Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Ötv. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a kijelölt területek rehabilitációs városfejlesztési eszközökkel történő megújítását tűzte ki célul. Ennek keretén belül az Önkormányzat alapvető célja és érdeke a területen a meglévő közterületek megújítása, az épületállomány felújítása, a felújításra alkalmatlan épületek és üres telkek egyéb módon történő fejlesztése, korszerű infrastruktúra kialakítása.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során

a) rehabilitációs terület: az integrált városfejlesztési stratégiában rehabilitációra kijelölt városias beépítésű terület;

b) akcióterület: az akcióterületi tervben nevesített rehabilitációs területen belül önálló fejlesztésre kijelölt összefüggő terület.

Az akcióterületen ellátandó helyi közszolgáltatási feladatok

3. § (1) Az akcióterületen ellátandó helyi közszolgáltatási feladatok:

- településfejlesztés,

- településrendezés,

- épített és természeti környezet védelme,

- lakásgazdálkodás az Önkormányzat lakásrendeletében meghatározott körben,

- közösségi tér biztosítása,

- közművelődési tevékenység.

(2) Az akcióterületen elvégzendő közszolgálati feladatok végrehajtásának részleteit a Közgyűlés határozatai, a megvalósításra vonatkozó megállapodások vagy Rehabilitációs vagyonkezelési szerződés, valamint a közszolgálati feladatra vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

A rendelet hatálya

4. § E rendelet hatálya a rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztési feladatokban közreműködő szervezetekre, személyekre terjed ki.

A rehabilitációs terület kijelölése

5. § A rehabilitációs terület kijelölésének feltétele az akcióterületi terv, melyben bemutatásra került annak pénzügyi megvalósíthatósága és időbeli ütemezése. Az akcióterületi tervet a Közgyűlés határozattal fogadja el.

A városrehabilitációs célú vagyon meghatározása

6. § A hasznosítási célú városrehabilitációs vagyonelem értékét az akcióterület kijelölésekor készülő költségelemzést is tartalmazó üzleti értékelemzés határozza meg.

A városrehabilitáció megvalósításához biztosított pénzügyi keretek

7. § (1) A Közgyűlés a városrehabilitációs tevékenység finanszírozása érdekében az önkormányzat éves költségvetési rendeletében elkülönített Városrehabilitációs Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az Alap forrásai:

a) az önkormányzat éves költségvetésében az e célra biztosított összeg,

b) pályázatok útján elnyert összegek, állami és önkormányzati szervektől kapott támogatások összege,

c) természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és egyesületek önkéntes befizetései,

d) az Alap pénzeszközeinek kamatai.

(3) Az Alap éves pénzmaradványa nem vonható el, más célra nem csoportosítható át. A pénzmaradvány az Alap céljának megfelelő feladatra a következő naptári évben felhasználható.

(4) Az Alap felhasználásáról a Közgyűlés döntéseinek megfelelően a polgármester gondoskodik.

(5) Az Alap tervezésére, kezelésére, gazdálkodására, nyilvántartására, a felhasználásról szóló beszámolásra, továbbá az adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozóan az Ötv.-t, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, az éves központi költségvetésről szóló törvényt, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeleteket, valamint az Önkormányzat rendeleteinek idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Városfejlesztő társaság kijelölése

8. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kifejezetten a rehabilitációval kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolítási feladatok végzésére alapított célorientált gazdasági társasága a Soproni Városfejlesztési Kft. (a továbbiakban: Kft.), mely szervezet adott rehabilitációban végzendő feladatait a Rehabilitációs vagyonkezelési szerződés rögzíti.

(2) A Rehabilitációs vagyonkezelési szerződés tartalmazza különösen:

- a szerződés tárgyát képező városrehabilitáció megvalósulásának határidejét, ütemezését,

- a szerződés keretében ellátott tevékenységek felsorolását,

- a feladatok megvalósítására biztosított pénzeszközök felhasználásának, rendelkezésre bocsátásának és elszámolásának módját, pénzügyi ütemezését,

- a felek kötelezettségvállalását,

- a Kft. díjazását.

Hatályba lépés

9. § E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére