Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 45/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város füstködriadó tervéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében és a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 15/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A füstködriadó terv (továbbiakban: terv) célja, hogy meghatározza a megengedett érték feletti légszennyezettség esetén az emberi élet- és egészség, valamint a környezet megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

(2) Amennyiben a légszennyezettségi értékek a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott értéket elérik, illetve meghaladják, el kell rendelni a szmogriadót és a továbbiakban a szükséges intézkedéseket ezen tervben meghatározottak figyelembevételével kell foganatosítani.

2. § E rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

II. A szmogriadó fokozatai és elrendelése

A szmogriadó fokozatai

3. § (1) Szmogriadó megfelelő fokozatát kell elrendelni, ha a szennyező anyag koncentrációja eléri, vagy meghaladja a légszennyezettségi határértékről, valamint a mindenkori hatályos jogszabályban - jelenleg a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben - rögzített tájékoztatási, illetve riasztási küszöbértékeket.

A tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket, valamint a lakossági tájékoztatás tartalmát a terv 1. melléklete tartalmazza.

(2) A szmogriadó fokozatai a következők:

a) tájékoztatási fokozat

b) riasztási fokozat

(3) Szmogriadó esetén azonnal be kell szerezni az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai előrejelzését is.

A szmoghelyzet megállapításának módja és eszközrendszere

4. § (1) A szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát a folyamatosan működő automatikus mérőállomás adatai alapján kell bejelenteni.

(2) Sopron Megyei Jogú Városban a levegő szennyezettségét az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Kodály Zoltán térre telepített monitorállomás segítségével méri.

A szmogriadó elrendelése

5. § (1) A tájékoztatási küszöbérték túllépését követően egy órán belül, szálló por (PM10) esetén 8 órán belül tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket.

(2) A riasztási küszöbérték túllépését követő két órán belül, szálló por (PM10) esetén 5 órán belül be kell jelenteni a szmogriadó riasztási fokozatát. Szálló por esetén a bejelentés lehetőségéről előző nap legkésőbb 18 óráig a lakosságot és az intézményeket tájékoztatni kell, amely tájékoztatásnak ki kell terjednie a szmogriadó tervben foglalt korlátozások bevezetésének várható időpontjára, illetve a várható korlátozásokra. A bejelentést a Magyar Távirati Irodán és a helyi médiában, a tervben meghatározott szempontok alapján kell megtenni.

(3) A riasztási fokozat és a riasztási fokozatban hozott intézkedések megszüntethetők, ha a külön jogszabályban meghatározott légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja a folyamatosan működő automata mérőállomáson 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve szálló por (PM10) esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a riasztási küszöbérték számszerű értékét és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon nem várható a levegőminőség romlása. Ózon esetében a riasztási fokozat megszüntethetőségének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 24 óra alatt az ózon koncentráció a folyamatosan működő automata mérőállomáson nem lépi túl a riasztási küszöbértéket.

III. Szmogriadó események kezelése

6. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a szmogriadó események kezelésére és megszüntetésére operatív csoportot hoz létre a Sopron Megyei Jogú Város Helyi Védelmi Bizottság munkacsoportjaként „Szmogriadó Munkacsoport” néven.

(2) A Szmogriadó Munkacsoport állandó tagjai:

- Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2 fő (jegyző és a védelmi referens)
- Sopron Holding Zrt. 1 fő
- Soproni Polgári Védelmi Kirendeltség 1 fő
- ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete 1 fő
- Soproni Rendőrkapitányság 1 fő
- Sopron MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1 fő
- Magyar Közút Zrt. 1 fő

(3) A Szmogriadó Munkacsoport a rendkívüli esemény megszüntetésére, hatásának mérséklésére teendő intézkedések végrehajtásához eseti szakértőket vonhat be (pl. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség).

IV. A rendkívüli intézkedések előkészítésében közreműködő szervek és feladataik

7. § A rendkívüli intézkedések előkészítésében részt vesznek:

a) Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

b) Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

c) Sopron Holding Zrt.

d) Soproni Polgári Védelmi Kirendeltség

e) ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete

f) Soproni Rendőrkapitányság

g) Sopron MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

h) Magyar Közút Zrt.

8. § Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - feladatának ellátása során:

a) Fokozott figyelemmel működteti a monitor hálózatot és gondoskodik az esetleges meghibásodások elhárításáról.

b) A monitorállomásokon észlelt, a szmogriasztás alapját képező adatokat ellenőrzi.

c) Szmog-helyzet esetén távbeszélőn és e-mailben haladéktalanul értesíti a Polgármesteri Hivatal védelmi referensét, amelyet faxon is megerősít.

d) Részt vesz a Szmogriadó Munkacsoport döntés-előkészítő munkájában.

9. § Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - feladatának ellátása során:

a) Kijelölt munkatársai révén a nap 24 órájában fogadja a riasztást.

b) Gondoskodik a Szmogriadó Munkacsoportnak kijelölt helyiség és a szükséges technikai feltételek biztosításáról, továbbá a munkacsoport még hiányzó tagjainak mozgósításáról.

c) Részt vesz a Szmogriadó Munkacsoport munkájában.

10. § Az ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete - feladatának ellátása során:

a) Részt vesz a Szmogriadó Munkacsoport döntés-előkészítő munkájában és javaslatot tesz a korlátozó intézkedések bevezetésére.

b) Értesíti az orvosi, gyógyszertári ügyeleteket és a mentőszolgálatot, készüljenek fel a szmogriadóval kapcsolatos várhatóan megnövekedő feladatok elvégzésére.

11. § A Sopron Holding Zrt., a Soproni Polgári Védelmi Kirendeltség, a Soproni Rendőrkapitányság, a Sopron MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Magyar Közút Zrt. - feladatának ellátása során:

részt vesz a Szmogriadó Munkacsoport döntés-előkészítő munkájában és javaslatot tesz a korlátozó intézkedések bevezetésére.

12. § A Szmogriadó Munkacsoport - feladatának ellátása során:

a) Elemzi az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által megküldött adatokat.

b) Értékeli az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatai és javaslata alapján a szmoghelyzetet és döntését követően azonnal javaslatot tesz a polgármesternek az adott szmogriadó fokozat elrendelésére.

c) Megkéri az Országos Meteorológiai Szolgálat-tól a meteorológiai előrejelzést.

d) Eseménynaplóban rögzíti a szmogriadót okozó szennyező anyag koncentráció értékeit, az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség valamennyi intézkedését, majd az intézkedések következményeit, továbbá a szmogriadó végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatos eseményeket.

V. A rendkívüli intézkedések elrendelésére, végrehajtására jogosult, illetve az abban közreműködő szervezetek és feladataik

13. § (1) A szmogriadó elrendelésére a Polgármester, mint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke jogosult.

(2) A Polgármester - feladatának ellátása során - a 2. mellékletben foglaltak szerint:

a) Elrendeli a szmogriadót.

b) Indokolt esetben megváltoztatja a szmogriadó fokozatát.

c) A közlekedési korlátozások alól esetenként egyedi felmentést és igazolást ad a Szmogriadó Munkacsoport véleményezése alapján, illetőleg indokolt esetben elrendeli a tömegközlekedési járatok sűrítését.

d) A feltételek fennállása esetén megszünteti a szmogriadót.

14. § A rendkívüli intézkedések végrehajtására jogosult, illetve abban közreműködő szervezetek:

a) Szmogriadó Munkacsoport

b) Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

c) Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyelet (továbbiakban: Közterület Felügyelet)

d) Sopron Holding Zrt.

e) ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete

f) Soproni Rendőrkapitányság

g) Sopron MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

h) Magyar Közút Zrt. Fertőszentmiklósi Üzemmérnökség (továbbiakban: Közút Kht.)

i) KISALFÖLD Volán Zrt.

15. § A Szmogriadó Munkacsoport megbízott felelőse:

a) Szmogriadó elrendelése esetén gondoskodik a szmogriadó kihirdetéséről és közzétételéről, a jogszabályban meghatározottak szerint, valamint a helyben szokásos módon.

b) Azonnal értesíti a valós szmoghelyzetről a közreműködő szerveket, valamint tájékoztatja a korlátozásban érintett gazdálkodó és egyéb szervezeteket.

c) A szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozatának elrendelését követően a szennyezőanyag fajtájától függően javaslatot tesz a Polgármesternek korlátozó intézkedések bevezetésére.

d) Koordinálja és ellenőrzi a terv és a Polgármester által hozott döntések végrehajtását és erről tájékoztatja a közreműködő szerveket.

