Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról, egyéb juttatásairól

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének f) pontjában biztosított felhatalmazás és 35. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról, egyéb juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja: * 

1. § Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait (továbbiakban: képviselő) és a Közgyűlés állandó bizottságainak nem képviselő bizottsági tagjait tiszteletdíj illeti meg.

2. § *  (1) *  A képviselő havi tiszteletdíjának mértéke bruttó 130 000,- Ft.

(2) *  A képviselő állandó bizottsági tag havi tiszteletdíjának mértéke további bruttó 65 000,- Ft, több állandó bizottsági tagság esetén minden további állandó bizottsági tagságért bruttó 25 000,- Ft tiszteletdíjra jogosult.

(3) Az állandó bizottság elnöke havi tiszteletdíjának mértéke további bruttó 50 000,- Ft.

(4) A nem képviselő állandó bizottsági tag havi tiszteletdíjának mértéke bruttó 65 000,- Ft.

(5) A tanácsnok havi tiszteletdíjának mértéke bruttó 350 000,- Ft.

3. § * 

4. § * 

5. § *  A tiszteletdíjak elszámolásának, kifizetésének ellenőrzésére a Polgármesteri Hivatal vonatkozó belső szabályzatában foglaltak szerint kerül sor a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés során.

6. § (1) A közgyűlés tagja és a nem képviselő bizottsági tag az önkormányzat üdülőit, pihenőházait a Hivatal dolgozóival azonos feltételek mellett veheti igénybe.

(2) * 

7. § *  A tiszteletdíjak kifizetéséről havonta a tárgyhót követő hónap 13-15. napján (munkanapon) a Hivatal a képviselő, illetve a nem képviselő bizottsági tag bankszámlájára történő átutalással gondoskodik. Amennyiben a képviselő, illetve a nem képviselő bizottsági tag írásban kéri, úgy a Hivatal biztosítja a tiszteletdíj házipénztáron keresztül történő kifizetését.

8. § * 

9. § (1) Jelen rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/1997. (XII. 16.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/1998. (IV. 28.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/1999. (XII. 23.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 61/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 4. §-a, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2002. (XI. 29.) önkormányzati rendelete és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2003. (II. 28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Walter Dezső Dr. Galambos György
polgármester jegyző