Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalára,

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 48 437 597 887 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 48 437 597 887 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 345 296 354 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 529 237 411 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 195 503 623 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 640 587 600 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 003 641 707 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 133 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 608 124 543 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2 492 996 545 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 11 711 175 772 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 16 543 977 783 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 263 085 478 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 46 122 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 154 500 000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 2 629 803 196 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 106 095 543 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 1 034 450 332 Ft-tal.

5. § *  A Polgármester az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2020. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 50 490 Ft 2020. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2020. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 755 478 604 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § *  (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 3%-án belül - esetenként - 127,74 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó tényleges fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén.

b) A Polgármester dönt - 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatornahálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 560 701 151 Ft tervezett összeg használható fel a 2020. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2021. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2020. február 27. napján 16.10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-banSor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 2 676 096 990 2 822 554 881
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 302 324 000 302 324 000 653 912 100
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 546 940 706 5 546 940 706
5. B400 Működési bevételek 2 939 949 140 2 719 949 140 2 765 182 801
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 762 839 008 11 245 310 836 11 788 590 488
9. K100 Személyi juttatások 3 432 336 157 3 572 593 596 3 623 173 353
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 670 091 612 697 134 984 706 011 555
11. K300 Dologi kiadások 4 213 890 978 4 197 261 680 4 198 750 673
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 000 000 133 188 100
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 25 927 510 25 927 510
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 370 834 932 386 087 268
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 1 500 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 1 648 998 566 1 793 998 566
17. K513 Tartalékok 974 610 656 1 108 932 575 1 140 545 875
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 11 731 924 420 11 754 683 843 12 009 182 900
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 30 914 588 -509 373 007 -220 592 412
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 11 779 181 610 11 779 181 610
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 168 378 000 288 878 000
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 169 772 209 47 000 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 12 117 331 819 12 115 059 610
27. K600 Beruházások (áfával) 24 577 271 934 26 475 872 299 26 632 998 599
28. K700 Felújítások (áfával) 5 841 702 914 6 449 646 880 6 701 801 175
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 356 796 384 356 796 384
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 31 198 381
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 107 817 252 107 817 252
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 847 356 444 33 421 331 196 33 830 611 791
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(26-32)
-20 152 796 834 -21 303 999 377 -21 715 552 181
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 22 457 398 618 23 362 642 655 23 903 650 098
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 42 579 280 864 45 176 015 039 45 839 794 691
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -20 121 882 246 -21 813 372 384 -21 936 144 593
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 936 144 593 20 936 144 593
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 3 597 803 196 3 597 803 196
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 20 121 882 246 24 533 947 789 24 533 947 789
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 2 597 803 196 2 597 803 196
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 0 2 597 803 196 2 597 803 196
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 20 121 882 246 21 936 144 593 21 936 144 593
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 42 579 280 864 47 773 818 235 48 437 597 887
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 42 579 280 864 47 896 590 444 48 437 597 887

