Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolás rendjéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város KRESZ-táblával megjelölt „Várakozási övezet” parkolóhelyeire (továbbiakban: parkolóhely), melyet az 1. melléklet tartalmaz, valamint a Petőfi téri mélygarázsban létesített parkolóhelyekre (továbbiakban együttesen: parkolási rendszer) terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi járműre és üzembentartójára, aki a parkolási rendszer területén lévő várakozási lehetőséget a KRESZ szabályainak betartása mellett veszi igénybe, az 1. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.

(3) *  A rendelet hatálya a parkolóhelyek tekintetében nem terjed ki:

a) a megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt gépjárművekre;

b) Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett gépjárművekre;

c) * 

d) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveire;

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján parkolási engedéllyel rendelkező, vagy az őt szállító személy járművére, amennyiben mozgáskorlátozott igazolványát a 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezi el.

(4) Az önkormányzat a parkolási rendszer területén a várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást saját tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: Szolgáltató) megbízásával látja el.

(5) A parkolási rendszerben történő várakozás a Szolgáltató és a parkolóhelyet igénybevevő (továbbiakban: igénybevevő) közötti polgári jogi jogviszony.

I. Fejezet

Felszíni parkolás

2. A felszíni parkolóhelyeken történő várakozás időtartama és díjtételei

2. § (1) *  Várakozási övezetek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdésének e/2. pontjában meghatározott módon kijelölt területek, amelyek díjfizetés ellenében parkoló-automatából váltott szelvénnyel (a továbbiakban: parkolójegy), vagy parkolási jogot tanúsító bérlettel (a továbbiakban: bérlet), vagy parkolókártyával (továbbiakban: parkolókártya), vagy mobiltelefonos díjfizetéssel vehetők igénybe és meghatározott időtartamig használhatók.

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a maximális várakozási időtartamot e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A várakozási övezet területén, valamint a kizárólagos használatú parkolóhelyeken a várakozást megengedő hozzájárulás adható ki. A bérletek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza, a díjait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A várakozási övezetben lakossági és egyéb bérletek havi és éves időtartamra válthatók.

3. A parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

3. § (1) A díj ellenében igénybe vehető parkolóhelyek használatának részletes feltételeit a Szolgáltató köteles az igénybevevő által jól látható helyen, a parkoló-automatánál elhelyezni.

(2) *  A várakozási díj a parkoló-automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás megkezdésekor - minimum 15 perc időtartam alapul vételével - fizetendő. A várakozási díjat a parkoló-automatán megjelölt pénzérmékkel, vagy Szolgáltatónál megvásárolható chip-kártyával, valamint mágneskártyával lehet kifizetni. A megváltott jegy a rajta feltüntetett helyre és időtartamra érvényes. A minimális fizetendő várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni, az érvényességi időt ehhez kell igazítani. A parkoló-automatánál a várakozási díj fizetése a parkoló-automatán feltüntetett telefonszámok mobiltelefonnal történő hívásával vagy szöveges üzenet küldésével történhet, azzal, hogy ha a mobiltelefonon keresztül történő várakozási-díj fizetése a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nem lehetséges, az igénybevevő a parkolójegy megváltása céljából köteles a 2. § (1) bekezdésben írt egyéb fizetési módok valamelyikét igénybe venni.

(3) Igénybevevő köteles a parkolójegy megváltásához szükséges aprópénzről, vagy annak megfelelő mennyiségű - chipkártyán vagy mágneskártyán tárolt - pénzegységről a parkolóhely tényleges igénybevételét megelőzően gondoskodni, az e kötelezettség elmulasztásából eredő következményt viselni köteles.

(4) *  A díj ellenében beszerzett, várakozásra jogosító jegyet a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen kell a műszerfalon, az első szélvédő mögött elhelyezni oly módon, hogy a parkolójegyen az adatok ellenőrizhetők legyenek. Mobiltelefonos díjfizetés esetén a várakozási díj megfizetését a Szolgáltató parkoló-ellenőre elektronikus úton ellenőrzi.

(5) A Szolgáltató a mozgáskorlátozottak érdekképviseleti szervezetének bevonásával mozgáskorlátozott várakozóhelyet köteles kijelölni (50 parkolóhelyenként egyet). A kijelölt helyeken a hatályos jogszabályok szerint csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező, vagy az őt szállító személy járműve várakozhat. Az engedélyt a 3. § (4) bekezdésben leírtakkal azonosan, az engedély érvényességének megállapítására alkalmas módon kell elhelyezni.

