Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalára,

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 52 659 821 176 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 52 659 821 176 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 602 128 988 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 541 381 615 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 198 524 623 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 807 947 392 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 106 418 555 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 132 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 806 554 895 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2 496 234 236 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 11 727 704 515 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 16 544 810 373 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 765 463 338 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 46 122 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 154 500 000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 6 106 603 196 Ft összeggel.

o) az általános tartalékot 6 981 581 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 616 445 869 Ft-tal.

5. § *  A Polgármester az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2020. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 50 490 Ft 2020. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2020. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 755 478 604 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § *  (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 3%-án belül - esetenként - 127,74 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó tényleges fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén.

b) A Polgármester dönt - 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatornahálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 560 701 151 Ft tervezett összeg használható fel a 2020. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2021. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2020. február 27. napján 16.10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 3 037 461 434 3 076 803 553
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 302 324 000 692 190 130 701 565 915
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 542 182 203 5 542 182 203
5. B400 Működési bevételek 2 939 949 140 2 819 891 801 2 704 421 345
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 762 839 008 12 091 725 568 12 024 973 016
9. K100 Személyi juttatások 3 432 336 157 3 905 580 587 3 808 942 942
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 670 091 612 754 728 082 733 945 934
11. K300 Dologi kiadások 4 213 890 978 4 484 105 768 4 474 677 989
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 134 097 360 133 907 800
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 25 927 510 25 927 510
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 431 105 746 456 818 238
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 2 075 898 566 2 107 691 566
17. K513 Tartalékok 974 610 656 699 143 077 623 427 450
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 11 731 924 420 12 512 086 696 12 366 839 429
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 30 914 588 -420 361 128 -341 866 413
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 110 000 000 110 000 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 11 665 656 725 11 665 656 725
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 288 878 000 288 878 000
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 47 000 000 59 565 646
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 12 111 534 725 12 124 100 371
27. K600 Beruházások (áfával) 24 577 271 934 25 700 977 756 25 488 175 050
28. K700 Felújítások (áfával) 5 841 702 914 5 329 018 702 5 295 296 204
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 2 857 473 708 3 195 059 273
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 31 198 381
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 208 649 643 208 649 643
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 847 356 444 34 127 318 190 34 218 378 551
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -20 152 796 834 -22 015 783 465 -22 094 278 180
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 22 457 398 618 24 203 260 293 24 149 073 387
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 42 579 280 864 46 639 404 886 46 585 217 980
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -20 121 882 246 -22 436 144 593 -22 436 144 593
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 936 144 593 20 936 144 593
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 7 097 803 196 7 574 603 196
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 20 121 882 246 28 033 947 789 28 510 747 789
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 5 597 803 196 6 074 603 196
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 0 5 597 803 196 6 074 603 196
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 20 121 882 246 22 436 144 593 22 436 144 593
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 42 579 280 864 52 237 208 082 52 659 821 176
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 42 579 280 864 52 237 208 082 52 659 821 176