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-banSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 263 635 000 263 635 000 263 635 000
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 1 009 285 140 1 009 285 140 1 009 285 140
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 272 920 140 1 272 920 140
9. Személyi juttatások K100 2 419 837 178 2 525 847 851 2 538 035 098
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 454 851 708 475 901 896 478 034 664
11. Dologi kiadások K300 1 187 990 879 1 254 053 207 1 255 598 207
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 4 062 679 765 4 255 802 954 4 271 667 969
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 789 759 625 -2 982 882 814 -2 998 747 829
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
26. Beruházások (áfával) K600 28 194 000 54 797 316 55 459 316
27. Felújítások (áfával) K700 0 18 169 069 18 169 069
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 28 194 000 72 966 385 73 628 385
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -28 194 000 -72 966 385 -73 628 385
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 272 920 140 1 272 920 140
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 090 873 765 4 328 769 339 4 345 296 354
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 817 953 625 -3 055 849 199 -3 072 376 214
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 184 097 585 2 233 707 200 2 250 234 215
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 633 856 040 697 403 194 697 403 194
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 817 953 625 2 931 110 394 2 947 637 409
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 124 738 805 124 738 805
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 817 953 625 3 055 849 199 3 072 376 214
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 817 953 625 3 055 849 199 3 072 376 214
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 090 873 765 4 328 769 339 4 345 296 354
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 090 873 765 4 328 769 339 4 345 296 354
Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 36 849 966 36 849 966 36 849 966
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 36 849 966 36 849 966 36 849 966
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 348 555 584 349 776 763
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 388 931 62 870 204 63 083 910
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 87 361 065 87 361 065
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 489 470 492 498 786 853 500 221 738
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -452 620 526 -461 936 887 -463 371 772
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 027 567 6 027 567
74. Felújítások (áfával) K700 0 0
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 027 567 6 027 567
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 027 567 -6 027 567
80. Költségvetési bevételek összesen: 36 849 966 36 849 966 36 849 966
81. Költségvetési kiadások összesen: 490 740 492 504 814 420 506 249 305
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -453 890 526 -467 964 454 -469 399 339
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 386 922 700 391 532 313 392 967 198
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 66 967 826 66 967 826 66 967 826
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 453 890 526 458 500 139 459 935 024
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 9 464 315 9 464 315
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 453 890 526 467 964 454 469 399 339
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 453 890 526 467 964 454 469 399 339
93. Tárgyévi kiadások összesen: 490 740 492 504 814 420 506 249 305
94. Tárgyévi bevételek összesen: 490 740 492 504 814 420 506 249 305
Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 258 135 000 258 135 000 258 135 000
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 309 348 450 309 348 450 309 348 450
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
102. Működési bevételek összesen: 567 483 450 567 483 450 567 483 450
103. Személyi juttatások K100 750 817 575 803 247 459 812 343 290
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 135 147 164 145 216 714 146 808 485
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 342 462 670 342 462 670
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 206 871 291 1 290 926 843 1 301 614 445
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -639 387 841 -723 443 393 -734 130 995
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 971 240 6 971 240
121. Felújítások (áfával) K700 16 469 069 16 469 069
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 23 440 309 23 440 309
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -23 440 309 -23 440 309
127. Költségvetési bevételek összesen: 567 483 450 567 483 450 567 483 450
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 208 141 291 1 314 367 152 1 325 054 754
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -640 657 841 -746 883 702 -757 571 304
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 413 748 386 451 560 252 462 247 854
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 226 909 455 260 456 609 260 456 609
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 640 657 841 712 016 861 722 704 463
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 34 866 841 34 866 841
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 640 657 841 746 883 702 757 571 304
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 640 657 841 746 883 702 757 571 304
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 208 141 291 1 314 367 152 1 325 054 754
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 208 141 291 1 314 367 152 1 325 054 754
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 19 036 208 19 036 208 19 036 208
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 19 036 208 19 036 208 19 036 208
150. Személyi juttatások K100 341 412 279 342 603 423 342 628 425
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 882 456 66 671 094 66 675 469
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 80 378 693 80 378 693
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 486 125 919 489 653 210 489 682 587
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -467 089 711 -470 617 002 -470 646 379
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 580 000 1 580 000
168. Felújítások (áfával) K700 0 1 700 000 1 700 000
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 3 280 000 3 280 000
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -3 280 000 -3 280 000
174. Költségvetési bevételek összesen: 19 036 208 19 036 208 19 036 208
175. Költségvetési kiadások összesen: 487 395 919 492 933 210 492 962 587
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -468 359 711 -473 897 002 -473 926 379
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 391 686 815 391 776 705 391 806 082
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 76 672 896 76 672 896 76 672 896
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 468 359 711 468 449 601 468 478 978
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 5 447 401 5 447 401
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 468 359 711 473 897 002 473 926 379
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 468 359 711 473 897 002 473 926 379
187. Tárgyévi kiadások összesen: 487 395 919 492 933 210 492 962 587
188. Tárgyévi bevételek összesen: 487 395 919 492 933 210 492 962 587
Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 21 106 547 21 106 547 21 106 547
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 21 106 547 21 106 547 21 106 547
197. Személyi juttatások K100 315 353 032 315 382 132 315 385 732
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 60 670 606 60 675 698 60 676 328
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 104 578 471 104 578 471
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 474 335 361 480 636 301 480 640 531
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -453 228 814 -459 529 754 -459 533 984
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 051 050 2 051 050
215. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 2 051 050 2 051 050
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -2 051 050 -2 051 050
221. Költségvetési bevételek összesen: 21 106 547 21 106 547 21 106 547
222. Költségvetési kiadások összesen: 475 605 361 482 687 351 482 691 581
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -454 498 814 -461 580 804 -461 585 034
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 414 293 230 414 327 422 414 331 652
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 40 205 584 40 205 584 40 205 584
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 454 498 814 454 533 006 454 537 236
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 7 047 798 7 047 798
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 454 498 814 461 580 804 461 585 034
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 454 498 814 461 580 804 461 585 034