(6) A fizető parkolóhelyek munkanapokon 8.00-18.00 óra közötti időben üzemelnek. A szolgáltatás a várakozó gépjárművek őrzésére nem terjed ki.

(7) *  A „Pozsonyi út-temető” parkolóban lévő várakozóhelyek az első 60 perc időtartama alatt várakozási díj fizetése nélkül, de a parkoló-automatából váltott jeggyel vehetőek igénybe. A 60 percet meghaladó várakozás esetében a várakozás megkezdését követő 61. perctől a várakozóhely használatáért díjat kell fizetni a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

3/A. § *  (1) Parkolókártya használatával vehetik igénybe a parkolókártyán megjelölt zónában és mélygarázsban lévő parkolóhelyeket

a) azok a soproni székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók (továbbiakban együttesen: vállalkozás), akik a parkolási rendszert gazdasági tevékenység végzése céljából veszik igénybe,

b) azok a Sopronba érkező szállóvendégek, akik a parkolási rendszeren belül található soproni székhellyel rendelkező szálláshelyet üzemeltető vállalkozásnál (továbbiakban: szálláshely szolgáltató) szállóvendégként tartózkodnak a városban. A parkolókártya megvételére a szálláshely szolgáltató jogosult.

(2) A parkolókártya kiadásához a vállalkozás adószámát, valamint a vállalkozás tulajdonában álló gépjárművek forgalmi rendszámát a Szolgáltatónak be kell jelenteni.

(3) A parkolókártyát a parkolóhelyre való megérkezéskor a gépjármű forgalmi rendszámának feltüntetésével, a parkolás megkezdésének időpontját tartalmazó szelvényrészek megfelelő kitöltésével érvényesíteni kell. Az érvényesített parkolókártyát a jármű első szélvédője mögé a műszerfalra, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni. Egyidejűleg annyi parkolókártyát kell érvényesíteni, ahány parkolóhelyet a gépjármű elfoglal.

4. A parkolóhelyre váltható bérletek, kedvezményes engedélyek

4. § (1) Egy parkolóhelyre szóló ún. lakossági bérlettel veheti igénybe a parkolóhelyet a parkolási rendszer területén állandó lakóhellyel rendelkező lakos a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóban, figyelemmel az 1. mellékletben felsorolt parkolási zónák szakaszaira (*-gal jelölve). A bérlet megvásárlásához a személyi igazolványt; a gépkocsi üzembentartójának igazolása érdekében a forgalmi engedélyt, a gépkocsi törzslapját, valamint a legutolsó esedékes gépjármű-adó befizetéséről szóló átutalást vagy csekket a bérlet vásárlásakor be kell mutatni. A gépjármű forgalmi engedélyében szereplő lakcímnek és a kérelmező lakos személyazonosító igazolványában vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványában szereplő lakóhelynek meg kell egyeznie.

(2) *  Lakásonként legfeljebb három olyan személygépkocsira váltható bérlet, melynek az állandó lakóhellyel rendelkező lakos az üzembentartója. Nem váltható lakossági bérlet olyan személygépkocsira, melyre vonatkozó gépjármű-adó befizetést az üzembentartó nem tudja hitelt érdemlően igazolni. Lakossági bérlet kiadásának további feltétele az, hogy kérelmezőnek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolgáltató felé nincs lejárt tartozása.

(3) *  Magánszemélyek, valamint egyéni vállalkozók és jogi személyek parkolási célra térítés ellenében meghatározott időre szóló bérletet válthatnak. A soproni állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve a soproni székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, és jogi személyek jelen rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe, amennyiben a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő lakcím vagy telephely és a kérelmező lakos személyazonosító igazolványában vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványában szereplő lakóhely, illetve jogi személyek esetében a cégkivonatban szereplő székhely is soproni. Bérlet vásárlása esetén a megváltáshoz szükséges adatokat hitelt érdemlően igazolni kell.

(3a) *  A felszíni parkolóhelyekre vonatkozóan, Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott kérelemre, évi nettó tízezer forint ellenében - feladatellátásuk végzéséhez személyenként, vagy szervezetenként egy darab gépjárműre - a Szolgáltatónak címzett, jegyzői átirat alapján kombinált bérletet válthatnak az alábbiak:

a) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén ellátási kötelezettséget vállaló, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatellátásra szerződést kötött személyek, szervezetek,

b) az alapellátáshoz kapcsolódóan otthoni szakápolást vagy otthoni hospice/palliatív ellátást végző, a NEAK-kal szerződött személyek vagy szervezetek, akik ezen tevékenységüket főállásban látják el, és a NEAK-kal kötött szerződésüket, valamint működési engedélyüket Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtották.

