Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről * 

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya a Közgyűlés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) határozatlan, és egy évet meghaladó határozott időre kinevezett köztisztviselőkre és ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselők), továbbá a Kttv. 1. § b) pontja alapján a polgármesterre, alpolgármesterre e rendelet rendelkezései szerint terjed ki. Köztisztviselő, közszolgálati tisztviselő alatt a rendelet 5/A. §-a és az 5/B. §-a kivételével a polgármestert és az alpolgármestert is érteni kell.

(2) A rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú közszolgálati tisztviselőket illetik meg, akik a hivataltól - illetve jogelődjétől - kerültek nyugállományba.

(3) *  A rendelet 4. §-ában meghatározott juttatások az elhunyt közszolgálati tisztviselő hozzátartozóját illetik meg.

(4) * 

I. * 

2. § *  A közszolgálati tisztviselők részére a Közgyűlés a Kttv. 152. §-a alapján az alábbi juttatásokat állapíthatja meg:

a) lakásépítési, - vásárlási támogatás (kamatmentes kölcsön lakásfelújításhoz, - bővítéshez, - építéshez, - vásárláshoz);

b) lakhatási támogatás (bérleti díj hozzájárulás);

c) családalapítási támogatás (egyösszegű vissza nem térítendő támogatás gyermek születése esetén);

d) szociális támogatás;

e) illetményelőleg;

f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás;

g) sport-, szabadidős és üdülési támogatás;

h) temetési segély.

3. § A jegyző, mint a hivatali szervezet vezetője a rendelet 2. §-ában meghatározott egyéb juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a Kttv. 152. § (2) bekezdése alapján egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. A polgármester és alpolgármester esetében a 2. §-ban meghatározott egyéb juttatásokkal kapcsolatban a közszolgálati szabályzatban meghatározott feltételek (és kitöltött nyomtatványok) alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság bírálja el a juttatás iránti igényeket.

4. § (1) Az elhunyt közszolgálati tisztviselő hozzátartozóját, aki egyben az eltemettető - amennyiben a közszolgálati tisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává - kérelmére temetési segély illeti meg.

(2) *  A temetési segély összege legfeljebb bruttó 200.000 Ft lehet, amelynek összegét a jegyző határozza meg, és egyben rendelkezik a kifizetésről.

II. Köztisztviselők elismerése

5. § (1) *  A jegyző a közszolgálati tisztviselőt a Kttv. 154. § (1) bekezdése szerint elismerésben, jutalomban részesítheti.

(2) *  Az elismerések megállapításánál figyelembe veendő főbb szempontok:

a) kiemelt színvonalon végzett, jelentős eredménnyel járó, hatékony munkavégzés,

b) a példamutató, konstruktív magatartás,

c) a hivatal eredményes megítélésével összefüggő kiemelkedő munkateljesítmény,

d) az elismerés mielőbb kövesse az elismerni kívánt eredményt.

(3)-(8) * 

5/A. § *  (1) A Közgyűlés a köztisztviselők szakmai munkájának elismerésére Thurner Mihály emlékgyűrűt adományoz (továbbiakban: elismerés).

(2) Az elismerés azon köztisztviselőknek adományozható, akik:

a) a hivatalban legalább 20 éves közszolgálati jogviszonyban állnak,

b) kiemelkedő szakmai tevékenységet végeznek,

c) jogviszonyuk alatt nem álltak fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(3) Az elismerés évente egy személynek adományozható.

(4) Az elismerésre javaslatot tehetnek:

a) a polgármester,

b) a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága,

c) a jegyző,

d) a hivatal köztisztviselőinek érdekképviseleti szerve.

(5) A javaslatokat minden év április 30-áig kell a jegyzőhöz eljuttatni a javasolt köztisztviselő kiemelkedő szakmai tevékenységének, életútjának ismertetésével.

(6) Az elismerés odaítéléséről az erre a célra létrehozott bizottság dönt, melynek összetétele:

a) jegyző,

b) a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke,

c) a hivatal köztisztviselői érdekképviseleti szervezetének vezetője.