234. Tárgyévi kiadások összesen: 475 605 361 482 687 351 482 691 581
235. Tárgyévi bevételek összesen: 475 605 361 482 687 351 482 691 581
Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 18 085 633 18 085 633 18 085 633
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 18 085 633 18 085 633 18 085 633
244. Személyi juttatások K100 229 394 853 230 398 351 230 398 351
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 478 971 45 119 777 45 119 777
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 77 191 518 77 191 518
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 349 403 014 352 709 646 352 709 646
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -331 317 381 -334 624 013 -334 624 013
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
262. Felújítások (áfával) K700 0 0
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
268. Költségvetési bevételek összesen: 18 085 633 18 085 633 18 085 633
269. Költségvetési kiadások összesen: 350 673 014 353 979 646 353 979 646
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -332 587 381 -335 894 013 -335 894 013
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 306 651 077 306 651 077 306 651 077
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 25 936 304 25 936 304 25 936 304
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 332 587 381 332 587 381 332 587 381
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 3 306 632 3 306 632
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 332 587 381 335 894 013 335 894 013
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 332 587 381 335 894 013 335 894 013
281. Tárgyévi kiadások összesen: 350 673 014 353 979 646 353 979 646
282. Tárgyévi bevételek összesen: 350 673 014 353 979 646 353 979 646
Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 3 000 000 3 000 000 3 000 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 3 000 000 3 000 000 3 000 000
291. Személyi juttatások K100 68 482 297 71 968 036 72 474 640
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 696 459 14 404 321 14 492 976
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 40 042 000 41 587 000
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 122 220 756 126 414 357 128 554 616
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -119 220 756 -123 414 357 -125 554 616
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 932 000
309. Felújítások (áfával) K700 0 0
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 932 000
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 932 000
315. Költségvetési bevételek összesen: 3 000 000 3 000 000 3 000 000
316. Költségvetési kiadások összesen: 123 490 756 127 684 357 130 486 616
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -120 490 756 -124 684 357 -127 486 616
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 54 694 346 56 902 147 59 704 406
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 65 796 410 65 796 410 65 796 410
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 120 490 756 122 698 557 125 500 816
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 985 800 1 985 800
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 120 490 756 124 684 357 127 486 616
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 120 490 756 124 684 357 127 486 616
328. Tárgyévi kiadások összesen: 123 490 756 127 684 357 130 486 616
329. Tárgyévi bevételek összesen: 123 490 756 127 684 357 130 486 616
Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 84 999 850 84 999 850 84 999 850
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 84 999 850 84 999 850 84 999 850
338. Személyi juttatások K100 130 921 944 134 824 894 135 785 924
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 565 950 24 344 171 24 512 351
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 67 951 156 67 951 156
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 214 487 894 227 120 221 228 249 431
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -129 488 044 -142 120 371 -143 249 581
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 16 323 459 16 323 459
356. Felújítások (áfával) K700 0 0
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 16 323 459 16 323 459
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -16 323 459 -16 323 459
362. Költségvetési bevételek összesen: 84 999 850 84 999 850 84 999 850
363. Költségvetési kiadások összesen: 215 757 894 243 443 680 244 572 890
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -130 758 044 -158 443 830 -159 573 040
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 62 686 000 66 852 756 67 981 966
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 68 072 044 68 072 044 68 072 044
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 130 758 044 134 924 800 136 054 010
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 23 519 030 23 519 030
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 130 758 044 158 443 830 159 573 040
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 130 758 044 158 443 830 159 573 040
375. Tárgyévi kiadások összesen: 215 757 894 243 443 680 244 572 890
376. Tárgyévi bevételek összesen: 215 757 894 243 443 680 244 572 890
Központi Gyermekkonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 516 858 486 516 858 486 516 858 486
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 516 858 486 516 858 486 516 858 486
385. Személyi juttatások K100 197 755 312 232 322 696 232 696 697
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 41 598 420 47 742 805 47 808 256
387. Dologi kiadások K300 421 615 785 447 765 134 447 765 134
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 660 969 517 727 830 635 728 270 087
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -144 111 031 -210 972 149 -211 411 601
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
402. Beruházások (áfával) K600 19 304 000 19 304 000 19 304 000
403. Felújítások (áfával) K700 0 0 0
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 19 304 000 19 304 000 19 304 000
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -19 304 000 -19 304 000 -19 304 000
409. Költségvetési bevételek összesen: 516 858 486 516 858 486 516 858 486
410. Költségvetési kiadások összesen: 680 273 517 747 134 635 747 574 087
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -163 415 031 -230 276 149 -230 715 601
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 153 415 031 154 104 528 154 543 980
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 10 000 000 40 000 000 40 000 000
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 163 415 031 194 104 528 194 543 980
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 36 171 621 36 171 621
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 163 415 031 230 276 149 230 715 601
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 163 415 031 230 276 149 230 715 601
422. Tárgyévi kiadások összesen: 680 273 517 747 134 635 747 574 087
423. Tárgyévi bevételek összesen: 680 273 517 747 134 635 747 574 087
Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonkéntSor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 500 000 5 500 000 5 500 000
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 500 000 5 500 000 5 500 000
432. Személyi juttatások K100 44 650 270 46 545 276 46 545 276
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 8 422 751 8 857 112 8 857 112
434. Dologi kiadások K300 5 722 500 6 322 500 6 322 500
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 58 795 521 61 724 888 61 724 888
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -53 295 521 -56 224 888 -56 224 888
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
449. Beruházások (áfával) K600 0 0
450. Felújítások (áfával) K700 0 0
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 500 000 5 500 000 5 500 000
457. Költségvetési kiadások összesen: 58 795 521 61 724 888 61 724 888
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -53 295 521 -56 224 888 -56 224 888
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 0 0 0
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 53 295 521 53 295 521 53 295 521
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 53 295 521 53 295 521 53 295 521
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2929367 2 929 367
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 53 295 521 56 224 888 56 224 888
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 53 295 521 56 224 888 56 224 888
469. Tárgyévi kiadások összesen: 58 795 521 61 724 888 61 724 888
470. Tárgyévi bevételek összesen: 58 795 521 61 724 888 61 724 888
Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117,00
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269,00
474. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 386,00
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
482. Soproni Múzeum 55,00 55,00 55,00
483. Kulturális szervek összesen: 80,00 80,00 80,00
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 94,00
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10,00
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 104,00
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 830,75 830,75 830,75