A Szolgáltató a fentiek szerint kiadott bérletekről nyilvántartást vezet.

(4) A 2. mellékletben felsorolt bérleteket csak konkrét rendszámra lehet kiadni.

(5) A bérletet az első szélvédő mögött a műszerfalon vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni.

(6) *  Az év közben - legkésőbb szeptember 30. napjáig - váltott bérletek ára a lakossági bérlet kivételével az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. Éves bérlet legkorábban a váltást követő naptól, a váltást követő év január 31. napjáig, a hó közben megváltott havi bérlet a rajta feltüntetett időponttól 30 napig érvényes. Szolgáltató az éves bérletet a tárgyévet megelőző év december 1. napjától, a 30 napos bérletet a 30 napos időszak első napját megelőzően bármikor kiadhatja.

4/A. § *  (1) Azon gépkocsi-tulajdonos, akinek állandó lakcíme a Csengery utca Batsányi utca - Arany János utca közötti szakaszán van, és saját ingatlanán a gépjárművet az épület adottságai miatt elhelyezni nem tudja, a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóba lakossági parkolóbérletet válthat.

(1a) *  Azon gépkocsi-tulajdonos, akinek az állandó lakcíme a Várkerület páros oldalán a 48-108/A., illetve a páratlan oldalán a 33-79. házszámú ingatlanok közé esik, a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóba lakossági parkolóbérletet válthat, mellyel az Árpád utcai és a papréti parkolót is igénybe veheti.

(1b) * 

(2) A bérletváltás szabályai megegyeznek a 4. §-ban rögzítettekkel.

(3) A bérletváltáskor be kell mutatni a Szolgáltatónak az Önkormányzat által kiállított igazolást az (1) bekezdés szerinti állapot fennállásáról.

4/B. § *  (1) *  Azon gépkocsi-tulajdonos, akinek az állandó lakcíme az alábbi, parkolási zónával körülzárt utcákba esik, a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóba lakossági parkolóbérletet válthat:

a) Csatkai Endre utca

b) Füredi sétány

c) Hátsókapu 8.

d) Ikvahíd utca

e) Petőfi tér 2.

f) Teleki Pál út 1-17., 20-22.

g) Templom utca 23-27.

h) Városház utca

i) Szent György utca 1.

j) Előkapu

k) Sziget köz

l) Giczy köz

m) Árvaház köz.

(2) A bérletváltás szabályai megegyeznek a 4. §-ban rögzítettekkel.

4/C. § *  Egyes parkolóhelyek más célú igénybevétele (pld.: közműépítés) esetén a parkoló használatára jogosult bérlettulajdonosoknak a polgármester engedélyezheti, hogy - az eltérő célú igénybevétel ideje alatt - a fizető parkolási rendszeren belül, meglévő bérletükkel, külön díjfizetés nélkül más parkolóhelyeket vegyenek igénybe.

5. Bérletek cseréjére és pótlására vonatkozó előírások

5. § (1) *  A forgalmi rendszám változása esetén a kezelési költség megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, illetve új bérlet állítható ki kizárólag a bérletet korábban megváltó üzembentartó számára, az új gépjármű forgalmi engedélyének bemutatása és a korábban váltott bérlet leadása mellett.

(2) A megrongálódott bérletet - annak leadásával egyidejűleg, az igénybevevő kérelmére és a kezelési és előállítási költség megtérítése ellenében - a Szolgáltató kicseréli. Az elveszett bérlet helyett az igénybevevő kérelmére - a kezelési és előállítási költség megtérítése ellenében - új bérletet kaphat.

(3) A várakozási övezet területére szóló bérleteket az önkormányzat megbízásából a Szolgáltató adja ki.

(4) A várakozás rendjének ellenőrzését végző szerv köteles elvenni és a Szolgáltatónak bevonás céljából visszajuttatni azt a bérletet,

a) amelyet nem az arra jogosult használ,

b) amelynél a bérlethez való jogosultság megszűnt,

c) amely hamis, vagy amelyet meghamisítottak,

d) amellyel bármely más módon visszaéltek.

(5) * 

6. Pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok

6. § (1) *  Várakozási díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélküli várakozásnak minősül, ha

a) a várakozás megkezdésekor (a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 7 percnél hosszabb idő) nem fizették ki a várakozási díjat,

b) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi,

c) a parkolójegyet úgy helyezték el, hogy az ellenőrizhetetlen,

d) a mozgáskorlátozott igazolványt nem, vagy ellenőrizhetetlenül helyezték el,

e) a bérletet nem, vagy nem az e rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezték el,

f) a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyet engedély nélkül veszik igénybe,

g) amennyiben egy gépjármű egy parkolóhely helyett két parkolóhelyet foglal el, de csak egy parkolójegyet fizettek ki,

h) a parkolókártyát nem, vagy ellenőrizhetetlenül helyezték el,

i) a parkolókártya nem, vagy nem a megfelelő módon érvényesített, illetve ha megállapítható, hogy a parkolókártya használatával visszaéltek.

