Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Gyvt. 29. § és 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban, illetve a Gyvt. 151. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés gyermekjóléti alapellátás igénybevételének rendjét és az ellátásért fizetendő térítési díj mértékét, hogy ezzel is segítséget nyújtson a gyermek jogszabályban foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. Az ellátások formái, a térítési díj meghatározása és az igénybevétel rendje

1/A. § *  (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott óvodákban, illetve a Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon, és a nem bentlakásos oktatási-nevelési intézményekben déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, a bentlakásos intézményekben déli meleg főétkezést, valamint reggeli, tízórai, uzsonna és vacsora formájában négy kisétkezést biztosít.

(2) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott óvodákban az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon déli meleg főétkezést biztosít.

(3) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézményekben a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon déli meleg főétkezést biztosít.

(4) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

2. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a köznevelési-oktatási intézményeknél alkalmazandó étkeztetés intézményi térítési díját, az élelmezés nyersanyagnormáját az intézménytípustól és az ellátás formájától, fajtájától függően differenciáltan a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) *  Gyermekétkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díjat a Gyvt. 148. § (1) bekezdése alapján meghatározott intézményvezető, Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén található önkormányzati fenntartású óvodában az óvoda vezetője, állami fenntartású köznevelési-oktatási intézményben az étkezést biztosító szolgáltató vezetője az (1) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának figyelembevételével a jogszabályban meghatározottak szerint állapítja meg és arról írásban értesíti az igénylőt.

(3) Az igénybevételhez szükséges kérelmet, valamint a személyi térítési díj megállapításához szükséges további dokumentumokat - normatív kedvezmény jogosultságát, vagy változások bejelentését igazoló dokumentumokat - a (2) bekezdésben meghatározott intézményvezetőhöz kell benyújtani.

(4) A kérelem tartalmazza

a) a gyermek személyi azonosító adatait,

b) az igénybe venni kívánt gyermekétkeztetés fajtáját,

c) a térítési díj megállapításához figyelembe venni kívánt normatív kedvezmény típusát,

d) *  diétás étkeztetés igénybevétele esetén a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet által előírt szakorvosi igazolást.

(4a) *  Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a megküldött formanyomtatványon SMJV Jegyzőjének címezve igényelhető. A család és gyermekjóléti szolgálat a nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához segítséget nyújt.

(5) *  A kérelemhez szükség szerint csatolni kell a Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt normatív kedvezményekre jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat.

(6) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat havonta, a helyben szokásos módon, az étkezést igénylő részéről történő rendelésével egyidejűleg, de legkésőbb tárgyhó 10. napjáig előre kell megfizetni. Az intézmény vezetője - kérelemre, méltánylást érdemlő esetben - részletfizetést engedélyezhet.

(7) A gyermekétkeztetés igénybevétele az igénylő kérelmére - a kérelem bejelentésétől számított második naptól - szüneteltethető, valamint a szüneteltetés megszűnésének bejelentését követő második naptól vehető ismét igénybe. A bejelentés a helyben szokásos módon történik.

(7a) *  A gyermekétkeztetés lemondására a lemondás napját megelőző nap 9.00 óráig van lehetőség.

(8) Az intézmény vezetőjének személyi térítési díjat megállapító döntése ellen az igénylő kötelezett a Gyvt. 148. § (6) bekezdése alapján - a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül - az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A kérelem tárgyában a döntést - a Humánszolgáltatási Osztály előterjesztése alapján - a Polgármester hozza meg.

(9) A gyermekétkeztetésre való jogosultság megszűnik

a) az ellátás igénybevételéről való lemondással,

b) az óvodai elhelyezés megszűnésével.

(10) Ezen rendelet alkalmazásakor fizetendő díj alatt a csökkentések, kedvezmények után megállapított díjat kell érteni.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) Jelen rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

A nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormája és intézményi térítési díjai

Önkormányzati fenntartású óvodában és állami intézményfenntartó által fenntartott intézményekben

1. *  Normál étkezés

A B
1 Óvodai étkezés: ebéd 375 Ft
2 Óvodai étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 540 Ft
3 Általános iskolai étkezés: ebéd 475 Ft
4 Általános iskolai étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 740 Ft
5 Középiskolai étkezés: ebéd 525 Ft
6 Középiskolai étkezés: reggeli, ebéd, vacsora 1 115 Ft
7 Óvodai kollégiumi étkezés/ iskolai kollégiumi étkezés: reggeli,
tízórai, ebéd,
uzsonna, vacsora
920 Ft

2. *  Diétás étkezés: A diéta térítési díja a diéta típusától függően változik. A magasabb térítési díjat kell fizetni 1-es típusú cukorbetegség, glutén érzékenység és kombinált diéta esetén. Egyéb diéta esetén az alacsonyabb térítési díj fizetendő.

A B C
1 Óvodai étkezés: ebéd 450 Ft 565 Ft
2 Óvodai étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 900 Ft 1 125 Ft
3 Általános iskolai étkezés: ebéd 575 Ft 720 Ft
4 Általános iskolai étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 900 Ft 1 125 Ft
5 Középiskolai étkezés: ebéd 630 Ft 790 Ft
6 Középiskolai étkezés: reggeli, ebéd, vacsora 1 340 Ft 1 675 Ft
7 Óvodai kollégiumi étkezés/ iskolai kollégiumi
étkezés: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora
1 425 Ft 1 780 Ft

A fenti összegek a 27%-os áfát nem tartalmazzák. Az intézményi térítési díjak a fenti szolgáltatások 27%-os áfával növelt összegének megfelelő mértékűek.”

3. * 

4. *