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor- szám
Rovat száma
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 11 500 000 11 500 000 56 579 366
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 500 000 11 500 000 56 579 366
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 880 832 960 919 225 470
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 191 297 822 198 041 625
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 370 959 690 370 903 683
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 188 100
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 390 521 532 1 443 290 472 1 488 558 878
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 379 021 532 -1 431 790 472 -1 431 979 512
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0 0
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 30 184 200 36 741 533 36 741 533
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 3 937 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) 34 121 200 40 678 533 40 678 533
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -34 121 200 -40 678 533 -40 678 533
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 11 500 000 11 500 000 56 579 366
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 424 642 732 1 483 969 005 1 529 237 411
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 413 142 732 -1 472 469 005 -1 472 658 045
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 198 049 414 198 262 440 313 129 080
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 215 093 318 1 215 093 318 1 100 415 718
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 413 142 732 1 413 355 758 1 413 544 798
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 59 113 247 59 113 247
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 413 142 732 1 472 469 005 1 472 658 045
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 413 142 732 1 472 469 005 1 472 658 045
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 424 642 732 1 483 969 005 1 529 237 411
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 424 642 732 1 483 969 005 1 529 237 411
48. Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 194,00 160,00 160,00

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-banSor-
számRovat szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 2 676 096 990 2 822 554 881
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 689 000 38 689 000 390 277 100
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 546 940 706 5 546 940 706
5. B400 Működési bevételek 1 919 164 000 1 699 164 000 1 699 318 295
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 478 418 868 9 960 890 696 10 459 090 982
9. K100 Személyi juttatások 165 912 785 165 912 785 165 912 785
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 935 266 29 935 266 29 935 266
11. K300 Dologi kiadások 2 667 269 399 2 572 248 783 2 572 248 783
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 000 000 133 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 25 927 510 25 927 510
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 370 834 932 386 087 268
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 1 500 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 1 648 798 566 1 793 798 566
17. K513 Tartalékok 974 610 656 1 108 932 575 1 140 545 875
18. Működési kiadások összesen: (9+..+17) 6 278 723 123 6 055 590 417 6 248 956 053
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 4 199 695 745 3 905 300 279 4 210 134 929
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 11 779 181 610 11 779 181 610
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 168 378 000 288 878 000
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 169 772 209 47 000 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 12 117 331 819 12 115 059 610
27. K600 Beruházások (áfával) 24 518 893 734 26 384 333 450 26 540 797 750
28. K700 Felújítások (áfával) 5 837 765 914 6 427 540 811 6 679 695 106
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 356 796 384 356 796 384
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 31 198 381
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 107 817 252 107 817 252
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 785 041 244 33 307 686 278 33 716 304 873
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(26-32)
-20 090 481 634 -21 190 354 459 -21 601 245 263
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 21 172 978 478 22 078 222 515 22 574 150 592
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 37 063 764 367 39 363 276 695 39 965 260 926
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -15 890 785 889 -17 285 054 180 -17 391 110 334
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 752 292 541 20 752 292 541
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 3 597 803 196 3 597 803 196
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 20 121 882 246 24 350 095 737 24 350 095 737
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 231 096 357 4 344 466 152 4 361 182 207
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 2 597 803 196 2 597 803 196
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 231 096 357 6 942 269 348 6 958 985 403
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 15 890 785 889 17 407 826 389 17 391 110 334
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 41 294 860 724 46 305 546 043 46 924 246 329
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 41 294 860 724 46 428 318 252 46 924 246 329
Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámaSor-
szám
MEGNEVEZÉS
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 10,00
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 4,00
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 65,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban


Sor-
számFeladat megnevezése
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Javasolt módosított előirányzat