(2) *  A 6. § (1) bekezdés esetén várakozási díjat és pótdíjat kell fizetni, melynek mértékét és módját a Kkt. 15/C. §-a szabályozza, ennek megfizetéséért a járműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartója a felelős.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást, készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt a parkolóellenőr a parkoló gépjármű szélvédőjén vagy egyéb jól látható helyen helyezi el, melyen feltünteti a parkoló helyét, a parkolás időpontját, a gépjármű rendszámát, valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíjra vonatkozó információkat.

(4) Újabb pótdíj szabható ki, ha ugyanazzal a gépjárművel ugyanazon a napon másik parkolóhelyet jogosulatlanul vesznek igénybe.

(5) A pótdíj 15 napon túli befizetése esetén Szolgáltató az igényérvényesítéssel kapcsolatos követeléseit érvényesítheti az üzembentartó felé.

7. Parkolójegy utólagos bemutatása

7. § (1) A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pótdíj fizetésre kötelezett a pótdíj megfizetése alól abban az esetben mentesülhet, ha a pótdíjfizetéssel érintett parkolóhelyre és időtartamra érvényes eredeti parkolójegyét Szolgáltatónak a parkolójegy megváltásától számított 15 napon belül bemutatja.

(2) Amennyiben az utólagos bemutatás a pótdíjfizetéssel érintett időpont napjától számított 15 napon túl történik meg, Szolgáltató a gépjármű üzembentartója felé az igényérvényesítéssel kapcsolatos követeléseit érvényesítheti.

(3) A pótdíjfizetéssel érintett időpont napjától számított 30 napon túl utólagos bemutatásnak nincs helye. A pótdíjfizetéssel érintett időpont napja a határidőbe beleszámít.

8. Ellenőrzés

8. § (1) A várakozási övezetben a jelen rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban feljogosított személy jogosult

- az övezet területén várakozó gépjárműre vonatkozó parkolójegy és bérlet érvényességét,

- annak gépjárművön történt elhelyezését és

- az abban rögzítettek szerinti várakozást ellenőrizni.

(2) A jelen rendelet 1. § (4) bekezdésében meghatározott Szolgáltató képviselője és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény felhatalmazása alapján működő közterület-felügyelet együttműködik jelen rendelet végrehajtásában és rendelkezései megtartásának ellenőrzésében.

(3) A parkoló-automaták üzemképtelensége esetén az igénybevevő a parkolás helyéhez legközelebb eső, üzemelő parkoló-automatánál köteles parkolójegyet váltani. A parkolás helyéhez legközelebb eső parkoló-automata helyét a parkolóhelyet jelző tábla jelöli meg.

II. Fejezet

A mélygarázs működésére vonatkozó rendelkezések

9. § (1) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázs bejárata előtt

a) a szabad férőhelyek számát,

b) a magasságkorlátozást és

c) a minimum óradíjtételt tartalmazó információs eszközt.

(2) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázsban:

a) a Szolgáltató nevét, címét,

b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,

c) a várakozási díj és pótdíj összegét járműfajtánként,

d) a várakozási díj megfizetésének módját,

e) a mélygarázs használatának rendjét,

f) a közlekedési rendnek megfelelő kötelező haladási és elsőbbségadási szabályokra figyelmeztető táblákat.

(3) A mélygarázsban a Szolgáltató zárt rendszerű ki- és beléptető rendszert működtet.

(4) A mélygarázs 0-24 óráig, folyamatosan üzemel.

10. § (1) *  A mélygarázs parkolóhelyeit igénybe lehet venni:

a) a helyszínen váltott kártyával,

b) nappali bérlettel 06.00-18.00 óráig,

c) éjszakai bérlettel 18.00-08.00 óráig,

d) egész napos bérlettel 0.00-24.00 óráig,

e) * 

f) *  Az I. zónára vonatkozó parkolókártyával.

(2) *  A mélygarázsra váltott éves bérlet a váltást követő naptól, a váltást követő év január 31. napjáig érvényes. Az év közben - legkésőbb szeptember 30. napjáig - megváltott bérletek ára az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. Szolgáltató az éves bérletet a tárgyévet megelőző év december 1. napjától, a 30 napos bérletet a 30 napos időszak első napját megelőzően bármikor kiadhatja.