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-ban


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 263 635 000 291 835 000 299 267 691
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 1 009 285 140 939 734 140 821 563 684
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 231 569 140 1 120 831 375
9. Személyi juttatások K100 2 419 837 178 2 808 369 133 2 715 340 488
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 454 851 708 524 479 791 503 693 613
11. Dologi kiadások K300 1 187 990 879 1 304 344 760 1 252 831 248
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 10 000 000
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 4 062 679 765 4 637 193 684 4 481 865 349
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 789 759 625 -3 405 624 544 -3 361 033 974
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
26. Beruházások (áfával) K600 28 194 000 55 933 049 72 219 063
27. Felújítások (áfával) K700 0 46 190 399 48 044 576
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 28 194 000 102 123 448 120 263 639
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -28 194 000 -102 123 448 -120 263 639
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 231 569 140 1 120 831 375
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 090 873 765 4 739 317 132 4 602 128 988
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 817 953 625 -3 507 747 992 -3 481 297 613
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 184 097 585 2 408 184 589 2 432 916 840
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 633 856 040 974 824 598 923 641 968
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 817 953 625 3 383 009 187 3 356 558 808
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 124 738 805 124 738 805
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 817 953 625 3 507 747 992 3 481 297 613
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 817 953 625 3 507 747 992 3 481 297 613
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 090 873 765 4 739 317 132 4 602 128 988
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 090 873 765 4 739 317 132 4 602 128 988
Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 36 849 966 36 849 966 23 349 966
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 36 849 966 36 849 966 23 349 966
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 389 763 180 385 265 549
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 388 931 70 040 338 72 350 705
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 88 264 165 79 688 497
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 489 470 492 548 067 683 537 304 751
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -452 620 526 -511 217 717 -513 954 785
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 3 207 766 3 207 766
74. Felújítások (áfával) K700 4 757 567 6 611 744
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 7 965 333 9 819 510
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -7 965 333 -9 819 510
80. Költségvetési bevételek összesen: 36 849 966 36 849 966 23 349 966
81. Költségvetési kiadások összesen: 490 740 492 556 033 016 547 124 261
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -453 890 526 -519 183 050 -523 774 295
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 386 922 700 387 001 628 389 314 364
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 66 967 826 122 717 107 124 995 616
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 453 890 526 509 718 735 514 309 980
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 9 464 315 9 464 315
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 453 890 526 519 183 050 523 774 295
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 453 890 526 519 183 050 523 774 295
93. Tárgyévi kiadások összesen: 490 740 492 556 033 016 547 124 261
94. Tárgyévi bevételek összesen: 490 740 492 556 033 016 547 124 261
Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 258 135 000 286 335 000 286 335 000
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 309 348 450 309 348 450 309 540 514
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
102. Működési bevételek összesen: 567 483 450 595 683 450 595 875 514
103. Személyi juttatások K100 750 817 575 942 541 835 907 893 760
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 135 147 164 168 830 055 161 209 603
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 396 907 378 436 523 384
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 206 871 291 1 508 279 268 1 505 626 747
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -639 387 841 -912 595 818 -909 751 233
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 10 866 386 11 866 386
121. Felújítások (áfával) K700 16 469 069 16 469 069
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 27 335 455 28 335 455
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -27 335 455 -28 335 455
127. Költségvetési bevételek összesen: 567 483 450 595 683 450 595 875 514
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 208 141 291 1 535 614 723 1 533 962 202
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -640 657 841 -939 931 273 -938 086 688
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 413 748 386 543 307 823 562 171 950
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 226 909 455 361 756 609 341 047 897
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 640 657 841 905 064 432 903 219 847
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 34 866 841 34 866 841
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 640 657 841 939 931 273 938 086 688
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 640 657 841 939 931 273 938 086 688
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 208 141 291 1 535 614 723 1 533 962 202
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 208 141 291 1 535 614 723 1 533 962 202
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 19 036 208 19 036 208 19 036 208
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 19 036 208 19 036 208 19 036 208
150. Személyi juttatások K100 341 412 279 368 837 007 348 856 007
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 882 456 71 261 747 68 164 692
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 82 380 696 82 380 696
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 486 125 919 522 479 450 499 401 395
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -467 089 711 -503 443 242 -480 365 187
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 580 000 1 580 000
168. Felújítások (áfával) K700 0 1 700 000 1 700 000
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 3 280 000 3 280 000
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -3 280 000 -3 280 000
174. Költségvetési bevételek összesen: 19 036 208 19 036 208 19 036 208
175. Költségvetési kiadások összesen: 487 395 919 525 759 450 502 681 395
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -468 359 711 -506 723 242 -483 645 187
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 391 686 815 420 276 442 420 298 387
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 76 672 896 80 999 399 57 899 399
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 468 359 711 501 275 841 478 197 786
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 5 447 401 5 447 401
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 468 359 711 506 723 242 483 645 187
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 468 359 711 506 723 242 483 645 187
187. Tárgyévi kiadások összesen: 487 395 919 525 759 450 502 681 395
188. Tárgyévi bevételek összesen: 487 395 919 525 759 450 502 681 395
Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 21 106 547 21 106 547 21 244 027
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 21 106 547 21 106 547 21 244 027
197. Személyi juttatások K100 315 353 032 341 710 296 322 713 896
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 60 670 606 65 283 091 61 783 649
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 104 026 213 103 663 693
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 474 335 361 511 019 600 488 161 238
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -453 228 814 -489 913 053 -466 917 211
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 792 000 14 089 573
215. Felújítások (áfával) K700 0 759 460 759 460
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 2 551 460 14 849 033
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -2 551 460 -14 849 033
221. Költségvetési bevételek összesen: 21 106 547 21 106 547 21 244 027
222. Költségvetési kiadások összesen: 475 605 361 513 571 060 503 010 271
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -454 498 814 -492 464 513 -481 766 244
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 414 293 230 444 710 721 444 714 879
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 40 205 584 40 705 994 30 003 567
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 454 498 814 485 416 715 474 718 446
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 7 047 798 7 047 798
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 454 498 814 492 464 513 481 766 244
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 454 498 814 492 464 513 481 766 244
234. Tárgyévi kiadások összesen: 475 605 361 513 571 060 503 010 271
235. Tárgyévi bevételek összesen: 475 605 361 513 571 060 503 010 271
Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 18 085 633 18 085 633 13 085 633
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 18 085 633 18 085 633 13 085 633
244. Személyi juttatások K100 229 394 853 250 080 153 246 580 153
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 478 971 48 564 093 47 064 093
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 77 191 518 77 191 518
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 349 403 014 375 835 764 370 835 764
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -331 317 381 -357 750 131 -357 750 131
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
262. Felújítások (áfával) K700 0 0
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
268. Költségvetési bevételek összesen: 18 085 633 18 085 633 13 085 633
269. Költségvetési kiadások összesen: 350 673 014 377 105 764 372 105 764
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -332 587 381 -359 020 131 -359 020 131
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 306 651 077 327 007 604 327 007 604
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 25 936 304 28 705 895 28 705 895
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 332 587 381 355 713 499 355 713 499
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 3 306 632 3 306 632
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 332 587 381 359 020 131 359 020 131
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 332 587 381 359 020 131 359 020 131
281. Tárgyévi kiadások összesen: 350 673 014 377 105 764 372 105 764
282. Tárgyévi bevételek összesen: 350 673 014 377 105 764 372 105 764
Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 3 000 000 3 359 000 3 359 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 3 000 000 3 359 000 3 359 000
291. Személyi juttatások K100 68 482 297 90 346 526 81 283 851
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 696 459 17 601 797 14 747 083
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 41 946 000 41 946 000
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 122 220 756 149 894 323 137 976 934
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -119 220 756 -146 535 323 -134 617 934
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 932 000 1 932 000
309. Felújítások (áfával) K700 22 161 741 22 161 741
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 24 093 741 24 093 741
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -24 093 741 -24 093 741
315. Költségvetési bevételek összesen: 3 000 000 3 359 000 3 359 000
316. Költségvetési kiadások összesen: 123 490 756 173 988 064 162 070 675
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -120 490 756 -170 629 064 -158 711 675
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 54 694 346 80 685 113 81 767 724
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 65 796 410 87 958 151 74 958 151
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 120 490 756 168 643 264 156 725 875
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 985 800 1 985 800
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 120 490 756 170 629 064 158 711 675
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 120 490 756 170 629 064 158 711 675
328. Tárgyévi kiadások összesen: 123 490 756 173 988 064 162 070 675
329. Tárgyévi bevételek összesen: 123 490 756 173 988 064 162 070 675
Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 6 197 107
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 84 999 850 65 089 850 65 089 850
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 84 999 850 65 089 850 71 286 957
338. Személyi juttatások K100 130 921 944 139 479 336 152 014 475
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 565 950 25 122 187 25 545 160
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 68 041 156 85 924 826
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 10 000 000
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 214 487 894 232 642 679 273 484 461
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -129 488 044 -167 552 829 -202 197 504
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 16 323 459 19 236 900
356. Felújítások (áfával) K700 0 0
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 16 323 459 19 236 900
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -16 323 459 -19 236 900
362. Költségvetési bevételek összesen: 84 999 850 65 089 850 71 286 957
363. Költségvetési kiadások összesen: 215 757 894 248 966 138 292 721 361
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -130 758 044 -183 876 288 -221 434 404
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 62 686 000 72 285 214 74 343 330
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 68 072 044 88 072 044 123 572 044
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 130 758 044 160 357 258 197 915 374
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 23 519 030 23 519 030
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 130 758 044 183 876 288 221 434 404
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 130 758 044 183 876 288 221 434 404
375. Tárgyévi kiadások összesen: 215 757 894 248 966 138 292 721 361
376. Tárgyévi bevételek összesen: 215 757 894 248 966 138 292 721 361
Központi Gyermekkonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 516 858 486 466 858 486 366 858 486
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 516 858 486 466 858 486 366 858 486
385. Személyi juttatások K100 197 755 312 239 065 524 222 401 937
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 41 598 420 48 919 371 43 971 516
387. Dologi kiadások K300 421 615 785 439 265 134 339 265 134
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 660 969 517 727 250 029 605 638 587
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -144 111 031 -260 391 543 -238 780 101
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
402. Beruházások (áfával) K600 19 304 000 18 961 438 18 961 438
403. Felújítások (áfával) K700 0 342 562 342 562
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 19 304 000 19 304 000 19 304 000
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -19 304 000 -19 304 000 -19 304 000
409. Költségvetési bevételek összesen: 516 858 486 466 858 486 366 858 486
410. Költségvetési kiadások összesen: 680 273 517 746 554 029 624 942 587
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -163 415 031 -279 695 543 -258 084 101
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 153 415 031 132 910 044 133 298 602
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 10 000 000 110 613 878 88 613 878
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 163 415 031 243 523 922 221 912 480
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 36 171 621 36 171 621
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 163 415 031 279 695 543 258 084 101
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(426-429)
163 415 031 279 695 543 258 084 101
422. Tárgyévi kiadások összesen: 680 273 517 746 554 029 624 942 587
423. Tárgyévi bevételek összesen: 680 273 517 746 554 029 624 942 587
Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 500 000 5 500 000 6 735 584
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 500 000 5 500 000 6 735 584
432. Személyi juttatások K100 44 650 270 46 545 276 48 330 860
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 8 422 751 8 857 112 8 857 112
434. Dologi kiadások K300 5 722 500 6 322 500 6 247 500
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 58 795 521 61 724 888 63 435 472
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -53 295 521 -56 224 888 -56 699 888
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
449. Beruházások (áfával) K600 0 75 000
450. Felújítások (áfával) K700 0 0
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 75 000
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 0 -75 000
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 500 000 5 500 000 6 735 584
457. Költségvetési kiadások összesen: 58 795 521 61 724 888 63 510 472
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -53 295 521 -56 224 888 -56 774 888
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 0 0 0
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 53 295 521 53 295 521 53 845 521
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 53 295 521 53 295 521 53 845 521
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2929367 2 929 367
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 53 295 521 56 224 888 56 774 888
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 53 295 521 56 224 888 56 774 888
469. Tárgyévi kiadások összesen: 58 795 521 61 724 888 63 510 472
470. Tárgyévi bevételek összesen: 58 795 521 61 724 888 63 510 472
Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)


