 53 058 390
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -53 058 390 -53 058 390 -53 058 390
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 151 682 500 151 682 500 151 682 500
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -151 682 500 -151 682 500 -151 682 500
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 509 800 96 509 800 96 509 800
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 509 800 -96 509 800 -96 509 800
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 458 2700 157 836 600 58 458 2700 157 836 600 58 458 2700 157 836 600
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -157 836 600 -157 836 600 -157 836 600
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 366 2550 933 300 366 2550 933 300 366 2550 933 300
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -933 300 -933 300 -933 300
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 162 386 338 1 165 227 345 162 386 338 1 165 227 345 162 386 338 1 165 227 345
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -165 227 345 -165 227 345 -165 227 345
18. I.5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottal 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja 0 0 2 082 415 2 082 415 8 963 058 6 880 643
19. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 338 324 965 340 407 380 2 082 415 347 288 023 6 880 643
20. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
21. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 143,4 4 371 500 627 018 816 143,4 4 371 500 627 018 816 144,2 4 371 500 630 516 016 3 497 200
22. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 205 000 211 680 000 96,0 2 205 000 211 680 000 96,0 2 205 000 211 680 000
23. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500
24. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1581 97 400 153 989 400 1581 97 400 153 989 400 1589 97 400 154 768 600 779 200
25. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 29 396 700 11 504 300 29 396 700 11 504 300 29 396 700 11 504 300
26. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 363 641 0 0 363 641 0 5 363 642 1 818 210 1 818 210
27. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100
28. II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0
29. II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 0 434 300 0 0 434 300 0 0 434 300 0
30. II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 398 108 0 0 398 108 0 0 398 108 0
31. II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0
32. II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0
33. Nemzetiségi pótlék 13 563 000 7 319 000 13 563 000 7 319 000 13 563 000 7 319 000
34. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 026 014 116 1 026 014 116 0 1 032 108 726 6 094 610
35. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
36. Önkormányzati feladatok
37. III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 46 281 556 46 281 556 58 361 595 12 080 039
38. III.3.c. (1) szociális étkeztetés 273 55 360 15 113 280 273 55 360 15 113 280 283 55 360 15 666 880 553 600
39. III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000
40. III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 75 330 000 24 750 000 75 330 000 24 750 000 75 330 000 24 750 000
41. III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000 28 109 000 3 052 000
42. III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 500 000 9 500 000 19 500 000 9 500 000 19 500 000 9 500 000
43. III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 9 500 000 4 500 000 9 500 000 4 500 000 9 500 000 4 500 000
44. III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 23 310 000 7 130 000 23 310 000 7 130 000 23 310 000 7 130 000
45. III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000 10 124 000 1 240 000
46. III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 31 206 100 6 389 100 31 206 100 6 389 100 31 206 100 6 389 100
47. III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 30 490 000 14 700 000 30 490 000 14 700 000 30 490 000 14 700 000
48. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 61 2 848 000 173 728 000 61 2 848 000 173 728 000 61 2 848 000 173 728 000
49. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 89 149 099 89 149 099 89 149 099
50. III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 65,3 1 900 000 124 070 000 65,3 1 900 000 124 070 000 65,3 1 900 000 124 070 000
51. III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 143 881 589 143 881 589 143 881 589
52. III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 120 285 34 200 120 285 34 200 120 285 34 200
53. III.6. Szociális ágazati pótlék
54. III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 18,7 4 419 000 82 635 300 18,7 4 419 000 82 635 300 18,3 4 419 000 80 867 700 -1 767 600
55. III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 43,8 2 993 000 131 093 400 43,8 2 993 000 131 093 400 42,8 2 993 000 128 100 400 -2 993 000
56. III. 6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 150 861 000 150 861 000 150 861 000
57. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
58. III.3.ma (1) alaptámogatás 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000 12 3 400 000 3 400 000
59. III.3.ma (2) teljesítménytámogatás 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000 40 150 000 6 000 000
60. 9. számú melléklet összesen 9 400 000 9 400 000 0 9 400 000 0
61. Önkormányzati feladatok összesen: 991 451 968 1 037 733 524 46 281 556 1 045 606 563 7 873 039
62. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
63. III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000 10,3 3 400 000 35 020 000
64. III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 16,6 3 300 000 54 780 000 16,6 3 300 000 54 780 000 16,6 3 300 000 54 780 000
65. III.3.n.Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 559 254 58 559 254 58 559 254
66. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000 6 2 848 000 17 088 000
67. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 8 773 901 8 773 901 8 773 901
68. Támogató szolgáltatás
69. III.3.l (1) alaptámogatás 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000 12 4 100 000 4 100 000
70. III.3.l (2) teljesítménytámogatás 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000 3300 1 800 5 940 000
71. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 184 261 155 184 261 155 0 184 261 155 0
72. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 175 713 123 1 221 994 679 46 281 556 1 229 867 718 7 873 039
73. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
74. IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58458 1 210 70 734 180 58458 1 210 70 734 180 58458 1 210 70 734 180
75. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 61 797 000 61 797 000 61 797 000
76. IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 0 410 000 410 000
77. IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása 206 400 000 206 400 000 206 400 000
78. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 6 105 641 6 105 641 7 630 900 1 525 259
79. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 338 931 180 345 036 821 6 105 641 346 972 080 1 935 259
80. Működési célú költségvetési támogatások
81. Bérkompenzáció 0 3 465 667 3 465 667 0 -3 465 667
82. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 3 465 667 3 465 667 0 -3 465 667
83. Mindösszesen 2 878 983 384 2 936 918 663 57 935 279 2 956 236 547 19 317 884

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
számRovatszámBevételek
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 338 324 965 340 407 380 347 288 023
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 026 014 116 1 026 014 116 1 032 108 726
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 175 713 123 1 221 994 679 1 229 867 718
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 338 931 180 345 036 821 346 972 080
6. B115 01 1 Működési célú költségvetési támogatások 0 3 465 667 0
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 878 983 384 2 936 918 663 2 956 236 547
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 27 828 800 27 828 800 27 828 800
10. B160 04 1 Közfoglalkoztatottak 20 000 000 20 000 000 20 000 000
11. B160 05 2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut. 0 2 848 000 2 848 000
12. B160 06 2 Utcai Szociális munka 0 0 10 500 000
13. B160 07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 275 880 332 310
14. B160 08 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140 0 4 594 109 4 594 109
15. B160 09 2 Központi Gyerekkonyha - tám. visszaut. 0 3 287 000 3 287 000
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 47 828 800 58 833 789 69 390 219
17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 926 812 184 2 995 752 452 3 025 626 766
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
19. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000
20. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
21. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 217 000
22. B250 06 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 4 000 000
23. B250 07 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban 34 000 000 34 000 000 34 000 000
24. B250 08 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
25. B250 09 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 24 939 000
26. B250 10 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
27. B250 11 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 15 000 000
28. B250 12 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
29. B250 13 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000
30. B250 14 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 22 722 787 22 722 787 22 722 787
31. B250 15 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
32. B250 16 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 1 000 000 1 000 000 1 000 000
33. B250 17 1 TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 122 002 096 122 002 096 122 002 096
34. B250 18 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 264 000 000
35. B250 19 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 3 500 000 000 3 500 000 000 3 500 000 000
36. B250 20 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 8 000 000
37. B250 21 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 1 062 712 500 1 062 712 500 1 062 712 500
38. B250 22 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 677 000 000
39. B250 25 1 Lőverek Program 8 561 386 994 8 561 386 994 8 561 386 994
40. B250 35 2 Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 0 990 000 000 990 000 000
41. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 15 718 480 377 16 708 480 377 16 708 480 377
42. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 718 480 377 16 708 480 377 16 708 480 377
43. B340 Vagyoni típusú adók
44. B340 01 2 Építményadó 970 000 000 970 000 000 970 000 000
45. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 350 000 000 350 000 000 350 000 000
46. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 320 000 000 1 320 000 000 1 320 000 000
47. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
48. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 550 000 000 3 550 000 000 3 550 000 000
49. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 550 000 000 3 550 000 000 3 550 000 000
50. B354 Gépjárműadók
51. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 000 000 200 000 000 200 000 000
52. B354 Gépjárműadók összesen: 200 000 000 200 000 000 200 000 000
53. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
54. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 160 000 000 160 000 000 160 000 000
55. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 160 000 000 160 000 000 160 000 000
56. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 910 000 000 3 910 000 000 3 910 000 000
57. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
58. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 300 000
59. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 500 000
60. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 20 000 000
61. B360 04 1 Talajterhelési díj 6 000 000 6 000 000 6 000 000
62. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 28 800 000 28 800 000 28 800 000
63. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 5 258 800 000 5 258 800 000 5 258 800 000
64. Szolgáltatások ellenértéke
65. B402 01 2 Közterület foglalási díj 25 000 000 25 000 000 25 000 000
66. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 200 000
67. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
68. B402 05 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
69. B402 06 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
70. B402 07 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
71. B402 08 2 Parkolók bérleti díja 370 000 000 370 000 000 370 000 000
72. B402 09 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
73. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 867 410 000 867 410 000 867 410 000
74. Továbbszámlázott szolgáltatás
75. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
76. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
77. B404 Tulajdonosi bevételek
78. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 280 000 000 280 000 000 280 000 000
79. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 70 000 000 70 000 000
80. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 200 000 200 000 200 000
81. Tulajdonosi bevételek összesen: 350 200 000 350 200 000 350 200 000
82. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 266 838 000 266 838 000 266 838 000
83. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 313 016 466 313 016 466 313 016 466
84. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
85. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
86. B4 Működési bevételek összesen: 1 838 464 466 1 838 464 466 1 838 464 466
87. Immateriális javak értékesítése
88. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 000
89. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 000 2 516 000 2 516 000
90. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 878 000
91. Ingatlanok értékesítése
92. B520 01 2 Termőföld értékesítés 200 000 200 000 200 000
93. B520 02 2 Lakótelek értékesítés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
94. B520 03 2 Egyéb épületek értékesítése 2 000 000 2 000 000 2 000 000
95. B520 04 2 Egyéb helyiségek értékesítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
96. B520 05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 180 000 000 180 000 000 180 000 000
97. B520 06 2 Egyéb célú telek értékesítés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
98. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 193 200 000 193 200 000 193 200 000
99. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 203 078 000 203 078 000 203 078 000
100. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
101. B650 01 1 KÉTÜSZ 2017-2018 visszafizetés 0 0 12 677 133
102. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 12 677 133
103. B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 12 677 133
104. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:
105. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 0 4 113 998
106. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 4 113 998
107. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
108. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
109. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 15 000 000 15 000 000
110. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 31 000 000 31 000 000
111. B750 04 2 Zerge utcai Útépítő Közösség 0 0 8 900 000
112. B750 05 2 Virágvölgyi út és Hubertus út rendbetételére kapott tám. 0 1 000 000 1 000 000
113. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 48 000 000 56 900 000
114. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 48 000 000 61 013 998
115. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 25 992 635 027 27 052 575 295 27 108 140 740
116. B8 00 Finanszírozási bevétel
117. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény-visszavásárlás 2 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000
118. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 971 899 340 21 613 044 209 21 613 044 209
119. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 98 570 657 98 570 657 98 570 657
120. Finanszírozási bevétel összesen: 23 070 469 997 24 711 614 866 24 711 614 866
121. Bevételek mindösszesen: 49 063 105 024 51 764 190 161 51 819 755 606

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-banSor-
számMegnevezés
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 285 288 224 4 339 412 058 4 472 062 082
2. 2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 158 347 900 158 347 900 158 997 900
3. 2019. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 745 350 184 1 826 674 466 1 851 674 466
4. 2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 036 600 000 1 094 600 000 1 137 544 660
5. 2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 000 000 133 000 000
6. 2019. évi Önkormányzati fejlesztések 2 596 042 554 3 813 814 309 3 850 714 309
7. 2019. évi Önkormányzati felújítások 1 188 821 080 1 238 821 080 1 256 821 080
8. 2019.évi Terület és településfejlesztési program 12 463 438 231 12 463 438 231 12 463 438 231
9. 2019. évi Modern Városok Program 21 920 210 878 21 920 210 878 21 920 210 878
10. 2019. évi Önkormányzati általános támogatások 1 892 232 988 2 021 827 895 2 062 042 853
11. 2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások 87 000 000 87 000 000 88 500 000
12. 2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 431 000 000 431 000 000 331 000 000
13. 2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 136 570 654 1 136 570 654 1 136 570 654
14. 2019. évi Önkormányzati tartalékok 989 202 331 1 099 472 690 957 178 493
15. - ebből általános tartalék 200 000 000 193 367 665 135 473 925
16. Kiadások mindösszesen: 49 063 105 024 51 764 190 161 51 819 755 606

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 90 913 000 90 913 000 91 563 000
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 95 713 000 95 713 000 96 363 000
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 15 000 000 15 000 000 15 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 15 000 000 15 000 000 15 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 1 614 000 1 614 000 1 614 000
12. 0 1 06 02 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 2 614 000 2 614 000 2 614 000
14. Egészségügy
15. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 20 700 900 20 700 900 20 700 900
16. 0 1 07 Egészségügy összesen: 20 700 900 20 700 900 20 700 900
17. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 134 027 900 134 027 900 134 677 900
18. Munkaadót terhelő járulékok
19. Általános közszolgáltatás
20. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 585 000 585 000 585 000
21. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 16 793 000 16 793 000 16 793 000
22. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 351 000 351 000 351 000
23. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 17 729 000 17 729 000 17 729 000
24. Gazdasági ügyek
25. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 025 000 2 025 000 2 025 000
26. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 025 000 2 025 000 2 025 000
27. Lakásépítés és kommunális létesítmények
28. 0 2 06 01 K200 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) 315 000 315 000 315 000
29. 0 2 06 02 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 195 000 195 000 195 000
30. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 510 000 510 000 510 000
31. Egészségügy
32. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 4 056 000 4 056 000 4 056 000
33. 0 2 07 Egészségügy összesen: 4 056 000 4 056 000 4 056 000
34. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 24 320 000 24 320 000 24 320 000
35. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 158 347 900 158 347 900 158 997 900
2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
36. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 149 487 900 149 487 900 150 137 900
37. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 8 860 000 8 860 000 8 860 000
38. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
39. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 158 347 900 158 347 900 158 997 900

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 40 000 000 40 000 000 40 000 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 260 000 000 300 000 000 300 000 000
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 30 000 000 30 000 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 106 000 000 106 000 000 106 000 000
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 500 000
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 5 000 000 5 000 000 5 000 000
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
11. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 30 000 000 30 000 000 30 000 000
12. 1 0 01 10 K300 2 Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. 1 0 01 11 K300 2 Automentes Nap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. 1 0 01 12 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
13. 1 0 01 13 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 20 000 000
14. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 506 000 000 546 000 000 546 000 000
15. Gazdasági ügyek
16. 1 0 04 01 K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj 84 537 500 84 537 500 84 537 500
17. 1 0 04 02 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 6 000 000
18. 1 0 04 03 K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017 75 796 566 75 796 566 75 796 566
19. 1 0 04 04 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 1 000 000 2 454 282 2 454 282
20. 1 0 04 05 K300 1 Hídvizsgálat 9 500 000 9 500 000 9 500 000
21. 1 0 04 06 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
22. 1 0 04 07 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
23. 1 0 04 08 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 150 000 000 150 000 000 170 000 000
24. 1 0 04 09 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 52 000 000 52 000 000
25. 1 0 04 10 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 3 000 000 3 000 000 3 000 000
26. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 396 834 066 398 288 348 418 288 348
27. Környezetvédelem
28. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 38 100 000 38 100 000
29. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
30. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
31. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
32. 1 0 05 05 K300 1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
33. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 48 100 000 48 100 000 48 100 000
34. Lakásépítés és kommunális létesítmények
35. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 2 730 000 2 730 000 2 730 000
36. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
37. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
38. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal 35 000 000 35 000 000 35 000 000
39. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
40. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
41. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 14 000 000
42. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 500 000
43. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 3 000 000 3 000 000 3 000 000
44. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 3 000 000 3 000 000 3 000 000
45. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 3 001 100 3 001 100 3 001 100
46. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 3 000 000 3 000 000 3 000 000
47. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
48. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 5 000 000
49. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 25 778 500 25 778 500 25 778 500
50. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
51. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 400 000
52. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 8 200 000 8 200 000 8 200 000
53. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 98 925 000 98 925 000 98 925 000
54. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 815 000 815 000 815 000
55. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 10 000 000 10 000 000 10 000 000
56. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018) 89 408 557 89 408 557 89 408 557
57. 1 0 06 23 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 7 000 000 7 000 000 7 000 000
58. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 266 838 000 306 708 000 306 708 000
59. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
60. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 1 500 000
61. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
62. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 30 000 000 30 000 000 30 000 000
63. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000 1 000 000
64. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 3 000 000 3 000 000
65. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
66. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 2 000 000
67. 1 0 06 33 K300 2 Digitális alaptérkép frissítése 3 700 000 3 700 000 3 700 000
68. 1 0 06 34 K300 2 Ortofotó készítése 1 000 000 1 000 000 8 826 500