Támogatás változás

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
A B C D E F G H I J K L
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5 450 000 612 025 400 5 450 000 612 025 400 133,34 5 450 000 726 703 000 114 677 600
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -413 975 986 -413 975 986 -413 975 986
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 25 200 60 202 800 25 200 60 202 800 25 200 60 202 800
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -60 202 800 -60 202 800 -60 202 800
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 153 425 500 153 425 500 153 425 500
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -153 425 500 -153 425 500 -153 425 500
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 509 800 96 509 800 96 509 800
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 509 800 -96 509 800 -96 509 800
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 294 2700 157 393 800 58 294 2700 157 393 800 58 294 2700 157 393 800
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -157 393 800 -157 393 800 -157 393 800
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 370 2550 943 500 370 2550 943 500 370 2550 943 500
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -943 500 -943 500 -943 500
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 166 744 678 1 166 744 678 166 744 678 1 166 744 678 166 744 678 1 166 744 678
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -166 744 678 -166 744 678 -166 744 678
18. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
19. I.5. Bérkompenzáció 0 4 411 076 6 983 743 2 572 667
20. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 198 049 414 198 049 414 319 710 757 117 250 267
21. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
22. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 149,5 4 371 500 653 539 250 149,5 4 371 500 653 539 250 149,5 4 371 500 653 539 250
23. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 400 000 230 400 000 96,0 2 400 000 230 400 000 96,0 2 400 000 230 400 000
24. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500
25. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1652 97 400 160 934 020 1652 97 400 160 934 020 1652 97 400 160 934 020
26. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 34 396 700 13 487 800 34 396 700 13 487 800 34 396 700 13 487 800
27. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 363 642 0 0 363 642 0 0 363 642 0
28. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100
29. II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0
30. II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 434 300 0 0 434 300 0 0 434 300 0
31. II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 398 108 0 0 398 108 0 0 398 108 0
32. II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történű átsorolással szerezték meg 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0
33. II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0
34. II. 5. Nemzetiségi pótlék 12 811 600 9 739 200 12 811 600 9 739 200 12 811 600 9 739 200
35. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 082 602 870 1 082 602 870 1 082 602 870 0
36. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
37. Önkormányzati feladatok
38. III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 67 799 525 84 853 982 17 054 457
39. III.2.c. (1) szociális étkeztetés 279 65 360 18 235 440 279 65 360 18 235 440 279 65 360 18 235 440
40. III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000 9 25 000 225 000
41. III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 80 330 000 26 400 000 80 330 000 26 400 000 80 330 000 26 400 000
42. III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 30 190 000 5 700 000 30 190 000 5 700 000 30 190 000 5 700 000
43. III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 689 000 12 402 000 18 689 000 12 402 000 18 689 000 12 402 000
44. III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 11 689 000 7 579 000 11 689 000 7 579 000 11 689 000 7 579 000
45. III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 28 359 000 10 052 000 28 359 000 10 052 000 28 359 000 10 052 000
46. III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 9 215 400 1 938 600 9 215 400 1 938 600 9 215 400 1 938 600
47. III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 30 239 100 7 173 000 30 239 100 7 173 000 30 239 100 7 173 000
48. III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 32 569 350 18 219 200 32 569 350 18 219 200 32 569 350 18 219 200
49. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 18,9 4 419 000 83 519 100 18,9 4 419 000 83 519 100 18,9 4 419 000 83 519 100
50. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 44 2 993 000 131 692 000 44 2 993 000 131 692 000 44 2 993 000 131 692 000
51. III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 112 459 000 112 459 000 112 459 000
52. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 59 3 858 040 227 624 360 59 3 858 040 227 624 360 59 3 858 040 227 624 360
53. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 56 696 277 56 696 277 56 696 277
54. III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,66 2 200 000 137 852 000 62,66 2 200 000 137 852 000 62,66 2 200 000 137 852 000
55. III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 125 340 337 125 340 337 125 340 337
56. III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 53 285 15 105 53 285 15 105 53 285 15 105
57. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
58. III.2.ma (1) alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000
59. III.2.ma (2) teljesítménytámogatás 40 196 000 7 840 000 40 196 000 7 840 000 40 196 000 7 840 000
60. 9. számú melléklet összesen 9 840 000 9 840 000 9 840 000 0
61. Önkormányzati feladatok összesen: 992 962 419 1 060 761 944 1 077 816 401 17 054 457
62. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
63. III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 9,3 3 780 000 35 020 000 9,3 3 780 000 35 020 000 9,3 3 780 000 43 374 000 8 354 000
64. III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 16,6 3 300 000 54 780 000 16,6 3 300 000 54 780 000 16,6 3 300 000 54 780 000
65. III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 575 408 58 575 408 58 575 408
66. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 3 858 040 23 148 240 6 3 858 040 23 148 240 6 3 858 040 23 148 240
67. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 5 765 723 5 765 723 5 765 723
68. Támogató szolgáltatás
69. III.2.l (1) alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000
70. III.2.l (2) teljesítménytámogatás 3300 2 500 8 250 000 3300 2 500 8 250 000 3300 2 500 8 250 000
71. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 188 539 371 188 539 371 196 893 371 8 354 000
72. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 181 501 790 1 249 301 315 1 274 709 772 25 408 457
73. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
74. IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 1 210 72 925 794 1 210 72 925 794 1 210 72 925 794
75. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 62 686 000 62 686 000 62 686 000
76. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 6 120 521 7 712 688 1 592 167
77. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 135 611 794 141 732 315 143 324 482 1 592 167
78. Működési célú költségvetési támogatások
79. I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 0 2 207 000 2 207 000
80. Mindösszesen 2 597 765 868 2 671 685 914 2 822 554 881 146 457 891

