Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2009. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt „Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram” támogatásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1. § E rendeletben foglalt feltételek alapján támogatás vehető igénybe Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások támogatására. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület.

2. § Támogatás igényelhető az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése és teljes felújítása során elvégzendő munkákra pályázat keretében a mellékletben foglalt feltételek szerint.

3. § Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók) a saját tulajdonú épületeik széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező felújítására.

A pályázat feltételei

4. § (1) Pályázóknak a rendelet mellékletét képező felhívásban rögzített saját erő biztosítását, hitelt érdemlő bizonylattal igazolni kell (a társasház közgyűlési határozata, vagy jegyzőkönyve és banki igazolás a saját rész rendelkezésre állásáról). Pályázó saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint banki hitel.

(2) Amennyiben a pályázó társasházközösségben önkormányzati tulajdonú lakás is van, az Önkormányzat mindenkor vállalja az önkormányzati lakásra jutó önrész biztosítását.

(3) A támogatási igény csak a lakásokra nyújtható be. Lakóépületben elhelyezkedő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerűsítésére önkormányzati támogatás nem igényelhető. Az épületben lévő nem lakás célú helyiségek tulajdonosainak is vállalniuk kell a felújításban való részvételt, azonban a beruházás rájuk eső költségeit teljes egészében saját erővel kell finanszírozniuk.

(4) Támogatás csak teljes épületre, vagy annak dilatációval határolt részére igényelhető.

(5) A pályázó köteles a mellékletben szereplő pályázati felhívásban közzétett feltételeknek megfelelő tartalmú pályázati anyagot összeállítani.

(6) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége.

(7) Nem nyerhet támogatást az a pályázó, akinek a helyi önkormányzattal szemben bárminemű - 60 napnál régebben - lejárt tatozása van.

(8) Nem nyújtható támogatás olyan lakásszövetkezetnek, vagy társasháznak, amelynek a Sopron Holding Zrt.-vel (továbbiakban: Holding), a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.-vel (továbbiakban: VÍZMŰ), valamint a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel szemben közszolgáltatásból fennálló 60 napnál régebben lejárt tartozása van.

A támogatás formája

5. § (1) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt, vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatást azonnal és egy összegben, az igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összeggel vissza kell fizetni, ha a támogatás odaítélésétől számított 5 éven belül a Támogató tudomására jut, hogy a Támogatást igénybe vevő a pályázatában, vagy az ahhoz csatolt (ok)iratokban valótlan adatokat közölt.

(3) Az önkormányzati támogatás igénybevételének feltétele, hogy a lakóépület felújítását az illetékes minisztérium is támogassa.

(4) A pályázóknak vállalni kell, hogy a beruházás befejezését követően legalább 5 évig nem válnak le az önkormányzat távhőszolgáltató rendszeréről.

Pályázati eljárás

6. § (1) A polgármester az e rendeletben meghatározott szempontok szerinti nyilvános pályázati felhívás kivonatát a Kisalföldben és egy helyi lapban, teljes terjedelemben pedig az önkormányzat honlapján teszi közzé.

(2) A pályázat benyújtása előtt megkezdett programra támogatás nem adható. A megkezdés időpontjának építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját kell tekinteni.

Pályázatok elbírálása

7. § (1) *  A pályázatok értékelését, döntés-előkészítését az alábbi összetételű munkacsoport végzi:

- az önkormányzat gazdasági alpolgármestere, vagy megbízottja, aki egyben a munkacsoport elnöke,

- a Költségvetési Bizottság elnöke, vagy az elnök által kijelölt bizottsági tag,

- a Gazdasági Bizottság elnöke, vagy az elnök által kijelölt bizottsági tag,

- a Városfejlesztési Bizottság elnöke, vagy az elnök által kijelölt bizottsági tag.

(2) A Bizottság munkájában szakértőként részt vesz:

- a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály delegált tagja,

- a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály delegált tagja,

- a Jegyzői Iroda jogi szakreferense,

- a Sopron Holding Zrt. delegáltja,

- a Sopron Holding Zrt. Távhő Divízió delegált tagja.

(3) A munkacsoport akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel hozza.