(3) A 30 napos, illetve a 7 napos bérlet a megváltás időpontjától érvényes az azt követő 30. illetve 7. napig a bérlettípusnak megfelelő üzemidőben. Hosszabb időszakra is váltható a havidíj többszörösének megfizetésével.

(4) A mélygarázsban lévő parkolóhely nem vehető igénybe 1,9 m magasságot, 5 m hosszúságot meghaladó gépjárművel, továbbá nem használható pótkocsi és utánfutó elhelyezésére.

(5) A mélygarázs nem vehető igénybe a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, illetve a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművek elhelyezésére.

(6) * 

10/A. § *  (1) *  Magánszemélyek, valamint egyéni vállalkozók és jogi személyek parkolási célra térítés ellenében meghatározott időre szóló bérletet válthatnak. A soproni állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve a soproni székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, és jogi személyek jelen rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe, amennyiben a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő lakcím vagy telephely és a kérelmező lakos személyazonosító igazolványában vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványában szereplő lakóhely, illetve jogi személyek esetében a cégkivonatban szereplő székhely is soproni. Bérlet vásárlása esetén a megváltáshoz szükséges adatokat hitelt érdemlően igazolni kell.

(2) *  A védett környezetvédelmi övezetben lakóhellyel rendelkező, de a telken belül gépkocsi beállóval nem rendelkező magánszemélyek a Petőfi téri mélygarázsban jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott kedvezménnyel bérletet, vagy a lakóhelyükhöz legközelebb eső felszíni parkolóban lakossági bérletet vásárolhatnak, figyelemmel az 1. mellékletben felsorolt parkolási zónák szakaszaira (*-gal jelölve).

(3) *  A bérlet kiadásának feltétele a jegyző által kiállított és a Szolgáltató részére átadott - a jogosultságot bizonyító - engedély.

(4) Amennyiben a város területén konferencia kerül lebonyolításra, melyhez a Petőfi téri mélygarázs parkoló kapacitása elengedhetetlenül szükséges, ez esetben a kedvezményesen kiadott parkolási bérletek a mélygarázsban a konferencia idejére nem használhatók, helyette a Hátulsó utcai, illetve Rákóczi utcai parkolók vehetők igénybe.

11. § (1) *  Ha a mélygarázst igénybevevő a be- és kilépéshez átvett parkolójegyet elveszti, úgy 10.000 Ft pótdíj helyszínen történő megfizetését követően hagyhatja el a mélygarázst. Amennyiben az igénybevétel időtartama az egy naptári napot meghaladja, és az igénybevevő a parkolójegyet elveszti, akkor kilépéskor az igénybevétel megkezdésétől eltelt minden naptári nap után köteles a pótdíjat megfizetni.

(2) A mélygarázs teljes területén a KRESZ szabályai a mérvadóak. A gépjárművek a mélygarázs teljes területén 15 km/h sebességgel közlekedhetnek.

(3) Kötbér (a mélygarázs rendjének megsértése, a mélygarázs használatának nem megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása, vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén): 20 000 Ft.

(4) * 

III. Fejezet

A parkolási rendszerre vonatkozó egyéb rendelkezések

9. A parkolási rendszer kizárólagos használata

12. § (1) *  Gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó legfeljebb egy darab kizárólagos parkolóhely létesítésére vonatkozóan szerezhet jogosultságot. A kizárólagos parkolóhelyre szóló jogért a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell a Szolgáltató részére fizetni, aki az igénybe vevővel bérleti szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjtól a polgármester előzetes engedélyével a Szolgáltató eltérhet.

(3) Kizárólagos parkolásra jogosító engedélyt a Szolgáltató csak a közút kezelőjének egyetértésével adhat ki.

(4) A kizárólagos parkolóhelyek száma nem haladhatja meg az adott parkoló övezetben lévő parkolóhelyek 20%-át.

(5) *  A kizárólagos parkolóhely megváltója köteles a „Megállni tilos, kivéve (engedélyes neve)” jelzés felfestéséről gondoskodni. A megváltott parkolóhelyeket használója köteles egész évben tisztán tartani. A kizárólagos parkolóhely használója a vevői, ügyfelei részére alkalmi, a kizárólagos parkolóhelyen ingyenes várakozást biztosító kártyát ad, melyet az első szélvédő mögött, a műszerfalon jól látható, ellenőrizhető módon kell elhelyezni.