Sor-
számBEVÉTELEK / KIADÁSOKRovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117,00
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269,00
474. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 386,00
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
482. Soproni Múzeum 55,00 55,00 55,00
483. Kulturális szervek összesen: 80,00 80,00 80,00
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 94,00
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10,00
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 104,00
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 830,75 830,75 830,75

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban


Sor-
számRovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 4 322 929 4 322 929
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 11 500 000 56 579 366 59 279 366
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 500 000 60 902 295 63 602 295
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 925 454 544 925 480 544
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 199 507 025 199 511 055
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 370 903 683 373 603 683
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 097 360 1 907 800
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 390 521 532 1 497 162 612 1 500 703 082
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 379 021 532 -1 436 260 317 -1 437 100 787
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0 0
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 30 184 200 36 741 533 36 741 533
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 3 937 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 34 121 200 40 678 533 40 678 533
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -34 121 200 -40 678 533 -40 678 533
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 11 500 000 60 902 295 63 602 295
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 424 642 732 1 537 841 145 1 541 381 615
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 413 142 732 -1 476 938 850 -1 477 779 320
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 198 049 414 432 087 485 432 927 955
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 215 093 318 985 738 118 985 738 118
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 413 142 732 1 417 825 603 1 418 666 073
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 59 113 247 59 113 247
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 413 142 732 1 476 938 850 1 477 779 320
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 413 142 732 1 476 938 850 1 477 779 320
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 424 642 732 1 537 841 145 1 541 381 615
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 424 642 732 1 537 841 145 1 541 381 615
48. Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 194,00 160,00 160,00