(6a) *  Az elismerés céljából létrehozott bizottság elnöke a jegyző, elnökhelyettese a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke.

(7) Az elismerés formája aranyból készült pecsétgyűrű, melynek fedlapján Sopron Megyei Jogú Város címere látható, továbbá bruttó 600 000 Ft pénzjutalom jár.

(8) Az elismerés átadására minden évben a Köztisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

5/B. § *  (1) A jegyző a köztisztviselők szakmai munkájának elismerésére Sopron Közigazgatásáért Oklevelet adományoz (továbbiakban: Oklevél).

(2) Az Oklevél azon köztisztviselőknek adományozható, akik:

a) a hivatalban megszakítás nélkül legalább 10 éves közszolgálati jogviszonyban állnak,

b) kiemelkedő szakmai tevékenységet végeznek,

c) jogviszonyuk alatt nem álltak fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(3) Az Oklevél évente öt személynek adományozható.

(4) A javaslatokat minden év április 30-áig kell a jegyzőhöz eljuttatni a javasolt köztisztviselő kiemelkedő szakmai tevékenységének, életútjának ismertetésével.

(5) Az Oklevél odaítéléséről a jegyző dönt.

(6) Az Oklevéllel bruttó 500 000 Ft pénzjutalom jár.

(7) Az Oklevél átadására minden évben a Köztisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

III. A nyugállományú közszolgálati tisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok

6. § (1) A nyugállományú közszolgálati tisztviselők részére, szociális és kegyeleti támogatás céljára a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetésében a tárgyévre vonatkozóan fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A költségvetési rendeletben biztosított szociális keret terhére a nyugállományú köztisztviselők az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhetnek:

a) eseti szociális segély,

b) étkezési utalvány,

c) kedvezményes üdültetés.

(2) *  Kérelemre temetési segély biztosítható az elhunyt nyugdíjas közszolgálati tisztviselő hozzátartozója, egyben eltemettetője részére legfeljebb bruttó 200 000 Ft-ig. A temetési segély összegét a jegyző határozza meg, és egyben rendelkezik a kifizetésről.

(3) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú közszolgálati tisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a jegyző referenst bíz meg.

7. § (1) A rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelemre, vagy hivatalból a referens javaslata alapján kerülhet sor.

(2) A támogatás megállapításakor a támogatott szociális körülményeit és a hivatalban eltöltött jogviszonyának időtartamát kell figyelembe venni.

(3) A kérelmekről a referens előterjesztése alapján a jegyző dönt.

III/A. *  Bankszámla-hozzájárulás

7/A. § *  A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati köztisztviselőt megillető illetmény kifizetése az általa választott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik, amelynek költségét a munkáltató viseli.

7/B. § *  A fizetési számlához kapcsolódóan a közszolgálati tisztviselő részére a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb havi bankszámla-hozzájárulás jár, amelynek kifizetésére egy összegben - minden év november 5. napjáig - kerül sor. Az év közben belépő közszolgálati tisztviselő részére az időarányosan járó összeg kerül kifizetésre. A jogviszonyukat megszüntető közszolgálati tisztviselők részére a munkában töltött utolsó munkanapon kell kifizetni (átutalni) az időarányos bankszámla-hozzájárulást.

7/C. § *  A csecsemőgondozási-, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesülő közszolgálati tisztviselők részére is jár a bankszámla-hozzájárulás.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

8. § *  Az e rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet évente - a polgármester és az alpolgármester kivételével - a Hivatal költségvetésében kell biztosítani. A polgármester és az alpolgármester tekintetében a pénzügyi fedezetet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében kell biztosítani.

9. § A rendelet 4. § (1) és 6. § (2) bekezdése alkalmazásában

a) eltemettető: akinek nevére a temetési költségekről a számlát kiállították,

b) hozzátartozó: a Kttv. 6. § 11. pontjában meghatározott személy lehet.

10. § Jelen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 44/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 41/2003. (X. 31.) önkormányzati rendelete, és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//