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-banSor-
szám
Rovatszám
Bevételek
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 198 049 414 202 460 490 319 710 757
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 082 602 870 1 082 602 870 1 082 602 870
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 181 501 790 1 249 301 315 1 274 709 772
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 135 611 794 141 732 315 143 324 482
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 2 207 000
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 597 765 868 2 676 096 990 2 822 554 881
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 17 374 000 17 374 000 17 374 000
10. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 2 900 000 2 900 000 2 900 000
11. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" 18 415 000 18 415 000 18 415 000
12. B160 08 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 188 100
13. B160 26 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 0 0 351 400 000
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 38 689 000 38 689 000 390 277 100
15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 636 454 868 2 714 785 990 3 212 831 981
16. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
18. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000
19. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
20. B250 03 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 217 000
21. B250 04 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 4 000 000
22. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 268 919 268 919 268 919
23. B250 06 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
24. B250 07 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 24 939 000
25. B250 08 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
26. B250 09 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 15 000 000
27. B250 10 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
28. B250 11 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000
29. B250 12 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 22 722 787 22 722 787 22 722 787
30. B250 13 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
31. B250 14 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 206 090 206 090 206 090
32. B250 15 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 264 000 000
33. B250 16 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 2 625 000 000 2 625 000 000 2 625 000 000
34. B250 17 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 8 000 000
35. B250 18 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 512 238 924 512 238 924 512 238 924
36. B250 19 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 677 000 000
37. B250 20 1 Lőverek Program 4 891 726 098 4 891 726 098 4 891 726 098
38. B250 21 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok 8 679 792 8 679 792 8 679 792
39. B250 22 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik 3 683 000 3 683 000 3 683 000
40. B250 48 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 1 000 000 000 1 000 000 000
41. B250 49 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsőde bővítésével 0 300 000 000 300 000 000
42. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 10 479 181 610 11 779 181 610 11 779 181 610
43. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 479 181 610 11 779 181 610 11 779 181 610
44. B340 00 Vagyoni típusú adók
45. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 270 000 000
46. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 370 000 000 370 000 000
47. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 640 000 000 1 640 000 000
48. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 640 000 000 1 640 000 000
49. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
50. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 850 000 000 3 850 000 000 3 850 000 000
51. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 850 000 000 3 850 000 000 3 850 000 000
52. B354 00 Gépjárműadók
53. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 220 000 000 7 788 935 7 788 935
54. B354 Gépjárműadók összesen: 220 000 000 7 788 935 7 788 935
55. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
56. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 187 000 000 23 351 771 23 351 771
57. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 187 000 000 23 351 771 23 351 771
58. B35 Termékek és szolgáltatások adói 4 257 000 000 3 881 140 706 3 881 140 706
59. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
60. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 300 000
61. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 500 000
62. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 20 000 000
63. B360 04 1 Talajterhelési díj 3 000 000 3 000 000 3 000 000
64. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 25 800 000 25 800 000 25 800 000
65. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 5 922 800 000 5 546 940 706 5 546 940 706
66. Szolgáltatások ellenértéke
67. B402 01 2 Közterület foglalási díj 30 000 000 10 000 000 10 000 000
68. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 200 000
69. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
70. B402 04 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
71. B402 05 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
72. B402 06 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
73. B402 07 2 Parkolók bérleti díja 450 000 000 250 000 000 250 000 000
74. B402 08 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
75. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 966 650 000 746 650 000 746 650 000
76. Továbbszámlázott szolgáltatás
77. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. 1 000 000 1 000 000 1 000 000
78. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
79. B404 Tulajdonosi bevételek
80. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 260 000 000 260 000 000 260 000 000
81. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 70 000 000 70 000 000
82. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 400 000 400 000
83. Tulajdonosi bevételek összesen: 330 400 000 330 400 000 330 400 000
84. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 290 123 000 290 123 000 290 123 000
85. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 290 991 000 290 991 000 290 991 000
86. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
87. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 0 154 295
88. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
89. B4 Működési bevételek összesen: 1 919 164 000 1 699 164 000 1 699 318 295
90. Immateriális javak értékesítése
91. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 000
92. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 000 2 516 000 2 516 000
93. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 878 000
94. Ingatlanok értékesítése
95. B520 01 2 Egyéb épületek értékesítése 6 000 000 6 000 000 126 500 000
96. B520 02 2 Egyéb helyiségek értékesítése 2 000 000 2 000 000 2 000 000
97. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
98. B520 04 2 Egyéb célú telek értékesítés 500 000 500 000 500 000
99. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 158 500 000 158 500 000 279 000 000
100. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 168 378 000 168 378 000 288 878 000
101. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
102. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
103. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 15 000 000 15 000 000
104. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 31 000 000 31 000 000
105. B750 04 2 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR) 0 122 772 209 0
106. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 169 772 209 47 000 000
107. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 169 772 209 47 000 000
108. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 21 172 978 478 22 078 222 515 22 574 150 592
109. B8 00 Finanszírozási bevétel
110. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 0 3 496 400 000 3 496 400 000
111. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 752 292 541 20 752 292 541
112. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 101403196 101 403 196
113. Finanszírozási bevétel összesen: 20 121 882 246 24 350 095 737 24 350 095 737
114. Bevételek mindösszesen: 41 294 860 724 46 428 318 252 46 924 246 329

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-banSor-
szám
Megnevezés
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 231 096 357 4 344 466 152 4 361 182 207
2. 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 195 503 623 195 503 623 195 503 623
3. 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 739 587 600 1 640 587 600 1 640 587 600
4. 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 027 662 323 1 003 641 707 1 003 641 707
5. 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 000 000 133 000 000
6. 2020. évi Önkormányzati fejlesztések 1 978 850 291 2 451 660 243 2 608 124 543
7. 2020. évi Önkormányzati felújítások 1 623 067 353 2 240 842 250 2 492 996 545
8. 2020.évi Terület és településfejlesztési program 10 284 313 968 11 833 947 981 11 711 175 772
9. 2020. évi Modern Városok Program 16 543 977 783 16 543 977 783 16 543 977 783
10. 2020. évi Önkormányzati általános támogatások 2 290 318 770 2 101 333 142 2 263 085 478
11. 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások 86 372 000 46 122 000 46 122 000
12. 2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 154 500 000 154 500 000 154 500 000
13. 2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 32 000 000 2 629 803 196 2 629 803 196
14. 2020. évi Önkormányzati tartalékok 974 610 656 1 108 932 575 1 140 545 875
15. - ebből általános tartalék 200 000 000 142 695 543 106 095 543
16. Kiadások mindösszesen: 41 294 860 724 46 428 318 252 46 924 246 329