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban


Sor-
szám


Rovat számaBEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 3 037 461 434 3 076 803 553
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 689 000 396 032 201 397 975 295
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 542 182 203 5 542 182 203
5. B400 Működési bevételek 1 919 164 000 1 823 578 295 1 823 578 295
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 478 418 868 10 799 254 133 10 840 539 346
9. K100 Személyi juttatások 165 912 785 171 756 910 168 121 910
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 935 266 30 741 266 30 741 266
11. K300 Dologi kiadások 2 667 269 399 2 808 857 325 2 848 243 058
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 000 000 132 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 25 927 510 25 927 510
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 431 105 746 446 818 238
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 2 075 698 566 2 107 491 566
17. K513 Tartalékok 974 610 656 699 143 077 623 427 450
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 6 278 723 123 6 377 730 400 6 384 270 998
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 4 199 695 745 4 421 523 733 4 456 268 348
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 110 000 000 110 000 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 11 665 656 725 11 665 656 725
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 288 878 000 288 878 000
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 47 000 000 59 565 646
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 12 111 534 725 12 124 100 371
27. K600 Beruházások (áfával) 24 518 893 734 25 608 303 174 25 379 214 454
28. K700 Felújítások (áfával) 5 837 765 914 5 278 891 303 5 243 314 628
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 2 857 473 708 3 195 059 273
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 31 198 381
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 208 649 643 208 649 643
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 785 041 244 33 984 516 209 34 057 436 379
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -20 090 481 634 -21 872 981 484 -21 933 336 008
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 21 172 978 478 22 910 788 858 22 964 639 717
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 37 063 764 367 40 362 246 609 40 441 707 377
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -15 890 785 889 -17 451 457 751 -17 477 067 660
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 752 292 541 20 752 292 541
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 7 097 803 196 7 574 603 196
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 20 121 882 246 27 850 095 737 28 326 895 737
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 231 096 357 4 800 834 790 4 775 224 881
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 5 597 803 196 6 074 603 196
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 231 096 357 10 398 637 986 10 849 828 077
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 15 890 785 889 17 451 457 751 17 477 067 660
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 41 294 860 724 50 760 884 595 51 291 535 454
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 41 294 860 724 50 760 884 595 51 291 535 454
Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma


Sor-számMEGNEVEZÉS
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 10,00
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 4,00
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 65,00

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

2020. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban


Sor-


Feladat megnevezése
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
Javasolt módosított előirányzat


