Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott át nem ruházható hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, az önkormányzati közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

2. § (1) Az ösztöndíj program működtetéséért Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának vezetője, a jegyző felel.

(2) A jegyzőnek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik

a) Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)

b) és az Ösztöndíj Program Bizottság (a továbbiakban: ÖPB).

3. § A jegyző

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,

b) jóváhagyja

ba) a pályázati felhívást,

bb) az ösztöndíj program szabályzatát,

bc) a Hivatalnak az ösztöndíj program végrehajtásával kapcsolatos beszámolóját.

4. § (1) A Hivatal teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el, ennek keretében

a) kidolgozza és a jegyző jóváhagyását követően közzéteszi a pályázati felhívást és az ösztöndíj program szabályzatát,

b) lefolytatja a pályázati eljárást,

c) ellátja az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

d) működteti az ösztöndíj program értékelési rendszerét,

e) gondoskodik az ösztöndíj program részét képező szervezett képzések és egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

f) ellátja az ösztöndíjrendszer pénzügyi-ügyviteli feladatait,

g) szervezi az ÖPB működését,

h) beszámolót készít a jegyző számára az ösztöndíj program végrehajtásáról,

i) az ösztöndíjas szerződés megszűnésekor, valamint az ösztöndíjas kérelmére igazolást állít ki az ösztöndíjas jogviszonyról,

j) monitoring tevékenységet végez a program során a képzés, a gyakorlat és a mentori tevékenység területén.

(2) Az ösztöndíj program működtetésének pénzügyi fedezetét a Hivatal költségvetésében biztosítja.

5. § (1) *  Az ÖPB elnöke az aljegyző, tagjai a szervezeti egységek vezetői.

(2) Az ÖPB

a) javaslatot tesz az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozóan,

b) jóváhagyja a Hivatal javaslatát a mentorok személyére vonatkozóan.

(3) A testület üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata. A testület a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A testület határozatképességéhez tagjai több mint felének jelenléte szükséges.

(4) A ÖPB ügyrendjét maga állapítja meg.

6. § Az ösztöndíj program szabályzata magában foglalja

a) az ösztöndíjasok képzésének módszertanát,

b) a mentorálás módszertanát,

c) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát.

7. § (1) *  A jegyző az ösztöndíjra nyílt pályázatot ír ki és a pályázat meghirdetéséről gondoskodik figyelemmel a munkaerőpiaci helyzet alakulására, valamint a polgármesteri hivatal humánerőforrására és a költségvetés aktuális helyzetére.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét és az értékelési szempontokat.

(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

a) harmincadik életévét még nem töltötte be,

b) magyar állampolgár,

c) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

d) kormánytisztviselői jogviszonyban nem áll, és

e) megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

(4) A pályázati eljárást a Hivatal bonyolítja le. Az ösztöndíjat a pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján, az ÖPB javaslatának figyelembevételével a jegyző ítéli oda.

8. § (1) Az ösztöndíjat elnyert személy az ösztöndíj program keretében szakmai gyakorlaton vesz részt a Hivatal meghatározott szervezeti egységénél.

(2) A szakmai gyakorlat a helyi közigazgatás szervezetére, működésére és a köztisztviselői hivatásra vonatkozó gyakorlati ismeretek megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és készségek fejlesztését az egyéni tapasztalatszerzés és a szervezett képzés eszközével biztosítja.

(3) A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas és a Hivatal által aláírt ösztöndíjas szerződés határozza meg.

(4) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a felek nevét, illetve megnevezését és az ösztöndíjas szerződés megkötése szempontjából lényeges adatait,

b) az ösztöndíjas szerződés keletkezésének és megszűnésének időpontját,

c) az ösztöndíj havi összegét és annak kifizetése időpontját, módját,

d) a szakmai gyakorlat helyét, feltételeit,

e) a szakmai tapasztalatszerzést segítő, kijelölt mentor megjelölését,

f) az ösztöndíjas szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit,

g) az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazást.

9. § (1) Az ösztöndíjas szerződés alapján az ösztöndíjas köteles

a) a Hivatal által kiadott feladatokat a jogszabályok, a befogadó intézmény belső szabályzatai, utasításai, valamint a szakmai gyakorlati programterv alapján ellátni,

b) a Hivatal által előírt megbeszéléseken, egyéb programokon, valamint a Hivatal által előírt képzéseken, és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett programokon részt venni,

c) tevékenységéről havonta az ösztöndíj program szabályzatának megfelelően beszámolót készíteni.

(2) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.

(3) A jegyző - különösen indokolt esetben, méltányosságból - mentesítést adhat az ösztöndíjas részére az ösztöndíjas szerződésből származó egyes kötelezettségeinek teljesítése alól.

10. § (1) Az ösztöndíjas szakmai tevékenységét az ösztöndíj program szabályzatában ajánlott módszertan szerint mentor segíti.

(2) A mentor az ÖPB javaslata alapján a Hivatalnál foglalkoztatott, jegyző által megbízott és kijelölt tapasztalt köztisztviselő. A mentor feladata különösen az ösztöndíjas szakmai gyakorlati programtervének elkészítése, és az ösztöndíjas rendszeres értékelése az ösztöndíj program szabályzatában foglaltak szerint.

(3) Mentori tevékenység kizárólag a jegyző által a Kttv. 154. § (2) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhető.

11. § (1) Az ösztöndíjas a Mt. alapján megállapított távollétre jogosult.

(2) A távollét időpontját - a mentor jóváhagyásával - az ösztöndíjas határozza meg. A távollét időpontját - rendkívüli, előre nem látható eseteket kivéve - az ösztöndíjas legalább három munkanappal a távollét tervezett időpontja előtt köteles a jegyzőnek és a mentornak bejelenteni.

12. § Az ösztöndíjas szerződést a jegyző azonnali hatállyal felmondja, ha az ösztöndíjas

a) önhibájából nem teljesíti az ösztöndíjas szerződésben foglalt feltételeket, vagy

b) teljesítménye nem éri el az ösztöndíj program értékelési rendszerében meghatározott követelményeket.

13. § A jegyző az ösztöndíjas szerződésben meghatározottak alapján, a szerződésben foglalt valamennyi feltétel teljesítése esetén - a 14. § kivételével - az ösztöndíjas részére az ösztöndíjas szerződés lejártának napjától számított huszonöt napon belül képzettségének megfelelő köztisztviselői állásajánlatot tesz.

13/A. § * 

14. § A jegyző nem ajánl fel az ösztöndíjasnak köztisztviselői állást abban az esetben, ha a Hivatal az ösztöndíjas képzettségének megfelelő üres álláshellyel nem rendelkezik.

15. § (1) A jegyző nem ajánl fel köztisztviselői állást az ösztöndíjasnak, ha az ösztöndíjas teljesítménye a mentor által készített záró értéklelés alapján nem megfelelő.

(2) A jegyző az (1) bekezdés szerinti döntését indokolni köteles. A jegyző a döntés meghozatala előtt az ÖPB-vel egyeztet.

16. § *  Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori garantált bérminimum összegénél.

Záró rendelkezések

17. § E rendelet 2014. június 5. napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//