(6) *  A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztja, aki a kizárólagos parkolóhelyeket engedély nélkül igénybe veszi.

10. A közszolgáltatás ellátása, ingyenes használat

13. § (1) A parkolási rendszer Szolgáltatójának megbízottja e minőségét - kérésre - mindenkor köteles igazolni.

(2) A Szolgáltató, valamint az Önkormányzat nevében a polgármester a parkolási rendszer bérbeadásáról, üzemeltetéséről és a többletbevételek év közbeni felhasználásáról szerződésben állapodik meg a Kkt. 9/D. § (4) és (5) bekezdése alapján.

14. § (1) A polgármester engedélyezheti parkolási rendszer területén rendezvény ingyenes megtartását, illetve ehhez kapcsolódóan parkolóhelyek ingyenes igénybevételét, valamint a közüzemi üzemzavar elhárításához szükséges munkálatok elvégzése céljából a parkolási rendszer ingyenes igénybevételét. A fentieken kívüli eltérő használat (pl. építkezés, közműépítés, közérdeket érintő esemény, stb.) a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében lehetséges.

(2) Amennyiben a parkolóhely igénybevétele nem parkolási célú, és az (1) bekezdés hatálya alá nem esik, az igénybevevő köteles az igénybevétel időtartamához igazodó, 2. melléklet szerinti teljes kieső bevételt - a kizárólagos használatra vonatkozó díjtétel kivételével - a Szolgáltató részére megtéríteni.

(3) A polgármester az önkormányzati rendezvényekre meghívottaknak vendégkártyát biztosíthat. A vendégkártya tartalmi követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

14/A. § *  (1) A zöld alapszínű rendszámmal ellátott, környezetkímélő gépkocsik a felszíni parkolóhelyeket ingyenesen vehetik igénybe.

(2) A zöld alapszínű rendszámmal ellátott, környezetkímélő gépkocsik a kialakított elektromos töltőállomásokat csak a töltés idejére, legfeljebb három óra időtartamra foglalhatják el.

(3) A zöld alapszínű rendszámmal ellátott, környezetkímélő gépkocsi vezetőjének kötelessége a kialakított elektromos töltőállomások igénybevételének megkezdésekor a gépkocsi műszerfalán, jól látható helyen egy papír, vagy egyéb anyagból (pl: műanyag) készült órát elhelyezni, mely a várakozás megkezdésének időpontját jelzi.

11. Értelmező rendelkezések

15. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c) pontja szerint, kivéve az egyéni vállalkozókat.

2. Megkülönböztető jelzést adó készülék: a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. § a) bekezdése szerint.

3. Várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2. pontja szerint kijelölt terület, melyben a kihelyezett jelző- és kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, és jelen rendeletben meghatározott feltételekkel lehet várakozni.

4. Lakossági bérlet: a „Várakozási övezet”-en belül állandó lakóhellyel rendelkezők kedvezményes parkolási lehetősége.

5. Kombinált bérlet: A felszíni parkolóhelyek mindegyikének használatára jogosító bérletfajta.

5/A. * 

6. *  Éves kombinált bérlet: A felszíni parkolóhelyek mindegyikének használatára jogosító bérletfajta, amely legkorábban a váltást követő naptól, a váltást követő év január 31. napjáig érvényes.

7. *  Havi kombinált bérlet: olyan kombinált bérlet, amely a rajta feltüntetett időponttól számított 30 napig érvényes és melynek ára az adott évi éves kombinált bérlet árának 1/10-e.

8. *  Éves zóna bérlet: csak a bérleten megjelölt (I., II., III.) parkoló zónában lévő parkolóhelyek igénybevételére jogosító bérlettípus, amely legkorábban a váltást követő naptól, a váltást követő év január 31. napjáig érvényes.

9. *  Tíz napos bérlet: olyan kombinált bérlet, amely a rajta feltüntetett időponttól 10 napig érvényes, és melynek ára az adott évi éves kombinált bérlet árának 1/30-a.

10. *  30 napos bérlet: csak a bérleten megjelölt (I., II., III.) parkoló zónában, valamint a mélygarázsban lévő parkolóhelyek igénybevételére a rajta feltüntetett időponttól 30 napig érvényes parkolásra jogosító bérlettípus.

11. *  Védett környezetvédelmi övezet: a belváros forgalmi rendjéről szóló vonatkozó helyi rendelet szerinti övezet.

12. *  Parkolókártya: olyan kizárólag a Szolgáltató ügyfélszolgálatán megvásárolható parkolókártya, amely a parkolókártyán megjelölt I., II., III. zónában lévő parkolóhelyek, valamint az I. zónához kapcsolódóan a mélygarázs igénybevételére jogosít, és az igénybe vevő által érvényesített napra érvényes.

13. *  Sopron Card városkártya: a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által kibocsátott plasztik vagy virtuális eszköz, amely az állandó soproni lakóhellyel rendelkező lakosok számára számos, folyamatosan bővülő kedvezményt nyújt elsősorban Sopron város közigazgatási területén belül és részben azon kívül is.

12. Záró rendelkezések

16. § Jelen rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a fizető parkolás rendjéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A várakozási övezetbe bevont parkolók zóna szerinti csoportosítása

I. Zóna

Hátulsó utca
Lackner Kristóf utca Stadion Üzletház előtti parkoló
Lackner Kristóf utca Kristály Üzletház előtti parkoló
Major köz
Ógabona tér
II. Rákóczi Ferenc utca (Széchenyi tér és II. Rákóczi Ferenc utca 21. között)
Széchenyi tér*
Széchenyi tér 1-3. és Széchenyi tér 4-12.
Széchenyi tér 16-21.
Színház utca
Várkerület*
Várkerület páros oldal 2-46.
Várkerület páros oldal 48-96.
Várkerület páros oldal 98-116.
Várkerület páratlan oldal 1-59. kivétel a kijelölt taxi várakozó helyek
Várkerület páratlan oldal 61-87. kivétel a kijelölt taxi várakozó helyek

II. Zóna

Árpád utca
Csarnok utca
Dobner Nándor utca
Dózsa György utca (Csarnok utca - Ferenczy János utca között)
Erdély utca
Erzsébet utca (Széchenyi tér - Deák tér között)
Höflányi utca (Lackner Kristóf utca - Vitnyédi utca között)
Ikva part (Tűzoltóság kijárata - Giczy köz között)
Káposztás utca
Kisfaludy utca
Kis János utca
Lenkey utca
Mátyás király utca (Széchenyi tér - Deák tér között)
Móricz Zsigmond utca
Ötvös utca
Magyar utca (Ötvös utca - Pócsi utca között)
II. Rákóczi Ferenc utca (II. Rákóczi Ferenc utca 23. - Újteleki utca között)
Rét utca
Selmeci utca (Lackner Kristóf utca - Fűzfa sor között)
Szög utca
Torna utca
Újteleki utca
Vitnyédi utca (Csarnok utca - Ferenczy János utca között)

III. Zóna

Állomás utca kivétel a kijelölt taxi várakozó helyek
Arany János utca
Balfi út (Ikvahíd - Híd utca között)
Bartók Béla utca
Bástya utca
Batsányi utca (Deák tér - Csengery utca között)
Bécsi út (Sas tér - Patak utca között)
Bécsi út 32. szám előtti parkolóterület
Bem utca
Csengery utca 50-58. - Bartók Béla utca és Arany János utca közötti tömbbelső
Csengery utca 73-91. sz. épületek előtt
Damjanich utca
Deák tér*
Deák tér páros oldal (Csatkai Endre utca - Erzsébet utca között)
Deák tér páros oldal (Erzsébet utca - Mátyás király utca között)
Deák tér páros oldal (Mátyás király utca - Király Jenő utca között)
Deák tér páratlan oldal (Csatkai Endre utca - Erzsébet utca között)
Deák tér páratlan oldal (Erzsébet utca - Mátyás király utca között)
Deák tér páratlan oldal (Mátyás király utca - Király Jenő utca között)
Dorfmeister utca
Dózsa György utca (Ferenczy János utca - Selmeci utca között)
Erzsébet utca (Deák tér - Állomás utca között)
Ferenczy János utca
Fövényverem
Frankenburg út
Gyóni Géza utca
Halász utca
Ikva sor (Torkos utca - Ferenczy János utca között)
István bíró utca
Jégverem
Jókai utca
Kazinczy tér 8-11. számú épületek előtt
Király Jenő utca 7. számú épület előtt
Lackner Kristóf utca (Ógabona tér - Ferenczy János utca között)
Martinovics utca
Mátyás király utca (Deák tér - Állomás utca között)
Mező utca
Paprét
Patak utca
Pázmány Péter utca
Pócsi utca
Pozsonyi út - temető parkoló
Rózsa utca
Sas tér
Szeder utca
Szent Mihály utca, kivétel a Szent Mihály utca 2-10. sz. közötti szakasz
Szélmalom utca
Tallián utca
Torkos utca
Várfal utca
Végfordulat
Virágoskert utca
Vörösmarty utca
Zsilip utca

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A parkolási rendszer maximális várakozási időtartamai és díjtételei

A) FELSZÍNI PARKOLÁS nettó összegben

a) Maximális parkolási idő jegyváltás esetén

I. zóna 3 óra
II. zóna időkorlát nélküli
III. zóna időkorlát nélküli

A zónákban lévő parkolókat az 1. melléklet sorolja fel.

b) Parkolójegy díja (Ft/óra)

Személygépjármű, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi
I. zóna 378 -
II. zóna 283,5 -
III. zóna 189 508

c) Bérletek díja (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik)

Sorsz. Megnevezés Éves
Ft/év
Havi
Ft/hó
30 napos Magán-kedvezmény 4. § (3) bekezdés szerinti jogosultak kedvezménye 10/A. § (2) bekezdés szerinti jogosultak kedvezménye 10 napos
1. Lakossági bérlet 3 360 - - - - 20% -
2. bérlet vásárlása esetén 6 720 - - - - - -
3. bérlet vásárlása esetén 6 720 - - - - - -
2. Kombinált bérlet 196 535,4 19 653,54 - 20% 50% 20% 3 276
3. Zónabérlet
I. zóna 152 900 - 15 290 20% 50% 20% -
II. zóna 109 000 - 10 900 20% 50% - -
III. zóna 76 500 - 7 650 20% 50% - -
4. Kizárólagos használat
I. zóna 433 071 - - - - - -
II. zóna 275 590,6 - - - - - -
III. zóna 125 985 - - - - - -

d) Kezelési költség

- bérletcsere esetén esetenként 420 Ft

- e rendelet 6. § (5) bekezdésében és 7. § (2) és (3) bekezdésében jelölt esetekben 1.134 Ft.

e) A Sopron Card városkártyával rendelkező lakosok részére biztosított kedvezmények:

ea) 10%-os kedvezmény felszíni parkolás esetén a c) pontban szereplő táblázat 2. sorszáma szerinti havi kombinált bérlet és a 3. sorszáma szerinti 30 napos zónabérletek árából,

eb) 10%-os kedvezmény felszíni parkolás esetén a c) pontban szereplő táblázat 2. és 3. sorszámai szerint meghatározott éves bérletek árából,

ec) 10%-os kedvezmény felszíni parkolás esetén a c) pontban szereplő táblázat 1. sorszáma szerint meghatározott éves lakossági bérletek árából.

B) MÉLYGARÁZS nettó összegben

a) Parkolójegy díja (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik) (Ft/óra)

nappal (8.00-18.00 óráig) éjszaka (18.00-8.00 óráig)
Személygépkocsi 378 197
Motorkerékpár 378 197

b) Bérletek díja (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik)

Sorsz. Megnevezés Éves
Ft/év
30 napos bérlet
Ft
10/A. § (1) bekezdés szerinti jogosultak kedvezménye 10/A. § (2) bekezdés szerinti jogosultak kedvezménye 7 napos
bérlet
Ft
1. Nappali bérlet 190.000 19.000 50% 20% -
2. Éjszakai bérlet 125.000 12.500 50% 20% -
3. Egész napos bérlet 280.000 28.000 50% 20% 7.874

c) Kezelési költség (esetenként) 400,- Ft

d) A bérlet elvesztése esetén a tulajdonos 1 200,- Ft cseredíj megfizetése mellett kérheti új bérlet kibocsátását.

3. melléklet a 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A vendégkártya tartalma, alkalmazása

Tartalma:

- Mérete: A/6, szigorúan sorszámozott lapok.

- Felirata: „Vendégkártya Sopron Megyei Jogú Város fizető parkolójára”

Jobb felső oldalon színes városcímer, baloldalon színes „fizető várakozóhely” tábla (KRESZ 112. ábra).

- A meghívott szervezet neve.

- A rendezvény megnevezése, kezdési és várható befejezési időpontja.

- Az igénybe vehető parkoló megjelölése.

- Dátum, aláírás, pecsét helye.

- A vendégkártya hátoldalán az alábbi használati feltételeket kell meghatározni:

- A vendégkártyát a szélvédő mögött, kívülről jól olvashatóan kell elhelyezni.

- Az engedély másra nem ruházható át és csak a megjelölt helyen és időben használható.

- Az ellenőrzésre jogosultaknak köteles bemutatni az engedélyes.

Alkalmazása:

- A vendégkártyát kitöltve a meghívó mellé kell csatolni.

- A kártya másolatát a Szolgáltatónak meg kell küldeni.

- A Szolgáltató a parkoló ellenőrt a másolattal köteles ellátni.


  Vissza az oldal tetejére