Támogatás
szám
mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
változás
A B C D E F G H I J K L
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5 450 000 612 025 400 133,34 5 450 000 726 703 000 133,34 5 450 000 726 703 000 0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása 133,34 25 000 3 333 500 133,34 25 000 3 333 500 0
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -413 975 986 -413 975 986 -413 975 986 0
4. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 25 200 60 202 800 25 200 60 202 800 25 200 60 202 800 0
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -60 202 800 -60 202 800 -60 202 800 0
6. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 153 425 500 153 425 500 153 425 500 0
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -153 425 500 -153 425 500 -153 425 500 0
8. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930 0
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 -2 134 930 0
10. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 509 800 96 509 800 96 509 800 0
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 509 800 -96 509 800 -96 509 800 0
12. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 294 2700 157 393 800 58 294 2700 157 393 800 58 294 2700 157 393 800 0
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -157 393 800 -157 393 800 -157 393 800 0
14. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 370 2550 943 500 370 2550 943 500 370 2550 943 500 0
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -943 500 -943 500 -943 500 0
16. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 166 744 678 1 166 744 678 166 744 678 1 166 744 678 166 744 678 1 166 744 678 0
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -166 744 678 -166 744 678 -166 744 678 0
18. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
19. I.5. Bérkompenzáció 0 10 701 176 13 199 508 2 498 332
20. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 198 049 414 326 761 690 329 260 022 2 498 332
21. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
22. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 149,5 4 371 500 653 539 250 149,5 4 371 500 653 539 250 149,5 4 371 500 653 539 250 0
II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás 149,5 206 500 30 871 750 149,5 206 500 30 871 750 0
II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás - különbözet 424 662 424 662 0
23. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 400 000 230 400 000 96,0 2 400 000 230 400 000 96,0 2 400 000 230 400 000 0
II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása kiegészítő támogatás 96,0 500 000 48 000 000 96,0 500 000 48 000 000 0
24. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 0
25. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1652,3 97 400 160 934 020 1655,3 97 400 161 226 220 1655,3 97 400 161 226 220 0
26. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 34 396 700 13 487 800 34 396 700 13 487 800 34 396 700 13 487 800 0
II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatása 34 17 000 578 000 34 17 000 578 000 0
27. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 363 642 0 14 363 642 5 090 988 14 363 642 5 090 988 0
28. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 0
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatás 7 38 000 266 000 7 38 000 266 000 0
29. II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0
30. II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 434 300 0 0 434 300 0 0 434 300 0 0
31. II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 398 108 0 0 398 108 0 0 398 108 0 0
32. II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történű átsorolással szerezték meg 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0
33. II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0
34. II. 5. Nemzetiségi pótlék 12 811 600 9 739 200 12 811 600 9 739 200 12 811 600 9 739 200 0
35. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 082 602 870 1 168 126 470 1 168 126 470 0
36. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
37. Önkormányzati feladatok
38. III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 155 504 726 189 335 995 33 831 269
39. III.2.c. (1) szociális étkeztetés 279 65 360 18 235 440 300 65 360 19 608 000 300 65 360 19 608 000 0
III.2.c. (1) szociális étkeztetés kiegészítő támogatás 300 1 000 300 000 300 1 000 300 000 0
40. III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 6 25 000 150 000 6 25 000 150 000 0
41. III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 80 330 000 26 400 000 80 330 000 26 400 000 80 330 000 26 400 000 0
III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - kiegészítő támogatás 80 33 000 2 640 000 80 33 000 2 640 000 0
42. III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 30 190 000 5 700 000 29 190 000 5 510 000 29 190 000 5 510 000 0
III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása -kiegészítő támogatás 29 27 000 783 000 29 27 000 783 000 0
43. III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 689 000 12 402 000 17 689 000 11 713 000 17 689 000 11 713 000 0
44. III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 11 689 000 7 579 000 9 689 000 6 201 000 9 689 000 6 201 000 0
III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 26 43 000 1 118 000 26 43 000 1 118 000 0
45. III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 28 359 000 10 052 000 17 359 000 6 103 000 17 359 000 6 103 000 0
III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 17 16 000 272 000 17 16 000 272 000 0
46. III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 9 215 400 1 938 600 7 215 400 1 507 800 7 215 400 1 507 800 0
47. III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 30 239 100 7 173 000 28 239 100 6 694 800 28 239 100 6 694 800 0
III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 28 12 000 336 000 28 12 000 336 000 0
48. III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 32 569 350 18 219 200 37 569 350 21 065 950 37 569 350 21 065 950 0
III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás 37 32 000 1 184 000 37 32 000 1 184 000 0
49. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 18,9 4 419 000 83 519 100 19,9 4 419 000 87 938 100 19,9 4 419 000 87 938 100 0
III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 19,9 66 000 1 313 400 19,9 66 000 1 313 400 0
III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 19,9 206 500 4 109 350 19,9 206 500 4 109 350 0
50. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 44 2 993 000 131 692 000 45 2 993 000 134 685 000 45 2 993 000 134 685 000 0
III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 45 486 000 21 870 000 45 486 000 21 870 000 0
III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 45 115 000 5 175 000 45 115 000 5 175 000 0
51. III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 112 459 000 -41 574 000 70 885 000 -41 574 000 70 885 000 0
52. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 59 3 858 040 227 624 360 60 3 858 040 231 482 400 60 3 858 040 231 482 400 0
III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása 60 376 000 22 560 000 60 376 000 22 560 000 0
III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása különbözet 10 133 100 10 133 100 0
53. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 56 696 277 56 696 277 56 696 277 0
54. III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,66 2 200 000 137 852 000 51 2 200 000 112 200 000 51 2 200 000 112 200 000 0
III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók kiegészítő bértámogatása 51 176 000 8 976 000 51 176 000 8 976 000 0
55. III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 125 340 337 -20 734 842 104 605 495 -20 734 842 104 605 495 0
56. III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 53 285 15 105 53 285 15 105 53 285 15 105 0
57. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
58. III.2.ma (1) alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 0
59. III.2.ma (2) teljesítménytámogatás 40 196 000 7 840 000 40 196 000 7 840 000 40 196 000 7 840 000 0
III.2.ma (2) teljesítménytámogatás 40 15 000 600 000 40 15 000 600 000 0
60. 9. számú melléklet összesen 9 840 000 10 440 000 10 440 000 0
61. Önkormányzati feladatok összesen: 992 962 419 1 150 175 503 1 184 006 772 33 831 269
62. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
63. III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 9,3 3 780 000 35 020 000 11,3 3 780 000 42 714 000 11,3 3 780 000 42 714 000 0
III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támoatás 11,3 320 000 3 616 000 11,3 320 000 3 616 000 0
64. III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 16,6 3 300 000 54 780 000 16,8 3 300 000 55 440 000 16,8 3 300 000 55 440 000 0
III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás 16,8 350 000 5 880 000 16,8 350 000 5 880 000 0
65. III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 575 408 58 575 408 58 575 408 0
66. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 3 858 040 23 148 240 6 3 858 040 23 148 240 6 3 858 040 23 148 240 0
III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás 6 376 000 2 256 000 6 376 000 2 256 000 0
67. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 5 765 723 5 765 723 5 765 723 0
68. Támogató szolgáltatás 0
69. III.2.l (1) alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 0
70. III.2.l (2) teljesítménytámogatás 3 300 2 500 8 250 000 3 300 2 500 8 250 000 3 300 2 500 8 250 000 0
3 300 300 990 000 3 300 300 990 000 0
71. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 188 539 371 209 635 371 209 635 371 0
72. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 181 501 790 1 359 810 874 1 393 642 143 33 831 269
73. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
74. IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 1 210 72 925 794 58 294 1 251 72 925 794 58 294 1 251 72 925 794 0
IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása 58 294 430 25 066 420 58 294 430 25 066 420 0
75. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 62 686 000 62 686 000 62 686 000
76. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 14 002 297 17 014 815 3 012 518
77. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 135 611 794 174 680 511 177 693 029 3 012 518
78. Működési célú költségvetési támogatások
79. I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 2 207 000 2 207 000 0
82. Elszámolásból származó bevételek 0 5 874 889 5 874 889 0
83. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
84. Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása
85. II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
86. II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
87. II. 5.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)
Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása 0 110 000 000 110 000 000 0
88. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 110 000 000 110 000 000 0
80. Mindösszesen 2 597 765 868 3 147 461 434 3 186 803 553 39 342 119

