Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv.) 13. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében továbbá, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával élve az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. Rendelet hatálya, alkalmazása

1. § (1) *  A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül az 1. mellékletben lehatárolt területre terjed ki; a 0466/22 hrsz.-ú és a 0466/174 hrsz.-ú, valamint a 0609 hrsz.-ú ingatlanok kivételével.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket alakítani, továbbá - a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével - építményeket tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági előírásoknak és e rendeletben előírtaknak megfelelően szabad.

2. § *  (1) Jelen rendelet az alábbi mellékletekkel alkalmazandó:

1. melléklet: Rendelet hatálya,

2. melléklet: KSZ-J1 - Szabályozási és övezeti terv (továbbiakban: KSZ-J terv),

3. melléklet: KSZ-J/B - Szabályozási és övezeti terv /Brand-major/ (továbbiakban: KSZ-J/B terv),

4. melléklet: Védett természeti területek listája,

5. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete,

6. melléklet: Régészeti lelőhelyek,

7. melléklet: Mikrohullámú összeköttetések védőtávolsága és beépítési korlátozásai,

8. melléklet: Fertőrákosi Piuszpusztai repülőtér miatti magassági korlátozás,

9. melléklet: Út mintakeresztszelvények,

10. melléklet: SMJV teljes közigazgatási területének, városrészeinek átnézeti térképe (munkaszám Rp.I. 169-21)

11. melléklet: Szabályozási és övezeti terv - SZT/1-ITC II. (munkaszám Rp.I. 169-21)

12. melléklet: Szabályozási és övezeti terv - SZT/2-ITC II.- erdőterület (munkaszám Rp.I. 169-21).

(2) Jelen rendelet 2. melléklet 2., 17. és 18. szelvényén az Rp.I.169-21 munkaszámú (10. melléklet), az SZT/1-ITC II. (11. melléklet) és az SZT/2-ITC II. jelű (12. melléklet) tervlapokon a módosítással érintett terület határa jellel körülhatárolt területre vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.

2. Szabályozási elemek

3. § (1) Kötelező szabályozási elemek:

a) közigazgatási határ,

b) belterületi határ,

c) *  beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt terület határa,

d) szabályozási vonal,

e) meglévő, megmaradó, kialakítandó szabályozási szélesség,

f) közlekedési terület,

g) építési övezet, illetve övezet határa és jele.

(2) Irányadó szabályozási elem: az irányadó telekhatár.

(3) Tájékoztató szabályozási elemek: egyéb jogszabályok alapján érvényesítendő szabályozás elemek.

(4) Az övezeti határvonal a KSZ-J és a KSZ-J/B terven jelölttől az övezeti előírások paramétereinek betartása mellett 5,0-5,0 m mértékig elmozdíthatók.

(5) A KSZ-J és a KSZ-J/B terven rögzített keretek között a közlekedési területek helye és mérete pontosítható. A pontosítás során az eltérés ± 5,0 m lehet.

(6) A kötelező szabályozási elemek helyének megváltoztatásához - kivéve a (4), (5) bekezdésben szabályozott eseteket - a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása szükséges, figyelembe véve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló jogszabályi előírásokat.

(7) Irányadó szabályozási elem az azonos övezeti besorolású telkek egymás közötti meglévő, vagy az irányadó telekhatár jellel jelölt, javasolt határvonala.

(8) Az irányadó szabályozási elemek helye az övezeti előírások keretei között megváltoztatható.

3. A telekalakítás általános szabályai

4. § (1) Ahol a KSZ-J/B terv irányadó telekhatár vonallal telekmegosztást jelöl, ott a telekmegosztások iránya meg kell, hogy egyezzen az irányadó telekhatár vonal irányával.

(2) Az övezeti előírásoknál a „kialakult” megnevezés a telekalakításnál kialakult telekállapotot jelent. Az így jelölt övezetbe tartozó telkek „kialakult” megnevezéssel jelölt mérete nem csökkenthető, kivéve az út céljára történő lejegyzést, és a telekhatár kiigazítást.

(3) Az övezeti előírásoknál a „KSZ-J terv szerint” megnevezés a telekméret szabályozási és övezeti terv szerinti kialakítandó telekállapotot jelent.

4. A telek beépítésének általános szabályai

5. § (1) Közterület bővítéssel érintett beépítetlen telek csak a KSZ-J és a KSZ-J/B terven jelölt telekalakítás végrehajtása után építhető be.

(2) Kialakult, oldalhatáron álló beépítésű telektömbökben minden esetben, az újonnan kialakított, oldalhatáron álló beépítésű telektömbökben a 18,0 m-nél keskenyebb telkeken az épületeket az oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1,0 m távolságban kell elhelyezni.

(3) Az újonnan kialakított, oldalhatáron álló beépítésű telektömbökben amennyiben a telek szélessége meghaladja a 18,0 métert, az építési helyen belül az épület tetszőlegesen is elhelyezhető.

(4) Az oldalhatáron álló építési hely - beépítetlen tömbben - K-Ny-i telekfekvésnél az északi oldalhatáron, É-D-i telekfekvésnél a keleti oldalhatáron, ÉK-DNy-i telekfekvésnél az észak-keleti oldalhatáron áll. Már többnyire beépült tömbben az építési hely a tömbre jellemző építési oldalon áll.

5. A létesítmények elhelyezésének általános szabályai

6. § (1) Az építési hely határvonalait a KSZ-J/B terv, vagy a rendelet tartalmazza.

(2) A lakóépületek tetőhajlásszöge 35-47 fok között lehet.

(3) Az építési telken lévő, az elsődleges használatot jelentő, a fő funkciót magukban hordozó épületek egymástól való távolsága nem lehet kevesebb a nagyobbik építménymagasságának mértékénél.

(4) Az építési telken lévő egyéb funkciójú épületek - figyelemmel a védőtávolságokra is - közvetlenül egymáshoz csatlakoztathatók, vagy közöttük legalább 3,0 m távolságot kell tartani.

6. Környezetvédelem

7. § (1) Vízvédelmi besorolás a rendelet hatálya alá tartozó területre kiterjedően:

a) felszín alatti vizek esetében a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló jogszabály szerint fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település,

b) felszíni vizek esetében a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló jogszabály szerint általánosan védett kategória.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó terület a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló jogszabály szerint nitrátérzékeny területek közé tartozik.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen lévő zöldfelületek kialakításával és gondozásával biztosítani kell, hogy a közterület levegőjében az emberi szervezet allergiás reakcióit okozó növényfajtáktól származó virágpor részecskék mennyisége az alábbi értékeket ne haladja meg:

a) fák, bokrok 100 pollen/m3,

b) fűfélék 30 pollen/m3.

(4) A beépített, illetve beépítésre szánt területen, valamint annak határától mért 2000 m távolságon belül nőivarú nyárfa nem ültethető.

7. Táj- és természetvédelem

8. § (1) A KSZ-J és a KSZ-J/B terven jelölt védett természeti terület az országos jelentőségű védett természeti terület, a közösségi jelentőségű terület (Natura 2000), az egyéb védett terület, érték (törvény erejénél fogva védett érték, erdőrezervátum, természeti terület), valamint a nemzeti ökológiai hálózat részeként magterület, ökológiai folyosó terület, pufferterület. A védett természeti területek övezeti besorolását a KSZ-J és a KSZ-J/B terv, listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A mellékutak (országos, települési), térszerkezeti jelentőségű mezőgazdasági utak, valamint vízfolyások (patak, csatorna, árok) - parti sávra vonatkozó előírások betartása mellett - külterületi szakaszai mentén egységes út-, illetve vízfolyáskísérő fásítást kell létrehozni.

(3) A tájképvédelmi terület övezetét az 5. melléklet tartalmazza, melyen

a) új épület, vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével történhet,

b) az épület terepszintre való illesztésekor tilos a természetes terepszint ±1,5 m-nél nagyobb méretű megváltoztatása,

c) az épületek kialakítása, anyaghasználata, színhasználata tájbaillő módon történjen meg, kerülni kell a tetőfelületeken, homlokzatokon a tájidegen elemek, felületek, és a tájidegen színek alkalmazását,

d) szélerőmű, illetve 10 méternél magasabb szélkerék nem telepíthető,

e) a közművezetékeket és járulékos közműépítményeket, infrastruktúrához kapcsolódó vonalvezetéseket a föld alatt kell vezetni. Ettől eltérő megoldás csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár.

(4) A tájképvédelmi terület övezetén a fő kilátópontokból a védendő látványelemek védelmét biztosítani kell.

a) Fő kilátópontok:

aa) a Károly-kilátó,

ab) a Kecskehegyi-kilátó,

ac) az Új-hegy kilátópont,

ad) Balf településrésznél a Fertőrákosi és a Fertőbozi út kereszteződésének környéke,

ae) a Fényes pincészet környéke.

b) Védendő látványelemek:

ba) Sopron történeti sziluettjének, városképének - a jellemző tömegű épületekkel, ezek tetőzetével, a templomtornyokkal és a Tűztoronnyal meghatározott „soproni látkép”,

bb) Balf településrész sziluettje,

bc) Fertő-tavi panoráma.

(5) A fő kilátópontokból a védendő látványelemek irányába eső, a tájképvédelmi terület övezetben építmények, műtárgyak építésénél a látványvédelem követelményeinek való megfelelőség igazolása érdekében az építési engedélyezési folyamatban fotódokumentációt és látványvédelmi vizsgálatot kell készíteni.

8. Zöldfelület

9. § (1) A közterületi zöldfelületeket a funkciójuknak megfelelően kell kialakítani és fenntartani.

A zöldfelületeken díszfákat és díszcserjéket kell ültetni, a burkolatlan felületeket füvesíteni kell. A zöldfelületek öntözhetőségét biztosítani kell.

(2) A nem közterületi zöldfelületek közül az intézmények (egészségügyi, oktatási) kertjeit az intézmény jellegének megfelelően kell kialakítani.

(3) A gazdasági területek telkeinek le nem burkolt és be nem épített felszínét gondozott zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

(4) Az új lakóutcákon egységes utcai fasorokat kell létrehozni, a meglévő lakóutcákon a hiányos utcafásításokat pótolni kell.

9. Művi értékvédelem

10. § (1) Régészeti lelőhelyek által érintett helyrajzi számok listáját a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A mellékletben felsorolt telkeken a földmunkával járó tevékenységek megkezdése előtt megelőző régészeti feltárás elvégzése szükséges.

(3) Régészeti érdekű területnek számít a régészeti lelőhelyek 200,0 m-es környezete. A régészeti érdekű területeken beruházás, építkezés, 30,0 cm-t meghaladó talajmozgatás esetén biztosítani kell a régészeti megfigyelést.

(4) Régészeti értékek előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályi előírások szerint kell eljárni.

11. § A világörökségbe tartozó terület határvonalát a KSZ-J terv tartalmazza. A területek övezeti besorolását a KSZ-J terv tartalmazza. A terület kezelésére vonatkozó szabályok a kezelési tervben rögzítettek, valamint figyelembe kell venni a világörökségről szóló jogszabályi előírásokat.

10. Védőtávolságok, védőterület, korlátozások

12. § (1) A település lakóterületei és különleges területei körüli 1000,0 m-es területsávon belül szagos, bűzös, fertőzésveszélyes tevékenység céljára szolgáló új építményt építeni, vagy ilyen meglévő építményen kapacitásnövelő építési beavatkozást végezni csak az építtető által beszerzett, az illetékes szakhatóságok jóváhagyó véleményével, az általuk meghatározott védőtávolság betartásával lehet.

(2) Villamos távvezetékek biztonsági övezete a szélső vezetékszáltól mérten:

a) 20 kV-os földvezeték: 1,0-1,0 m,

b) 20 kV-os szabadvezeték: 5,0-5,0 m,

c) 35 kV-os szabadvezeték: 5,0-5,0 m,

d) 120 kV-os szabadvezeték: 13,0-13,0 m.

A biztonsági övezetre vonatkozó előírásokat a villamosmű biztonsági övezetéről szóló jogszabály tartalmazza.

(3) Gázvezeték védőtávolsága a cső palástjától mérten:

a) nagynyomású gázvezeték: 20,0-20,0 m,

b) nagy-középnyomású gázvezeték: 9,0-9,0 m,

A biztonsági övezetre vonatkozó előírásokat a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről, valamint a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló jogszabályok tartalmazzák.

(4) Vízvezeték védőtávolsága a cső palástjától mérten:

a) regionális ivóvízvezeték: 5,0-5,0 m,

b) D200-as ivóvízvezeték: 3,0-3,0 m.

A biztonsági övezetre épület nem építhető, épületrész nem nyúlhat.

(5) A vízfolyások, csatornák, vízfelületek parti sávja a partvonaluk mentén húzódó Fertő-tó, Rákos, Ikva, Sós, Rák, Kistómalmi patak, Kistómalmi tó esetén 6,0-6,0 m széles területsáv.

A parti sávra vonatkozó előírásokat a vízgazdálkodásról, valamint a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályok tartalmazzák.

(6) A mikrohullámú összeköttetés miatti beépítési korlátozásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A szennyvíztisztító (balfi, központi) védőterülete a telek határától mért 300,0 m széles területsáv. A védőterületen belül új lakó-, vegyes, gazdasági (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével) üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) terület nem jelölhető ki, közegészségügyi szempontból érzékenynek minősülő létesítmény egyedi elbírálással építhető.

(8) A hulladéklerakó 500,0 m-es védőtávolságán belül épület nem építhető.

(9) A KSZ-J terven jelölt felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabály előírásai szerint:

a) a KSZ-J terven jelölt vízbázisok hidrogeológiai védőövezetei által lefedett területek.

A védőövezeten belül a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni,

b) a KSZ-J terven jelölt nyílt karszt területe.

A területen figyelembe kell venni a természet védelméről szóló jogszabályi előírásokat.

c) a Fertő-tó területe, valamint 250,0 m széles parti sávja.

A fokozottan érzékeny területek esetén figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályi előírásokat.

(10) A KSZ-J terven jelölt gyógyhelyen, valamint annak védőterületén figyelembe kell venni a természetes gyógytényezőkről szóló jogszabályi előírásokat.

(11) A KSZ-J terven jelölt barlang felszíni védőövezetén figyelembe kell venni a természet védelméről szóló jogszabályi előírásokat.

(12) A KSZ-J terven jelölt bányatelken figyelembe kell venni a bányászatról szóló jogszabályi előírásokat.

(13) A KSZ-J terven jelölt felszínmozgás veszélyes területek veszélyes környezetnek minősülnek. A veszélyes környezetben figyelembe kell venni az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló jogszabályi előírásokat.

(14) A gyorsforgalmi út esetén, annak működésével összefüggő építmény kivételével a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50,0 méteren belül, az országos főút, vasút esetén közlekedési létesítmény tengelyétől számított 25,0 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.

(15) Az országos közforgalmú vasútvonalak szélső vágányaitól, valamint külterületen a közút tengelyétől mért 50,0-50,0 m, továbbá a környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti létesítmények esetében, valamint külterületen a közút tengelyétől számított autópálya, autóút és főútvonal esetén 100,0-100,0 m távolságon belül építmények csak a külön jogszabályok szerint helyezhetők el.

(16) Az államhatártól számított 100,0 m-en belül figyelembe kell venni az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló jogszabályi előírásokat.

(17) A 8. mellékleten a fertőrákosi Piuszpusztai repülőtér miatti magassági korlátozással érintett terület jellel megjelölt területen a kifutópálya küszöbpontjától mért 150 m távolságú ponttól indulóan, vízszintes értelemben a pályatengelytől 15-15°-os szögű egyenessel határolt, a ponttól 2%-os emelkedésű sík fölé 15 km távolságig építmény nem nyúlhat. A repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül figyelembe kell venni az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló jogszabályi előírásokat.

(18) *  A KÖu Mény jelű országos mellékút területének határától mért 50,0m széles területsávban épület nem építhető.

II. FEJEZET

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

11. Területfelhasználás az általános és a sajátos használat szerint

13. § *  (1) A tervezési terület területfelhasználási egységekre tagolódik.

(2) Beépített és beépítésre szánt terület:

a) Lakóterület

aa) kertvárosias Lke

ab) falusias Lf

b) Gazdasági terület

ba) kereskedelemi, szolgáltató Gksz

bb) egyéb ipari Gip

bc) általános gazdasági terület Gá

c) Különleges terület

ca) mezőgazdasági üzemi Km

cb) településgazdálkodási Ktg

cc) egyéb nagy zöldfelületű Kz

cd) temető Kt

ce) sport és szabadidő Ks

(3) Beépítésre nem szánt terület:

a) Közlekedési terület

aa) útterület KÖu

ab) vasútterület KÖk

b) Erdőterület E

c) Mezőgazdasági terület M

d) Vízgazdálkodási terület V

e) Természetközeli terület Tk

f) Különleges terület: bánya Kb

III. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET

12. Lakóterület

14. § A lakóterület építési övezetei:

a) kertvárosias lakóterület (Lke),

b) falusias lakóterület (Lf).

15. § (1) A KSZ-J/B terven szabályozott kertvárosias lakóterületen (Brand-major) elhelyezhető:

a) fő funkciót hordozó épületként

aa) lakóépület,

ab) önállóan vagy az egyik lakás helyén a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

ac) sportépítmény,

ad) *  helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,

b) *  fő funkciót kiegészítő épületként gépjármű és egyéb tároló épület, pince.

(2) A KSZ-J/B terven szabályozott kertvárosias lakóterületen (Brand-major) nem helyezhető el:

a) kézműipari épület,

b) üzemanyagtöltő.

(3) A telkeken a ba) alpontban felsorolt építmények csak az aa), ab), ac), ad) alpontban felsorolt építmények egyidejű építése, vagy megléte esetén építhetők.

(4) Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb csak az aa), ab), ac), ad) alpontban felsorolt épületek építhetők.

(5) Önálló épületként az ab), ac), ad) alpontban felsorolt épületeket az előkerti építési hely határa vonalra kell építeni. Amennyiben az ab), ac), ad) alpontban foglaltak az egyik lakás helyén létesülnek, az utcához közelebb az ab), ac), ad) alpontokban felsorolt funkciók kerülhetnek.

(6) Az ab), ac), ad) alpontokban felsorolt épületekhez szükséges, külön jogszabály szerint meghatározott mennyiségű parkolók csak az előkertben létesíthetők.

(7) *  Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele Lke
Építési hely beépítési mód kialakult, vagy ettől eltérő szándék esetén oldalhatáron álló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 25%, vagy ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe, ha a kialakult állapot ezt meghaladja bontás és új építés esetén az ehhez való közelítéssel a túllépés megengedhető
legkisebb kötelező zöldfelület 60%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság az illeszkedés szabályai szerint, figyelemmel a 6. § (3) bekezdésére, de legfeljebb 7,5 m
Elhelyezhető lakóépületek száma telkenként két darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség kialakult
telekmélység kialakult
telekterület kialakult
Építési hely határai előkert kialakult, egyben építési vonal,
ettől eltérni a telek belseje felé legfeljebb 3,0 m-rel lehet
oldalkert kialakult, új építés esetén 7,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.
Építési övezet jele LkeL
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 20%
legkisebb kötelező zöldfelület 60%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság fő funkciót hordozó épület esetén 6,0 m
fő funkciót kiegészítő épület esetén 4,5 m
Elhelyezhető lakóépületek száma Elhelyezhető lakóépületek száma: telkenként egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség 25,0 m
telekmélység értelem szerint
telekterület 1500 m2
Építési hely határai előkert 5,0 m
oldalkert 6,0 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.
Építési övezet jele LkeV
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 20%
legkisebb kötelező zöldfelület 60%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m
megengedett legkisebb építménymagasság 6,0 m
Elhelyezhető lakóépületek száma telkenként egy darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség értelem szerint
telekmélység értelem szerint
telekterület 2000 m2
Építési hely határai előkert csak lakófunkciót tartalmazó épület esetén 5,0 m,
lakófunkciótól eltérő funkciót tartalmazó épület esetén 10,0 m
oldalkert 7,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.

(8) Az Lkeút jelű lakóterületi (kiszolgáló) út övezet területén elhelyezendő útépítési elemek:

a) legalább 4,5 m széles útburkolat,

b) kétoldali legalább 0,5-0,5 m széles padka,

c) csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt csapadékcsatorna,

e) legalább egyoldali 1,5 m széles járda,

f) kétoldali legalább 1,5-1,5 m széles fásított zöldsáv,

g) utcai térvilágítás.

(9) A lakóterület ellátásához szükséges területigénylő közművek az LkeKöm jelű övezetben helyezhetők el.

(10) A lakóterületi zöldterület övezetben (LkeZ) sport-, játék-, játszó- és pihenőszerek építhetők, kerti építmények, szobrok, köztéri alkotások helyezhetők el. A zöldfelület minden megkezdett 100 m2-én legalább 1-1 nagyméretű díszfa telepítése kötelező.

(11) Az LkeVf jelű övezetben háromszintű növényzetből álló - alacsony cserje, magas cserje, lombos fa és fenyő vegyesen - tömör zárású takaró-védőfásítást kell létrehozni. A fásítás 80%-át őshonos fafajok alkossák. A fásítás létesítése, fenntartása, üzemeltetése és felújítása ellenkező megállapodás hiányában a terület tulajdonosa kötelezettsége.

16. § (1) A falusias lakóterületen (Nyugati-major) elhelyezhető

a) fő funkciót hordozó épületként

aa) lakóépület,

ab) önállóan, vagy az egyik lakás helyén kialakított, az alapfokú ellátást szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, kézműipari és intézményi (igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, közbiztonsági) épület,

ac) a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyező anyaggal nem zavaró, a szabályozott terület lakótömbjeiben szokásos mértékű gépjármű és személyforgalmat meg nem haladó vonzású, legfeljebb egy lakóteleknyi területet igénylő kisipari, kisüzemi (mezőgazdasági vagy ipari) építmény,

b) fő funkciót kiegészítő épületként

ba) gépjármű és egyéb tároló (pajta, géptároló, terménytároló),

bb) kisipari, kisüzemi műhely.

(2) A falusias lakóterületen (Nyugati-major) nem helyezhető el:

a) sportépítmény,

b) üzemanyagtöltő.

(3) A telkeken a ba), bb) alpontokban felsorolt építmények csak az aa), ab), ac) alpontban felsorolt építmények egyidejű építése, vagy megléte esetén építhetők.

(4) Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb csak az aa), ab), ac) alpontban felsorolt épületek építhetők.

(5) Önálló épületként az ab), ac) alpontban felsorolt épületeket az előkerti építési hely határa vonalra illeszkedően kell építeni. Amennyiben az ab), ac) alpontban foglaltak az egyik lakás helyén létesülnek, az utcához közelebb az ab), ac) alpontokban felsorolt funkciók kerülhetnek.

(6) Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele Lf (Nyugati-major)
Építési hely beépítési mód kialakult, vagy ettől eltérő szándék esetén oldalhatáron álló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 30%, vagy ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe, ha a kialakult állapot ezt meghaladja bontás és új építés esetén az ehhez való közelítéssel a túllépés megengedhető
legkisebb kötelező zöldfelület 50%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság fő funkciót hordozó épület esetén az illeszkedés szabályai szerint, figyelemmel a 6. § (3) bekezdésére, de legfeljebb 4,5 m fő funkciót kiegészítő épület esetén 6,0 m
Elhelyezhető lakóépületek száma telkenként egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség kialakult, új telekalakítás esetén legalább 12,0 m figyelemmel a 4. § (2) bekezdésre, valamint a (3) bekezdésére
telekmélység 40,0 m
telekterület 800 m2
Építési hely határai előkert kialakult, egyben építési vonal
ettől eltérni a telek belseje felé legfeljebb 2,0 m-rel lehet
oldalkert kialakult, ha ez >6,0 m, akkor új építés esetén 6,0 m,
14,0 m vagy annál keskenyebb telek esetén 4,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi csatornahálózat üzembe helyezéséig zárt szennyvíztározóval, a csatornahálózat üzembe helyezése után közműves szennyvízvezetékkel.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület,
b) az összegyűjtött szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell,
c) kötelező szennyvízcsatorna rákötés (a hálózat üzembe helyezése után),
d) a szennyvízszikkasztók és zárt szennyvíztárolók felszámolása (a hálózat üzembe helyezése után),
e) kötelező hulladékelszállítás,
f) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.

13. Gazdasági terület

17. § A gazdasági terület építési övezetei:

a) kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz).

b) *  egyéb ipari gazdasági terület (Gip).

c) *  általános gazdasági terület (Gá).

18. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató területen a Gksz1 jelű (János-telep), és a Gksz2 jelű (határátkelőhely) építési övezetben

a) *  elhelyezhető:

aa) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

ab) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül 1 db szolgálati lakás alakítható ki,

ac) igazgatási, egyéb irodaépület,

ad) úti kiszolgáláshoz kapcsolódó (pl. üzemanyagtöltő állomás, szerelés-javítás-karbantartás, szociális, fedett parkoló) épületek,

ae) csak a Gksz2 jelű építési övezetben kereskedelemhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó épületek,

af) szállítmányozáshoz, raktározáshoz kapcsolódó épületek,

ag) szállásférőhely-szolgáltatáshoz, vendéglátáshoz kapcsolódó épületek,

ah) sportépítmény, s kivételesen - ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát -

ai) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

aj) egyéb közösségi szórakoztató épület,

b) *  nem helyezhető el: parkolóház.

(2) Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele Gksz1 (János-telep)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 40%
legkisebb kötelező zöldfelület 40%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség 25,0 m
telekmélység értelem szerint
telekterület 2500 m2
Építési hely határai előkert 7,5 m
oldalkert 5,0 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezetvédelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.
Építési övezet jele Gksz2 (határátkelőhely)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 40%
legkisebb kötelező zöldfelület 40%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség értelem szerint
telekmélység értelem szerint
telekterület 3000 m2
Építési hely határai előkert 7,5 m
oldalkert 5,0 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkét el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi csatornahálózat üzembe helyezéséig zárt szennyvíztározóval, vagy házi szennyvíztisztító kisberendezéssel, zárt tározó alkalmazása esetén a csatornahálózat üzembe helyezése után közműves szennyvízvezetékkel.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület,
b) az összegyűjtött szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell,
c) kötelező szennyvízcsatorna rákötés (a hálózat üzembe helyezése után),
d) a szennyvízszikkasztók és zárt szennyvíztárolók felszámolása (a hálózat üzembe helyezése után),
e) kötelező hulladékelszállítás,
f) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.

18/A. § *  (1) Az egyéb ipari gazdasági területen elhelyezhető:

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) igazgatási, egyéb irodaépület,

c) úti kiszolgáláshoz kapcsolódó (pl.: üzemanyagtöltő állomás, szerelés-javítás-karbantartás, szociális, fedett parkoló) épületek,

d) szállítmányozáshoz, raktározáshoz kapcsolódó épületek.

(2) Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele Gip
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 45%
legkisebb kötelező zöldfelület 50%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 12,5 m
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség -
telekmélység -
telekterület 10 000 m2
Építési hely határai előkert 5,0 m
oldalkert 5,0 m
hátsókert 5,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezetvédelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.
Egyéb Az övezet építési telkeinek zöldfelületén háromszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) növényzetet kell kialakítani.

18/B. § *  (1) Az általános gazdasági területen:

a) ipari, raktározási,

b) kereskedelmi és szolgáltató,

c) energiaszolgáltatás,

d) inkubátorház,

e) igazgatási, egyéb iroda,

f) szálláshely szolgáltatás,

g) vendéglátó,

h) közösségi szórakoztató,

i) oktatási, szociális,

j) hitéleti, egészségügyi,

k) sport célú,

l) parkoló,

m) üzemanyagtöltő,

n) gépjármű mosó rendeltetés elhelyezhető.

(2) Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 50%
legkisebb kötelező zöldfelület 25%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 15 m
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség -
telekmélység -
telekterület 5 000 m2
Építési hely határai előkert 10,0 m
oldalkert 10,0 m
hátsókert 10,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezetvédelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.
Egyéb a) Az M85 autóút és a hozzá kapcsolódó úthálózat telekalakítási eljárásában végrehajtandó telekhatár rendezések érdekében az övezetre meghatározott minimális telekmérettől eltérően kisebb telek alakítása is engedélyezhető, melyek telekalakításai a gazdasági övezet belső telekalakításaitól függetlenül, annak telep helyeinek és belső úthálózatának telekalakításait megelőzően lefolytathatók az M85 autóút és a hozzá kapcsolódó úthálózat, mint kiemelt nemzetgazdasági projekt végrehajthatósága érdekében. Az általános gazdasági övezetre vonatkozó, annak telephelyeit és belső úthálózatát érintő egységes telekalakítás, később, külön telekalakítási eljárás keretében rendezendő.

b) Az övezeti jelben meghatározott 15 maximális épületmagasságot a technológiai építmények épületmagasságánál nem kell figyelembe venni, azok a 15 méter épületmagasságnál nagyobb épületmagassággal is engedélyezhetők.

c) Az övezet építési telkeinek zöldfelületén háromszintű növényzetet kell kialakítani (gyep és legalább 40 db cserje/150 m2 és legalább 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2).

14. Különleges terület

19. § A különleges terület építési övezetei:

a) mezőgazdasági üzemi terület (Km),

b) településgazdálkodási (Ktg),

c) egyéb nagy zöldfelületű (Kz),

d) temető (Kt),

e) sport és szabadidő (Ks).

20. § (1) Mezőgazdasági üzemi területen elhelyezhető:

a) a Km1 jelű (Sopronpuszta) és a Km2 jelű (Táncsics-major, Nyugati-major, Brand-major alatti volt szennyvízkezelő) építési övezetben a mezőgazdasági termeléshez, növénytermesztéshez, szőlészethez kapcsolódó géptároló, terménytároló (raktár), feldolgozó, mg-i termékeket előállító, kezelő épületek, igazgatási és szociális épületek építhetők,

b) a Km3 jelű (Fényes-pince) építési övezetben az a) pontban felsorolt épületeken túl vendéglátó épület is elhelyezhető,

c) a fő funkciót hordozó épületen belül 1 db szolgálati lakás alakítható ki, vagy önállóan 1 db lakóház építhető.

(2) Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele Km1 (Sopronpuszta)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 30%
legkisebb kötelező zöldfelület 50%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m azzal, hogy a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges technológiai építmények legfeljebb 25,0 m építménymagassággal a megengedett legnagyobb beépíthetőség 10%-ának mértékéig építhetők.
Építmény tényleges építménymagasságánál közelebb a telekhatárhoz nem épülhet.
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség értelem szerint
telekmélység értelem szerint
telekterület 10000 m2
Építési hely határai előkert 7,5 m
oldalkert 7,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) legalább saját kútról táplált ivóvízvezetékkel,
c) egyedi szennyvíztisztítóval, vagy közüzemi szennyvíz-csatornával,
figyelembe véve a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabályi előírásokat.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető,
figyelembe véve a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabályi előírásokat.
Építési övezet jele Km2 (Táncsics-major, Nyugati-major, Brand-major alatti volt szennyvízkezelő)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 30%
legkisebb kötelező zöldfelület 50%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m azzal, hogy a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges technológiai építmények legfeljebb 25,0 m építménymagassággal a megengedett legnagyobb beépíthetőség 10%-ának mértékéig építhetők.
Építmény tényleges építménymagasságánál közelebb a telekhatárhoz nem épülhet.
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség értelem szerint
telekmélység értelem szerint
telekterület 1500 m2
Építési hely határai előkert 7,5 m
oldalkert 7,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) legalább saját kútról táplált ivóvízvezetékkel,
c) egyedi szennyvíztisztítóval, vagy közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.
Építési övezet jele Km3 (Fényes-pince)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 30%
legkisebb kötelező zöldfelület 50%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság épület esetén 4,5 m
tároló műtárgy esetén 6,0 m
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési:
telekszélesség értelem szerint
telekmélység értelem szerint
telekterület 1500 m2
Építési hely határai előkert 5,0 m
oldalkert 4,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) legalább saját kútról táplált ivóvízvezetékkel,
c) egyedi szennyvíztisztítóval, vagy közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.

21. § (1) A településgazdálkodási területen:

a) a Ktg1 jelű (Harkai úti hulladéklerakó) építési övezetben a telep működéséhez szükséges építmények, valamint a megújuló energiaforrások műtárgyai helyezhetők el,

b) a Ktg2 jelű (Balfi szennyvíztisztító) építési övezetben a telep működéséhez szükséges építmények helyezhetők el.

(2) Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele Ktg1 (Harkai úti hulladéklerakó)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 40%
legkisebb kötelező zöldfelület 40%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m,
technológiai építmény, megújuló energiaforrások műtárgyai legfeljebb 110,0 m.
Az építési övezetben a 8. § (4) a) pont szerinti fő kilátópontokból a 8. § (4) b) pont szerinti védendő látványelemek irányába eső, 25,0 m-t elérő, vagy azt meghaladó építmények, műtárgyak építésénél a látványvédelem követelményeinek való megfelelőség igazolása érdekében az építési engedélyezési folyamatban fotódokumentációt és látványvédelmi vizsgálatot kell készíteni.
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: KSZ-J terv szerint
telekszélesség
telekmélység
telekterület
Építési hely határai előkert Kialakult
oldalkert Kialakult
hátsókert Kialakult
Közműellátás Az építési övezet telkét el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.
Építési övezet jele Ktg2 (Balfi szennyvíztisztító)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 40%
legkisebb kötelező zöldfelület 40%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság épület esetén: 4,5 m
technológiai építmény esetén 7,5 m
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: KSZ-J terv szerint
telekszélesség
telekmélység
telekterület
Építési hely határai előkert 5,0 m
oldalkert 4,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkét el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.

22. § (1) Az egyéb nagy zöldfelületű területen a Kz jelű (Erdei iskola, Gyermek- és Ifjúsági Tábor) építési övezetben oktatási, szállásférőhely-szolgáltatási, vendéglátási, szabadidős célú épületek, valamint ezek kiszolgáláshoz kapcsolódó épületek, valamint 2 db szolgálati lakás építhető.

(2) Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele Kz (Erdei iskola, Gyermek- és Ifjúsági Tábor)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 15%
legkisebb kötelező zöldfelület 65%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: Kialakult
telekszélesség
telekmélység
telekterület
Építési hely határai előkert 5,0 m
oldalkert 4,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkét el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.

23. § (1) A temető területen a Kt jelű (Sopronkőhidai börtöntemető) építési övezetben sírkert és kiszolgáló épületek helyezhetők el.

(2) Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele Kt (Sopronkőhidai börtöntemető)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 10%
legkisebb kötelező zöldfelület 85%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: Kialakult
telekszélesség
telekmélység
telekterület
Építési hely határai előkert 5,0 m
oldalkert 4,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az emberi tartózkodásra szolgáló épületet el kell látni:
a) villamos energiával,
b) legalább saját kútról táplált ivóvízvezetékkel,
c) zárt szennyvíztározóval.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület,
b) az összegyűjtött szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.

24. § (1) A sport és szabadidő területen a Ks jelű (Balfi sportpálya) építési övezetben sportpályák és az azokhoz kapcsolódó kiszolgáló építmények, parkolók építhetők.

(2) Építési övezeti előírások:

Építési övezet jele Ks (Balfi sportpálya)
Építési hely beépítési mód szabadonálló
Beépíthetőség megengedett legnagyobb beépítettség 10%
legkisebb kötelező zöldfelület 70%
Épület megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: Kialakult, illetve KSZ-J terv szerint
telekszélesség
telekmélység
telekterület
Építési hely határai előkert 5,0 m
oldalkert 4,5 m
hátsókert 6,0 m
Közműellátás Az építési övezet telkét el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Környezet-védelem Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások:
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület,
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.

IV. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

15. Közlekedési terület

25. § (1) Közlekedési területek besorolása sajátos használat szerint:

a) közútterület KÖu,
b) vasútterület KÖk.

(2) A közlekedési területek szabályozási szélességeit a KSZ-J és a KSZ-J/B tervek tartalmazzák:

a) a tervezett, illetve módosított szabályozási szélességet számadat jelöli,
b) a meglévő, megmaradó szabályozási szélesség jele: „M”.

(3) A közlekedési területek közlekedéshálózatban betöltött szerepük szerinti besorolása:

a) országos közúthálózatba tartozó utak:
aa) gyorsforgalmi út KÖuGyf,
ab) főút KÖuF,
ac) mellékút KÖuM,
b) helyi utak:
ba) mellékút (városi forgalmi út) KÖuTe,
bb) térszerkezeti jelentőségű mezőgazdasági út KÖuMg,
bc) kerékpárút

(4) A közlekedési területen a 9. mellékletben ábrázoltaknak megfelelő, vagy azzal legalább egyenértékűnek tekinthető útépítési elemeket kell kialakítani.

(5) A tervezési területen a helyi közúthálózatba tartozó utak tervezési osztálya:

a) Külterületi utak:
aa) Sopron-Kelénpatak (Ausztria) K.VI.A.50,
ab) Sopron-Sopronkertes (Ausztria) K.VI.A.50,
ac) Sopron-Somfalva, Lépesfalva (Ausztria) K.VI.A.50,
ad) Brennbergbánya-Ó-Hermes-Új-Hermes-Récény (Ausztria) K.VI.A.50,
ae) 8645 j. országos mellékút tervezett átkötési szakasza K.V.A.50,
af) déli gyűjtőút külterületi szakasza K.V.A.50,
ag) térszerkezeti jelentőségű mezőgazdasági út K.VI.30.,
ah) kerékpárút K.VII.
b) *  Belterületi kiépítettségű utak: lakóterületi (kiszolgáló) út B.VI.d.A.50.

(6) A vasúti területen (KÖk) a vasúti közlekedés üzemi és fenntartó építmények, utaskiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató építmények, raktárépítmények építhetők. Az épületek megengedett legnagyobb építménymagassága 6,0 m, építési hely határa kialakult.

(7) *  A KÖuGyf jelű gyorsforgalmi út övezetben a pihenőhelyek területén úti kiszolgáló építmények építhetők.

Az övezet telkeinek megengedett legnagyobb beépítettsége 10%, az építmények megengedett legnagyobb építménymagassága 7,5 m. Az építési hely a közterület határoktól mért 10,0 m-en túli terület.

16. Erdőterület

26. § Az erdőterület övezetei:

a) védelmi Ev,
b) gazdasági Eg.

27. § Védelmi (védett és védő) erdőterület:

a) Az övezetben épület nem építhető, közművezeték a szükséges legrövidebb szakaszon érintheti. A közművezeték helyének kiválasztásánál

aa) kellő indoklásnak tekinthetők:

közművezeték elhelyezésének műszaki kritériumai,

a földtani, talajmechanikai adottságok,

a területek természeti védettsége,

a területek régészeti érintettsége,

az egyes szakhatóságok előírásainak való megfelelőség,

ab) kellő indoklásnak nem tekinthetők:

az egyes területek vételára,

az egyes területek tulajdonviszonyai,

az egyes területek megszerezhetősége.

b) Az övezetben erdei pihenőhelyek, sétautak alakíthatók ki, információs, útbaigazító, emléktáblák helyezhetők el, hulladékgyűjtők, esőbeállók, illemhelyek helyezhetők el.

c) Az övezetben meglévő épületek a bruttó beépített terület 25%-ának mértékéig a funkció megváltoztatása nélkül, legfeljebb egy alkalommal bővíthetők.

28. § Gazdasági erdőterület:

a) Az övezetben a 100 000 m2-t (10 ha) meghaladó területnagyságú telken az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással és vadásztatással kapcsolatos építmények helyezhetők el 0,5%-os beépítettséggel, maximum 4,5 m-es építménymagassággal.

b) Az övezetben meglévő épületek a bruttó beépített terület 25%-ának mértékéig a funkció megváltoztatása nélkül, legfeljebb egy alkalommal bővíthetők.

17. Mezőgazdasági terület

29. § A mezőgazdasági terület övezetei:

a) általános Má,
b) kertgazdálkodás Mk.

30. § A mezőgazdasági terület övezetein kialakuló telket a közforgalom számára megnyitott magánúttal lehet feltárni. A magánúton a 9. mellékletben ábrázoltaknak megfelelő, vagy azzal legalább egyenértékűnek tekinthető útépítési elemeket kell kialakítani.

31. § Általános mezőgazdasági terület - Má jelű övezet:

a) Az övezet elsősorban növénytermesztésre szolgál. A területen a 20 000 m2-t elérő, vagy azt meghaladó nagyságú földrészleten, annak maximum 3,0%-os beépítésével, de összesen maximum 1000 m2 földszinti alapterületű a termelés folytatásához szükséges épületek, géptároló szín, a megtermelt termény és takarmány tárolására szolgáló épület, állattartó épület építhetők, minimum 50,0 m telekszélesség megléte esetén, figyelembe véve a 12. § (1) bekezdését.

b) Az ottgazdálkodáshoz szükséges lakóépület építéséhez 10 ha-t elérő, vagy azt meghaladó nagyságú földrészlet szükséges. Legfeljebb 1 db 2 lakásos lakóépület építhető. A lakóépület beépített területe nem haladhatja meg az övezetben megengedett beépítettség 50%-át, illetve 200 m²-t.

c) Lakóépület legalább 150 m2 összalapterületű, az a) pontban felsorolt építmények egyidejű építése, vagy megléte esetén építhető.

d) Megengedett legnagyobb építménymagasság:

da) 7,5 m - a mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek, terménytárolók esetén,

db) 4,5 m - egyéb mezőgazdasági épületek, lakóépület esetén.

e) A területen az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályi előírások szerint birtokközpont kialakítható.

f) Az épületeket a telekhatároktól legalább 10,0 m-re, a közlekedési területek határától legalább 20,0 m-re kell elhelyezni. A Rákos, Ikva, Sós, Rák, Kistómalmi patak partvonalától számított 50,0-50,0 méteren belül épületet nem szabad elhelyezni.

g) Az övezetben az emberi tartózkodásra szolgáló építmények a következő feltételekkel helyezhetők el, ha

ga) a villamosenergia (közüzemi, vagy helyi) ellátás biztosított,

gb) az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvíz (közműves, vagy saját kútról táplált) - szükség esetén technológiai vízellátás is biztosított,

gc) a keletkező szennyvíz elvezetése egyedi szennyvíztisztító alkalmazásával, vagy közüzemi szennyvízcsatornával biztosított,

gd) a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése, illetve megfelelő szikkasztása biztosított,

ge) a használat során keletkező hulladékok elszállítása biztosított,

gf) a terület megközelíthetősége biztosított (az egyes beépíthető földrészletek gépjárművel közútról közvetlenül, de legalább magánútról megközelíthetők).

h) A területen építésre kerülő új épületek körül, épülettől számítva 10,0-15,0 méteres sávban, amennyiben burkolat veszi körül az épületet, abban az esetben a burkolat szélétől számított 5,0-10,0 méteres sávban 3,0 m szélességben, legalább kétszintű növényzetből álló - magas cserje, lombos fa és fenyő vegyesen - takaró fásítást kell kialakítani. A fásítás 80%-át az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló jogszabály 2. melléklete szerinti őshonos fafajok alkossák.

i) Az övezet földrészletein tömör, vagy tömör lábazatú kerítés nem építhető, kerítés a közterülettel határos telekhatárok mentén a mezőgazdasági utak tengelyétől mért legalább 4,0 m elhagyása után építhető.

32. § Korlátozott használatú mezőgazdasági terület - Mák, Mkk jelű övezet

a) Az övezetben új épület építése és építmény létesítése, a meglévő épületek és építmények átalakítása csak a természeti értékek károsítása nélkül, a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően, a természetvédelmi jogszabályokban meghatározott védelmi célokkal összhangban, vagy azok megvalósítását szolgálva történhet.

b) Az övezetben meglévő épületek a bruttó beépített terület 25%-ának mértékéig a funkció megváltoztatása nélkül, legfeljebb egy alkalommal bővíthetők.

c) Az övezetben természetvédelmi célú épületek, építmények építhetők.

d) Megengedett legnagyobb beépítettség: 3,0%, megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m.

e) Kilátótorony építése csak turisztikai, vagy tudományos kutatási célból, az eredeti terepszinttől számított legfeljebb 10,0 méteres magassággal létesíthető.

f) Az övezetben fekvő földrészletek csak akkor oszthatók meg, ha az új földrészletek területe eléri az 5,0 ha-t.

g) Az övezetben hirdetési és reklám célú szerkezetet, reklámberendezést és fényreklámot - információs, útbaigazító tábla kivételével - elhelyezni nem szabad.

33. § Korlátozott használatú mezőgazdasági terület - Mák* jelű övezet

a) Az övezetben épület nem építhető.

b) Az övezetben hirdetési és reklám célú szerkezetet, reklámberendezést és fényreklámot elhelyezni nem szabad.

34. § Borvidéki terület - Máb, Mkb jelű övezet

a) A Borvidéki terület övezetben építmény a szőlő, gyümölcs, kert, valamint jelen rendelet hatályba lépése előtt már kivett művelési ág nyilvántartású területeken helyezhető el.

b) Az Máb1 és az Mkb1 jelű övezetben:

ba) a szőlőgazdálkodással, borászattal és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő építmények,

bb) a ba) alpontban felsorolt építményekhez kapcsolódó turisztikai tevékenységgel összefüggő építmények (pl.: présház, borház, borospince, borozó, szállásférőhely szolgáltató) a 8526 j. (Balf-Fertőrákos) országos mellékúttal, valamint a Nemeskúti úttal szomszédos telkeken a ba) alpontban felsorolt építmények egyidejű építése vagy megléte esetén helyezhetők el a bc) pontban foglaltak figyelembe vételével.

bc) Az OTÉK szerinti birtoktest és birtokközpont alakítható ki az alábbi eltérésekkel:

a birtoktesthez a Soproni Borvidék területén lévő, szőlő művelési ág nyilvántartású földrészletek számíthatók be,

a birtoktestnek az 50000 m2 el kell érnie,

a birtokközpont telkén a megengedett legnagyobb beépíthetőség nem haladhatja meg a 30%-ot,

a birtokközpont telkén a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m, technológia építmény (pl.: tartály) esetén 7,5 m,

a birtokközpont telkén csak 1 db épület helyezhető el,

a birtokközpont telkén az épületen belül 1 db szolgálati lakás alakítható ki, önálló lakóépület nem helyezhető el,

a birtokközpont telkén minimálisan elhelyezendő építmény földszinti alapterülete 300 m2.

c) Az Máb2 és az Mkb2 jelű övezetben:

ca) a szőlőgazdálkodással, borászattal és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő építmények helyezhetők el,

cb) lakóépület, vagy lakást is magába foglaló épület nem helyezhető el,

cc) építmény az 1500 m2-t elérő, vagy azt meghaladó nagyságú földrészleten helyezhető el, annak maximum 3,0%-os beépítésével, 4,5 m-es megengedett legnagyobb építménymagassággal.

d) A Borvidéki terület övezetben fekvő földrészletek közül csak azok oszthatók meg, melyek területe a 10000 m²-t meghaladja. A megosztás során 3000 m2-nél kisebb területű és 12,0 m-nél kisebb szélességű földrészletek nem keletkezhetnek.

e) A Borvidéki terület övezetben terepszint alatti építményt (pince) csak ott lehet elhelyezni, ahol az építési telek természetes terepszintje lehetővé teszi, hogy az építmény (kivéve pincebejárat) a környező terephez képest a felette lévő földtakarással együtt nem magasabb 1,0 méternél, a 10%-ot meghaladó lejtésű telkeken 1,5 m-nél.

f) A Borvidéki terület övezetben építeni csak a táj képét nem rontó építési anyagokból lehet. Szürke azbesztcement építési anyagok, továbbá táblás faanyag, műanyag, fólia látható helyen, valamint pala használata tilos.

g) A Borvidéki terület övezetben a homlokzatokat fehérre meszelt, vagy fehérre festett vakolattal és/vagy terméskő felhasználásával kell kialakítani.

h) A Borvidéki terület övezetben a tetőhéjalás anyaga piros, sárgásvörös, vörös, barna színű, kis elemes cserép és/vagy fémlemez - amennyiben az alkalmazott technológia megkívánja - vagy nád lehet.

i) A Borvidéki terület övezet telkeinek lehatárolására csak sövénykerítés, az épületek körül sövénnyel takart drótháló létesíthető. A sövény a közterülettel határos telekhatárok mentén a mezőgazdasági utak tengelyétől mért legalább 4,0 m elhagyása után telepíthető.

j) A Borvidéki terület övezetben hirdetési és reklám célú szerkezetet, reklámberendezést és fényreklámot - épületen elhelyezett cégtábla, vagy címtábla kivételével - elhelyezni nem szabad.

k) A Borvidéki terület övezetben az emberi tartózkodására szolgáló építmények a következő feltételekkel helyezhetők el, ha

ka) a villamosenergia (közüzemi, vagy helyi) ellátás biztosított,

kb) az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvíz (közműves, vagy saját kútról táplált) - szükség esetén technológiai vízellátás is biztosított,

kc) a keletkező szennyvíz elvezetése egyedi szennyvíztisztító alkalmazásával, vagy közüzemi szennyvízcsatornával biztosított,

kd) a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése, illetve megfelelő szikkasztása biztosított,

ke) a használat során keletkező hulladékok elszállítása biztosított,

kf) a terület megközelíthetősége biztosított (az egyes beépíthető földrészletek gépjárművel közútról közvetlenül, de legalább magánútról megközelíthetők).

35. § Kertes mezőgazdasági terület - Mk jelű övezet

a) Az övezet jellemzően a szőlő, gyümölcs és kertművelési ágú területek kialakítására, és az ezzel kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás építményeinek elhelyezésére szolgálnak.

b) Az övezet területén kialakult földrészleteken lakóépület, vagy lakást is magába foglaló épület nem helyezhető el.

c) Az övezet területén a beépíthető legkisebb telek területe 800 m2 és szélessége 8,0 m.

d) Az övezet telkén legfeljebb egy db, annak maximum 3,0%-os beépítésével, de legfeljebb 50 m2 alapterületű gazdasági épületet, és/vagy terepszint alatti építményt (pince) lehet elhelyezni.

e) Az övezetben építhető épület építménymagassága legfeljebb 3,0 m, tetőgerinc magassága pedig legfeljebb 5,0 m lehet, 35-47 fokos tetőhajlásszöggel. Az épület tetőtere nem építhető be.

f) Az övezet telkén különálló űrgödrös árnyékszék, vagy WC csak akkor építhető, ha más épület nem épül. WC építése esetén a keletkező szennyvíz elhelyezésére zárt szivárgás-mentes szennyvíztárolót kell építeni, és az összegyűjtött szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell, vagy a szennyvízkezelést házi szennyvíztisztító kisberendezéssel kell megoldani.

g) Az építési övezetben építeni csak a táj képét nem rontó építési anyagokból lehet. Fém és szürke azbesztcement építési anyagok, továbbá táblás faanyag, műanyag, fólia, valamint pala használata tilos.

h) Az övezetben fekvő földrészletek közül csak azok oszthatók meg, melyek területe a 4000 m²-t meghaladja. A megosztás során 1500 m2-nél kisebb területű és 12,0 m-nél kisebb szélességű földrészletek nem keletkezhetnek.

i) Az övezet földrészletein tömör, vagy tömör lábazatú kerítés nem építhető, kerítés a közterülettel határos telekhatárok mentén a mezőgazdasági utak tengelyétől mért legalább 4,0 m elhagyása után építhető. 50 cm-nél magasabb támfal nem építhető, továbbá tilos a természetes talajszint 1,5 m-nél nagyobb méretű megváltoztatása.

18. Vízgazdálkodási terület

36. § (1) Vízgazdálkodási terület a KSZ-J terven V jellel jelölt terület:

a) V jelű övezet: Fertő-tó, Rákos, Ikva, Sós, Rák, Kistómalmi patak, Kistómalmi tó, tervezett tározótavak,

b) V1 jelű övezet: Várisi medence, Kőhegyi medence, Kópházi vízműtelep, sopronkőhidai vízműkutak.

(2) A folyóvizek, állóvizek, holtágak medrében és a meghatározott parti sávjában, továbbá hullámtereken kizárólag a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló jogszabálynak megfelelő létesítmények helyezhetők el.

(3) A V1 jelű övezetben a vízmű működéséhez szükséges közműépítmények, igazgatási, szociális, gépjárműtároló és szerelő épületek, a vízművet kiszolgáló létesítmények helyezhetők el.

19. Természetközeli terület

37. § (1) Természetközeli terület a KSZ-J terven Tk jellel jelölt terület.

(2) Az övezetben épület nem építhető.

20. Különleges terület

38. § *  A különleges terület övezetei: bánya terület (Kb)

39. § (1) A bánya területen a Kb jelű (Sopron II. - gneisz) övezetben a bányászathoz szükséges építmények, valamint szociális, igazgatási, iroda épület építhető. Építési hely határai a telekhatártól mért 5,0 m, a megengedett legnagyobb beépítettség 2%, a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m.

(2) Az övezetben az emberi tartózkodására szolgáló építmények a következő feltételekkel helyezhetők el, ha

a) a villamosenergia (közüzemi, vagy helyi) ellátás biztosított,

b) az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvíz (közműves, vagy saját kútról táplált) - szükség esetén technológiai vízellátás is biztosított,

c) a keletkező szennyvíz elvezetése egyedi szennyvíztisztító alkalmazásával, vagy közüzemi szennyvízcsatornával biztosított,

d) a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése, illetve megfelelő szikkasztása biztosított,

e) a használat során keletkező hulladékok elszállítása biztosított,

f) a terület megközelíthetősége biztosított (az egyes beépíthető földrészletek gépjárművel közútról közvetlenül, de legalább magánútról megközelíthetők).

21. Fogalmak

40. § (1) Cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiségegyüttes nevét és az ott folyó tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla.

(2) Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg adatait feltüntető tábla.

(3) Gazdasági épület: a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó présház, mezőgazdasági terményfeldolgozó, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló épület.

(4) Szolgálati lakás: a fő funkciót hordozó épületben a létesítmény tulajdonosa/üzemeltetője, vagy személyzete számára szolgáló lakás.

(5) Tájidegen elemek és felületek: eternit hullámpala, műanyag, fémhullám tetőfedő, 25 m2-nél nagyobb összefüggő nyers betonfelület, 15 m2-nél nagyobb összefüggő fém-üveg függönyfalak, bitumenes lemezek látható helyen, kőanyag burkoló-laptöredékek, kismozaik, kerámia homlokzatburkolatok, acélidomokból szerkesztett előtetők látható helyen, azbesztcement építési anyagok, továbbá táblás faanyag, fólia látható helyen, műanyag bázisú falfestékek.

(6) Tájidegen színek: élénk piros, kék, lila, a neon -sárga, -zöld, rózsaszín, fekete.

(7) Természetvédelmi célú épületek, építmények: élőhelyek fenntartásával összefüggő épületek, építmények (pl.: gyepterület fenntartását szolgáló hagyományos legeltetés, állattartás építményei stb.), génmegőrzés, kutatás, oktatás, ökoturisztika építményei.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Hatályba léptető rendelkezések

41. § (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Ezen rendeletnek a 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

Rendelet hatálya

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Védett természeti területek listája * 

1. Fertő-Hanság Nemzeti Park helyrajzi számok szerint: 026, 033/1, 041/1-ből 8,8 hektár (az E467210-N264706, E467423-N264565 EOV koordináta-párok által meghatározott vonaltól észak-keletre eső területrész), 035-039, 059/1-3, 060, 061/1-3, 078-080, 084, 095, 096, 0100, 0101, 0102/1, 0105/1, 0106, 0111-0115, 0117/1-2, 0118, 0192, 0193/1, 0193/3-5, 0194, 0195/1, 0195/3, 0196-0201, 0202/1, 0204/1, 0204/3-5, 0205/3-6, 0206-0210, 0318/2-23, 0318/26-32, 0318/35-39, 0331/1, 01150-01299, 01301-01319, 01321, 01323-01444, 01454-01498, 01500-01520, 01522-01528, 01530-01534, 01562-01568, 01569/2, 01572-01573, 01575, 01577/2, 01578-01580.

2. Soproni Tájvédelmi Körzet helyrajzi számok szerint: 0463/2-6, 0492/4, 0494, 0503/4, 0504/3, 0504/5, 0504/6, 0506/1, 0527/1, 0527/4, 0527/5, 0527/7, 0527/8, 0528, 0529/1, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535/1, 0535/2, 0535/3, 0536/1, 0536/2, 0537/2, 0537/3, 0537/5, 0537/6, 0538/1, 0538/2, 0539, 0541/1, 0541/2, 0542, 0543/1, 0543/2, 0543/3, 0544-0552, 0553/1, 0553/2, 0553/3, 0554, 0555/1, 0555/2, 0556/1, 0556/2, 0556/3, 0557-0560, 0561/1, 0561/2, 0561/3, 0561/4, 0562-0566, 0567/1, 0567/2, 0567/3, 0568/1, 0568/10-19, 0568/2, 0568/20, 0568/3-9, 0569, 0570/2, 0570/3, 0570/4, 0570/5, 0571, 0572/10-33, 0572/5-9, 0573-0576, 0577/2-6, 0578, 0579/10-19, 0579/2, 0579/20-25, 0579/27, 0579/28, 0579/29, 0579/3-9, 0580/1, 0580/2, 0581/5, 0581/6, 0581/7, 0581/8, 0581/9, 0582/1, 0582/3, 0582/4, 0582/5, 0582/6, 0583-0588, 0589/1, 0589/2, 0590-0598, 0599/1, 0599/2, 0600-0611, 0612/1, 0612/3, 0612/4, 0612/5, 0612/6, 0613-0633, 0634/1, 0635/1, 0635/2, 0636/2, 0636/4, 0637, 0638/1, 0638/2, 0639/3, 0640, 0641, 0642/1, 0642/2, 0642/3, 0643, 0644, 0645, 0646/6, 0647/5, 0648/2, 0649, 0650/3, 0651/3, 0652/3, 0653/3, 0655/12, 0655/13, 0656/3, 0657/13, 0657/14, 0658, 0659/18, 0660/2, 0661, 0662, 0663/2, 0664/4, 0664/5, 0668-0672, 0673/2, 0675-0681, 0682/1, 0682/2, 0683-0699, 0700/3, 0701-0711, 0712/2, 0714, 0715, 0716, 0717/3, 0717/4, 0717/5, 0717/6, 0717/7, 0719/1, 0719/2, 0719/3, 0720/1, 0720/2, 0720/3, 0720/4, 0721/2, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726/1, 0726/2, 0727/1, 0727/2, 0727/3, 0728/1, 0728/2, 0729, 0730, 0731/2, 0731/3, 0731/4, 0732, 0733/1, 0733/2, 0735/1, 0735/2, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740/1, 0740/2, 0740/3, 0740/4, 0741, 0742/1, 0742/10, 0742/11, 0742/12, 0742/2, 0742/4, 0742/8, 0742/9, 6703/1, 6703/10, 6703/11, 6703/12, 6703/3, 6703/4, 6703/5, 6703/6, 6703/7, 6791, 6793, 6795/1, 6795/2, 6797, 6798/3, 6798/4, 6798/7, 6798/8, 6808, 6809, 6810/1, 6810/2, 6812, 6816, 6817, 6819, 7006, 7007/1, 7007/2, 7011, 7171, 7576, 7579, 7590, 7593, 9101/2, 9101/3, 9101/4, 9101/5, 9101/6, 9101/7, 9101/8, 9101/9, 9101/10, 9101/11, 9101/12, 9101/13, 9101/14, 9101/15, 9101/16, 9101/17, 9101/18, 9101/19, 9101/20, 9101/21, 9101/22, 9101/23, 9101/24, 9101/25, 9101/26, 9101/27, 9101/28, 9101/29, 9104, 9105/3, 9105/6, 9116, 9117, 9118/1, 9118/2, 9118/3, 9118/4, 9118/5, 9118/6, 9118/7, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128/1, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9142, 9143/1, 9143/2, 9143/3, 9144, 9145, 9146, 9147/1, 9147/2, 9147/3, 9149, 9152, 9153/1, 9153/2, 9153/3, 9153/4, 9153/5, 9153/6, 9153/7, 9153/8, 9153/9, 9153/10, 9153/11, 9153/12, 9153/13, 9153/14, 9153/15, 9153/16, 9153/17, 9153/18, 9153/19, 9153/20, 9153/21, 9153/23, 9153/24, 9153/25, 9153/26, 9153/27, 9153/28, 9153/30, 9153/31, 9153/32, 9153/33, 9153/34, 9153/35, 9153/36, 9153/37, 9180/1, 9180/2, 9180/3, 9180/4, 9180/5, 9180/6, 9180/7, 9180/8, 9180/9, 9180/10, 9180/11, 9180/12, 9180/13, 9180/14, 9180/15, 9180/16, 9180/17, 9180/18, 9180/19, 9180/20, 9180/21, 9180/22, 9180/23, 9180/24, 9180/25, 9180/26, 9180/27, 9180/28, 9180/29, 9180/30, 9180/31, 9180/32, 9180/33, 9196, 9197, 9198, 9199/1, 9199/2, 9200, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211/1, 9211/2, 9211/3, 9211/4, 9211/5, 9211/6, 9211/7, 9211/8, 9211/9, 9211/10, 9211/11, 9211/12, 9211/13, 9211/14, 9211/15, 9211/16, 9211/17, 9211/18, 9211/19, 9211/20, 9211/21, 9211/22, 9211/23, 9211/24, 9211/25, 9211/26, 9211/27, 9211/28, 9211/29, 9211/30, 9217, 9228/1, 9228/2, 9228/3, 9228/4, 9228/5, 9228/6, 9228/7, 9228/8, 9228/9, 9228/10, 9228/11, 9228/12, 9228/13, 9228/14, 9228/15, 9228/16, 9228/17, 9244, 9248, 9249, 9250/1, 9250/2, 9250/3, 9250/4, 9250/5, 9250/6, 9250/7, 9250/8, 9250/9, 9250/10, 9250/11, 9250/12, 9250/13, 9250/14, 9250/15, 9250/16, 9250/17, 9250/18, 9250/19, 9250/20, 9250/21, 9250/22, 9250/23, 9250/24, 9250/26, 9261, 9262/1, 9262/2, 9262/3, 9262/4, 9262/5, 9262/6, 9262/7, 9262/8, 9267/1, 9267/2, 9267/3, 9267/4, 9267/5, 9267/6, 9267/7, 9267/8, 9267/9, 9267/10, 9267/11, 9267/12, 9267/13, 9267/14, 9267/15, 9267/16, 9267/17, 9267/18, 9267/19, 9267/20, 9267/21, 9267/22, 9267/23, 9267/24, 9267/25, 9267/26, 9267/27, 9280, 9281, 9289/1, 9289/2, 9289/3, 9289/4, 9289/5, 9289/6, 9289/7, 9289/8, 9289/9, 9289/10, 9289/11, 9289/12, 9289/13, 9289/14, 9289/15, 9289/16, 9289/17, 9289/18, 9289/19, 9289/20, 9289/21, 9289/22, 9289/23, 9314, 9315/1, 9315/2, 9315/3, 9315/4, 9315/5, 9315/6, 9315/7, 9315/8, 9315/9, 9315/10, 9315/11, 9315/12, 9315/13, 9319, 9326/1, 9326/2, 9326/3, 9327/1, 9327/2, 9327/3, 9327/4, 9327/5, 9327/6, 9327/7, 9327/8, 9327/9, 9327/10, 9327/11, 9327/14, 9327/15, 9330, 9331/1, 9331/2, 9331/3, 9331/4, 9331/5, 9331/6, 9331/7, 9333/1, 9333/2, 9333/3, 9333/4, 9333/5, 9333/6, 9333/7, 9333/8, 9338/1, 9338/2, 9338/3, 9338/4, 9338/6, 9338/7, 9339/2, 9340/2, 9340/3, 9340/4, 9340/5, 9340/6, 9343, 9401/1, 9401/2, 9401/3, 9401/4, 9402/1, 9402/2, 9402/3, 9402/4, 9402/5, 9402/6, 9402/7, 9402/8, 9402/9, 9402/10, 9403/1, 9403/2, 9404/1, 9404/2, 9404/3, 9404/4, 9404/5, 9501/1, 9501/2, 9501/4, 9501/5, 9501/6, 9501/7, 9501/8, 9501/9, 9501/10, 9501/11, 9501/12, 9501/13, 9501/14, 9501/15, 9501/16, 9501/17, 9501/18, 9501/19, 9501/20, 9513, 9519, 9521, 9522, 9523, 9524, 9601, 9602, 9603/1, 9603/2, 9603/3, 9603/4, 9605/1, 9605/2, 9605/3, 9605/4, 9605/5, 9606/3, 9701, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811/1, 9811/2, 9812, 9813/1, 9813/2, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822/1, 9822/2, 9823/1, 9823/2, 9824/1, 9824/2, 9825, 9826/1, 9826/2, 9826/3, 9826/4, 9826/5, 9826/6, 9826/7, 9826/8, 9829/2, 9831/1, 9831/2, 9831/3, 9831/4, 9831/5, 9831/6, 9831/7, 9831/8, 9835, 9836/1, 9836/2, 9836/3, 9836/4, 9837/1, 9837/2, 9838, 9841/1, 9841/2, 9842, 9843, 9844, 9847, 9849, 9851, 9853, 9855, 9859, 9868, 9870, 9872, 9873, 9875, 9876, 9878, 9880/2, 9880/3, 9880/4, 9880/6, 9880/7, 9881/3, 9881/4, 9882/1, 9882/2, 9882/3, 9883/1, 9883/2, 9883/3, 9884, 9894/2, 9896, 9897, 9898/1, 9898/2, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903/, 9904/1, 9904/4, 9904/5, 9904/6, 9904/7, 9904/8, 9905/1, 9905/2, 9905/3, 9906/1, 9906/2, 9907/1, 9907/2, 9908/1, 9908/2, 9909/1, 9909/2, 9909/3, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918/1, 9918/2, 9918/3, 9919, 9920, 9923, 9924.

3. Természetvédelmi terület helyrajzi számok szerint:

Bécsi Domb TT: 0902/22.

Ikva-patak menti TT: 0820/1-17, 0820/33.

Liget-patak menti TT: 0775/2, 0797/4, 0799/4, 0799/14.

Soproni Botanikus Kert TT: 7183.

4. NATURA 2000 terület helyrajzi számok szerint:

Fertő-tó (HUFH10001)

0195/1, 0195/3, 0201/1, 0201/2, 0202/1, 0204/1, 0204/3, 0204/5, 0204/6, 01150, 01151, 01152, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164, 01165/1, 01165/2, 01166, 01167, 01168, 01169, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177, 01178, 01179, 01180, 01181, 01182/1, 01182/2, 01183, 01184/2, 01185, 01186, 01187, 01188, 01189, 01190, 01191, 01192, 01193, 01194, 01195, 01196, 01197, 01198, 01199, 01200, 01201, 01202, 01203, 01204, 01205, 01206, 01207, 01208, 01209, 01210, 01211, 01212, 01213, 01214, 01215, 01216, 01217, 01218, 01219, 01220, 01221, 01222, 01223, 01224, 01225, 01226, 01227, 01228, 01229, 01230, 01231, 01232, 01233, 01234, 01235, 01236, 01237, 01238, 01239, 01240, 01241, 01242, 01243, 01244/1, 01244/2, 01245, 01246/1, 01246/2, 01247/1, 01247/2, 01248, 01249, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01259, 01260, 01261, 01262, 01263, 01264, 01265/1, 01265/2, 01265/3, 01265/4, 01266, 01267, 01268, 01269, 01270, 01271, 01272, 01273, 01274, 01275, 01276, 01277, 01278, 01279, 01280, 01281, 01282, 01283, 01284/1, 01284/2, 01285, 01286, 01287, 01288, 01289, 01290, 01291, 01292, 01293, 01294, 01295, 01296, 01297, 01298, 01299, 01301, 01302, 01303, 01304, 01305, 01306, 01307, 01308, 01309, 01310, 01311, 01312, 01313, 01314, 01315, 01316, 01317, 01318, 01319/1, 01319/2, 01321, 01323/3, 01323/4, 01323/5, 01323/6, 01324/1, 01324/2, 01324/3, 01325/1, 01325/2, 01326, 01327, 01328, 01329, 01330, 01331, 01332, 01333/1, 01333/2, 01334/1, 01334/2, 01334/3, 01334/4, 01334/5, 01334/6, 01334/7, 01334/8, 01335, 01336, 01337, 01338, 01339, 01340, 01341, 01342, 01343, 01344, 01345, 01346, 01347, 01348, 01349, 01350, 01351, 01352, 01353/1, 01353/2, 01354, 01355, 01356, 01357, 01358, 01359, 01360, 01361, 01362, 01363, 01364, 01365, 01366, 01367, 01368, 01369, 01370, 01371/1, 01371/2, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01377, 01378, 01379, 01380, 01381, 01382, 01383, 01384, 01385, 01386, 01387, 01388, 01389, 01390, 01391, 01392, 01393, 01394/1, 01394/2, 01395, 01396, 01397, 01398/1, 01398/2, 01399, 01400, 01401, 01402, 01403, 01404, 01405, 01406, 01407, 01408, 01409, 01410, 01411, 01412/1, 01412/2, 01413, 01414, 01415, 01416, 01417, 01418, 01419, 01420, 01421, 01422, 01423/1, 01423/2, 01424, 01425, 01426, 01427, 01428, 01429, 01430, 01431, 01432, 01433, 01434, 01435, 01436, 01437, 01438, 01439, 01440, 01441, 01442, 01443/1, 01443/3, 01443/4, 01443/5, 01444, 01454.

Dudlesz-erdő (HUFH20006)

0899, 0900/12, 0900/13, 0901, 0902/6, 0902/12, 0902/15, 0902/21, 0902/22, 0902/86, 0902/87, 0902/88, 0902/98, 0902/99, 0902/100, 0902/101, 0902/102, 0902/103, 0902/104, 0902/105, 0902/106, 0902/107, 0902/108, 0902/109, 0902/110, 0902/111, 0902/112, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914/1, 0914/2, 0915, 0916/1, 0916/2, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923/2, 0923/3, 0923/4, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928/2, 0928/4, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0985, 0989, 0993, 0994, 0995, 0996/2, 0997, 0998, 0999/1, 01056/10, 01056/11, 01057, 01076/3, 01077.

Fertőmelléki dombsor (HUFH20003)

024/2, 025, 026, 028/1, 028/2, 029/3, 029/78, 029/79, 030, 032/2, 033/1, 033/49, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041/1, 059/1, 059/2, 059/3, 060, 061/1, 061/2, 061/3, 062, 078, 079, 080, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102/1, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111/1, 0111/2, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117/1, 0117/2, 0118, 0119, 0120/3, 0120/4, 0120/5, 0120/6, 0120/7, 0120/8, 0120/9, 0120/10, 0120/15, 0120/16, 0120/17, 0120/18, 0120/19, 0120/20, 0120/21, 0120/22, 0121, 0122, 0123/1, 0128, 0223, 0315, 0316/1, 0317/1, 0318/2, 0318/3, 0318/4, 0318/5, 0318/6, 0318/7, 0318/8, 0318/9, 0318/10, 0318/11, 0318/12, 0318/13, 0318/14, 0318/15, 0318/16, 0318/17, 0318/18, 0318/19, 0318/20, 0318/21, 0318/22, 0318/23, 0318/26, 0318/27, 0318/28, 0318/29, 0318/30, 0318/31, 0318/32, 0318/33, 0318/34, 0318/35, 0318/36, 0318/37, 0318/38, 0318/39, 0320, 0323, 0324, 0325/2, 0326/1, 0326/2, 0326/3, 0328/1, 0328/2, 0329, 0331/1, 0363/21, 0363/22, 0363/106, 01530/3, 01530/4, 01530/5, 01530/6, 01530/7, 01530/8, 01530/9, 01530/10, 01530/11, 01530/12, 01530/13, 01530/14, 01530/15, 01530/16, 01530/17, 01530/18, 01530/19, 01530/20, 01530/21, 01530/23, 01530/24, 01531, 01532, 01533/2, 01533/3, 01533/4, 01533/5, 01533/6, 01533/7, 01533/8, 01533/9, 01533/10, 01533/11, 01533/12, 01533/13, 01533/14, 01533/15, 01533/16, 01533/17, 01534/1, 01534/2, 01534/3, 01534/4, 01534/5, 01534/6, 01534/7, 01534/8, 01534/9, 01534/10, 01534/11, 01534/12, 01534/13, 01534/14, 01534/15, 01534/16, 01534/17, 01534/18, 01534/19, 01534/20, 01534/21, 01534/22, 01534/23, 01534/24, 01534/25, 01534/26, 01534/27, 01534/28, 01534/29, 01534/30, 01535, 01562, 01563/1, 01563/2, 01563/4, 01563/5, 01564, 01565/1, 01565/2, 01565/4, 01565/5, 01565/6, 01565/7, 01565/8, 01565/9, 01566, 01567, 01568, 01569/2, 01577/2, 01578/1, 01579/1, 01579/2, 01580, 01582/2, 01582/4, 01582/5, 01582/6, 01582/8, 01582/9, 01582/10, 01582/11, 01583, 01584/1, 01584/2, 01585/1, 01585/2, 01586, 01587, 01588/1, 01588/2.

Fertő-tó (HUFH20002)

0192, 0193/1, 0193/3, 0193/4, 0193/5, 0194, 0195/1, 0195/3, 0196, 0197/1, 0197/2, 0198, 0199/1, 0199/2, 0200, 0201/1, 0201/2, 0202/1, 0204/1, 0204/3, 0204/5, 0204/6, 0205/3, 0205/4, 0205/5, 0205/6, 0206, 0207/1, 0207/2, 0207/3, 0207/4, 0207/5, 0207/6, 0207/7, 0208, 0209, 0210, 01150, 01151, 01152, 01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164, 01165/1, 01165/2, 01166, 01167, 01168, 01169, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177, 01178, 01179, 01180, 01181, 01182/1, 01182/2, 01183, 01184/2, 01185, 01186, 01187, 01188, 01189, 01190, 01191, 01192, 01193, 01194, 01195, 01196, 01197, 01198, 01199, 01200, 01201, 01202, 01203, 01204, 01205, 01206, 01207, 01208, 01209, 01210, 01211, 01212, 01213, 01214, 01215, 01216, 01217, 01218, 01219, 01220, 01221, 01222, 01223, 01224, 01225, 01226, 01227, 01228, 01229, 01230, 01231, 01232, 01233, 01234, 01235, 01236, 01237, 01238, 01239, 01240, 01241, 01242, 01243, 01244/1, 01244/2, 01245, 01246/1, 01246/2, 01247/1, 01247/2, 01248, 01249, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01259, 01260, 01261, 01262, 01263, 01264, 01265/1, 01265/2, 01265/3, 01265/4, 01266, 01267, 01268, 01269, 01270, 01271, 01272, 01273, 01274, 01275, 01276, 01277, 01278, 01279, 01280, 01281, 01282, 01283, 01284/1, 01284/2, 01285, 01286, 01287, 01288, 01289, 01290, 01291, 01292, 01293, 01294, 01295, 01296, 01297, 01298, 01299, 01301, 01302, 01303, 01304, 01305, 01306, 01307, 01308, 01309, 01310, 01311, 01312, 01313, 01314, 01315, 01316, 01317, 01318, 01319/1, 01319/2, 01321, 01323/3, 01323/4, 01323/5, 01323/6, 01324/1, 01324/2, 01324/3, 01325/1, 01325/2, 01326, 01327, 01328, 01329, 01330, 01331, 01332, 01333/1, 01333/2, 01334/1, 01334/2, 01334/3, 01334/4, 01334/5, 01334/6, 01334/7, 01334/8, 01335, 01336, 01337, 01338, 01339, 01340, 01341, 01342, 01343, 01344, 01345, 01346, 01347, 01348, 01349, 01350, 01351, 01352, 01353/1, 01353/2, 01354, 01355, 01356, 01357, 01358, 01359, 01360, 01361, 01362, 01363, 01364, 01365, 01366, 01367, 01368, 01369, 01370, 01371/1, 01371/2, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01377, 01378, 01379, 01380, 01381, 01382, 01383, 01384, 01385, 01386, 01387, 01388, 01389, 01390, 01391, 01392, 01393, 01394/1, 01394/2, 01395, 01396, 01397, 01398/1, 01398/2, 01399, 01400, 01401, 01402, 01403, 01404, 01405, 01406, 01407, 01408, 01409, 01410, 01411, 01412/1, 01412/2, 01413, 01414, 01415, 01416, 01417, 01418, 01419, 01420, 01421, 01422, 01423/1, 01423/2, 01424, 01425, 01426, 01427, 01428, 01429, 01430, 01431, 01432, 01433, 01434, 01435, 01436, 01437, 01438, 01439, 01440, 01441, 01442, 01443/1, 01443/3, 01443/4, 01443/5, 01444, 01454, 01455, 01456, 01457, 01458/1, 01458/2, 01459/1, 01459/2, 01459/3, 01460, 01461/1, 01461/2, 01461/3, 01461/4, 01462, 01463/1, 01463/2, 01463/3, 01463/4, 01463/5, 01463/6, 01463/7, 01463/8, 01463/9, 01463/10, 01463/11, 01463/12, 01463/13, 01463/14, 01463/15, 01463/16, 01463/17, 01463/18, 01464, 01465, 01466/1, 01466/2, 01466/3, 01466/4, 01466/5, 01466/6, 01467, 01468, 01469, 01470/1, 01470/2, 01471, 01472, 01473, 01474, 01475, 01476, 01477, 01478, 01479/1, 01479/2, 01479/3, 01479/4, 01479/5, 01479/6, 01479/7, 01479/8, 01479/9, 01479/10, 01479/11, 01479/12, 01479/13, 01479/14, 01479/15, 01479/16, 01479/17, 01479/18, 01479/19, 01479/20, 01479/21, 01479/22, 01479/23, 01479/24, 01479/25, 01479/26, 01479/27, 01479/28, 01479/29, 01479/30, 01479/32, 01479/33, 01479/34, 01479/35, 01479/36, 01480/1, 01480/2, 01480/3, 01480/4, 01480/5, 01480/7, 01480/8, 01480/9, 01481, 01482/1, 01482/2, 01482/3, 01482/4, 01482/5, 01482/6, 01482/7, 01482/8, 01482/9, 01482/10, 01482/11, 01482/12, 01482/13, 01482/15, 01482/16, 01482/17, 01483/1, 01483/2, 01484/1, 01484/2, 01484/3, 01484/4, 01484/5, 01484/6, 01484/7, 01484/8, 01484/9, 01484/10, 01484/11, 01484/12, 01484/13, 01484/14, 01484/15, 01484/16, 01484/17, 01484/18, 01484/19, 01484/21, 01484/22, 01485, 01486/1, 01486/2, 01486/3, 01486/4, 01486/5, 01486/6, 01486/7, 01486/8, 01486/10, 01486/11, 01486/12, 01486/13, 01486/14, 01486/15, 01487/3, 01487/4, 01487/5, 01487/6, 01488, 01489/1, 01489/2, 01489/3, 01489/4, 01489/5, 01489/6, 01490/1, 01490/2, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01498, 01499, 01500/1, 01500/2, 01501, 01502/1, 01502/2, 01503, 01504, 01505, 01506, 01507/1, 01507/2, 01507/3, 01507/4, 01507/5, 01507/6, 01507/7, 01507/8, 01507/9, 01508, 01509, 01510, 01511, 01512, 01513, 01514, 01515/1, 01515/2, 01515/3, 01515/4, 01515/5, 01515/6, 01515/7, 01515/8, 01516, 01517/1, 01517/2, 01518, 01519/1, 01519/2, 01519/3, 01519/5, 01519/6, 01520, 01521, 01522, 01523/1, 01523/4, 01523/5, 01523/6, 01523/7, 01523/8, 01524/1, 01524/2, 01525, 01526/1, 01526/2, 01526/3, 01526/4, 01526/5, 01526/6, 01526/7, 01526/8, 01526/9, 01526/10, 01526/11, 01526/12, 01526/15, 01526/16, 01526/17, 01526/18, 01526/19, 01526/20, 01526/21, 01526/22, 01526/23, 01526/24, 01526/25, 01526/26, 01526/27, 01526/28, 01526/29, 01526/30, 01526/31, 01526/32, 01526/33, 01526/35, 01526/36, 01526/37, 01526/38, 01526/39, 01526/40, 01526/41, 01526/42, 01526/43, 01526/44, 01526/45, 01526/46, 01526/47, 01526/48, 01526/49, 01526/50, 01526/51, 01526/52, 01526/53, 01526/54, 01526/55, 01527/5, 01527/6, 01527/7, 01528, 01529, 01569/1, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505/1, 10505/2, 10505/3, 10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 10511.

Soproni-hegység (HUFH20012)

0463/2, 0463/3, 0463/4, 0463/5, 0463/6, 0492/4, 0493/7, 0493/8, 0493/9, 0493/10, 0493/11, 0493/12, 0493/13, 0494, 0498, 0499/1, 0499/2, 0499/3, 0499/4, 0499/5, 0499/6, 0499/7, 0499/8, 0499/9, 0499/10, 0499/11, 0499/12, 0499/13, 0499/14, 0499/15, 0499/16, 0499/17, 0499/18, 0499/19, 0499/20, 0499/21, 0499/22, 0499/23, 0500, 0501, 0502, 0503/1, 0503/3, 0503/4, 0504/1, 0504/3, 0504/5, 0504/6, 0506/1, 0506/2, 0506/3, 0506/5, 0506/6, 0506/7, 0509, 0510, 0511, 0514/1, 0514/2, 0514/3, 0514/4, 0515, 0516, 0517/1, 0517/2, 0519, 0522, 0524/1, 0524/2, 0527/1, 0527/4, 0527/5, 0527/7, 0527/8, 0528, 0529/1, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535/1, 0535/2, 0535/3, 0536/1, 0536/2, 0537/2, 0537/3, 0537/5, 0537/6, 0538/1, 0538/2, 0539, 0541/1, 0541/2, 0542, 0543/1, 0543/2, 0543/3, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553/1, 0553/2, 0553/3, 0554, 0555/1, 0555/2, 0556/1, 0556/2, 0556/3, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561/1, 0561/2, 0561/3, 0561/4, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567/1, 0567/2, 0567/3, 0568/1, 0568/2, 0568/3, 0568/4, 0568/5, 0568/6, 0568/7, 0568/8, 0568/9, 0568/10, 0568/11, 0568/12, 0568/13, 0568/14, 0568/15, 0568/16, 0568/17, 0568/18, 0568/19, 0568/20, 0569, 0570/2, 0570/3, 0570/4, 0570/5, 0571, 0572/5, 0572/6, 0572/7, 0572/8, 0572/9, 0572/10, 0572/11, 0572/12, 0572/13, 0572/14, 0572/15, 0572/16, 0572/17, 0572/18, 0572/19, 0572/20, 0572/21, 0572/22, 0572/23, 0572/24, 0572/25, 0572/26, 0572/27, 0572/28, 0572/29, 0572/30, 0572/31, 0572/32, 0572/33, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577/2, 0577/3, 0577/4, 0577/5, 0577/6, 0578, 0579/2, 0579/3, 0579/4, 0579/5, 0579/6, 0579/7, 0579/8, 0579/9, 0579/10, 0579/11, 0579/12, 0579/13, 0579/14, 0579/15, 0579/16, 0579/17, 0579/18, 0579/19, 0579/20, 0579/21, 0579/22, 0579/23, 0579/24, 0579/25, 0579/27, 0579/28, 0579/29, 0580/1, 0580/2, 0581/5, 0581/6, 0581/7, 0581/8, 0581/9, 0582/1, 0582/3, 0582/4, 0582/5, 0582/6, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589/1, 0589/2, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599/1, 0599/2, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612/1, 0612/3, 0612/4, 0612/5, 0612/6, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634/1, 0635/1, 0635/2, 0636/2, 0636/4, 0637, 0638/1, 0638/2, 0639/3, 0640, 0641, 0642/1, 0642/2, 0642/3, 0643, 0644, 0645, 0646/6, 0647/5, 0648/2, 0649, 0650/3, 0651/3, 0652/3, 0653/3, 0655/12, 0655/13, 0656/3, 0657/13, 0657/14, 0658, 0659/18, 0660/2, 0661, 0662, 0663/2, 0664/4, 0664/5, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673/2, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682/1, 0682/2, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700/3, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712/1, 0712/2, 0714, 0715, 0716, 0717/3, 0717/4, 0717/5, 0717/6, 0717/7, 0719/1, 0719/2, 0719/3, 0720/1, 0720/2, 0720/3, 0720/4, 0721/2, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726/1, 0726/2, 0727/1, 0727/2, 0727/3, 0728/1, 0728/2, 0729, 0730, 0731/2, 0731/3, 0731/4, 0732, 0733/1, 0733/2, 0735/1, 0735/2, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740/1, 0740/2, 0740/3, 0740/4, 0741, 0742/1, 0742/2, 0742/4, 0742/8, 0742/9, 0742/10, 0742/11, 0742/12, 0743, 0744/61, 0744/62, 0744/63, 0744/64, 0744/65, 0744/66, 0744/67, 0744/68, 0744/69, 0744/70, 0744/71, 0744/72, 0744/92, 0744/102, 0745/1, 0745/2, 0745/3, 0745/6, 0745/7, 0745/8, 0745/9, 0745/10, 0745/11, 0745/12, 0745/14, 0745/15, 0745/16, 0745/17, 0745/18, 0745/19, 0745/20, 0745/21, 0745/22, 0745/23, 0745/24, 0745/25, 0745/26, 0745/27, 0745/28, 0745/29, 0745/30, 0745/31, 0745/33, 0745/34, 0745/35, 0745/36, 0745/39, 0745/40, 0745/41, 0745/42, 0775/2, 0788/6, 0788/7, 0788/8, 0788/9, 0788/10, 0788/11, 0788/12, 0788/13, 0788/14, 0788/15, 0788/16, 0797/1, 0797/2, 0797/4, 0797/6, 0797/7, 0797/8, 0797/9, 0797/10, 0797/11, 0797/12, 0797/13, 0797/14, 0797/15, 0797/16, 0797/17, 0798, 0799/1, 0799/2, 0799/4, 0799/5, 0799/8, 0799/9, 0799/11, 0799/12, 0799/13, 0799/14, 0799/15, 0799/16, 0799/17, 0802/1, 0803, 0820/1, 0820/2, 0820/3, 0820/4, 0820/5, 0820/6, 0820/7, 0820/8, 0820/9, 0820/10, 0820/11, 0820/12, 0820/13, 0820/14, 0820/15, 0820/16, 0820/17, 0820/18, 0820/19, 0820/20, 0820/26, 0820/27, 0820/28, 0820/29, 0820/30, 0820/31, 0820/33, 0820/45, 0820/46, 0820/47, 0820/48, 0820/49, 0820/50, 0820/51, 0820/52, 0820/53, 0820/54, 0820/55, 0820/56, 0820/57, 0820/58, 0820/59, 0820/60, 0820/61, 0820/62, 0820/63, 0820/64, 0820/65, 0820/66, 0820/67, 0820/68, 0820/69, 0820/70, 0820/71, 0820/72, 0820/73, 0820/74, 0820/75, 0820/76, 0820/77, 0820/78, 0820/79, 0820/80, 0820/81, 0820/82, 0820/83, 0820/84, 0820/85, 0820/86, 0820/87, 0820/88, 0820/89, 0820/90, 0820/91, 0820/92, 0820/93, 0820/94, 0820/95, 0820/96, 0820/97, 0820/98, 0820/99, 0820/100, 0820/101, 0820/102, 0820/103, 0820/104, 0820/112, 0820/113, 0820/114, 0820/115, 0820/116, 0820/117, 0820/118, 0820/119, 0820/120, 0820/121, 0820/122, 0820/123, 0820/124, 0820/125, 0820/126, 0820/127, 0820/128, 0820/129, 0820/130, 0820/131, 0820/132, 0820/133, 0820/134, 0820/135, 0820/136, 0820/137, 0820/138, 0820/139, 0820/140, 0820/141, 0820/142, 0820/143, 0820/144, 0820/145, 0820/146, 0820/147, 0820/148, 0820/149, 0820/150, 0820/151, 0820/152, 0820/153, 0820/154, 0820/155, 0820/156, 0820/157, 0820/158, 0820/159, 0820/160, 0820/161, 0820/162, 0820/163, 0820/170, 0820/171, 0820/172, 0820/173, 0820/174, 0820/175, 0820/176, 0820/177, 0820/178, 0820/179, 0820/180, 0820/181, 0820/182, 0820/183, 0820/184, 0820/185, 0820/186, 0820/187, 0820/188, 0820/189, 0820/190, 0820/191, 0820/192, 0820/193, 0820/194, 0820/195, 0820/196, 0820/197, 0820/198, 0820/199, 0820/200, 0820/201, 0820/202, 0820/203, 0820/204, 0820/205, 0820/206, 0820/207, 0820/208, 0820/209, 0820/210, 0820/211, 0820/212, 0820/213, 0820/214, 0820/215, 0820/216, 0820/217, 0820/218, 0820/219, 0820/220, 0820/221, 0820/222, 0820/223, 0820/224, 0820/225, 0820/226, 0820/227, 0820/228, 0820/229, 0820/230, 0820/231, 0820/232, 0820/233, 0820/234, 0820/235, 0820/236, 0820/237, 0820/238, 0820/239, 0820/240, 0820/241, 0820/242, 0820/243, 0820/244, 0820/245, 0820/246, 0820/247, 0820/248, 0820/249, 0820/250, 6703/1, 6703/3, 6703/4, 6703/5, 6703/6, 6703/7, 6703/10, 6703/11, 6703/12, 6791, 6793, 6795/1, 6795/2, 6797, 6798/3, 6798/4, 6798/7, 6798/8, 6799/2, 6799/4, 6799/5, 6799/7, 6802, 6808, 6809, 6810/1, 6810/2, 6812, 6814/1, 6816, 6817, 6819, 7001, 7002, 7006, 7007/1, 7007/2, 7011, 7171, 7528, 7576, 7579, 7590, 7593, 8044/196, 9101/11, 9101/12, 9101/13, 9101/19, 9116, 9118/1, 9118/2, 9118/3, 9180/3, 9180/4, 9180/5, 9180/6, 9180/7, 9180/8, 9180/9, 9180/10, 9199/2, 9203, 9204, 9205, 9206, 9208, 9209, 9210, 9211/28, 9217, 9501/1, 9501/17, 9513, 9519, 9521, 9522, 9523, 9524, 9601, 9606/3, 9701, 9920, 9923, 9924, 10001, 10005, 10006, 10007, 10008.

5. Törvény erejénél fogva védett érték helyrajzi számok szerint:

ex lege földvár: 0536/2, 0537/2, 0537/6, 0538/1, 0538/2, 0582/1, 0599/1, 0599/2, 0600, 0602, 0606, 0607, 0653.

ex lege láp: 024/3, 024/4, 028/1, 028/2, 029/2, 029/62, 029/78, 030, 0797/1,2,6-17, 0798, 0799/1,2,11,13, 0802/1, 0803.

ex lege barlang: 0101; 0102/1; 0932; 4521/1 hrsz.-ból 0,8 ha (az E465208-N264347, E465125-N264346, E465125-N264447, E465198-N264447 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keletre fekvő rész).

ex lege forrás: 0193/3, 0516, 0552, 0573/6, 0577/6, 0604, 0608, 0612/1, 0630, 0681, 0700/3, 0727/2, 6817, 8901/2, 8930/3, 8944, 9012, 9920, 10802.

6. Erdőrezervátum helyrajzi számok szerint: 0685.

Erdőrezervátum magterület helyrajzi számok szerint: 0685.

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Tájképvédelemi terület övezete

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Régészeti lelőhelyek

Név Hrsz Törzsszám
Balf, Fürdő épület mögötti domb 0292/2; 0299; 0301; 8901/2; 10152-10166; 10862; 10883; 10884; 10941 1591
Bécsi úti táblák 0884/2; 0892/6-7, 24, 164-192, 233-234; 0923/2-4; 0927; 0928/2, 4 38533
Várhely 0602-0604; 0606; 0607 41736
Károly-magaslat 0536/2; 0537/2,6; 0538/1-2 50504
Hegy-dűlő 0368/5; 0371/1-6; 0372 51903
Balf, Fő u. 0298/5; 16-18; 10853-10857 52051
Sopronbánfalva, Sánchegy 0582/1 52282
Sopronbánfalva, Házhegy 0582/5 52287
Sopronkőhida, Kistómalom 027; 037 52295
Brennbergbánya, Kovács-patak forrása 0650/3; 0651/3; 0652/3 52298
Balf, Ránis 01484/1; 01485; 01486/1-8, 11-12 52307
Balf, Rövid templomföldek 01488; 01489/2; 01490/1-2; 01491; 01518 52308
Potzmann-Kogel 0316/1 52309
Hotel Lővér 0527/1,4; 6799/2-7; 6802; 6805; 6808; 6810/2 52521
Artzgruber 0142/16-19; 0142/37-44 52800
Burgstallwiese 0202/1; 0204/1; 0205/3-6; 0206; 0207/1 52801
Fáber-rét 0563 52805
Gsalzenbach-dűlő 0875/3 52806
Havas bérc 0712/2 52807
I. halastó 059/3; 060; 061/3; 063/2; 073; 074/2, 8-16; 20-24; 26 52808
II. halastó 050/112; 059/1-3; 060; 061/1; 062; 0111/1 52809
III. halastó 057/246, 253, 254, 259, 273, 284; 290, 321, 322, 0113 52811
Kell-földek 0788/30, 0788/53; 0795/2; 0796/1-2; 0796/4-5; 0797/11-12; 52814
Magashíd 0624 52817
Pihenőkereszt 0341/42; 0346/1 52825
Présháztelep 0183/16, 19; 0184; 0189/1, 14 52846
Sopronkőhidai országút 04/142; 04/328; 07/2; 01038/62-63; 01118; 12014/9-11 52854
Szárhalmi erdő, Kistómalom feletti rét 038; 0113 52860
Szarvas-hegy 0627 52861
Tiefenbach-dűlő 0855; 0856/75-80; 0856/118-127 52862
Tiefenbach-dűlő II. 0858/78-102, 131-174, 240-263 52863
Tiefenbach-dűlő III. 0858/116-119 52864
Tiefenbach-dűlő IV. 0854; 0856/1, 92-98, 99-105, 195-196, 205; 0875/3 52865
Untenacker-dűlő V. 0870/10-12; 0873/4; 4521/48 52877
Untenacker-dűlő VI. 0870/3-5; 0870/13-21 52879
Untenacker-dűlő VII. 0870/3-6 52881
Untenwiesen-dűlő 0886/4-6, 30; 0887/1-2; 0892/26-29, 39-44, 233 52883
Untenwiesen-dűlő II. 0891; 0892/206-210, 215-230; 0897 52884
Weidendorn-dűlő 0802/19-20, 27; 0805; 0818/59; 0818/94 52886
Weidendorn-dűlő II. 0802/22-23; 0805; 0818/9-13, 57-58 52887
Zins-dűlő 0375/66; 79-87; 90-91; 122; 127; 132; 133; 137-139; 153-161; 52888
Zeisel-malom 0813/1; 0822/1; 0824/2; 0825; 0826/1-2; 0827; 0828/1 52953
Bürgerfeld 0818/30-38; 0819/2; 0820/33 57236
Gida-patak, víztározó 0498; 0499/1; 3-11; 19 58436
Sopron, Kópháza, Széles-földek 0389/7; 0390/53; 0398; 0399/28; 33-41; 0401/3; 0402/1-2; 0403; 0404; 0405/28-37; 119-120, 147 58459
Balf, Savanyúrét 01526/25-32, 48-52; 01568; 01569/2; 01578/1; 01579/2; 10481; 10504 58464
Balf, Gödrös 01568; 01578/1; 01579/1-2; 10441/6; 10479; 10480; 10485/1-2; 10486/1-3, 6-7, 10-11, 14-19, 21, 22, 24-28, 30-36, 39-40, 43-45; 10501-10503; 10505/1-3; 10506-10511; 58465
Tacsi-árok felett 0604 58779
Halomsíros temető 0602-0604; 0606; 0607 59821
Tómalom-Csalánkert 010/165, 169; 027, 029/2, 62; 12161/1; 12164; 12166-12167; 12170; 12171 67463
Tölgyes-mocsár 0575; 0555/2; 0601; 0604; 0612/1 77665

(Vastag betűvel az egyedileg védett régészeti lelőhelyek vannak jelölve.)

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Mikrohullámú összeköttetések védőtávolsága és beépítési korlátozásai

Magassági korlátozási értékek Sopron-Fertőszentmiklós
összeköttetés 30,0-30,0 m széles védősávjában
Sopron közigazgatási területén belül
szakasz
/-tól (km), -ig (km)/
magassági korlátozás
(m)
Sopron, Széchenyi tér 7-11. 0,80 25,0
0,80 1,10 6,0
1,10 2,00 12,0
2,00 2,40 16,0
2,40 3,70 8,0
3,70 4,50 14,0
4,50 5,60 5,0
5,60 6,80 16,0
6,80 Sopron-Fertőboz
közigazgatási határ
86,0
Magassági korlátozási értékek Sopron-Győr
összeköttetés 100,0-100,0 m széles védősávjában
Sopron közigazgatási területén belül
szakasz
/-tól (km), -ig (km)/
magassági korlátozás
(m)
Sopron, TV-torony 0,20 40,0
0,20 0,40 70,0
0,40 0,75 110,0
0,75 2,00 150,0
2,00 2,80 155,0
2,80 5,60 190,0
5,60 6,40 165,0
6,40 7,00 145,0
7,00 8,00 170,0
8,00 Sopron-Fertőboz
közigazgatási határ
220,0
Magassági korlátozási értékek Sopron-Répcelak
összeköttetés 100,0-100,0 m széles védősávjában
Sopron közigazgatási területén belül
szakasz
/-tól (km), -ig (km)/
magassági korlátozás
(m)
Sopron, TV-torony Sopron-Harka, valamint Sopron-Kópháza
közigazgatási határ
190,0

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Fertőrákosi Piuszpusztai repülőtér miatti magassági korlátozás

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Út mintakeresztszelvények

1. Tervezett M85 gyorsforgalmi út (KÖu Gyf) esetén:

2. Tervezett települési mellékút (városi forgalmi út) (KÖu Te) esetén:

3. Tervezett 6,0 m szabályozási szélességű kerékpárút esetén:

4. Tervezett 4,0 m szabályozási szélességű kerékpárút esetén:

5. Új kialakítású mezőgazdasági út esetén:

6. Új kialakítású a közforgalom számára megnyitott magánút esetén:

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére
//