A résztvevő szervezetek feladatai a szmogriadó kihirdetése után

16. § Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:

a) Részt vesz a Szmogriadó Munkacsoport munkájában.

b) Valamennyi mérési eredményét, intézkedését és információját dokumentálja.

c) A b) pontban regisztrált adatokról faxon, vagy e-mailben folyamatosan tájékoztatja a Szmogriadó Munkacsoportot.

d) Az elrendelt fokozat változását jelző légszennyezettség csökkenés vagy emelkedés esetén azonnal értesíti a Szmogriadó Munkacsoportot.

17. § A Közterület Felügyelet:

a) A forgalomkorlátozással járó szmogriadó esetén együttműködik a rendőri szervekkel a forgalomelterelés végrehajtásban és az újonnan kialakított forgalmi rend fenntartásában.

b) Intézkedik a kihirdetett korlátozó intézkedéseket be nem tartók ellen.

18. § A Sopron Holding Zrt.:

A szén-monoxid, nitrogén-oxidok vagy ózon szennyező anyagok okozta szmogriadó elrendelését követően intézkedik az önkormányzati közutak forgalomkorlátozásáról, az ehhez szükséges műszaki, tárgyi feltételek biztosításáról (utak, útszakaszok, meghatározott területek lezárása, illetve a kijelölt parkoló területek biztosítása). Végzi az önkormányzati utak locsolását.

19. § Az ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete:

a) Részt vesz a Szmogriadó Munkacsoport munkájában.

b) Értesíti az orvosi, gyógyszertári ügyeleteket, mentőszolgálatot és szükség szerint gondoskodik azok megerősített működéséről.

20. § A Soproni Rendőrkapitányság:

A szén-monoxid, nitrogén-oxidok vagy ózon szennyező anyagok okozta szmogriadó elrendelését követően végrehajtja a tervben és a külön jogszabályban előírt feladatokat (pl.: a forgalomkorlátozási intézkedések betartattatása és szükséges közlekedésbiztonsági intézkedések megtétele).

21. § A Sopron MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság:

Részt vesz az önkormányzati utak locsolásában, végrehajtja a tervben és a külön jogszabályban előírt feladatokat.

22. § A Magyar Közút Zrt.:

A szén-monoxid, nitrogén-oxidok vagy ózon szennyező anyagok okozta szmogriadó elrendelését követően intézkedik a városon átmenő országos közutak forgalomkorlátozásának elrendeléséről, a forgalomkorlátozások végrehajtásához szükséges műszaki, tárgyi feltételek biztosításáról (utak, útszakaszok lezárása).

23. § A KISALFÖLD Volán Zrt.:

A forgalom lebonyolításának elősegítésére a Polgármester utasításának megfelelően gondoskodik a járatok sűrítéséről, illetve a forgalmi terv szükségszerű módosításáról.

VI. Korlátozó intézkedések szmogriadó esetén

24. § (1) A korlátozó intézkedések köre a túllépést előidéző szennyező anyag fajtája szerint különbözik.

(2) Ha a határérték túllépést a kén-dioxid és/vagy a szálló por szennyező anyag okozza, akkor a kén-dioxid kibocsátással járó (fűtési és technológiai) helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőit (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és magánszemély) tevékenységük korlátozására vagy felfüggesztésére kell kötelezni. (A Kötelezés a Polgármester levegőtisztaság-védelmi hatósági jogkörében - azonnal végrehajtandó határozat formájában - kerül kiadásra).

(3) Ha a határérték túllépést a szén-monoxid és/vagy a nitrogén-oxid és/vagy ózon koncentrációjának növekedése okozza, a közúti közlekedési eszközök használatát meg kell tiltani, vagy korlátozni kell.

(4) Ha a határérték túllépést a légszennyezettségi határértékről, valamint a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló mindenkori hatályos jogszabályban megjelölt szennyező anyag komponensek egyidejű koncentráció növekedése okozza, akkor a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

25. § A szmogriadó elrendelésekor életbe lépő korlátozásokat a lakosság és közintézmények valamint az ipari jellegű helyhez kötött légszennyezők tekintetében a 3. melléklet, a közúti közlekedés tekintetében a 4. melléklet, míg a Szmogriadó Munkacsoport tagjainak elérhetőségét, riasztási adatait az 5. melléklet tartalmazza. A 6. mellékletben felsoroltak az életbe lépő forgalomkorlátozások alól mentesülnek.

VII. Vegyes és záró rendelkezések

26. § (1) Aki e rendelet 24. §-ában és a 3. mellékletében foglalt kötelezettségeit megszegi, azzal szemben a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 8. mellékletének 8. pontja szerinti levegővédelmi bírság szabható ki.

(2) * 

(3) Többször ismétlődő szabálysértés esetén az ipari jellegű helyhez kötött légszennyezők tevékenysége (működése) teljes egészében felfüggeszthető.

(4) Helyszíni bírság kiszabására a közterület felügyelő és a rendőr jogosult.

27. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 45/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

Légszennyező anyag
[CAS szám]
Tájékoztatási küszöbérték
[µg/m
3]
Riasztási küszöbérték
[µg/m
3]
Kén-dioxid [7446-09-5] 400 µg/m3
három egymást követő
órában
500 µg/m3
három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott 400 µg/m3
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 350 µg/m3
három egymást követő
órában
400 µg/m3
három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott 350 µg/m3
Szén-monoxid [630-08-0] 20 000 µg/m3
három egymást követő
órában
30 000 µg/m3
három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott 20 000 µg/m3
Szálló por (PM10) 75 µg/m3
két egymást követő napon
100 µg/m3
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
Ózon [10028-15-6] 180 µg/m3
három egymást követő
órában
240 µg/m3
három egymást követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott 180 µg/m3

A lakossági tájékoztatásnak a következők szerint legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

a) Tájékoztatás az észlelt túllépésről:

- a túllépés helye, az érintett terület,

- a túllépés mértéke (a tájékoztatási vagy a riasztási küszöbértékekhez viszonyítva),

- a túllépés kezdete és várható időtartama,

- a legmagasabb 1 órás, 8 órás és 24 órás átlag koncentráció

megadásával.

b) Előrejelzés a következő időszakra (napszakra/napra):

- a várható túllépéssel érintett terület,

- a várható (tájékoztatási vagy riasztási) fokozat,

- a várható változások a szennyezettségi szintben (javulás, stabilizálódás vagy romlás) történő

megadásával.

c) Tájékoztatás az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről:

- a veszélyeztetett népességcsoportok (pl. óvodáskorúak, iskolai tanulók, idősek, betegek),

- a várható tünetek,

- az érintett népességcsoportok számára javasolt elővigyázatossági intézkedések,

- a további információk elérési módjának

megadásával.

d) Tájékoztatás a szennyezettség, illetve az expozíció csökkentése érdekében teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal.

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 45/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

9400 Sopron, Fő tér 1. Tel.: (99) 515-100

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének ......... számú HATÁROZATA

szmogriadó (tájékoztatási) riasztási fokozatának elrendeléséről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (6) bekezdés a) pontja, valamint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szmogriadóról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 45/2009. (XII. 1.) rendeletének 13. § (2) bekezdése alapján

Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére

20... ...................... napja .......... órájától

a szmogriadó riasztási fokozatát

rendelem el

1. A levegőtisztaság védelme érdekében az alábbi korlátozó intézkedéseket vezetem be (önkormányzati rendelet 3., és 4. melléklete):

1.1. .....

1.2. .....

1.3. .....

2. Jegyzőt felhívom a szmogriadó közzétételére és a végrehajtás ellenőrzésére.

3. A szmogriadó megszegői pénzbüntetéssel (100.000-500.000 Ft) sújthatók.

INDOKOLÁS

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Mérőállomása Sopron város levegőszennyezettségének mérése során megállapította, hogy Sopron Megyei Jogú Város légszennyezettsége ............. (pl. szálló por) légszennyező anyag tekintetében a riasztási küszöbértéket meghaladta, ezért a határozatom rendelkező részében megjelölt jogszabályok és az előzőek alapján Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére a levegőtisztaság, valamint a lakosság egészségének védelme érdekében 20... ................. napja ……. órától a szmogriadó riasztási fokozatának bevezetéséről rendelkezem.

Sopron, 20.............................................

P. H.

............................................................
Dr. Fodor Tamás
polgármester

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 45/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

A szmogriadó riasztási fokozatában elrendelhető intézkedések
a lakosság és közintézmények valamint az ipari jellegű helyhez kötött légszennyezők tekintetében

(célszerű sorrend)

1. az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalma

2. megfelelő helyzetben a közterületek vízzel történő tisztítása

3. a szennyezőanyagokat kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek felszólítása tevékenységük mérséklésére, illetve tevékenységük (különböző fokú) korlátozása vagy felfüggesztése

4. a porkibocsátással járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása stb.) felfüggesztése

5. ózonriadó esetén a lakosság és a közintézmények felszólítása a (főként szerves oldószer felhasználása miatt) szénhidrogének kibocsátásával járó tevékenységek (pl. festés, mázolás, bitumenolvasztás stb.) megszüntetésére, főként a 10-18 óra közötti időszakban

6. a lakosság, a közintézmények felszólítása (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére

7. a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálása

A korlátozások Sopron Megyei Jogú Város egész területére vonatkoznak!

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 45/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

A szmogriadó riasztási fokozatában elrendelhető intézkedések
a közúti közlekedés tekintetében

(célszerű sorrend)

1. a tömegközlekedés használatának előnyben részesítése

2. a gépjárművek - álló helyzetben történő - indokolatlan alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére történő felszólítás

3. gépjárműforgalom korlátozása a gépjárművek környezetvédelmi besorolása alapján (sárga plakettes gépjárművek közlekedésének tiltása), figyelembe véve, hogy szálló por szennyezettség esetén a dízel, ózonszennyezettség esetén a benzin üzemű gépjárművek fokozottabb korlátozása indokolt; illetve a legszennyezőbb gépjárművek használatának megtiltása

4. a gépjárműhasználat további korlátozása, például a rendszám páros-páratlan besorolása szerint, a 22 órától 6 óráig tartó időszak kivételével

5. a gépjárműforgalom általános tiltása

A korlátozások Sopron Megyei Jogú Város egész területére vonatkoznak!

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 45/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

A szmogriadó munkacsoport állandó tagjai

1. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Dr. Dobos József Sopron MJV jegyzője hivatali: 99/312-563
mobil: 30/401-77-46
Juhász János védelmi referens hivatali: 99/515-111
mobil: 30/204-88-93
2. Sopron Holding Zrt.
Dr. Komornoki László vezérigazgató mobil: 20/463-09-10
3. Soproni Polgári Védelmi Kirendeltség
Tamás János pv. alezredes hivatali: 99/311-176
mobil: 30/416-47-22
4. ÁNTSZ Sopron Városi Intézete
Dr. Amberger Erzsébet tisztifőorvos hivatali: 99/312-502
mobil: 30/217-44-57
5. Soproni Városi Rendőrkapitányság
Moravecz Imre r. alezredes hivatali: 99/311-234
mobil: 20/427-17-40
6. Sopron MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Csuka Zsolt tü. alezredes hivatali: 99/510-618
mobil: 70/330-88-02
7. Magyar Közút Zrt. Fertőszentmiklós
(csak közlekedési korátozások esetén)
Kok Miklós hivatali: 99/380-960
mobil: 30/520-91-89

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 45/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

A forgalomkorlátozások alól mentesülő gépjárművek felsorolása

1. a helyi, helyközi és távolsági közúti közösségi közlekedés (Volán) járművei és a taxik;

2. a következő környezetvédelmi osztályú járművek:

- tiszta gázüzemű, vagy elektromos meghajtású, vagy hibrid hajtású járművek, környezetvédelmi besorolási osztály: 5;

- az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros (EURO-V.); környezetvédelmi besorolási osztály: 12;

- az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros (EEV.); környezetvédelmi besorolási osztály: 13

3. a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel felszerelt járművek;

4. a DT betűjelű rendszámmal ellátott járművek;

5. betegszállító, valamint beutalt betegeket szállító járművek;

6. orvosi ügyeletet ellátó járművek;

7. mozgáskorlátozott személyt szállító járművek (amennyiben eredeti és érvényes parkolási igazolvánnyal rendelkeznek és ez a szélvédőn keresztül jól látható);

8. szemétszállító, utak tisztítására szolgáló, víz-, gáz-, villamosenergia-, távhő- és távközlési szolgáltatást ellátó, valamint karbantartást és ellátást biztosító járművek;

9. köztisztasági és közegészségügyi feladatot ellátó járművek;

10. elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibalehárítását végző járművek;

11. közszükségleti áruszállítás, polgári védelem, honvédség, rendőrség, katasztrófa elhárítás, az önkormányzatok és az ÁNTSZ járművei.


  Vissza az oldal tetejére