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámBevételek
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 198 049 414 326 761 690 329 260 022
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 082 602 870 1 168 126 470 1 168 126 470
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 181 501 790 1 359 810 874 1 393 642 143
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 135 611 794 174 680 511 177 693 029
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 2 207 000 2 207 000
B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 5 874 889 5 874 889
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 597 765 868 3 037 461 434 3 076 803 553
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 17 374 000 17 374 000 17 374 000
10. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 2 900 000 2 900 000 2 900 000
11. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 415 000
12. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 0 929 332
13. B160 08 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 1 097 360 1 907 800
14. B160 07 2 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140 0 4 845 841 5 049 163
15. B160 26 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 0 351 400 000 351 400 000
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 38 689 000 396 032 201 397 975 295
17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 636 454 868 3 433 493 635 3 474 778 848
18. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 110 000 000 110 000 000
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
20. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000
21. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
22. B250 03 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 217 000
23. B250 04 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 4 000 000
24. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 268 919 268 919 268 919
25. B250 06 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 1 125 000 000
26. B250 07 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 24 939 000
27. B250 08 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
28. B250 09 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 15 000 000
29. B250 10 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 37 750 000
30. B250 11 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000
31. B250 12 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 22 722 787
32. B250 13 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
33. B250 14 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 206 090 206 090 206 090
34. B250 15 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 264 000 000
35. B250 16 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 2 625 000 000 2 625 000 000 2 625 000 000
36. B250 17 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 8 000 000
37. B250 18 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 512 238 924 362 039 834 362 039 834
38. B250 19 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 677 000 000
39. B250 20 1 Lőverek Program 4 891 726 098 4 891 726 098 4 891 726 098
40. B250 21 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok 8 679 792 8 679 792 8 679 792
41. B250 22 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik 3 683 000 3 683 000 3 683 000
42. B250 46 2 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása 0 11 924 205 11 924 205
43. B250 48 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 1 000 000 000 1 000 000 000
44. B250 49 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsőde bővítésével 0 300 000 000 300 000 000
45. B250 50 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 24 750 000 24 750 000
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 10 479 181 610 11 665 656 725 11 665 656 725
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 479 181 610 11 775 656 725 11 775 656 725
49. B340 00 Vagyoni típusú adók
50. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 270 000 000
51. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 370 000 000 370 000 000
52. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 640 000 000 1 640 000 000
53. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 640 000 000 1 640 000 000
54. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
55. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 850 000 000 3 850 000 000 3 850 000 000
56. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 850 000 000 3 850 000 000 3 850 000 000
57. B354 00 Gépjárműadók
58. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 220 000 000 3 030 432 3 030 432
59. B354 Gépjárműadók összesen: 220 000 000 3 030 432 3 030 432
60. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
61. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 187 000 000 23 351 771 23 351 771
62. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 187 000 000 23 351 771 23 351 771
63. B35 Termékek és szolgáltatások adói 4 257 000 000 3 876 382 203 3 876 382 203
64. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
65. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 300 000
66. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 2 500 000
67. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 20 000 000
68. B360 04 1 Talajterhelési díj 3 000 000 3 000 000 3 000 000
69. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 25 800 000 25 800 000 25 800 000
70. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 5 922 800 000 5 542 182 203 5 542 182 203
71. Szolgáltatások ellenértéke
72. B402 01 2 Közterület foglalási díj 30 000 000 10 000 000 10 000 000
73. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 1 200 000
74. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
75. B402 04 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
76. B402 05 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 90 000 000
77. B402 06 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
78. B402 07 2 Parkolók bérleti díja 450 000 000 250 000 000 250 000 000
79. B402 08 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
80. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 966 650 000 746 650 000 746 650 000
81. Továbbszámlázott szolgáltatás
82. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. 1 000 000 1 000 000 1 000 000
83. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
84. B404 Tulajdonosi bevételek
85. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 260 000 000 260 000 000 260 000 000
86. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 70 000 000 70 000 000
87. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 124 660 000 124 660 000
88. Tulajdonosi bevételek összesen: 330 400 000 454 660 000 454 660 000
89. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 290 123 000 290 123 000 290 123 000
90. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 290 991 000 290 991 000 290 991 000
91. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
92. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 154 295 154 295
93. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
94. B4 Működési bevételek összesen: 1 919 164 000 1 823 578 295 1 823 578 295
95. Immateriális javak értékesítése
96. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 000
97. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 000 2 516 000 2 516 000
98. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 878 000 9 878 000
99. Ingatlanok értékesítése
100. B520 01 2 Egyéb épületek értékesítése 6 000 000 126 500 000 126 500 000
101. B520 02 2 Egyéb helyiségek értékesítése 2 000 000 2 000 000 2 000 000
102. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 150 000 000 150 000 000 150 000 000
103. B520 04 2 Egyéb célú telek értékesítés 500 000 500 000 500 000
104. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 158 500 000 279 000 000 279 000 000
105. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 168 378 000 288 878 000 288 878 000
106. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
107. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
108. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 15 000 000 15 000 000
109. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 31 000 000 31 000 000
112. B750 07 2 Sopron-Görbehalom, Csorga utcai Építőközösség 0 0 12 565 646
113. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 47 000 000 59 565 646
114. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 47 000 000 59 565 646
115. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 21 172 978 478 22 910 788 858 22 964 639 717
116. B8 00 Finanszírozási bevétel
117. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 0 6 996 400 000 7 473 200 000
118. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 752 292 541 20 752 292 541
119. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 101 403 196 101 403 196
120. Finanszírozási bevétel összesen: 20 121 882 246 27 850 095 737 28 326 895 737
121. Bevételek mindösszesen: 41 294 860 724 50 760 884 595 51 291 535 454

