Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya, lakbérfizetési kötelezettség, a lakbér megállapítása

1. § A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonban álló lakásokra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveihez tartozó szolgálati lakásokra (továbbiakban: önkormányzati lakás) terjed ki.

2. § (1) A bérleti jogviszony fennállása alatt a lakás (lakás helyiségei) használatáért a bérlő lakbért köteles fizetni.

(2) A lakbérfizetési kötelezettség attól az időponttól keletkezik, amikor az üzemeltető Sopron Holding Zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) az önkormányzati lakást a bérleti szerződésnek megfelelően a bérlő birtokába adta.

(3) A lakbérfizetési kötelezettségnek a bérleti szerződésben foglaltak szerint kell eleget tenni.

(4) Társbérlet esetén a bérleti díjat a bérlő az általa a lakásból használt terület alapján, m2 arányosan fizeti.

3. § A lakbért az önkormányzati lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota, településen, a lakóépületen belüli fekvése szerint a mellékletben rögzített szempontok alapján kialakított pontrendszer figyelembevételével kell megállapítani.

2. A lakás alapterületének megállapítása, a lakbér mértéke

4. § (1) Az önkormányzati lakás alapterületének megállapításakor a lakás összes helyiségének alapterületét kell számításba venni.

(2) Az alapterület megállapításánál figyelembe kell venni:

a) az önkormányzati lakás összes helyisége területének a vakolt falsíkok közötti, a padlószint felett egy méter magasságban mért teljes területének 1,9 m szabad belmagasságot elérő részét,

b) a loggia és zárt vagy fedett és oldalról átlátást gátló módon kialakított erkély területének a felét, és

c) a beépített bútorok által elfoglalt területet.

(3) Nem számítható be a helyiség alapterületébe:

a) a falsíkon kívül eső terület az ajtónál, ablaknál lévő beugrások, a 0,5 m2-nél kisebb alapterületű falfülkék,

b) a falsíkokból kiugró falpillérek által elfoglalt terület, és

c) a lakás belső lépcsője felső szintjének alapterülete.

(4) A társbérleti lakások alapterületének megállapításánál az egyes társbérlők által kizárólagosan használt helyiségek teljes területét, és a közösen használt helyiségek területét az egyes társbérlők által kizárólagosan használt helyiségek területének a lakás teljes területéhez viszonyított arányában kell számításba venni.

5. § * 

6. § (1) A lakbér mértékét

a) szociális helyzet alapján,

b) költségelven, vagy

c) piaci alapon

kell megállapítani.

(2) A lakbér havi összege a (3) bekezdés szerint megállapított 1 m2-re jutó lakbér és a lakás 4. § szerint számított alapterületének szorzata.

(3) A lakás 1 m2-re jutó lakbére a melléklet alapján megállapított összes pontszám és a 7-9. §-ban meghatározott Ft összeg szorzata.

7. § (1) A melléklet szerinti pontrendszerben kiszámított minden 1000 pont értéke szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetén

a) *  az Ltv. hatálybalépését követően határozott időre létrejött bérleti jogviszony esetén 4,41777 Ft,

b) *  az Ltv. hatályba lépése előtt határozatlan időre létrejött bérleti jogviszony, vagy az Ltv. hatályba lépését követően, de a hatályba lépést megelőző jogviszonyon alapuló lakáscsere útján létrejött bérleti jogviszony esetén, rászorultság függvényében a (2)-(4) bekezdésben leírt szempontrendszer figyelembe vételével kerül megállapításra.

(2) *  Az (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt bérlő esetében a melléklet szerinti pontrendszerben kiszámított minden 1000 pont értéke 4,41777 Ft, amennyiben a bérlő

a) állandó lakóhelye a lakás kiutalása óta a bérelt lakás, és életvitelszerűen, folyamatosan a lakásban tartózkodik, és jövedelmi viszonyai, valamint ingó- és ingatlanvagyon tekintetében megfelel a szociális bérlakás esetén, az alapjogviszony létesítéséhez szükséges bérlőkiválasztás minden feltételének, vagy

b) nyugdíjas, akinek

ba) *  az egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap 3,95-szörösét, egyedülálló esetén 5-szörösét nem haladja meg,

bb) nincs lakástulajdona,

bc) 2, vagy annál kisebb szobaszámú lakásban lakik és

bd) *  szülőtartásra kötelezett gyermeke nincs, vagy szülőtartásra kötelezett gyermeke van, de a bérlő és gyermeke családjának az egy főre jutó nettó jövedelme a szociális vetítési alap 2,5-szeresét nem haladja meg.

(3) *  Az (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt bérlő esetében a melléklet szerinti pontrendszerben kiszámított minden 1000 pont értéke a (2) bekezdésben meghatározott érték 1,25-szerese, amennyiben a bérlő:

a) állandó lakóhelye a lakás kiutalása óta a bérelt lakás, és életvitelszerűen, folyamatosan a lakásban tartózkodik, és

b) *  jövedelmi viszonyai tekintetében, a szociális bérlakás esetén, az alapjogviszony létesítéséhez szükséges bérlőkiválasztás feltételeinek nem felel meg, de a bérlő és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap 5,2-szeresét, egyedülálló esetén 7-szeresét nem haladja meg, és

c) ingó- és ingatlan vagyon tekintetében, a mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan kivételével, megfelel a szociális bérlakás esetén, az alapjogviszony létesítéséhez szükséges bérlőkiválasztás minden feltételének.

(4) *  Az (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt bérlő esetében a melléklet szerinti pontrendszerben kiszámított minden 1000 pont értéke a (2) bekezdésben meghatározott érték 1,7-szerese, amennyiben a bérlő:

a) állandó lakóhelye a lakás kiutalása óta a bérelt lakás, és életvitelszerűen, folyamatosan a lakásban tartózkodik, és

b) *  jövedelmi viszonyai tekintetében, a szociális bérlakás esetén, az alapjogviszony létesítéséhez szükséges bérlőkiválasztás feltételeinek nem felel meg, de a bérlő és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap 6,5-szeresét, egyedülálló esetén 8,6-szorosát nem haladja meg, és

c) ingó- és ingatlan vagyon tekintetében, a mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan kivételével, megfelel a szociális bérlakás esetén, az alapjogviszony létesítéséhez szükséges bérlőkiválasztás minden feltételének.

(5) *  Az (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt azon bérlő, aki a (2)-(4) bekezdésben rögzített szempontrendszer egyikének sem felel meg, költségelvű lakbért fizet, amennyiben a bérlő és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap 7,8-szorosát, egyedülálló esetén 11-szeresét nem haladja meg; míg piaci alapú lakbért fizet, amennyiben a bérlő és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap 7,8-szorosát, egyedülálló esetén 11-szeresét meghaladja.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt bérlő a (2)-(4) bekezdésben leírt feltételek fennállását okiratok benyújtásával igazolhatja, és kérheti a jegyzőtől, hogy lakbérét a (2)-(4) bekezdésben leírtak szerint állapítsa meg. Az ingó- és ingatlan vagyon értéke a jogszabályok szerint arra jogosultsággal rendelkező szakértő által készített, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés csatolásával igazolható.

(7) *  A jegyző az ügyfél kérelmére a (2)-(4) bekezdés szerinti lakbért a kérelem benyújtását követő 60. napot követő hónap 1. napjától 5 évre állapítja meg. A lakbér hivatalból történő felülvizsgálata 5 évenként történik. Amennyiben a bérlő a hivatalból történő felülvizsgálat során adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a bérleti díj mértéke nem megállapítható, a bérlő a 8. §-ban meghatározott költségelven bérbeadott lakásra vonatkozó bérleti díjnak megfelelő összegű bérleti díjat köteles fizetni.

(8) *  A bérlő indokolt esetben ismételten kérheti a (2)-(4) bekezdés szerinti lakbér megállapítását.

8. § *  Költségelven bérbeadott lakás esetén a melléklet szerinti pontrendszerben kiszámított minden 1000 pont értéke a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg háromszorosa.

9. § *  Piaci alapon bérbeadott lakás esetén a licitálás útján létrejött bérleti jogviszony kivételével a melléklet szerinti pontrendszerben kiszámított minden 1000 pont értéke a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg négyszerese.

10. § *  Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására tekintettel, vagy lakásgazdálkodási érdekből, vagy krízishelyzetben lévő személy pályázati eljárás nélkül történt bérlőkijelölése esetén a lakbér mértékét a polgármester állapítja meg.

3. Külön szolgáltatások díja

11. § (1) Az üzemeltetőt a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásokért külön díj illeti meg.

(2) Az üzemeltető által nyújtott külön szolgáltatások, melyre a bérleti szerződés rendelkezései az irányadók, a következők:

a) a felvonó használatának biztosítása,

b) a kapunyitás, kapuzárás,

c) a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyek egyedi fogyasztása mérhető,

d) vízellátás, csatornahasználat biztosítása, ahol a szolgáltató nem a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt.,

e) házmesteri szolgáltatás,

f) központi fűtés, melegvíz szolgáltatás,

g) szennyvíz-szippantás és ártalmatlanítás, valamint a környezetterhelési díj megelőlegezése.

(3) Az önkormányzati lakáshoz közvetlenül tartozó víz- és csatornahasználati díjat - az (1) bekezdés d) pont kivételével -, a rádió és televízió szolgáltatási díjat, a házi szemét elszállításáért járó díjat a bérlő, az üzemeltető közreműködésével külön szolgáltatásként, vagy a szolgáltatónak közvetlenül szerződés alapján fizeti meg.

(4) A külön szolgáltatások díjait, valamint az üzemeltetőt terhelő közös helyiségek és szolgáltatások költségeit és díjait lakóépületenként, lakásokra lebontva a ténylegesen felmerült költségek alapján kell meghatározni, továbbszámlázni.

4. Záró rendelkezés

12. § (1) Jelen rendelet a 6-9. § kivételével 2011. július 8. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 6-9. §-a 2012. január 1. napján lép hatályba.

(3) * 

(4) Jelen rendelet 5. §-a 2011. december 31. napján hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendeletéhez

1. A lakbér megállapítására alkalmazandó pontrendszer

A B C D E F
Jellemző Súlyszám Kategória Súlyszám Alkategória Pontszám
1 AZ ÉPÜLET ÖVEZETI ELHELYEZKEDÉSE, VÉDETTSÉGE 11
2 Övezet szerinti besorolás 60
3 Zöldövezeti lakóterület vagy lakópark 10
4 Belvárost közvetlenül övező terület 8
5 Belváros (történelmi) 7
6 Lakótelep (Kőfaragó téri, Jereváni vagy Ravazd utcai lakótelep) 6
7 Külvárosi terület 5
8 Görbehalom, Brennbergbánya,
Ó-Hermes, Új-Hermes
2
9 Az épület védettsége 40
10 Egyéb épület 10
11 Védett övezetben levő épület 9
12 Városképi jelentőségű épület 8
13 Műemlék, műemlék jellegű épület 7
14 AZ ÉPÜLET MŰSZAKI ÁLLAPOTA, FELÚJÍTOTTSÁGA 28
15 Az épület műszaki állaga, felújítottság 40
16 15 éven belül épült 10
17 15 éven belül felújított 9
18 50 éven belül épült vagy teljes felújításban részesült, jó állagú 8
19 50 éven belül épült v. teljes felújításban részesült, rossz állagú 6
20 Nem felújított, jó állagú 4
21 Rossz állagú, felújítása szükséges 2
22 Közmű-
ellátottság
8
23 Az épület összközműves 10
24 Víz, csatorna és villany közmű 6
25 Víz, villany közmű, helyi szennyvíztárolás 3
26 Építési mód 15
27 Korszerű falazóblokkos falazatú, szilárd födém, vagy
korszerű hőszigetelt falazatú, szilárd födém
10
28 Hagyományos ép. tégla, v. blokkos fal, szilárd födém 9
29 Öntött zsalus vb. szerkezetű ép. kitöltő falazattal 8
30 Hagyományos téglafal vegyes födémrend. (szilárd+fa) 7
31 Hagyományos építésű tégla, v. blokkos fal, fa födém 6
32 Panelszerkezet 6
33 Tároló helyiségek 8
34 Az épületben a lakáshoz külön tároló helyiség 10
35 Melléképületben külön tároló 8
36 Közös tároló helyiség az épületben 5
37 Lakáson kívül nincsen tároló helyiség 0
38 Épület felszereltsége 10
39 Lift, szemétledobó, kaputelefon, kp. szellőzés, kábel tv csatlakozás 10
40 Kaputelefon v. felcsengető, kp. szellőzés, kábel tv csatlakozás 8
41 Kp. szellőzés, kábel tv csatlakozás 7
42 Kaputelefon v. felcsengető, kábel tv csatlakozás 6
43 Kaputelefon, felcsengető vagy kábel tv csatlakozás 3
44 Nincs felszerelés 0
45 Épületen belüli lakásszám 9
46 Egy lakást tartalmaz az épület 10
47 2-3 lakás van az épületben 9
48 4-6 lakás van az épületben 8
49 7-15 lakás van az épületben 7
50 16-30 lakás van az épületben 5
51 30 feletti lakás van az épületben 3
52 Az épülethez tartozó udvar, kert használ-
hatósága
10
53 A lakáshoz kizárólagosan udvar, kert használat tartozik 10
54 Az udvar kizárólagosan a lakók használatában van 9
55 Az udvarra garázs, tároló, műhely bérlőinek, v. tulajdonosainak bejárási, átjárási joga van 5
56 Az udvar üzlet, vendéglő működésével időszakosan közterület jellegű 4
57 Az épület átjáróház, v. teljes egészében közterületként működik 2
58 Nincs udvar, kert 0
59 A LAKÁS ELHELYEZKEDÉSE 8
60 A lakás épületen belüli elhelyez-
kedése
65
61 Első emelet 10
62 Földszint v. félemelet 9
63 2. emeleten és 3. emelet lifttel 8
64 2. és 3. emelet 7
65 4. emelet és felette lifttel 6
66 4. emelet és felette 5
67 Tetőtéri 4
68 Alagsori 2
69 A lakás megközelít-
hetősége
35
70 Zárt, fűtött lépcsőházból, folyosóról, közös közlekedőből érhető el 10
71 Zárt, fűtetlen lépcsőházból, folyosóról, közös közlekedőből érhető el 8
72 A lakás nyitott folyosóról, függőfolyosóról érhető el 5
73 A lakás udvarról v. utcáról közelíthető meg 3
74 A LAKÁS MINŐSÉGE, FŰTÉSI MÓDJA 26
75 A lakás általános állaga 8
76 A lakásban levő falak, padozatok szárazak 10
77 A lakásban falak vagy padozatok nedvesek 5
78 A falak és a padozat is nedves 0
79 Falak és födémek hőszigetelő képessége jó, megfelelő 10
80 Falak és födémek hőszigetelő képessége rossz, hőhíd, penészesedés jelentkezik 4
81 A külső nyílászáró szerkezetek korszerű hőszigetelő képességűek 10
82 A külső nyílászáró szerkezetek hagyományos, geréb- vagy pallótokos, egyéb szerkezetűek, jó állagúak 8
83 A külső nyílászáró szerkezetek elöregedettek, cserére, felújításra szorulnak 3
84 A szobák természetes megvilágítása 6
85 A szobák ablakai utcára vagy udvarra néznek 10
86 A szobák ablakainak legalább 50%-a zárt folyosóra, légudvarra, tűzfalra néz 7
87 A szobák ablakainak többségén nem jut be napfény
4
88 A konyhára vagy szobára, csak bejárati ajtó nyílik, ablak nincs 2
89 A lakás helyiségei 22
90 Szoba, konyha, lakószoba-konyhával, fürdő helyiség, WC, kamra, közlekedő, erkély vagy loggia 10
91 Szoba, konyha, lakószoba-konyhával, fürdő helyiség, WC, kamra, közlekedő
9
92 Szoba, konyha, fürdő helyiség, WC, vagy közlekedő vagy kamra nélkül 8
93 Szoba, konyha és WC 6
94 Szoba és konyha 4
95 Egy helyiségből áll 1
96 Főzőhe-
lyiséggel való ellátottság
11
97 Étkezős konyha vagy konyha étkezővel (6 m2 felett) 10
98 Konyha (6 m2 alatt) 8
99 Főzőfülke (4 m2 alatt) 5
100 Főzőszekrény 2
101 Nincs konyha 0
102 Főzőhelyiség felszereltsége 10
103 Gáz- vagy villanytűzhely, beépített szekrény 10
104 Palackos gáz, beépített szekrény 9
105 Gáz- vagy villanytűzhely 7
106 Palackos gáztűzhely 6
107 Szilárdtüzelésű tűzhely 2
108 Nincs főzési lehetőség 0
109 A lakás fűtési módja 27
110 Egyedi gáz központi fűtés 10
111 Épületen belüli gáz központi fűtés 9
112 Távfűtés 8
113 Gázkonvektoros fűtés 7
114 Cserépkályha gázfűtéssel 6
115 Elektromos hőtárolós kályha 5
116 Cserépkályha 4
117 Szilárdtüzelésű központi fűtés 4
118 Szilárdtüzelésű kályha 2
119 Gázkonvektor v. cserépkályha gázfűtéssel, hőtárolós kályha, és szilárd tüzelésű fűtési mód vegyesen 5
120 Egyéb fűtés 2
121 Nincs fűtés 0
122 A LAKÁS KOMFORTFOKOZATA 27
123 Melegvíz-
ellátás
25
124 Táv vagy házi központi melegvíz ellátás egyedi méréssel 10
125 Egyedi gáz- vagy villanybojler melegvíz ellátás 9
126 Épületen belüli kp. vagy táv melegvíz ellátás átalánydíjas 8
127 Egyedi gáz- vagy villanybojler csak fürdőszobában 7
128 Átfolyós villany vízmelegítő 5
129 Melegvíz ellátás fürdőkályhával 3
130 Nincs melegvíz ellátás 0
131 Hidegvíz-
ellátottság módja
15
132 Vízvételi lehetőség lakáson belül 10
133 Vízvételi hely lakáson kívül, épületben 5
134 Vízvétel közkútról, épületen kívül 2
135 A lakás fürdő-
helyiséggel való ellátottsága, felszereltsége
30
136 Fürdőszoba fürdőkáddal, mosdóval 10
137 Fürdőszoba, zuhanyzóval, mosdóval 8
138 Zuhanyfülke 5
139 Mosdófülke 2
140 Nincs fürdőhelyiség 0
141 WC elhelyezése 30
142 WC helyiség lakáson belül 10
143 WC helyiség lakáson kívül, épületben 6
144 WC helyiség épületen belül, vagy melléképületben 4
145 Közös WC használat 2
146 Árnyékszék 1

2. A lakás pontszámának kiszámítása

A jellemzőn belül az összes kategória esetében annak súlyszámát meg kell szorozni a megfelelő alkategória pontszámával, majd az így kapott pontértékeket összeadni és megszorozni a jellemző súlyszámával, végül az egyes jellemzőknél kiszámított pontértékeket össze kell adni.

3. Utcák övezeti besorolása

A B C D E F G


Utca nevek

Zöldövezeti lakóterület

Belvárost közvetlenül övező terület

Belváros (történelmi)


Lakótelep

Külvárosi terület
Görbe-halom, Brennberg-
bánya, Hermes-
telepek
1 Agyag u. x
2 Állomás u. x
3 Bajcsy-Zsilinszky u. x
4 Balfi út x
5 Bánfalvi út x
6 Baross út x
7 Bécsi út x
8 Borbála telep x
9 Brennbergi út x
10 Csengery u. x
11 Deák tér x
12 Dóczy Lajos u. x
13 Dorfmeister u. x
14 Előkapu x
15 Építők útja x
16 Erzsébet u. x
17 Fapiac x
18 Faraktár u. x
19 Fegyvertár u. x
20 Felső sor x
21 Fő tér x
22 Fövényverem x
23 Gazda u. x
24 Gesztenyés körút x
25 Görbehalom telep x
26 Győri út x
27 Hajnal tér x
28 Halász u. x
29 Handler Nándor u. x
30 Harang u. x
31 Hátsókapu x
32 Hátulsó u. x
33 Hegy u. x
34 Híd u. x
35 Ikvahíd u. x
36 IV. László király u. x
37 Jégverem x
38 Jókai u. x
39 Juharfa út x
40 Király Jenő u. x
41 Kisfaludy u. x
42 Kodály Zoltán tér x
43 Kolostor u. x
44 Kolostorhegy u. x
45 Kossuth Lajos u. x
46 Kovácsárok köz x
47 Kőfaragó tér x
48 Kurucdomb sor x
49 Lehár Ferenc u. x
50 Magyar u. x
51 Major köz x
52 Mátyás király u. x
53 Móricz Zsigmond u. x
54 Óbrennbergi út x
55 Ógabona tér x
56 Ó-Hermes telep x
57 Orsolya tér x
58 Ősz u. x
59 Ötvös u. x
60 Pálosok tere x
61 Paprét x
62 Patak u. x
63 Petőfi tér x
64 Pócsi u. x
65 II. Rákóczi Ferenc u. x
66 Rákosi út x
67 Ravazd u. x
68 Régi Iskola sor x
69 Rét u. x
70 Rodostói u. x
71 Rozália út x
72 Rózsa u. x
73 Sárgaház sor x
74 Sas tér x
75 Somfalvi út x
76 Soproni út x
77 S. Horváth József u. x
78 Széchenyi tér x
79 Szélmalom u. x
80 Szélső u. x
81 Szent György u. x
82 Szent Mihály u. x
83 Színház u. x
84 Táncsics u. x
85 Teleki Pál út x
86 Templom u. x
87 Tómalom u. x
88 Új u. x
89 Új-Hermes telep x
90 Újteleki u. x
91 Uszoda u. x
92 Várkerület x
93 Városház u. x