(4) A munkacsoport a hiánytalan tartalommal benyújtott pályázatokat értékeli, jegyzőkönyvet készít, majd javaslatát a Városfejlesztési Bizottság elé terjeszti.

(5) A pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről a Közgyűlés átruházott hatáskörében a Városfejlesztési Bizottság dönt 2009. október 15-ig.

(6) A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül kapnak értesítést.

A támogatási szerződés

8. § (1) A támogatási szerződést a Polgármester köti meg, melyben rögzíti a támogatás módját, szakaszait, a megvalósítás határidejét, a támogatással való elszámolás szabályait, a felhasználás ellenőrzését, valamint a szerződés-szegés jogkövetkezményeit, egyben kitölti, aláírja és továbbítja a pályázónak az önkormányzat által kötelezően csatolandó dokumentumokat az értesítés megküldésével együtt.

(2) A befogadott és támogatott pályázatokat az önkormányzat a honlapján közzé teheti.

A projekt megvalósítása, a támogatás felhasználása

9. § (1) Amennyiben a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken.

(2) Amennyiben a pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az önkormányzati támogatás összegét.

(3) Az önkormányzati támogatás összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthöz képest többlet költségei merülnek fel. Ezt a pályázó saját forrásából finanszírozza.

(4) A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása, vagy a támogatási szerződésben foglaltak nem- vagy részbeni teljesítése, vagy a pályázó önkormányzat felé tett bármely nyilatkozatának visszavonása, vagy az abban foglaltak megszegése esetén a támogatás visszavonható.

(5) A támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett támogatás egészét, és egyéb költségeit az igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összeggel kell visszafizetni.

(6) A támogatás visszavonására és a kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítését azonnali beszedési megbízás alkalmazásával kell teljesíteni.

(7) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrás összetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben a készültségi fokkal arányosan és utólagosan a pályázó által benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik. A teljesítés-igazolásban a pályázó nyilatkozni tartozik arról, hogy a támogatás feltételéül vállalt kötelezettségek a támogatási szerződésnek megfelelően teljesültek, a forrásokat rendeltetésszerűen és maradéktalanul a szerződésben meghatározott feladatra használták fel.

(8) A kifizetés nem rendelhető el, ha a pályázónak az utalványozás időpontját megelőző nappal bezárólag 60 napnál régebbi köztartozása van, erről minden számla benyújtása esetén a pályázónak nyilatkoznia kell. Az utalványozó köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását a tartozás fennállásáig.

(9) A támogatott program akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a támogatási szerződésben megjelölt feladat a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült. Erről a tényről szakmai beszámolóval, bizonylatokkal, nyilatkozatokkal alátámasztva számol be a pályázó az önkormányzatnak.

A felújítások műszaki ellenőrzése

10. § (1) A pályázatban szereplő kivitelezési munkák vállalkozásba adását a pályázó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően hirdeti meg és köt szerződést a nyertes vállalkozóval.

(2) A felújítás szakszerű elvégzését műszaki ellenőr igazolja. A támogatás átutalására utólag, a műszaki ellenőr által leigazolt számla bemutatását követően kerül sor. A műszaki ellenőrt, a projektmenedzsert és a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős szakértőt az önkormányzat választja ki a vonatkozó jogszabályi feltételek szerinti beszerzési eljárás keretében.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelete.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2009. (IX. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Részletes pályázati felhívás

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások támogatására pályázati felhívást tett közzé az alábbi tartalommal, melyhez Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozik az alábbi nyilvános pályázat közzétételével.

A pályázat tárgya

A pályázat keretén belül támogatható az 1992. július 1. előtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület.

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia- megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására (a továbbiakban: pályázók).

Támogatható tevékenységek köre

A ZBR keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhető, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint igazolható. A beruházást követően az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen.

A támogatható tevékenységek a következők (részletesebben lásd a KvVM által közzétett pályázati útmutatót.):

- Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje

- Homlokzatok és födémek hőszigetelése

- Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása (fűtés, HMV, szellőzés, hővisszanyerős szellőzés, társasház közös villamos hálózata, felvonók)

Támogatás feltételei

Pályázni csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész felújítására (a továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet.

a) Amennyiben egyazon épületben lévő, külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkező szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány egymással nem érintkező épületszekció kíván pályázni.

b) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületből álló tulajdon esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtani, ahány épület felújítását tervezik.

c) A pályázó pályázatával ugyanazon épületre, épületrészre vonatkozóan, egy évben egyszer nyerhet el támogatást.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata csak a kétlépcsős pályázat keretében nyújt támogatást:

Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot a KvVM és az Önkormányzat is támogatja.

- Első lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek e felhívásban megjelölt „saját erő” biztosítását.

- Az önkormányzati döntést követően, második lépcsőben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat - az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve - a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják a ZBR pályázati rendszerébe.

A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai

Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is.

A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége.

A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértőt köteles finanszírozni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenőrzi (így különösen a tervezést, előkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás műszaki és minőségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek beszerzését) és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart - a minisztérium részéről - a pályázatkezelés operatív feladatellátásával megbízott KvVM-FI Pályázati Koordinációs Irodával (PKI-val), valamint az önkormányzat pályázatkezelés operatív feladat ellátásával megbízott ügyintézőjével.

A lebonyolításért felelős szakértőt az önkormányzat a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően választja ki.

A beruházás költségvetésében csak a számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához, megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.

Pályázni csak a kereskedelmi forgalomban kapható új berendezések, készülékek és anyagok beépítésével lehet. A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól szóló jogszabályok szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

A KvVM pályázati rendszerében szereplő, de az önkormányzat által nem támogatott tevékenységek

1. Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése.

2. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

3. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése.

4. Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására.

A támogatásból nem fedezhető költségek

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, mint például az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, a hálózat fejlesztési hozzájárulás, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozó-megtakarítást. Nem számolhatók el a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl.: energetikai szakértői díj, tervezési költségek, szakvélemények költségei, tulajdoni lap, postaköltségek, stb.).

Nem elszámolhatóak továbbá az ún. járulékos költségek, melyek alatt értendők a közvetlenül energia-megtakarítást nem eredményező, a támogatott munkák teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó helyreállítási, felújítási munkák (szerkezetek le és visszaszerelése, az egységes megjelenítés érdekében történő munkák, pl.: mázolási munkák rácson, korláton).

Nem elszámolható költségek továbbá:

a) az ugyanazon épületben lévő, nem lakáscélú önálló albetétek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének költségei;

b) a lakások energia-megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatainak költségei;

c) a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei (pl.: a pályázat sokszorosításának költségei, postaköltség);

d) a közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek (pl.: tanácsadó és hirdetmények díja);

e) a hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége;

f) a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje.

A pályázathoz csatolt árajánlatnak megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározott elszámolható költségek besorolását meg lehessen állapítani. Nem elszámolhatóak azok a költségek, melyek a pályázat benyújtása előtt keletkeztek, mert megkezdett projekt nem támogatható.

A támogatásból nem fedezhető költségeket a pályázónak saját forrásaiból kell biztosítania.

A pályázattal elnyerhető támogatás

Támogatás formája:

Utólagos, teljesítés arányos, vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kifizetett számlák alapján hívható le.

A pályázónak a teljes felújítási költségés a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.

A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az önkormányzati támogatás összege nem emelkedik.

Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken.

A vissza nem térítendő önkormányzati támogatás mértéke:

- Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető összberuházási költség maximum 1/3-a, de legfeljebb lakásonként 500 000 Ft lehet. (Az egy lakásra jutó 500 000 Ft átlagérték azt jelenti, hogy a kért támogatás összege elosztva az érintett lakások számával, nem haladhatja meg az 500 000 Ft-ot)

- Az önkormányzat jelen pályázati eljárás keretében beérkezett igények támogatására a 2010.évi költségvetésében 300 millió Ft-ot biztosít. A pályázatok támogatásra biztosított költségvetési előirányzat fix összeg, melyet a Városfejlesztési Bizottság oszt fel a pályázók között.

- A beérkezett pályázatokat a Városfejlesztési Bizottság a pályázati határidő lejárta után egyszerre bírálja el, ekkor dönt - a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembe vételével - egy-egy pályázat támogatásának mértékéről/összegéről. (A támogatás összege eltérhet a kérelemben szereplő támogatási igénytől.)

A pályázónak határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén az általa készpénzben vállalt saját erőt elkülönített számlán helyezi el.

A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati felhívása alapján összeállított teljes pályázati dokumentációt kell benyújtani 2 eredeti példányban zárt borítékban/csomagban, kiegészítve az alábbi igazolásokkal:

- Sopron Holding Zrt. igazolása arról, hogy a pályázónak nincs 30 napnál régebbi lejárt tartozása,

- a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. igazolását arról, hogy a pályázónak nincs 30 napnál régebbi lejárt tartozása,

- a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. igazolását arról, hogy a pályázónak nincs 30 napnál régebbi lejárt tartozása,

- a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának igazolását arról, hohy a pályázónak nincs az önkormányzat felé fennálló, 60 napnál régebbi lejárt adó, vagy egyéb tartozása (2 db igazolás).

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

9400 Sopron, Fő tér 1.

Városgazdálkodási Osztályára

A borítékra rá kell írni:

„Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram”

Pályázat

Benyújtás időpontja, határideje:

A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, vagy csomag Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének, átvételének időpontja.

A pályázatok benyújtási határideje:

2009. szeptember 30-án 16.00 óra

A határidőt követően benyújtott, beérkezett pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.

A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:

A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a KvVM (www.kvvm.hu) és a KvVM-FI internetes honlapjáról (www.kvvmfi.hu) tölthető le.

Információszerzés és közlés:

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Városgazdálkodási Osztály

9400 Sopron, Fő tér 1.

A Városgazdálkodási Osztály kizárólag írásos formában dokumentált kérelmek esetében jár el, szóbeli közlések alapján nem áll módjában intézkedni és azokért felelősséget nem vállal.

Eljárásrend:

Regisztráció:

Valamennyi, a Pályázati felhívásban megjelölt címre beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi iktató számot kap.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatok személyesen nyújthatók be.

Amennyiben a pályázatot

a) nem magyar nyelven,

b) nem az előírt formanyomtatványokon,

c) nem zárt borítékban, vagy

d) határidőn túl

nyújtják be, az a pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezi, melyről a Városgazdálkodási Osztály a kizárás indokának megjelölésével a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül értesíti a pályázót.

A pályázó és a pályázat jogosultsága:

A pályázó jogosultsága:

A pályázatban nem vehet részt az a pályázó:

a) amely lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van.

b) amely a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik.

c) amely magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik.

d) amelynek a Sopron Holding Zrt,-vel (továbbiakban: Holding), a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.-vel (továbbiakban: VÍZMŰ), valamint a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel szemben közszolgáltatásból fennálló tartozása van.

Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat a pályázati felhívásban meghatározottakat nem, illetve hiányosan tartalmazza, úgy a Városgazdálkodási Osztály a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a pályázót 5 napos határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt dokumentum egyszeri alkalommal pótolható. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok a Városgazdálkodási Osztályon átadásra kerülnek.

A hiánypótlás részeként a hiánypótlási felhívás tárgyától eltérően megküldött dokumentumok nem kerülnek feldolgozásra.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezi, melyről a Városgazdálkodási Osztály 2009. 10. 15-ig értesíti a pályázót.

Amennyiben a döntés-előkészítés során a pályázat további részletezése, pontosítása szükséges, akkor kiegészítő kérdés formájában a pályázó felszólítást kap és egyszeri alkalommal pályázatát kiegészítheti.

A pályázó a kiegészítő kérdést határidőben válaszolja meg, ha a határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott információt tartalmazó dokumentumokat a Városgazdálkodási Osztályon munkaidőben átadja.

Amennyiben a pályázó a kiegészítést a megadott határidőre nem, vagy hiányosan teljesíti, a pályázat a rendelkezésre álló adatok és információk alapján kerül értékelésre.

A határidőn túl beküldött válasz tartalma nem kerül feldolgozásra!

Amennyiben a beadási határidő lejárta előtt a pályázó az adott épületre vonatkozó pályázatát visszavonja, vagy az kizárásra kerül, abban az esetben a pályázó a határidőn belül ugyanarra az épületre vonatkozóan újból beadhatja - javított, korrigált, vagy kiegészített - pályázatát.

A pályázat befogadása

Amennyiben a pályázat benyújtásának módja, a pályázó és a pályázat jogosultsága és a pályázat teljessége a Pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelel, a pályázat befogadásra kerül.

Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat döntését az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról a vonatkozó rendelet alapján hozza meg.

A Pályázó az önkormányzati támogatás odaítéléséről 2009. október 20-ig értesítést kap, ezzel egyidőben megküldésre kerülnek a Pályázónak a pályázat beadásához szükséges önkormányzati dokumentumok.

A támogatást nyert pályázóval Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. Az önkormányzati támogatás igénybevételének feltétele, hogy a lakóépület felújítását a Minisztérium is támogassa.

A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.

Az elbírálás szempontrendszere

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett pályázaton csak a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok kaphatnak támogatást.

A pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra:

a) az épület életkora,

b) a pályázattal érintett lakások száma,

c) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke,

d) a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő),

e) korábbi pályázattal nyert-e el támogatást.

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, amelyik

f) az épületet teljes egészében felújítja, függetlenül attól, hogy hány dilatációs egységgel rendelkezik,

g) vállalja nyilatkozatban, hogy a kivitelezés során Kiváló Építési Termék védjeggyel ellátott termékeket alkalmaz (www.kivet.hu).

A támogatás általános feltételei

A pályázónak minden adatot, információt és dokumentumot a pályázati anyagban szolgáltatnia kell.

A „zöld beruházási rendszer klímabarát otthon panel alprogram az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia- megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” című pályázati konstrukcióhoz tartozó pályázati útmutató és annak mellékletei a Pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezik és a Pályázati felhívással együtt tartalmazzák a pályázat benyújtásához előírt összes feltételt.

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat, vagy megbízottja a pályázatban közölt adatokat a döntést megelőzően, vagy azt követően bármikor a helyszínen is ellenőrizheti.

A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

Az önkormányzati támogatásban részesített beruházás műszaki tartalma a megvalósítás során a pályázathoz képest csak indokolt esetben és csak a Minisztérium, vagy meghatalmazottja előzetes, írásos engedélyével módosítható. A műszaki tartalom módosítását a pályázónak írásban kell kezdeményeznie, részletesen bemutatva és dokumentumokkal alátámasztva a módosítás okait és tartalmát.

Amennyiben a pályázó a fenti engedély nélkül tér el a pályázatában közölt műszaki tartalomtól, úgy az önkormányzat is dönthet a támogatás csökkentéséről, visszavonásáról.

A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok

a) A kedvezményezett képviseletére jogosult személy megbízó levelének, -megbízását rögzítő lakóközösségi közgyűlési határozatnak (társasházak, illetve lakásszövetkezetek esetében) hiteles másolatban történő megküldése.

b) Amennyiben a társasház, vagy lakásszövetkezet képviseletét gazdasági társaság látja el, úgy csatolni kell az adott gazdasági társaság 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatának hiteles másolatát is.

c) Pénzintézeti igazolás megküldése az elkülönített bankszámla megnyitásáról.

d) Pénzintézeti igazolás megküldése a pályázó készpénzben vállalt saját erejének elkülönítéséről a támogatott programhoz kapcsolódó elkülönített bankszámlán.

e) Ha a készpénzben vállalt saját erőt részben, vagy egészben hitel biztosítja, akkor a hitelszerződés egy másolati példányának megküldése.

f) Jogerős építési engedély hiteles másolata, amennyiben engedélyköteles a pályázati beruházás.

g) Homlokzat hőszigetelése esetén - amennyiben az engedélyköteles - jogerős színdinamikai engedélyezési terv és engedélyezési határozat hiteles másolata.

Hiteles másolat alatt értjük azokat a dokumentumokat, amelyek minden információt tartalmazó oldalát „A másolat hiteles” szöveggel, keltezéssel, cégszerű aláírással és bélyegzőlenyomattal lát el a pályázó.

A beruházás megkezdése, finanszírozása és ellenőrzése

Beruházás megkezdése:

A beruházás megkezdéséről a kezdés előtt legalább 10 nappal Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályát értesíteni kell.

A pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően saját felelősségére azonnal megkezdheti. (Előleg, foglaló kifizetése nem számít a beruházás megkezdésének.) Ha az önrészt hitelből fedezi a pályázó, az MFB Rt. által közzétett - beruházás megkezdésére vonatkozó - feltételnek is meg kell felelni.

Beruházás befejezése:

A beruházás befejezéséről az Átadás-átvételi eljárás dokumentációit, valamint a „Vevői elégedettség felmérő lapot” kell benyújtani az önkormányzathoz. A beruházást a Támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül meg kell valósítani. A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 10 évig fenn kell maradnia.

A támogatás pénzügyi elszámolása, a finanszírozás folyamata:

Az önkormányzati támogatás folyósítása a pályázó által vállalt saját erő kifizetésének igazolásával, az Önkormányzati támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően, utólag, egy összegben, a munkák elvégzésének ellenőrzését követően történik.

Előleg igénylésének lehetősége:

A pályázati konstrukció nem engedélyezi a támogatás előleg formájában történő felvételét.

Tájékoztató a helyszíni ellenőrzésről:

A pályázat benyújtását követően az utólagos ellenőrzésen kívül bármikor sor kerülhet helyszíni ellenőrzésre.

a) Előzetes ellenőrzés:

Az előzetes ellenőrzés a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés meghozatala előtt történhet. Ennek keretében ellenőrzésre kerülhet

- a pályázatban lévő információk helytállósága;

- a beruházás megkezdésének időpontja;

- a projekt megalapozottsága;

- a helyszín alkalmassága.

b) Közbenső ellenőrzés:

Közbenső ellenőrzésre a Támogatási szerződés megkötését követően, a beruházás befejezése előtt kerülhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerülhet:

- a beruházás megkezdésének időpontja;

- a projekt tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása;

- a megvalósulás ütemezése;

- a beruházás időbeli megvalósulása;

- a helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok (pl.: lakossági bejelentés).

c) Utólagos ellenőrzés:

Utólagos ellenőrzésre a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését követően, a támogatás folyósítása előtt, a támogatott beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása során kerül sor. Az utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a Támogatási szerződés teljesítésének, a források rendeltetésszerű és a Támogatási szerződésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása. A pályázó kötelessége, hogy az ellenőrzésre 15 nappal az átadás előtt írásban (postán, faxon, e-mail-en) meghívja Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselőjét.

Ennek keretében ellenőrzésre kerül

- a megvalósult projekt műszaki tartalma,

- a beruházás időbeli megvalósulása,

- a projekt költségvetése,

- a forrásösszetétel alakulása,

- a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltakhoz képest.

A kivitelezőnek a műszaki átadás-átvétel időpontjáig nyilatkoznia kell a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagok, termékek szerinti anyag beépítéséről, melyet a műszaki ellenőr ellenjegyzéssel igazol véleményeztetni kell.

Fenti nyilatkozatok az átadás-átvételi dokumentáció részét képezik, melyek megküldése a támogatás folyósításának feltételei.

Amennyiben a pályázó/támogatott az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a támogatás folyósítása felfüggeszthető, illetőleg az odaítélt vissza nem térítendő támogatás visszavonható.

Az önkormányzat utólagos ellenőrzésre jogosult a projekt megvalósulását követő 10 éven belül, melynek keretében azt vizsgálja, hogy a támogatott létesítményeket a lakóközösség a pályázatban foglaltak szerint fenntartotta e.

d) Energia-megtakarítás ellenőrzése, a monitoring adatok szolgáltatásának rendje:

A pályázó a megvalósulást követő 2. évtől kezdődően 5 évig, évente egy alkalommal, minden év szeptember 30-ig - a részére megküldött adatlapon - az éves energiafogyasztási adatokat, illetve az azt befolyásoló körülményeket magyarázó információt köteles szolgáltatni az energia-megtakarítás megvalósulásának ellenőrzésére, melyeket az Önkormányzatnak is megküld. Az adatszolgáltatás elmulasztása a következő években a pályázatból való kizárást eredményezi.


  Vissza az oldal tetejére