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számMegnevezés
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 231 096 357 4 800 834 790 4 775 224 881
2. 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 195 503 623 202 159 623 198 524 623
3. 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 739 587 600 1 747 338 507 1 807 947 392
4. 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 027 662 323 1 127 641 707 1 106 418 555
5. 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 000 000 132 000 000
6. 2020. évi Önkormányzati fejlesztések 1 978 850 291 2 746 035 882 2 806 554 895
7. 2020. évi Önkormányzati felújítások 1 623 067 353 2 531 810 911 2 496 234 236
8. 2020.évi Terület és településfejlesztési program 10 284 313 968 11 679 726 683 11 727 704 515
9. 2020. évi Modern Városok Program 16 543 977 783 16 544 810 373 16 544 810 373
10. 2020. évi Önkormányzati általános támogatások 2 290 318 770 2 717 957 846 2 765 463 338
11. 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások 86 372 000 46 122 000 46 122 000
12. 2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 154 500 000 154 500 000 154 500 000
13. 2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 32 000 000 5 629 803 196 6 106 603 196
14. 2020. évi Önkormányzati tartalékok 974 610 656 699 143 077 623 427 450
15. - ebből általános tartalék 200 000 000 14 405 581 6 981 581
16. Kiadások mindösszesen: 41 294 860 724 50 760 884 595 51 291 535 454

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 135 227 560 135 877 560 135 982 560
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 140 027 560 140 677 560 140 782 560
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 15 000 000 15 000 000 15 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 15 000 000 15 000 000 15 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 9 597 000 14 797 000 11 057 000
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 9 597 000 14 797 000 11 057 000
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 165 624 560 171 474 560 167 839 560
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 525 000 525 000 525 000
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 25 042 563 25 042 563 25 042 563
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 315 000 315 000 315 000
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 25 882 563 25 882 563 25 882 563
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 025 000 2 025 000 2 025 000
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 025 000 2 025 000 2 025 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 175 000 175 000 175 000
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 175 000 175 000 175 000
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 1 796 500 2 602 500 2 602 500
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 1 796 500 2 602 500 2 602 500
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29 879 063 30 685 063 30 685 063
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623 202 159 623 198 524 623
2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 188 688 623 195 344 623 191 709 623
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 6 815 000 6 815 000 6 815 000
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623 202 159 623 198 524 623

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 42 862 418 38 862 418 39 362 418
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 276 234 197 265 234 197 275 234 197
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 18 000 000 18 000 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 110 781 299 110 781 299 111 281 299
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 500 000
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 5 000 000 6 000 000 6 000 000
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
11. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 500 000 500 000 500 000
12. 1 0 01 10 K300 2 Automentes Nap 1 000 000 0 0
13. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 0 0
14. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 352 426 10 352 426 10 352 426
15. 1 0 01 13 K300 2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon 500 000 500 000 500 000
16. 1 0 01 14 K300 2 Virágvölgyi családi nap 2 000 000 0 0
17. 1 0 01 15 K300 2 Jereváni gyereknap 2 000 000 0 0
18. 1 0 01 16 K300 2 Tómalmi juniális 2 000 000 0 0
19. 1 0 01 17 K300 2 Balfi szüreti napok 2 000 000 0 0
20. 1 0 01 18 K300 2 Brennbergi családi nap 2 000 000 0 0
21. 1 0 01 19 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 0 30 000 000 30 000 000
22. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 510 230 340 491 230 340 502 230 340
23. Gazdasági ügyek
24. 1 0 04 01 K300 1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 6 000 000
25. 1 0 04 02 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 3 000 000 3 000 000 0
26. 1 0 04 03 K300 1 Hídvizsgálat 10 000 000 10 000 000 10 000 000
27. 1 0 04 04 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
28. 1 0 04 05 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 10 000 000
29. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 182 072 997 177 072 997 192 072 997
30. 1 0 04 07 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 47 000 000 51 816 000
31. 1 0 04 08 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 10 000 000 10 000 000 14 956 000
32. 1 0 04 09 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
33. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 279 072 997 269 072 997 290 844 997
34. Környezetvédelem
35. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 38 100 000 39 243 000
36. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
37. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
38. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
39. 1 0 05 06 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 415 000
40. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 64 515 000 64 515 000 65 658 000
41. Lakásépítés és kommunális létesítmények
42. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 3 500 000
43. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 850 000
44. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
45. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal 30 000 000 30 000 000 47 000 000
46. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
47. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
48. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 14 000 000
49. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 500 000
50. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000 1 000 000
51. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000 1 000 000
52. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 4 119 880 2 119 880 2 119 880
53. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000 1 000 000
54. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 24 130 000 24 130 000 24 130 000
55. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 5 000 000
56. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 36 581 077 36 581 077 38 010 962
57. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
58. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 400 000
59. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 9 938 995 9 938 995 9 938 995
60. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 96 925 000 120 925 000 120 925 000
61. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 2 500 000
62. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 5 000 000 5 000 000
63. 1 0 06 21 K840 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 0 3 142 365 3 142 365
64. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019) 114 281 711 114 281 711 114 281 711
65. 1 0 06 23 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 5 000 000
66. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 290 123 000 290 123 000 290 123 000
67. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
68. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
69. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
70. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 5 395 000 24 395 000 24 395 000
71. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 1 000 000 1 000 000
72. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 27 000 000 27 000 000
73. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
74. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 2 000 000
75. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000 3 700 000
76. 1 0 06 34 K300 2 Ortofotó készítése 8 826 500 8 826 500 8 826 500
77. 1 0 06 35 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
78. 1 0 06 36 K300 2 Polgármesteri keret 0 129 920 129 920
79. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 711 771 163 774 043 448 792 473 333
80. Egészségügy
81. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 6 250 000 6 250 000 6 250 000
82. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 15 000 000 20 740 000
83. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
84. 1 0 07 Egészségügy összesen: 22 250 000 22 250 000 27 990 000
85. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
86. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
87. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
88. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadionüzemeltetés - SH Zrt. 57 248 100 66 248 100 67 772 100
89. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 1 000 000 1 000 000
90. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 40 000 000 5 000 000 5 000 000
91. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 102 248 100 76 248 100 77 772 100
92. Oktatás
93. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 478 622 4 478 622
94. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
95. 1 0 09 Oktatás összesen: 6 000 000 6 478 622 6 478 622
96. Szociális védelem
97. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 4 000 000
98. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
99. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 35 000 000 35 000 000 35 000 000
100. 1 0 10 04 K300 1 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 0 1 000 000
101. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 43 500 000 43 500 000 44 500 000
102. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 747 338 507 1 807 947 392
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
103. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 707 587 600 1 724 196 142 1 784 805 027
104. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 000 000 2 000 000
105. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 0
106. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 18 000 000 18 000 000
107. 1 0 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 3 142 365 3 142 365
108. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 747 338 507 1 807 947 392
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
109. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 238 799 625 1 198 941 990 1 242 096 990
110. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 500 787 975 548 396 517 565 850 402
111. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
112. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 747 338 507 1 807 947 392