69. 1 0 06 35 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000 2 173 500
70. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 668 886 157 708 756 157 708 756 157
71. Egészségügy
72. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 5 000 000 5 000 000 5 000 000
73. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 15 000 000 15 000 000
74. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
75. Egészségügy összesen: 21 000 000 21 000 000 21 000 000
76. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
77. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
78. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
79. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 52 000 000 52 000 000 57 000 000
80. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 1 000 000
81. 1 0 08 05 K300 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi 5 729 961 5 729 961 5 729 961
82. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 62 729 961 62 729 961 67 729 961
83. Oktatás
84. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000 4 000 000
85. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 4 000 000 4 000 000 4 000 000
86. 1 0 09 Oktatás összesen: 8 000 000 8 000 000 8 000 000
87. Szociális védelem
88. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 4 000 000
89. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
90. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 300 000 25 300 000 25 300 000
91. Szociális védelem összesen: 33 800 000 33 800 000 33 800 000
92. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 745 350 184 1 826 674 466 1 851 674 466
2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásaSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
93. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 713 350 184 1 794 674 466 1 819 674 466
94. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 000 000 2 000 000
95. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 30 000 000 30 000 000
96. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 745 350 184 1 826 674 466 1 851 674 466
2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
97. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 265 410 623 1 345 280 623 1 365 280 623
98. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 479 939 561 481 393 843 486 393 843
99. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
100. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 745 350 184 1 826 674 466 1 851 674 466

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-banSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 70 000 000 90 000 000
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 120 000 000 120 000 000
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 190 000 000 210 000 000
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 263 260 000 272 260 000 287 260 000
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 263 260 000 272 260 000 287 260 000
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 212 840 000 261 840 000 271 840 000
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 30 000 000
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 242 840 000 291 840 000 301 840 000
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 696 100 000 754 100 000 799 100 000
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 12 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 12 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 20 000 000 20 000 000
20. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
21. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 21 500 000 21 500 000
22. Környezetvédelem
23. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 90 000 000 90 000 000 90 000 000
24. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 5 000 000 5 000 000 944 660
25. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 95 000 000 95 000 000 90 944 660
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
28. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 100 000 000 100 000 000 100 000 000
29. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
30. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 100 000 000 100 000 000 102 000 000
31. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 212 000 000 212 000 000 214 000 000
32. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 696 100 000 754 100 000 799 100 000
33. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 340 500 000 340 500 000 338 444 660
34. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 036 600 000 1 094 600 000 1 137 544 660
2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
35. 2 K300 Dologi kiadás 916 600 000 974 600 000 1 017 544 660
36. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 120 000 000 120 000 000
37. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 036 600 000 1 094 600 000 1 137 544 660
2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovatszámKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
38. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 780 100 000 838 100 000 883 100 000
39. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 256 500 000 256 500 000 254 444 660
40. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
41. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 036 600 000 1 094 600 000 1 137 544 660

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2019. évi javaslat
A B C D
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 13 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 133 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000
2019. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2019. évi javaslat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 133 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

2019. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-banSor-
számRovat számaKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 3 1 04 01 K600 2 Út- és közműtervek készítése 4 152 900 4 152 900 4 152 900
4. 3 1 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 10 173 216 10 173 216 10 173 216
5. 3 1 04 03 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 44 821 277 44 821 277 44 821 277
6. 3 1 04 04 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 4 989 604 4 989 604 13 889 604
7. 3 1 04 05 K600 2 Út- és közműtervek készítése 18 161 000 18 161 000 18 161 000