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2020. évi javaslat
A B C D
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 135 227 560
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 140 027 560
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 15 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 15 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 9 597 000
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 9 597 000
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 165 624 560
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 525 000
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 25 042 563
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 315 000
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 25 882 563
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 025 000
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 025 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 175 000
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 175 000
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 1 796 500
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 1 796 500
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29 879 063
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623
2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2020. évi javaslat
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 188 688 623
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 6 815 000
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 42 862 418 38 862 418
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 276 234 197 246 234 197
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 27 000 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 110 781 299 110 781 299
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 5 000 000 5 000 000
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000
11. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 500 000 500 000
12. 1 0 01 10 K300 2 Automentes Nap 1 000 000 0
13. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 0
14. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 352 426 10 352 426
15. 1 0 01 13 K300 2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon 500 000 500 000
16. 1 0 01 14 K300 2 Virágvölgyi családi nap 2 000 000 0
17. 1 0 01 15 K300 2 Jereváni gyereknap 2 000 000 0
18. 1 0 01 16 K300 2 Tómalmi juniális 2 000 000 0
19. 1 0 01 17 K300 2 Balfi szüreti napok 2 000 000 0
20. 1 0 01 18 K300 2 Brennbergi családi nap 2 000 000 0
21. 1 0 01 19 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 0 30 000 000
22. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 510 230 340 480 230 340
23. Gazdasági ügyek
24. 1 0 04 01 K300 1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000
25. 1 0 04 02 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 3 000 000 3 000 000
26. 1 0 04 03 K300 1 Hídvizsgálat 10 000 000 10 000 000
27. 1 0 04 04 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000
28. 1 0 04 05 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000
29. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 182 072 997 162 072 997
30. 1 0 04 07 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 47 000 000
31. 1 0 04 08 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 10 000 000 10 000 000
32. 1 0 04 09 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 1 000 000 1 000 000
33. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 279 072 997 254 072 997
34. Környezetvédelem
35. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 38 100 000
36. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000
37. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000
38. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000
39. 1 0 05 06 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000
40. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 64 515 000 64 515 000
41. Lakásépítés és kommunális létesítmények
42. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000
43. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000
44. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000
45. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal 30 000 000 30 000 000
46. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000
47. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000
48. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000
49. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000
50. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000
51. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000
52. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 4 119 880 2 119 880
53. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000
54. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 24 130 000 24 130 000
55. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000
56. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 36 581 077 36 581 077
57. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000
58. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000
59. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 9 938 995 9 938 995
60. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 96 925 000 96 925 000
61. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000
62. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 5 000 000
63. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019) 114 281 711 114 281 711
64. 1 0 06 23 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000
65. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 290 123 000 290 123 000
66. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000
67. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 2 000 000 2 000 000
68. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000
69. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 5 395 000 5 395 000
70. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000
71. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 8 000 000
72. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000
73. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000
74. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000
75. 1 0 06 34 K300 2 Ortofotó készítése 8 826 500 8 826 500
76. 1 0 06 35 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000
77. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 711 771 163 708 771 163
78. Egészségügy
79. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 6 250 000 6 250 000
80. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 15 000 000
81. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000
82. 1 0 07 Egészségügy összesen: 22 250 000 22 250 000
83. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
84. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000
85. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000
86. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 57 248 100 51 248 100
87. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000
88. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 40 000 000 5 000 000
89. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 102 248 100 61 248 100
90. Oktatás
91. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 000 000
92. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000
93. 1 0 09 Oktatás összesen: 6 000 000 6 000 000
94. Szociális védelem
95. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000
96. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000
97. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 35 000 000 35 000 000
98. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 43 500 000 43 500 000
99. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 640 587 600
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
100. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 707 587 600 1 611 587 600
101. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 000 000
102. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0
103. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 27 000 000
104. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 640 587 600
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
105. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 238 799 625 1 170 799 625
106. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 500 787 975 469 787 975
107. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0
108. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 640 587 600

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 60 000 000
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 95 000 000
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 155 000 000
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 286 967 927 256 967 927
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 286 967 927 256 967 927
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 225 910 431 200 910 431
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 27 000 000
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 255 910 431 227 910 431
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 732 878 358 639 878 358
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 20 000 000
20. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elháritás 1 500 000 1 500 000
21. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 21 500 000
22. Környezetvédelem
23. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 40 000 000 36 000 000
24. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000
25. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 46 000 000 42 000 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000
28. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 100 000 000 140 000 000
29. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000
30. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 103 783 965 136 763 349
31. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 215 283 965 288 263 349
32. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 732 878 358 639 878 358
33. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 294 783 965 363 763 349
34. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 003 641 707
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
35. 2 K300 Dologi kiadás 907 662 323 908 641 707
36. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 95 000 000
37. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 003 641 707
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
38. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 766 378 358 737 378 358
39. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 261 283 965 266 263 349
40. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0
41. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 003 641 707

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2020. évi javaslat
A B C D
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 13 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 133 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000
2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám Rovatszám Kiadás 2020. évi javaslat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 133 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-banSor-
szám
Rovat száma
Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 3 1 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 1 989 604 1 989 604 1 989 604
4. 3 1 04 02 K600 2 Út- és közműtervek készítése 1 949 450 2 006 952 2 006 952
5. 3 1 04 03 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér) 7 000 000 7 400 000 7 400 000
6. 3 1 04 04 K600 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint 60 000 000 60 000 000 60 000 000
7. 3 1 04 05 K600 2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése 1 534 002 1 534 002 1 534 002
8. 3 1 04 06 K600 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 30 000 000 30 000 000 30 000 000
9. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 102 473 056 102 930 558 102 930 558
10. Környezetvédelem
11. 3 1 05 01 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 62 000 000
12. 3 1 05 02 K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 7 855 966 7 855 966 7 855 966
13. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 69 855 966 69 855 966 69 855 966
14. Lakásépítés és kommunális létesítmények
15. 3 1 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 30 000 000 30 000 000 30 000 000
16. 3 1 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 11 672 951 11 672 951 11 672 951
17. 3 1 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 30 937 200 30 937 200 30 937 200
18. 3 1 06 04 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 8 960 595 8 960 595 8 960 595
19. 3 1 06 05 K600 2 Beruházások előkészítése 870 000 870 000 870 000
20. 3 1 06 06 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 9 493 606 9 493 606 9 493 606
21. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 91 934 352 91 934 352 91 934 352
22. Egészségügy
23. 3 1 07 01 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 7 397 765 7 397 765 7 397 765
24. 3 1 07 Egészségügy összesen: 7 397 765 7 397 765 7 397 765
25. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
26. 3 1 08 01 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 90 181 421 90 181 421 90 181 421
27. 3 1 08 02 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 190 500 000
28. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 280 681 421 280 681 421 280 681 421
29. Oktatás
30. 3 1 09 01 K600 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat 753 110 753 110 753 110
31. 3 1 09 Oktatás összesen: 753 110 753 110 753 110
32. 3 1 Kötelezettségvállalások összesen: 553 095 670 553 553 172 553 553 172
33. Új induló fejlesztési feladatok
34. Általános közszolgáltatás
35. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
36. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 10 000 000 10 000 000 10 000 000
37. Gazdasági ügyek
38. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 40 000 000 35 000 000 35 000 000
39. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
40. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
41. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 2 000 000 2 000 000 2 000 000
42. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város és a kórház területén 40 000 000 40 000 000 40 000 000
43. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
44. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út- és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
45. 3 2 04 08 K600 2 Balfi ú -és csapadékcsatorna építés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
46. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
47. 3 2 04 10 K600 2 Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés 25 000 000 25 000 000 25 000 000
48. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
49. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén (Winkler u., Kurucdomb sor, Bercsényi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.) 0 390 000 000 390 000 000
50. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 150 000 000 535 000 000 535 000 000
51. Környezetvédelem
52. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 50 000 000 190 000 000 340 000 000
53. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 50 000 000 190 000 000 340 000 000
54. Lakásépítés és kommunális létesítmények
55. 3 2 06 01 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 40 000 000 20 000 000 20 000 000
56. 3 2 06 02 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 10 000 000 10 000 000 10 000 000
57. 3 2 06 03 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 10 000 000 5 000 000 5 000 000
58. 3 2 06 04 K600 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése"
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
361 848 798 361 848 798 345 026 444
59. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 5 000 000 51 352 450 57 816 750
60. 3 2 06 06 K600 2 Beruházások előkészítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
61. 3 2 06 07 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 564 990 445 548 130 091 540 806 417
62. 3 2 06 08 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 15 000 000 5 000 000 5 000 000
63. 3 2 06 09 K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 12 000 000 12 000 000 12 000 000
64. 3 2 06 10 K600 1 Városháza udvari lift építés és tervezés 69 000 000 5 000 000 5 000 000
65. 3 2 06 11 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész 0 16 860 354 24 184 028
66. 3 2 06 12 K600 2 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése"
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész
0 0 16 822 354
67. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 092 839 243 1 040 191 693 1 046 655 993
68. Egészségügy
69. 3 2 07 01 K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései 5 000 000 5 000 000 5 000 000
70. 3 2 07 Egészségügy összesen: 5 000 000 5 000 000 5 000 000
71. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
72. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
73. 3 2 08 02 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 112 915 378 112 915 378 112 915 378
74. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 117 915 378 117 915 378 117 915 378
75. 3 2 Új induló fejlesztések összesen: 1 425 754 621 1 898 107 071 2 054 571 371
76. 3 Fejlesztések összesen: 1 978 850 291 2 451 660 243 2 608 124 543
2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásbanSor-
szám
Rovat száma
Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
76. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 1 978 850 291 2 451 660 243 2 608 124 543
77. K700 Felújítás (áfával) 0 0 0
78. 3 Fejlesztések összesen: 1 978 850 291 2 451 660 243 2 608 124 543
2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásbanSor-
szám
Rovat száma
Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
77. 3 1 Kötelező feladatok összesen: 503 785 998 429 785 998 412 963 644
78. 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 475 064 293 2 021 874 245 2 195 160 899
79. 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
80. 3 Fejlesztések összesen: 1 978 850 291 2 451 660 243 2 608 124 543

II/8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-banSor-
szám
Rovatszám
KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 4 1 04 01 K700 2 Virágvölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint 180 000 000 180 000 000 180 000 000
4. 4 1 04 02 K700 2 Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén 180 000 000 180 000 000 180 000 000
5. 4 1 04 03 K700 2 Útfelújítások műszaki ellenőrzés 6 711 950 6 711 950 6 711 950
6. 4 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 366 711 950 366 711 950 366 711 950
7. Lakásépítés és kommunális létesítmények
8. 4 1 06 01 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció 50 482 50 482 50 482
9. 4 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 50 482 50 482 50 482
10. 4 1 Kötelezettségvállalások összesen: 366 762 432 366 762 432 366 762 432
11. Új induló felújítási feladatok
12. Gazdasági ügyek
13. 4 2 04 01 K700 2 Buszvárók felújítása 14 000 000 4 000 000 4 000 000
14. 4 2 04 02 K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 188 000 000 288 000 000 330 000 000
15. 4 2 04 03 K700 2 Avar utca rézsűvédelem tervezése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
16. 4 2 04 04 K700 2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása 90 000 000 90 000 000 90 000 000
17. 4 2 04 05 K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén 90 000 000 180 000 000 300 000 000