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 75 000 000 75 000 000
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 95 000 000 95 000 000
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 170 000 000 170 000 000
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 286 967 927 256 967 927 256 967 927
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 286 967 927 256 967 927 256 967 927
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 225 910 431 269 910 431 269 910 431
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 27 000 000 27 012 518
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 255 910 431 296 910 431 296 922 949
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 732 878 358 723 878 358 723 890 876
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 12 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 12 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 20 000 000 20 000 000
20. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
21. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 21 500 000 21 500 000
22. Környezetvédelem
23. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 40 000 000 36 000 000 36 000 000
24. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 6 000 000
25. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 46 000 000 42 000 000 42 000 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
28. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 100 000 000 180 000 000 180 000 000
29. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
30. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 103 783 965 136 763 349 115 527 679
31. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 215 283 965 328 263 349 307 027 679
32. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 732 878 358 723 878 358 723 890 876
33. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 294 783 965 403 763 349 382 527 679
34. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 127 641 707 1 106 418 555
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
35. 2 K300 Dologi kiadás 907 662 323 1 032 641 707 1 011 418 555
36. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 95 000 000 95 000 000
37. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 127 641 707 1 106 418 555
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
38. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 766 378 358 861 378 358 861 378 358
39. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 261 283 965 266 263 349 245 040 197
40. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
41. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 127 641 707 1 106 418 555

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D F
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000 120 000 000 119 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 13 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000
2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
számRovatszámKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 133 000 000 132 000 000

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 

2020. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban


Sor-
számRovat számaKiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 3 1 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 1 989 604 1 989 604 1 989 604
4. 3 1 04 02 K600 2 Út- és közműtervek készítése 1 949 450 2 006 952 2 006 952
5. 3 1 04 03 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér) 7 000 000 7 400 000 7 400 000
6. 3 1 04 04 K600 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint 60 000 000 60 000 000 60 000 000
7. 3 1 04 05 K600 2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése 1 534 002 1 534 002 1 534 002
8. 3 1 04 06 K600 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 30 000 000 30 000 000 30 000 000
9. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 102 473 056 102 930 558 102 930 558
10. Környezetvédelem
11. 3 1 05 01 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dülő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 62 000 000
12. 3 1 05 02 K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 7 855 966 7 855 966 7 855 966
13. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 69 855 966 69 855 966 69 855 966
14. Lakásépítés és kommunális létesítmények
15. 3 1 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 30 000 000 30 000 000 30 000 000
16. 3 1 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 11 672 951 11 672 951 7 338 646
17. 3 1 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 30 937 200 30 937 200 30 937 200
18. 3 1 06 04 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 8 960 595 8 960 595 8 960 595
19. 3 1 06 05 K600 2 Beruházások előkészítése 870 000 870 000 870 000
20. 3 1 06 06 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 9 493 606 9 493 606 0
21. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 91 934 352 91 934 352 78 106 441
22. Egészségügy
23. 3 1 07 01 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 7 397 765 7 397 765 7 397 765
24. 3 1 07 Egészségügy összesen: 7 397 765 7 397 765 7 397 765
25. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
26. 3 1 08 01 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 90 181 421 90 181 421 90 181 421
27. 3 1 08 02 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 190 500 000
28. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 280 681 421 280 681 421 280 681 421
29. Oktatás
30. 3 1 09 01 K600 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat 753 110 753 110 753 110
31. 3 1 09 Oktatás öszesen: 753 110 753 110 753 110
32. 3 1 Kötelezettségvállalások összesen: 553 095 670 553 553 172 539 725 261
33. Új induló fejlesztési feladatok
34. Általános közszolgáltatás
35. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
36. 3 2 01