8. 3 1 04 06 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés 1 743 304 1 743 304 1 743 304
9. 3 1 04 07 K600 2 Deákkúti út 7238 hrsz. 5 834 513 5 834 513 5 834 513
10. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 89 875 814 89 875 814 98 775 814
11. Környezetvédelem
12. 3 1 05 01 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dülő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 62 000 000
13. 3 1 05 02 K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 34 693 393 34 693 393 34 693 393
14. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 96 693 393 96 693 393 96 693 393
15. Lakásépítés és kommunális létesítmények
16. 3 1 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 30 000 000 30 000 000 30 000 000
17. 3 1 06 02 K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása 42 704 385 42 704 385 42 704 385
18. 3 1 06 03 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése 340 000 340 000 340 000
19. 3 1 06 04 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 7 969 250 7 969 250 7 969 250
20. 3 1 06 05 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 21 517 216 21 517 216 21 517 216
21. 3 1 06 06 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 34 222 690 34 222 690 34 222 690
22. 3 1 06 07 K600 1 SOSZI alagsor elkülőnítő - vizsgáló egység kialakítása 29 210 29 210 29 210
23. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 136 782 751 136 782 751 136 782 751
24. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
25. 3 1 08 01 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 171 565 082 171 565 082 171 565 082
26. 3 1 08 02 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 190 500 000
27. 3 1 08 03 K600 2 Vasas sporttelep fejlesztése 10 732 331 10 732 331 10 732 331
28. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 372 797 413 372 797 413 372 797 413
29. 3 1 Kötelezettségvállalások összesen: 696 149 371 696 149 371 705 049 371
30. Új induló fejlesztési feladatok
31. Általános közszolgáltatás
32. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 30 000 000 54 254 000 82 254 000
33. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 30 000 000 54 254 000 82 254 000
34. Gazdasági ügyek
35. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 50 000 000 50 000 000 50 000 000
36. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 15 000 000 15 000 000 15 000 000
37. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 15 000 000 15 000 000 15 000 000
38. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 2 000 000 2 000 000 2 000 000
39. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 70 000 000 120 000 000 120 000 000
40. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
41. 3 2 04 07 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér) 15 000 000 15 000 000 15 000 000
42. 3 2 04 08 K600 2 Felsőbüki Nagy Pál utca út és járdafelújítás 110 000 000 110 000 000 110 000 000
43. 3 2 04 09 K600 2 Ravazd utca út- és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
44. 3 2 04 10 K600 2 Balfi út- és csapadékcsatorna építés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
45. 3 2 04 11 K600 2 Fenyő tér parkolók összekötése 12 000 000 12 000 000 12 000 000
46. 3 2 04 12 K600 2 Városi útfejlesztések 80 000 000 80 000 000 80 000 000
47. 3 2 04 13 K600 2 Járdák akadálymentesítése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
48. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 392 000 000 442 000 000 442 000 000
49. Környezetvédelem
50. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 50 000 000 110 000 000 110 000 000
51. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 50 000 000 110 000 000 110 000 000
52. Lakásépítés és kommunális létesítmények
53. 3 2 06 01 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 90 000 000 90 000 000 90 000 000
54. 3 2 06 02 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 5 000 000 5 000 000 5 000 000
55. 3 2 06 03 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
56. 3 2 06 04 K600 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 363 155 100 380 015 454 380 015 454
57. 3 2 06 05 K600 2 Templomok díszkivilágításainak fejlesztése 2 000 000 2 000 000 2 000 000
58. 3 2 06 06 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 20 000 000 20 000 000 20 000 000
59. 3 2 06 07 K600 2 Beruházások előkészítése 50 000 000 50 000 000 50 000 000
60. 3 2 06 08 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 730 738 083 730 738 083 730 738 083
61. 3 2 06 09 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 15 000 000 15 000 000 15 000 000
62. 3 2 06 10 K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 12 000 000 12 000 000 12 000 000
63. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 297 893 183 1 314 753 537 1 314 753 537
64. Egészségügy
65. 3 2 07 01 K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései 10 000 000 10 000 000 10 000 000
66. 3 2 07 02 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 30 000 000 30 000 000 30 000 000
67. 3 2 07 Egészségügy összesen: 40 000 000 40 000 000 40 000 000
68. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
69. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 60 000 000 100 000 000 100 000 000
70. 3 2 08 02 K600 2 Vasas sporttelep fejlesztése (közmű fejlesztés, kerítés) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
71. 3 2 08 03 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) 20 000 000 1 010 000 000 1 010 000 000
72. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 90 000 000 1 120 000 000 1 120 000 000
Oktatás
73. 3 2 09 01 K600 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsődefejlesztési Program pályázat 0 36 657 401 36 657 401
74. 3 2 09 Oktatás összesen: 0 36 657 401 36 657 401
75. 3 2 Új induló fejlesztések összesen: 1 899 893 183 3 117 664 938 3 145 664 938
76. 3 Fejlesztések összesen: 2 596 042 554 3 813 814 309 3 850 714 309
2019. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
számRovat számaKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
77. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2 596 042 554 3 813 814 309 3 850 714 309
78. 3 Fejlesztések összesen: 2 596 042 554 3 813 814 309 3 850 714 309
2019. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
számRovat számaKiadás
2019. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2019. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat